Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. oktober / /tlr-dep Kommissionens forslag til nye statsstøtteregler for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse af 16. september Resumé SGEI-pakken 1 fra 2005 udgør de nuværende regler for, hvornår statsstøtte til en virksomhed i form af kompensation for levering af en offentlig tjenesteydelse er forenelig med det indre marked 2. Reglerne er løbende evalueret. Kommissionen foretog en bred offentlig høring i marts 2011 om en reform af reglerne. Kommissionen har på den baggrund fremsat forslag til nye regler, der forventes vedtaget inden udgangen af januar Forslaget simplificerer og målretter de nuværende regler, og definerer en række relevante statsstøttebegreber på baggrund af retspraksis. Forslaget indeholder: dels at visse former for kompensation for offentlig tjeneste, der udgør statsstøtte, er forenelig og fritaget for anmeldelse til Kommissionen, betingelserne for hvornår kompensation for offentlig tjeneste af Kommissionen kan erklæres for forenelig med det indre marked, en de minimis-forordning, der fastslår, at visse kompensationsforanstaltninger ikke udgør statsstøtte, og en meddelelse, der fastlægger generelle statsstøttebegreber ved kompensation for offentlig tjeneste. Forslaget udvider anvendelsesområdet for statsstøtte i form af kompensation til offentlig tjeneste, der undtages fra anmeldelse, således undtages kompensation til offentlig tjeneste af lokal karakter og med tilknytning til sociale ydelser samt kompensation der ikke udgør over EUR, pr. regnskabsår. Kompensation for offentlig tjeneste for så vidt angår lufthavne, fritages for anmeldelse, hvis den gennemsnitlige årlige trafik ikke overstiger passagerer. Tidligere, forelå der først pligt til at foretage anmeldelse, hvis den gennemsnitlige årlige trafik oversteg passagerer Forslaget fastsætter deltaljerede betingelser for beregning af kompensation, herunder dokumentation for at der ikke foreligger overkompensation. For- 1 SGEI (Services of General Economic Interest) 2 Kommissionens beslutning (2005/842/EF), Rammebestemmelserne (2005/C297/04) og Transparensdirektivet (2006/111/EF).

2 2/8 pligtelserne til indberetning af oplysninger vedr. kompensation for offentlig tjeneste skærpes og forpligtelserne til offentliggørelse af oplysninger om tildeling af kompensation udvides. 2. Baggrund og indhold Kommissionens meddelelse, herunder generelle statsstøttebegreber ved kompensation for offentlig tjeneste. Meddelelsen fokuserer på de begreber, der ligger til grund for anvendelsen af statsstøttereglerne i forbindelse med kompensation for offentlig tjeneste. Det drejer sig om begreberne virksomhed, statsmidler, økonomisk aktivitet, påvirkning af samhandlen, samt definitionen af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. Derudover gennemgås minimumskravene for, hvornår en virksomhed kan siges at være tillagt en særlig opgave af en myndighed, og det fastlægges, hvilke parametre der skal danne udgangspunkt for beregning af kompensation til en virksomhed der udfører af en offentlig opgave. Særligt i forbindelse med definitionen af tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, jf. TEUF art. 106, stk. 2 og i forbindelse med beregning af kompensation, fastsættes der en række detaljerede betingelser, der som minimum skal være opfyldt, førend der kan være tale om tjenesteydelser, der falder ind under definitionen, og for at betingelserne for at beregning af kompensation er fastsat på forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde. I forbindelse med beregning af kompensation fastslås det, hvad der skal forstås ved rimelig fortjeneste, og hvordan det sikres, at der ikke sker overkompensation. Det fastslås samtidigt, at den tilbudte kompensation enten skal være resultatet af en konkurrencepræget offentlig procedure, f.eks. udbud, hvor leverandøren vælges på baggrund af kriteriet om, at der leveres til lavest mulige omkostninger, eller fastsættes med udgangspunkt i en analyse af de omkostninger en veldrevet gennemsnitsvirksomhed udstyret med de nødvendige midler til at kunne levere den offentlige tjeneste, ville have, når der tages hensyn til hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste. Fastlæggelsen af de generelle begreber og definitioner er baseret på Kommissionens fortolkning af retspraksis på området, og danner samtidig udgangspunkt for udformningen af de forslåede statsstøtteregler. Kommissionens de minimis-forordning, herunder betingelserne for hvornår kompensation for offentlig tjeneste ikke udgør statsstøtte. Forordningen definerer, hvornår der er tale om støtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, der ikke anses for at påvirke samhandlen væsentligt, og som derfor ikke er omfattet af anmeldelsespligten i TEUF art. 108, stk. 3. Forordningens anvendelse begrænses af sektorspecifikke regler for f.eks. fiskeri- og akvakultur og primærproduktion af landbrugsprodukter.

3 3/8 Udgangspunktet er, at de minimis-støtte til virksomheder, der udfører offentlig tjeneste og som ikke overstiger EUR pr. regnskabsår er undtaget for anmeldelsespligten, hvis virksomheden havde en årsomsætning før skat på under 5 mio. EUR i de to regnskabsår forud for det regnskabsår, hvori støtten ydes. Det er samtidig en grundlæggende forudsætning for anvendelse af forordningen, at støtten er gennemsigtig, hvilket betyder, at støtteværdien skal kunne forudberegnes præcist uden foretagelse af en risikovurdering. De minimis-støtte kan ikke kumuleres med anden statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger, hvis det medfører en højere støtteintensitet end den, der er fastsat for de enkelte specifikke tilfælde i gruppefritagelsesforordningen (800/2008) eller en afgørelse fra Kommissionen. Støtten kan heller ikke kumuleres med de minis-støtte, i henhold den generelle de minimis-forordning (1998/2006). Støtte kan alene ydes i henhold til forordningen, efter skriftlig meddelelse til virksomheden om støttebeløb, redegørelse for støttens karakter af de minimis-støtte og med reference til forordningen. Støtten kan først ydes i henhold til forordningen, når det er kontrolleret, at det ikke medfører, at loftet for de minimis-støtte i forordningen overskrides, og alle oplysninger skal samles af medlemsstaterne og registreres i ti regnskabsår fra det tidspunkt, hvor støtten ydes. Forordningen kan anvendes på støtte ydet inden dens ikrafttræden, forudsat betingelserne i forordningen er opfyldt. Forordningen er gyldig fra den 1. januar 2012 til den 31.december 2016 Kommissionens afgørelse, herunder betingelserne for hvornår kompensation for offentlig tjeneste er forenelig og fritaget for anmeldelse. Afgørelsen fastsætter betingelserne for, hvornår kompensation for offentlig tjeneste er forenelig og fritaget for anmeldelsespligten, jf. TEUF art. 108, stk. 3. Den kan som den nuværende beslutning, kun anvendes på kompensation for offentlig tjeneste, der udgør statsstøtte, jf. TEUF art. 107, og den indeholder en række ændringer til den nuværende beslutning. Den generelle tærskel for, hvornår kompensation for offentlig tjeneste kan undtages fra anmeldelse, sænkes. Afgørelsen kan således kun anvendes på kompensation på under 15. mio. EUR årligt, i modsætning til den nuværende beslutning, der kan anvendes ved kompensation på under 30 mio. EUR årligt. Dækningen for fritagelse fra anmeldelse udvides, når der er tale om sociale ydelser. På nuværende tidspunkt er det alene kompensation ydet til sociale boligselskaber og hospitaler, der er fritaget. Udvidelsen omfatter kompensation for offentlig tjeneste, der opfylder grundlæggende sociale behov med hensyn til sundhedspleje, børnepasning, adgang til arbejdsmarkedet, socialt boligbyggeri og pleje og social integration af sårbare grupper. Omvendt be-

4 4/8 grænses dækningen for fritagelse for anmeldelse ved kompensation for offentlig tjeneste for så vidt angår lufthavne. Tidligere var lufthavne, hvis gennemsnitlige årlige trafik i de to regnskabsår, der går forud for det år, hvori den offentlige tjeneste blev overdraget, der ikke overstiger passager, fritaget. Nu er kun lufthavne, hvis gennemsnitlige årlige trafik i de to regnskabsår, der går forud for det år, hvori den offentlige tjeneste blev overdraget, der ikke overstiger passager, fritaget. Afgørelsen indebærer en begrænsning af de offentlige kontrakter, der er fritaget for anmeldelse, idet den som udgangspunkt kun kan anvendes, når perioden for udførselen af den offentlige tjeneste er begrænset til højest ti år. Der fastsættes deltaljerede betingelser for, hvilke indikatorer der kan anvendes ved en fastsættelse af, hvad der anses for en rimelig fortjeneste i forbindelse med fastsættelse af kompensation for offentlig tjeneste. Udgangspunktet er, at indikatoren herfor er en rimelig forrentning af kapitalen, men der kan anvendes alternative indikatorer såsom en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen, afkast af investeret kapital, afkastningsgrad eller fortjeneste ved salg. Kontrol med overkompensation skærpes, da kontrol nu skal ske mindst hvert tredje år og ikke blot med jævne mellemrum. Der skal i samtidig indsendes årlige rapporter om kompensation for offentlig tjeneste hvert andet år, og ikke som tidligere hvert tredje år. Rapporterne skal indeholde detaljerede oplysninger om støttens karakter og de skal indgives første gang senest den 30. november Afgørelsen forventes at træde i kraft inden udgangen af januar 2011, og kan anvendes på støtte, der opfylder afgørelsens betingelser, og som er ydet inden ikrafttrædelse. Støtte, ydet i overensstemmelse med den nuværende beslutning, inden afgørelsens ikrafttrædelse, er forenelig og fritaget for anmeldelse i endnu et år. Støtte, der ikke er ydet i overensstemmelse med den nuværende beslutning, inden afgørelsens ikrafttrædelse, og som opfylder betingelserne i denne afgørelse, er forenelig og fritaget for anmeldelse. EU-rammebestemmelser for kompensation for offentlig tjeneste, herunder betingelser for at kompensationen er forenelig. Rammebestemmelserne fastsætter, som de nuværende rammebestemmelser, betingelserne for, hvornår kompensation for offentlig tjeneste, der udgør statsstøtte, jf. TEUF art. 107, stk. 1 er forenelig med det indre marked. Anvendelsen af rammebestemmelserne forudsætter anmeldelse af støtten, jf. TEUF art. 108, stk. 3 og kan kun anvendes med forbehold af den øvrige EUlovgivning på området. Rammebestemmelserne fastsætter deltaljerede betingelser for varigheden af kontrakter om offentlig tjeneste og betingelser for hvornår virksomheder kan anses for at være tillagt en særlig opgave. Endvidere fastsættes der deltaljerede betingelser for beregning af kompensation, herunder bereg-

5 5/8 ningsmetoder for beregning af omkostninger og indtægter for den offentlige tjeneste. Der fastsættes deltaljerede betingelser for, hvad der anses for en rimelig fortjeneste ved kompensation for offentlig tjeneste, og indikatorerne er de samme som dem, der er fastsat i afgørelsen, jf. ovenfor. De kontrolforpligtelser, der skal sikre, at der ikke foreligger overkompensation, skærpes, idet der skal ske kontrol ved overdragelsesaktens ophør og under alle omstændigheder mindst hvert tredje år. Der er ikke, i modsætning til tidligere, mulighed for, at overkompensation kan fremføres til efterfølgende år. Der indføres yderligere krav for at sikre, at samhandlen ikke påvirkes i et omfang der strider mod EU s interesse, idet der er tilfælde, hvor kompensationer kan skabe særligt alvorlige konkurrenceforvridninger. Kommissionen vil således anvende forskellige betingelser og tilsagn for ar sikre, at dette ikke sker. Endelig skærpes kravene til gennemskuelighed ved tildeling af kompensation for offentlig tjeneste, hvilket betyder, at medlemsstaterne i et videre omfang forpligtes til at offentliggøre og formidle oplysninger om tildeling af kompensation for offentlig tjeneste. Rammebestemmelserne anvendes på støtte, som der træffes afgørelse om efter offentliggørelse af rammebestemmelserne, også selvom støtten er ydet forud for offentliggørelsen. Gældende ordninger for kompensation for offentlig tjeneste skal bringes i overensstemmelse med rammebestemmelserne senest 12 måneder efter offentliggørelsen. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europaparlamentets holdning er endnu ikke kendt. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret Transparensdirektivet blev gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 590 af 20. juni 2008 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder, jf. 11c i konkurrenceloven, jf. bekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Forslaget medfører ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.

6 6/8 7. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget medfører ikke samfundsøkonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget medfører ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. Høring Forslagene har været sendt i en bred høring i EU-specialudvalget for Konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål. En række af de hørte organisationer har ikke haft bemærkninger til forslagene. Følgende parter har haft bemærkninger til meddelelsen: Brancheforeningen for Danmarks Almene Boliger finder, at det bør præciseres, at den nærmere definition af socialt boligbyggeri er op til det enkelte medlemsland idet almene boliger og boligorganisationer er undergivet en lang række krav og restriktioner, som skal sikre, at støtten anvendes til formålet, og boligerne igennem hele deres levetid til stadighed løser opgaver af offentlig interesse fx.: krav om non profit, krav om, at almene boligorganisationer alene må beskæftige sig med opførelse og drift af almene boliger og aktiviteter, der er tæt knyttet hertil, krav om fastsat maksimum for opførelsesudgifterne, størrelse af huslejen og boligernes størrelse og indretning, ligesom almennyttige boliger er genstand for omfattende offentligt tilsyn og særlige krav til udlejning. Brancheforeningen er ligeledes af den opfattelse, at overkompensation ikke kan forekomme i den danske almennyttige boligsektor, idet der er tale om et non profit system, hvor støtte slår direkte ud i lavere husleje. Endeligt opfordres til, at bestemmelsen om overdragelsesretsaktens gyldighedsperiode søges præciseret og at det sikres, at den danske almene boligmodel kan rummes indenfor bestemmelsen. Lejernes Landsorganisation tilslutter sig høringssvaret fra Brancheforeningens for Almene Boligselskaber. Advokatrådet er generelt enigt i, at den danske regering bør arbejde for at bevare medlemsstaternes kompetence til at definere, hvornår der foreligger en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. I den forbindelse mener Advokatrådet, at det bør bemærkes, af de nye statsstøtteregler i nogle henseender efter Advokatrådets opfattelse vil betyde, at det nationale råderum i forhold til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse indskrænkes. Et eksempel herpå er den nye bestemmelse, som foreskriver, at støtte til en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse alene kan fritages for anmeldelsespligten, når perioden for udførslen af den offentlige tjeneste er begrænset til højest ti år. Denne bestemmelse antager Advokatrådet vil få væsentlig betydning for og begrænse undtagelsesordningens anvendelsesområde i praksis.

7 7/8 Herudover har Advokatrådet noteret sig, at de af meddelelsen omfattede offentlige tjenester er udvidet til at omfatte tjenester, der opfylder grundlæggende sociale behov med hensyn til sundhedspleje, børnepasning, adgang til arbejdsmarkedet, socialt boligbyggeri og pleje og social integration af sårbare grupper. Advokatrådet mener ikke, at meddelelsen bør begrænses til disse offentlige tjenester og sektorer. Dansk Erhverv betragter EU s regulering af statsstøtte som et meget vigtigt bidrag til at styrke den frie konkurrence og dermed væksten i EU. Det er væsentligt at fortsætte indsatsen mod statsstøtte, der kan forvride samhandlen mellem medlemsstaterne og hæmme den økonomiske udvikling. På den baggrund deler Dansk Erhverv Kommissionens intension med meddelelsen om reform af statsstøttereglerne for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (SGEI). Dansk Industri finder det vigtigt, at de nye SGEI-regler bidrager til fri og fair konkurrence, afklarer nøglebegreber, fremmer gennemsigtigheden samt forenkler og præciserer de retlige rammer, således at der kan skabes øget juridisk klarhed på området til gavn for både virksomheder og myndigheder. DI finder det positivt, at Kommissionen uddyber en række nøglebegreber. Særligt behandlingen af begrebet virksomhed og økonomisk aktivitet er nyttig, men ønsker en yderligere præcisering af fx. begrebet manifest error, dvs. medlemsstaternes fejl i forbindelse med deres fastlæggelse af en SGEI. DI er enig med Kommissionen i, at det ikke skal være muligt at yde kompensation til tjenester, som allerede udbydes, eller som kan udbydes på tilfredsstillende vis og på vilkår, herunder hvad angår pris og adgang til tjenesten, der er i overensstemmelse med den offentlige interesse, således som defineret af staten, af virksomheder, der driver forretning i henhold til markedsreglerne. DI finder at det virker arbitrært at Kommissionens de minimis-forordning alene skal anvendes på støtte ydet af lokale myndigheder, der repræsenterer en befolkning på under indbyggere. DI peger på, at denne reference til befolkningsgrundlag virker arbitrær og kan virke unødigt hæmmende på mulighederne for at anvende forordningen, fx. i kommuner i de nordiske lande, UK, Tyskland, Nederlandene og Irland. DI peger yderligere på, De minimis forordningens bestemmelse om, at individuel støtte, der ydes til virksomheder, som ikke er kriseramte, i henhold til en garantiordning, bør justeres så det modsvarer SGEI de minimis forordningen støtteloft på EUR. DI finder det positivt, at Kommissionen i artikel 1(1), litra a i Kommissionens afgørelse, nedsætter den gældende tærskelværdi fra 30 mio. EUR til 15

8 8/8 mio. EUR, da det kan bidrage til at øge kommissionens kontrol med statsstøtte i form af kompensation til SGEI i det indre marked. DI finder det positivt, at EU-rammebestemmelserne for kompensation for offentlig tjeneste indebærer, at støtte kun anses for forenelig med det indre marked hvis den ansvarlige myndighed, når de pålægger den pågældende virksomhed at udføre tjenesteydelsen, overholder eller forpligter sig til at overholde gældende EU udbudsregler og at medlemsstaterne myndigheder pålægges at forelægge kommissionen dokumentation for, at en virksomheds fortjeneste ved udførelsen af en offentlig tjeneste ikke overstiger fortjenesten ved udførelse af lignende kontrakter på markedsvilkår. DI finder dog at rækkevidden af bestemmelsen er uklar, og anmoder om, at det nærmere afklares, hvordan private virksomheders profit opnået ved aktiviteter udenfor SGEI-aktiviteten skal reguleres. DI opfordrer til at det nærmere afklares hvordan reglerne om overkompensation skal anvendes på dividende / clawback mekanismer, dvs. justeringer af de kontraktmæssige betalinger ved slutningen af det finansielle år, ligesom rækkevidden af bestemmelsen om medlemsstaternes accept af Kommissions forslag til passende foranstaltningen i punkt 57 bør afklares. Endeligt finder DI, at anvendelsen af det såkaldte Deggendorf-princip bør fremgå eksplicit af SGEI-reglerne. 10. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der er ikke kendskab til andre landes holdninger til forslagene. 11. Regeringens foreløbige generelle holdning Den danske regering er positiv over for en forenkling og præcisering af reglerne, og arbejder for yderligere at klargøre og præcisere reglerne med henblik på at begrænse den konkurrenceforvridende statsstøtte i Det Indre Marked. Regeringen vil arbejde for at bevare medlemsstaternes kompetence til at definere, hvornår der foreligger en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, herunder indenfor den almennyttige boligsektor. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Der har tidligere være forelagt grund- og nærhedsnotat af 23. maj 2011 vedr. Kommissionens meddelelse, KOM (2011) 146 af 23. marts 2011, om reform af EU-statsstøttereglerne for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

COMMISSION DECISION. of XXX

COMMISSION DECISION. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2011) XXX draft COMMISSION DECISION of XXX om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 29.11.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9380 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20.12.2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 BILAG 1 J.nr. 173339 RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS STATSSTØTTERETLIG VURDERING 1. STATSSTØTTEREGLERNE

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

EUROPA-KOMMISSIONEN ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning i anvendelsen af EU`s regler om statsstøtte, offentlige indkøb og indre marked

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (2011)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (2011) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9406 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (2011)

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. January 17 Xx/xxxx-x Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere