Notat. 4. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: Notat 4. budgetopfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 6 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...11 SKOLEUDVALGET...14 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...21 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...31 TEKNISK UDVALG...36 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...38 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 4. budgetopfølgning er udarbejdet pr. 31. august Budgetopfølgningen viser et forventet netto merforbrug på det skattefinansierede område på 2,7 mio. kr. Ud af dette forventede merforbrug er de 5,1 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, som er udeholdt af sanktionslovgivningen, mens der er indregnet et mindreforbrug på forsørgelsesområdet på 4,5 mio. kr., dette skal heller ikke medregnes i forhold til sanktionslovgivningen. Netto er 0,6 mio. kr. af den forventede budgetoverskridelse således på områder udeholdt af sanktionslovgivningen, og dette merforbrug får således kun likviditetsmæssig betydning. Den resterende overskridelse på 2,1 mio. kr. henfører sig udelukkende til finansieringsområdet, hvor der er en række mindre forskydninger i det forventede resultat i forhold til budgettet. Der forventes en mindreindtægt på generelle tilskud på 2,3 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2011, og der forventes en mindreindtægt vedrørende dødsboskatten på 1,9 mio. kr. Samtidig forventes der dog en mindreudgift til renter på 2,1 mio. kr. Samlet giver dette den samlede forskydning på det skattefinansierede område. På den skattefinansierede drift er der ud over ovenstående afvigelser, som er udenfor sanktionslovgivningen, en række mindre forskydninger i det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at Socialudvalget på det specialiserede socialområde ikke er i stand til at overholde budgettet for Derfor er det aftalt, at en række andre udvalg vil lave en mindreforbrug i 2011, så kommunen ikke bliver sanktioneret. Den samlede forventede overskridelse på Socialudvalget, når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering, er på 3,5 mio. kr. Det er især områderne Botilbud og Støtte i eget hjem, som har bidraget til merforbruget, som skyldes en stigning i antallet af borgere på tilbuddene. En del af den potentielle stigning i udgifterne er dog blevet opvejet at revisitering af andre sager. Dette merforbrug dækkes ind af mindreforbrug på Økonomiudvalget på 1,6 mio. kr., mindreforbrug på Skoleudvalget og Børn-, Unge- og Fritidsudvalget på henholdsvis 0,5 og 0,4 mio. kr., samt mindreforbrug på Teknisk udvalg på 1,0 mio. kr. De præcise besparelser blev anvist ved 3. budgetopfølgning i forbindelse med halvårsregnskabet. Ud over merforbruget på 3,5 mio. kr. som er løst indenfor kommunens samlede ramme, er det specialiserede socialområde presset af en tabt ankesag, hvorved kommunen mister refusion fra en anden kommune på en borger. Denne merudgift beløber sig til ca. 0,8 mio. kr. i 2011, men forvaltningen og udvalget arbejder på så vidt muligt at dække udgiften indenfor eget område. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har et mindreforbrug på beskæftigelsestilskud på 11,4 mio. kr. Dette beløb afleverer udvalget til kassen, idet kommunen bliver midtvejsreguleret et tilsvarende beløb af staten under finansieringen. På anlægsområdet forventes budgettet overholdt. Kommunen brugte i 2010 ca. 10 mio. kr. mindre på kvalitetsfondsområdet end aftalt med regeringen, og skal således bruge 10 mio. kr. mere i Det tyder umiddelbart ikke på at det vil lykkedes at bruge disse penge i 2011, og kommunen må således forvente at skulle deponere det samme i 2012 som i

4 Indstillinger: Samlet set: Søges der tillægsbevillinger til driften for -2,520 mio. kr. Der søges om frigivelse af 0,458 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstillinger drift: Økonomiudvalget: Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 1,920 Mindreindtægt vedrørende dødsboskat 2,280 Midtvejsregulering af skatter og tilskud 11,352 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 15,552 Totalt Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -2,050 Renteudgifter -4,500 Mindreforbrug på forsørgelsesområdet -6,550 Totalt Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget: Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -11,352 Mindreforbrug på beskæftigelsestilskud. Mindreforbruget på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget opvejes af negativ midtvejsregulering af tilskud og udligning på finansieringen. -11,352 Totalt Skoleudvalget: Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -0,039 Lov og Cirkulæreprogram, mindreudgift vedrørende statsbidrag -0,039 Totalt Børn-, Unge- og Fritidsudvalget: Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,038 Lov- og Cirkulæreprogram ændring af Folkeoplysningsloven 0,046 Lov- og Cirkulæreprogram obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år 0,084 Totalt 4

5 Socialudvalget: Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -0,375 Hovedkonto 5, hjælpemidler (høreapparater) Social- og Sundhedsforvaltningens område. -0,375 Totalt Miljø- og Energiudvalget: Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,071 L/C Udarbejdelse af badevandsprofiler 0,030 L/C Planlægning af biogasanlæg 0,059 L/C Planlægning for vådområdeindsats, opsøgende og faciliterende indsats 0,160 Totalt Indstillinger anlæg: at der bliver givet en anlægsbevilling på 0,208 mio. kr. til projektet Videncenter Vejlby. At projektet finansieres ved at frigive det resterende rådighedsbeløb på 0,030 mio. fra projektet Pulje til skoleudbygning og renovering, samt flytte 0,178 mio.kr. fra det frigivne rådighedsbeløb på samme projekt. Det frigivne rådighedsbeløb til Pulje til skoleudbygning og renovering udgør herefter 8,580 mio.kr. At der bliver givet en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til Vejudvidelse udstykning Brændeskov. At udgiften bliver finansieret indenfor budget 2011 ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. fra investeringsoversigten. 5

6 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Anlæg Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Administration Erhverv og Turisme Konklusion Under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug vedrørende driften på 6,097 mio. kr. 1,597 mio. kr. er nødvendig opsparing til brug for hjælp til Socialudvalgets forventede merforbrug. Beløbet fordeler sig således: Løn og Økonomi 0,250 mio kr. Besparelse nye IT-systemer. Staben 1,047 mio kr. Merindtægter vedrørende elever. Teknik og Miljøforvaltningen 0,300 mio. kr. Besparelse på administration. Mindreforbrug 4,500 mio. kr. fremkommer med baggrund i færre førtidspensionstilkendelser. Beløbet tilføres kassen. Bemærk herudover finansieringsafsnittet. 3. Opsamlinger budgetopfølgninger Der er ikke ved de første budgetopfølgninger givet tillægsbevillinger, hvorfor der ikke er bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der er bl.a. afsat kr til valg. Valget forventes at kunne afholdes indenfor dette budget. 6

7 1015 Administration Boliger Budgettet forventes at holde. Der arbejdes p.t. med salg af 2 ejendomme (Søndergade 82, Gelsted og Lillegade 5, Husby). Det betyder, at der ikke er lejeindtægter, men der er stadig udgifter til el, og varme. Desuden er der p.t. problemer med råd og svamp i ejendommen Adlerhus, hvor der også er ekstra udgifter til genhusning. Der er store reparationsudgifter vedrørende Søndergade 95, Gelsted. Udgifter til IT-systemer Ultimo 2010 skiftede vi fra KMD til Fujitsu og Silkeborg Data, hvad angår, økonomisystem, lønsystem, debitorsystem, indkøbssystem og vagtplan.. Der har derfor i 2010 været afholdt udgifter til implementering af de nye systemer. Der er imidlertid først afsat budget til implementering i Det betyder, at området går ud med et større underskud i 2010, men at dette indhentes i 2011, hvor der er afsat budget til udgiften. Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 14,8 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 5,1 mio. kr. Udgifter til etablering af løn- og økonomisystem rest i 2011 ca. 1,7 mio. kr. Samlet forventes et mindre overskud på udgifter til IT-systemer som dog modsvares af et tilsvarende underskud fra 2010, hvor etableringen af de nye systemer startede. Tjenestemandspensioner Om budgettet til tjenestemandspensioner holder afhænger af, om flere tjenestemænd vil gå på pension i Som det ser ud lige p.t. forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., - yderligere pensioneringer af tjenestemænd kan betyde yderligere merudgifter. Området følges fortsat. Løn- og øvrige driftsudgifter for forvaltningerne: Staben der forventes en merindtægt vedrørende elever på 1,047 mio. kr. Løn og Økonomi der forventes et mindreforbrug på 0,250 mio. kr. nye IT-systemer. Børn- Unge og Fritidsforvaltningen budgettet forventes overholdt. Socialforvaltningen budgettet forventes overholdt. Jobcentret budgettet forventes overholdt. Teknik og Miljø der forventes et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. på administrationen. Der er svigtende indtægter vedrørende byggesagsgebyr. Der er budgetteret med en indtægt på 2,057 mio. kr. og pr er indtægten 1,249 mio. kr., holder dette niveau året ud vil der blive tale om en mindreindtægt på 0,188 mio. kr. - Rådhusene Budgettet forventes at holde. Ekstra udgifter til varme må dog påregnes. - Kantinerne Nye priser er indført, ligesom der er opsat kaffeautomater på rådhusene. Budgettet forventes at overskrides med 0,1 mio. kr. - Udgifter til telefon, porto/fragt, kontorhold og revision Samlet set forventes budgettet at holde. 7

8 1020 Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet forventes at holde. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: (i kr.) Bygnings- og løsøre 0 Risikostyring ( 95 Engangsudgifter herunder forsikringsmægleren 240 Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 200 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) Selvforsikrede overtaget fra amtet (primært ekstraregning) Arbejdsskade aktiverede 700 Ansvar og rejse 630 På tværs 420 Arbejdsskade Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre Varslet stigning på bygn- & løsøre 889 Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 600 skøn Risikostyring resten af året 350 I alt Rengøring Umiddelfart forventes budgettet overholdt. Der er udregnet en ny timeløn for området. Desuden er der indført ny praksis for afløsning ved sygdom. Det ser ud som om den har den ønskede effekt og at budgettet dermed holdes. Flere institutioner lukkes og sammenlægges, hvilket kan give forskydninger. Der er netop nu ved at blive opkrævet/konteret rengøringsudgifter for hele året. Der vil i løbet af kort tid være et konkret overblik over indtægtssiden, og dermed en mere sikker vurdering af området. 8

9 1060 Forsørgelse Udgifterne fordeler sig således: Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug Forventet regnskab 2011 Afvigelse Drift i kr. Personlige tillæg Førtidspensioner Boligydelser Øvrige områder Total Der er p.t. brugt 64% af budgettet, hvor normalen pr. ultimo august er ca. 66,6%. Efter gennemgang af budgettet er der et par områder der skal have en kommentar. Personlige tillæg: Der mangler typisk 1 måneds forbrug. Området ser p.t. ud til at holde. Førtidspension: Der er en del usikkerhed med hensyn til mellemkommunale betalinger, hvor der forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. Der har ikke endnu været den budgetterede tilgang af nye sager, hvorfor der forventes en besparelse på 6 mio. kr. i direkte pensioner. Totalt set forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Boligydelser: Området ser ud til at holde. Sociale udgifter/engangsydelser: Området ser ud til at holde. Der mangler typisk 1 måneds forbrug. Finansiering Ved 4. budgetopfølgning kan det konstateres, at indtægterne fra dødsboskatten ikke lever op til forventningen. Der ansøges på den baggrund om en tillægsbevilling på 1,920 mio. kr., svarende til den forventede mindreindtægt fra dødsboskat. Samtidig har Middelfart Kommune modtaget midtvejsreguleringen af skatter og generelle tilskud, som dette år indebærer, at kommunen skal afregne 2,280 mio. kr. med staten. Der søges om tillægsbevilling for beløbet. På beskæftigelsesområdet har udviklingen overrasket positivt. Dette giver anledning til en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud på 18,132 mio. kr. Der søges tillægsbevilling for beløbet, som modsvares af, at beskæftigelsesområdet afleverer 11,136 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilkud 0,216 mio. kr. i regulering af beskæftigelsestilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Restbeløbet finansieres ved tilbageførsel af en hensættelse til forventet efterregulering på 6,780 mio. kr. fra På rentesiden noterer kommunen, at den økonomiske krise presser renten i nedadgående retning, hvilket resulterer i en lavere rentebyrde på kommunens variabelt forrentede lån. Renteudgifterne forventes på den baggrund at udvise et mindreforbrug på 2,050 mio. kr. Der søges en negativ tillægsbevilling for beløbet. 9

10 5. Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 1,920 Mindreindtægt vedrørende dødsboskat 2,280 Midtvejsregulering af skatter og tilskud 11,352 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 15,552 Totalt Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -4,500 Mindreudgifter på forsørgelsesområdet -2,050 Renteudgifter -6,550 Totalt 10

11 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Korrigeret budget 2011 Forbrug Forventet regnskab 2011 Afvigelse Oprindeligt Drift i kr. budget 2011 Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Der søges negativ tillægsbevilling på 11,352 mio. kr., som følge af mindreforbrug på beskæftigelsestilskud. Beløbet bruges til dækning midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på finansieringsområdet. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Ændring og omlægning af refusion og medfinansiering Over-/underskud Div. 411 Totalt Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Forsikrede ledige Totalt

12 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 foreligger nu. På udvalgets budgetramme Beskæftigelsesindsats er der p.t. brugt netto 56% af budgettet. Normen pr. 31. august ligger på 66,6%. Der skal knyttes følgende kommentarer til budgetopfølgningen. Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse og sproguddannelse er forhøjet i forhold til sidste år, idet området er i fremdrift. Området ser du til at udvise et merforbrug, idet der på både ydelsesdelen og skoledelen ses flere personer end ved budgetlægningen. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. De 0,3 mio. kr. til danskuddannelse m.v. og 0,3 mio. kr. til introduktionsydelse. Sygedagpenge: Sager over 52 uger uden statsrefusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 90 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 81 sager. Der forventes en mindreudgift på 2,0 mio. kr. Sager mellem 5 og 8 uger med 50% statsrefusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 82 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 68 sager. Der forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. Sager mellem 9 og 52 uger med 30% statsrefusion for passive sager og 50% statsrefusion for aktiverede sager. Der er budgetteret med 230 passive og 130 aktiverede sager. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 237 og 103 sager. Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Afløbsudgifter til sager fra 2012 beløber sig til et netto merforbrug på 2,2 mio. kr. Satsen pr. sag er samtidig dalet, grundet sager med delvis raskmelding. Budgettet til regresindtægter ser ud til at holde. Totalt set forventes området at komme ud med en mindreudgift på 5,3 mio.kr. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger p.t. en del over niveau sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden. På selve kontanthjælpen ser der ud til at komme et merforbrug på 5,4 mio. kr., mens udgifter til løntilskud og kontanthjælp uden rettidighed forventes at give et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.. Der er budgetomplaceret 1,8 mio. kr. til området løntilskudsordninger. Totalt set forventes et merforbrug på området på 3,7 mio. kr. Forsikrede ledige: Der er efterhånden kommet valide data for A-kassedagpenge. Fra ISM er der kommet en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2011 på -11,1 mio. kr. samt regulering på den særlige tilskudsordning med -0,2 mio. kr. Det forventes, at området kommer ud med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. der bibeholdes på området, idet disse penge forventes at skulle tilbagebetales i Der søges negativ tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. Revalidering: Der er budgetteret med 110 sager. Der er p.t. 85 ydelsessager, hvilket vil udgøre et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Ledighedsydelse: Der er budgetteret med 70 sager, hvoraf de 16 er uden refusion. P.t. er der 86 sager hvoraf de 20 er uden refusion. Der forventes et merforbrug på -1,4 mio. kr. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Derimod er gennemsnitslønnen steget lidt mere end budgetteret. Der ses flere sager på 66,6% tilskud og mindre på 50% tilskud end hidtil. Totalt set ser området ud til at holde. 12

13 Løntilskudsordninger: Der er over sommeren sket en nedgang i antallet af ansatte på ordningen for forsikrede ledige (jobtræning). Det gennemsnitlige tal for året er p.t. på niveau med kommunens tildelte kvote. Ordningen bruges som en offensiv og billig ordning for at få mange aktiveret, og der satses på at antallet i efteråret igen kommer op så kvoten ved udgangen af året bliver brugt. Der er flyttet midler fra kontanthjælpsområdet, således at området vil kunne holdes inden for budgettet. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie. Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området forventes at holde. Administrative udgifter: Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området ser ud til at holde. EGU: Området er lige overtaget. Forventes at holde. Konklusion: Der søges en negativ tillægsbevilling på -11,3 mio.kr. vedr. forsikrede ledige. Der bruges til dækning af mindreindtægt af beskæftigelsestilskud på finansieringsområdet.. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -11,352 Mindreforbrug på beskæftigelsestilskud. Mindreforbruget på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget opvejes af negativ midtvejsregulering af tilskud og udligning på finansieringen. -11,352 Totalt 13

14 Skoleudvalget Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse budget budget resultat Drift I kr. Drift i alt Folkeskoler Folkeskoleområdets fællessted Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR SFO på folkeskoler Befordring af elever Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskole Tandplejen Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse budget budget resultat Anlæg I kr. Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Skoleudbygning Strib skole Renoveringsplan for 11 skoler Vestre skole - vinduer Etablering af tandreguleringsklinik Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole Specialklasser på Østre Skole Videncenter Vejlby - Ombygning

15 2. Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Skoleudvalgets område. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til drift overholdes. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget er konstateret på følgende områder: Mindreudgift på 0,500 mio. kr. i puljen til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Der er dannet færre klasser ved klassedannelsen for skoleåret 2011/2012 end forvaltningen havde forventet i budgetforudsætningerne for budget Mindreudgift på 0,039 mio. kr. vedrørende statsbidrag for elever på statslige- og private skoler. Forvaltningen indstiller, at mindreudgiften afleveres til kassen ved denne budgetopfølgning, jf. Lov og Cirkulæreprogram Herudover har forvaltningen konstateret følgende afvigelser på Skoleudvalgets område: Merudgift på 1,000 mio. kr. samlet set som følge af underskud på tidligere Aulby Skole og tidligere Tanderup Skole. Mindreudgift på 0,261 mio. kr. i puljen til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Tildelingen gives jf. arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Middelfart Kommune. Mindreudgift på 0,570 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Forvaltningen har konstateret en nettoafgang på området. Merudgift på 2,130 mio. kr. til mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen til andre kommuner. Forvaltningen har oplevet en stor stigning i antallet af elever på 10. årgang, som vælger 10. klasse i Fredericia Kommune. Mindreindtægt på 0,060 mio. kr. på mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen fra andre kommuner. Merudgiften svarer til opkrævningen for 1 elev. Mindreudgift på 0,887 mio. kr. i puljen til regulering af SFO ernes budget Ved efterårsreguleringen er SFO ernes budget 2011 kan forvaltningen konstatere, at det indmeldte børnetal på modulet Tidlig SFO er lavere end forventet i budgetforudsætningerne for budget Merudgift på netto 0,538 mio. kr. vedrørende søskenderabat, friplads og forældrebetaling i SFO. Heraf forventer forvaltningen en merudgift på 0,718 mio. kr. til økonomiske fripladser. Mindreudgift på 1,770 mio. kr. til betaling af SFO på specialskoler. Mindreudgiften er primært opstået ved, at den faktiske gennemsnitspris for et SFO tilbud på en specialskole har været lavere end forventet i budgetforudsætningerne for budget Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 5 helårselever i forhold til budgetforudsætningerne for budget Mindreudgift på 0,300 mio. kr. vedrørende befordring af elever til specialskoler. Forvaltningen har konstateret et fald i antal elever på specialskoler. Dette får ligeledes en effekt på udgifterne til befordring af elever på specialskoler. Mindreudgift på 1,290 mio. kr. til elever på specialskoler. Mindreudgiften er primært opstået ved, at den faktiske gennemsnitspris for et specialskoletilbud har været lavere 15

16 end forventet i budgetforudsætningerne for budget Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 4 helårselever i forhold til budgetforudsætningerne for budget Forvaltningen forventer samlet en mindreudgift på 1,889 mio. kr. på Skoleudvalgets område. Heraf er 0,500 mio. kr. medtaget i afvigelseskolonnen i tabellen under punkt 1 Resume. Forvaltningen afventer 5. budgetopfølgning og de kommende visitationsmøder på skoleområdet og STU området. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til anlæg overholdes. Forvaltningen har følgende indstillinger til anlæg ved denne budgetopfølgning. Forvaltningen foreslår: At der overføres 0,208 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Videncenter Vejlby. At det overførte rådighedsbeløb på 0,208 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Videncenter Vejlby frigives. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 28. februar 2011 Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 30. april 2011 Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 31. august 2011 Mindreudgift i puljen til elevtalsregulering. -0,500 mio. kr. 31. august 2011 Lov og Cirkulæreprogram, mindreudgift vedrørende -0,039 mio. kr. statsbidrag afleveres til kassen. Total -0,539 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 210,430 mio. kr. under temaet Folkeskoler. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale budgetter (uden SFO). Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning fra alle 11 folkeskoler, herunder SFO og Heldagsskolen. Forvaltningen har modtaget en plan for afvikling af underskud fra alle de skoler, som havde underskud i Forvaltningen følger op på disse afviklingsplaner gennem skolernes indsendte budgetopfølgninger i Forvaltningen har konstateret, at den tidligere Aulby Skole og tidligere Tanderup Skole har underskud på samlet 1,0 mio. kr. i Forvaltningen undersøger årsagen til disse underskud og indregner beløbene i Skoleafdelingens centrale budget ved denne budgetopfølgning. 16

17 Flere skoler gør fortsat forvaltningen opmærksom på problematikker i forbindelse med energispareprojektet. Reguleringen for regnskab 2010 er nu sket i forbindelse med opkrævningen af á conto beløb for Flere skoler oplever fortsat ikke, at den lovede besparelse opnås. Enkelte skoler har haft besøg af firmaet bag energispareprojektet, Schneider Electric, med henblik på at få gennemgået skolens energiforbrug igen. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Folkeskoleområdets fællessted Skoleudvalget har et korrigeret budget på 16,761 mio. kr. under temaet Folkeskoleområdets fællessted. Temaet indeholder blandt andet budget til mellemkommunale betalinger, fælles IT-udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede budget på dette tema: Mindreudgift på 0,261 mio. kr. i puljen til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Tildelingen gives jf. arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Middelfart Kommune. Mindreudgift på 0,500 mio. kr. i puljen til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Der er dannet færre klasser ved klassedannelsen for skoleåret 2011/2012 end forvaltningen havde forventet i budgetforudsætningerne for budget Der er blandt andet sammenlagt klasser på 0. og 8. klassetrin. Herudover er 1 klasse samlet set bortfaldet i forhold til det forventede antal klasser. Det forventede mindreforbrug på 1,200 mio. kr. i overslagsårene er valgt ind som besparelse til budget Mindreudgift på 0,570 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Forvaltningen har konstateret en nettoafgang på området og gør opmærksom på, at budget er tilrettet ved budgetlægningen. Merudgift på 2,130 mio. kr. til mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen til andre kommuner. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Forvaltningen har oplevet en stor stigning i antallet af elever på 10. årgang, som vælger 10. klasse i Fredericia Kommune. Elevernes betalingskommune fastlægges pr. 5. september hvert år. Ved budgetlægningen af budget 2011 var forvaltningen dermed ikke bekendt med den store stigning i antal elever med 10. klasse i Fredericia Kommune. Forvaltningen følger opkrævningen fra andre kommuner frem mod 5. budgetopfølgning og gør opmærksom på, at budget er tilrettet ved budgetlægningen. Mindreindtægt på 0,060 mio. kr. på mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen fra andre kommuner. Merudgiften svarer til opkrævningen for 1 elev og forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Elevernes betalingskommune fastlægges pr. 5. september hvert år og forvaltningen er dermed fortsat i gang med at opgøre det endelige antal elever. Forvaltningen følger indtægterne fra andre kommuner frem mod 5. budgetopfølgning og gør opmærksom på, at budget er tilrettet ved budgetlægningen. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. 17

18 Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret budget på 8,487 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder budget til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 14,648 mio. kr. under temaet SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet budget til økonomiske fripladser, søskenderabat, mellemkommunale betalinger og SFO ernes decentrale budgetter. Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede budget på dette tema: Mindreudgift på 0,887 mio. kr. i puljen til regulering af SFO ernes budget Ved efterårsreguleringen er SFO ernes budget 2011 kan forvaltningen konstatere, at det indmeldte børnetal på modulet Tidlig SFO er lavere end forventet i budgetforudsætningerne for budget Merudgift på netto 0,538 mio. kr. vedrørende søskenderabat, friplads og forældrebetaling i SFO, som forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Heraf forventer forvaltningen en merudgift på 0,718 mio. kr. til økonomiske fripladser og gør opmærksom på, at budget er tilrettet ved budgetlægningen. Mikkelsbro Børnehave og Nørre Aaby SFO har indgået en aftale om udveksling af personale. Da de to institutioner er placeret under hvert sit fagudvalg, overfører forvaltningen et budget på 0,036 mio. kr. ved nul-sagen ved denne budgetopfølgning. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret budget på 0,899 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet budget til befordring af elever med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Forvaltningen følger udgifterne på området i forbindelse med den nye skolestruktur. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret budget på 42,472 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet budget til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale budget (med SFO). Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Skrillingeskolen havde et samlet underskud på 5,777 mio. kr. i Skrillingeskolen afvikler 2,594 mio. kr. af underskuddet i Afviklingen sker ved, at 2,594 mio. kr. af underskuddet er indregnet i taksterne for 2011, jf. rammeaftale for Region Syddanmark. Den resterende del af underskuddet indregnes i taksterne for budget Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede budget på dette tema: Mindreudgift på 1,770 mio. kr. til betaling af SFO på specialskoler. Mindreudgiften er primært opstået ved, at den faktiske gennemsnitspris for et SFO tilbud på en specialskole har været lavere end forventet i budgetforudsætningerne for budget Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 5 helårselever i forhold til budgetforudsætningerne for budget

19 Mindreudgift på 0,300 mio. kr. vedrørende befordring af elever til specialskoler. Forvaltningen har konstateret et fald i antal elever på specialskoler. Dette får ligeledes en effekt på udgifterne til befordring af elever på specialskoler. Mindreudgift på 1,290 mio. kr. til elever på specialskoler. Mindreudgiften er primært opstået ved, at den faktiske gennemsnitspris for et specialskoletilbud har været lavere end forventet i budgetforudsætningerne for budget Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 4 helårselever i forhold til budgetforudsætningerne for budget Samlet set forventer forvaltningen en mindreudgift på 3,360 mio. kr. på Visitationsområdet. Forvaltningen afventer de kommende møder i skolevisitationsudvalget samt udviklingen i antal elever med specialundervisning i forbindelse med den nye tildelingsmodel til differentieret undervisning på folkeskolerne. Forvaltningen vurderer, at mindreudgiften på 3,360 mio. kr. er usikker på dette tidspunkt af året og afventer dermed 5. budgetopfølgning. Skoleudvalget modtager 1,472 mio. kr. fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget vedrørende elever med hjemmetræningsordning ved nul-sagen ved denne budgetopfølgning. Forvaltningens udgifter til elever med hjemmetræning var tidligere samlet i Dagtilbudsafdelingen. Af administrative og styringsmæssige årsager, flyttes budget og forbrug vedrørende elever med hjemmetræningsordning, som er i skolealderen, nu tilbage til Skoleafdelingen. Begge afdelinger afholder udgifter til hjemmetræningsordningen under serviceloven og det dertilhørende kontoplansafsnit. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret budget på 38,576 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet budget til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Forvaltningen har modtaget den årlige opkrævning af statsbidrag i juli måned. Herefter foretager forvaltningen opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. elever, som har en anden betalingskommune end Middelfart Kommune. Ifølge Lov og Cirkulæreprogrammet for budget , som ligeledes indeholder reguleringer af budget 2011, vil kommunernes udgifter til statsbidrag vedrørende elever på statslige- og private skoler være mindre end antaget ved budgetlægningen af budget Middelfart Kommunes anden af reguleringen udgør 0,039 mio. kr. og forvaltningen forventer dermed en tilsvarende mindreudgift og afleverer 0,039 mio. kr. til kassen ved en tillægsbevilling ved denne budgetopfølgning. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 4,088 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder budget til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. 19

20 EGU Området Erhvervsgrunduddannelser EGU er flyttet fra Skoleudvalgets område til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område i Overskuddet fra 2010 er imidlertid overført til Skoleudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen. Forvaltningen overfører derfor overskuddet på 0,160 mio. kr. ved nul-sagen ved denne budgetopfølgning. STU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 13,894 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder Skoleafdelingens centrale budget til befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale budget. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning fra institutionen STU Middelfart. STU visitationsudvalget har visiteret elever til det indeværende skoleår. Forvaltningen afventer kommende møder i STU visitationsudvalget og gør opmærksom på, at der kan starte flere STU elever i Forvaltningen er fortsat opmærksom på elever med særligt høje takster for uddannelse på op til 0,600 mio. kr. og kørsel på op til 0,250 mio. kr. årligt. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 5,111 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning og en afviklingsplan for underskuddet fra 2010 fra Musikskolen. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 6,693 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning og en afviklingsplan for underskuddet fra 2010 fra Ungdomsskolen. Budget- og ledelsesansvar for Middelfart Kommunes SSP medarbejdere er i 2011 overgået fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget, herunder Ungdomsskolen. Forvaltningen overfører derfor et budget på 0,658 mio. kr. ved nul-sagen ved denne budgetopfølgning. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 14,240 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale budget. Heraf udgør 3,0 mio. kr. af Tandplejens decentrale budget et driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning og budgetønsker til overskuddet fra 2010 fra Tandplejen. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret budget på 12,169 mio. kr. til anlæg. 20

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere