Risikorapport. Indhold Risikorapport Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport. Indhold Risikorapport 2013. Side"

Transkript

1 2013

2

3 Indhold Risikorapport 2013 Side Indledning... 4 Anvendelsesområde... 4 Risikopolitik og målsætning... 5 Basiskapital, opgørelse... 8 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 9 Opgørelse af de risikovægtede poster med kreditrisiko Markedsrisiko Kreditrisiko Opgørelse af eksponeringernes gennemsnitlige værdi Krediteksponeringer fordelt på brancher og kreditkategorier Krediteksponeringer fordelt på restløbetid og kreditkategorier Misligholdte og værdiforringede fordringer fordelt på eksponeringskategorier Bevægelser på værdiforringende fordringer, som følge af værdireguleringer og nedskrivninger Markedsrisiko Operationel risiko Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Renterisiko Kreditreducerende metoder Risikorapport 2013 side 3

4 Indledning Nærværende risikorapport, der offentliggøres på er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Rapporten offentliggøres én gang årligt, i forbindelse med offentliggørelse af bankens årsrapport for det foregående år. Det er bankens vurdering, at de offentliggjorte oplysninger samt offentliggørelsesfrekvensen er hensigtsmæssige, set i forhold til bankens risikoeksponering. Oplysningerne i denne risikorapport er ikke revideret. I rapporten omtales kun de områder, som banken beskæftiger sig med. Anvendelsesområde Risikorapporten dækker aktiviteterne i Nordjyske Bank A/S CVR-Nr Banken ejer hele aktiekapitalen i Sæbygård Skov A/S. Datterselskabets virksomhed er, både med hensyn til balance og resultat, ubetydelig, set i forhold til banken. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab. Tilsvarende anses det ikke for relevant at skelne mellem konsolidering til regnskabsmæssige formål og konsolidering i henhold til kapitel 12 i lov om finansiel virksomhed. Risikorapport 2013 side 4

5 Risikopolitik og målsætning Bankens virksomhed medfører, at banken er eksponeret over for forskellige risikotyper: kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af, at kunderne helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser over for banken. Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver samt afledte finansielle instrumenter ændres som følge af ændringer i markedspriser. Likviditetsrisiko er risikoen for, at bankens omkostninger til likviditetsfremskaffelse stiger uforholdsmæssigt meget, og/eller at manglende likviditet forhindrer banken i at opretholde den vedtagne forretningsmodel, og/eller at banken ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser på grund af manglende likviditet. Den operationelle risiko er risikoen for, at der enten direkte eller indirekte opstår økonomiske tab som følge af fejl i interne processer og systemer, menneskelige fejl eller som følge af eksterne hændelser. Det er bankens overordnede holdning, at banken kun påtager sig risici, som er i overensstemmelse med de forretningsmæssige principper, som banken drives efter, og som banken har de kompetencemæssige ressourcer til styring af. Kreditrisici Det følger af bankens forretningsmodel og kreditpolitik, at bankens risikoprofil på kreditområdet skal være passende forsigtig, hvilket udmønter sig i konkrete retningslinjer for bankens kreditgivning. Det betyder blandt andet at banken ikke ønsker enkeltengagementer, der er så store, at et tab kan true bankens eksistens at banken lægger vægt på lokalkendskab, hvilket betyder, at risikoprofilen er fastlagt med baggrund i de steder, hvor banken er fysisk repræsenteret at kreditbehandlingen skal sikre, at banken kun tager kalkulerede kreditrisici. Der er i bankens forretningsmodel fastsat en maksimal gearing (udlån/egenkapital) af egenkapitalen på 5,5. Det er Nordjyske Banks politik, at kreditgivning skal være baseret på indsigt i kundernes økonomiske forhold, og kundernes evne og vilje til at opfylde påtagne forpligtelser er styrende for bankens kreditgivning. Bankens kreditrisiko er spredt på en lang række mindre engagementer. Enkeltengagementer må ikke overstige 10 pct. af bankens basiskapital, for så vidt angår den ikke sikrede del af engagementerne. Summen af store engagementer skal være under 75 pct. af bankens basiskapital. Summen af store engagementer, engagementer der udgør mere end 10 pct. af bankens basiskapital efter fradrag, andrager ultimo 2013 i alt 11,6 pct. af bankens basiskapital efter fradrag. Den samlede gearing af udlån er, og har altid været, moderat. Ved udgangen af 2013 var den således 4,1 gange egenkapitalen. I forbindelse med kreditgivningen tilstræbes, at banken har den højest opnåelige sikkerhedsmæssige afdækning af risikoen på bankens engagementer. Ved kreditgivning til privatkunder er de vigtigste sikkerhedstyper: biler, fast ejendom og værdipapirer. Ved kreditgivning til erhvervskunder er de vigtigste sikkerhedstyper: driftsmidler, fast ejendom, kautioner, indeståender og værdipapirer samt omsætningsaktiver (fordringer, varelagre mv.). Værdien af sikkerhederne opgøres efter følgende principper: Driftsmidler: Udregning af belåningsværdien for driftsmidler foretages efter den lineære metode. Der straksafskrives typisk 20-33%, og derefter en løbende nedskrivning af aktivernes værdi hen over levetiden. Fast ejendom: Belåningsværdien af pant i private ejendomme ligger typisk i niveauet 80% af markedsværdien fratrukket foranstående pant. Belåningsværdien er individuelt fastsat ud fra de enkelte ejendommes karakteristika, blandt andet beliggenhed og størrelse. Belåningsværdien af pant i erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme, fastsættes med baggrund i markedsværdien fratrukket foranstående pant. Markedsværdien af landbrugsejendomme fastsættes med udgangspunkt i Finanstilsynets vejledende ha-priser. Belåningsværdien er individuelt fastsat ud fra de enkelte ejendommes karakteristika, Risikorapport 2013 side 5

6 blandt andet beliggenhed og størrelse, eller ud fra en uafhængig vurdering, alternativt en offentlig ejendomsvurdering. Kautioner: Belåningsværdien for kautioner fra danske offentlige myndigheder er 100%. Øvrige kautioner fastsættes individuelt ud fra et forsigtighedsprincip. Indestående og værdipapirer: Belåningsværdien for indestående er typisk 100%. For værdipapirer anvendes som udgangspunkt den officielle kurs korrigeret for skønnet kursfluktuation og korrigeret for skønnet omsættelighed, valuta mv. Omsætningsaktiver (fordringer, varelagre mv.) Belåningsværdien for omsætningsaktiver er individuelt fastsat ud fra omsætningsaktivernes realisationsværdi. Andre sikkerheder: Belåningsværdien fastsættes individuelt ud fra et forsigtighedsprincip. Der foretages en kreditrating af bankens kunder, d.v.s. en opdeling af kunder efter bonitet (evne til at overholde påtagne forpligtelser). Modellen, som anvendes til privatkunder, baserer sig på kundens privatøkonomiske forhold (formue, indtægt, rådighedsbeløb og gældsgearing) og suppleres med en bedømmelse af kundens aktuelle forhold. Modellen som anvendes til erhvervskunder, baserer sig på kundens regnskabsdata, swot-analyser og suppleres med en bedømmelse af kundens aktuelle forhold. Kreditratingen udmøntes i 12 ratingklasser, der kan grupperes således: 10, 21, 22, 23 engagementer med utvivlsom god bonitet 31 engagementer med normal bonitet 32, 33 engagementer med lidt forringet bonitet 38 engagementer med visse svagheder 39 engagementer med væsentlige svaghedstegn, men uden objektiv indikation for værdiforringelse 41, 42, 50 engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse Der foretages tæt opfølgning på engagementer med visse og væsentlige svaghedstegn, samt på engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse, og der udarbejdes handlingsplan for hvert enkelt engagement, hvori der tages stilling til hvordan engagementet kan forbedres, eller hvordan det påtænkes afviklet Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, der er fastlagt af bankens ledelse. Ansvaret for overvågning, overordnet risikorating og rapportering til bankens ledelse er centralt forankret i bankens kreditkontor. Markedsrisici Det er bankens grundlæggende politik, at markedsrisiciene skal holdes på et lavt niveau. Bankens ledelse har for den samlede markedsrisiko og for hver markedsrisikotype fastlagt konkrete risikorammer, som ikke må overskrides. Risiko tages primært i form af renterisici. Bankens udlåns- og indlånsforretninger samt mellemværender med andre kreditinstitutter er for hovedpartens vedkommende indgået på variabel basis. Renterisikoen, defineret som det tab banken vil lide ved en stigning i den effektive rente på 1 procentpoint, på de fastforrentede eksponeringer, androg - 0,5 pct. af bankens kernekapital efter fradrag ultimo Bankens hovedvaluta er danske kroner. Banken har også indgået forretninger i fremmed mønt. Væsentlige valutapositioner afdækkes løbende med modgående forretninger. Banken er således kun i beskedent omfang disponeret for udsving i valutakurserne. Ultimo 2013 androg bankens valutarisiko (indikator 2) 0,1 mio. kr. Banken er medejer af en række sektorvirksomheder. Disse ejerandele kan sammenlignes med større bankers helejede dattervirksomheder, og investeringerne anses dermed ikke som værende en del af bankens aktierisiko. Herudover har banken en mindre portefølje af børsnoterede aktier. Bankens beholdning af børsnoterede aktier androg ultimo 2013 godt 27 mio. kr. eller 2 pct. af bankens egenkapital. Såfremt det er muligt, ønsker banken at eje de lokaler, hvorfra banken driver sin virksomhed. Modsat ønsker banken primært kun at besidde ejendomme til brug for bankvirksomheden. Det betyder, at bankens ejendomsportefølje i det væsentligste består af domicilejendomme. Beholdningen af investeringsejendomme androg ultimo mio. kr. eller 3 pct. af bankens egenkapital. Bankens markedsrisici styres af bankens FinansCenter efter politikker og rammer, der er fastlagt af bankens ledelse. De enkelte risikoområder overvåges kontinuerligt af bankens økonomiafdeling, og bankens ledelse modtager løbende rapportering herom. Risikorapport 2013 side 6

7 Likviditetsrisici Det er bankens politik, at bankens forretning ikke må være afhængig af det korte pengemarked eller kortvarige tidsindskud af mere flygtig karakter. Det er bankens mål, at udlånsporteføljen skal kunne finansieres af summen af indlån fra kunder egenkapital samt eventuelt længereløbende seniorlån og tilsagte lines Ultimo 2013 udgjorde indlån fra kunder og egenkapital 156 pct. af den samlede udlånsportefølje. Hertil kommer dispositionsmuligheder, som kan iværksættes på anfordring i tilfælde af en likviditetskrise i form af ikke udnyttede bekræftede kredittilsagn for i alt 350 mio. kr. Det tilstræbes endvidere, at banken, såfremt der skulle opstå en likviditetskrise, vil kunne klare de lovpligtige likviditetskrav uden træk på andre pengeinstitutters ubekræftede lines. Operationelle risici Operationelle risici er risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige forretningsgange, menneskelige fejl, systemfejl m.v., eller som følge af eksterne begivenheder. Der foretages en løbende rapportering til bankens ledelse af de tab og begivenheder, som vurderes at kunne henføres til operationelle risici. It-forsyningen, der er det væsentligste område ved vurdering af bankens operationelle risici, er outsourcet til Bankdata, som banken ejer sammen med en række andre pengeinstitutter. It-sikkerheden vurderes løbende, og der foretages i den forbindelse de nødvendige justeringer af bankens katastrofeplaner. Det er bankens politik - med udgangspunkt i konstaterede hændelser - løbende at forbedre forretningsgange og procedurer, med henblik på at reducere antal fejl og hændelser, som indeholder mulighed for tab. Risikorapport 2013 side 7

8 Basiskapitalopgørelse Pr beløb i kr. Egentlig kernekapital Aktiekapital/garantikapital/andelskapital Reserver Overført overskud eller underskud Egentlig kernekapital i alt Primære fradrag i kernekapital Foreslået udbytte Værdien af egne aktier i sikkerhedsdepot Immaterielle aktiver Udskudte aktiverede skatteaktiver Primære fradrag i kernekapital i alt Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital 0 Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct Overskydende fradrag Andre fradrag, i alt Kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital Opskrivningshenlæggelser Ansvarlig lånekapital Medregnet supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct Modregning af det overskydende fradrag Fradrag i basiskapital, netto Basiskapital efter fradrag Bankens solvensprocent, basiskapitalen efter fradrag, androg ultimo ,9 pct af de vægtede poster, på i alt mio. kr. - alene baseret på egenkapital. Kernekapitalprocenten andrager ligeledes 19,9 pct. Risikorapport 2013 side 8

9 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelse og direktion sikre, at banken har en tilstrækkelig basiskapital. Bestyrelse og direktion skal endvidere opgøre bankens individuelle solvensbehov. Bestyrelse og direktion har senest i forbindelse med behandlingen af årsrapporten for 2013 drøftet niveauet for den tilstrækkelige basiskapital samt det individuelle solvensbehov. Næste behandling er aftalt til maj måned 2014 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapporten for første kvartal Fastlæggelse af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet er baseret på Finanstilsynets vejledning, som senest er revideret i februar Vejledningen foreskriver anvendelse af den såkaldte 8+ model. 8+ modellen tager udgangspunkt i, at almindelige risici er dækket af lovgivningens minimumskrav til kapitaldækning, 8 pct. af de risikovægtede poster. Her udover skal der tages stilling til, i hvilket omfang banken har særlige risici, som nødvendiggør et tillæg til den tilstrækkelige basiskapital henholdsvis solvensbehovet. I henhold til vejledningen skal der foretages en vurdering af bankens risikoprofil i forhold til følgende 6 risikoområder: 1. Indtjening 2. Udlånsvækst 3. Kreditrisiko 4. Markedsrisiko 5. Likviditetsrisiko 6. Operationel risiko Indtjening Banken har de seneste fem år realiseret en tilfredsstillende basisindtjening, før betalinger til genopretning af den finansielle stabilitet, nedskrivninger på egne udlån samt kursregulering af værdipapirer, i niveauet mio. kr. Trenden har været stigende, idet de 186 mio. kr. blev realiseret i 2009, medens de 212 mio. kr. er realiseret i Den gennemsnitlige basisindtjening andrager i perioden 199 mio. kr. For det kommende år forventer banken en basisindtjening, før betaling til Indskydergarantifonden, nedskrivninger på egne udlån og kursregulering af værdipapirer, i niveauet mio. kr. Den forventede indtjening andrager mellem 2,5 og 3,0 pct. af bankens kreditrisici, i form af udlån og garantier, brutto. Det er bankens vurdering at den forventede basisindtjening er tilstrækkelig til at imødegå den umiddelbare risiko på porteføljen af udlån og garantier. Der afsættes derfor ikke yderligere kapital til dækning heraf. Udlånsvækst Bankens udlån er over en periode på fem år, fra ultimo 2008 til ultimo 2013 faldet med 148 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt årligt fald på mindre end 1 pct. Det seneste år er udlån reduceret med 4 mio. kr. svarende til en negativ vækst på 0,1 pct. For det kommende år forventes bankens udlån stabiliseret på det aktuelle niveau. Det er bankens vurdering, at den forventede udvikling i udlån ikke udgør nogen særlig risiko. Og der afsættes derfor ikke kapital til dækning af udlånsvækst. Kreditrisiko Der er foretaget en vurdering af det forsigtigt skønnede tab på alle engagementer, der er større end 2 pct. af bankens basiskapital. Det vil sige engagementer der, på koncernbasis, er større end 25 mio. kr. Endvidere er der foretaget vurdering af bankens kreditkoncentrationsrisici på følgende områder: Store engagementer Brancher Sikkerheder For så vidt angår store engagementer og brancher er vurderingen foretaget med udgangspunkt i vejledningens anvisninger. For så vidt angår koncentration af sikkerheder, er der foretaget en følsomhedsanalyse af bankens sikkerheder i landbrugsaktiver og fiskerikvoter ved engagementer, hvor der er foretaget nedskrivninger. De foretagne vurderinger resulterer i et yderligere kapitalbehov på 210 mio. kr. til dækning af særlige kreditrisici. Risikorapport 2013 side 9

10 Markedsrisiko Bankens aktuelle markedsrisici er, og har gennem en række år været, meget beskedne. Vejledningen foreskriver, at bankens særlige risici på dette område skal vurderes i forhold til de maksimale risici inden for de grænser, som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisici. Med baggrund i direktionens beføjelse til at tage renterisici uden for handelsbeholdningen vurderes det, at det er nødvendigt med et yderligere kapitalbehov på 26 mio. kr. til dækning af særlige risici i denne forbindelse. Likviditetsrisiko Banken har et aktuelt indlånsoverskud på 1,7 mia. kr. Inklusive bankens egenkapital på 1,4 mia. kr. svarer det til en funding ratio på 0,64. Hertil kommer uudnyttede kreditlines fra andre kreditinstitutter på 350 mio. kr. I forhold til lovgivningens krav, jf. FIL 152, er der en overdækning på 215 pct. svarende til 1,8 mia. kr. Banken har foretaget en stresstest af likviditeten, som viser at banken også på 12 måneders sigt kan leve op til lovgivningens krav. Testen bygger på følgende forudsætninger: Al likviditet og kreditlines fra professionelle aktører bortfalder efterhånden som de forfalder Nationalbankens belåningsmulighed vedrørende sektoraktier bortfalder straks Tidsindskud bortfalder efterhånden som de forfalder Indlån, som ikke er dækket af Indskydergarantifonden, forsvinder Indlån reduceres med 175 mio. kr. som følge af afgiftsberegning ved konvertering af kapitalpensioner til aldersopsparinger Kunders uudnyttede trækningsrettigheder på kreditter udnyttes med 10 pct. Øvrige udlån og indlån fortsætter uændret Med baggrund i denne stress-test er det bankens vurdering, at likviditeten ikke udgør nogen særlig risiko. Der afsættes derfor ikke kapital til dækning af omkostninger til fremskaffelse af likviditet. Operationel risiko Med baggrund i en kvalitativ vurdering af bankens organisation, anvendelse af it og forretningsmodellen, er der ikke behov for at afsætte yderligere kapital til dækning af særlige risici inden for det operationelle område. Risikorapport 2013 side 10

11 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Pr Solvensbehov Tilstrækkelig beløb i kr. i procent basiskapital Almindelige risici 8,0 503,2 mio. kr. Særlige risici - Indtjening 0,0 0,0 mio. kr - Udlånsvækst 0,0 0,0 mio. kr - Kreditrisiko 3,3 209,8 mio. kr - Markedsrisiko 0,4 26,0 mio. kr - Likviditetsrisiko 0,0 0,0 mio. kr - Operationel risiko 0,0 0,0 mio. kr Særlige risici i alt 3,7 235,8 mio. kr I alt 11,7 739,0 mio. kr Solvensmæssig overdækning Bankens basiskapital efter fradrag andrager i alt mio. kr. I forhold til en tilstrækkelig basiskapital på 739 mio. kr. er der en overdækning på 510 mio. kr. Bankens solvensprocent er opgjort til 19,9. I forhold til et solvensbehov på 11,7 pct. er der en overdækning på 8,2 %- point. Solvensmål Bankens bestyrelse har fastlagt et solvensmål på min. 16 pct. Risikorapport 2013 side 11

12 Opgørelse af risikovægtede poster Banken anvender standardmetoden for kreditrisiko til beregning af de risikovægtede poster. Pr beløb i kr. Opgørelse af risikovægtede poster med kreditrisiko Risikovægtede poster Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Eksponeringer mod offentlige enheder 1 0 Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter Vægtede poster med kreditrisiko i alt Opgørelse af de risikovægtede poster med markedsrisiko Gældsinstrumenter Aktier Valutakursrisici 0 0 Vægtede poster med markedsrisiko i alt Opgørelse af de risikovægtede poster med operationel risiko Banken anvender basisindikatormetoden ved opgørelse af solvenskravet til den operationelle risiko. Vægtede poster med operationel risiko i alt Fradrag for gruppevise nedskrivninger efter standardmetoden Gruppevise nedskrivninger i alt Risikovægtede poster i alt Risikorapport 2013 side 12

13 Modpartsrisiko Banken anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Fastsættelsen af eksponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartsrisiko følger af nedenstående metode: Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser fastsat af Finanstilsynet. Swaps baseret på to variable renter i samme valuta er undtaget herfor, idet kun den aktuelle genanskaffelsesomkostning skal beregnes. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I bankens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. Værdien af bankens samlede modpartsrisiko opgjort efter markedsværdimetoden androg i alt t.kr. Risikorapport 2013 side 13

14 Kreditrisiko Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt udlån værdifastsættes ved første indregning til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner, der knytter sig til etableringen. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt udlån, der ikke er ægte købs- og tilbagesalgsforretninger, værdifastsættes efterfølgende til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til en lavere værdi, hvis der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker vurderes alle individuelt for objektiv indikation for værdiforringelse. For væsentlige udlån foretages der ligeledes en individuel vurdering af om der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse. Nedskrivningsbehovet opgøres individuelt, når der på individuelt niveau foreligger objektiv indikation for værdiforringelse. Individuelt vurderede udlån, der ikke er nedskrevet samt øvrige udlån vurderes efterfølgende på porteføljebasis. Der foretages en porteføljemæssig vurdering af nedskrivningsbehovet som følge af objektiv indikation for værdiforringelse af grupper af udlån, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Porteføljevurderingen baseres på kreditrating af kunderne med baggrund i økonomiske nøgletal. Ved beregning af behovet for gruppevise nedskrivninger anvendes en bruttotilgangsmetode. Metoden medfører, at de samlede gruppevise nedskrivninger udgøres af summen af de enkelte kunders forværring i kreditratingklasserne uden hensyn til, at andre kunder i perioden har fået en bedre rating. Et individuelt udlån eller en gruppe af udlån anses som værdiforringet, hvis - og kun hvis - der er objektiv indikation for værdiforringelse som et resultat af en eller flere begivenheder, der er indtruffet efter den første indregning af lånet, og denne eller disse begivenheder har indflydelse på de forventede fremtidige betalingsstrømme, som kan estimeres pålideligt. Som diskonteringsfaktor anvendes den aftalte effektive rentesats på det individuelle udlån. For porteføljer af udlån anvendes det vejede gennemsnit af den aftalte effektive rentesats på de enkelte udlån i porteføljen. Nedskrivningerne opgøres som forskellen mellem den amortiserede kostpris og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger, herunder realisationsværdien af eventuelle sikkerheder. De fremtidige betalinger er opstillet på baggrund af det mest sandsynlige udfald. Porteføljemæssig vurdering af nedskrivningsbehovet for grupper af udlån, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko, er baseret på en ratingmodel, hvor modellen løbende videreudvikles og forbedres via backtest m.v. Udlån og tilgodehavender klassificeres iflg. regnskabsbekendtgørelsen og kapitaldækningsbekendtgørelsen som misligholdte, når der har været restance i en sammenhængende periode på 90 dage på min kr. for detail og kr. for erhverv. Den samlede værdi af bankens eksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til kreditrisikoreduktion udgør pr i alt mio. kr. Risikorapport 2013 side 14

15 Opgørelse af eksponeringernes gennemsnitlige værdi Gennemsnit for 2013 beløb i kr. Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder Eksponeringer mod offentlige enheder 3 Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter Eksponeringer i alt Risikorapport 2013 side 15

16 Krediteksponeringer fordelt på brancher og kreditkategorier Pr Beløb i kr. Centralregeringer eller centralbanker Offentlige enheder Institutter Erhvervsvirksomheder m.v. Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt I alt Risikorapport 2013 side 16

17 Krediteksponeringer fordelt på restløbetid og kreditkategorier Pr beløb i kr. Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Anfordring mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år Over 5 år I alt Eksponeringer mod offentlige enheder Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt Misligholdte og værdiforringede fordringer fordelt på eksponeringskategorier Pr beløb i kr. Misligholdte fordringer eksponering Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger Værdiforringede fordringer eksponering Nedskrivning/ hensættelser ultimo året Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt Risikorapport 2013 side 17

18 Bevægelser på værdiforringede fordringer, som følge af værdireguleringer og nedskrivninger Pr beløb i kr. Udlån Garantier Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endeligt tabt tidligere individuelt nedskrevet Nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivninger ultimo Endelig tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet Indgået på tidligere nedskrevne fordringer Risikorapport 2013 side 18

19 Markedsrisiko Pr vægtet beløb kapitalkrav beløb i kr. (8 % af eksp.) Opgørelse af solvensrisici på poster med positionsrisiko Gældsinstrumenter Aktier m.v. (incl. kollektive investeringsordninger) Valutaposition 0 0 Risikorapport 2013 side 19

20 Operationel risiko I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal operationelle risici afdækkes kapitalmæssigt. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Nordjyske Bank anvender basisindikatormetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres til: 15 pct. af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægter og ikkerenterelaterede nettoindtægter. Banken gennemfører imidlertid løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor, vil der blive taget højde herfor under bankens opgørelse af solvensbehovet. Risikorapport 2013 side 20

21 Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Nordjyske Bank har i samarbejde med andre pengeinstitutter foretaget kapitalindskud i en række sektorvirksomheder. Disse sektorvirksomheder har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, it, investeringsforeninger m.v. Banken påtænker ikke at afhænde disse kapitalindskud, idet en deltagelse i disse sektorvirksomheder anses for nødvendig for bankens virksomhed. Kapitalindskuddene betragtes derfor som værende uden for handelsbeholdningen. I flere af sektorvirksomhederne omfordeles kapitalandelene således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi eller alternativt kapitalværdiberegninger. Pr beløb i kr. Beholdning af aktier m.v. Aktier i handelsbeholdningen - aktier noteret på børser Unoterede aktier m.v. optaget til dagsværdi: - sektoraktier - andre unoterede aktier Øvrige kapitalandele I alt uden for handelsbeholdningen Aktier m.v. i alt Kapitalandele i disse sektorvirksomheder er værdisat til dagsværdi. Ved fastsættelse af dagsværdien tages udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om aktuelle handler. Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, fastlægges dagsværdien på grundlag af offentliggjorte regnskabsmeddelelser eller alternativt kapitalværdiberegninger. Øvrige unoterede værdipapirer måles til dagsværdi. I enkelte tilfælde har det ikke været muligt at foretage en pålidelig måling til dagsværdi. Disse værdipapirer er optaget til kostpris med fradrag af nedskrivninger. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. Herudover har banken mindre beholdninger af unoterede aktier, der er erhvervet som et led i at understøtte erhvervsfremme i lokalområdet. regnskabsmæssig værdi Risikorapport 2013 side 21

22 Renterisiko Bankens samlede renterisiko androg i alt t.kr., der kan fordeles således beløb i kr. Renterisiko på positioner i handelsbeholdningen: Værdipapirer Futures, terminsforretninger for FRA er Swaps Renterisiko på positioner uden for handelsbeholdningen: Balanceførte poster, d.v.s udlån og tilgodehavender samt indlån og gæld Renterisiko i alt Heraf - positioner i danske kroner - positioner i fremmed mønt Risikorapport 2013 side 22

23 Kreditreducerende metoder Nordjyske Bank anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. Banken har via sine politikker og forretningsgange omkring sikkerhedsstillelse prioriteret at modtage finansiel sikkerhedsstillelse inden for følgende hovedområder: Indlånsmidler obligationer og gældsinstrumenter investeringsforeningsbeviser aktier, børsnoterede Værdipapirer anvendes i stigende grad som sikkerhedsobjekter. Det skyldes blandt andet investeringsmuligheder, hvor banken samtidig tilbyder en finansieringspakke. Også den mere traditionelle sikkerhedsstillelse i form af en eksisterende beholdning af værdipapirer har en vis anvendelse i banken. Bankens politik for værdiansættelse af finansielle sikkerheder medfører, at værdiansættelsen er en konservativ markedsværdibetragtning. Der foreligger forretningsgange for forvaltning og værdiansættelse af sikkerheder, og procedurerne er en integreret del af den almindelige risikoovervågning. Som kreditrisikoreducerende teknik anvendes den udbyggede metode under standardmetoden, hvilket medfører, at banken kan reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant i visse finansielle sikkerheder, der er udstedt af en virksomhed eller lande med en særlig god kreditrating. Opgørelse af kreditreduktion med finansielle sikkerheder og garantier m.v. Tabellen nedenfor viser de samlede eksponeringer dækket af finansielle sikkerheder, samt garantier og kreditderivater Pr Eksponeringer Eksponeringer beløb i kr. dækket af dækket af finansielle sikkerheder garantier og kreditderivater Erhvervsvirksomheder Detailkunder Eksponeringer dækket ved pant i fast ejendom Eksponeringer i alt dækket af finansielle sikkerheder, samt garantier og kreditderivater Risikorapport 2013 side 23

24 Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Telefon CVR: BIC/SWIFT ebandk22 Risikorapport 2013 side 24

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Indhold. Indhold risikorapport 2012. Side

Indhold. Indhold risikorapport 2012. Side Risikorapport 2012 Indhold Indhold risikorapport 2012 Side Indledning... 3 Målsætning og risikorapport... 4 Anvendelsesområde... 7 Basiskapital, opgørelse... 8 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Risikorapport vedr. kapitaldækningsopgørelsen pr

Risikorapport vedr. kapitaldækningsopgørelsen pr Risikorapport vedr. kapitaldækningsopgørelsen pr. 31.12.2010 Side: 2 Indhold Indledning... 3 Målsætning og risikopolitik... 4 Markedsrisici... 6 Likviditetsrisici... 7 Operationelle risici... 7 Anvendelsesområde...

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning Risikorapport 2012 vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 12.02.2013 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv. Risikorapport 2008 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.dk Anvendelsesområde... 2 Målsætning og risikopolitikker...3

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Den Jyske Sparekasse KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN PR. 31.12.2010

Den Jyske Sparekasse KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN PR. 31.12.2010 Den Jyske Sparekasse KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN PR. 31.12.2010 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 3. MÅLSÆTNINGER OG RISIKOPOLITIKKER... 2 3.1

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013 Basel II Søjle III Risikorapport ultimo 2013 Indhold Indledning... 3 Oplysningsforpligtelser... 4 1: Målsætninger og risikopolitikker... 4 Markedsrisici... 4 Kreditrisici... 4 Operationelle risici... 5

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455.

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. marts 2015) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisiko samt basisindikatormetoden for operationel risiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Risikorapport for 2013

Risikorapport for 2013 Risikorapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere