Aalborg Universitet. 'The American Connection' i ny dansk poesi Larsen, Peter Stein. Published in: Kulturtrafik. Publication date: 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. 'The American Connection' i ny dansk poesi Larsen, Peter Stein. Published in: Kulturtrafik. Publication date: 2011"

Transkript

1 Aalborg Universitet 'The American Connection' i ny dansk poesi Larsen, Peter Stein Published in: Kulturtrafik Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Larsen, P. S. (2011). 'The American Connection' i ny dansk poesi. I S. Christiansen, K. T. Hansen, P. S. L., L. Mønster, & P. K. Pedersen (red.), Kulturtrafik: Æstetiske udtryk i en global verden. (1 udg., s ). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (Interdisciplinære kulturstudier, Vol. 2). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: August 24, 2015

2 Peter Stein Larsen The American Connection i ny dansk poesi Hvis man betragter de klassiske afhandlinger fra det 20. århundrede om moderne europæisk poesi, er det karakteristisk, at indflydelsen fra amerikansk digtning på denne ofte negligeres. I værker som C.M. Bowras The Heritage of Symbolism (1943), Hugo Friedrichs Die Struktur der modernen Lyrik (1956) og Kjell Espmarks Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire till surrealismen (1975) 1 glimrer den amerikanske tradition således helt ved sit fravær, og det er i dansk sammenhæng først med Torben Brostrøms Labyrint og arabesk (1967) og Poul Borums Poetisk modernisme (1966), 2 at man så småt begynder at diskutere amerikansk poesi i dansk sammenhæng. Dette betyder imidlertid på ingen måde, at man ikke kan registrere en indflydelse fra amerikansk lyrik på dansk digtning. Man kan her grundlæggende sige, at styrken af influensen har været voldsomt stigende op igennem det 20. århundrede. Det er således bemærkelsesværdigt, at man skal frem til 1960 erne, før man kan tale om en markant amerikansk påvirkning af dansk lyrik, hvis man ser bort fra en vis inspiration fra Walt Whitman hos den unge Johannes V. Jensen 1 Bowra, C.M.: The Heritage of Symbolism, Macmillan: London 1943; Friedrich, Hugo: Die Struktur der modernen Lyrik, Rowohlts deutsche Enzyklopædie: Frankturt am Main 1956; Espmark, Kjell: Att översätta själen - en huvudlinje i modern poesi, P. A. Norstedt: Stockholm Borum, Poul: Poetisk modernisme, Gyldendal: Kbh. 1966; Brostrøm, Torben: Labyrint og arabesk, Gyldendal: Kbh

3 PETER STEIN LARSEN samt diverse spredte influenser fra de europæisk orienterede digtere, T.S. Eliot og Ezra Pound. I det følgende vil jeg fokusere på lyriktrafikken fra USA til Danmark. Der vil blive set på to litterære bølger, som har haft indflydelse på dansk digtning, nemlig dels 50 ernes beatdigtning eller Oral Poetry, der får stor betydning for en række danske poeter fra 1960 erne og fremefter, dels 80 ernes og 90 ernes flerstemmige amerikanske digtning med John Ashbery som en hovedrepræsentant, hvis aftryk er markant i dansk lyrik fra omkring årtusindskiftet. Oral Poetry Den amerikanske lyrik fra 1950 erne har ofte fået påhæftet udtrykket Oral Poetry. Med Oral Poetry menes der, at man anser stemmen, den kropslige rytme og åndedrættet for selve essensen i det poetiske udtryk. Man satser på, at hele talesprogets kraft skal ledes ind i digtet og markerer en klar modsætning til en lyrik, der definerer sig som en konstruktion af skriftligt materiale. Litteraturhistorisk har denne opfattelse af, hvad digtning er, sin baggrund i romantikken med William Wordsworths definition fra af poesi som spontaneous overflow of powerful feelings, 3 og man vælger som litteraturhistoriske valgslægtskaber Walt Whitman og William Carlos Williams, hos hvem netop digterattituden som folkets barde og opfattelsen af digtet som en ekspansiv, mundtlig orienteret form gør sig gældende. I praksis udgør Oral Poetry på ingen måde nogen samlet bevægelse, men kan karakteriseres som en poetisk strømning med centre forskellige steder på det amerikanske kontinent. De vigtigste repræsentanter for strømningen optræder bl.a. i Donald Allens antologi The New American Poetry (1960) 4. Blandt disse grupperinger finder man Black Mountain-poeterne fra North Carolina, hvis ledende skikkelse er Charles Olson, The San Francisco Poetry Renaissance med digtere som Robert Duncan og Lawrence Ferlinghetti, samt beatdigterne, der om- 3 Wordsworth, William: Preface to Lyrical Ballads (1802), Anglistica: New York Allen, Donald (ed.): The New American Poetry, Grove Press: New York

4 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI fatter den myteomspundne trio, Allen Ginsburg, Jack Kerouac og William S. Burroughs. Charles Olson er tidligst ude som programmatisk bannerfører, og få manifester har i den amerikanske litterære offentlighed haft større gennemslagskraft end Olsons Projective Verse (1951), der er et mægtigt forsvar for den mundtlige poesi. En passage lyder: A poem is energy transferred from where the poet got it [...] by way of the poem itself to, all the way over to, the reader. Okay. Then the poem itself must, at all points, be a high-energy construct and, at all points, an energydischarge. 5 Digtet er altså en højenergisk konstruktion, der skal genskabe den kraft, som litteraturen menes at have tabt med sin skriftliggørelse. Der propageres for en poesi, hvor der er direkte passage fra sjælens inderste rum til læserens bevidsthed, og der satses på en lyrik, der er folkelig i den bedste betydning af dette ord, dvs. at alt det hverdagslige, almindelige og upåagtede, som ellers er forment adgang til poesiens gemakker, lukkes ind og anvendes som brændstof i digtet. Hvad angår udførelsen af Projective Verse s program for Oral Poetry, er det imidlertid ikke Olson selv, der kommer til at stå som den mest markante repræsentant, men Allen Ginsburg, hvis langdigt Howl fra Howl and Other Poems (1956) i årtier fremover har givet genlyd i hele den vestlige litterære verden. Den berømte åbning i Ginsburgs digt lyder: 5 Olson, Charles: Projective Verse, in: The New American Poetry, Grove Press: New York

5 PETER STEIN LARSEN HOWL For Carl Solomon I I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix, angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold-water flats floating across the tops of cities contemplating jazz, who bared their brains to Heaven under the El and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated, who passed through universities with radiant cool eyes hallucinating Arkansas and Blake-light tragedy among the scholars of war, who were expelled from the academies for crazy & publishing obscene odes on the windows of the skull, who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their money in wastebaskets and listening to the Terror through the wall, who got busted in their pubic beards returning through Laredo with a belt of marijuana for New York, who ate fire in paint hotels or drank turpentine in Paradise Alley, death, or purgatoried their torsos night after night 6 6 Ginsburg, Allen: Howl and Other Poems (1956), The Pocket Poets Series: San Francisco

6 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI Carl Solomon, som hylet er tilegnet, er en af Ginsburgs medsammensvorne digterrebeller, der i pagt med tidens anarkistiske, antipsykiatriske holdning lod sig indespærre frivilligt på et sindssygehospital for at demonstrere, at sindssyge var en naturlig reaktion på et sygt samfund. Hele digtet er en rablende udmaling af et koldt, fremmedgørende og menneskefjendsk samfund, i forhold til hvilket artikulationen af en subkultur med hengivelse til excesser af psykedelisk og seksuel art er den eneste modstrategi. Digtets billedmateriale er originalt og fascinerende med dets ophobninger af modsætningsfyldte sætningsled, der kombinerer oplevelsen af fornedrelse i den moderne civilisation med opløftelsen i stoffernes utopiske paradis på en måde, der er et ekko af den tidlige europæiske modernismes dekadente hæslighedsæstetik hos Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud og Georg Trakl. Man møder en pragtfuld visionær metaforik med udtryk som: supernatural darkness of / cold-water flats, Mohammedan angels staggering on tene- / ment roof og Blake-light tragedy / among the scholars of war. Det er således på ingen måde en whitmansk vitalistisk og verdensomfavnende attitude, der er på færde. Hvad der imidlertid er nyt i forhold til den europæiske modernisme, er den poetiske form, idet man her finder den totale satsning på den mundtlige udladning. Essentiel er endvidere Ginsburgs specialitet i digtet, nemlig den feberagtige gentagelse eller med tidens kerneord: digtets beat. Man bemærker digtets ekspansive karakter, hvor gentagelsen af anaforen who skaber associative knopskydninger i alle retninger. Man kender gentagelseseffekten fra tidligere modernistiske forfatterskaber som Whitman og i europæisk sammenhæng Guillaume Apollinaire og Edith Södergran, men Ginsburgs Howl er med sin frenetiske rasen og sin rytmiske brug af langlinjen i et eskalerende forløb en radikalisering af, hvad man før har set inden for poesien. Danske hyl Det er da heller ikke mærkeligt, at Howl ligesom det er tilfældet med de to andre kultbøger fra beatgenerationen, Jack Kerouacs On the Road (1957) og William S. Burroughs Naked Lunch (1959) vækker 129

7 PETER STEIN LARSEN enorm genklang i det danske litterære miljø fra 1960 erne og fremefter. Vi hørte hylet fra Amerika, lyder indledningen til et digt med titlen Poetik fra digtsamlingen Vindens tunge (1986), hvor Peter Laugesen gør rede for sine poetiske rødder. Og går vi tilbage til 1959, finder vi da også i Vindrosen nr. 4 en introduktion til The Beat Generation af Niels Barfoed og en oversættelse af Poul Sørensen med titlen Hylen. Mest markant af alle digtere fra de sene tressere, hvad angår receptionen af Howl og amerikansk Oral Poetry, er dog Dan Turèlls tidlige poetiske forfatterskab. Man finder her digte, der direkte imiterer Ginsburgs Howl som det noget usmagelige A spontaneous Message for Charlie Manson, Murderer (1970). I dette digt er den anaforiske afslutningspassage, der betjener sig af beatet Carl Solomon! I m with you in Rockland / I m with you in Rockland / where you must feel very strange (hvor Rockland hentyder til det psykiatriske hospital, hvor Salomon var indlagt), gentaget ordret i Turèlls digt med den forskel, at Carl Salomon er erstattet af den psykopatiske morder Charles Manson. Efter Turèlls ungdommelige tekster, hvor han eksperimenterer med at skrue sig selv op i en poetisk rablen af ginsburgske dimensioner, er det tydeligt, at de ting, Turèll har annekteret fra Howl og Oral Poetry, er nogle mere generelle, nemlig brugen af langlinjen og den rytmiske gentagelse af en frase som digtets vigtigste kompositionsprincip. Turèll kommer i René Høiriis Dan Turèll samtale og introduktion med følgende forklaring på dette forhold: Det er den måde jeg egentlig bedst kan lide at arbejde på når jeg pludselig har refrænet. Det kan være Lad os lege eller Vær venlig mod eller et hvilken som helst modul. Så har jeg en fast rytme, og så er det fuldstændig ligesom et stykke jazzmusik og man kan bare blæse en tenorsax-solo over den faste rytme, variere temaet, dreje andre temaer ind, vende tilbage igen. Det er i virkeligheden det rene Charlie Parker. 7 7 Høiriis, René: Dan Turèll samtale og introduktion (1977), Gyldendal: Kbh. 2002,

8 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI Vi oplever brugen af denne strategi i talrige af Turèlls tekster. Et eksempel blandt mange er Mentalt manifest Skizofren symfoni, der indledes på følgende måde: Jeg er buddhist fordi tomheden i alting er tydelig nok og det kun er nødvendigt at sé på et træ i regnen for at blive klar over det. Jeg er buddhist fordi jeg véd at alting altid siger sig selv og at alle véd alt, nemlig intet og dét i de smukkeste forklædninger. Jeg er buddhist fordi jeg som enhver anden mælkebøtte, skruptudse eller drukrøv er Buddha hvad enten det rager mig eller ej. Jeg er buddhist fordi jeg er totalt overbevist om buddhismens uendelige ligegyldighed og fordi jeg hader religioner og filosofier og elsker katte og bordtennis. Jeg er buddhist fordi jeg ikke er noget og ikke tror på at være noget. Jeg er buddhist fordi jeg er kynisk nok til hele tiden at vide jeg skal dø og naiv nok til hele tiden at glemme jeg skal leve. Jeg er buddhist fordi jeg ikke er mig og fordi jeg ikke kunne være mig hvis jeg var det. 8 At Turèll her som i andre af sine tekster har et ganske andet temperament end den desperate og aggressive attitude fra Howl, er oplagt. Alligevel er det tydeligt, at sansen for det store åndedræt, det rytmiske refræn og poetiske langlinjer, der er ladede til bristepunktet med ofte selvmodsigende betydninger, er arvestof fra beatgenerationen. Skal man pege på den mest rendyrkede arvtager af Ginsburgs Howl s og Oral Poetry s tro på stemmen og kroppens rytmer og drifter som bærer af den sande menneskelighed midt i en gold civilisation, bliver det imidlertid nok en senere poet, nemlig F.P. Jac, der debuterer med Spontane kalenderblade i Et hovedværk i forfatterskabet er Misfat (1980), som ligesom Ginsburgs digt forløber i én lang idiosynkratisk rablen over sine ikke mindre end 136 sider. Der er i dette værk også i stil med det amerikanske forbillede dømt den vestlige jordfæstelse og den definitive sidste generation i en skinger, oprørsk udladning, og der en sproglig ekspansion og et inten- 8 Turèll, Dan: Udvalgte digte II , Borgen: Kbh

9 PETER STEIN LARSEN sivt beat, som få andre danske digtsamlinger kommer på højde med. En passage fra Misfat lyder: jeg har været på spritten lige siden jeg fandt rede på mig selv, sen i blomst nægtede jeg krigstruslerne afstod fra for eller imod kristus og begyndte at tage mine billeder rapt ud af huden, forsvandt i alle afgørende øjeblikke for at finde ro på et ydersted, finde værd måske ved en pigetinding der tydeligt aftegnede orgasmen, jeg måtte ud af støjen med en finger i munden og blomster i håret, finde et hjørne og tømme en balle gin mens bladene sprang fra alle træerne jeg mener jeg duer bedst på grænsen af whisky og porter, og intet billede vil kunne overraske i mit vinduetilhold om natten, nul og nix jeg er dranker men jeg bærer på et af de største og mest ømme jordiske hjerter det har jeg utallige store sorte katte på, spørg pigerne på gaden de kender min tilstand de ved hvordan jeg vil kæles i nakken de ved hvordan tungen skal lægges ud på næsen, de vil kunne stå inde for mit forfald de vil kunne lyse skønheden, de vil kunne bekende at jeg er det sidste fra det æstetiske univers, jeg har været på angsten længere end tulipanen vist står mål til, jeg har elsket flere glansbilleder end de fleste vil kunne forstå i sorg og forvirring jeg har set rummene falde ned som krystalis, jeg har været på spritten længe inden at digtet og kærligheden blev en mulighed og set en mor der skiftede karakter mens hun græd, jeg har set dem døende tømme sig mens de kaldte fortvivlet på en far der ikke fandtes jeg har set pulsen helt åben tidligt en morgen, og jeg vil ud af det jeg vil ikke dæmpes jeg vil sgu se de piger når de overlader mig deres kønsåbning og ber mig om at stække, jeg vil sgu nuancere jeg vil udstråle vrangen jeg vil gøre alle smukke og alle skal komme til at se at blomsten skyder fra selve lorteklumpen der er ingen forskel på muld og gødning der er livet, ingen skal nægte mig min umådelighed jeg hører til i en kulturpause, jeg hører til i et tomrum inden verden jeg hører til af en verden, 9 9 Jac, F.P.: Misfat, Borgen: Kbh

10 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI Jacs digt og hans forfatterskab i dette hele taget er som beatdigtningen koncentreret omkring tre forestillingsområder, nemlig beruselse, erotik og poesi. Vi ser, hvordan de tre emner løber som tre spor gennem hele Jacs tekst. Ligesom spiritustemaet konstant vender tilbage i teksten ( jeg har været på spritten, tømme en balle gin, jeg duer bedst på grænsen af whisky og porter, jeg er dranker, mit forfald ), er det samme tilfældet for erotikken ( en pigetinding der tydeligt aftegnede orgasmen, spørg pigerne på gaden, de ved hvordan jeg vil kæles i nakken, kærligheden, når de overlader mig deres kønsåbning og ber mig om at stække ) og for det poetiske ( tage mine billeder rapt ud af huden, intet billede vil kunne overraske, det æstetiske univers, digtet ). De tre betydningssfærer er kort sagt uadskillelige. Fortolkningsmæssige brændpunkter i digtet er i høj grad passager, hvor de tre betydningsområder er i nærkontakt med hinanden. Det gælder formuleringer som: de vil kunne stå inde for mit forfald de vil kunne lyse skønheden / de vil kunne bekende at jeg er den sidste fra det æstetiske univers og jeg har været på spritten længe inden at digtet og kærligheden blev en mulighed. I sammenknytningen af de tre sfærer ligger i koncentrat den klassisk modernistiske beruselsespoetik, som også overtages af beatdigterne. Digteren er den heroisk lidende seer, den rebelske outsider, den store syge eller den sidste fra det æstetiske univers. Og sygdommen, forfaldet, spritten samt pigerne på gaden har, som man kender det tilbage til Baudelaire og især Rimbaud, den funktion at fremkalde en misdannet sjæl og en forvirring af alle sanser som en forudsætning for, at digteren kan undfange sine grænsesprængende poetiske visioner. Digtets logik er på denne vis klar i sin shamanistiske, poet maudits -logik: spritten var der før digtet blev en mulighed, forfaldet er grundlag for skønheden eller med trumf på til sidst: blomsten skyder fra selve lorteklumpen. Man kan med andre ord i relation til treklangen spiritus-erotik-poesi læse digtet som en eksemplarisk udviklingshistorie for en moderne desperado-digter. Startpositionen er, at der gøres op med alle sociale, politiske, etiske og religiøse forståelsesrammer for tilværelsen, og den konkrete anledning i digtet er bl.a. de tidlige 1980 eres opgør med 1970 ernes politisering af kunsten: sen i blomst nægtede jeg krigstrus- 133

11 PETER STEIN LARSEN lerne afstod fra for eller imod / kristus. Alternativet er en æstetiskpoetisk tilværelsestolkning: begyndte at tage mine billeder rapt ud af huden. Der fortælles i de 29 linjer om en ung mands søgen efter skønheden og poesien, og det hele klinger ud i en mægtig oratorisk fanfare, hvor jeget eksponerer sig selv som en altfavnende og altkrævende, profetisk digterskikkelse: ingen skal nægte mig min umådelighed. Hermed er alt om teksten dog ikke sagt, for man kan med god ret på visse punkter også stille sig kritisk over for den Oral Poetry-æstetik, som er grundlæggende for traditionen fra Whitman over Ginsburg til F.P. Jac. Bliver der ikke tale om en noget perspektivløs dyrkelse af den individuelle frigørelse og af en rapsodisk og seer-agtig digterpositur? Eller sagt med Niels Franks skarpe formulering fra essayet Den anden tradition (2007): Er Oral Poetry s faldgrube ikke, at den kan ende i det rene åndemaneri. 10 At Frank kan have ret i sin pointe, når man taler om den mindre originale poet, er der ingen tvivl om. Har vi at gøre med poeter, der i den grad er unikke i deres udtryk som i tilfældet med Jac, er det derimod tvivlsomt, om annekteringen af nogle bestemte attituder og strategier, som dem der f.eks. kendetegner Oral Poetry, er i stand til at uniformere digterens stil. Pointen ved Jacs poesi er således netop, at digterens bizarre poetiske diktion er bundet til den måde, hvorpå manden føler, tænker, lever og taler. Den barnligt-kejtede, sårbarthengivne og fjottet-oprørske tone, som er aflæselig overalt i Jacs tekster, er en del af mandens konstitution. Jacs unikke stil viser sig i mindst tre forhold, som kort kan opsummeres. For det første er hans stil i voldsom grad influeret af slang og dagligdags tale. Man ser i ovenstående digt de vitale tilskud til stilen med hverdagslige vendinger som på spritten, rede på mig selv, nul og niks, spørg pigerne på gaden og fra selve lorteklumpen. For det andet skabes Jacs originale stil ved deformeringer af normalsproget. Man ser, hvordan intransitive verber tilføjes objekt ( de vil kunne lyse skønheden ), hvordan verber tilkobles præposition på uvant vis ( bladene sprang fra alle træerne ), hvordan adverbier 10 Frank, Niels: Alt andet er løgn. Essays om moderne litteratur, Gyldendal: Kbh. 2007,

12 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI knyttes til verballed på ikke-ortodoks vis ( jeg duer bedst på grænsen til whisky ), og hvordan der konstant dannes bizarre neologismer ( vinduetilhold, misfat ). For det tredje er der hos Jac ikke tale om et gennemgående tonefald eller en fast forestilling om verden, men derimod om at holdningen, tonefaldet og stilen hele tiden skifter. Ovenstående teksts diktion rutsjer f.eks. frem og tilbage mellem to poler. På den ene side proklameres der myndigt og selvbevidst som i et manifest ( sen i blomst nægtede jeg krigstruslerne afstod fra for eller imod, jeg er det sidste fra det æstetiske univers ). På den anden side er teksten fyldt med udsagn om et sårbart, labilt og desperat gemyt, der har vanskeligt ved at tackle omverdenen og er fremmedgjort over for sine egne følelser ( forsvandt i alle afgørende øjeblikke, bærer på et af de mest ømme jordiske hjerter ). Vi kan følge de konstante skift i tone fra den hudløse tryglen om forståelse ( måske finde værd måske ved en pigetinding ) over det selvpromoverende profetiske ( intet billede vil kunne overraske ) og det afvæbnende selvironiske ( det har jeg utallige store sorte katte på ) til det brutalt krævende ( jeg vil sgu se de piger når de overlader mig deres kønsåbning ) til det docerende, det inderlige og det aggressive. Der er kort sagt hos Jac en kompleks flerstemmig udsigelsesstruktur, hvor der i teksten tales fra mange forskellige instanser i jeget. Og hermed er vi inde på et punkt, hvor Jac har fjernet sig fra den klassiske Oral Poetry. Den flerstemmige poesi F.P. Jac må i allerhøjeste grad betragtes som en ener inden for moderne dansk poesi. Samtidig er han måske den sidste danske poet, der kan ses i forlængelse af beatgenerationens poetik med dens ekspansive monologiske form og dens dyrkelse af en individualistisk hedonisme. Efter 1980 erne kan man registrere, at den amerikanske poesi, som har influeret danske digtere, har haft et anderledes komplekst og sofistikeret udtryk. Den mundtlige poesitradition indgår f.eks. her i synteser med andre poetiske strømninger. Dette ses i amerikansk sammenhæng hos poeter som Kenneth Koch og John Ashbery, hos hvem man møder subtile blandinger af Oral Poetry og den såkaldte Language Poetry. I sidst- 135

13 PETER STEIN LARSEN nævnte retning lægger man modsat i Oral Poetry vægten på, at komposition, form og stil er matricer, som digteren kan vælge imellem og kombinere frit, på samme måde som man i Danmark så det i konkretismen og systemdigtningen fra 1960 ernes slutning. I dansk sammenhæng har Lars Bukdahl i forbindelse med udgivelsen af Niels Franks Tabernakel i 1996 talt om den frankske vending i dansk poesi. Og der er heller ingen tvivl om, at den indflydelse, som Niels Frank som digter, essayist og rektor for Forfatterskolen i København har haft, hvad angår omstemningen af dansk lyrik i retning af en amerikansk påvirket, flerstemmig poetik, næppe kan undervurderes. Hvad angår det flerstemmige, skal det naturligvis understreges, at der her ikke behøver at være tale om en mundtlig orienteret poetisk form. For at understrege dette bruger Frank ofte det alternative udtryk, stilistisk sammensathed. Dette fænomen har Frank i udpræget grad lært af amerikansk poesi hos sine to forbilleder, Wallace Stevens og John Ashbery. For Stevens vedkommende har Frank skrevet talrige essays om digteren. Det gælder bl.a. efterordet til 1987-udgaven af Hugo Friedrichs Strukturen i moderne lyrik, teksten Akademisk note om Wallace Stevens, der optræder i forskellige udgaver i såvel Yucatán (1993) som Første person, anden person (2004) samt Den anden tradition fra Alt andet er løgn (2007). 11 Hvad angår oversættelsen af Stevens lyrik, er denne udkommet på dansk parallelt med Franks introduktioner i et fyldigt udvalg af Poul Borum med titlen Verdensdele (1994). 12 Niels Frank sætter i sine præsentationer af Stevens fingeren præcist på denne digters særpræg, nemlig den perspektivforskydning, der foregår i Stevens tekster, således at læseren, når han glider gennem et digt, føres igennem en række forskellige rum. Der opstår på denne vis en flerstemmighed, som giver teksten en udvidet betydning i forhold til, hvad vi møder i beat-poesien, hvor den poetiske stemme forlenes med en høj grad af autoritet og entydighed. Det digteriske ords renhed og uskyld er kort og godt anfægtet, og når den direkte mundtligheds troværdighed er destabiliseret, gives der plads for et net af uaf- 11 Friedrich, Hugo: Strukturen i moderne lyrik, Gyldendal: Kbh. 1987; Frank, Niels: Yucatán, Gyldendal: Kbh. 1993; Frank, Niels: Tabernakel, Gyldendal: Kbh Frank, Niels: Første person, anden person, Gyldendal: Kbh. 2004; samt Frank Stevens, Wallace: Verdensdele, Centrums Lyrikbibliotek: Århus

14 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI gørligheder og ironier i digtet. Frank taler rammende i Den anden tradition om, hvordan Stevens digte forskyder sig fra den førstehåndsoplevelse, som centrallyrikken baserer sig på, og i retning af fremmedgørelse, leksikalitet, diskontinuitet, selvmodsigelse. 13 Wallace Stevens berømteste digt er uden konkurrence Thirteen Ways of Looking at a Blackbird (1923), fra hvilket de fire første strofer lyder: I Among twenty snowy mountains, The only moving thing Was the eye of the blackbird. II I was of three minds, Like a tree In which there are three blackbirds. III The blackbird whirled in the autumn winds. It was a small part of the pantomime. IV A man and a woman Are one. A man and a woman and a blackbird Are one. 14 Vi ser i teksten, hvordan synsvinkel, tonefald, stil og genre på forunderlig vis skifter fra strofe til strofe. Fra den første strofes nøgterne iagttagelse ( The only moving thing / Was the eye of the blackbird ) glider vi over i en filosofisk refleksion med anskueligt billedsprog ( I was of three minds, / Like a tree / In which there are three black- 13 Frank 2007, Stevens, Wallace: Collected Poems, Faber and Faber: New York

15 PETER STEIN LARSEN birds ) for så at bevæge os videre til en æstetisk-kulturelt forfinet betragtning ( The blackbird whirled in the autumn winds. / It was a small part of the pantomime ) og endelig til et nonsensudsagn ( A man and a woman / Are one. / A man / and a woman and a blackbird / Are one. ) I Franks Tabernakel (1996) har Frank taget fanen op fra Stevens Thirteen Ways of Looking at a Blackbird i den absurd-humoristisk serie strofer med titlen Tretten haiku med blå tyre, fra hvilken et uddrag lyder: (Haiku som på mytologiernes tid) Een gang gik tyren ned til floden. Og een gang til for at gense sit billede Aldrig havde den set så blå en tyr (Bekendelseshaiku) Han sagde: Jeg er en tyr. En blå tyr. Men en gang imellem, som fx nu, er jeg også en rød tyr (Poetik haiku) Uden billeder forbliver poesien stum. Uden sin farve er den blå tyr et afstumpet dyr. Uden sin særlige lethed kan sneen ikke falde (Haiku i moderne tid) Den blå tyr står solidt i blæsten mellem højhusene. Den er et lykkeligt dyr. Fluen der sidder på dens skulder, er ikke nogen tung flue 138

16 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI (Haiku til skeptikere) Har De måske nogensinde set en grøn tyr 15 Ligheden mellem Franks blå tyre og Stevens solsorte er naturligvis mere end tydelig. Poetikken går også hos Frank ud på at anlægge en vifte af uforudsigelige synsvinkler og stilholdninger i løbet af teksten. Vi springer fra folkemytologiens følelsesfulde beretning ( Aldrig havde den set så blå en tyr ) til en moderne, bekendelseslitterær og plat privat refleksion ( Han sagde: Jeg er en tyr. / En blå tyr. Men en gang imellem, / som fx nu, er jeg også en rød tyr ). Herefter træffer vi en filosofisk, æstetikteoretisk diskurs, hvis prægnans retorisk søges understreget med en anaforisk treklang. Herpå følger en moderne højlitterær skildring med ydre og indre synsvinkel hos den blå tyr. For så at afslutte med en dagligsproglig henvendelse til læseren ( Har De måske / nogensinde set / en grøn tyr ). Tekstens virkning ligger i den spøgefulde overraskelseseffekt, som de uforudsigelige skift i relation til det abstrakte motiv medfører. Et mægtigt oplevelsesrum lægges ud for læseren, og man mærker den klare forskel i forhold til centrallyrikken, hvor læserens adgang til og identifikationsmuligheder i det poetiske univers ikke er forstyrrede. I dansk litteratur fra midten af 1990 erne kan vi registrere en vækst og radikalisering, hvad angår brugen af en flerstemmig strategi i poesien. Jeg har i Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009) 16 peget på, at den centrallyriske norm har været på tilbagetog og har givet plads for en anden type af poesi, som man kan kalde interaktionslyrik. Ved centrallyrik forstår jeg tekster med et monologisk præg, i hvilke et poetisk subjekts stemme forlenes med en høj grad af autoritet og autenticitet, og i hvilke dette digteriske subjekt figurerer som det entydige centrum i det poetiske univers. Som værker har centrallyriske tekster et præg af enhed og beherskelse, og i stilistisk henseende er der i sådanne tekster en høj grad af homogenitet. 15 Frank, Niels: Tabernakel, Gyldendal: Kbh Larsen, Peter Stein: Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000, Syddansk Universitetsforlag: Odense

17 PETER STEIN LARSEN Modsat centrallyrikken er interaktionslyrikken karakteristisk ved, at det poetiske subjekts autoritet er anfægtet. Når betegnelsen interaktion bruges, skyldes det, at det essentielle ved denne poesi er, at udsigelsesinstansen i modsætning til, hvad vi ser i centrallyrikken står i et interaktionsforhold til og er påvirket af andre sociale kontekster og andre udsigelsesinstanser, der hermed sætter deres præg på den poetiske stil. Her er der tale om en stilistisk og genremæssig heterogenitet, der betegner et opgør med den beherskelsesnorm, som vi finder inden for centrallyrikken. Det ofte anarkistiske og kaotiske i kompositionel forstand bevirker desuden, at sådanne tekster sjældent er klart afgrænsede som værker. Skal man søge årsagen til, at der sker dette opbrud inden for de poetiske normer i Danmark, så kan den amerikanske indflydelse næppe overvurderes. Ligesom Charles Olson og Allen Ginsburg har stor indflydelse på danske lyrikere fra Dan Turèll til F.P. Jac, så har digtere som Wallace Stevens og John Ashbery haft det på de sidste tyve års danske lyrikere via oversættelser og introduktioner af bl.a. Poul Borum og Niels Frank. I Niels Franks essays fra Yucatán til Alt andet er løgn anskues Ashbery på mange måder som en videreudvikling af den poetiske strategi, som man finder i en række af Wallace Stevens tekster fra første del af det 20. århundrede. Hos Ashbery er devisen ikke bare som hos Stevens, at hver strofe kan være et nyt rum med en ny stemning, synsvinkel og stil, som læseren kan træde ind i, men at ovennævnte forhold simpelthen skifter uophørligt fra sætning til sætning i den poetiske tekst. Digtet anskues ikke som en fast enhed, men som noget der hele tiden bliver til og skifter betydning under læsningen. Skal man således fastlægge den udvikling, som Ashbery og hans ligesindede fra konstellationen The New York Poets iværksætter, er det en distancering fra beat-digternes individualistiske monologiske digt med dets ofte entydige, socialt og politisk revolterende agenda. Hos digtere som John Ashbery og Kenneth Koch består poesi af komplekse sproglige kompositioner, hvor ironier og flertydigheder er allestedsnærværende, og hvor principielt alle tilværelsesområder har adgang til teksten og væltes ind i digtet med glubende appetit. Ligeledes er det i pagt med hvad jeg før benævnte interaktionslyrik vanskeligt at fastlæg- 140

18 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI ge et entydigt udsigelsescentrum, idet en mængde, ofte modstridende diskurser fletter sig ind imellem hinanden i digtet. Et typisk eksempel på Ashberys poesi, der er kommet i flere udgaver på dansk, er digtet What is Poetry fra Houseboat Days (1977). Digtet er oversat af Niels Frank i Selvportræt i et konvekst spejl (1989) 17 og lyder i sin engelske udgave: The medieval town, with frieze Of boy scouts from Nagoya? The snow That came when we wanted it to snow? Beautiful images? Trying to avoid Ideas, as in this poem? But we Go back to them as to a wife, leaving The mistress we desire? Now they Will have to believe it As we believed it. In school All the thought got combed out: What was left was like a field. Shut your eyes, and you can feel it for miles around. Now open them on a thin vertical path. It might give us what? some flowers soon? 18 Digtet er, som man straks mærker, et bombardement af ironiske og sarkastiske spørgsmål vedrørende poesiens væsen. At vi har at gøre med en ganske anden form for poesi end i Ginsburgs monologiske talestrøm, er helt oplagt, for der fremlægges i digtet en serie vinkler og vidt forskellige bud på, hvad poesi ifølge digtet i hvert fald ikke er, i en fingeret dialog med et subjekt, der angiveligt har diverse opbyggelige svar på, hvad poesi er. 17 Ashbery, John: Selvportræt i et konvekst spejl, Centrums Lyrikbibliotek: Århus Ashbery, John: Houseboat Days, Penguin Books: New York

19 PETER STEIN LARSEN I digtets to første sætninger udkastes med nihilistisk ironi to billeder på en forloren æstetisk opstilling, og der lanceres et tredje begrebsliggjort bud på, hvad poesi kan være ( Beautiful images? ). Disse forslag har digtet ikke andet end en tavs vrængen tilovers for. Anderledes med det fjerde bud ( Trying to avoid / Ideas, as in this poem? ), som tilsyneladende er i samklang med det rodede, flagrende og illusionsløse i digtets stil, hvor der absolut ikke er tale om, at digtet har tænkt at levere et opbyggeligt og veldefineret svar på, hvad poesi er. Ideer er dog, anfører digtet i den næste grumme passage, det eneste, vi har at holde os til, som de dilletanter vi er svarende til, at vi holder os til vor hustru frem for den elskerinde, vi begærer. Og sådan er det gået med alle illusioner, fremfører digtet videre i en serie løst associerede udsagn, hvis essens er, at samfundet kun har lært os ensretning, konformitet og fantasiløshed ( All the thought got combed out: / What was left was like a field. / Shut your eyes, and you can feel it for miles around ). I digtets afsluttende strofe tror vi et øjeblik, at der leveres et forløsende og positivt udsagn om, hvad poesi er. Her mobiliseres således et modbillede til det uniformerede og tilpassede liv, nemlig den ensomme opadstræbende vandring ( Now open them on a thin vertical path ), som ofte tidligere i poesien har været emblemet på den heroisk lidende og udvalgte kunstner. Men Ashbery slutter digtet af med en sætning, der fuldstændig dementerer det, der stod i den forrige sætning, nemlig en ironisk grimasse i forhold til den forestilling, at poesi har noget med realiseringen af en individuel frihed at gøre ( It might give us what? some flowers soon? ). Den flerstemmige strategi, som John Ashbery er en af de vigtigste forudsætninger for, at man har annekteret i dansk poesi, har talrige repræsentanter i dansk litteratur i 90 erne og 00 erne. Man kunne her nævne Niels Frank, Pia Juul, Naja Marie Aidt, Katrine Marie Guldager, Christian Dorph, Bo hr. Hansen, Ursula Andkjær Olsen, Martin Glaz Serup, Mette Moestrup, Marius Nørup-Nielsen og Lars Skinnebach. Kaster vi et blik på en af dansk poesis yngste, Lars Skinnebach, finder vi som hos Ashbery, men i en endnu mere radikal form en mundtlig digtform, i hvilken der forekommer en mængde uforudsigelige skift i den måde, hvorpå der tales i digtet. Digtsamlingen I morgen findes systemerne igen (2004) anslår helt ud i titlen den poetiske strategi, der går ud 142

20 THE AMERICAN CONNECTION I NY DANSK POESI på at underminere og betvivle enhver form for ideologier og på forhånd givne konceptioner af verden. At sproget er besat og befængt med ideologi har talrige filosoffer fra Ludwig Wittgenstein til Jacques Derrida understreget. Og man kan også roligt sige, at den poetiske tilgang, hvor man som hos Per Højholt og konkretisterne søger at afsløre og travestere det herskende sprog, i Skinnebachs tekster praktiseres i en turbo-udgave. Den digteriske stemme indgår i hans tekster altid i et intenst samspil med det omgivende samfund, og der akkumuleres i det tekstlige forløb stumper af alverdens aflyttede og fremsagte udsagn. En mangetydighed opstår i kraft af, at det aldrig helt er til at fastslå, hvem de mange udsagn i teksten skal tilskrives. I Skinnebachs I morgen findes systemerne igen er ærindet i høj grad en socialt kritisk agenda. Alverdens, ofte både korrupte, afstumpede og stupide personer får lov til at ytre sig på en måde, der kan siges at være en videreudvikling af den sarkastisk-politiske rolledigtning, som man har set i Danmark i adskillige årtier. Men at radikaliteten i anvendelsen af denne form i de flerstemmige, anti-apostrofiske digte er større end vanligt, ser man tydeligt: Man må være villig til at mislykkes. Mange tak for invitationen Om natten, når vi er søvnløse, hælder vi vores liv på flasker og så falder vi om, det er virkelig varmt herinde er det ikke? Han har en kuffert fuld af lovforslag og forfaldne dyder Det er midlerne for vores revolutionshelt. Og målet? Generøsitet, måske? Der må være vigtigere ting at diskutere end folkeoplysning. Nej, tror du? Solen skammer sig mellem husene, folk ligger i et gammelt mørke. En eller anden siger Så siger en anden. Men det er en folkevandring der som sådan vil oversvømme og drukne den vestlige verden hvis vi ikke ja, hvis vi ikke tager os i agt Det er de privilegerede der forsvarer deres privilegier! Det er de privilegerede der forsvarer deres privilegier! Der er så mange forudsigelser. Og svin. Hvis du pisser i Det Muslimske Hav bliver det større og mere ildelugtende Men det skal ikke afholde dig, hr. folketingsmand Lidt værdighed, derimod. Står den? Står den på oprydning? 143

The American Connection i ny dansk poesi

The American Connection i ny dansk poesi Peter Stein Larsen Aalborg Universitet pstein@hum.aau.dk The American Connection i ny dansk poesi Hvis man betragter de klassiske afhandlinger fra det 20. århundrede om moderne europæisk poesi, er det

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1).

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1). Danish University Colleges MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A.

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser Danish University Colleges Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth Published in: Idræt flytter grænser Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside.

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside. Danish University Colleges Demens Film Jensen, Anders Møller Publication date: 2012 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået peer-review

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3),

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3), Aalborg Universitet Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation Misfeldt, Morten Published in: Mona Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank. Publication date: 2008. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank. Publication date: 2008. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Socialrådgiveres professionsidentitet Nielsen, Frank Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Burgere i forklædning Hansen, Heine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Citation for published version (APA): Lindvang, C. (2014). PROMUSA: et nyt skud på stammen - i København. Dansk Musikterapi, 11(2), 11-14.

Citation for published version (APA): Lindvang, C. (2014). PROMUSA: et nyt skud på stammen - i København. Dansk Musikterapi, 11(2), 11-14. Aalborg Universitet PROMUSA Lindvang, Charlotte Published in: Dansk Musikterapi Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Bjarløv, Søren Peter Publication date: 2011 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten

Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten Aalborg Universitet Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version

Læs mere

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Schultz, Jørgen Munthe; Thomsen, Kirsten Engelund Publication date: 2002 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark.

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark. Syddansk Universitet Sundhedsfremme til søs Hjarnø, Lulu Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication Citation for pulished version (APA): Hjarnø,

Læs mere

Nye solceller på markedet - plastsolceller

Nye solceller på markedet - plastsolceller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 14, 2015 Nye solceller på markedet - plastsolceller Lauritzen, Hanne Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Lauritzen, H. (2012). Nye solceller

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, sider Tange, Hanne

Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, sider Tange, Hanne Aalborg Universitet Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2005. 147 sider Tange, Hanne Published in: Hermes Publication date: 2006 Document Version Også

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 10, 2016 Årsrapport for for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Furbo, Simon Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Polar DTU Center for polare aktiviteter

Polar DTU Center for polare aktiviteter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Polar DTU Center for polare aktiviteter Pedersen, Jens Olaf Pepke Publication date: 2014 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Medhør uden medbestemmelse? Caraker, Emmett; Jørgensen, Henning; Madsen, Mogens Ove. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Medhør uden medbestemmelse? Caraker, Emmett; Jørgensen, Henning; Madsen, Mogens Ove. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Medhør uden medbestemmelse? Caraker, Emmett; Jørgensen, Henning; Madsen, Mogens Ove Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

IBSE Deltagerstyret Problem og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Østergaard, Lars Domino

IBSE Deltagerstyret Problem og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Østergaard, Lars Domino Aalborg Universitet IBSE Deltagerstyret Problem og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Østergaard, Lars Domino Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to

Læs mere

Estimeret jobomfang af udflytningen af danske slagteriarbejdspladser 2003-2012 Refslund, Bjarke

Estimeret jobomfang af udflytningen af danske slagteriarbejdspladser 2003-2012 Refslund, Bjarke Aalborg Universitet Estimeret jobomfang af udflytningen af danske slagteriarbejdspladser 2003-2012 Refslund, Bjarke Publication date: 2012 Document Version Peer-review version Link to publication from

Læs mere

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 09, 2016 Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Marker, Pernille Aabye; Bauer-Gottwein, Peter; Foged, Nikolaj; Vest Christiansen, Anders;

Læs mere

Danish University Colleges. Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest. Publication date: 2013

Danish University Colleges. Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest. Publication date: 2013 Danish University Colleges Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået

Læs mere

Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 Krull, Lars

Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere