M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen"

Transkript

1 Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g p r i v a t r u m. M e n s f i l m e n e r i f u l d f æ r d m e d a t f in d e s i n p l a d s i d e t n y e m e d i e l a n d s k a b, s å e r d e t n y e m e d i e l a n d s k a b o g s å v e d a t f in d e s i n p l a d s i f i l m e n. D e t e r m o b i l t e l e f o n e n e t s l å e n d e e k s e m p e l p å. M o b i l t e l e f o n e n e r i k k e a l e n e b le v e t h v e r m a n d s e j e o v e r d e t m e s t e a f v e r d e n M e d d e t s t ig e n d e a n t a l f u n k t io n a l it e t e r, d e r e f t e r h å n d e n e r s a m l e t i m o b i l t e l e f o n e n, a n v e n d e s d e n d e s u d e n i f le r e o g fle r e s i t u a t i o n e r i d a g l i g d a g e n - o g b l i v e r d e r m e d v a n s k e l i g at k o m m e u d e n o m f o r f i l m o g t v - f i k t i o n, d e r u d s p i l l e r s ig i n u t i d e n. M e n m o b i l t e l e f o n e n e r m e g e t m e r e e n d e n - if ø lg e I C T F a c t s & F i g u r e s v a r dr er a 4 l i, s6 t i s k m o t iv e r e t r e k v i s i t - d e n b y d e r m i l l i a r d e r m o b i l a b o n n e m e n t e r p å g l o b a l t p l a n i d e n h a r o g s å h a f t e n g e n n e m g r i b e n d e b e t y d n i n g f o r b l.a. i n t e r - o g s å p å n y e d r a m a t u r g i s k e m u l i g h e d e r o g b e g r æ n s n i n g e r. D e r k n y t t e r s ig m a n g e in t e r e s s a n t e p e r s o n e l k o m m u n i k a t i o n o g f o r g r æ n s e p r o b l e m s t i l l i n g e r t i l m ø d e t m e l l e m f i l m -

2 a f Jakob Isak Nielsen m e d ie t o g m o b i l t e l e f o n e n - h e r u n d e r o g s å p r o d u k t i o n o g d i s t r i b u t i o n a f f i l m p å m o b il e m e d i e r 1 (se S u n e S v a n b o r g S ø r e n s e n s a r t ik e l i d e t t e n u m m e r a f Kosmorama, r e d.) - m e n h e r s k a l d e t s p e c i f i k t h a n d l e o m is c e n e s æ t t e ls e n a f m o b i l t e l e f o n e n i f i l m o g t v - f i k t i o n. 2 M o b i l t e l e f o n e n i s c e n e s a t. I n d e n f o r e n r æ k k e f o r s k n i n g s t r a d i t i o n e r e r d e r s t ig e n d e o p m æ r k s o m h e d p å m o b i l t e l e f o n i s o m s e l v s t æ n d i g e r k e n d e l s e s in t e r e s s e - m e d e n h a s t ig t v o k s e n d e l i t t e r a t u r m æ n g d e t i l f ø lg e. H e r b e s k æ f t ig e r m a n s i g m e d a lt f r a t e k n o l o g i h i s t o r i e t i l m o b i l t e l e f o n e n s r e l a t i o n t i l t e e n a g e r e s lø s r iv e l s e s p r o c e s ( f o r e t n y e r e u d v a l g, s e G o g g i n , G o g g i n o g H j o r t h o g , L i n g o g P e d e r s e n , L i n g o g D o n n e r , K a v o o r i o g A r c e n e a u x , N y i r i o g , H o r s t o g M i l l e r ). L i t t e r a t u r e n o m m o b i l t e l e f o n i k a n h a v e e n v i s f o r k la r i n g s k r a f t i f o r h o l d t i l a n a l y s e n a f m o b i l t e l e f o n i p å f i l m o g i tv, f o r f i k t i o n s k a r a k t e r e r b r u g e r n a t u r l i g v i s i v i d t o m f a n g m o b i l t e l e f o n e n p å s a m m e m å d e, s o m v i g ø r d e t i h v e r d a g e n. M e n d e t e r v i g t ig t a t h o l d e s ig f o r ø je, a t f i k t i o n e n i k k e g e n g iv e r v i r k e l i g h e d e n i et l : l - f o r h o l d. H v i s f.e k s. 2 5 p r o c e n t a f a l i n t e r p e r s o n e l k o m m u n i k a t i o n m e l l e m f e m t e n - å r i g e t e e n a g e r e i F a - a b o r g f o r e g å r p e r m o b i l t e l e f o n, s å behøver f i k t i o n e n i k k e g e n g iv e d e t t e f o r h o l d. U d f r a m o b ilt e le f o n e n s f a k t i s k e ( o g f o r e s t ill e d e ) b r u g s s p e k t r u m k a n i n s t r u k t ø r e n e l l e r m a n u s k r i p t f o r f a t t e r e n u d v æ l g e e n e lle r f le r e f u n k t i o n e r o g i s c e n e s æ t t e d i s s e i e n g i v e n n a r r a t i v k o n t e k s t - o m d e t t e s å e r a t a n t æ n d e e n b o m b e ( The Hurt Locker, , in s t r. K a t h r y n B ig e lo w ), a t f je r n s t y r e e n b il (Tomorrow Never Dies, , in s t r. R o g e r S p o t t i s w o o d e ) e lle r a t b e s t i ll e e n p i z z a. M o b i l f e t i c h i s m e. M o b i l t e l e f o n e n s l i v p å f i l m l æ r r e d e t g å r m a n g e å r f o r u d f o r d e n s g e n n e m b r u d i v i r k e l i g h e d e n s v e r d e n. A l l e r e d e i k u n n e p u b l i k u m m å b e o v e r, h v o r d a n J a m e s B o n d ( S e a n C o n n e r y ) i From Russia With Love (Agent 007jages, in s t r. T e r e n c e Y o u n g ) p å e n p i c n i c f ø r s t b l i v e r k o n t a k t e t v i a e n pager o g d e r p å g å r o p t i l s i n b i l o g b e s v a r e r d e t i n d k o m m e n d e o p k a l d f r a M o n e y p e n n y. 3 S e l v o m d e r h e r i k k e e r t a le o m d e t, v i i d a g v i l l e k a l d e e n m o b i l t e l e f o n ( d e n e r k n y t t e t t i l b i l e n ), e n d s i g e e n t r å d l ø s t e le f o n ( d e n e r k n y t t e t t i l b i l e n v i a e t t e le f o n k a b e l ), m e n e n transportabel t e le f o n 4, i l lu s t r e r e r s c e n e n e t p a r a f m o b i l t e l e f o n e n s m e s t f u n d a m e n t a l e k a r a k t e r i s t i k a : D e n p r æ s e n t e r e s s o m e n g e n s t a n d m e d e n s e l v s t æ n d i g a t t r a k t i o n s v æ r d i, o g d e n a f s t e d k o m m e r e n ø g e t t i l g æ n g e l i g h e d f o r i n f o r m a t i o n. I d e n n e s a m m e n h æ n g e r d e r n a t u r l i g v i s o g s å t a le o m e n g e n s t a n d o g e n k o m m u n i k a t i o n s f o r m, d e r o p s k r i v e r k a r a k t e r e n s b e t y d n i n g o g s t a t u s - f o r s t æ r k e t a f d e n n o n c h a l a n t e s e l v f ø l g e l ig h e d, h v o r m e d B o n d b e t j e n e r d e n. A t t r a k t i o n s v æ r d i e n k a n n a t u r l i g v i s a n ta g e f o r s k e l l ig e f o r m e r o g h a v e v a r i e r e n d e t e m a t is k t y n g d e. H v o r d e n t r a n s p o r t a b l e t e le f o n i From Russia With Love a p p e lle r e r t i l tilskuerens f a s c i n a t i o n a f gadgets, f r e m h æ v e r f.e k s. American Psycho ( , in s t r. Sean Connery med transportabel telefon i From Russia With Love (1963, Agent 007jages, instr. Terence Young).

3 Mobiltelefonitis < Mobilen som statussymbol for 1980ernes yuppies. Christian Bale i American Psycho (2000, instr. Mary Harron). M a r y H a r r o n ) n æ s t e n f y r r e å r e f t e r t v æ r t i m o d karakterernes f e t ic h i s t i s k e o p t a g e t h e d a f m o b i l t e l e f o n e n s o m s t a t u s s y m b o l, m e n s d e r i f o r h o l d t i l biografgængeren e r i n d l a g t e n d i s t a n c e t i l d e n n e t i n g s g l æ d e. 5 D i s t a n c e n f in d e s a l le r e d e i B r e t E a s t o n E l l i s r o m a n f o r læ g, d e r u d k o m i , b l o t t o å r e f t e r t i d s p u n k t e t f o r h a n d l i n g e n s u d - s p i lle ls e, m e n e r m e r e u d t a l t i f i l m e n, s o m i k r a f t a f d e m e l l e m l i g g e n d e t i å r h a r f å e t et s t æ r k e r e p r æ g a f t i l b a g e b l i k. M o b i l t e l e f o n e n b l i v e r i f i l m e n e t h u m o r i s t i s k i n d s l a g, d e r f u n g e r e r s o m comic relief i f o r h o l d t i l d e n g r u o g v æ m m e l s e, s o m h o v e d p e r s o n e n B a t e m a n s h a n d l i n g e r e lle r s v æ k k e r. B a t e - m a n s ( C h r i s t i a n B a l e ) s e lv f o r s t å e ls e s o m frontrunner s t å r s å le d e s i e t i n k o n g r u e n t, o g d e r m e d la t t e r v æ k k e n d e, f o r h o l d t i l m o b ilt e l e f o n e n s u d b r e d e l s e p å f i l m e n s p r e m i e r e t i d s p u n k t. L a t t e r l i g g ø r e l s e n a f k a r a k t e r e r n e s m o b i l b r u g u n d e r b y g g e s a f, a t o p k a l d e n e g r u n d læ g g e n d e f r e m s t å r s o m u n ø d v e n d i g e - s å v e l f o r k a r a k t e r e r n e s e l v s o m f o r f i l m e n s o v e r o r d n e d e f o r t æ l l e m æ s s ig e f o r l ø b : F r a e n l i m o u s i n e b e s t ill e r B a t e m a n f.e k s. e n b l o n d e s c o r t p ig e, s e lv o m h a n l ig e s å g o d t k u n n e h a v e r i n g e t h j e m m e fr a s i n l e j l i g h e d. D a h a n s e n e r e f r a s it k o n t o r r i n g e r f o r a t b e s t i lle b o r d p å D o r s i a, b r u g e r h a n o g s å m o b i l t e l e f o n e n, s e lv o m d e r k u n to m e t e r f r a h a m s tå r e n f a s t n e t t e le f o n, h a n li g e s å v e l k u n n e a n v e n d e. E n v e n i n d e ( E l i z a b e t h ) r i n g e r f o r g æ v e s f r a e n m o b ilt e l e f o n f o r a t b e s t i ll e s t o f f e r h o s s i n p u s h e r, o g t il s i d s t i f i l m e n r i n g e r to a f B a t e m a n s k o l l e g e r f r a h v e r s i n m o b i l t e l e f o n e fte r e n b i l o g f o r a t b e s t i ll e b o r d p å e n r e s t a u r a n t. P å in t e t t i d s p u n k t i f i l m e n s e r v i, h v e m d e r e r i d e n a n d e n e n d e, o g in g e n a f d is s e t e le f o n o p k a l d h a r s o m s a g t n æ v n e v æ r d i g i n d v i r k n i n g p å f ilm e n s f o r t æ lle m æ s s ig e f o r lø b. T i l g e n g æ l d b id r a g e r d e t i l f i l m e n s t e m a t is k e p a l e t : y d r e s t i l l e n t il s k u e o g o v e r f l a d i s k e r it u a le r. H v o r f o r r i n g e r d e i k k e b a r e? S e l v o m m o b i l t e l e f o n e n i d a g s t a d i g k a n h a v e e n v i s s i g n a l v æ r d i, så e r d e n n u - s å v e l i h v e r d a g e n s o m i f i k t i o n e n s v e r d e n - f ø r s t o g

4 a f Jakob Isak Nielsen f r e m m e s t e n o r d in æ r b r u g s g e n s t a n d. I n d e n f o r b a r e e n k o r t å r r æ k k e e r d e n b le v e t a l le s t e d s n æ r v æ r e n d e i f i l m o g t v - f i k t i o n, h v o r h u r t i g i n d h e n t n i n g o g a f g iv e ls e a f i n f o r m a t i o n e r a f g ø r e n d e. E t o ffe r f o r d e n n e u d v i k l i n g e r d e n s y m p a t i s k e b ib l i o t e k a r P a m e l a G e t t u m i D a n B r o w n s D a Vinci M ysteriet ( ) - h u n k o m s i m p e l t h e n i k k e m e d i R o n H o w a r d s f i l m u d g a v e ( ). I s t e d e t f o r a t a flæ g g e b e s ø g p å b ib l i o t e k e t p å K i n g s C o l l e g e f å r S o p h i e ( A u d r e y T a u t o u ) s ig i n d s m ig r e t s i g h o s e n u n g m a n d m e d m o b ilt e le f o n, o g s a m m e n s ø g e r d e o n l i n e p å L o n d o n K n i g h t P o p e G r a i l. D e f i n d e r f r e m t il A l e x a n d e r P o p e - o g d e r n æ s t I s a a c N e w t o n s g r a v, h v o r T e a b i n g s ( I a n M c K e l - l e n ) h e n s ig t e r a f s lø r e s. Æ n d r i n g e n f r a b o g t i l f i l m e r n a t u r l i g v i s e t u d s l a g a f f o r t æ l l e m æ s s ig e f f e k t iv it e t, e n k o n d e n s e r i n g a f h a n d l i n g s f o r l ø b e t, m e n d e n k a n o g s å f o r s t å s s o m e n i s c e n e s æ t t e ls e, d e r e r m e r e i n d l y s e n d e i e n d i i k k e m i n d s t f o r f ilm e n s p u b l i k u m, s o m m å f o r m o d e s a t v æ r e y n g r e e n d b o g e n s læ s e r e. H v e m s j o s k e r d a h e n p å b i b l i o t e k e t f o r a t f in d e i n f o r m a t i o n n u o m d a g e? L i g e s o m m o b i l t e l e f o n e n h a r g j o r t h v e r d a g e n m i n d r e o m s t æ n d e l i g p å e n r æ k k e p u n k t e r, s å h a r d e n i m i d l e r t i d o g s å g j o r t d e t n æ r m e s t / o r l e t a t l ø s e p r o b l e m e r, s o m f ø r k u n n e a f s t e d k o m m e m e g e n d r a m a t i s k s p æ n d i n g. T a g f.e k s. e n s c e n e f r a D o n S ie - g e ls Madigan ( , S k y d... uden varsel) - e n a r t f o r l ø b e r f o r D i r t y H a r r y - f i l m e n e - h v o r to p o lit i b e t j e n t e ( R i c h a r d W i d m a r k o g H a r r y G u a r d i n o ) b l i v e r o v e r r u m p l e t a f e n f o r b r y d e r. H a n s n u p p e r d e r e s p i s t o l e r o g e f t e r la d e r d e m p å t a g e t a f e n e j e n d o m. H e r f r a k a n d e se h a m l ø b e u d p å g a d e n, m e n k a n i k k e v a r s k o d e r e s k o lle g e r, e f t e r s o m d e r n a t u r l i g v i s i k k e e r t e le f o n p å ta g e t. I s t e d e t m å W i d m a r k s k a r a k t e r s p r i n g e o v e r e n s t o r a f g r u n d m e l l e m t o b y g n i n g e r, Ulrich Mühe som faderen i Michael Hanekes oprindelige udgave af Funny Games (1997). o g d e t o b e t je n t e m å e f t e r f ø lg e n d e h a l s e e ft e r f o r b r y d e r e n o g f in d e e n t e le f o n b o k s, h v o r f r a d e k a n r i n g e t i l k o l l e g e r n e. M e n s d e t f ø r v a r n ø d v e n d i g t a t m o t i v e r e, hvordan l a n g d i s t a n c e - k o m m u n i k a t i o n f a n d t s t e d, s å e r d e t i d a g s n a r e r e n ø d v e n d ig t a t f i n d e e n d r a m a t u r g i s k m o t iv a t io n f o r, a t k o m m u n i k a t i o n e n ikke k a n l i n d e s t e d : H v o r f o r r i n g e r d e i k k e b a r e f r a m o b i l e n? D e t g æ ld e r i k k e m i n d s t g y s e r g e n r e n, h v o r m o b i l t e l e f o n e n e r b le v e t l i d t a f e t d r a m a t u r g i s k p r o b l e m - s o m g e n r e n i m i d l e r t id o g s å k a n v e n d e t i l e n f o r d e l. T a g f.e k s. M i c h a e l H a n e k e s Funny Games ( ) o g Funny Games U.S. ( ), h v o r d e n e n e a f d e t o u n g e m æ n d, d e r h a r t a g e t e n s a g e s lø s f a m i l i e s o m g id s le r, k o m m e r t i l a t s k u b b e m o d e r e n s m o b i l t e l e f o n n e d i e n v a s k f y l d t m e d v a n d, u m i d d e l b a r t f ø r d e t o u n g e m æ n d s le g m e d f a m i l i e n - o g H a n e k e s l e g m e d t i l s k u e r e n - f o r a l v o r t a g e r f a t.6 H a n e k e d v æ l e r læ n g e v e d f ø r s t m o d e r e n s o g s å f a d e r e n s f o r s ø g p å a t t ø r r e b a t t e r ie t o g l a d e r s å g a r o n d s k a b s f u l d t f a d e r e n f å f o r b i n d e ls e - t i l e n P e t e r i d e n 1 7 1

5 Mobiltelefonitis o p r in d e l i g e u d g a v e o g t i l e n v a g t h a v e n d e p å c e n t r a l e n i d e n a m e r i k a n s k e, m e n i n g e n a f d e m k a n t i l s y n e l a d e n d e h ø r e h a m, H a n e k e f o r m å r p å é n g a n g a t v r i d e n e r v e p i r r e n d e s u s p e n s e u d a f s c e n e n o g, p å e t m e t a - p l a n, a t f r e m s t i l l e o g p a r o d i e r e d e t g e n r e m æ s s ig t k o n v e n t i o n e l l e v e d n e t o p d e n n e t y p e is c e n e s æ t t e ls e. C onnecting people. D e s e n e r e å r s f i l m o g t v - f i k t i o n b y d e r i m i d l e r t i d o g s å p å e n l a n g r æ k k e e k s e m p le r, h v o r m o b i l t e l e f o n e n h a r e n g a n s k e f r e m t r æ d e n d e r o l l e i f o r b i n d e ls e m e d d r a m a t i s k e v e n d e p u n k t e r o g k l i m a k se r. I D a n n y B o y l e s Slumdog Millionaire ( ) v æ l g e r m o b i l t e l e f o n s æ lg e r e n J a m a l a t b r u g e s i n s id s t e l i v l i n e i Hvem vil være millionær? p å a t r i n g e t i l e n v e n f o r a t få h j æ l p t i l a t s v a r e p å, h v a d A l e x a n d r e D u m a s t r e d je m u s k e t e r h e d d e r. M o d s a t e k s e m p l e t f r a Da Vinci Mysteriet e r Slumdog Millionaires a n v e n d e l s e a f m o b i l t e l e f o n e n ikke r e a l i s t i s k m o t iv e r e t, e f t e r s o m Hvem vil være millionær? h v e r k e n s e n d e s l i v e e l l e r t i l l a d e r o p k a l d t i l m o b i l t e l e f o n e r. 7 M e n d e t g ø r b l o t d e n f o r t æ l l e m æ s s ig e m o t i v a t i o n f o r a t v æ lg e m o b i l t e l e f o n e n s å m e g e t d e s to m e r e i n t e r e s s a n t, fo r s c e n e n e r n e m l i g i h ø j g r a d b e t i n g e t a f m o b i l t e l e f o n e n s o m d r a m a t u r g i s k r e d s k a b. D e n e r e t k a r d i n a l p u n k t, s o m p å f i n u r l i g v i s s a m m e n f le t t e r e n r æ k k e a f f i l m e n s f o r t æ l l e m æ s s i g e o g t e m a t is k e t r å d e. S e l v o m d e t e r J a m a l s u d k å r n e, L a t i k a, d e r b e s v a r e r o p k a l d e t, s å e r d e t i u d g a n g s p u n k t e t r e t t e t m o d J a m a l s b r o r, S a l i m. D e t o b r ø d r e b l i v e r b å d e h j e m - o g f o r æ l d r e l ø s e i f i l m e n s b e g y n d e l s e o g h æ n g e r s a m m e n s o m æ r t e h a l m - e lle r s o m to m u s k e t e r e r. I k k e d e s t o m i n d r e s t il l e r S a l i m s i g f i l m e n i g e n n e m i v e j e n fo r s i n y n g r e b r o r s ø n s k e r o g d r ø m m e - l i g e fr a A m i t a b h B a c h c h a n s a u t o g r a f o v e r J a m a ls f o r s ø g p å a t i n d l e m m e L a t i k a i b r ø d r e n e s t o s o m h e d ( s o m d e n t r e d je m u s k e t e r ) til J a m a l s k u r t i s e r i n g a f L a t i k a. D e t e r s å le d e s S a l i m, d e r i n d i r e k t e h a r d r e v e t L a t i k a u d i p r o s t i t u t io n o g e fte r f ø lg e n d e i h æ n d e r n e p å S a l i m s g a n g s t e r b o s s, J a v e d. T i l s id s t b l i v e r d e t d o g S a l i m, d e r u n d e r d e n a f s lu t t e n d e u d s e n d e l s e a f Hvem vil være millionær? vender s i g im o d J a v e d, f r i s æ t t e r L a t i k a o g u d s t y r e r h e n d e m e d s i n m o b ilt e l e f o n. Latika (Freída Pinto) i Slumdog Millionaire (2008, instr. Danny Boyle),

6 a f Jakob Isak Nielsen L a t ik a b r in g e r s å le d e s m o b ilt e le f o n e n m e d sig p å f lu g t fra g a n g s t e r b o s s e n. U d e i M u m b a is g a d e r se r h u n, h v o r d a n f o lk e r s t im le t s a m m e n fo r a n b u t i k s v in d u e r fo r at f ø lg e J a m a ls fo r s ø g p å a t b e s v a r e d e t s id s te s p ø r g s m å l t i l 2 0 m i l l io n e r r u p e e s. N e t o p p å d é t t id s p u n k t r in g e r m o b ilt e le f o n e n - s o m k u l m i n a t io n e n b å d e p å J a m a ls d e lt a g e ls e i k o n k u r r e n c e n og p å d e r e s k æ r lig h e d s h i s t o r ie ( J a m a ls b e g r u n d e ls e f o r a t d e lt a g e e r n e t o p h å b e t o m at r e t a b le r e k o n t a k t e n t il L a t ik a ). D a n n y B o y le h o ld e r s ig ik k e f o r g o d til a t k le m m e e k s t r a d r a m a t is k s p æ n d in g u d a f d e tte o p k a ld : L a t ik a h a r g le m t m o b ilt e le f o n e n i b il e n, d a h u n u d e p å g a d e n e rfa re r, a t o p k a ld e t e r til S a lim s t e le fo n. H u n n å r a t h e n te t e le f o n e n, m e n i o g m e d a t h u n b e s v a r e r o p k a ld e t o g p å n y k n y t t e r b å n d t i l J a m a l, k a p p e s f o r b in d e ls e n t il S a lim. D a g a n g s t e r b o s s e n Ja v e d - s o m a lle a n d r e i M u m b a i - s e r p r o g r a m m e t p å t v o g h ø re r, a t L a t ik a s v a r e r p å e t o p k a l d, s o m e g e n t lig v a r t il S a lim s te le fo n, b l iv e r h a n k l a r o v e r S a lim s b e d r a g, h v ilk e t f ø r e r til et o p g ø r, h v o r så v e l S a l i m s o m J a v e d m å la d e liv e t. Colin Farrell nåede lige akkurat at blive holdt som gidsel i en telefonboks, før de offentlige telefoner forsvandt fra gadebilledet. Phone Booth (2002, instr. Joel Schumacher). O p k a ld e t k o m m e r s å le d e s o g s å t il a t m a r k e r e S a lim s s e lv o p o f r e n d e b o d s h a n d lin g, o g o rd e t l i v l i n e få r d e r m e d e n d o b b e lt b e t y d n in g i f ilm e n. D is s e s in d r ig e t r å d e le d e r u u n d g å e lig t t a n k e r n e h e n p å N o k i a s b e r ø m t e s lo g a n, a k t ø r e r n e s a m m e n? E l l e r e r d e t M u m b a is b e f o lk n in g, d e r k o n s t a n t e r t il s t e d e s o m d r a m a e t s s o c ia le k la n g b u n d? C o n n e c t i n g p e o p le. I k k e k u n i b e t y d n in g e n at f o r b in d e de t r e m u s k e t e r e r J a m a l, D i s c o n n e c t i n g p e o p le. I J e s p e r W. N ie ls e n s L a t i k a o g i in d ir e k t e f o r s t a n d S a l im q u a Okay ( ) e r d e t o m v e n d t e t m o b ilt e le h a n s m o b ilt e le f o n. M e n o g s å i b e t y d n in g e n f o n o p k a ld, d e r a f s lø r e r u t r o s k a b o g d e r v e d a t f o r b in d e d e t ju b le n d e f o lk. D e t e r s å le b r in g e r e t æ g te s k a b i fa re. A k a d e m ik e r e n d e s e n v æ s e n t lig p o in t e, a t M u m b a i s b e m e d f o r f a t t e r a s p ir a t io n e r ( T r o e ls L y b y ) f o lk n in g i k k e a le n e o v e r h ø r e r t e le f o n s a m r in g e r s å le d e s o p t il s in k o n e s ( P a p r ik a t a le n p å tv, m e n at L a t i k a o g s å e r b la n d t S t e e n ) m o b ilt e le f o n f r a s in u n g e e ls k e r in d e m, d a s a m t a le n f in d e r ste d. d e s f a s t n e t t e le f o n o g k o m m e r d e r v e d u f r i H v e m e r f ilm e n s f je r d e m u s k e t e r, k u n v i l l i g t t il a t a f s lø r e s it o p h o ld s s t e d o g s in n e m a n s p ø r g e? E r d e t m o b ilt e le f o n e n se lv, u t r o s k a b : A l l e m e n n e s k e r v e d, a t n å r m a n d e r lig e s o m D A r t a g n a n i r o m a n e n k n y t t e r r in g e r t il e n m o b il, s å v is e r d e n n u m m e r e t, 17 3

7 Mobiltelefonitis i k s o m N e t e ( S t e e n ) s y r l i g t b e m æ r k e r t il d e n u n g e s t u d i n e ( L a u r a D r a s b æ k ). D e t t æ n k t e K r i s t i a n ( L y b y ) n a t u r l i g v i s i k k e o v e r i a l s i n b e f ip p e ls e, m e n s e l v i d e n n e s i t u a t i o n f o r m å r N e t e a t f a s t h o l d e s i n s a r k a s m e o g k r i t i s e r e K r i s t i a n s d is t r æ t e o g v e r d e n s f j e r n e v æ s e n. D e r m e d b e n y t t e r f i l m e n o g s å o m g a n g e n m e d o g k e n d s k a b e t t i l m o b i l t e l e f o n e n t i l a t t e g n e K r i s t i a n s o g N e t e s k a r a k t e r e r o g d e r e s i n d b y r d e s f o r h o l d. S o m m e d a n d r e r e k v i s i t t e r a k t iv e r e s m o b i l t e l e f o n e n s f u n k t i o n e r o g b e t y d n i n g e r i h æ n d e r n e p å e n s k u e s p il l e r, i n s t r u k t ø r, m a n u s k r i p t f o r f a t t e r, f o t o g r a f e lle r s c e n o g r a f. E n a f m o b i l t e l e f o n e n s v ig t ig s t e f o r t r i n f r e m f o r f a s t n e t t e le f o n e n - a t d e n f ly t t e r k o m m u n i k a t i o n e n u d a f i n t i m - o g p r i v a t s f æ r e n o g i n d i d e t o f f e n t lig e r u m - b e n y t t e s f.e k s. o ft e k r e a t i v t i f i l m o g p å tv. D e t g æ ld e r b l.a. d e n a u s t r a l s k e t v - s a t i r e The Chaser s War on Everything ( ), d e r i in d s l a g e t o m C l i v e T h e S l i g h t l y - T o o - L o u d C o m m u t e r v r i d e r a d s k i l l i g e g r i n u d a f a t l a d e t i t e lp e r s o n e n s n a k k e i m o b i l t e l e f o n i b u s s e n o g h ø j l y d t d e la g t ig g ø r e m e d p a s s a g e r e r n e i s i n e p e r s o n lig e p r o b l e m e r, d e r s p æ n d e r f r a h e r p e s p å a l b u e r n e t i l b e s v æ r l ig e s p e r m p r ø v e r. L a r r y C o h e n. S å u d b r e d t e t d r a m a t u r g i s k v i r k e m i d d e l e r m o b i l t e l e f o n e n b le v e t, a t m a n lig e f r e m k a n f in d e m a n u s k r i p t f o r f a t t e r e, d e r h a r f e lt e t s o m s p i d s k o m p e t e n c e. D e t g æ ld e r i k k e m i n d s t L a r r y C o h e n, d e r d o g a l le r e d e i n t e r e s s e r e d e s ig f o r t e le f o n e r, f ø r d e b l e v m o b i l e. H a n s ig e s s å le d e s a t h a v e f o r e s lå e t H i t c h c o c k a t l a v e e n f i l m, d e r u d e l u k k e n d e f o r e g i k i e n t e le f o n b o k s. H a n k u n n e i m i d l e r t i d i k k e f i n d e e n b e g r u n d e l s e f o r a t f a s t h o l d e k a r a k t e r e n v e d t e le f o n b o k s e n h e le f i l m e n s s p i l l e t i d, m e n f le r e å r t i e r s e n e r e b l e v i d é e n t i l Phone Booth ( , 174 i n s t r. J o e l S c h u m a c h e r ) - p å e t h æ n g e n d e h å r, i n d e n t e le f o n b o k s e s k u l l e b l i v e h å b lø s t a n a k r o n i s t i s k e. S id e n h a r h a n u d t æ n k t h i s t o r i e r n e t il Cellular ( , Final Call, in s t r. D a v i d R. E l l i s ) o g Messages Deleted ( , i n s t r. R o b C o w a n ). I f ø r s t n æ v n t e e r m o b ilt e l e f o n e n n æ r m e s t o p h ø j e t til e n s e l v s t æ n d i g k a r a k t e r : H e r l y k k e s d e t d e n b o r t f ø r t e J e s s ic a ( K i m B a s i n g e r ) a t få k o n t a k t t il e n m o b i l t e le f o n, d e r v i s e r sig a t t i l h ø r e d e n s e l v o p t a g e d e R y a n ( C h r i s E v a n s ). H u n f å r h a m o v e r t a l t t i l a t h jæ lp e s å v e l h e n d e s o m h e n d e s s ø n o g m a n d, fø r k i d n a p p e r n e f in d e r d e m. M o b i l t e l e f o n k o n t a k t e n t il R y a n b liv e r J e s s ic a s l i v l i n e, o g f i l m e n ig e n n e m f o r s ø g e r h a n a t r e d d e k a s t a n j e r n e u d a f i l d e n f o r h e n d e o g h e n d e s f a m i lie. U d o v e r a t m o d t a g e a n v i s n i n g e r f r a J e s s i c a b r u g e r R y a n m o b i l e n t il a t la g r e v i d e o o p t a g e ls e r, s o m k a n b r u g e s i m o d f i l m e n s k o r r u p t e p o l i t i m æ n d, l i g e s o m h a n m e d et m o b i l o p k a l d a f s lø r e r e n k o r r u p t s t r ø m e r s p l a c e r i n g, s å l e d e s at the good cop k a n n å a t s k y d e h a m. L i g e s o m Slumdog Millionaire b e n y t t e r Cellular s ig h e r a f, at m o b i l t e l e f o n e n i m o d s æ t n i n g t i l f a s t n e t t e le f o n e n e r k n y t t e t t i l i n d i v i d e t s n a r e r e e n d t i l e t r u m ( s t u e n, k o n t o r e t, g a d e h jø r n e t m v. ). M e n h v o r S a l i m s t e le f o n b l e v t illa g t e m o t i o n e l l e v æ r d i e r - n æ r m e s t e n p e r s o n l i g a u r a - så e r d e t i Cellular i h ø je r e g r a d et s p ø r g s m å l o m, a t R y a n e r k lo g e r e p å d e n t e k n o l o g i, s o m f i l m e n e r o p k a ld t e f t e r, o g p å r a f f in e r e t v i s b e n y t t e r d e n til a t s n ø r e s k u r k e n e. A t m o b i l t e l e f o n e n e r e t i n d i v i d u a l i s e r e t m e d i u m k o b l e t t il k r o p p e n, e r i ø v r i g t et f o r h o l d, s o m b e n y t t e s p å g a n s k e f o r s k e l l ig v i s i n d e n f o r f o r s k e llig e g e n r e r. M o r d e r e n p å t e r r a s s e n. F o r g y s e r g e n r e n r e p r æ s e n t e r e r m o b ilt e l e f o n e n i k k e a le n e e n d r a m a t u r g i s k u d f o r d r i n g - n u, h v o r o f r e t s o m r e g e l b a r e k a n r in g e e f t e r h jæ lp - m e n o g s å n y e m u l i g h e d e r. H v o r u g e r -

8 a f Jakob Isak Nielsen n i n g s m æ n d t i d l ig e r e m å t t e f o r e t a g e d e r e s t r u s s e l - o p r i n g n i n g e r f r a e n v i s d i s t a n c e, k a n d e n u v i a m o b i l t e l e f o n e n t i l t u s k e s ig e k s k l u s i v a d g a n g t il d e t p o t e n t i e lle o f f e r s p r i v a t - o g in t i m s f æ r e. M o b i l e n g ø r d e t n u m u l i g t f o r m o r d e r e n a t s t å u d e p å t e r r a s s e n o g b e t r a g t e s i t p o t e n t ie ll e o ffe r, m e n s h a n f r e m s æ t t e r s i n e t r u s le r. E n a f d e f å a r t ik l e r, d e r e r s k r e v e t o m m o b i l t e l e f o n e n s r o lle o g f u n k t i o n i s p i l l e f i l m, h a n d l e r n e t o p o m d e n a m e r i k a n s k e h o r r o r f i l m - s æ r lig t W e s C r a v e n s Screamf i l m f r a , o g ( W h i t n e y : ). E n a f W h i t n e y s p o in t e r e r, a t m o b i l t e l e f o n e n g ø r d e t m u l i g t f o r k a r a k t e r e r n e a t m a n i p u l e r e m e d d e r e s i d e n t it e t o g p l a c e r i n g - s o m d a S i d n e y P r e s c o t t ( N e v e C a m p b e l l ) b l i v e r r in g e t o p f r a s i n e g e n v e r a n d a i b e g y n d e l s e n a f d e n f ø r s t e Screamf i l m. W h y w o u l d y o u b e c a l l i n g m e f r o m m y f r o n t p o r c h? s p ø r g e r h u n. T h a t s t h e o r i g i n a l p a r t, ly d e r d e t g e n r e b e v i d s t e s v a r. M a n i p u l a t i o n e n m e d k a r a k t e r e n s p l a c e r i n g s p i l l e r - l i g e s o m i Cellular - p å m o b i l t e le f o n e n s o m e n f o r l æ n g e l s e a f k r o p p e n ( T o w n s e n d : 6 9 ). I k r i m i g e n r e n h a r m o b i l e n o f t e s t d e n f u n k t i o n, a t d e n t ilf ø r e r o p k l a r i n g s a r b e jd e t e n m e r e f l e k s ib e l o g d y n a m i s k u d v e k s l i n g a f i n f o r m a t i o n. P å d e n a n d e n s id e k a n b r u g e n a f m o b i l t e l e f o n o g s å s p o r e s o g g ø r e s t i l g e n s t a n d f o r o v e r v å g n i n g. D e r k a n s å l e d e s f.e k s. v æ r e t a le o m e t k æ r k o m m e n t h j æ l p e m i d d e l t i l a t f a n g e e n u s y m p a t i s k g e r n i n g s m a n d, e lle r v o r e s h e l t k a n v æ r e t r u e t a f k o r r u p t e p o l i t i f o l k, d e r s p o r e r h a n s f æ r d. V a r i a t i o n s m u l i g h e d e r n e e r m a n g e. N e t v æ r k o g f l e t v æ r k. F i l m, d e r s a m m e n v æ v e r e n r æ k k e s k æ b n e r o g f o r t æ lle t r å d e, b u r d e v æ r e s æ r l i g d i s p o n e r e t f o r m o b i l t e l e f o n i, d a m o b i l t e l e f o n e n n e t o p e r i s t a n d t i l a t t r æ k k e f le r e f o r b i n d e ls e s l in j e r, e t a b le r e h u r t i g e o v e r g a n g e f r a é n k a r a k t e r t i l e n a n d e n o g s e n d e f o r t æ l l i n g e n i n y e r e t n in g e r. D a d e s å k a l d t e m u l t i p r o t a g o n i s t f il m ( e l l e r e n s e m b l e f i l m ) o g k o n v e r g e r e n d e s k æ b n e f o r t æ l l i n g e r (network narratives e l l e r criss- crossere) 8 i m i d l e r t i d f ø r s t o g f r e m m e s t b y g g e r p å s k æ b n e - o g i k k e v i l je b e s t e m t e f o r b i n d e ls e r, e r a n v e n d e l s e n a f m o b i l t e l e f o n i k k e s å u d b r e d t i d is s e f i l m, s o m m a n m å s k e u m i d d e l b a r t s k u l l e t r o. M o b i l o p k a l d f i n d e r t r o d s a lt o f t e s t s t e d m e l l e m m e n n e s k e r, s o m b e v i d s t v i l n å h i n a n d e n. A n d e r l e d e s f o r h o l d e r d e t s i g m e d t v - s e r i e n, d e r o v e r læ n g e r e t i d k a n e t a b le r e e n r æ k k e f o r b i n d e l s e s l i n j e r - a r b e j d s m æ s s ig e s å v e l s o m p r i v a t e - m e l l e m k a r a k t e r e r n e. T v - s e r i e n e r d e r f o r i h ø j e r e g r a d d i s p o n e r e t f o r m o b i l t e l e f o n i. I t i l l æ g h a r s e r i e n d e t p r i v i l e g i u m, a t d e n i k k e e r f o r p l ig t e t t i l a t a f r u n d e e n g i v e n k a r a k t e r s h i s t o r i e i n d e n f o r e t e n k e l t a f s n it. M i d t i e n a r b e j d s m æ s s i g s a m t a l e k a n T h e a ( G h i t a N ø r b y ) i D R s Ørnen ( ) f.e k s. p l u d s e l i g b l iv e a f b r u d t a f e t m o b i l o p k a l d f r a h e n d e s h ø j g r a v i d e d a t t e r, u d e n a t v i b e h ø v e r a t h ø r e m e r e t i l d é t - i h v e r t f a l d i k k e i s a m m e a f s n it. S e r i e n k a n m e d a n d r e o r d b e n y t t e m o b i l o p k a l d t i l a t k a s t e s p o r u d t i l s e n e r e a f s n i t e l l e r v e d l ig e h o l d e e n r æ k k e t a n g e n t ie l l e f o r b i n d e l s e r u d e n n ø d v e n d i g v i s a t a f v i k l e d e m i d e t e n k e lt e a f s n it. D e t k u n n e d e n f o r s å v i d t o g s å f ø r m o b i l e n s e n t r é, m e n s p o r u d l æ g n i n g e n e r b le v e t le t t e r e a t d o s e r e o g m o t iv e r e, f o r d i k a r a k t e r e r s o m T h e a e r always on.9 I d e t h e le t a g e t o v e r g å r Ørnens b r u g a f m o b i l t e l e f o n i s e l v m o b i l g l a d e s e r i e r s o m 24 ( , 24 timer). I k k e o v e r r a s k e n d e h a v d e H a n s F l e m m i n g K r a g h ( G o g g e ) e n b e m æ r k n i n g o m d e m a n g e m o b ilt e l e f o n e r, d a h a n a n m e l d t e a n d e t a f s n it a f s e r ie n i Ekstra Bladet d e n 1 8. o k t o b e r : Hvad skulle moderne dansk tv-dramatik gøre, hvis ikke mobiltelefonen var opfundet? Når handlingen er ved at gå i stå, ringer den ganske 1 7 5

9 Mobiltelefonitis belejligt. Forfatterne til Ørnen har i den grad forelsket sig i det moderne isenkram, at de også har videotelefoner med, altså dem, hvor man kan se den, man snakker med. Vore dages mobilhelvede giver nye dramaturgiske muligheder. Der bliver talt en del i de små værktøjer i andet afsnit af DR s krimi-odyssé. (2004: 7). H v a d d is s e d r a m a t u r g i s k e m u l i g h e d e r b e s t å r i, h ø r e r v i i k k e m e r e o m f r a G o g g e, m e n k i g g e r m a n n æ r m e r e e f t e r o g f o r s ø g e r a t o p lis t e d e d r a m a t u r g i s k e a n v e n d e l s e r, Titelskilt i Ørnen (2004, DR) s o m s e r i e n v r i d e r u d a f m o b i l t e l e f o n e n, e r d e t t i l a t b l iv e h e lt s t a k å n d e t a f. F a k t i s k e r Ørnen e t a f d e b e d s t e e k s e m p le r p å, h v o r d y b t m o b i l t e l e f o n i k a n in f i l t r e r e s i v æ r k e t - i k k e b l o t f o r t æ l l e m æ s s ig t, m e n o g s å t e m a t i s k, s t i l i s t i s k o g g e n r e m æ s s ig t. T e k n o l o g i s k s t a t e o f t h e a r t. A t m o b i l t e le f o n e r s p i l l e r e n v æ s e n t l ig r o lle i Ørnen, v a r s le s a l le r e d e v e d, a t t it l e n p å d e e n k e lt e a f s n it a n g i v e s m e d e n u m i s k e n d e l i g s m s - s k r i f t, s o m v a r d e t e n s m s - b e s k e d f r a s e r i e n s f o r f a t t e r e t i l s e e r e n. S m s - s k r i f t e n e r v e l v a lg t i b e t r a g t n in g a f, a t c i r k a h a l v d e l e n a f a l d e n i n f o r m a t i o n, d e r f o r m id l e s a f s e r i e n s k a r a k t e r e r, s y n e s o v e r b r a g t v i a m o b i l o p k a l d. I a n d e t a f s n i t h a r M i c h a e l ( D a v i d O w e ) o g F r a n d s e n ( S t e e n S t ig L o m m e r ) s å g a r e n s a m t a l e o m g r u p p e n s Kodenavn: Sisyfos a n v e n d e l s e a f o v e n n æ v n t e v i d e o t e l e f o n e r - e n s a m t a l e, s o m i k k e k u n a n b r in g e r d e t o i h v e r s i n e n d e a f d e t t e k n o l o g i s k e know f i o w - s p e k t r u m, m e n s o m o g s å b e v æ g e r s ig p å e t m e t a t e k s t u e l t n i v e a u : Michael: Du skal holde den sådan her, når du taler. Frandsen: Hvorfor det? Michael: For så kan vi se hinanden, når vi taler sammen. Frandsen: Det har jeg sgu forstået, men hvorfor skal vi det? Michael: Fordi det fremmer kommunikationen. Frandsen: Med mindre man står og pisser, når den ringer. D e t s id s t e s k å n e s v i t r o d s a lt f o r a t b e v i d n e i Ørnen, m e n t e le f o n e n r in g e r s å o ft e, a t v i k a n t æ n k e o s, a t d e t s k e r off screen. M e n d e t m e t a t e k s t u e l l e s p ø r g s m å l, s o m s a m t a le n e f t e r la d e r, e r n a t u r l i g v i s, o m s e r ie n s m o b i l g l æ d e o g s å f r e m m e r k o m m u n i k a t i o n e n t i l s e e r n e h j e m m e i s t u e n. Å r s a g e n t i l Ørnens m o b i l t e l e f o n i t i s a n t y d e s i T h e a s i n t e r v i e w m e d D R s C l a u s H a g e n P e t e r s e n i f ø r s t e a f s n it : " N å r d e k r i m i n e l l e b l i v e r g r æ n s e o v e r s k r i d e n d e, s å b l i v e r p o l i t i e t o g s å n ø d t t il a t v æ r e d e t. H e r r e f e r e r e s d e r n a t u r l i g v i s t i l i n t e r n a t i o n a l t p o l i t i s a m a r b e j d e o l, m e n k a m p e n m e l l e m p o l i t i e t o g d e k r i m i n e l l e s t å r o g s å o m b e m e s t r i n g e n a f d e n m o d e r n e k o m m u n i k a t i o n s t e k n o l o g i - h e r u n d e r d e m o b i l e m e d ie r. M o b i l e n b l i v e r e k s e m p e l v i s e t v i g t ig t le d i a t l o k a l is e r e s e r i e n s s u p e r s k u r k, S e r g e j ( T h o m a s W. G a b r i e l s s o n ), e f t e r a t h a n e r f ly g t e t t i l S v e r ig e. H e r s e r p o lit i e t h a n s b i l e k s p l o d e r e, m e n v e d a t r i n g e f r a e n a f d ø d p o lit i b e t j e n t s m o b i l t e l e f o n t il ( d e n f o r m o d e t lig e le d e s a f d ø d e ) S e r g e js d it t o, o p d a g e r g r u p p e n, a t d e n i k k e e r d ø d. H v o r d a n k a n d e r v æ r e f o r b i n d e ls e t i l S e r g e js m o b i l t e l e f o n, h v i s h a n - o g d e r m e d h a n s m o b i l t e l e f o n - v a r i b il e n, d a d e n e k s p l o d e r e d e? H e r s p i l l e r s e r ie n - l ig e s o m Scream o g Cellular - p å o p f a t t e ls e n a f m o

10 a f Jakob Isak Nielsen Marina Bouras og Morten Liitzhøft, begge fordybet i samtale på hver sin mobiltelefon, i første afsnit af Ørnen (2004, DR). Framegrab. b i l e n s o m e n f o r læ n g e ls e a f k r o p p e n, m e n t ilr e t t e r d e t t e f o r h o ld t i l k r i m i g e n r e n v e d a t k n y t t e e n u v i s h e d t il e f t e r f o r s k n i n g e n. H e r u d o v e r h a r m o b i l t e l e f o n i e n r æ k k e g e n e r e lle f u n k t i o n e r i s e r i e n. F.e k s. a n v e n d e s m o b ilt e le f o n e n t i l live v i d e o t r a n s m i s s i o n f r a g e r n in g s s t e d e t ( i n d e n d e t s v i n e s t i l ), h v i l k e t e r m e d t i l a t u n d e r b y g g e o p f a t t e ls e n a f e n h e d e n s t e k n o l o g i s k e k u n n e n s o m state-of-the-art. F o r t æ t t e t k o m m u n i k a t i o n. M e n f ø r s t o g f r e m m e s t t e g n e r d e n u d s t r a k t e m o b i l b r u g e t b ille d e a f t r a v l e k a r a k t e r e r i d y n a m i s k e m i l j ø e r o g t i l s p id s e d e s i t u a t i o n e r, s a m t i d i g m e d a t d e n i n t e n s i v e r e r s e r i e n s o v e r l e v e r i n g a f f o r t æ lle m æ s s ig i n f o r m a t i o n. E n t i d l i g s c e n e f r a s e r ie n s f ø r s t e a f s n i t e r e t e k s e m p e l p å, h v o r l e d e s b e g g e f u n k t i o n e r b r i n g e s i s p i l p å s a m m e t i d o g i s a m m e r u m. K n a p o t t e m i n u t t e r i n d e i f ø r s t e a f s n i t s e r v i f ø r s t e g a n g M a r i e ( M a r i n a B o u r a s ). E l l e r r e t t e r e : v i h ø r e r h e n d e. I n æ r l y d, m e n s v i s e r e k s t e r iø r e t a f e n l i l l e s o r t b il. H u n t r æ d e r u d a f b i l e n m e d e n m o b i l t e le f o n i h å n d e n o g b e v æ g e r s i g h e n m o d e n s t o r b y g n i n g, s o m e t t e k s t s k i l t o g e t h e l i k o p t e r s k u d h a r f o r t a l t o s l i g g e r p å H o l m e n i K ø b e n h a v n. I é n f o r t s a t b e v æ g e ls e a f s lu t t e r h u n t e le f o n s a m t a l e n : N e j, j e g m å t t e s e n d e H e lw e g i b y r e t t e n [ p a u s e : h u n ly t t e r ]. J a m e n F r a n d s e n. D e t v a r j e g d a n ø d t t il. D e n g a m l e i d i o t i n s i s t e r e d e p å a t m ø d e m i g n u. R i n g e r d u, n å r I v e d n o g e t? U n i f o r m e r e d e e l it e s o l d a t e r l ø b e r u d a d d ø r e n, o g f ø r h u n n å r a t a f s lu t t e o p k a l d e t, t r æ d e r i n d s a t s l e d e r e n ( M o r t e n L i it z h ø f t ) u d m e d e n m o b i l t e l e f o n i h å n d e n. I m e l l e m M a r i e s s p ø r g s m å l o g h e n d e s a f s lu t t e n d e f a r v e l, h ø r e r m a n i n d s a t s l e d e r e n s ig e : D e t e r u d m æ r k e t, H a l l g r i m, v i e r p å v e j. K a r a k t e r e r n e h a r n o k a t s e t i l h v e r is æ r, o g d e t s a m m e h a r t i l s k u e r e n, d e r m i d t i é n 177

11 Mobiltelefonitis s a m t a l e a lt s å f å r e n n y a t f o r h o l d e s i g t i l - o v e n i d e t, s o m i ø v r ig t s k e r p å b i l l e d s i d e n. I l ø b h e n i m o d e n h e d e n s m i n i b u s a f s lu t t e r i n d s a t s l e d e r e n o p k a l d e t m e d m e l d i n g e n : C i r k a t i m in u t t e r. F r a v i f ø r s t e g a n g h ø r e r M a r i e, t i l i n d s a t s l e d e r e n s i d d e r i m i n i b u s s e n, e r d e r b l o t g å e t f e m t e n s e k u n d e r. F o r l ø b e t e r a f v i k l e t i f e m i n d s t i l lin g e r, h v o r v i i d e n f je r d e s e r M a r i e o g i n d s a t s l e d e r e n i s a m m e b il l e d b e s k æ r i n g - m e d h v e r s i n m o b i l t e l e f o n. D e t e r g a n s k e f o r b a v s e n d e, h v o r m e g e t i n f o r m a t i o n d i s s e to m o b i l o p k a l d h v e r f o r s ig - o g i s a m s p i l - k o m m u n i k e r e r t i l s e e r e n : f ø r s t e g a n g - e n d d a i s a m m e i n d s t i l l i n g. D e s k a l s e n e r e i n d l e d e e t f o r h o l d. 6. M a r i e s o m t a l e a f k o l l e g e r n e g i v e r o s e n k a r a k t e r i s t i k a f d e m, s o m s e r i e n b y g g e r v i d e r e p å. D a T h e a a f s lø r e r, a t h u n e r s n u n o k t i l a t k e n d e M a r i e s r e e l le h o l d n i n g t i l h e n d e : Je g v e d g o d t, d u s y n e s je g e r e n g a m m e l i d i o t, v e d v i s å le d e s, a t h u n h a r r e t, s e lv o m M a r i e n æ g t e r. M a r i e s p ø r g e r e n d v i d e r e, o m F r a n d s e n v i l r i n g e, n å r h a n v e d n o g e t n y t. G a n s k e b e t e g n e n d e f o r h a n s old school-metod e r, s å r i n g e r h a n n e t o p ikke f o r a t f o r t æ lle M a r i e, h v a d d e r e r a f n y t i s a g e n, m e n c y k l e r h e n t il h o v e d k v a r t e r e t V i i n t r o d u c e r e s f o r e n a f s e r i e n s h o v e d p e r s o n e r. S a m t a l e n s a r t o g a f v i k l i n g i n d i k e r e r, a t h u n e r e n a m b i t i ø s k a r r i e r e r y t t e r. V i k a n f.e k s. u d l e d e, a t h u n h a r f ø r t d e le a f s a m t a l e n, m e n s h u n k ø r t e b i l p å v e j t i l s t e d e t. 2. V i h ø r e r o m e n F r a n d s e n o g e n g a m m e l i d i o t. S æ r l i g t s i d s t n æ v n t e v æ k k e r in t e r e s s e o g p e g e r s p ø r g e n d e f r e m m o d n æ s t e s c e n e. H v e m e r d e t, M a r i e o p f a t t e r s o m e n i d i o t? D e t v i s e r s ig s e n e r e a t v æ r e G h i t a N ø r b y s T h e a, d e r i l i g h e d m e d F r a n d s e n ( L o m m e r ) e r e n a f s e r i e n s h o v e d p e r s o n e r. 3. V i h ø r e r o m e n r e t s s a g i b y r e t t e n. R e s u lt a t e t a f r e t s s a g e n p å v i r k e s a f M a r i e s f r a v æ r, h v i l k e t e r a f a f g ø r e n d e b e t y d n i n g f o r r e s t e n a f h a n d l i n g s f o r l ø b e t i d e t t e o g s e n e r e a f s n it. 4. V i m ø d e r e n e lit e s t y r k e u n d e r f u l d u d r y k n i n g. D e m k o m m e r v i t i l a t se m e g e t m e r e t i l u n d e r H a l l g r i m s ( J e n s A l b i n u s ) f o r s ø g p å a t a f v æ r g e e n m u l i g f l y k a p r in g. D e n h a s t o g d e t t e m p o, s o m i n d s a t s s t y r k e n l æ g g e r f o r d a g e n, b æ r e s v i d e r e o v e r i s c e n e r n e v e d l u f t h a v n e n. 5. H a l l g r i m ( e l l e r i d e t m i n d s t e h a n s n a v n ) o g M a r i e b r i n g e s h e r s a m m e n f o r M a n k u n n e u d e n t v iv l f r e m h æ v e f le r e f u n k t i o n e r o g f o r b in d e ls e s l in je r, m e n d e n n e lis t e s k u l l e v æ r e t i l s t r æ k k e l i g t il at i l lu s t r e r e, h v o r d a n m o b i l o p k a l d k a n i n t e n s iv e r e o v e r l e v e r i n g e n a f f o r t æ lle m æ s s ig e o p l y s n i n g e r t i l e t p u n k t, h v o r d e r n æ s t e n e r t a le o m i n f o r m a t i o n s m æ s s i g overload. I n f o r m a t i o n s s a m f u n d e t s h e lt. I Ørnen s o m i t v - s e r i e r g e n e r e lt b r u g e s m o b i l t e l e f o n i d e s u d e n t i l a t s a m m e n f le t t e f o r s k e llig e h a n d l i n g s s p o r. K a r a k t e r i s t is k f o r e n r æ k k e n y e r e d a n s k e d r a m a s e r ie r er, a t e t k r i m i n o l o g i s k h a n d l i n g s s p o r k o b l e s m e d e t s p o r, d e r o m h a n d l e r k a r a k t e r e r n e s p r i v a t l i v i f o r m a f d e r e s r e l a t i o n e r t il f a m i lie, v e n n e r, k æ r e s t e r m v. I d e t o p k la r i n g s m æ s s i g e s p o r a f v ik l e s h a n d l i n g e n o f t e in d e n f o r e t e n k e lt a f s n it, m e n s d e t p e r s o n lig e h a n d l i n g s s p o r k a n v æ r e a f f ø lje t o n k a r a k t e r, s å le d e s a t p r o b l e m e r b e a r b e j d e s o v e r e n r æ k k e a f s n it. M e n u a n s e t h v o r d a n d e n e n k e lt e s e r ie b l a n d e r s c e n e b u e r, e p is o d e b u e r, f ø lje t o n b u e r, s æ s o n b u e r o g s e r ie b u e r 10, s å k a n m o b ilt e le f o n e n f o r b i n d e d e m p å k r y d s o g t v æ r s. I fø rs te a f s n it a f Ørnen g ø r d e t s i g b å d e g æ ld e n d e i n d e n f o r d e t k r i m i n o l o g i s k e h a n d l i n g s s p o r a le n e o g p å t v æ r s a f d e t o sp o r.

12 a f Jakob Isak Nielsen G o d t e n h a l v t im e i n d e i f ø r s t e a f s n it e r d e r e t g a n s k e s l å e n d e e k s e m p e l p å e n s å d a n s p o r - s a m m e n f l e t n i n g. H a l l g r i m s k a l b e s lu t t e, h v o r v i d t e lit e e n h e d e n s k a l s t o r m e e t p a s s a g e r f ly, o g i e n h ø j s p æ n d t s c e n e, h v o r h a n a f v e n t e r e t a f g ø r e n d e o p k a l d f r a s i n k o lle g a N a s i m ( J a n u s N a b i l B a k r a w i ) o g s a m t i d i g s k a l stå s t e jlt o v e r f o r e n u t å l m o d i g i n d s a t s le d e r, r i n g e r h a n s s ø s t e r o g f o r t æ lle r, a t d e r e s m o r n e t o p e r d ø d. T i l o v e r f l o d r i n g e r T h e a o g s å o g p r e s s e r p å f o r, a t h a n s k a l s ø g e d e n le d i g e s t i l l i n g s o m e f t e r f o r s k n in g s le d e r. V i a m o b i l t e l e f o n e n u d s æ t t e s H a l l g r i m s å l e d e s f o r e t v e r it a b e l t i n f o r m a t i o n s b o m b a r d e m e n t i e n s i t u a t i o n, h v o r h a n s k a l træ ffe e t s v æ r t v a l g. D e t s v æ r e v a l g e r n a t u r l i g v i s e n a f d e m e s t v e l e t a b l e r e d e k o n v e n t i o n e r in d e n f o r s å v e l f i l m s o m t v - f i k t i o n, o g d e r v i l s o m r e g e l v æ r e e n l a n g r æ k k e f a k t o r e r, d e r s p i l l e r i n d o g p å v i r k e r b e s l u t n in g e n. D e t s æ r l ig e h e r e r, a t m o b i l t e le f o n e n f le t t e r s ig i n d i h a n d l i n g e n o g u d f o r d r e r H a l l g r i m s m e n t a l e s t y r k e p å e n t i d s t y p i s k m å d e. D e t e r v e l k e n d t, a t m o b i l o p k a l d u d f o r d r e r a d s k i l l e l s e n a f p r i v a t e o g o f f e n t lig e / a r b e j d s m æ s s ig e r u m o g k a n g ø r e d e t v a n s k e l ig t a t s k e l n e front stage f r a back stage. I l u f t h a v n s s c e n e n p l a c e r e s H a l l g r i m s o p m æ r k s o m h e d i e n s k r u e t v in g e m e l l e m d e n a k t u e l t ig a n g v æ r e n d e a k t i o n o g e n k r i m i n o l o g i s k ( N a s i m ), e n f a m i l i æ r ( s ø s t e r e n ) o g e n a r b e j d s m æ s s ig i n f o r m a t i o n s k i l d e ( T h e a ). R u m l i g e s k e l s y n e s u m i d d e l b a r t a t k o l l a p s e i d e n n e s c e n e, m e n H a l l g r i m v i s e r s ig s o m e n t r a d i t i o n a l is t, d e r o p r e t h o ld e r k o n v e n t i o n e l l e a f g r æ n s n i n g e r m e l l e m j o b o g p r i v a t l i v. D a h a n s e r o p k a l d e t f r a s ø s t e r e n, b e v æ g e r h a n s i g v æ k f r a i n d s a t s l e d e r e n o g d e ø v r ig e a k t ø r e r f o r a t t a g e t e le f o n e n e t m e r e a f s o n d r e t s te d. H a l l g r i m r e t a b le r e r s å l e d e s e n p r iv a t s f æ r e, s å m o b i l o p k a l d e t k a n a f V ik l e s i d e n r e t t e k o n t e k s t. D e t k a n g o d t v æ r e, a t m o b i l e n i k k e k e n d e r s it s t e d, m e n d e t g ø r H a l l g r i m. H a l l g r i m k o m m u n i k e r e r i d e t h e le t a g e t i k k e p e r m o b i l t e l e f o n f o r le g e n s e l l e r s e l s k a b e l i g h e d e n s s k y l d. D e t b e t o n e s t i l m e d, a t m o b i l e n e r e n f a t t ig e r s t a t n i n g f o r d e t f y s i s k e s a m v æ r : H a l l g r i m e r n e t o p ikke p å I s l a n d h o s s i n d ø e n d e m o r. H v o r a n d r e k a n f in d e d e t f o r n ø j e l ig t a t v æ r e f o r b u n d e t v i a m o b i l e n, d e r k a n m e d v i r k e t il a t e t a b le r e e n s e l s k a b e l ig s a m h ø r i g h e d, s o m i k k e e r b u n d e t a f v o r e s r u m l i g e f o r a n k r i n g ( H j a r v a r d : 1 1 ) - i Ørnen g æ ld e r d e t i k k e m i n d s t t e k n i k g u r u e n M i c h a e l, d e r t i l t i d e r o m g å s d e n y e m o b i l e m e d i e r p å e n d e c i d e r e t le g e n d e f a c o n 11 - f å r H a l l g r i m s m o b i l t e l e f o n t v æ r t i m o d v e r d e n t i l a t f o ld e s ig s a m m e n o m h a m i situationen, h v o r v e d h a n s m e n t a l e s t y r k e te s te s. H a l l g r i m e r i n f o r m a t i o n s s a m f u n d e t s h e l t - i k k e d e t s e l s k a b e l ig e s a m f u n d s. E n t a k n e m m e l i g r e k v i s i t. G r u n d l æ g g e n d e e r m o b i l t e l e f o n e n e n t a k n e m m e l i g r e k v i s i t. V i h a r j o i k k e m e d e n ø l o p l u k k e r a t g ø r e, m e n m e d e n g e n s t a n d, d e r h a r e t n æ s t e n u e n d e l ig t a n t a l r e e lle o g p o t e n t i e lle f u n k t io n e r. M o b i l e n k a n kanalisere a l le m u l i g e f o r m e r f o r k o m m u n i k a t i o n : e n t r u s s e l, e n k o n t a n t o r d r e, e n f l i r t, e n b e t r o e ls e o s v. O g d e n k a n g ø r e d e t p å e t v æ l d a f f o r s k e llig e p l a t f o r m e. F o r a n m i g lig g e r i s k r iv e n d e s t u n d e n i P h o n e 3 G S, s o m u d o v e r a t v æ r e e t m e d i e f o r s a m t a le, t e k s t -, b i l l e d - o g v i d e o b e s k e d e r o g s å r u m m e r e n r æ k k e a n d r e f u n k t i o n e r o g a p p l i k a t i o n e r : e n w e b - b r o w s e r, e n d i k t a f o n, e t f o t o g r a f ia p p a r a t, e t v i d e o k a m e r a, e n 3 2 G B h a r d d i s k, e n m i n i - s p i l k o n s o l, e n G P S, e t d i g i t a l t k o m p a s m v. L i g e s o m in t e r n e t t e t h a r g j o r t d e t, s i m u l e r e r, in t e g r e r e r o g a b s o r b e r e r m o b i l t e le f o n e n e n l a n g r æ k k e æ ld r e m e d i e r ( F i n - n e m a n n ). 179

13 Mobiltelefonitis D i s k u s s i o n e n o m, h v a d d e r k o n s t i t u e r e r e t m e d ie, s k a l i k k e o p t a g e o s h e r, m e n d e t e r v i g t ig t a t h a v e f o r ø je, a t m o b i l t e l e f o n e n s a l s i d i g h e d b e v i r k e r, a t d e n k a n i n t e g r e r e s i o g t ilr e t t e s e n l a n g r æ k k e g e n r e - o g f o r t æ l l e m æ s s i g e k o n t e k s t e r : t h r i l l e r, k o m e d ie, m e l o d r a m a, a c t i o n f i l m, k r i g s f i l m, s p i o n f i l m, s c i - f i, k l a s s i s k f i l m, k u n s t f i l m, p a r a m e t r i s k f i l m, f o r u d e n n æ s t e n a l le t æ n k e l ig e t v - s e r ie r, d e r u d s p i l l e r s ig i n u t i d e n. V i l l æ s e r e n f o r f ø lg e m o b i l e n s i s c e n e s æ t t e ls e s m u l ig h e d e r u d o v e r d e e k s e m p le r, s o m e r g e n n e m g å e t h e r, s å e r d e r i n t e r e s s a n t e e k s e m p le r a t g iv e s ig i k a s t m e d f r a s å f o r s k e l l i g a r t e d e f i l m s o m D a r d e n n e - b r ø d - r e n e s L Enfant (Barnet, ), N e i l l B i o m k a m p s District 9 ( ), A b b a s K i a r o s t a m i s The Wind Will Carry Us (Bad ma ra khahad bord, ), M i c h a e l M a n n s Collateral ( ), J o h n n i e T o s PTU ( ), S t e p h e n G a g h a n s Syriana ( ), P a u l G r e e n g r a s s United 93 ( ) - o g S ø r e n F a u l i s Polle Fiction ( ), s o m p u d s i g t n o k e r stort set r e n s e t f o r m o b i l t e l e f o n i. M e n s p e c ie l t i n d e n f o r t v - s e r i e r s y n e s e k s e m p e l m æ n g d e n a t e k s p l o d e r e. B l.a. f ilt r e r s t o r t s e t a lle n y e r e d a n s k e s e r ie r, h v o r k r i m i n a l i t e t o g e f t e r f o r s k n i n g k o b le s m e d p r i v a t l i v s p r o b l e m e r - f r a Rejseholdet ( ) o v e r Forbrydelsen ( ) o g Forbrydelsen II ( ) t i l Livvagterne ( ) - m o b i l t e l e f o n i i n d i d e r e s d r a m a t u r g i s k e s t r u k t u r. E r m o b i l e n s f i l m i s k e f u n k t i o n s - o g b e t y d n i n g s p o t e n t i a l e g r æ n s e lø s t? T i l e n v i s g r a d j a, m e n f i k t i o n e n o r i e n t e r e r s ig s o m r e g e l m o d v is s e a s p e k t e r a f d e n s b r u g s s p e k t r u m, m e n s a n d r e s t o r t s e t i g n o r e r e s. D e n m i k r o - k o o r d i n e r i n g, s o m m o b i l t e l e f o n e n o ft e b e n y t t e s t i l i h v e r d a g e n ( L i n g : 5 6 ), o p t r æ d e r f.e k s. s j æ ld e n t i f i l m o g t v - s e r ie r. M å s k e s m å b e s k e d e r o m i n d k ø b, b ø r n e a f h e n t n i n g o g t i m i n u t t e r s f o r s i n k e l s e r e r b å d e f o r o r d in æ r e o g f o r v a n s k e l i g e a t f o r le n e m e d e k s p r e s s iv m i m i k o g g e s t ik? F o r f i k t i o n e n h a n d l e r d e t ik k e i f ø r s t e r æ k k e o m a t V æ r e t r o m o d h v e r d a g e n s m o b i l b r u g, m e n o m a t in t e g r e r e m o b i l e n p å e n m å d e, s å d e n s b r u g s s p e k t r u m k a n t ilp a s s e s - o g f o r n y - n o g le d r a m a t u r g i s k e, t e m a t is k e e l l e r g e n r e m æ s s ig e r a m m e r. Noter 1. SMS Sugar M an (2008) er efter sigende den første spillefilm, som udelukkende er optaget vha. mobiltelefoner (Krimmel 2006). Filmen kan ses online, men har ikke fået officiel premiere pga. retslige stridigheder. Se bl.a. kaganof.com /contents.htm l og Mike Erleths omtale af filmen (w w w.badlit.com /?p= 1901). For en artikel om prisvinderen på 2007-udgaven af Pocket Films Festival, se David (2009: 77-86). Ikke overraskende er intimitet et centralt tema i denne - og andre - af disse film. 2. Casper Tybjergs artikel "Forbindelsen er af brudt! (2005) fremhæver og diskuterer på imponerende vis en række funktioner, som telefonopkald har haft på film fra The Lonely Villa (1909) til Collateral (2004) - herunder også en håndfuld eksempler, som involverer mobiltelefoni. Tybjerg skelner ikke skarpt mellem fastnet og mobil, men det bliver der sandsynligvis mere og mere grund til. Der er i øvrigt en forbavsende mængde litteratur om (fastnet-)telefonens stilistiske, fortællemæssige, teoretiske og genremæssige funktioner og implikationer i film. En del af litteraturen er refereret i Tybjerg (ibid.), men se også Gunning (1991), Salt (1992: 57, ), Garwood (2008), Hagener (2008) og Dias Branco (2008). Særligt split screen og telefoni er et yndet diskussionsemne. 3. Selv om de ikke var hvermandseje, fandtes der faktisk på filmens premieretidspunkt såvel pagers som telefoner installeret i biler. Om pageren og biltelefoner, se w w w.m otoro- la.com /staticfiles/b usiness/c orporate/u S-E N / docs/history-m otorola-tim eline-overview - lp 0 6 m b -2 0.p d f og w w w.tim e.com /tim e/photo- gallery/0,29307, _ ,00.htm l. 4. Gerard G oggin gør i øvrigt opmærksom på, at det, man på engelsk typisk omtaler som cell ph on e (kort for cellular telephone) eller m obile phone, har forskellige navne rundt om i verden, som er afledt af og betoner forskellige karakteristika ved genstanden: cellebaseret teknologi, mobilitet, bærbarhed, bekvem-

14 a f Jakob Isak Nielsen melighed, status som forlængelse af hånden (Goggin 2006:15). C ellu lar kom m er af, at langt de fleste m obiltelefoner forbinder sig til et dækningsområde, som udgår fra såkaldte basestationer (BTS) eller på engelsk cell sites, der er koblet til en m ast eller antenne. I romanen refereres der ofte til trådløse te lefoner, m en sjældent til mobiltelefoner. Det antydes, at en m obiltelefon står på Batemans ønskeliste, men at han endnu ikke har an skaffet én: 1 am tw enty-six years old I am thinking. I will be tw enty-seven next year. A Valium. I would like a Valium. No, two I am thinking. Cellular phone I am thinking (Ellis 1991: 81). Først til sidst i bogen omtales igen opkald fra en m obiltelefon - lig de op kald, vi også ser til sidst i filmen: Som eone has already taken out a M inolta cellular phone and called for a car [...] (ibid.: 398). Filmen lader imidlertid til at have opdateret Bateman, da den grå telefon, som vi ser i såvel film ens sidste scene som tidligere (op kaldene til escort-bureauet og til Dorsia), umiskendeligt ligner M otorolas DynaTACmobiltelefon. En sam menligning a f den sam m e scene fra og 2007-udgaven giver i øvrigt et godt indblik i, hvorledes selv M ichael Haneke i 2007 finder det nødvendigt at motivere, hvorfor familien ikke kan kommunikere til omverdenen. I 2007-versionen er der selvføl gelig ikke kun én m obiltelefon i huset - her har også far en handy, som m oderen bliver nødt til at spørge til. D et kunne ligne en trådløs telefon i 1997-udgaven, m en der står rent faktisk Cellular Phone på den. Der er en ganske udførlig beskrivelse af pro grammets regler på w ikipedia samt en refe rence til disse goofs på w w w.im d b.c o m /title / ttl0 l /g o o fs. For en distinktion m ellem disse betegnelser, se Nielsen (2006). 9. Som Paul Levinson præcist formulerer det, så har denne evige tilgæ ngelighed nærmest af født en ny retorisk kunstart: undskyldninger for, hvorfor man ikke besvarede et m obilop kald (2006: 12-13). O m andre konsekvenser af denne a/m i/s-øn -disp osition se Naom i Baron (2008: ). 10. I Peter H arm s Larsen (2003) er der en overskuelig skitse af, hvorledes en serie kan forvalte diverse fortælletråde. Harms Larsen skelner d og ikke m ellem serie- og sæsonbuer. 11. Er det noget, du kunne tænke dig at lege med? spørger Hallgrim sågar sin kollega, da han giver ham Sergejs m obiltelefon i seriens andet afsnit. 8. Litteratur Baron, Naom i S. (2008). A lw a ys On: L anguage in an O nline a n d M obile W orld. Oxford, Oxford University Press. Bordwell, David (2008). Poetics o f C in em a. N ew York og London, Routledge. David, Gabriela (2009). Clarifying the Mysteries o f an Exposed Intimacy. In: Nyiri, Kristof (2009) (red.): E n gagem en t a n d Exposure. M o bile C om m u n ication a n d the Ethics o f Social N etw orkin g. W ien, Passagen Press. Debatin, Bernhard og Wulff, Hans J. (1991) (red.). Telefon u n d Gesellschaft: Telefon u n d Kultur. D a s Telefon im Spielfilm, bind 4. Ber lin, Spiess Volker GmbH. Dias Branco, Sergio (2008). The M osaic Screen: Exploration and Definition. In: R efractory vol. 14: blogs.arts.u n im elb.edu.au /refractory/ Ellis, Bret Easton (1991). A m erican Psycho. N ew York, Vintage Books. Everleth, Mike (2008). SMS Sugar Man, w w w. badlit. c o m /? p - l 901 ( ). Finnem ann, Niels Ole (2001). Internet - A N ew Com m unicative Infrastructure. In: Skrifter f r a C en ter f o r Internetforskning, no. 2. Århus, Aarhus Universitet. Garwood, Ian (2008). Sound and Space in the Split Screen M ovie, In: R efractory vo l. 14: blogs, arts, unim elb. edu.a u /refra c to ry/ G oggin, Gerard og Hjorth, Larissa (2009). M obile Technologies. N ew York, Routledge. G oggin, Gerard og Hjorth, Larissa (2007). M obile M ed ia Sydney, University o f Sydney. G oggin, Gerard (2006). C ell P hone Culture. N ew York, Routledge. Gunning, Tom (1991). Heard over the Phone. In: Screen no. 32,1991. Hagener, Malte (2008). The Aesthetics o f D is play: H ow the Split Screen Re-Mediates Other Media. In: R efractory vol. 14: blogs, arts, unim elb. ed u.a u /refra c to ry/ Hjarvard, Stig (2005). D e t selskabelige sam fu n d, 2. udgave. København, Samfundslitteratur. Horst, Heather A. og Miller, Daniel (2006). The C ell Phone: A n A n th ropology o f C o m m u n ica tion. Oxford og N ew York, Berg Publishers. ICT (2010). The World in 2009: ICT Facts and Figures, w w w.itu. in t/it U -D /ic t/in dex.h tm l Katz, James Everett (2008) (red.). H an dbook o f M obile C om m u n ication Studies. London og Cambridge, MIT Press. Kavoori, Anandam og Arceneaux, N oah (2006) (red.). The C ell P hone R eader. N ew York, Peter Lang. Kragh, Hans Flem m ing (2004). TV: Det island ske vasketøj. In: Ekstra B ladet 18/ , 1. sektion, s

15 Mobiltelefonitis Krimmel, Micki (2006). The World s First Cell Phone Feature Film, w w w.w orldchanging. com /archives/ htm l ( ). Larsen, Peter Harms (2003). D e levende billeders dram aturgi, bind 2. København, DR. Laursen, Ditte (2007). Nåede han bussen?. In: M ediekultur nr. 42/43. Århus, SMID. Levinson, Paul (2006). The Little Big Blender: How the Cell Phone Integrates the Digital and the Physical, Everywhere. In: Kavoori, Anandam og Arceneaux, Noah: The Cell Phone Reader. New York, Peter Lang. Ling, Rich & Per E. Pedersen (2005) (red.). M o bile Com m unications: Re negotiation o f the Social Sphere. London, Springer. Ling, Rich (2009). Mobile Communication and Teen Emancipation. In: Goggin, Gerard og Hjorth, Larissa (red.): M obile Technologies. New York, Routledge. Ling, Rich og Donner, Jonathan (2009). M obile Com m unication. Cambridge og Malten, Polity Press. Meyrowitz, Joshua (1997). Tre paradigmer i medieforskningen. In: M ediek ultur no. 26. Århus, SMID. Meyrowitz, Joshua (1985). No Sense o f Place. Oxford og New York, Oxford University Press. Meyrowitz, Joshua (2005). The Rise of Glocality. In: Nyiri, Kristof (red.): A Sense o f Place: The G lobal an d the Local in M obile C om m u nication. Wien, Passagen Press. Mittel, Jason (2006). Narrative Complexity in Contemporary American Television. In: The Velvet Light Trap no. 58, efterår Nielsen, Jakob Isak (2006). Konvergerende skæbner. In: 16:9 no. 19. w w w.16-9.dk/ lzside03_leder.htm. Forfatternavn ikke angivet. Nyiri, Kristof (2005) (red.). A Sense o f Place: The Global a n d the Local in M obile C om m unication. Wien, Passagen Press. Nyiri, Kristof (2009) (red.). Engagement an d Exposure: M obile Com m unication an d the Ethics o f Social Networking. W ien, Passagen Press. Poster, Mark (2005). Digitally Local. In: Nyiri, Kristof (red.): A Sense o f Place: The G lobal an d the Local in M obile C om m unication. Wien, Passagen Press. Salt, Barry (1992). Film Style an d Technology: H istory an d Analysis. London, Starword. Sconce, Jeffrey (2004). What If? Charting Television s N ew Textual Boundaries. In: Spigel, Lynn og Olsson, Jan (red.): Television after TV: Essays on a M edium in Transition. Durham, Duke University Press. Townsend, A. M. (2002). Mobile Com m unications in the Twenty-First Century City. In: Brown, Barry, Green, Nicola og Harper, Richard (red.): Wireless World: Social and Interactional A spects o f the M obile Age. London og New York, Springer. Tybjerg, Casper (2005): Forbindelsen er afbrudt. In: Jespersen, A nne og Jørholt, Eva (red.): Som i et spejl. Charlottenlund, Forlaget Ries. Whitney, Allison (2006). Can You Fear Me Now? Cell Phones and the American Horror Film. In: Kavoori, Anandam og Arceneaux, Noah: 7he C ell Phone Reader. New York, Peter Lang.

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM.

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. 1571. (_ ^ q fotpografisamlingen ( A å C ^ KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION i DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. EFTERSYN: FREDAG cl. 12.,

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720 City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). ONSDAG DEN 19. FEBRUAR 1913 KL. 12 MIDDAG OG FØLGENDE DAGE KL. I I 1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

SCT. JOSEPH SKOLE SFO D A GMA RSGA D E RIN GSTED TLF.:

SCT. JOSEPH SKOLE SFO D A GMA RSGA D E RIN GSTED TLF.: SCT. JOSEPH SKOLE SFO D A GMA RSGA D E 9 4100 RIN GSTED TLF.: 5766-0957 SFO en er en integreret del af Sct. Joseph Skole, og er derfor underlagt skolens pædagogiske målsætning, div. politikker og ordensreglement.

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 2. marts 2016 INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED 10.000 PERSONER Denne analyse beregner effekten af at indføre

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere