Åbne forretningsmodeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbne forretningsmodeller"

Transkript

1 E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj.

2 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv a k å u, aajpa, kp a vp, å å å va. Ha vkh å, aj ak å a v ka a k v a k aav v a å k pa. F a kk a, k vv. T å vkh aj, ku a på væka u a uc vkh. D paak, a vkh å k. Sv uykk p u av y, ha v æ k pak a å. T v é Icua Ppy Rh [IPR] å uvk, k på a v. Vkh v pkø a kku ku å aa é y k. I a yk, a vkh, v væ v pkø, v vj, å a hæ ka v ka jpa å kwhw, ka y vkh, a v hav a pkø a å å. ha y y å a æk vkh øk på. M y a, vkh y a uc jpa hk på a ka væ, v, vkh y a aj k uc. D y ak aaj, å a Hy Chuh a Pak uvk a y, hu ka va æ a å va. Mk aa u vkh k y uh væka. Tk au F a å, hva Hy Chuh2 a k, å a å på k p u ka v ø på, hva. I aau a h a u Owa Pu, ha kv Bu M Ga. B v ppuæ, v vkh a kk vækøj a uvk. O å kv u. M.a. cav c3, p uc c h y vc, 1 Chuh, Hy (2006) Op Bu M Hw Thv h Nw Iva Lacap, Hava Bu Sch P. 2 Hy Chuh aju p v Haa Sch Bu, Uvy Caa, kø C Op Iva v a uv. Cav C ækk å u phav a h v puc a, a akv a h væk. Lc a phava h væk, v u x a u kp væk p p. Faå ka h v v h h. M cc-c ka phava kpv h a v k u a væk. Ha ka å h kc uy a væk. 3

3 , aa) u Vau Pp qu?? Cu Rahp? uc u Vau Pp qu??? v va 4 D a Owa Pu u cava a Bu M Ga. D : D y: yp ahp ach u Cu S xpc u ah a aa wh h? hav w ah? Hw a hy a wh h u u? Hw cy a hy? Hw w pv p-pucha cu upp? 5. A a Hw w v a Vau Pp cu? 4. Dvy Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 3. Pucha Hw w hp cu vaua u aza Vau Pp? 2. Evaua Hw w a awa au u cpay puc a vc? cha pha: 1. Awa Ky Ruc u Vau Pp qu? S-Svc Thuh whch Cha u Cu S Ou Du Cha? Cu Rahp? wa Sa? ach? Rvu Aua Svc Hw w ach h w? ypa uc Phyca Hw a u Cha a? Cu Icua (a pa, cpyh, aa) Hua wk? Faca a c-c? C-ca Hw a w a h wh cu u? Pa aac Ky Ruc Cha Dca Pa Aac Exap Opza a cy Pa/Nwk xap Ruc k a ucay Pa aac Acqu pacua uc a acv Dca Pa Aac S-Svc Aua Svc Cu C-ca yp: A a Ua Sucp F L/R/La Lc Bka Av N. Hw w pv p-pucha cu upp? 5. A a Hw w v a Vau Pp cu? 4. Dvy Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 3. Pucha Hw w hp cu vaua u aza Vau Pp? 2. Evaua Hw w a awa au u cpay puc a vc? cha pha: 1. Awa F wha vau a u cu ay w pay? F wha hy cuy pay? Hw a hy cuy pay? Hw wu hy p pay? Hw uch ach Rvu Sa cu va vu? yp: A a Ua Sucp F L/R/La Lc Bka Av Th wk c u h Cav C Au-Sha Ak 3.0 Up Lc. T vw a cpy h c, v hp://cavc./c/y-a/3.0/ a Cav C, 171 Sc S, Su 300, Sa Facc, Caa, 94105, USA. x pc L Pc Puc au p Cu p Vu p yac pc Na( aa) Y Maa Ra--Mak Fx C (aa,, u) Vaa c Ec ca Ec cp Day Ia: Mh N. Ya Day Ia: O: Mh N. Ya Hw w pv p-pucha cu upp? 5. A a Hw w v a Vau Pp cu? 4. Dvy Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 3. Pucha Hw w hp cu vaua u aza Vau Pp? 2. Evaua Hw w a awa au u cpay puc a vc? cha pha: 1. Awa Thuh whch Cha u Cu S wa ach? Hw a w ach h w? Hw a u Cha a? wk? a c-c? Hw a w a h : wh D cu u Thuh whch Cha u Cu S F wh a w ca vau? wa ach? Wha aw uach pa cu? Hw h w? Ma Mak Hw a u Cha a? Nch Mak S wk? Dv a c-c? Mu- Pa Hw a w a h wh cu u? Cha Cu S Cha xap Pa aac Dca Pa Aac S-Svc Aua Svc Cu C-ca yp ahp ach u Cu S xpc u ah a aa wh h? hav w ah? Hw a hy a wh h u u? Hw cy a hy? Cu Rahp Sucp F L/R/La Lc Bka Av F wh a w ca vau? Wh a u pa cu? Ma Mak Nch Mak S Dv Mu- Pa yac pc Na( aa) Y Maa Ra--Mak x pc L Pc Puc au p Cu p Vu p yac pc Na( aa) Y Maa Ra--Mak 9 ap chaacc: Fx C (aa,, u) Vaa c Ec ca Ec cp yp: A a Ua Sucp F L/R/La Lc Bka Av F wha vau a u cu ay w pay? F wha hy cuy pay? Hw a hy cuy pay? Hw wu hy p pay? Hw uch ach Rvu Sa cu va vu? yu u : C Dv (a c ucu, w pc vau pp, axu aua, xv uuc) Vau Dv ( cu vau ca, pu vau pp) Rvu Sa Hw w pv p-pucha cu upp? 5. A a Hw w v a Vau Pp cu? 4. Dvy Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 3. Pucha Hw w hp cu vaua u aza Vau Pp? 2. Evaua Hw w a awa au u cpay puc a vc? cha pha: 1. Awa Thuh whch Cha u Cu S wa ach? Hw a w ach h w? Hw a u Cha a? wk? a c-c? Hw a w a h wh cu u Cha xap Pa aac Dca Pa Aac S-Svc Aua Svc Cu C-ca yp ahp ach u Cu S xpc u ah a aa w hav w ah? Hw a hy a wh h u u Hw cy a hy? C Sucu Th wk c u h Cav C Au-Sha Ak 3.0 Up Lc. T vw a cpy h c, v hp://cavc./c/y-a/3.0/ a Cav C, 171 Sc S, Su 300, Sa Facc, Caa, 94105, USA. Fx pc L Pc Puc au p Cu p Vu p chaacc Nw Pac Cuza G h J D D Ba/Sau Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay D Cu Ra a h pa c h u u? Ky Ruc a xpv? Ky Acv a xpv? Th wk c u h Cav C Au-Sha Ak 3.0 Up Lc. T vw a cpy h c, v hp://cavc./c/y-a/3.0/ a Cav C, 171 Sc S, Su 300, Sa Facc, Caa, 94105, USA. x pc L Pc Puc au p Cu p Vu p N. vau w v h cu? u cu p a w hp v? u puc a vc a w ach Cu S? cu a w ay? Th wk c u h Cav C Au-Sha Ak 3.0 Up Lc. T vw a cpy h c, v hp://cavc./c/y-a/3.0/ a Cav C, 171 Sc S, Su 300, Sa Facc, Caa, 94105, USA. Typ: A a Ua Sucp F L/R/La Lc Bka Av yp uc Phyca Icua (a pa, cpyh, aa) Hua Faca Dyac pc Na( aa) Y Maa Ra--Mak Ky Ruc u Vau Pp qu? Ou Du Cha? Cu Rahp? Rvu Sa? Ky Ruc Ra--Mak 3. Pucha Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 4. Dvy Hw w v a Vau Pp cu? 5. A a Hw w pv p-pucha cu upp? Cu p Vu p Mva pahp: Opza a cy Ruc k a ucay Acqu pacua uc a acv Hw w pv p-pucha cu upp? 5. A a Hw w v a Vau Pp cu? 4. Dvy Hw w aw cu pucha pcc puc a vc? 3. Pucha Hw w hp cu vaua u aza Vau Pp? 2. Evaua Hw w a awa au u cpay puc a vc? cha pha: 1. Awa Wh a u Ky Pa? Wh a u ky upp? Ky Ruc a w acqu pa? Ky Acv pa p? a vc? Thuh whch Cha u Cu S F wha vau a u cu ay wcpay pay? Wh a u Ky Pa? Ky Acv upuc Vau Pp qu? u ky upp? Ou Du Cha? wa Wh a ach? F wha hy cuy pay? 2. Evaua Ky Ruc w acqu pa? Cu Rahp? Hw a w ach ha w? Hw a hy cuy pay? Acv pa p?hw wu hy p pay? Rvu a? Hw a u Ky Cha a? Hw w hp cu vaua va pahp: ca Opza wk? Hw uch ach Rvu Sa cu va vu? a cy Puc Ruc k a ucay P Sv yp: x pc yac pc Acqu a uc c-c? pacua a acv Pa/Nwk u aza Vau Pp? A a L Pc Na( aa) Hw a w a h wh cu Ua u? Puc au p Y Maa Cha pha: Ia: Cu S 1. Awa KyPa Pa Rvu Sa Ky Acv Vau Pp Cha Ky Hw w a awa au u Th Bu M Cava Ma Mak Nch Mak S Dv Mu- Pa xap Pa aac Dca Pa Aac S-Svc Aua Svc Cu C-ca F wh a w ca vau? Wh a u pa cu? F wh a w ca vau? a yp ahp ach u Cu Wh u pa cu? S xpc u ah a aa wh h? Ma Mak hav w ah? Nch Mak S Hw a hy a wh h u u? Dv Mu- Pa Hw cy a hy? F whawha vau a uvau cu ay wu pay? cu F a F wha hy cuy pay? Hw a hy w cuy pay? pay? ay Hw wu hy p pay? Hw uch ach Rvu Sa cu va vu? F wha hy cuy pay? Hw a hy cuy pay? Hw wu hy p pay? Hw uch ach Rvu Sa cu va vu? yp: A a Ua Sucp F L/R/La Lc Bka Av O: D y: Cu Cu Cu S Rahp S chaacc Nw Pac Cuza G h J D D Ba/Sau Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay vau w v h cu? u cu p a w hp v? u puc a vc a w ach Cu S? cu a w ay? Vau Pp Rvu Sa Rvu Sa Chaacc Cha Nw Thuh whch Cha u Cu S Pac wa ach? Hw a w ach h w? Cuza Hw a u Cha a? wk? G h J D a c-c? Hw a w a h wh cu u? D Ba/Sau Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay vau w v h cu? u cu p a w hp v? u puc a vc a w ach Cu S? cu a w ay? Hua chaacc xap Faca Nw aac Pa Pac Dca Pa Aac Cuza S-Svc G hsvc J D Aua D Cu Ba/Sau C-ca Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay Ky ypruc ahp u Cu u Vauach Pp qu? vauxpc w h cu? S uv ah a Rahp? aa wh h? Ou Du Cha? Cu hav u w cu p a w hp v? ah? Rvu Sa? u pucwh ah vc? ach Cu S? Hw hy a a uw u yp a uc Phyca cy cu a w ay? Hw a hy? Icua (a pa, cpyh, aa) Pp D y: Cu Rahp Vau Ky Ruc Vau Pp Rvu Sa Typ uc Phyca Icua (a pa, cpyh, aa) Hua Faca yp uc yu u : Phyca C Dv (a c ucu, w pc vau pp, axu aua, xv uuc) Icua pa, cpyh, Vau Dv(a ( cu vau ca,aa) pu vau pp) Hua Faca ap chaacc: Fx C (aa,, u) Vaa c Ec ca Ec cp Ky Ruc u Vau Pp qu? Ou Du Cha? Cu Rahp? Rvu Sa? Kyh Ruc u Vau qu? a pa cpp h u u? Ou Du Cha? Cu Rahp? Ky Ruc a xpv? Rvu KySa? Acv a xpv? Ky Ruc C Sucu Ky Ruc Ca Puc P Sv Pa/Nwk Nw Dv ca Pac Mu- Pa Puc Cuza P Sv G h J D Pa/Nwk D Ba/Sau Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay Ky Acv u Vau Pp qu? Ou Du Cha? Cu Rahp? Rvu a? I yu u : C Dv (a c ucu, w pc vau pp, axu aua, xv uuc) Vau Dv ( cu vau ca, pu vau pp) x pc yac pc ap chaacc: L Pc aa) FxNa( C (aa,, u) Puc au p Vaa Yc Maa Cu p Ec Ra--Mak ca Vu p Ec cp Fx C (aa,, u) Vaa c Ec ca Ec cp Ya vau w v h cu? F wh vau? Ky u Vau Pp qu? v? aacv w uca cu p a w hp Wh u paa cu? Oua Du u Cha? puc vc a w ach Cu S? Cu Rahp? Ma Mak cu a w ay? Nch Mak Rvu a? chaacc S Ky Acv Vau Pp Cu S Ky Acv Mh D : a h pa c h u u? Ky Ruc a xpv? Ky Acv a xpv? ap chaacc: a h pa c h u u? pay? a h pa c h u u? Ky Ruc a xpv? F wha vau a u cu ay w Ky Ruc a xpv? Ky Acv a xpv? F wha hy cuy pay? Hw a hy cuy pay? Ky Acv a xpv? yu u : C Dv (a c ucu, w pc vau pp, axu aua, xv uuc) Hw wu hy p pay? yu u : Vau Dv ( cu vau ca, pu vau pp) C Dv (a c ucu, w pc vau pp, axu aua, xv uuc) Hw uch ach Rvu Sa cuvau va vu? Dv ( cu vau ca, pu vau pp) ap chaacc: C Sucu Rvu SaC Sucu C Sucu Cuza G h J D D Ba/Sau Pc C Ruc Rk Ruc Accy Cvc/Uay Opza a cy chaacc Ruc k a ucay Nw Acqu pacua uc a acv Pac Ky Acv u Vau Pp qu? yp ach u Cu Wh auahp KyCha? Pa? Ou Du S ah a aa wh h? Wh axpc u kyuupp? Cu Rahp? hav w ah? Ky Ruc a w acqu pa? Rvu a? Hw a hy wh h p? u u? Ky a Acv pa ca Puc Hw cy a hy? va pahp: P Sv Wh a u Ky Pa? w h cu? Whvau a u kyv upp? Ky u cu p a w hp v? Ruc a w acqu pa? u puc vc a w ach Cu S? Ky Acv a pa p? cu a w ay? va pahp: Rahp Ky Cu Cu Rahp KyAcv Pa Ky Pa Vau Pp Ia: Day ca Puc P Sv Pa/Nwk va pahp: Opza a cy Ruc k a ucay Acqu pacua uc a acv O: Ky Acv u Vau Pp qu? Ou Du Cha? Cu Rahp? Rvu a? Wh a u Ky Pa? Wh a u ky upp? Ky Ruc a w acqu pa? Ky Acv pa p? Th Bu M Cava Th Bu M Cava Op uc, ækk v ækk wac, ha é æ, a v u a wa v a å aa pa kk, æ pa kk av y v a pa a vv pa / y v a pa. D : Ky Acv Ky Pa Th Bu M Cava 2/7

4 10 3/7 k a y å. D a kp på, a vav a væka puk v. E kp Né ka-kap ppuæ Np-ak, hv kk ka, uk, å v på. D a Owa Pu kv, hv ka v hjæp a åka u cava. E vkh kv, hva påæ vkh j p. I å, ha y væka: Lvac kuvæ6 hva æ vkh? O hv kø ku? Ku hv æ vkh? Kaa hva å vkh va u ku? Kua hva j vkh ku? Akv hvk akv pc ka vkh hå? Ruc hvk uc kæv a v vkh? Pa ak u a v a ø vakapac væka. Hy Chuh Facc Sau k7 k v ac a å : Th Buy S h Op Bu M a, kp k uc vkh Th S S a Op Bu M hv uc å a. F vkh aj å. D ø.a. å y a væ væka uø høj a a pa ak v. D yk, a / k pa(), å å a aaj a v akapac, kp vkh v- akapac. Gué, a å va å ø av k va, k -ak kk, a k a. Fk k y a å. B aa a akø hv påæ vkh uc, hv vkh pa-? Iæ hva j vkh p? O hva pæ vkh puk / vc? Ok hva y k? Vkh å j p v a vv k é a, ka væ. vkh å a vapc jå akv 5 Lux-ak Tux h pu. La Gaky v Th MESH why h uu u ha kp på y, hv vkh a æ jka a puk vc y p k ac a u hv, ypk vav av a ca. 6 Hva æ vkh? D ha kk ku puk vc, a kupv kuvæ vau 7 pp akak aø. Sau, Facc Dc a Chuh, Hy (2009) Th Tw Fac Op Bu M.

5 4/7 11 Pu 107,Tya Ay Cë C1 uvk å vaaaj puc. y hv a a ahæh h akø. Pak Av a wa u p uc c é a a y å a uy pa å på. H v wauvk k v a a uy wa, kk æ. Uvk j å kk p v a kæv a u, p j på vc. E å, hvpå påæ uvk j p, v a æ kua a upp k, pca pavy vkhvæk. Vkh c æ x a a a å v a v Lux upp. Op uc y kc væ væk a akk puk æ a ac- ck j ya, ø, ua kua. Uvk a Lux å aa jø a paø, pvap aa vkh, ha a ø uvk a Lux. D a økk apk v p uc, a uvkk uvk uc aka, a a uvk. E a yk v p uc wa v a akø v. M å vkh uc é k. I pak k av h, hv pa v kkucæ. E ua a pcp, å vkh, uc kkuc, a a pvj a på a v. Fx paø, a kku y væk å uc kkuc, av ø -

6 12 5/7 j, ø a ø vækak ya a uy, y væk. ka å å ø aaj kku. E aaj, ypk på ua a hv a på y akv a uvkk. E k kp på aaj Tya, Pu Cë k, uvk a y å p. Pu 107, Tya Ay Cë C1 uvk upæk ak, hv 3 puc uå pø på. Fa Aà, a v u kkk a a ø aua E Bu Caa, ha ha aå ucc å Ca D vø pak aua E Bu, u ukk, a k kp på vkh å. Raua ch, Fa Aa, v k uø a kyæ a. Raua va hv å ukk æ p, hv k-ka v pckk øva, ky v uø aaj k k hk på a c y u a, å E Bu h va k a a auaø. I aaj k k uvk Fa Aa ukk pk aka y ppv. På å k k E Bu. Sa kca E Bu på a v ækk aaj.a. hkæ NH H, Kaku ( pv pk), Lavazza (ka) N (chka). Må, hvpå E Bu k vkh va a ava, ak kaak hva a c-a. Saaj a c pukuvk å a æ akøakv, på a på ø pækh uy pv aca hv a. Rya A a kp på vkh å. D k uau k yka j a ku p på a a y paa. Rø, æ, a uhava a a ka akv. Rya A ha, hv a a yka ka akv, jk. F kp j Rya A å på a a a uhav, y a. Rya A a hap h uhav, Rya A pv pæ ka aa v æ paa uhav, a. E y kk y p, æk p, å å a u k. D ø, a uhav accp a a a Rya A, Rya A k uhav a æ æ a. Saaj ø Rya A u kkucy kku, a k kku yka a uhav. Pø Rya A æ v, å uhav, a Rya A. Ppkv Fk ha v, a kcapc, pk vapjk. Ma kk v y va. Iva a

7 6/7 App-puk uak. Iva ka væ å aa kp ka hv å æ på v. vav. Sauck-ka ukk kp på, hv aø ucc. Sauck ha j ka på c. O Sauck hv kk a på auæ. I auu 2012 v u, a Sauck aa Squa ka a av a. D y, a Sauck-ku a ka u Squa-app a a ka. Ku k a ku a u a hav hvk p kk. F Sauck-ku v å u kv a kø ka h hvk a up. Iva ha aå kk øvv a p, y, a høv h kk øvv a ka v uky kk u a å ucc. La v a hav vav y på, a å, væka. Hv a vvj a ø å, ka a væ æ pæk på kak u k aaja. Duv ka a.a. væ pæk på kaak a uc, a ø a, ka a væ på au a. Akv å aa, a, av v, ku j, kk auku, pukappaa, ky ukaa v a, v av ucc, pa u kav. D v væ a y a kk-va xcua uc, v. uc æ u y k ka åh u akø, ka u uc a væ v a ku y y puk, u a uukk kk-a akø a a å a. 13

8 14 7/7

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

Velkommen Udfordringer? Ja tak!

Velkommen Udfordringer? Ja tak! 2011 STORY Ih Vmm 3 S 4-5 Smj m mmu 6-7 H m 8-9 V ø æ 10-11 Spyp 12-13 Å 14-15 Vmm U? J! D h, m u m. S, p. D, v p CELF h u 2011. I CELF Sy ym v p. Sm æ v u, æ m væ h mm j, æ m. H u v p. V v mp hvvv, j,

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å * å, *: C I x, c 2013 2 IF/ 2014 c, p IF5, yf F5 F, 7, p 7 IF/ 2014 9 1011 p1213 15 p p17 p19 21 Cp2014 #W2014 Ff: 3 P! w Y, U f, å f på p f p, p U f p på p, på å P Pz p pp,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord F Ø N M 1:8 Sc L N J H C'? Cc H? B C H H H c H H c H H c H H x c H H cc- c H H H O C c C c C c C c C c c F C c C C cc c - F Ø N KU 2:8 Sc L T T H F L K B B E H c H E E H M é O G M L H U K S E E V B G B!

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Å h 1000-1700 E SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF 79947295 Hj: www S H M h 3 j ( K H) S å ø j på j y ø h y I 23 ø 2 på Så D h pø h å SFO2 () S å M ø y ø øh, å ø å M 23 T 23 j h ø

Læs mere

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Resultater fra læringslaboratoriet i Odense Vibeke Schrøder "#$%&$%'$()*%+,-$%'.012#2 Indholdsfortegnelse " #$%$%& ' ()&*+&)(),? @4=*(4'*("$'+5*(8A-*7,#74%7+0,%)'""%)-,+"*%

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Sagsnr : NYSAG. naboer

Sagsnr : NYSAG. naboer S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A P 9,30L K p 80 S 31 m 3 D 0 7 B NYSAG 1 1m j m19m 1p,, c p h j j æ h-! H j mmp hj m åm,h m på j m m mm m I L mm m, h HTHp m å p, ph mp, ( å )m æ,, æ,w m pm3

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å æ* å, *: C I x, c 2013 2 IF/ W F CPIIP 2014 Wc f IF P c5 Wc f C P 5 Wc f Cp Cy y F 7 Wc f C p 7 IF Cc IF Cp 9 IF/ W f Cpp 2014 pcp 1011 pc p1213 w 15 C p w 17 IF/ W f Cpp 2014

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 9 VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S æ- ø y LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æ æ D ø Ey 2 S y V y ø ø L ø : K Læ Uø O Pæ S E KOM GODT I GANG D ø ø K H ø LÆRINGSMÅL D : æ æ ø y æ æ

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater u 0 f f f fuå y. u u f. yh f h 8 h f h. f h c, h 0, 90 Ø f. 0 00. f f å u h u.. u å h h å 0,8, å, å y. å u f ffc f. å y yf.. å å å y y, h, f. : y: Å, h, (y f ) h: u,, ( u), åhu é (f u ), ( f åhu é), é,

Læs mere

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i 011-10 10 Å f b GF Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, S b høj å æ 1 p y I få u- æ f009 f!! u p f hu K f Df ÅL f F, b p y hpå, byå å æ æ-f fpø, fæy p b D ÅLF p u h f F u f æ bh f p S h u å byff

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG KARRO () VOGNP?? æ Å ØMR K ZONE z w G A P V 8 A c c G G c (6) D c O R C (6) M K PARKNG VE

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

Fo' ajle di små blomster da' dov æ' te' i år UGEPAKKEN PAKKEN. Hakket Oksekød hakket skinkekød skinkeschnitzler skinkegyros italiensk svinekam

Fo' ajle di små blomster da' dov æ' te' i år UGEPAKKEN PAKKEN. Hakket Oksekød hakket skinkekød skinkeschnitzler skinkegyros italiensk svinekam IDAG DEN 4 MA 27 7 ÅGANG N V ækk % 5762 V k 577 u 5772 Kvæu 575, 56 Fb 57 vb F' j å b ' v æ' ' å å v, ' æ' ' å ', å å k å v bø'kv å, æ' ' h' j' j ø '; å hv' j' v' ø' h, j' å æ j, 'øv å 'u' h ' j J' æk

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1

S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1 S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 6Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2016 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Sko etasker og Rygsække

Sko etasker og Rygsække SAMBA RABAT H uk V g' å! Fækk SPAR 25% v/ k V g' (kk å! ) Rø Rø 2. 9640 Fø. 98 63 10 73. www.k.k/f Nøg 2. 9640 Fø. 98 63 10 73. www.k.k/f Uk ugv g u 9640 Fø, 9631 G, f 9670 Løgø, 9600 A g 9620 Au SAMBA

Læs mere

!" #$%&'#!(# $)#*+,,-

! #$%&'#!(# $)#*+,,- " #$%&'#(# $)#*+,,- " #$%&'#(# " # $ % $)#*+,,- $#./$/"#'#$$'01 $&$$$&$ '&2$&111$"1# $3 %$4('4#1 &5#"#6&"5#"$ $#6$(1 7$10)8#(#$& 90&1##(%#$4('4# $&'41#$ $#./$/1$#'0&:#4;

Læs mere

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S p A j j 4, 3,S å,3770a K p 775 S 10305 u m 1 D 15 12 201 B mmb åbb m b S ås,m pp på, å u E j mmb j c,æ bmu, u, u c m m G bu b æ j mm mm å,p m c, m u,bu up m m j m

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

A15001U SR A15 2,6 0,7 0,0 S ,8 A16001U SR A16 2,1 1,7 0,0 S ,6

A15001U SR A15 2,6 0,7 0,0 S ,8 A16001U SR A16 2,1 1,7 0,0 S ,6 Udløb Type Bassin Deloplande A A(red) A(fra) Qa Qt+i Opland Overløb Vandm. BOD Total N Total P A10001U SR A6A, A11, A10 47,5 12,2 0,0 S2 67.151 672 134 33,6 A1001U SR A1, A8, A1C 47,2 8,0 0,0 SOP1 44.255

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen KOMMUNALBESTYRELSEN D v Åb Mø Rå Mø O 29. pb 2010 Møpu K. 16.30 Bæ M F v Lu ø. 16.30 ø 3. Åb ø. 17.00 Rå. E Fb (V), D E. H (V), R M (V), J Iv (V), E Mup (V), Th Ly Ru (V), Sø Hy (V), H Mu N (V), A Ab (V),

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere