Slut- og trinmål. Skift læseplanen ud behold MOSAIK-bøgerne G O GEOGRAF FORLAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slut- og trinmål. Skift læseplanen ud behold MOSAIK-bøgerne G O GEOGRAF FORLAGET"

Transkript

1 lut- og trinmål i G kift læseplanen ud behold -bøgerne GEGRF FRLGET

2 lut- og trinmål i G- f Nils Hansen Grafisk tilrettelægning: van Jacobsen llustrationer fra Geografi 7 og Geografi 8 Tryk: Handy Print, kive GEGRFFRLGET Printed in Denmark udgave, 1. oplag Hvordan bruger du Geografi 7 og Geografi 8 efter de nye trin- og slutmål? BN Hæftet knytter sig til Geografforlagets geografisystem G- GEGRFFRLGET Tlf fax web-butik: Hensigten med dette hæfte er at hjælpe dig med at planlægge og gennemføre en faglig god og samtidig varieret og spændende geografiundervisning efter de nye krav. Hvis du/skolen i forvejen har -systemet, behøver ikke at anskaffe nye geografibøger. e forslagene til årsplaner på side 2-3. Hvad er ændret? Vedtagelsen af den nye skolelov medførte markante ændringer for geografi: Geografitimerne skal fordeles på 7., 8. og 9. klasse. Der er indført mere forpligtende trin- og slutmål. Der skal i 7. og 8. klasse åbnes for tværfagligt samarbejde omkring naturfagene. Der skal arbejdes mere projektorienteret i 9. klasse. Der skal afholdes en skriftlig og en praktisk/ mundtlig prøve i 9. klasse. Hvad er ikke ændret? Formålet er stadig det samme, se herunder. Fagets mål, fagforståelse, omfang og indhold er stort set uændret. ndholdet er stadig karakteriseret i fagets 4 hovedområder: Globale mønstre Naturgrundlaget og dets udnyttelse ultur og levevilkår rbejdsmåder og tankegange Geografi har ikke fået flere timer i normaltimeplanen. Hvad skal vi lægge særlig vægt på? ndførelse af afsluttende prøver i geografi i 9. klasse vil uundgåeligt få indflydelse på årsplanlægningen og valget af undervisningens indhold. Der skal vælges og disponeres meget mere konkret efter kravene i slut- og trinmålene. Dermed koncentreres undervisningen om fagets centrale kernestof, årsagssammenhænge, metoder og begreber, og der vil være mindre plads og tid til perifere emner. Dette understreges også af det meget begrænsede timetal til faget på de tre årgange. amtidig med at der stilles mere præcise faglige krav, skal der arbejdes bevidst tværfagligt, når det er relevant at inddrage begreber og forklaringer fra de andre fag, især naturfagene. Eller hvor de geografiske problemstillinger lægger op til, at der arbejdes videre med faglig fordybelse i de andre fag. undervisningsvejledningen fra ministeriet er det værd at lægge mærke til afsnittet om Naturfag for alle og især redegørelsen for de naturfaglige kompetencer i relation til geografifagets kernefaglighed. Gennemgående afspejler undervisningsvejledningen, at der er lagt større vægt på de naturfaglige dele af faget. Formålet for geografi er ikke ændret i forhold til 1995-skoleloven: 1. Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt enes udnyttelse af naturgrundlag og resurser. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, resurser og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.

3 lut- og trinmål i G- Da geografi i sin natur er et syntesefag, vil det være uhyre gavnligt for elevernes opfattelse af sammenhænge og helheder i især naturfagene i klasse, at de involverede faglærere arbejder tæt sammen. Hvordan forbereder vi eleverne til prøverne i 9. klasse? elevbøgerne til Geografi 7 og Geografi 8 præsenteres og gennemarbejdes det geografiske kernestof i form af regionale eller tematiske emner. Der lægges ikke direkte op til træning i faglige metoder eller evaluering. en det er oplagt at tilrettelægge elevernes arbejde med opgaverne i arbejdshæftet med henblik på både differentiering i det faglige niveau og træning i faglige metoder samt søgning og bearbejdning af geografiske data, kortanalyse m.m. Det er også en god afveksling at lave et atlaskursus i et par timer i løbet af skoleåret. Brug fx Geografforlagets tlasøvelser. De fleste elever kan godt lide disse arbejdssituationer, og det giver eleverne nyttige erfaringer. uppleret med andre iagttagelser af elevernes indsats og præstationer kan arbejdsopgaver og atlasøvelser danne et godt grundlag for dokumentation og evaluering af elevernes læring og standpunkt. Geografforlaget udgiver træningsmaterialer til den skriftlige prøve. Ring til os for at høre nærmere, eller følg med på forlagets hjemmeside, Hvordan integrere T? Det er en naturlig del af geografiundervisningen, at eleverne integrerer T i arbejdet med både regioner og faglige problemstillinger. g netop til geografi er der uoverskuelige data, tekster og illustrationer på internettet. For at supplere indholdet i elevbøgerne og støtte eleverne i samspillet med nettet og dermed forhåbentlig begrænse tidsforbruget til helt åbne søgninger på internettet, har vi udarbejdet en forholdsvis enkel nettjeneste til G-. Nettjenesten er en del af Geografforlagets Basis bonnement, som giver elever og lærere adgang til en mængde geografi-relevante informationer: kort, fotos, grafer, tekster, opgaver, velvalgte og annoterede links, geo-lex, opgaver, lærervejledninger m.m. e nærmere på Forslag til årsplaner for klasse med Her kommer to forslag til rækkefølgen af temaer i årsplanerne med udgangspunkt i systemet. Da geografitimerne nu kan placeres i perioder og måske endda flyttes mellem årgangene, er der ikke taget stilling til hvor mange temaer/emner, der kan klares på hvert klassetrin. Ud for hvert tema er angivet, hvilke afsnit der kan arbejdes med i Geografi 7 eller Geografi 8. e også de skematiske oversigter på de efterfølgende sider i hæftet. Det er vigtigt at have Lærerhåndbøgerne til rådighed i forberedelsen.. Fra undervisningsvejledningen for geografi e de mere detaljerede noter i undervisningsvejledningen. 1. Landskabernes tilblivelse. Geografi 7: sland. Danmarks undergrund. g Danmarks landskaber. Det er imidlertid et meget omfattende fagligt stofområde, som måske virker voldsomt i starten af 7. klasse. 1a. ort og globus. ndlæg et kort kursus med atlasøvelser og afsnittet om Globus. 2. Nationer og stater. Geografi 7: ydafrika. Eller Vietnam. 2a. uppler evt. med Bog & Net-materialerne: fx Bosnien eller Cuba. 3. Vejr. Geografi 7: lima. Evt. kombineret med Gaia. 4. Resurser, produktion og miljø. Geografi 7: koven. Evt. Vietnam, hvis denne region ikke er brugt. Geografi 8: Brasilien. 5. Rige og fattige regioner. Dette tema fordeler sig over flere store geografiske discipliner: erhverv, industrilokalisering, i-/u-landsforhold og handel. Vi foreslår denne rækkefølge af afsnit i -bøgerne: 1. Geografi 8: Ghana (u-land m.m.) 2. Geografi 7: Handel 3. Geografi 8: Ukraine (industrilokalisering) 4. Evt. Geografi 8: Transport. 6. Vand, miljø og levevilkåre. Geografi 8: Havet. g Jordens Energi. 7. Befolkning og urbanisering. Det er også et stort tema. Forslag til rækkefølge: 1. Geografi 7: Befolkning (det teoretiske grundlag) 2. Geografi 8: Byer (urbanisering og danske forhold) 3. Geografi 8: exico City (storbyproblemer) 4. Evt. Geografi 8: Belgien (og EU). 8. En bæredygtig udvikling. Dette tema lægger op til overordnet og tværgående arbejde med globale problemstillinger. an enten tilrettelægges tematisk eller med udgangspunkt i en region. Fx Geografi 8: Bæredygtighed. g/eller: ndien. 9. Projekter. B. lternativ rækkefølge i årsplanerne Forslaget følger mere konsekvent kapitlerne i Geografi 7 og Geografi 8. Listen udvælger de kapitler og dermed det indhold, som bedst opfylder de nye trin- og slutmål. Dermed er nogle kapitler helt udeladt, eller de er foreslået som alternativer, hvis du eller eleverne ønsker at arbejde med den pågældende problemstilling. oversigterne på side 6-9 er mere konkret angivet hvilke slutmål, der kan arbejdes frem imod i de enkelte kapitler. 1. En regionalgeografisk start. Geografi 7: ydafrika. Et bredt regionalgeografisk forløb, som introducerer en række væsentlige faglige emner. 2. ort og globus. Geografi 7: Globus. Ud over aktivitetssiderne og opgaverne i Lærerhåndbogen og rbejdshæftet, så brug fx nogle timer på tlasøvelser. uppler evt. med konkret feltarbejde med kort i lokalområdet. 3. Befolkningsgeografi. Geografi 7: Befolkning. uppler evt. med befolkningsdelen i afsnittet om Vietnam. Eller hent afsnit om befolkning i Geografi 8: Tyrkiet. 4. Vejr. Geografi 7: lima. Derefter afsnittet om Vietnam, (regionalt eksempel) uppler evt. med Bog & Net-materialet: ekong langs en flod i ydøstasien. 5. Resurser og produktion. Geografi 7: koven Hvis Geografi 8 er til rådighed: Ghana (regionalt eksempel) 6. Geologi. Geografi 7: sland. Derefter: Danmarks undergrund. 7. Landskaber. Geografi 7: Danmarks landskaber. 8. Bygeografi. Geografi 8: Byer og urbanisering. 9. torbyproblemer. Geografi 8: exico City uppler evt. med Bog & Net-materialet: torbritannien. 10. Regionale type-eksempler. Der er ikke tid til at arbejde med alle regionerne i Geografi 8. Vælg nogle få regioner ud, eller fordel en række regioner på elevgrupper. Tyrkiet: Befolkning, produktion, politisk geografi. Ghana: Eksempel på et u-land. Landbrug, handel, bistandshjælp. orea: Eksempel på tiger-økonomi. Politisk geografi. Brasilien: Produktion, befolkning og urbanisering. uppler evt. med Bog & Net-materialerne (7 8 titler) 11. Resurser og produktion. Geografi 8: Ukraine. Primært med henblik på råstoffer og industrilokalisering. Evt. suppleres med første opslag i Belgien. 12. Energi og miljø, bæredygtighed. Geografi 8: Jordens energi. Evt. suppleret med: Bæredygtighed. g/eller: Transport. De kapitler, der er sprunget over, kan tages ind i forløbene, når/hvis der er tid og lyst til det. Eller bruges som differentieringsmulighed til de fagligt skrappe i klassen. øvrigt Geografiundervisningen i 7. og 8. klasse kan ikke alene opfylde de krav, der stilles i slutmålene. Det forudsættes, at eleverne medbringer viden, erfaringer og færdigheder fra natur/teknik. Geografiundervisningen skal selvfølgelig bygge herpå. Eleverne møder først og fremmest geografien gennem elevbøgernes tekster og illustrationer. en undervisningen må ikke alene koncentreres om bøgerne. Brug lokalet, medierne og elevernes egne erfaringer, som af både pædagogiske, motivationsmæssige og faglige grunde skal inddrages i og perspektivere undervisningen. lut- og trinmål i G- G G

4 lut- og trinmål i G- Hvad er så kravene til geografi? verordnet De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at forstå, at levevilkårene i et område er bestemt af samspillet mellem naturgrundlaget og menneskeskabte forhold tilegne sig et meningsfyldt kendskab til vigtige navne som holdepunkt for et nationalt og globalt overblik forholde sig til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget og dets resurser og udvikle ansvarlighed i forbindelse hermed anvende geografiske begreber og metoder til at beskrive og perspektivere naturfænomener, kulturgeografiske mønstre, miljøproblemer og regionale problemstillinger. - Det er enkle og klare pejlemærker for både læreren og eleverne. lutmål for geografi Globale mønstre give eksempler på globale naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge beskrive den globale befolknings- og storbyfordeling give eksempler på globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, resurseforbrug, miljø og forurening. Naturgrundlaget og dets udnyttelse Undervisningen skal lede frem mod, at elever har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beskrive det geologiske kredsløb beskrive vigtige forhold bag vejr, klima og klimaforandringer på Jorden beskrive, hvordan isen, vandet og vinden kan forme landskaber beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne. ultur og levevilkår beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med udgangspunkt i danske forhold beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre give eksempler på årsager til internationale konflikter begrundet i geografiske forhold vurdere de miljømæssige konsekvenser af enes udnyttelse af naturgrundlaget. rbejdsmåder og tankegange gennemføre en analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner og samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler anvende globus, kort, fly- og satellitfotos samt elektroniske data som arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder navne på væsentlige danske lokaliteter og deres placering foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskabet anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse. Trinmålene Disse overordnede mål er så præciseret i trinmålene, som meget mere konkret kan styre undervisningens indhold og metoder, og som desuden danner grundlag for evaluering. Enten løbende i klassen eller i den afsluttende prøve i 9. klasse. Globale mønstre redegøre for jordens inddeling i klimazoner og plantebælter beskrive det globale vandkredsløb placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet beskrive fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på jorden gøre rede for befolkningens og befolkningstilvækstens beskrive fordelingen af verdens storbyer gøre rede for industrilokaliseringen i verden i forhold til råstoffer, transport og markeder kende til fordelingen af rige og fattige regioner Naturgrundlaget og dets udnyttelse forklare sammenhænge mellem pladetektonik og bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv illustrere processerne erosion, transport, anvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr kende til naturlige klimasvingninger og enes påvirkning af jordens klima beskrive is, vands og vinds erosions, transport og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning kende til dannelsen af istidslandskabet i Danmark give eksempler på, at forskellige dyrkningsmønstre kende til grundvandsdannelse og dens betydning for forekomsten af rent drikkevand. ultur og levevilkår kende baggrunde for byers vækst, opbygning give eksempler på befolkningsudviklingen og sammenligne egne levevilkår med levevilkår i fattige lande sammenholde regioners erhvervsmæssige og kende til fremmede kulturers levevis og relatere dem til værdier og normer i eget give eksempler på, at grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer kan være årsag til konflikter kende til politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande og deres rolle i forbindelse med konfliktløsning kende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse vurdere enes forbrugsmønstre og rbejdsmåder og tankegange beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler sammenligne geografiske forhold lokalt, regionalt og globalt anvende geografiske metoder og færdigheder i forståelse og perspektivering af aktuelle naturfænomener og problemer knyttet til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget anvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål kende til principper for korttegning og fremstille enkle kort på grundlag af egne undersøgelser kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder væsentlige danske lokaliteter og deres placering foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder vejrobservationer, i lokalområdet og på ekskursioner finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier indsamle og bearbejde data samt fremstille grafiske afbildninger. På de næste to opslag præsenteres, hvordan de enkelte afsnit i Geografi 7 og i Geografi 8 dækker de enkelte slutmål. lutmålene er opført i stikordsform i søjlen til venstre, og bogens hovedafsnit er anført vandret. rydsene angiver, at slutmålenes kundskabs- og færdighedsområder bliver gjort til genstand for bearbejdning i det pågældende afsnit. rbejdet med elevbogens tekster, illustrationer, tabeller o.lign. skal i sagens natur suppleres med opgaver og aktiviteter, som enten er til rådighed i det tilhørende arbejdshæfte eller som kopiark i Lærerens håndbog. lut- og trinmål i G- G G

5 Hvordan opfylder undervisningen de nye slutmål? Geografi 7 kemaet viser hvilke slutmål der opfyldes gennem arbejdet med de enkelte afsnit i Geografi 7. Globale mønstre ydafrika Befolkning Letland Globus Nødhjælp lima/gaia Primitive kulturer koven Vietnam Handel Turisme sland og geologi D undergrund D landskaber Y-land lut- og trinmål i G- - naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge - globale befolknings- og storbyfordeling - økonomi, produktion, resurseforbrug, miljø og forurening Naturgrundlaget og dets udnyttelse - det geologiske kredsløb - vejr, klima forandringer - isens, vandets og vindens udformning af landskaber - sammenhæng mellem landskab, klima, jordbund, vand. Grundlag for levevilkår ultur og levevilkår X - - X - X - X X - - X X X X - X - - X - X - X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X - - X X X X X X - X X X X - - X - X X X X X X X - X X - X X lut- og trinmål i G- - befolknings- og byudvikling X X X X X X X - levevilkår i eget og andre X X X - X X X X X X X X - - X - internationale konflikter begrundet i geografiske forhold X X X X X - miljøkonsekvenser af enes udnyttelse af naturgrundlaget X X X X X X - X X X X X rbejdsmåder og tankegange - analysere mønstre, problemer, regioner, samspil, bruge kilder X X X X X X X X X X X X X X X - anvende globus, kort, fotos samt elektroniske data som redskaber X X X X - X - X X X X X X X X - kende verdensdele, lande og byer på kort, især danske lokaliteter X - - X - X - X X X X X X X X - egne undersøgelser, målinger, optegnelser i natur- og kulturlandskabet - X X - - X X X - - X X - anvende T: info-søgning, registrering, bearbejdning og fremlæggelse X X X - - X - X - X X - - X X G G

6 Hvordan opfylder undervisningen de nye slutmål? Geografi 8 kemaet viser hvilke slutmål der opfyldes gennem arbejdet med de enkelte afsnit i Geografi 8. Globale mønstre Tyrkiet Byen exiko Ghana Energi Ukraine Transport Grænser orea Belgien iljø Brasilien Havet ustralien ndien ktuelt lut- og trinmål i G- - naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge - globale befolknings- og storbyfordeling - økonomi, produktion, resurseforbrug, miljø og forurening Naturgrundlaget og dets udnyttelse - det geologiske kredsløb - vejr, klima forandringer - isens, vandets og vindens udformning af landskaber - sammenhæng mellem landskab, klima, jordbund, vand. Grundlag for levevilkår ultur og levevilkår - befolknings- og byudvikling X - - X X X X X X X - X X - X X X X X - X X X - X X X X - X X X X X X - - X X X - X - X - X? X - X - - X? X X X X X X? X - -? - X - X X X? X X X X X X? X X X X X X? X - X - - X? lut- og trinmål i G- - levevilkår i eget og andre X X X X X X X - X X X X X X X? - internationale konflikter begrundet i geografiske forhold X X - X X X - - X - X? - miljøkonsekvenser af enes udnyttelse af naturgrundlaget X - X X X X X X X X X X X - X? rbejdsmåder og tankegange - analysere mønstre, problemer, regioner, samspil, bruge kilder - anvende globus, kort, fotos samt elektroniske data som redskaber - kende verdensdele, lande og byer på kort, især danske lokaliteter - egne undersøgelser, målinger, optegnelser i natur- og kulturlandskabet - anvende T: infosøgning, registrering, bearbejdning og fremlæggelse X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X - X - X - - X - X - - X X - X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X? - X ? X - - X - X X 10 G G 11

7 lut- og trinmål i G- lutmål dækket i Geografi 7 For hvert afsnit i Geografi 7 er markeret, hvilke slutmål der primært opfyldes. Derefter markeres, hvorledes afsnittet bidrager til overblik eller forståelse af de globale mønstre. e også Lærerhåndbogens vejledning og aktivitetsark. Tværfaglighed: Når afsnittet lægger op til emner, som kan bearbejdes sammen med andre fag, er det markeret med B Biologi F Fysik emi amfundsfag H Historie ydafrika nvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr ende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse. Redegøre for Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter Beskrive fordelingen af verdens storbyer. Tvæfaglige muligheder: Befolkning.. Tvæfaglige muligheder: B - Letland. Tvæfaglige muligheder: ortet nvende geografiske metoder og færdigheder ende til principper for korttegning og fremstille enkel kort på grundlag af egne undersøgelser Lokalisere verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus nvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske problemstillinger. Nødhjælp ende til politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande og deres rolle i forbindelse med konfliktløsning. Tvæfaglige muligheder: Vejr nvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr ende til naturlige klimasvingninger og enes påvirkning af Jordens klima. Redegøre for Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter Placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet. Beskrive det globale vandkredsløb. Tvæfaglige muligheder: F Gaia ende til naturlige klimasvingninger og enes påvirkning af Jordens klima. Beskrive det globale vandkredsløb. Tvæfaglige muligheder: B De primitive lut- og trinmål i G- 12 G G 13

8 lut- og trinmål i G- Tvæfaglige muligheder: B - koven ende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse nvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr ende til grundvandsdannelse og forstå dens betydning for forekomsten af rent drikkevand ende til naturlige klimasvingninger og enes påvirkning af Jordens klima. Beskrive det globale vandkredsløb. Tvæfaglige muligheder: B - F - Vietnam Forstå, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på de givne naturforhold llustrere processerne erosion, transport, nvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr ende til naturlige klimasvingninger og enes påvirkning af Jordens klima. gende Redegøre for Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter Beskrive det globale vandkredsløb Placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet Tvæfaglige muligheder: B - Handel deres konsekvenser for natur og miljø ende baggrunde for byers vækst, opbygning. Tvæfaglige muligheder: Turisme ende baggrunde for byers vækst, opbygning Tvæfaglige muligheder: sland, geologi og Danmarks undergrund Forklare sammenhænge mellem pladetektonik og bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv ende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse llustrere processerne erosion, transport,. Beskrive fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på jordoverfladen. Tvæfaglige muligheder: B - F - lut- og trinmål i G- fsnittet bidrager til overblik/forståelse af føl- 14 G G 15

9 lut- og trinmål i G- Danmarks landskaber Beskrive is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og gøre rede for deres betydning for landskabers udformning ende til dannelsen af istidslandskabet i Danmark ende til naturlige klimasvingninger og enes påvirkning af Jordens klima ende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse. Give eksempler på globale naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge. Tvæfaglige muligheder: F Y land afhænger af de spørgsmål, eleverne stiller og det efterfølgende arbejde. ådan får du hul på et land! Y-land bruges om en generel model for elevernes arbejde med en selvvalgt region. Eleverne skal trænes i at stille spørgsmål, analysere og problematisere de geografiske forhold i en region. lutmål dækket i Geografi 8 For hvert afsnit i Geografi 8 er markeret, hvilke slutmål der primært opfyldes. Derefter markeres, hvorledes afsnittet bidrager til overblik eller forståelse af de globale mønstre. e også Lærerhåndbogens vejledning og aktivitetsark. Tværfaglighed: Når afsnittet lægger op til emner, som kan bearbejdes sammen med andre fag, er det markeret med B Biologi F Fysik emi amfundsfag H Historie Tyrkiet. ende fordelingen af rige og fattige regioner i verden Tvæfaglige muligheder: - H Byer ende baggrunde for byers vækst, opbygning Beskrive fordelingen af verdens storbyer. Tvæfaglige muligheder: H exico ende baggrunde for byers vækst, opbygning Beskrive fordelingen af verdens storbyer Beskrive det globale vandkredsløb Tvæfaglige muligheder: F - - H Ghana Redegøre for Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter. lut- og trinmål i G- 16 G G 17

10 Tvæfaglige muligheder: B - - H Beskrive fordelingen af verdens storbyer. Tvæfaglige muligheder: F - lut- og trinmål i G- Jordens energi ende til naturlige klimasvingninger og enes påvirkning af Jordens klima ende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse Forklare sammenhænge mellem pladetektonik og bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv llustrere processerne erosion, transport, nvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr Placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet. Beskrive fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på jordoverfladen. Tvæfaglige muligheder: B - F - - Ukraine ende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse. Transport deres konsekvenser for natur og miljø ende til naturlige klimasvingninger og enes påvirkning af Jordens klima ende baggrunde for byers vækst, opbygning. Beskrive fordelingen af verdens storbyer. Tvæfaglige muligheder: F - Grænser ende til politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande og deres rolle i forbindelse med konfliktløsning. Give eksempler på globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, resusrseforbrug, miljø og forurening. Tvæfaglige muligheder: - H orea ende baggrunde for byers vækst, opbygning lut- og trinmål i G- 18 G G 19

11 lut- og trinmål i G-. Tvæfaglige muligheder: - H Belgien ende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse ende baggrunde for byers vækst, opbygning ende til politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande og deres rolle i forbindelse med konfliktløsning. Beskrive fordelingen af verdens storbyer. Tvæfaglige muligheder: - H Bæredygtig produktion ende til naturlige klimasvingninger og enes påvirkning af Jordens klima deres konsekvenser for natur og miljø llustrere processerne erosion, transport, Beskrive is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning. Give eksempler på globale naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge Gøre rede for Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter. Tvæfaglige muligheder: B Brasilien ende baggrunde for byers vækst, opbygning ende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse. Beskrive fordelingen af verdens storbyer Tvæfaglige muligheder: Havet ende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse llustrere processerne erosion, transport, ammenligne regioners erhvervsmæssige og økonomiske udvikling i sammenhæng med levevilkårene. Beskrive det globale vandkredsløb Beskrive fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på jordoverfladen. Tvæfaglige muligheder: B - F ustralien nvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr. Gøre rede for Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter ndien nvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr. Gøre rede for Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter. Placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet. Tvæfaglige muligheder: - H Geografien omkring dig - her er mulighederne helt åbne! Utraditionelle tilgange til stoffet! fsnittet ldemors Geografibog tvinger eleverne til at reagere på aktuelle spørgsmål som fx grænserne i Europa og de fremmede kulturer. lut- og trinmål i G- 20 G G 21

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Målet med Geografiundervisningen: Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om

Læs mere

Del- og slutmål for faget geografi.

Del- og slutmål for faget geografi. Del- og slutmål for faget geografi. Delmål for faget Geografi efter 8. klassetrin beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter beskrive det globale vandkredsløb placere de væsentligste elementer

Læs mere

Globale mønstre Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Globale mønstre Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Formål for faget geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af Guds skaberværk i hele dets mangfoldighed, herunder de naturgivne og kulturskabte

Læs mere

GEOGRAFI. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der

GEOGRAFI. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der GEOGRAFI FORMÅL FOR FAGET Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre

Læs mere

Formål for faget geografi. Slutmål for faget Geografi

Formål for faget geografi. Slutmål for faget Geografi FAGPLAN FOR GEOGRAFI FERRITSLEV FRISKOLE side1 Formål for faget geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse for de naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

GEOGRAFI. Formål med faget

GEOGRAFI. Formål med faget GEOGRAFI Formål med faget Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Eleverne

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Geografi

UVMs Læseplan for faget Geografi UVMs Læseplan for faget Geografi Undervisningen i geografi bygger fortrinsvis på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Geografi. Slutmål for faget geografi efter 9. klassetrin

Geografi. Slutmål for faget geografi efter 9. klassetrin Formål for faget geografi Geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige

Læs mere

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Årsplan Geografi Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget geografi i 7. Klasse benytter grundbogen og aktivitetsbogen som fælles nævner i klasseundervisningen. Ved siden af arbejdet med bogen vil

Læs mere

Geografi evaluering 2013-2014. Regionale og globale mønstre

Geografi evaluering 2013-2014. Regionale og globale mønstre Regionale og globale mønstre Trinmål efter 8. klassetrin placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem, herunder polarfronte, passatvinde og ITK (den intertropiske konvergenszone) sætte det

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 14. Geografi

Fælles Mål. Faghæfte 14. Geografi Fælles Mål Faghæfte 14 Geografi Fælles Mål Faghæfte 14 Geografi Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 22-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1.

Læs mere

Geografi UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Geografi UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Geografi UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Regionale og globale mønstre placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem, herunder polarfronte, passatvinde og ITK (den intertropiske konvergenszone)

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Geografi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Globale

Læs mere

Undervisningsplan for faget geografi

Undervisningsplan for faget geografi RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Delmfll for faget Geografi

Delmfll for faget Geografi Formil for faget geografi" FormAlet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forst6else af de naturgivne og kulturskabte forudsetninger for levevilkdr i Danmark og i andre

Læs mere

Årsplan 2012/ c - GEOGRAFI. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/ c - GEOGRAFI. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. c - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Geografi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Geografi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Geografi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Geografi KLASSE:

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. a/b - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. a/b - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. a/b - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Geografi

Årsplan Skoleåret 2012/13 Geografi Årsplan Skoleåret 2012/13 Geografi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Fagplan for 7. klasse i geografi Uge

Læs mere

Undervisningsplan Geografi (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Geografi (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Geografi (Peter Skjoldborg) Der undervises i geografi fra 4. 9. klassetrin De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Globale mønstre Naturgrundlaget og dets udnyttelse Kultur og

Læs mere

Fælles Mål 2009. Geografi. Faghæfte 14

Fælles Mål 2009. Geografi. Faghæfte 14 Fælles Mål 2009 Geografi Faghæfte 14 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 16 2009 Fælles Mål 2009 Geografi Faghæfte 14 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 16 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan geografi, ældste klasse 2012-2013

Årsplan geografi, ældste klasse 2012-2013 Årsplan geografi, ældste klasse 2012-2013 2 lektioner pr. uge Årsplanen tager udgngspunkt i Fælles Mål 2009 - Geografi, trinmål efter 9. klassetrin Trinmål for faget geografi efter 9. klassetrin Materialer

Læs mere

Årsplan for fag: Geografi 7. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Geografi 7. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Geografi 7. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Beskrive forskellige Uge 33 37 korttyper Beskrive længde og breddegrad Forklare kortets signaturer

Læs mere

Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Relation til Fælles Mål

Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Fagområde/ emne Intro til faget, samt hvad ved eleverne og hvad mangler de fra Geotoper 1? Danske naturlandskaber Periode Mål Eleverne skal have kendskab til : 33-34 - til

Læs mere

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget geografi og materialerne, samt hvad der forventes af eleverne.

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget geografi og materialerne, samt hvad der forventes af eleverne. 1. Modul Uge 34-38 Intro til faget Danske landskaber 1. Istider 2. Istidslandskaber 3. Hedesletter og bakkeøer 4. Morænelandskaber 5. Tunneldale 6. Smeltevandsdale 7. Åse 8. Landskaber 9. Hvorfra kom isen?

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Årsplan for geografi i 9. Klasse /2017

Årsplan for geografi i 9. Klasse /2017 Årsplan for geografi i 9. Klasse - 2016/2017 Undervisningen på Iqra Privatskole tager udgangspunkt i fagformålene for faget geografi, herunder færdigheds og vidensmål efter 9. Klassetrin. Der lægges vægt

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Geografi. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Geografi. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Geografi Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt forlig

Læs mere

LÆSEPLAN FOR BIOLOGI OG GEOGRAFI

LÆSEPLAN FOR BIOLOGI OG GEOGRAFI LÆSEPLAN FOR BIOLOGI OG GEOGRAFI Naturvidenskab handler om den fysiske verden, der omgiver os. Dette kan inddeles i områderne fysik, kemi, astronomi, geologi og biologi. Geografi og biologi er et eksamensfag

Læs mere

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget og materialerne, og hvad der forventes af eleverne.

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget og materialerne, og hvad der forventes af eleverne. 1. Modul Uge 34-37 Intro til faget Verden opdages 1. Opdagelsesrejser. 2. DK s kortet. 3. Ekspeditioner til Nord- og Sydpolen. 4. Jorden en planet i verdensrummet. 5. Dag og nat. 6. Længde og breddegrader.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Geografi 12/13 Basis materialer: Geotoper 3, grundbog Geotoper 3, arbejdshæfte

Læs mere

Geografi delmål 8. kl.

Geografi delmål 8. kl. Geografi delmål 8. kl. Regionale og globale mønstre placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem, herunder polarfronte, passatvinde og ITK (den intertropiske konvergenszone) beskrive det

Læs mere

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER SOLFANGER - MILJØ I år har Danmarks Naturfredningsforening lavet en top 10 liste over affald fundet I naturen Dåser

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2014 Undervisningen følger de forenklede nye fælles mål for undervisningen i faget geografi Formål Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden

Læs mere

Geografi årsplan 2014/15

Geografi årsplan 2014/15 Geografi årsplan 2014/15 Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan geografi og geografisk forskning i samspil med de øvrige naturfag bidrager til

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

UVMs Undervisningsvejledning for faget Geografi

UVMs Undervisningsvejledning for faget Geografi UVMs Undervisningsvejledning for faget Geografi Indledning Undervisningsvejledningen for geografi er en revideret udgave af Vejledning Geografi 1994. Baggrunden er beskrevet i afsnittet Styrkede naturfag

Læs mere

Undervisningsplan for geografi

Undervisningsplan for geografi Undervisningsplan for geografi Formål for faget Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Geografi-Mars Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Jordens sfærer -En introduktion til geografi Værd at vide om vejret Undersøgelse Undersøgelser i naturfag:

Læs mere

Tematisk arbejde med kort

Tematisk arbejde med kort Tematisk arbejde med kort Af: Poul Kristensen Undervisningen i geografi tager ofte udgangspunkt i aktuelle temaer, der forklarer generelle geografiske mønstre, sammenhænge og problematikker. I artiklen

Læs mere

NaturBornholms skoletjeneste

NaturBornholms skoletjeneste NaturBornholms skoletjeneste Indhold FØRSKOLE og INDSKOLING (0-3. kl.)... 2 Natur/teknik... 2 Bison (HP)... 2 I pindsvinets fodspor (RL)... 2 Livet ved et vandhul (RL)... 2 Hvem lever på Bornholm (RL)...

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Geografi

Undervisningsplan. Fag : Geografi Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Geografi Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

GEOGRAFI ÅRSPLAN - 7.Kl 2015/16

GEOGRAFI ÅRSPLAN - 7.Kl 2015/16 1. Modul Uge 34 37 Intro til faget Danmarks kulturlandskab 1. Bebyggelsestyper. 2. Landsbyen. 3. Udskiftning. 4. Købstæder. 5. Stationsbyer. 6. landvinding. 7. Fakta om geografien. 8. Ud i geografien.

Læs mere

Udgangspunktet skal findes i de nære, kendte og simple biologiske og geografiske emneområder og ikke mindst i børnenes egne oplevelser.

Udgangspunktet skal findes i de nære, kendte og simple biologiske og geografiske emneområder og ikke mindst i børnenes egne oplevelser. Naturfag Formål for faget. Formålet med undervisningen er at børnene tilegner sig viden om og forståelse for de faktorer, der er gældende for samspillet mellem naturen og kulturen, mellem det naturgivne

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Vanløse den 1. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2016 Undervisningen følger Forenklede Fællesmål for undervisningen i faget geografi. Formål Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2015 Undervisningen følger de forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget geografi. I det kommende år vil vi i fagteamet arbejde med at videreudvikle undervisningen

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Kompetencemål Natur/teknologi Kompetenceområde Undersøgelse gennemføre enkle på baggrund af egne forventninger designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering anvende med stigende abstraktionsgrad

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Klasse: 7.a.b.c. Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Klasse: 7.a.b.c. Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Klasse: 7.a.b.c. Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal have kendskab til: Intro til faget 33-34 - til faget geografi og øge opmærksomheden på fagudtryk

Læs mere

Årsplan. Geografi 7 d

Årsplan. Geografi 7 d Årsplan Geografi 7 d 2015-2016 1 Kort og godt Periode Uge 36,37,38, 39,40,41,43,44 Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen For skoleåret 2013-2014 på Skovgårdsskolen Mål: Formålet med undervisningen i de naturvidenskabelige fag er, at eleverne opnår indsigt og tilegner sig viden i vigtige fænomener og sammenhænge i naturen,

Læs mere

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer August 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

A rsplan for fag: Geografi 8 a rgang 2015/2016

A rsplan for fag: Geografi 8 a rgang 2015/2016 A rsplan for fag: Geografi 8 a rgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Perspektivering Naturgrundlag og Uge 22 46 Eleven kan levevilkår perspektivere geografi Eleven kan

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

Årsplan i geografi for 8. Klasse

Årsplan i geografi for 8. Klasse Årsplan i geografi for 8. Klasse Periode Emne/Fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering August På tur langs isranden. At give eleverne kendskab til og forståelse for hvilke naturkræfter, der har skabt og skaber

Læs mere

Glacial baggrund for en lokalindustri

Glacial baggrund for en lokalindustri Eksempel på undervisningsmateriale/forløb Glacial baggrund for en lokalindustri Nord for Svendborg ligger et fladt område, der for 10.000 år siden var bunden af en smeltevandssø, der lå indeklemt mellem

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik Natur/teknik på 1.-6. klassetrin er første led i skolens samlede naturfagsundervisning. De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Mandag 4.-5.lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Mandag 4.-5.lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Mandag 4.-5.lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start 34 Ons: Kl. dag Intro til faget: Omverdensforståelse.

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Fredag 2. lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Fredag 2. lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Geografi Fredag 2. lektion Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start VAND. Samtal om drikkevand, evt. i turistlande.

Læs mere

Energi nok til alle, 7.-9.kl.

Energi nok til alle, 7.-9.kl. Energi nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Demografi og erhverv Eleverne kan begrunde, at Verdens 1. Eleven argumenterer for, at verdens Eleven kan analysere

Læs mere

Geografi. Jonas Albrekt Karmann (JK), Lars Skytte (LA) og Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Geografi. Jonas Albrekt Karmann (JK), Lars Skytte (LA) og Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Geografi Årgang: Lærer: 7. årgang Jonas Albrekt Karmann (JK), Lars Skytte (LA) og Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for : Formålet med i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning Biologi og geografi Maj juni 2010 Ved fagkonsulent Keld Nørgaard Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evaluering Indhold Indledning 3 Formålet

Læs mere

Geografi C. 1. Fagets rolle

Geografi C. 1. Fagets rolle Geografi C 1. Fagets rolle Geografi omhandler grundlæggende naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår samt Jordens, livets og landskabernes udviklingshistorie

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i geografi

Vejledning til skriftlig prøve i geografi Vejledning til skriftlig prøve i geografi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål og krav... 4 Indhold... 4 Opgavetyper... 5 Vurdering af besvarelserne... 8 Bekendtgørelse...

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

1 ton mindre Et geografitema om globale klimaforandringer Evaluering

1 ton mindre Et geografitema om globale klimaforandringer Evaluering Når klimaet forandres, forandres vilkår for natur og mennesker 1 ton mindre Et geografitema om globale klimaforandringer Evaluering Filip Madsen September 2007 Evaluering Når klimaet forandres Til hver

Læs mere

Årsplan for Biologi i 7. klasse

Årsplan for Biologi i 7. klasse Årsplan for Biologi i 7. klasse Undervisningen i biologi i 7. klasse, er bygget op som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Elevernes er medspiller og undervisningen

Læs mere

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Formål for faget natur/teknik Natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 6 Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen 42016 Lærer: IG Forord til faget i klassen Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og der opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne

Læs mere

Geografi B. 1. Fagets rolle

Geografi B. 1. Fagets rolle Geografi B 1. Fagets rolle Geografi omhandler grundlæggende naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår samt Jordens, livets og landskabernes udviklingshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf e Geografi C Jon Franklin Villumsen

Læs mere

Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin

Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin Bilag B Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin Arbejdsgruppen Naturfag i Tiden forestiller sig et nyt fælles naturfag beskrevet med et målhieraki, som kort kan beskrives

Læs mere

Lærervejledning danskedinosaurer.dk

Lærervejledning danskedinosaurer.dk Lærervejledning danskedinosaurer.dk Af Henrik Nørregaard, Naturfagskonsulent Indhold, lærervejledning: Bag om danskedinosaurer.dk Emne og målgruppe Fælles Mål Anvendelighed i forhold til klassetrin Forslag

Læs mere

Årsplan 6. Årg 2010-20101. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 6. Årg 2010-20101. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 6. Årg 2010-20101 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere