Aalborg Universitet. 'The American Connection' i ny dansk poesi Larsen, Peter Stein. Published in: Kulturtrafik. Publication date: 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. 'The American Connection' i ny dansk poesi Larsen, Peter Stein. Published in: Kulturtrafik. Publication date: 2011"

Transkript

1 Aalborg Universitet 'The American Connection' i ny dansk poesi Larsen, Peter Stein Published in: Kulturtrafik Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Larsen, P. S. (2011). 'The American Connection' i ny dansk poesi. I S. Christiansen, K. T. Hansen, P. S. L., L. Mønster, & P. K. Pedersen (red.), Kulturtrafik: Æstetiske udtryk i en global verden. (1 udg., s ). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (Interdisciplinære kulturstudier, Vol. 2). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: August 24, 2015

2 Peter Stein Larsen The American Connection i ny dansk poesi Hvis man betragter de klassiske afhandlinger fra det 20. århundrede om moderne europæisk poesi, er det karakteristisk, at indflydelsen fra amerikansk digtning på denne ofte negligeres. I værker som C.M. Bowras The Heritage of Symbolism (1943), Hugo Friedrichs Die Struktur der modernen Lyrik (1956) og Kjell Espmarks Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire till surrealismen (1975) 1 glimrer den amerikanske tradition således helt ved sit fravær, og det er i dansk sammenhæng først med Torben Brostrøms Labyrint og arabesk (1967) og Poul Borums Poetisk modernisme (1966), 2 at man så småt begynder at diskutere amerikansk poesi i dansk sammenhæng. Dette betyder imidlertid på ingen måde, at man ikke kan registrere en indflydelse fra amerikansk lyrik på dansk digtning. Man kan her grundlæggende sige, at styrken af influensen har været voldsomt stigende op igennem det 20. århundrede. Det er således bemærkelsesværdigt, at man skal frem til 1960 erne, før man kan tale om en markant amerikansk påvirkning af dansk lyrik, hvis man ser bort fra en vis inspiration fra Walt Whitman hos den unge Johannes V. Jensen 1 Bowra, C.M.: The Heritage of Symbolism, Macmillan: London 1943; Friedrich, Hugo: Die Struktur der modernen Lyrik, Rowohlts deutsche Enzyklopædie: Frankturt am Main 1956; Espmark, Kjell: Att översätta själen - en huvudlinje i modern poesi, P. A. Norstedt: Stockholm Borum, Poul: Poetisk modernisme, Gyldendal: Kbh. 1966; Brostrøm, Torben: Labyrint og arabesk, Gyldendal: Kbh

3 PETER STEIN LARSEN samt diverse spredte influenser fra de europæisk orienterede digtere, T.S. Eliot og Ezra Pound. I det følgende vil jeg fokusere på lyriktrafikken fra USA til Danmark. Der vil blive set på to litterære bølger, som har haft indflydelse på dansk digtning, nemlig dels 50 ernes beatdigtning eller Oral Poetry, der får stor betydning for en række danske poeter fra 1960 erne og fremefter, dels 80 ernes og 90 ernes flerstemmige amerikanske digtning med John Ashbery som en hovedrepræsentant, hvis aftryk er markant i dansk lyrik fra omkring årtusindskiftet. Oral Poetry Den amerikanske lyrik fra 1950 erne har ofte fået påhæftet udtrykket Oral Poetry. Med Oral Poetry menes der, at man anser stemmen, den kropslige rytme og åndedrættet for selve essensen i det poetiske udtryk. Man satser på, at hele talesprogets kraft skal ledes ind i digtet og markerer en klar modsætning til en lyrik, der definerer sig som en konstruktion af skriftligt materiale. Litteraturhistorisk har denne opfattelse af, hvad digtning er, sin baggrund i romantikken med William Wordsworths definition fra af poesi som spontaneous overflow of powerful feelings, 3 og man vælger som litteraturhistoriske valgslægtskaber Walt Whitman og William Carlos Williams, hos hvem netop digterattituden som folkets barde og opfattelsen af digtet som en ekspansiv, mundtlig orienteret form gør sig gældende. I praksis udgør Oral Poetry på ingen måde nogen samlet bevægelse, men kan karakteriseres som en poetisk strømning med centre forskellige steder på det amerikanske kontinent. De vigtigste repræsentanter for strømningen optræder bl.a. i Donald Allens antologi The New American Poetry (1960) 4. Blandt disse grupperinger finder man Black Mountain-poeterne fra North Carolina, hvis ledende skikkelse er Charles Olson, The San Francisco Poetry Renaissance med digtere som Robert Duncan og Lawrence Ferlinghetti, samt beatdigterne, der om- 3 Wordsworth, William: Preface to Lyrical Ballads (1802), Anglistica: New York Allen, Donald (ed.): The New American Poetry, Grove Press: New York

4 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI fatter den myteomspundne trio, Allen Ginsburg, Jack Kerouac og William S. Burroughs. Charles Olson er tidligst ude som programmatisk bannerfører, og få manifester har i den amerikanske litterære offentlighed haft større gennemslagskraft end Olsons Projective Verse (1951), der er et mægtigt forsvar for den mundtlige poesi. En passage lyder: A poem is energy transferred from where the poet got it [...] by way of the poem itself to, all the way over to, the reader. Okay. Then the poem itself must, at all points, be a high-energy construct and, at all points, an energydischarge. 5 Digtet er altså en højenergisk konstruktion, der skal genskabe den kraft, som litteraturen menes at have tabt med sin skriftliggørelse. Der propageres for en poesi, hvor der er direkte passage fra sjælens inderste rum til læserens bevidsthed, og der satses på en lyrik, der er folkelig i den bedste betydning af dette ord, dvs. at alt det hverdagslige, almindelige og upåagtede, som ellers er forment adgang til poesiens gemakker, lukkes ind og anvendes som brændstof i digtet. Hvad angår udførelsen af Projective Verse s program for Oral Poetry, er det imidlertid ikke Olson selv, der kommer til at stå som den mest markante repræsentant, men Allen Ginsburg, hvis langdigt Howl fra Howl and Other Poems (1956) i årtier fremover har givet genlyd i hele den vestlige litterære verden. Den berømte åbning i Ginsburgs digt lyder: 5 Olson, Charles: Projective Verse, in: The New American Poetry, Grove Press: New York

5 PETER STEIN LARSEN HOWL For Carl Solomon I I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix, angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold-water flats floating across the tops of cities contemplating jazz, who bared their brains to Heaven under the El and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated, who passed through universities with radiant cool eyes hallucinating Arkansas and Blake-light tragedy among the scholars of war, who were expelled from the academies for crazy & publishing obscene odes on the windows of the skull, who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their money in wastebaskets and listening to the Terror through the wall, who got busted in their pubic beards returning through Laredo with a belt of marijuana for New York, who ate fire in paint hotels or drank turpentine in Paradise Alley, death, or purgatoried their torsos night after night 6 6 Ginsburg, Allen: Howl and Other Poems (1956), The Pocket Poets Series: San Francisco

6 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI Carl Solomon, som hylet er tilegnet, er en af Ginsburgs medsammensvorne digterrebeller, der i pagt med tidens anarkistiske, antipsykiatriske holdning lod sig indespærre frivilligt på et sindssygehospital for at demonstrere, at sindssyge var en naturlig reaktion på et sygt samfund. Hele digtet er en rablende udmaling af et koldt, fremmedgørende og menneskefjendsk samfund, i forhold til hvilket artikulationen af en subkultur med hengivelse til excesser af psykedelisk og seksuel art er den eneste modstrategi. Digtets billedmateriale er originalt og fascinerende med dets ophobninger af modsætningsfyldte sætningsled, der kombinerer oplevelsen af fornedrelse i den moderne civilisation med opløftelsen i stoffernes utopiske paradis på en måde, der er et ekko af den tidlige europæiske modernismes dekadente hæslighedsæstetik hos Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud og Georg Trakl. Man møder en pragtfuld visionær metaforik med udtryk som: supernatural darkness of / cold-water flats, Mohammedan angels staggering on tene- / ment roof og Blake-light tragedy / among the scholars of war. Det er således på ingen måde en whitmansk vitalistisk og verdensomfavnende attitude, der er på færde. Hvad der imidlertid er nyt i forhold til den europæiske modernisme, er den poetiske form, idet man her finder den totale satsning på den mundtlige udladning. Essentiel er endvidere Ginsburgs specialitet i digtet, nemlig den feberagtige gentagelse eller med tidens kerneord: digtets beat. Man bemærker digtets ekspansive karakter, hvor gentagelsen af anaforen who skaber associative knopskydninger i alle retninger. Man kender gentagelseseffekten fra tidligere modernistiske forfatterskaber som Whitman og i europæisk sammenhæng Guillaume Apollinaire og Edith Södergran, men Ginsburgs Howl er med sin frenetiske rasen og sin rytmiske brug af langlinjen i et eskalerende forløb en radikalisering af, hvad man før har set inden for poesien. Danske hyl Det er da heller ikke mærkeligt, at Howl ligesom det er tilfældet med de to andre kultbøger fra beatgenerationen, Jack Kerouacs On the Road (1957) og William S. Burroughs Naked Lunch (1959) vækker 129

7 PETER STEIN LARSEN enorm genklang i det danske litterære miljø fra 1960 erne og fremefter. Vi hørte hylet fra Amerika, lyder indledningen til et digt med titlen Poetik fra digtsamlingen Vindens tunge (1986), hvor Peter Laugesen gør rede for sine poetiske rødder. Og går vi tilbage til 1959, finder vi da også i Vindrosen nr. 4 en introduktion til The Beat Generation af Niels Barfoed og en oversættelse af Poul Sørensen med titlen Hylen. Mest markant af alle digtere fra de sene tressere, hvad angår receptionen af Howl og amerikansk Oral Poetry, er dog Dan Turèlls tidlige poetiske forfatterskab. Man finder her digte, der direkte imiterer Ginsburgs Howl som det noget usmagelige A spontaneous Message for Charlie Manson, Murderer (1970). I dette digt er den anaforiske afslutningspassage, der betjener sig af beatet Carl Solomon! I m with you in Rockland / I m with you in Rockland / where you must feel very strange (hvor Rockland hentyder til det psykiatriske hospital, hvor Salomon var indlagt), gentaget ordret i Turèlls digt med den forskel, at Carl Salomon er erstattet af den psykopatiske morder Charles Manson. Efter Turèlls ungdommelige tekster, hvor han eksperimenterer med at skrue sig selv op i en poetisk rablen af ginsburgske dimensioner, er det tydeligt, at de ting, Turèll har annekteret fra Howl og Oral Poetry, er nogle mere generelle, nemlig brugen af langlinjen og den rytmiske gentagelse af en frase som digtets vigtigste kompositionsprincip. Turèll kommer i René Høiriis Dan Turèll samtale og introduktion med følgende forklaring på dette forhold: Det er den måde jeg egentlig bedst kan lide at arbejde på når jeg pludselig har refrænet. Det kan være Lad os lege eller Vær venlig mod eller et hvilken som helst modul. Så har jeg en fast rytme, og så er det fuldstændig ligesom et stykke jazzmusik og man kan bare blæse en tenorsax-solo over den faste rytme, variere temaet, dreje andre temaer ind, vende tilbage igen. Det er i virkeligheden det rene Charlie Parker. 7 7 Høiriis, René: Dan Turèll samtale og introduktion (1977), Gyldendal: Kbh. 2002,

8 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI Vi oplever brugen af denne strategi i talrige af Turèlls tekster. Et eksempel blandt mange er Mentalt manifest Skizofren symfoni, der indledes på følgende måde: Jeg er buddhist fordi tomheden i alting er tydelig nok og det kun er nødvendigt at sé på et træ i regnen for at blive klar over det. Jeg er buddhist fordi jeg véd at alting altid siger sig selv og at alle véd alt, nemlig intet og dét i de smukkeste forklædninger. Jeg er buddhist fordi jeg som enhver anden mælkebøtte, skruptudse eller drukrøv er Buddha hvad enten det rager mig eller ej. Jeg er buddhist fordi jeg er totalt overbevist om buddhismens uendelige ligegyldighed og fordi jeg hader religioner og filosofier og elsker katte og bordtennis. Jeg er buddhist fordi jeg ikke er noget og ikke tror på at være noget. Jeg er buddhist fordi jeg er kynisk nok til hele tiden at vide jeg skal dø og naiv nok til hele tiden at glemme jeg skal leve. Jeg er buddhist fordi jeg ikke er mig og fordi jeg ikke kunne være mig hvis jeg var det. 8 At Turèll her som i andre af sine tekster har et ganske andet temperament end den desperate og aggressive attitude fra Howl, er oplagt. Alligevel er det tydeligt, at sansen for det store åndedræt, det rytmiske refræn og poetiske langlinjer, der er ladede til bristepunktet med ofte selvmodsigende betydninger, er arvestof fra beatgenerationen. Skal man pege på den mest rendyrkede arvtager af Ginsburgs Howl s og Oral Poetry s tro på stemmen og kroppens rytmer og drifter som bærer af den sande menneskelighed midt i en gold civilisation, bliver det imidlertid nok en senere poet, nemlig F.P. Jac, der debuterer med Spontane kalenderblade i Et hovedværk i forfatterskabet er Misfat (1980), som ligesom Ginsburgs digt forløber i én lang idiosynkratisk rablen over sine ikke mindre end 136 sider. Der er i dette værk også i stil med det amerikanske forbillede dømt den vestlige jordfæstelse og den definitive sidste generation i en skinger, oprørsk udladning, og der en sproglig ekspansion og et inten- 8 Turèll, Dan: Udvalgte digte II , Borgen: Kbh

9 PETER STEIN LARSEN sivt beat, som få andre danske digtsamlinger kommer på højde med. En passage fra Misfat lyder: jeg har været på spritten lige siden jeg fandt rede på mig selv, sen i blomst nægtede jeg krigstruslerne afstod fra for eller imod kristus og begyndte at tage mine billeder rapt ud af huden, forsvandt i alle afgørende øjeblikke for at finde ro på et ydersted, finde værd måske ved en pigetinding der tydeligt aftegnede orgasmen, jeg måtte ud af støjen med en finger i munden og blomster i håret, finde et hjørne og tømme en balle gin mens bladene sprang fra alle træerne jeg mener jeg duer bedst på grænsen af whisky og porter, og intet billede vil kunne overraske i mit vinduetilhold om natten, nul og nix jeg er dranker men jeg bærer på et af de største og mest ømme jordiske hjerter det har jeg utallige store sorte katte på, spørg pigerne på gaden de kender min tilstand de ved hvordan jeg vil kæles i nakken de ved hvordan tungen skal lægges ud på næsen, de vil kunne stå inde for mit forfald de vil kunne lyse skønheden, de vil kunne bekende at jeg er det sidste fra det æstetiske univers, jeg har været på angsten længere end tulipanen vist står mål til, jeg har elsket flere glansbilleder end de fleste vil kunne forstå i sorg og forvirring jeg har set rummene falde ned som krystalis, jeg har været på spritten længe inden at digtet og kærligheden blev en mulighed og set en mor der skiftede karakter mens hun græd, jeg har set dem døende tømme sig mens de kaldte fortvivlet på en far der ikke fandtes jeg har set pulsen helt åben tidligt en morgen, og jeg vil ud af det jeg vil ikke dæmpes jeg vil sgu se de piger når de overlader mig deres kønsåbning og ber mig om at stække, jeg vil sgu nuancere jeg vil udstråle vrangen jeg vil gøre alle smukke og alle skal komme til at se at blomsten skyder fra selve lorteklumpen der er ingen forskel på muld og gødning der er livet, ingen skal nægte mig min umådelighed jeg hører til i en kulturpause, jeg hører til i et tomrum inden verden jeg hører til af en verden, 9 9 Jac, F.P.: Misfat, Borgen: Kbh

10 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI Jacs digt og hans forfatterskab i dette hele taget er som beatdigtningen koncentreret omkring tre forestillingsområder, nemlig beruselse, erotik og poesi. Vi ser, hvordan de tre emner løber som tre spor gennem hele Jacs tekst. Ligesom spiritustemaet konstant vender tilbage i teksten ( jeg har været på spritten, tømme en balle gin, jeg duer bedst på grænsen af whisky og porter, jeg er dranker, mit forfald ), er det samme tilfældet for erotikken ( en pigetinding der tydeligt aftegnede orgasmen, spørg pigerne på gaden, de ved hvordan jeg vil kæles i nakken, kærligheden, når de overlader mig deres kønsåbning og ber mig om at stække ) og for det poetiske ( tage mine billeder rapt ud af huden, intet billede vil kunne overraske, det æstetiske univers, digtet ). De tre betydningssfærer er kort sagt uadskillelige. Fortolkningsmæssige brændpunkter i digtet er i høj grad passager, hvor de tre betydningsområder er i nærkontakt med hinanden. Det gælder formuleringer som: de vil kunne stå inde for mit forfald de vil kunne lyse skønheden / de vil kunne bekende at jeg er den sidste fra det æstetiske univers og jeg har været på spritten længe inden at digtet og kærligheden blev en mulighed. I sammenknytningen af de tre sfærer ligger i koncentrat den klassisk modernistiske beruselsespoetik, som også overtages af beatdigterne. Digteren er den heroisk lidende seer, den rebelske outsider, den store syge eller den sidste fra det æstetiske univers. Og sygdommen, forfaldet, spritten samt pigerne på gaden har, som man kender det tilbage til Baudelaire og især Rimbaud, den funktion at fremkalde en misdannet sjæl og en forvirring af alle sanser som en forudsætning for, at digteren kan undfange sine grænsesprængende poetiske visioner. Digtets logik er på denne vis klar i sin shamanistiske, poet maudits -logik: spritten var der før digtet blev en mulighed, forfaldet er grundlag for skønheden eller med trumf på til sidst: blomsten skyder fra selve lorteklumpen. Man kan med andre ord i relation til treklangen spiritus-erotik-poesi læse digtet som en eksemplarisk udviklingshistorie for en moderne desperado-digter. Startpositionen er, at der gøres op med alle sociale, politiske, etiske og religiøse forståelsesrammer for tilværelsen, og den konkrete anledning i digtet er bl.a. de tidlige 1980 eres opgør med 1970 ernes politisering af kunsten: sen i blomst nægtede jeg krigstrus- 133

11 PETER STEIN LARSEN lerne afstod fra for eller imod / kristus. Alternativet er en æstetiskpoetisk tilværelsestolkning: begyndte at tage mine billeder rapt ud af huden. Der fortælles i de 29 linjer om en ung mands søgen efter skønheden og poesien, og det hele klinger ud i en mægtig oratorisk fanfare, hvor jeget eksponerer sig selv som en altfavnende og altkrævende, profetisk digterskikkelse: ingen skal nægte mig min umådelighed. Hermed er alt om teksten dog ikke sagt, for man kan med god ret på visse punkter også stille sig kritisk over for den Oral Poetry-æstetik, som er grundlæggende for traditionen fra Whitman over Ginsburg til F.P. Jac. Bliver der ikke tale om en noget perspektivløs dyrkelse af den individuelle frigørelse og af en rapsodisk og seer-agtig digterpositur? Eller sagt med Niels Franks skarpe formulering fra essayet Den anden tradition (2007): Er Oral Poetry s faldgrube ikke, at den kan ende i det rene åndemaneri. 10 At Frank kan have ret i sin pointe, når man taler om den mindre originale poet, er der ingen tvivl om. Har vi at gøre med poeter, der i den grad er unikke i deres udtryk som i tilfældet med Jac, er det derimod tvivlsomt, om annekteringen af nogle bestemte attituder og strategier, som dem der f.eks. kendetegner Oral Poetry, er i stand til at uniformere digterens stil. Pointen ved Jacs poesi er således netop, at digterens bizarre poetiske diktion er bundet til den måde, hvorpå manden føler, tænker, lever og taler. Den barnligt-kejtede, sårbarthengivne og fjottet-oprørske tone, som er aflæselig overalt i Jacs tekster, er en del af mandens konstitution. Jacs unikke stil viser sig i mindst tre forhold, som kort kan opsummeres. For det første er hans stil i voldsom grad influeret af slang og dagligdags tale. Man ser i ovenstående digt de vitale tilskud til stilen med hverdagslige vendinger som på spritten, rede på mig selv, nul og niks, spørg pigerne på gaden og fra selve lorteklumpen. For det andet skabes Jacs originale stil ved deformeringer af normalsproget. Man ser, hvordan intransitive verber tilføjes objekt ( de vil kunne lyse skønheden ), hvordan verber tilkobles præposition på uvant vis ( bladene sprang fra alle træerne ), hvordan adverbier 10 Frank, Niels: Alt andet er løgn. Essays om moderne litteratur, Gyldendal: Kbh. 2007,

12 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI knyttes til verballed på ikke-ortodoks vis ( jeg duer bedst på grænsen til whisky ), og hvordan der konstant dannes bizarre neologismer ( vinduetilhold, misfat ). For det tredje er der hos Jac ikke tale om et gennemgående tonefald eller en fast forestilling om verden, men derimod om at holdningen, tonefaldet og stilen hele tiden skifter. Ovenstående teksts diktion rutsjer f.eks. frem og tilbage mellem to poler. På den ene side proklameres der myndigt og selvbevidst som i et manifest ( sen i blomst nægtede jeg krigstruslerne afstod fra for eller imod, jeg er det sidste fra det æstetiske univers ). På den anden side er teksten fyldt med udsagn om et sårbart, labilt og desperat gemyt, der har vanskeligt ved at tackle omverdenen og er fremmedgjort over for sine egne følelser ( forsvandt i alle afgørende øjeblikke, bærer på et af de mest ømme jordiske hjerter ). Vi kan følge de konstante skift i tone fra den hudløse tryglen om forståelse ( måske finde værd måske ved en pigetinding ) over det selvpromoverende profetiske ( intet billede vil kunne overraske ) og det afvæbnende selvironiske ( det har jeg utallige store sorte katte på ) til det brutalt krævende ( jeg vil sgu se de piger når de overlader mig deres kønsåbning ) til det docerende, det inderlige og det aggressive. Der er kort sagt hos Jac en kompleks flerstemmig udsigelsesstruktur, hvor der i teksten tales fra mange forskellige instanser i jeget. Og hermed er vi inde på et punkt, hvor Jac har fjernet sig fra den klassiske Oral Poetry. Den flerstemmige poesi F.P. Jac må i allerhøjeste grad betragtes som en ener inden for moderne dansk poesi. Samtidig er han måske den sidste danske poet, der kan ses i forlængelse af beatgenerationens poetik med dens ekspansive monologiske form og dens dyrkelse af en individualistisk hedonisme. Efter 1980 erne kan man registrere, at den amerikanske poesi, som har influeret danske digtere, har haft et anderledes komplekst og sofistikeret udtryk. Den mundtlige poesitradition indgår f.eks. her i synteser med andre poetiske strømninger. Dette ses i amerikansk sammenhæng hos poeter som Kenneth Koch og John Ashbery, hos hvem man møder subtile blandinger af Oral Poetry og den såkaldte Language Poetry. I sidst- 135

13 PETER STEIN LARSEN nævnte retning lægger man modsat i Oral Poetry vægten på, at komposition, form og stil er matricer, som digteren kan vælge imellem og kombinere frit, på samme måde som man i Danmark så det i konkretismen og systemdigtningen fra 1960 ernes slutning. I dansk sammenhæng har Lars Bukdahl i forbindelse med udgivelsen af Niels Franks Tabernakel i 1996 talt om den frankske vending i dansk poesi. Og der er heller ingen tvivl om, at den indflydelse, som Niels Frank som digter, essayist og rektor for Forfatterskolen i København har haft, hvad angår omstemningen af dansk lyrik i retning af en amerikansk påvirket, flerstemmig poetik, næppe kan undervurderes. Hvad angår det flerstemmige, skal det naturligvis understreges, at der her ikke behøver at være tale om en mundtlig orienteret poetisk form. For at understrege dette bruger Frank ofte det alternative udtryk, stilistisk sammensathed. Dette fænomen har Frank i udpræget grad lært af amerikansk poesi hos sine to forbilleder, Wallace Stevens og John Ashbery. For Stevens vedkommende har Frank skrevet talrige essays om digteren. Det gælder bl.a. efterordet til 1987-udgaven af Hugo Friedrichs Strukturen i moderne lyrik, teksten Akademisk note om Wallace Stevens, der optræder i forskellige udgaver i såvel Yucatán (1993) som Første person, anden person (2004) samt Den anden tradition fra Alt andet er løgn (2007). 11 Hvad angår oversættelsen af Stevens lyrik, er denne udkommet på dansk parallelt med Franks introduktioner i et fyldigt udvalg af Poul Borum med titlen Verdensdele (1994). 12 Niels Frank sætter i sine præsentationer af Stevens fingeren præcist på denne digters særpræg, nemlig den perspektivforskydning, der foregår i Stevens tekster, således at læseren, når han glider gennem et digt, føres igennem en række forskellige rum. Der opstår på denne vis en flerstemmighed, som giver teksten en udvidet betydning i forhold til, hvad vi møder i beat-poesien, hvor den poetiske stemme forlenes med en høj grad af autoritet og entydighed. Det digteriske ords renhed og uskyld er kort og godt anfægtet, og når den direkte mundtligheds troværdighed er destabiliseret, gives der plads for et net af uaf- 11 Friedrich, Hugo: Strukturen i moderne lyrik, Gyldendal: Kbh. 1987; Frank, Niels: Yucatán, Gyldendal: Kbh. 1993; Frank, Niels: Tabernakel, Gyldendal: Kbh Frank, Niels: Første person, anden person, Gyldendal: Kbh. 2004; samt Frank Stevens, Wallace: Verdensdele, Centrums Lyrikbibliotek: Århus

14 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI gørligheder og ironier i digtet. Frank taler rammende i Den anden tradition om, hvordan Stevens digte forskyder sig fra den førstehåndsoplevelse, som centrallyrikken baserer sig på, og i retning af fremmedgørelse, leksikalitet, diskontinuitet, selvmodsigelse. 13 Wallace Stevens berømteste digt er uden konkurrence Thirteen Ways of Looking at a Blackbird (1923), fra hvilket de fire første strofer lyder: I Among twenty snowy mountains, The only moving thing Was the eye of the blackbird. II I was of three minds, Like a tree In which there are three blackbirds. III The blackbird whirled in the autumn winds. It was a small part of the pantomime. IV A man and a woman Are one. A man and a woman and a blackbird Are one. 14 Vi ser i teksten, hvordan synsvinkel, tonefald, stil og genre på forunderlig vis skifter fra strofe til strofe. Fra den første strofes nøgterne iagttagelse ( The only moving thing / Was the eye of the blackbird ) glider vi over i en filosofisk refleksion med anskueligt billedsprog ( I was of three minds, / Like a tree / In which there are three black- 13 Frank 2007, Stevens, Wallace: Collected Poems, Faber and Faber: New York

15 PETER STEIN LARSEN birds ) for så at bevæge os videre til en æstetisk-kulturelt forfinet betragtning ( The blackbird whirled in the autumn winds. / It was a small part of the pantomime ) og endelig til et nonsensudsagn ( A man and a woman / Are one. / A man / and a woman and a blackbird / Are one. ) I Franks Tabernakel (1996) har Frank taget fanen op fra Stevens Thirteen Ways of Looking at a Blackbird i den absurd-humoristisk serie strofer med titlen Tretten haiku med blå tyre, fra hvilken et uddrag lyder: (Haiku som på mytologiernes tid) Een gang gik tyren ned til floden. Og een gang til for at gense sit billede Aldrig havde den set så blå en tyr (Bekendelseshaiku) Han sagde: Jeg er en tyr. En blå tyr. Men en gang imellem, som fx nu, er jeg også en rød tyr (Poetik haiku) Uden billeder forbliver poesien stum. Uden sin farve er den blå tyr et afstumpet dyr. Uden sin særlige lethed kan sneen ikke falde (Haiku i moderne tid) Den blå tyr står solidt i blæsten mellem højhusene. Den er et lykkeligt dyr. Fluen der sidder på dens skulder, er ikke nogen tung flue 138

16 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI (Haiku til skeptikere) Har De måske nogensinde set en grøn tyr 15 Ligheden mellem Franks blå tyre og Stevens solsorte er naturligvis mere end tydelig. Poetikken går også hos Frank ud på at anlægge en vifte af uforudsigelige synsvinkler og stilholdninger i løbet af teksten. Vi springer fra folkemytologiens følelsesfulde beretning ( Aldrig havde den set så blå en tyr ) til en moderne, bekendelseslitterær og plat privat refleksion ( Han sagde: Jeg er en tyr. / En blå tyr. Men en gang imellem, / som fx nu, er jeg også en rød tyr ). Herefter træffer vi en filosofisk, æstetikteoretisk diskurs, hvis prægnans retorisk søges understreget med en anaforisk treklang. Herpå følger en moderne højlitterær skildring med ydre og indre synsvinkel hos den blå tyr. For så at afslutte med en dagligsproglig henvendelse til læseren ( Har De måske / nogensinde set / en grøn tyr ). Tekstens virkning ligger i den spøgefulde overraskelseseffekt, som de uforudsigelige skift i relation til det abstrakte motiv medfører. Et mægtigt oplevelsesrum lægges ud for læseren, og man mærker den klare forskel i forhold til centrallyrikken, hvor læserens adgang til og identifikationsmuligheder i det poetiske univers ikke er forstyrrede. I dansk litteratur fra midten af 1990 erne kan vi registrere en vækst og radikalisering, hvad angår brugen af en flerstemmig strategi i poesien. Jeg har i Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009) 16 peget på, at den centrallyriske norm har været på tilbagetog og har givet plads for en anden type af poesi, som man kan kalde interaktionslyrik. Ved centrallyrik forstår jeg tekster med et monologisk præg, i hvilke et poetisk subjekts stemme forlenes med en høj grad af autoritet og autenticitet, og i hvilke dette digteriske subjekt figurerer som det entydige centrum i det poetiske univers. Som værker har centrallyriske tekster et præg af enhed og beherskelse, og i stilistisk henseende er der i sådanne tekster en høj grad af homogenitet. 15 Frank, Niels: Tabernakel, Gyldendal: Kbh Larsen, Peter Stein: Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000, Syddansk Universitetsforlag: Odense

17 PETER STEIN LARSEN Modsat centrallyrikken er interaktionslyrikken karakteristisk ved, at det poetiske subjekts autoritet er anfægtet. Når betegnelsen interaktion bruges, skyldes det, at det essentielle ved denne poesi er, at udsigelsesinstansen i modsætning til, hvad vi ser i centrallyrikken står i et interaktionsforhold til og er påvirket af andre sociale kontekster og andre udsigelsesinstanser, der hermed sætter deres præg på den poetiske stil. Her er der tale om en stilistisk og genremæssig heterogenitet, der betegner et opgør med den beherskelsesnorm, som vi finder inden for centrallyrikken. Det ofte anarkistiske og kaotiske i kompositionel forstand bevirker desuden, at sådanne tekster sjældent er klart afgrænsede som værker. Skal man søge årsagen til, at der sker dette opbrud inden for de poetiske normer i Danmark, så kan den amerikanske indflydelse næppe overvurderes. Ligesom Charles Olson og Allen Ginsburg har stor indflydelse på danske lyrikere fra Dan Turèll til F.P. Jac, så har digtere som Wallace Stevens og John Ashbery haft det på de sidste tyve års danske lyrikere via oversættelser og introduktioner af bl.a. Poul Borum og Niels Frank. I Niels Franks essays fra Yucatán til Alt andet er løgn anskues Ashbery på mange måder som en videreudvikling af den poetiske strategi, som man finder i en række af Wallace Stevens tekster fra første del af det 20. århundrede. Hos Ashbery er devisen ikke bare som hos Stevens, at hver strofe kan være et nyt rum med en ny stemning, synsvinkel og stil, som læseren kan træde ind i, men at ovennævnte forhold simpelthen skifter uophørligt fra sætning til sætning i den poetiske tekst. Digtet anskues ikke som en fast enhed, men som noget der hele tiden bliver til og skifter betydning under læsningen. Skal man således fastlægge den udvikling, som Ashbery og hans ligesindede fra konstellationen The New York Poets iværksætter, er det en distancering fra beat-digternes individualistiske monologiske digt med dets ofte entydige, socialt og politisk revolterende agenda. Hos digtere som John Ashbery og Kenneth Koch består poesi af komplekse sproglige kompositioner, hvor ironier og flertydigheder er allestedsnærværende, og hvor principielt alle tilværelsesområder har adgang til teksten og væltes ind i digtet med glubende appetit. Ligeledes er det i pagt med hvad jeg før benævnte interaktionslyrik vanskeligt at fastlæg- 140

18 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI ge et entydigt udsigelsescentrum, idet en mængde, ofte modstridende diskurser fletter sig ind imellem hinanden i digtet. Et typisk eksempel på Ashberys poesi, der er kommet i flere udgaver på dansk, er digtet What is Poetry fra Houseboat Days (1977). Digtet er oversat af Niels Frank i Selvportræt i et konvekst spejl (1989) 17 og lyder i sin engelske udgave: The medieval town, with frieze Of boy scouts from Nagoya? The snow That came when we wanted it to snow? Beautiful images? Trying to avoid Ideas, as in this poem? But we Go back to them as to a wife, leaving The mistress we desire? Now they Will have to believe it As we believed it. In school All the thought got combed out: What was left was like a field. Shut your eyes, and you can feel it for miles around. Now open them on a thin vertical path. It might give us what? some flowers soon? 18 Digtet er, som man straks mærker, et bombardement af ironiske og sarkastiske spørgsmål vedrørende poesiens væsen. At vi har at gøre med en ganske anden form for poesi end i Ginsburgs monologiske talestrøm, er helt oplagt, for der fremlægges i digtet en serie vinkler og vidt forskellige bud på, hvad poesi ifølge digtet i hvert fald ikke er, i en fingeret dialog med et subjekt, der angiveligt har diverse opbyggelige svar på, hvad poesi er. 17 Ashbery, John: Selvportræt i et konvekst spejl, Centrums Lyrikbibliotek: Århus Ashbery, John: Houseboat Days, Penguin Books: New York

19 PETER STEIN LARSEN I digtets to første sætninger udkastes med nihilistisk ironi to billeder på en forloren æstetisk opstilling, og der lanceres et tredje begrebsliggjort bud på, hvad poesi kan være ( Beautiful images? ). Disse forslag har digtet ikke andet end en tavs vrængen tilovers for. Anderledes med det fjerde bud ( Trying to avoid / Ideas, as in this poem? ), som tilsyneladende er i samklang med det rodede, flagrende og illusionsløse i digtets stil, hvor der absolut ikke er tale om, at digtet har tænkt at levere et opbyggeligt og veldefineret svar på, hvad poesi er. Ideer er dog, anfører digtet i den næste grumme passage, det eneste, vi har at holde os til, som de dilletanter vi er svarende til, at vi holder os til vor hustru frem for den elskerinde, vi begærer. Og sådan er det gået med alle illusioner, fremfører digtet videre i en serie løst associerede udsagn, hvis essens er, at samfundet kun har lært os ensretning, konformitet og fantasiløshed ( All the thought got combed out: / What was left was like a field. / Shut your eyes, and you can feel it for miles around ). I digtets afsluttende strofe tror vi et øjeblik, at der leveres et forløsende og positivt udsagn om, hvad poesi er. Her mobiliseres således et modbillede til det uniformerede og tilpassede liv, nemlig den ensomme opadstræbende vandring ( Now open them on a thin vertical path ), som ofte tidligere i poesien har været emblemet på den heroisk lidende og udvalgte kunstner. Men Ashbery slutter digtet af med en sætning, der fuldstændig dementerer det, der stod i den forrige sætning, nemlig en ironisk grimasse i forhold til den forestilling, at poesi har noget med realiseringen af en individuel frihed at gøre ( It might give us what? some flowers soon? ). Den flerstemmige strategi, som John Ashbery er en af de vigtigste forudsætninger for, at man har annekteret i dansk poesi, har talrige repræsentanter i dansk litteratur i 90 erne og 00 erne. Man kunne her nævne Niels Frank, Pia Juul, Naja Marie Aidt, Katrine Marie Guldager, Christian Dorph, Bo hr. Hansen, Ursula Andkjær Olsen, Martin Glaz Serup, Mette Moestrup, Marius Nørup-Nielsen og Lars Skinnebach. Kaster vi et blik på en af dansk poesis yngste, Lars Skinnebach, finder vi som hos Ashbery, men i en endnu mere radikal form en mundtlig digtform, i hvilken der forekommer en mængde uforudsigelige skift i den måde, hvorpå der tales i digtet. Digtsamlingen I morgen findes systemerne igen (2004) anslår helt ud i titlen den poetiske strategi, der går ud 142

20 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI på at underminere og betvivle enhver form for ideologier og på forhånd givne konceptioner af verden. At sproget er besat og befængt med ideologi har talrige filosoffer fra Ludwig Wittgenstein til Jacques Derrida understreget. Og man kan også roligt sige, at den poetiske tilgang, hvor man som hos Per Højholt og konkretisterne søger at afsløre og travestere det herskende sprog, i Skinnebachs tekster praktiseres i en turbo-udgave. Den digteriske stemme indgår i hans tekster altid i et intenst samspil med det omgivende samfund, og der akkumuleres i det tekstlige forløb stumper af alverdens aflyttede og fremsagte udsagn. En mangetydighed opstår i kraft af, at det aldrig helt er til at fastslå, hvem de mange udsagn i teksten skal tilskrives. I Skinnebachs I morgen findes systemerne igen er ærindet i høj grad en socialt kritisk agenda. Alverdens, ofte både korrupte, afstumpede og stupide personer får lov til at ytre sig på en måde, der kan siges at være en videreudvikling af den sarkastisk-politiske rolledigtning, som man har set i Danmark i adskillige årtier. Men at radikaliteten i anvendelsen af denne form i de flerstemmige, anti-apostrofiske digte er større end vanligt, ser man tydeligt: Man må være villig til at mislykkes. Mange tak for invitationen Om natten, når vi er søvnløse, hælder vi vores liv på flasker og så falder vi om, det er virkelig varmt herinde er det ikke? Han har en kuffert fuld af lovforslag og forfaldne dyder Det er midlerne for vores revolutionshelt. Og målet? Generøsitet, måske? Der må være vigtigere ting at diskutere end folkeoplysning. Nej, tror du? Solen skammer sig mellem husene, folk ligger i et gammelt mørke. En eller anden siger Så siger en anden. Men det er en folkevandring der som sådan vil oversvømme og drukne den vestlige verden hvis vi ikke ja, hvis vi ikke tager os i agt Det er de privilegerede der forsvarer deres privilegier! Det er de privilegerede der forsvarer deres privilegier! Der er så mange forudsigelser. Og svin. Hvis du pisser i Det Muslimske Hav bliver det større og mere ildelugtende Men det skal ikke afholde dig, hr. folketingsmand Lidt værdighed, derimod. Står den? Står den på oprydning? 143

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD

SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD Download fra Spring nr 16 forlagetspring.dk COPYRIGHT Svend Skriver SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD Interview med Per Højholt Per Højholt og Søren Ulrik Thomsen lader sig ikke uden videre sætte

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

Lyd, litteratur og musik

Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Gestus i kunstoplevelsen Birgitte Stougaard pedersen Aarhus Universitetsforlag a Lyd, litteratur og musik Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2008

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Haiku krusninger i dansk lyrik

Haiku krusninger i dansk lyrik Haiku krusninger i dansk lyrik Thorvald Berthelsen I 1853 åbnede de japanske ledere landet for samhandel med Vesten. Det betød at japansk kultur blev tilgængelig for udlændinge. Haiku blev udbredt i hele

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for pulished version

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Schön og designrefleksioner

Schön og designrefleksioner Schön og designrefleksioner Eva Brandt Lektor, Ph.D. Center for Design Research Danmarks Designskole eva.brandt@dkds.dk 1995 Civilingeniør Produktudvikling Driftsteknik 1995-1999 User Centered Design Gr.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint.

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint. Aalborg Universitet Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter Mørch, Christoffer; Søberg, Peder Veng; Broen, Thomas Publication date: 201 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Det eksemplariske. Villa Venires læringsprincip. Af Line Bruse Hoff og Stine Lindegaard Skov, praktikanter i Villa Venire A/S December 2013

Det eksemplariske. Villa Venires læringsprincip. Af Line Bruse Hoff og Stine Lindegaard Skov, praktikanter i Villa Venire A/S December 2013 Det eksemplariske Villa Venires læringsprincip Af Line Bruse Hoff og Stine Lindegaard Skov, praktikanter i Villa Venire A/S December 2013 Entre og velkomst til læseren Inden du starter på denne artikel,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Kreativitet på kanten Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Aktuelle krav Uddannelse og skolen skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. Formål: Effektiv

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet Lidt om rytmer Instrumenternes rolle i samspillet Forgrund & baggrund Baggrunden, rytmegruppen, groovet Baggrund - rytme Det er altid trommernes opgave at underbygge rytmen/groove et. Forgrund Baggrund

Læs mere