Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225"

Transkript

1 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål : Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: Merudgifter til forsørgelse af børn angiver, at kommunen yder dækning af nødvendig merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Budgettet dækker udgifter til løn til handicaphjælpere, tilskud til medicin, samt tilskud til transport til diverse behandlinger, fritidsforanstaltninger m.v. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Budgettet er forhøjet som følge af lovændringer, der forbedre forholdene for forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Forbedringerne omfatter bl.a. dækning af pensionsbidrag, ret til optjening af ATP, samt harmonisering af optjeningen af ferietillæg. Budgettet er forøget med kr. idet der er sket en forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste. Loftet forhøjes fra kr. pr. måned til kr. pr. måned (2012- prisniveau) Særlige ydelser Statsrefusion

2 Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler 226 Indkomstoverførsler: Budget 2016 Budget 2015 i 2016 Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: Sociale formål : Budget 2016 Budget 2015 i 2016 Budget 2016 pris- og lønniveau Sociale formål: Udgifter vedr. samværsret med børn Her registreres udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret m.v. til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død. Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter i.f.m. sygebehandling, tandbehandling o.l. Hjælp til enkeltudgifter og flytning Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning etablering i bolig m.m. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilskud til tandpleje Aktivloven 82a Statsrefusion Boligydelse til pensionister : Administration af boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts Budgettet udgør Odder kommunes andel af udgiften på området. (25%) Budget 2016 Budget 2015 i 2016 Budget 2016 pris- og lønniveau Boligydelse til pensionister: Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger, private andelsboliger eller ældreboliger. Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse

3 Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler 227 Tilskud og lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betaling til kommuner for borgere fra Odder Kommune Betaling fra kommuner for borgere fra andre kommuner bosat i Odder Kommune Reguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Boligsikring : Administration af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts Budgettet udgør Odder kommunes andel af udgiften på området. (50%) Budget 2016 Budget 2015 i 2016 Budget 2016 pris- og lønniveau Boligsikring: Boligsikring udbetales til lejere, hvor der ikke indgår pensionister i husstanden. Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Personlige tillæg m.v : Administration af varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013 Budget 2016 Budget 2015 i 2016 Budget 2016 pris- og lønniveau Personlige tillæg m.v.: Pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, der har en likvid formue og indtægter under en nærmere fastsat grænse kan ansøge om helbredstillæg, som efter faste regler giver dækning af en del af pensionistens udgifter til medicin og en række andre helbredsrelaterede udgifter. Endvidere kan ansøges om udvidet helbredstillæg til briller, protese og fodpleje. Ligeledes kan pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, søge personlige tillæg. Bevillinger kan kun ske efter individuelle vurderinger. Supplement til pensionister med nedsat pension, personlige tillæg Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg

4 Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler 228 Der kan udbetales personligt tillæg til pensionisters varmeudgifter. Retten til varmetillæg er uafhængig af pensionistens formue. Budgettet hertil udgør Odder kommunes andel på 25%. Statsrefusion af personlig tillæg og helbredstillæg

5 Indkomstoverførsler 229 Indkomstoverførsler: Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet betyder, at kontoplanen og budgettet til budget 2016 ændrer sig på flere måder. Den største ændring er på refusionsområdet. Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter vil fra 2016 være afhængig af borgernes varighed på ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge og 20 pct. fra efter uge 52. Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering. Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere. Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse Revalideringsydelse og løntilskud til revalidender. Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Førtidspension tilkendt efter 1. juli Indkomstoverførsler i alt Indkomstoverførsler Fordelingen af budgettet for indkomstoverførsler foretages nedenfor: Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli Fra 1. januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension. Førtidspensionen tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Førtidspensionen kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse. Førtidspensionen kan derfor ikke tilkendes, hvis det f.eks. er muligt at varetage et fleksjob. Førtidspensionen ydes i ét beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspensionen for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85 % heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter.

6 Indkomstoverførsler 230 Med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 skal unge som hovedregel ikke have en førtidspension. De skal i stedet for have en helhedsorienteret indsats i fx ressourceforløb. Fra 2016 træder refusionsreformen i kraft. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 påvirkes ikke af reformen. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Betaling til/fra kommuner Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt efter 1. juli Førtidspension, 20 pct. Kommunal medfinansiering Førtidspension, 60 pct. Kommunal medfinansiering Førtidspension, 70 pct. Kommunal medfinansiering Førtidspension, 80 pct. Kommunal medfinansiering Sygedagpenge Sygedagpenge Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune:

7 Indkomstoverførsler 231 At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb. Sygedagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. Kommunen vil søge i videst muligt omfang, hvor det er etisk forsvarligt, at aktivere folk i deres sygeforløb gennem delvis raskmelding og andre aktive tilbud, herunder kommunens projekt for sygemeldte. Med sygedagpengereformen, der trådte i kraft den 1. juli 2014, indførtes jobafklaringsforløb. Sygedagpengemodtagere, der ikke forlænges efter 22. uge, vil overgå til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Budgetbemærkningerne til jobafklaringsforløb findes under Ressourceforløbsydelse nedenfor. Højeste sygedagpengeydelse er ca kr. pr. uge. Sygedagpenge Hjælpemidler og befordring Regresindtægter Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Overordnet målsætning for Odder Kommune: Målet er at aktivere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen rettes mod uddannelse eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse.

8 Indkomstoverførsler 232 Med reformen af kontanthjælpssystemet fra 2014 indførtes uddannelseshjælp til unge under 30 år. Uddannelseshjælp er på niveau med SU. Der gives et tillæg til unge, der ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en uddannelse. Højeste kontanthjælpssats er på ca kr. pr. måned og gives til borgere over 30 år med forsørgerpligt. Særlig støtte er udgifter efter 34 til personer med særligt høje boligudgifter. Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik til udmåling af hjælp efter faste takster. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år er udgifter til personer, der er fyldt 60 år, og ikke modtager social pension. Forrevalidering er udgifter i form af kontanthjælp til forsørgelse af personer, der deltager i erhvervsmodnende, forberedende eller afklarende aktiviteter. Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte Løntilskud vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Kontanthjælp til personer fyldt 60 år Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Refusion af udgifter med 80 pct. refusion Refusion af udgifter med 40 pct. refusion Refusion af udgifter med 30 pct. refusion Refusion af udgifter med 20 pct. refusion Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Kommunerne medfinansierer udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge udbetalt af a-kasserne. Medfinansieringen afhænger af dagpengemodtagerens varighed på ydelser.

9 Indkomstoverførsler 233 Højeste dagpengesats er ca pr. uge. Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering Revalidering Revalidering Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres arbejdsevne via arbejde eller uddannelse. Revalidering gives til personer, som ikke kan varetage et job af helbredsmæssige eller sociale årsager og hvor tilbud eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke vil have den ønskede effekt. Højeste revalideringsydelse er ca kr. pr. måned. Revalideringsydelse Løntilskud vedrørende revalidender Hjælpemidler og befordring Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 80 pct Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 40 pct Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 30 pct Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 20 pct

10 Indkomstoverførsler 234 Refusion med 50 pct. refusion Ressourceforløbsydelse Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Ressourceforløb blev indført med reform af førtidspensions- og fleksjobområdet fra 1. januar 2013, for bl.a. at begrænse tilgangen til førtidspension. Målet er at udvikle borgerens arbejdsevne, så borgeren på sigt kan komme i arbejde, eller i gang med uddannelse, så risikoen for at komme på førtidspension minimeres. Ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt tværfagligt forløb. Forlig om reform af sygedagpengesystemet den 18. december 2013 medførte fra 1. juli 2014 opstart af nye såkaldte jobafklaringsforløb og ændrede forlængelsesregler for sygedagpengemodtagere. Sygedagpengemodtagere, der efter 5 måneder på sygedagpenge ikke skal forlænges efter de nye regler, vil overgå til jobafklaringsforløb. Formålet med jobafklaringsforløb er, at indsatsen i højere grad skal afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Borgeren modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Højeste ressourceforløbsydelse er ca kr. pr. måned. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Hjælpemidler og befordring Mentorudgifter Driftsudgifter Refusion med 80 pct. i refusion 0 Refusion med 40 pct. i refusion 0 Refusion med 30 pct. i refusion Refusion med 20 pct. i refusion Refusion med 50 pct. i refusion

11 Indkomstoverførsler 235 Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår, men som heller ikke er berettigede til førtidspension. Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og ½, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn. Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller ½ af lønudgiften afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob. Ledighedsydelse gives til personer, der er godkendt til fleksjob men afventer at der er et ledigt fleksjob. Der har siden vedtagelsen af reform af førtidspension og fleksjob været en stigning i antal fleksjobs såvel i Odder Kommune som på landsplan. Reformen udvidede målgruppen for fleksjobs. Fleksjobpuljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner. Økonomiudvalget vedtog d. 4. marts 2013 en udvidelse af puljen med 20 yderligere pladser. Disse pladser er reserveret til borgere, der har været på ledighedsydelse i mere ned 18 måneder og hvor kommunen derfor finansierer 100 % af udgifterne til forsørgelsen. For borgere, der flyttes fra ledighedsydelse til et kommunalt fleksjob, vil der kunne spares ca kr. pr. måned. Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) er tilbud til ofte yngre førtidspensionister, der har beskæftigelse som regel på deltid i private eller offentlige institutioner. Arbejdet er regulært, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca. 1/3 af en normal arbejdsindsats. Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca. 27 kr. i timen, hvortil staten yder 50 % refusion. Højeste ledighedsydelsessats er ca kr. pr. måned. Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion efter i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Fleksjobpulje Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion Flekslønstilskud til personer i fleksjob efter 1. juli 2014 (ny refusionsmodel)

12 Indkomstoverførsler 236 Fleksbidrag fra staten Refusion med 50 pct. refusion Refusion med 65 pct. refusion Refusion med 20 pct. refusion Ledighedsydelse: Ledighedsydelse efter 1. juli 2014 (ny refusionsmodel) Ledighedsydelse med 30 pct. refusion Ledighedsydelse ikke-refusionsberettiget Befordring og hjælpemidler Refusion med 50 pct. i refusion Refusion med 40 pct. refusion Refusion med 30 pct. refusion Refusion med 20 pct. refusion Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifterne på de fleste indsatsområder ydes der 50 % statsrefusion på inden for to driftslofter, hvor der gives et rådighedsbeløb på ca kr. pr. helårsperson for ledige og ca kr. for øvrige målgrupper. Udgifter udover loftet er en 100 % kommunal udgift. Under øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb - herunder den lokale Jobklub. Under øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale beskæftigelsesprojekt Højmarken. Under øvrige driftsudgifter til revalidender konteres udgifter til følgeudgifter til revalidering ex. støtte til uddannelse og kurser, psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifm. revalidering samt merudgifter til bolig.

13 Indkomstoverførsler 237 Under øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale sygedagpengeprojekt. Driftsudgifter til ordinær uddannelse til dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse til revalidender Øvrige driftsudgifter til revalidender Øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers jobrettet uddannelse Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Den primære udgift under beskæftigelsesordninger er udgiften til mentorer. STU er den Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Udgifter til mentor Udgifter til STU Udgifter til hjælpemidler, befordring mm. med 50 pct. i refusion Regional uddannelsespulje med 80 pct. i refusion Jobrotation med 60 pct. refusion Statsrefusion

14 Indkomstoverførsler 238 Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år Udgifter til kommunale seniorjob til borgere, der mister dagpengeret og har ret til efterløn inden for 5 år. Lønudgifter til seniorjob Statstilskud til kommunale seniorjob ca kr. pr. helårsperson Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelser Her konteres udgifter til offentlige og private EGU- pladser, som er en særligt individuelt tilrettelagt uddannelse for bogligt svage. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Ud fra den foreløbige landskvote for 2016 forventer Odder Kommune at modtage ca. 64 flygtninge i I 2015 var Odders andel af kvoten 73 flygtninge. Der er tale om væsentlige stigninger siden Hertil kommer et antal familiesammenførte. Nye flygtninge og familiesammenførte i Danmark er de første tre år omfattet af integrationsloven, og skal tilbydes et særligt integrationsprogram. Størstedelen af danskundervisningen foregår lokalt i kommunen, hvor afregningen til og med 2010 er sket i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs. med betaling pr. undervisningslektion. Fra 2011 er alt finansieret ved modultakst. Kommunens ekstraudgifter til den lokale danskundervisning er at stille lokaler til rådighed for Sprogcenter Midt. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgere

15 Indkomstoverførsler 239 Tolkeudgifter Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, Medfølgende ægtefæller, studerende mm. Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet Resultattilskud for udlændinge, der har bestået danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse Statsrefusion 50 % af rammebeløb Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge Hver person over 18 år modtager ydelser som hhv. gift, enlig, ung hjemmeboende eller ung udeboende. Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser. Det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, eller sygebehandling. Kontanthjælp til udlændinge Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram Integrationsydelse til andre Hjælp i særlige tilfælde Refusion med 80 pct. refusion Refusion med 40 pct. refusion Refusion med 30 pct. refusion Refusion med 20 pct. refusion Refusion med 50 pct. refusion

16 Indkomstoverførsler 240 Særlig uddannelsesordning, arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Uddannelses-, arbejdsmarkedsydelses- og kontantydelsesordning Målgruppen for kontantydelsen er personer, der fra 2015 opbruger deres toårige dagpengeret samt ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og som samtidig har haft en samlet ydelsesret på mindre end tre år, og som ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse. Kontantydelse og løntilskud til kontantydelse Driftsudgifter kontantydelsesordning Befordring og hjælpemidler Refusion Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Her registreres kommunens udgifter til løntilskud til forsikrede ledige. Løntilskud er omfattet af den nye refusionstrappe. Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede er udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Der registreres også udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv, som er udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk og psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Løntilskud til forsikrede ledige Personlig assistance til handicappede Hjælpemidler mv Refusion af løntilskud med 80 pct. refusion Refusion af løntilskud med 40 pct. refusion

17 Indkomstoverførsler 241 Refusion af løntilskud med 30 pct. refusion Refusion af løntilskud med 20 pct. refusion Refusion med 50 pct. refusion Opsamlende tabel Nedenstående tabel giver en oversigt over budget Budget 2016 er herudover sammenlignet med budget Budget 2016 er væsentligt større end budget 2015, hvilket primært skyldes stigende udgifter i løbet af 2015 jf. Økonomioversigt nr og refusionsomlægningen, der medfører færre indtægter til kommunen i form af refusioner. Der henvises til Økonomioversigt nr og Budgetbemærkninger budget 2016, del 1 for yderligere kommentarer vedrørende forskelle på budget 2015 og budget Budget 2015 og budget Brutto Netto Brutto Netto Sygedagpenge Førtidspension Kontant- og uddannelseshjælp Særlig uddannelsesydelse Seniorjob Revalidering Ressourceforløb EGU Driftsudgifter Beskæftigelsesordninger (mentor mv.) Fleksjob og ledighedsydelse Integration (program) Integration (ydelse) Ikke-forsikrede i alt Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Forsikrede i alt

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.538.200

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Budget 2017 i 2018 Budgetændring Budget 2018 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.566.200

Læs mere

Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 238

Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 238 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 238 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2019 Budget 2018 i 2019 Budgetændring Budget 2019 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler:

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Budget 2018 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2018 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2018 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 7 BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Udvalget for arbejdsmarked. og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO2022 05.46 Tilbud til udlændinge 12.263 12.664 13.298 13.298 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 7 3 4 BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere