INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER"

Transkript

1 INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS 2013 OBLIGATORISK FRA: JUNI 2013

2 INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS 2013 OBLIGATORISK FRA: JUNI 2013

3 INDHOLD INTRODUKTION SEKTION AF ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AF.1 AF.2 AF.3 AF.4 AF.5 AF.6 AF.7 AF.8 AF.9 AF.10 AF.11 AF.12 STYRING OG PLANLÆGNING AF PRODUKTIONSAREALER DOKUMENTSTYRING OG INTERN AUDIT / INTERN INSPEKTION ANSATTES SUNDHED, SIKKERHED OG VELFÆRD UNDERLEVERANDØRER STYRING AF AFFALD OG FORURENING, GENBRUG OG GENANVENDELSE MILJØ OG NATURBESKYTTELSE KLAGER TILBAGEKALDELSES-/TILBAGETRÆKNINGSPROCEDURER FOREBYGGELSE AF ANGREB MOD FØDEVARESIKKERHEDEN (ikke gældende for blomster og prydplanter) GLOBALG.A.P. STATUS BRUG AF LOGO SPORBARHED OG ADSKILLELSE obligatorisk når producent er registreret til parallelproduktion/indkøb af ikke-certificeret parallelt ejerskab ANNEX AF 1. GUIDELINE RISIKOVURDERING GENEREL ANNEX AF 2. GUIDELINE RISIKOVURDERING PRODUKTIONSAREALER _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 3 af 89

4 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF AF. 1 ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL Kontrolpunkterne i dette modul gælder for alle producenter, der søger certificering, da de dækker emner, der er relevante for alle produktionsgrene. STYRING OG PLANLÆGNING AF PRODUKTIONSAREALERNE En af de vigtigste egenskaber for en bæredygtig produktion er den stadige indarbejdning af specifik viden om produktionsarealerne og praktiske erfaringer, som skal indgå i valg af fremtidige produktionsmetoder. Denne sektion har til formål at sikre at naturen, bygninger og andre faciliteter, der udgør grundstenen i produktionen, bliver forvaltet på en ordentlig måde, så man opnår en sikker produktion af fødevarer og beskyttelse af miljøet. AF. 1.1 Styring af produktionsarealerne AF Findes der et registreringssystem for hver mark, plantage, væksthus, parcel, kreaturstald/indhegning og/eller andre områder anvendt i produktionen og er der henvist til en oversigtsplan eller kort? Overensstemmelse skal omfatte en visuel identifikation i form af et fysisk skilt ved hver mark, plantage, væksthus, parcel, kreaturstald/indhegning eller andet område på bedriften, eller en oversigtsplan eller kort med krydshenvisning til identifikationssystemet. Altid aktuel. AF Er der etableret en protokol for hver produktionsenhed eller andre områder, der kan give oplysninger om kreaturopdræt/dambrug og eller agronomisk aktivitet foretaget på disse områder? Nuværende registreringer skal tilkendegive at der har foregået GLOBALG.A.P. produktion på alle produktionsområder. Altid aktuel. AF. 1.2 Planlægning af brugen af produktionsarealerne _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF AF Er der en risikovurdering til rådighed for alle produktionsarealer ved den indledende inspektion? Under følgende inspektioner, er en risikovurdering for nye eller eksisterende produktionsområder (gælder også forpagtede arealer), hvor risiko har ændret sig, til rådighed. Viser denne risikovurdering at stedet der skal godkendes er egnet til produktion, med hensyn til fødevaresikkerhed, miljøet og dyrevelfærd hvor det er relevant? Er der udarbejdet en ledelsesplan, som fastlægger strategier for, hvordan risici fundet i risikovurderingen (AF ) kan minimeres? En risikovurdering er påkrævet ved den indledende inspektion for at fastslå om produktionsarealet-/stedet er egnet. Risikovurderingen skal revideres årligt og det skal tages i betragtning hvis risici har ændret sig eller hvis nye produktionsarealer-/steder er taget i brug. Risikovurdering skal inddrage stedets historie, og tage højde for påtænkte aktiviteters indflydelse på tilstødende lagre/afgrøder/miljø. (se AF bilag 1 risikovurdering for generel information og AF bilag 2 for præcis information om hvad risikovurderingen skal omfatte) En ledelsesplan tager hånd om de risici der er fundet i AF og beskriver strategierne, som retfærdiggør at det pågældende produktionsareal er egnet til produktion. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 4 af 89

5 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 2 DOKUMENTSTYRING OG EGEN GENNEMGANG / INTERN INSPEKTION Vigtige oplysninger omkring dyrkningsforhold bør registreres og optegnelserne bør gemmes. AF. 2.1 Er alle optegnelser forlangt under den eksterne inspektion tilgængelige og gemt i en minimumsperiode på to år, medmindre en længere periode er påkrævet i specifikke kontrolpunkter? Producenten skal gemme ajourførte optegnelser i minimum to år. Nye ansøgere skal have fyldestgørende optegnelser fra mindst tre måneder til dato før den eksterne inspektion, eller fra registreringsdatoen. Optegnelserne skal referere til alle produktionsarealer omfattet af registreringen, for alle aktiviteter der relaterer til GLOBALG.A.P. dokumentation, der kræves for dette område. For husdyr skal disse optegnelser være fra mindst én produktionsrotation før første inspektion. Altid aktuel. AF. 2.2 Tager producenten eller producentgruppen ansvar for at foretage hhv. en intern kontrol eller intern inspektion i producentgruppen pr. år (minimum) på baggrund af GLOBALG.A.P. standarden? Der er dokumenteret bevis for at: Enkeltcertificering: En intern egenkontrol er gennemført under producentens ansvar. Gruppecertificering: En intern inspektion af hvert medlem af producentgruppen og en intern QMS kontrol er gennemført under producentgruppens ansvar. Altid aktuel. AF. 2.3 Er man effektivt skredet til handling for at rette fejl fundet under den interne egenkontrol eller interne producentgruppe inspektion? Nødvendige korrigerende handlinger er dokumenteret og blevet implementeret. Altid aktuel. AF. 3 ANSATTES SUNDHED, SIKKERHED OG VELFÆRD _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Mennesker er en central del i den sikre og effektive drift af hvilket som helst bedrift. Ansatte og underleverandører så vel som producenterne selv står for produktets kvalitet og miljømæssige beskyttelse. Uddannelse og oplæring vil bidrage til fremskridt mod bæredygtighed og øge sociale værdier. Dette afsnit har til hensigt at garantere: sikker praksis på arbejdspladsen, og at alle ansatte både forstår og er i stand til at udføre deres opgaver, er tildelt det rette udstyr, der gør dem i stand til at arbejde sikkert, og at de i tilfælde af ulykker kan få korrekt and rettidig hjælp. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 5 af 89

6 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 3.1 Sundhed og sikkerhed AF Har producenten en skriftlig risikovurdering af risici for de ansattes sikkerhed og helbred? Den skriftlige risikovurdering kan være generel, men den skal være tilpasset forholdene på den enkelte bedrift. Risikovurderingen skal revideres og opdateres når ændringer (f.eks. nyt maskineri, nye bygninger, nye plantebeskyttelsesmidler, ændrede dyrkningsmetoder osv.) opstår. Eksempler på risikomomenter omfatter, men er ikke begrænset til: bevægelige maskindele, kraftudtag (PTO), elektricitet, overdreven støj, støv, vibrationer, ekstreme temperaturer, stiger, brandstoflagre, gylletanke osv. Altid aktuel AF Har virksomheden skriftlige helbreds- og sikkerhedsprocedurer, der tager sig af risici identificeret i risikovurderingen fra AF.3.1.1? Helbreds- og sikkerhedsprocedurerne skal tage hånd om punkterne identificeret i risikovurderingen (AF.3.1.1) og skal være hensigtsmæssige i forhold til det pågældende arbejde. De kan også inkludere uhelds- og nødsituationsprocedurer og beredskabsplaner, der tager hånd om hvilken som helst risiko i en arbejdssituation, osv. Disse procedurer skal revideres årligt og opdateres, når risikovurderingen ændres. AF Har alle ansatte modtaget sundheds-og sikkerhedstræning? De ansatte kan vise at de er i stand til at udføre pligter og opgaver gennem visuel observation. Der skal være bevis i form af optegnelser om undervisning og træning. Producenten kan organisere sundhedsog sikkerhedstræning, hvis træningsoptegnelser, og/eller træningsudstyr er til rådighed. (dvs. det kræves ikke at en uafhængig part organiserer træningen). Altid aktuel AF. 3.2 Hygiejne _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Har virksomheden en skriftlig risikovurdering af hygiejnen? Risikovurderingen af hygiejnen dækker produktionsmiljøet. Risici afhænger af hvilke produkter, der bliver fremstillet og/eller leveret. Risikovurderingen kan være generel, men skal være tilpasset den enkelte bedrift og skal revideres årligt og opdateres når ændringer (f.eks. andre aktiviteter) opstår. Altid aktuel Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 6 af 89

7 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF Har producenten dokumenterede hygiejneinstruktioner til alle ansatte? Der er tydeligt skiltet med hygiejneinstruktionerne: givet enten som tydelige tegn (billeder) og/eller på de(t) fremherskende sprog blandt medarbejderne. Som minimum skal instruktionerne omfatte: - Vigtigheden af håndvask/desinficering - Tildækning af sår. - Begrænsning af rygning og indtagelse af føde- og drikkevare til anviste områder. - Orientering om alle relevante infektioner og lidelser, også tegn på sygdom (f.eks. opkastning, gulsot, diarré), hvorved disse medarbejdere skal afskæres fra direkte kontakt med produktet og overflader i kontakt med fødevarer. - Brug af egnet beskyttelsespåklædning. Altid aktuel. AF Har alle personer, der arbejder på bedriften modtaget årlig træning i basal hygiejne ud fra hygiejneinstruktionerne i AF.3.2.2? Både skriftlig og mundtlig undervisning gives som et indledende træningskursus for hygiejne. Alle nye ansatte skal modtage denne undervisning og bekræfte deres deltagelse. Alle instruktionerne fra AF skal høre ind under denne undervisning. Alle medarbejdere, inklusiv ejere og ledere, skal årligt deltage i bedriftens undervisning i basal hygiejne. AF Er bedriftens hygiejneprocedurer implementeret? Ansatte med opgaver inden for hygiejneprocedurerne skal kunne vise kompetencer inden for disse under inspektionen, og det skal være visuelt bevis for at hygiejneprocedurerne er implementerede. Altid aktuel. AF. 3.3 Undervisning _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Gemmes der optegnelser for undervisningsaktiviteter og deltagere? En optegnelse af undervisningsaktiviteter, inklusiv emne, underviseren, datoen og deltagere forefindes. Bevis for deltagelse er et. AF Har alle ansatte der håndterer eller giver medikamenter til dyr, kemikalier, desinfektionsmidler, plantebeskyttelsesmidler, biocider og/eller andre farlige substanser, og alle ansatte der betjener farligt eller komplekst udstyr som defineret i risikoanalysen i AF.3.1.1, certifikat på disse kompetencer og/eller detaljer om andre lignende kvalifikationer? Optegnelser skal omfatte identifikation af ansatte, der udfører sådanne opgaver, bevis for kompetencer, uddannelsescertifikater, og/eller optegnelser om uddannelse med bevis for deltagelse. Altid aktuel. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 7 af 89

8 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 3.4 Risici og førstehjælp AF Er der procedurer for uheld og nødstilfælde; er der tydeligt skiltet med den og er de kommunikeret videre til alle personer som er involveret i bedriftens aktiviteter? Der skal være tydeligt skiltet med permanente procedurer for uheld på tilgængelige og synlige steder. Disse instruktioner er fremstillet på medarbejdernes fremherskende sprog og/eller som piktogrammer. Procedurerne skal indeholde følgende: - Bedriftens placering på kort eller adresse - Kontaktperson(er) - En opdateret liste med relevante telefonnumre (politi, ambulance, hospital, brandvæsen, adgang til førstehjælp på området eller via transport, leverandører af el, vand og gas) Eksempler på andre procedurer der kan indgå: - Placering af nærmeste kommunikations mulighed (telefon, radio). - Hvordan og hvor man kontakter nærmeste (vagt)læge, hospital og andre redningstjenester. (HVOR er det sket? HVAD er sket? HVOR MANGE tilskadekomne? HVILKE kvæstelser? HVEM ringer?) - Placering af brandslukker - Nødudgange - Nødafbryder til el-, vand- og gastilførsel. - Hvordan indberettes uheld og farlige episoder. AF Er potentielle risici tydeligt angivet med advarselsskilte? Permanente og tydelige skilte skal gøre opmærksom på potentielle risici (f.eks. affaldsbassiner, brandstoftanke, døre med adgang til plantebeskyttelsesmidler /gødning/ alle andre kemikalielagre, såvel som re-entry begrænsninger, osv.) Advarselsskilte skal være til stede og skrevet på medarbejdernes fremherskende sprog og/eller piktogrammer. Altid aktuel _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF AF Findes der sikkerhedsinstruktioner for biologiske eller kemiske midler, som er skadelige for de ansattes heldbred, og er de til rådighed/tilgængelige? Er førstehjælpskasser tilstede på alle permanente arbejdsområder og ved markarbejde? Informationer (f.eks. internetsider, telefonnumre, sikkerhedsdatablade) er tilgængelige, når det kræves for at sikre hensigtsmæssige arbejdsgange. Komplette og vedligeholdte førstehjælpskasser(dvs. ifølge lokale anbefalinger) skal være til rådighed og tilgængelige på alle permanente arbejdsområder og til rådighed ved transport (traktor, bil osv.) til arbejdsområdet. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 8 af 89

9 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF Er der altid et behørigt antal personer(mindst én) oplært i førstehjælp tilstede på bedriften, så længe der foregår produktionsaktiviteter på området? Der er altid mindst én person oplært i førstehjælp (dvs. inden for de sidste fem år) tilstede på bedriften når der foregår produktionsaktiviteter på bedriften. Retningslinje: En person trænet i førstehjælp pr. 50 medarbejdere. Produktionsaktiviteter inkluderer alle aktiviteter nævnt i de relevante moduler i denne standard. AF. 3.5 Beskyttelsesdragter og -udstyr AF Er ansatte, besøgende og underleverandører udstyret med passende beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med lov og/eller sikkerhedsdatablade og/eller som tilladt af en kompetent myndighed? Komplette sæt beskyttelsesudstyr, der er i overensstemmelse med sikkerhedsdatablade, lov eller stillet af en kompetent myndighed, er tilgængeligt på bedriften, i brug og i god stand. For at efterkomme sikkerhedsgrav og/eller tilpasset bedriftens produktion, kan det inkludere brug af nogle af følgende ting: gummistøvler eller andet passende fodtøj, vandtæt beklædning, beskyttende overtræksdragter, gummihandsker, ansigtsmasker, behørigt åndedrætsværn (inklusiv udskiftelige filtre), beskyttelsesudstyr til øjne og ører, redningsveste osv. som krævet i forhold til sikkerhedsdatablade eller bedriftens produktion. AF Rengøres beskyttelsesdragter efter brug og opbevares de sådan, at det hindrer forurening af personlig beklædning? Beskyttelsesudstyr er rent og en rengøringsplan er tilpasset brug og graden af potentiel forurening. Rengøring af beskyttelsesdragter og - udstyr inkluderer at det vaskes separat fra personlig beklædning. Vask genanvendelige handsker før de tages af. Beskidt og beskadiget beskyttelsestøj og -udstyr og udløbne filtre skal bortskaffes på behørig vis. Engangsudstyr (f.eks. handsker, overtræksdragter, osv.) skal smides ud efter en gangs brug. Al beskyttelsestøj og -udstyr inklusiv udskiftningsfiltre, osv. skal opbevares uden for plantebeskyttelseslagret og være fysisk adskilt fra alle andre kemikalier, der kan forurene tøjet eller udstyret. Altid aktuel _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF. 3.6 AF Medarbejdernes velfærd Er et medlem af ledelsen tydeligt identificerbar som ansvarlig for medarbejdernes sundhed, sikkerhed og velfærd? Dokumentation er tilgængelig, som viser at et udpeget medlem af ledelsen har ansvaret for at sikre overholdelse og implementering af eksisterende, nuværende og relevante nationale og lokale bestemmelser vedrørende medarbejdernes sundhed, sikkerhed og velfærd. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 9 af 89

10 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF Finder der regelmæssigt dialogmøder sted mellem ledelsen og de ansatte? Findes der referater af disse møder? Optegnelser viser at medarbejdernes anliggender omkring sundhed, sikkerhed og velfærd har været behandlet på møder planlagt og afholdt mindst én gang om året mellem ledelse og medarbejdere, og at disse diskussioner frit kan finde sted (dvs. uden at skræmme eller hævne sig). Kontrolløren behøver ikke vurdere indholdet, nøjagtigheden eller udfaldet af sådanne møder. Anbefalet AF Har medarbejderne adgang til rene madopbevaringsområder, anviste pauseområder, faciliteter til håndvask og drikkevand? Faciliteter til håndvask, drikkevand, faciliteter til opbevaring af mad samt et sted af spise skal stilles til rådighed for medarbejderne. AF Er indkvartering på arbejdsområdet beboelige, og har de basale faciliteter? Indkvarteringen på området for medarbejderne er beboelige og har et forsvarlig tag, vinduer og døre, samt de basale fornødenheder som indlagt vand, toiletter og kloakering. Såfremt der ikke er kloakering kan en septiktank accepteres, hvis den er i overensstemmelse med lokale bestemmelser. AF. 4 UNDERLEVERANDØRER _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF. 4.1 Når producenten anvender underleverandører, er den relevante information så tilstede på bedriften? Underleverandører skal gennemføre en vurdering af (eller producenten skal gøre det på underleverandørens vegne), om de tjenester der stilles til rådighed for bedriften er i overensstemmelse med de relevante punkter i GLOBALG.A.P. standarden. Beviser for overholdelsen af de relevante kontrolpunkter skal være til rådighed på bedriften under den eksterne inspektion, og underleverandører skal acceptere, at GLOBALG.A.P. godkendte kontrollører har tilladelse til at bekræfte vurderingen gennem en fysisk inspektion i tvivlsspørgsmål. Producenten er ansvarlig for overholdelse af de kontrolpunkter, der er relevante for de opgaver, underleverandøren udfører, ved at efterse og underskrive underleverandørens vurdering for hver opgave eller sæson, han hyrer underleverandøren. I tilfælde hvor underleverandøren er blevet vurderet af en tredjepart, godkendt af GLOBALG.A.P., skal producenten modtage en rapport fra underleverandøren med følgende informationer: 1) Dato for vurderingen, 2) Certificeringsinstansens navn, 3) Kontrollørens navn, 4) Oplysninger om underleverandøren, 5) Rapport der indeholder de relevante kontrolpunkter og overensstemmelseskriterier. I tilfælde hvor produkthåndtering udliciteres, skal certificeringsinstansen der inspicerer producenten stadig inspicere de relevante kontrolpunkter (inden for de relevante produktionsgrene). Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 10 af 89

11 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 4.2 Er alle underleverandører og besøgende gjort opmærksom på de relevante procedurer for personlig sikkerhed og hygiejne? Der findes bevis for at de relevante procedurer vedrørende personlig sundhed, sikkerhed og hygiejne officielt videregives til besøgende og underleverandører (fx relevante instruktioner er synligt placeret så alle besøgende eller underleverandører kan læse dem). AF. 5 STYRING AF AFFALD OG FORURENING, GENBRUG OG GENANVENDELSE. Minimering af affald bør omfatte: evaluering af nuværende praksis, undgå at producere affald, reduktion af affald mængde, genanvendelse og genbrug af affald. AF. 5.1 Identifikation af affald og forureningskilder AF Er mulige affaldsprodukter og kilder til forurening blevet identificeret i alle virksomhedens områder? Mulige affaldsprodukter (f.eks. papir, pap, plastik, olie, osv.) og kilder til forurening (f.eks. overskydende gødning, røg fra udstødning, olie, brændstof, larm, spildevand, kemikalier, fårevaskemiddel, foderspild, alger fremkommet under rensning af net, osv.) forbundet med bedriftens produktion er anført på en oversigt. AF. 5.2 Handlingsplan affald og forurening AF Findes der en dokumenteret handlingsplan for håndtering af affald for at undgå og/eller reducere spild og forurening og inkluderer handlingsplanen tilstrækkelige foranstaltninger for affaldsbortskaffelse? En omfattende, aktuel, dokumenteret plan der omfatter reduktion af spild, forurening og genbrug af affald er tilgængelig. Vand-, jord-, luft-, lyd- og lysforurening skal tages i betragtning sammen med alle produkter og kilder udpeget i planen. Anbefalet _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Er alt skrald/affald ryddet op? Visuel vurdering af at der ikke er tegn på affald/skrald i umiddelbar nærhed af produktions- eller lagerbygninger. Tilfældigt og ubetydeligt skrald og affald på de anviste områder er acceptabelt, såvel som affald fra dagens arbejde. Al andet skrald og affald er ryddet op, inklusiv brændstofspild. AF Givet at der ikke er nogen risiko for overførsel af sygdomme, er organisk affald komposteret og brugt til forbedring af jorden? Organisk affald er komposteret og brugt til at forbedre jorden. Komposteringsmetoden sikrer at der ikke er risiko for overførsel af sygdomme. Anbefalet Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 11 af 89

12 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 6 MILJØ OG NATURBESKYTTELSE Landbrug/gartneri og miljø hænger uløseligt sammen. Forvaltning af dyreliv og landskab er af stor betydning; Forøgelse af artsdiversitet såvel som landskabets strukturelle diversitet og karakteristiske træk vil gavnes af en mængde- og artsmæssig rig flora og fauna. AF. 6.1 Landbruget/gartneriets indvirkning på miljø og biodiversitet (krydsreference med AB.10 Dambrugsmodul). AF Har hver producent en plan for forvaltning og bevaring af dyreliv og bevarelse, for bedriften, der anerkender produktionens indflydelse på miljøet? Det skal være en skriftlig handlingsplan der sigter mod at forbedre levesteder og opretholder biodiversitet på bedriften. Dette kan enten være en individuel plan eller en regional aktivitet, såfremt producenten deltager i eller er dækket af sådan en. Denne plan indeholder viden om integreret bekæmpelse af skadegørere, afgrøders forbrug af næring, fredede områder, vandforsyning, indvirkningen på andre brugere, osv. AF Har producenten overvejet hvordan man forbedrer miljøet til fordel for lokalsamfundet, flora og fauna, og er denne målsætning forligelig med bæredygtig kommerciel landbrugs/gartneriproduktion, og tilstræber den at mindske landbrugs/gartneriaktiviteternes indvirkning på miljøet? Der bør kunne fremvises konkrete handlinger og initiativer 1) af producenten enten på produktionsarealerne eller 2) ved deltagelse i en gruppe, der er aktiv i miljøstøtteprojekter med fokus på habitat kvalitet og habitatfaktorer. Der er en målsætning i bevaringsplanen om at foretage en undersøgelse af floras og faunas nuværende status, lokaliteter, tilstand osv. på bedriften for at gøre det muligt at lægge en handlingsplan. I bevaringsplanen er der en klar liste over prioriteter og handlinger, der kan forbedre levesteder for flora og fauna, hvor det er muligt, og forøge biodiversiteten på bedriften. Anbefalet AF. 6.2 Uproduktive områder _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Har det være overvejet at omlægge uproduktive områder (lavtliggende vådområder, skovområder, forager eller områder med udpint jord, osv.) til naturområder til gavn for den naturlige flora og fauna? Der bør være en plan for identificerede arealer, som omlægges til naturområder, hvor det er muligt. Anbefalet Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 12 af 89

13 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 6.3 Energieffektivitet AF Kan producenten vise at bedriftens energiforbrug overvåges? Optegnelser over energiforbrug findes. Producenten er opmærksom på hvor og hvordan energi forbruges på bedriften og ved produktionsaktiviteter. Udstyr skal vælges og vedligeholdes med henblik på optimalt energiforbrug. Brugen af ikke-vedvarende energi bør holdes på et minimum. Anbefalet AF 7 KLAGER Håndtering af klager vil føre til et overordnet set bedre produktionssystem. AF. 7.1 Findes der en klageprocedure, der relaterer til emnerne dækket af GLOBALG.A.P. standarden, og garanterer denne procedure at klager er fyldestgørende registreret, undersøgt og fulgt op på inklusiv optegnelser over hvilke indsatser der er gjort. En dokumenteret klageprocedure er til stede for at muliggøre, at alle modtagne klager der relaterer til emner dækket af GLOBALG.A.P. er registreret og fulgt op på. Indsatser gjort på baggrund af sådanne klager er dokumenteret. Altid aktuel. AF. 8 TILBAGEKALDELSES- OG TILBAGETRÆKNINGSPROCEDURE _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF. 8.1 AF. 9 AF. 9.1 Har producenten dokumenterede procedurer omhandlende hvordan en tilbagekaldelse/tilbagetrækning af certificerede produkter håndteres/igangsættes, og testes de årligt? Producenten skal have adgang til dokumenterede procedurer, som fastlægger begivenheder, der kan udmunde i en tilbagekaldelse- /tilbagetrækning, personer ansvarlige for at træffe beslutningen om tilbagekaldelse/tilbagetrækning af produkter, mekanismen der oplyser kunderne og det GLOBALG.A.P. certificerende organ (hvis en sanktion ikke var udstedt af CB og producenten eller producentgruppen iværksatte tilbagekaldelsen/tilbagetrækningen af fri vilje) og metoder til at få lager til at stemme overens. Disse procedurer skal testes årligt for at sikre de er effektive. Dette kan udføres som en simuleret tiltrækningstest. Testen skal registreres. FOREBYGGELSE AF ANGREB MOD FØDEVARESIKKERHEDEN (ikke gældende for blomster og prydplanter) Findes der en risikovurdering for forebyggelsen af angreb mod fødevaresikkerheden, og er der fastlagt procedurer der kan tage hånd om identificeret risici? Potentielle trusler om angreb mod fødevaresikkerheden i alle faser af arbejdsprocessen skal identificeres og vurderes. Identifikation af fødevaresikkerhedsrisici skal garantere at al tilførsel kommer fra sikre og pålidelige kilder. Information af alle medarbejdere og underleverandører skal være tilgængelige. Procedurer for korrigerende handling skal være på plads i tilfælde af forsætlig trussel. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 13 af 89

14 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 10 GLOBALG.A.P. STATUS AF Inkluderer al handelsdokumentation reference til GLOBALG.A.P. status (certificeret/ikke-certificeret)? Handelsdokumentation (f.eks. salgsfakturaer) og, når det er behørigt, anden dokumentation inkluderer produktets GLOBALG.A.P. status. Positiv identifikation er tilstrækkelig på handelsdokumenter (f.eks. GLOBALG.A.P. certificeret produktnavn ). Ikke-certificerede produkter behøver ikke at være identificeret som ikke-certificeret. Angivelse af certificeringsstatus er obligatorisk uanset om det certificerede produkt blev solgt som certificeret eller ej. Ikke aktuelt er kun når der er en skriftlig aftale mellem producenten og kunden om at GLOBALG.A.P. status for produktet ikke skal anføres på handelsdokumenterne. AF Har alle producenter aftaler på plads der forhindrer at deres GGN misbruges af deres direkte kunder? Producenter skal have en aftale på plads med deres direkte kunder (pakkeri, eksportør, importør, osv.), så deres GGN, GLN eller sub-gln ikke bliver misbrugt og at disse kunder vil følge den bedste kutyme inden for sporbarhed og mærkning (f.eks. ikke mærke andre producenters produkter med producentens GGN, GLN eller sub-gln, ej heller blande producentens certificerede produkt med andet ikkecertificerede produkt, som derefter mærkes med producentens GGN). Aftalen om ikke at misbruge GGN, LGL eller sub-gln kan være: En ekstra betingelse i en eksisterende kontrakt eller aftale mellem producenten og deres direkte kunde, Et brev udfærdiget af kunden hvor han/hun erklærer at der ikke vil ske misbrug af GGN, GLN eller sub-gln, _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Andre løsninger er også mulige, så som at indføje erklæringen (ikke at misburge producentens GGN, GLN eller sub-gln) på en ordrebekræftelse, hvor GLOBALG.A.P. certificerede produkter er krævet. Ikke aktuelt er kun muligt, når der er en skriftlig aftale mellem producenten og kunden om at GGN, GLN eller sub-gln ikke bliver brugt på det salgsklare produkt. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 14 af 89

15 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF. 11 AF AF. 12 AF BRUG AF LOGO Bruges GLOBALG.A.P. (EUREP GAP)-ordet, varemærke eller logo og GGN (GLOBALG.A.P. nummer) i overensstemmelse med GLOBALG.A.P. generelle bestemmelser og i overensstemmelse med sublicens og certifikationsaftale? Producenten/producentgruppen skal bruge GLOBALG.A.P. (EUREP GAP)-ordet, varemærke eller logo og GGN (GLOBALG.A.P. nummer), GLN eller sub-gln i overensstemmelse med de generelle bestemmelser bilag 1 og i overensstemmelse med sublicensen og certifikationsaftalen. GLOBALG.A.P. (EUREPGAP)-ordet, varemærke eller logo må aldrig findes på det færdige produkt, på forbrugerpakning, eller på salgstidspunktet, men certifikatindehaveren kan bruge hver enkelt og/eller dem alle i business to business kommunikation. SPORBARHED OG ADSKILLELSE obligatorisk når producenten er registreret som havende parallel produktion/ parallelt ejerskab. Der henvises til: GLOBALG.A.P. General Regulations Part I - Annex I.3 GLOBALG.A.P. Guideline on Parallel Production and Parallel Ownership Parallel produktion og/eller ejerskab (kun gældende hvor certificerede og ikke-certificerede produkter produceres og/eller ejes af juridisk enhed). AF Findes der et effektivt system, der kan identificere og adskille alle GLOBALG.A.P. certificerede og ikke-certificerede produkter? Der skal være et system til at undgå sammenblanding af certificerede og ikke-certificerede produkter. Dette kan gøres ved fysisk identificering eller ved procedurer for produkthåndtering, som omfatter de relevante registreringer. Altid aktuel _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 15 af 89

16 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF Findes der et system der sikrer at alle slutprodukter fra en certificeret produktionsproces er korrekt identificeret? Alle produkter der er klar til at blive solgt (enten direkte fra bedriften eller efter produkthåndtering), skal identificeres med et GLN, såfremt produktet stammer fra en certificeret proces. Hvor GLN eller sub-gln ikke bruges: GGN skal bruges til at identificere det certificerede produkt. Det kan være gruppens (option 2) GGN, gruppemedlemmets GGN, begge GGN er eller GGN for den enkeltcertificerede (option 1) producent. GGN må ikke bruges til at mærke ikke-certificerede produkter. Når GLN benyttes, så må det udelukkende bruges til at identificere certificerede produkter. Hvis producenten ønsker at identificere ikke-certificerede produkter, så skal sub-gln benyttes; mindst et for det certificerede og et andet for ikke-certificerede produkt. Der skal være et system som sikrer at alle endelige produkter fra forskellige certificerede produktionsproces (egen produktion eller indkøbt) er korrekt identificeret og sporbare. Ikke aktuelt når der er en skriftlig aftale mellem producenten og kunden om at GGN, GLN eller sub-gln ikke bruges på salgsklare produkter. AF Er der en afsluttende kontrol, der sikrer korrekt levering af certificerede og ikke-certificerede produkter? Denne kontrol skal dokumenteres for at vise at de certificerede og ikke-certificerede produkter leveres korrekt. Altid aktuel _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Indeholder alle handelsdokumenter certifikatholderens GGN, GLN eller sub-gln og en reference til GLOBALG.A.P.-certificerede status? Handelsdokumentation (salgsfakturaer, følgesedler etc.) relateret til salg af certificerede produkter skal inkludere certifikatholderens GGN, GLN eller sub-gln og skal indeholde en reference til den GLOBALG.A.P.-certificerede status. Positiv identifikation er tilstrækkelig på handelsdokumenter (f.eks. GGN_GLOBALG.A.P. certificeret produktnavn ). For den korrekte brug af GGN, GLN eller sub-gln henvises til AF Ikke aktuelt når der er en skriftlig aftale mellem producenten og kunden om at GGN, GLN eller sub-gln ikke bruges på salgsklare produkter. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 16 af 89

17 Nº Kontrolpunkter Kravspecifikation Niveau AF Findes der passende identifikationsprocedurer og optegnelser til at identificere produkter erhvervet fra forskellige kilder? Procedurer skal fastsættes, dokumenteres og vedligeholdes, behørigt i forhold til virksomhedens omfang, for at identificere certificerede og ikke-certificerede produkter fra forskellige kilder (dvs. andre producenter eller handlende) Optegnelser skal inkludere: - Produktbeskrivelse - GLOBALG.A.P. certificeret status - Mængder af de(t) erhvervede produkt(er) - Leverandøroplysninger - Kopi af GLOBALG.A.P. certifikater hvor det er nødvendigt - Sporingsdata/koder relateret til det erhvervede produkt - Købsordre/fakturaer fra den organisation, der vurderes - Liste over godkendte leverandører. Ikke aktuel såfremt der købes nogen produkter. AF Er alle detaljer om salg af certificerede og ikke-certificerede produkter registreret? Detaljer om salg af certificerede og ikke-certificerede produkter skal registreres, med særlig fokus på solgte mængder og beskrivelser der er givet. Disse dokumenter skal vise en konstant ligevægt mellem certificeret og ikke-certificeret til- og fraførsel. Altid aktuel. AF Bliver alle detaljer om certificerede og ikke-certificerede produktmængder registreret og opsummeret? Mængder (inklusive informationer om vægt eller volumen) af certificerede, ikke-certificerede, indkommende, udgående produkter og produkter på lager skal registreres og en sammenfatning skal holdes for at lette verifikationen af massebalancen. Hyppigheden af opgørelse over massebalancen skal være defineret og være tilpasset størrelsen af produktionen, men skal udføres minimum en gang om året for hvert produkt. Dokumenter som viser massebalance skal være tydelige identificerede _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da AF Er balancen (udregning af tilførsel-bortførsel for en given produktionsproces) udregnet og kontrolleret under håndtering? Altid aktuel. Balance skal udregnes og være tilgængelige for hvert relevant håndteringstrin. Alt produktaffald skal registreres. Altid aktuel. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 17 af 89

18 ANNEX AF.1 GLOBALG.A.P. GUIDELINE RISIKOVURDERING - GENERAL Introduktion til risikovurdering Flere steder i GLOBALG.A.P. standarden står der, at man skal agere efter risikovurderingen. Det kan være inden for områder, der har noget med fødevaresikkerhed, den ansattes sikkerhed og sundhed og miljø. Fem trin i risikovurderingen: En risikovurdering er et vigtigt trin til beskyttelse af produkterne, medarbejderne og forretningen, så vel som at efterleve ene i GLOBALG.A.P. og aktuel lovgivning. Det hjælper dig til at have fokus på de forhold, der risikomæssigt har størst betydning for arbejdspladsen dem der har potentiale til at danne grundlag for skader. I mange tilfælde kan en enkelt måling være med til at kontrollere risici, for eksempel at sikre at affald bliver fjernet, så en forurening af produkterne minimeres. Det forventes ikke, at du eliminere risici, men du forventes at beskytte produkterne og medarbejderne så meget, som er praktisk muligt. Guiden hjælper dig til at opnå det med et minimum af dikkedarer. Dette er ikke den eneste måde at udføre en risikovurdering på. Der findes andre metoder, som fungerer godt, oftest er det under mere komplekse risici og omstændigheder. Men vi tror, at denne metode er den mest ligetil for de fleste virksomheder. Hvad er en risikovurdering? En risikovurdering er en enkel og omhyggelig gennemgang af, hvad der i dit arbejde kan være skadeligt for produktet, miljøet og medarbejderne, så du kan vurdere, om du har taget nok hensyn eller skulle gøre mere for at forebygge potentielle skader. Medarbejderne har retten til at blive beskyttet mod skader, som skyldes uheld på grund af noget som kunne være forebygget. Uheld og dårligt helbred kan koste liv og kan påvirke din virksomhed voldsomt, hvis resultatet er tab eller en retssag. Producenter er lovmæssigt forpligtet til at vurdere alle risici på deres virksomhed således, at der kan iværksættes en plan til at begrænse risikoen. Hvordan risikovurderes din virksomhed? Trin 1: Identificer alle risici Trin 2: Beslut hvem/hvad der kan blive skadet og hvordan Trin 3: Vurder risikoen og beslut, hvad der skal ske for at forebygge Trin 4: Registrer, hvad der er fundet og indarbejd dem Trin 5: Revurder risikovurderingen og opdater den _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Lav det ikke alt for kompliceret. I mange virksomheder er risikoen kendt, og de nødvendige forholdsregler er lette at indføre. Kontroller, at du har indført rimelige foranstaltninger for at forebygge forurening og skader. Når du arbejder med risikovurderingen, så HUSK at: En FARE er alt, den kan give skade, som f.eks.: kemikalier, elektricitet, arbejde på stiger mm. En RISIKO er muligheden, høj eller lav, for at nogen/noget (medarbejder, forbruger, miljø o.l.) kan blive skadet. Trin 1: Identificer alle risici Først må du finde ud af, hvordan produkterne, miljøet og medarbejderne kan blive skadet. Her er nogle tips for at identificere de områder, der betyder noget: Gå rundt på arbejdspladsen (både ude og inde) og se på, hvad der kan give skader på miljøet, arbejdsmiljøet, medarbejdernes sundhed (husk det psykiske miljø), produkternes kvalitet, risiko for forurening af produkterne mm. Kan gentages flere gange hen over året, eller når der udføres forskellige arbejdsprocesser. Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 18 af 89

19 Spørg medarbejderne (hvis det er muligt) eller deres repræsentanter. De kan have observeret ting, som du ikke selv har tænkt over. Gennemgå instruktioner og datablade for maskiner, rengøringsmidler, kemikalier og andet udstyr. Hermed kan man få nogle gode input til risici, der kan sætte tingene i perspektiv. Se tilbage på uheld og beskrivelser af uheld og fejl, både egne og andres disse kan meget ofte være med til at kortlægge de mindre åbenlyse risici. Husk også at tænke på langtidspåvirkninger på helbredet (højt støjniveau eller kontakt med skadelige stoffer) så vel som fødevaresikkerhed. Trin 2: Beslut, hvem/hvad der kan blive skadet og hvordan For hver risiko skal du gøre klart, hvem og hvad der kan blive skadet. Det kan hjælpe dig til at finde den metode, du vil anvende for at minimere risikoen. HUSK: Nogle aktiviteter stiller særlige, f.eks. høsten. Særlig opmærksomhed på situationer, hvor udefrakommende (gæster, medarbejdere fra underleverandører, montører etc.) kun lejlighedsvis er på virksomheden. Trin 3: Vurder risikoen og beslut, hvad der skal ske for at forebygge Når de aktuelle risici er fundet, så skal du beslutte, hvad der skal gøres ved dem. Det er din opgave at sikre, at du gør alt for at undgå skader på andre mennesker ud fra et rimeligt og fornuftigt grundlag. Du kan selv gøre det, og du kan anvende almindelig god praksis inden for området. Så derfor se på, hvad du allerede har gjort, hvordan kontrollere du det, og hvordan organiserer du arbejdet? Kan du gøre mere for at bringe dig om til god standard. Spørg dig selv: Kan jeg komme af med alle aktuelle farer? Hvis ikke, hvordan jeg reducere risikoen, så skader er usandsynlige? Når de aktuelle risici skal under kontrol, brug da principperne nedenfor, om muligt i følgende rækkefølge: Prøv en mindre risikofyldt mulighed (f.eks. anvend et mindre farligt kemikalie) Forebyg adgang til risikoen (f.eks. ved at lave afspærring) Organiser arbejdet, så medarbejdere udsættes mindre for risikoen Udlever passende påklædning til medarbejderne for at nedsætte farer (f.eks. beklædning, fodtøj, beskyttelsesbriller o.l.) og Sørg for velfærdsfaciliteter (f.eks. førstehjælp, vaske faciliteter for at kunne fjerne potentiel forurening) _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da At forbedre arbejdsmiljøet behøver ikke at koste meget. For eksempel, er placering af et spejl over et blindt hjørne for at forebygge uheld en billig løsning sammenholdt med risikoen. Udgifterne til enkelte forbyggende foranstaltninger er oftest meget mindre, end udgifterne hvis ulykken sker. Involvér medarbejdere (hvis det er muligt), så du kan være sikker på, at dine forslag vil kunne fungere i praksis og ikke give nye risici. Step 4 Registrer, hvad der er fundet og implementer dem Få resultaterne fra risikovurderingen indført i praksis, og det vil gøre en forskel, når man ser på fødevaresikkerheden, medarbejdernes sikkerhed og din virksomhed. Skriv resultatet af risikovurderingen ned og del den med medarbejderne. Når du nedskriver resultaterne, hold det enkelt: f.eks.: forurening ved høst: Håndvask i marken. Det forventes ikke, at risikovurderingen er perfekt, men den skal være egnet og tilstrækkelig. Du skal være i stand til at vise at: Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 19 af 89

20 Der er udført en tilstrækkelig gennemgang Du har spurgt hvem og hvad som kan være påvirket Du har arbejdet med de væsentligste risici Forholdsreglerne er rimelige, og den tilbageværende risiko er lav Du involverer dine medarbejdere eller deres repræsentant (der hvor det er krævet) i processen En god handlingsplan består af en blanding af forskellige ting, som f.eks.: Midlertidige løsninger indtil mere permanente løsninger er på plads Permanente løsninger for de risici, som med størst sandsynlighed vil give uheld eller skader Permanente løsninger for de risici, der har de værste mulige konsekvenser Træning af ansatte i de væsentligste risici, som stadig vil eksistere, og af Hvordan de tilbageværende risici håndteres Regelmæssig kontrol af, at forholdsreglerne overholdes, og Klar ansvarsfordeling hvem har ansvar på hvilke aktiviteter, og hvornår Husk at prioritere og arbejde med de vigtigste. Så snart du har udført opgaven, så ving den af i din plan. Trin 5 Evaluer risikovurderingen og opdater den, hvis det er nødvendigt De fleste virksomheder ændrer sig. Før eller siden køber du nyt udstyr, materialer eller procedurer, der kan føre til nye risici. Det er derfor fornuftigt at revurdere risikovurderingen jævnligt. Revurder derfor minimum 1 gang årligt, for at være sikker på, at du forbedrer dig og ikke falder tilbage i forhold til god praksis på området. Se på din risikovurdering igen: Har der været ændringer? Er der forbedringer, du mangler at få gennemført? Har medarbejderne fundet problemer? Har du lært noget af uheld eller nærved uheld? Vær sikker på, at risikovurderingen forbliver opdateret _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_da Når du driver en virksomhed, er det meget nemt at glemme at revurdere din risikoanalyse indtil et eller andet går galt, og det er for sent. Hvorfor ikke sætte en revurderingsdato på risikoanalysen nu? Skriv det i din kalender som en årlig tilbagevendende opgave. Hvis der er ændringer i løbet af året, så opdater risikovurderingen med det samme. Det er bedst at tænke risikovurdering, allerede når du planlægger ændringer på den måde er det mere fleksibelt. Kilde: Five steps to risk assessment, Health and safety. Executive: Code Ref: IFA V4.0_March11-CPCC; Udgave: AF 4.0-2; Dansk Version Side: 20 af 89

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Vurdering af Chiquitas bananproduktion ift. certificeringskriterierne for Better Bananas Project`, BBP.

Vurdering af Chiquitas bananproduktion ift. certificeringskriterierne for Better Bananas Project`, BBP. Vurdering af Chiquitas bananproduktion ift. certificeringskriterierne for Better Bananas Project`, BBP. Af biolog Dorte K. Rhode Nissen, Nepenthes, 01.12.2003 Udarbejdet for: NAF International & COOP 1

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere