Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 97523366. Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Meddelelse nr. 9 Skive, den 2. august 2005 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten: Banken opjusterer forventningerne for 2005 til et årsresultat før skat på mio. kr. Halvårsresultatet før skat er på 15,5 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. sidste år. Halvårsresultatet er det bedste i bankens historie og anses for meget tilfredsstillende. Netto rente- og gebyrindtægter er forøget med 1,5 mio. kr. Kursregulering af værdipapirer og valuta er forøget med 4,5 mio. kr. Udgifter til personale og administration er steget med 1,0 mio. kr. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er reduceret med 3,4 mio. kr. Udlån er faldet med 7 mio. kr., eller 1 %. Indlån er steget med 34 mio. kr., eller 3 %. Garantier er steget med 54 mio. kr., eller 12 %. Salling Bank aktien er i perioden 1. januar til 1. august 2005 steget 275 kurspoint, eller 46 %. Dette giver bankens aktionærer en værditilvækst på 82 mio kr. udover det udbetalte udbytte på 6 mio. kr. Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 1 af 11

2 Halvårsrapport 1. halvår 2005 Hovedtal fra resultatopgørelsen Stigning/fald Stigning/fald i pct. Netto rente- og gebyrindtægter % Kursreguleringer % Andre driftsindtægter % Resultat af finansielle poster % Udgifter til personale og administration % Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver % Andre driftsudgifter % Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v % Resultat før skat % Skat % Resultat % Hovedtal fra balancen Stigning/fald Stigning/fald i pct. Udlån % Indlån % Efterstillede kapitalindskud % Aktiekapital % Egenkapital incl. halvårsresultat % Balancesum % Garantier m.v % Nøgletal Stigning/fald Stigning/fald i pct. Børskurs pr. 30. juni % Indre værdi pr. 30. juni % Egenkapitalforrentning (før skat) på årsbasis 20,0 % 8,6 % 11,4 % 132 % Solvensprocent (excl. halvårsresultat) 12,1 % 11,9 % 0,2 % 2 % Antal ansatte omregnet til heltid 87,0 86,8 0,2 0 % Bilag til halvårsrapporten Bilag 1: Resultatopgørelse og balance for 1. halvår 2005 og 2004 Bilag 2: Noter til halvårsrapporten Bilag 3: Noter til halvårsrapporten (fortsat) Bilag 4: Noter til halvårsrapporten (fortsat) - 5 års nøgletal Bilag 5: Noter til halvårsrapporten (fortsat) - 5 års hovedtal i resultatopgørelse og balance Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af overgangen til ny bekendtgørelse om finansielle rapporter pr. 1. januar Reglerne indeholder bl.a. nye opgørelsesmetoder for værdiansættelse af udlån og garantier. Desuden skal værdien af egne aktier ikke længere indregnes som et aktiv i balancen, og udbytte skal ikke medtages som en forpligtelse i balancen. Endelig skal ejendomme måles til markedsværdi. Udformningen af resultatopgørelse og balance er i henhold til den nye bekendtgørelse ændret i et vist omfang, herunder er benævnelsen af visse regnskabsposter ændret, ligesom visse regnskabsposter i balancen i forhold til tidligere er opdelt, tilføjet eller bortfaldet. Der beregnes ikke længere intern lejeværdi af egne ejendomme. Den beregnede interne lejeværdi blev tidligere indtægtsført under posten Andre ordinære indtægter og udgiftsført under posten Udgifter til personale og administration. Effekten af de nye regler er indregnet direkte på egenkapitalen uden om resultatopgørelsen, og ligger med en nettoeffekt på 876 inden for det skøn på 5 % af bankens egenkapital, der blev foretaget i årsrapporten for Under ledelsens beretning er indføjet et afsnit om anvendt regnskabspraksis, hvortil der henvises. Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 2 af 11

3 BEDSTE HALVÅRSRESULTAT I BANKENS HISTORIE Halvårets resultat før skat er på 15,5 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. sidste år. Resultatet anses for meget tilfredsstillende. I 1. halvår 2005 har udviklingen været præget af et meget højt aktivitetsniveau på ejendomsfinansiering og på investeringsområdet. Der er formidlet mange nye boliglån og foretaget et stort antal konverteringer til de nye realkreditlån med renteloft. Private kunders øgede interesse for opsparing i værdipapirer har medført en stigende indtjening fra salg af investeringsbeviser m.v. Afkastet af den højere aktivitet har mere end opvejet virkningerne af en reduceret rentemarginal, og netto rente- og gebyrindtjeningen udviser en fremgang på 1,5 mio. kr., eller 4 % i forhold til sidste år. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta er forbedret med 4,5 mio. kr. i forhold til sidste år, og i alt er resultatet af finansielle poster øget til 49,6 mio. kr., hvilket er 6,1 mio. kr., eller 14 % højere end sidste år. Bankens omkostninger udviser en afdæmpet stigning på 1,0 mio. kr., eller 3 % i forhold til sidste år, og nedskrivninger på udlån m.v. er som følge af god bonitet i bankens engagementer reduceret med 3,4 mio. kr., eller 55 % i forhold til sidste år. I forhold til seneste fondsbørsmeddelelse af 14. juni 2005 er indtjeningen på investeringsområdet forøget, og kursreguleringerne af bankens fondsbeholdninger forbedret. Derfor opjusteres resultatforventningerne for 2005 nu til et resultat før skat på mio. kr. Resultatet før skat var i 2004 på 20 mio. kr. Det kan oplyses, at kursgevinst ved salg af Totalkreditaktier indgik i 2004-regnskabet med 6 mio. kr. Salling Bank har udstedt køberet til Nykredit på sin restbeholdning af Totalkreditaktier. Køberetten forfalder 2. oktober 2006, og en udnyttelse af køberetten vil medføre en forventet regnskabsmæssig avance på ca. 5 mio. kr. i Salling Bank har gennem det forløbne år haft en balancefremgang på 61 mio. kr. og en stigning i garantistillelser på 64 mio. kr. Udlån er reduceret med 7 mio. kr., svarende til 1 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. I forhold til primo året er der en netto udlånsfremgang på 22 mio. kr., eller 3 %. Indlån er forøget med 34 mio. kr., svarende til 3 % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Der har samtidig været en betydelig stigning i kunders depotmidler. I forhold til primo året er der en indlånsstigning på 12 mio. kr., eller 1 %. Likviditetsoverskuddet i forhold til 10 % -kravet er som følge af udviklingen forøget til 187,1 % mod 169,7 % på samme tidspunkt året før. Bankens solvensprocent er på 12,1 % mod 11,9 % sidste år. Netto rente- og gebyrindtægter udgør 43,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,5 mio. kr., eller 4 % i forhold til sidste år. Kursreguleringer er et plus på 6,4 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. sidste år. Andre driftsindtægter er på 0,2 mio. kr. mod sidste års 0,1 mio. kr. Udgifter til personale og administration er steget med 1,0 mio. kr. til 31,0 mio. kr. Stigningen er på 3 %. Antallet af heltidsansatte er på 87,0 mod 86,8 sidste år. Afskrivninger på materielle aktiver er reduceret med 0,2 mio. kr. til 0,4 mio. kr. Andre driftsudgifter udgør 0,0 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. sidste år. Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 3 af 11

4 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er reduceret med 3,4 mio. kr. til 2,8 mio. kr. De samlede nedskrivninger og hensættelser på bankens engagementer udgør 59,5 mio. kr., hvoraf 54,6 mio. kr. er individuelle nedskrivninger. I årets løb er der foretaget nedskrivninger og hensættelser med 7,7 mio. kr., og der er tilbageført 4,2 mio. kr. af nedskrivninger og hensættelser, foretaget i tidligere år. De samlede nedskrivninger og hensættelser udgør 4,3 % af de samlede udlån og garantier. Boniteten i bankens engagementer anses for værende god, og niveauet for de samlede nedskrivninger og hensættelser anses for meget tilfredsstillende. Bankens halvårsresultat før skat udgør herefter 15,5 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. sidste år. Selskabsskat er beregnet til 4,0 mio. kr., mens afgift på hensættelser udgør 0,2 mio. kr. Bankens halvårsresultat udgør herefter 11,3 mio. kr. mod 5,0 mio. kr. sidste år. BALANCEN Balancen er forøget med 61 mio. kr. og udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Udlån er reduceret med 7 mio. kr. og udgør 849 mio. kr. pr I forhold til primo året er der en netto udlånsfremgang på 22 mio. kr., eller 3 %. Indlån er forøget med 34 mio. kr. til mio. kr. pr Der har samtidig været en betydelig stigning i kunders depotmidler. I forhold til primo året er der en indlånsstigning på 12 mio. kr., eller 1 %. Domicilejendomme er forøget med 1,7 mio. kr. til 23,3 mio. kr. Der er ikke anskaffet ejendomme, og værdiforøgelsen skyldes ændret værdiansættelsesprincip med 1,9 mio. kr. jf. afsnittet om regnskabsprincipper, fratrukket ordinære afskrivninger. Den offentlige ejendomsværdi af ejendommene er 30,5 mio. kr. Banken ejer udelukkende ejendomme, hvori banken selv driver virksomhed. Efterstillede kapitalindskud udgør uændret 40 mio. kr. Likviditetsoverskuddet i forhold til 10 % -kravet er på 187,1 % mod 169,7 % sidste år. Solvensprocenten er 12,1 % uden medregning af halvårsresultatet mod 11,9 % sidste år. Lovens minimumskrav er 8 %. Efter halvårets udløb er solvensprocenten alt andet lige steget med 0,8 % - point som følge af afhændelse af en andel af bankens aktier i det fællesejede sektorselskab DLR A/S i henhold til aktionæroverenskomst. Afhændelsen har ingen resultatmæssig indflydelse. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af overgangen til ny bekendtgørelse om finansielle rapporter pr. 1. januar Reglerne indeholder bl.a. nye opgørelsesmetoder for værdiansættelse af udlån og garantier. Desuden skal værdien af egne aktier ikke længere indregnes som et aktiv i balancen, og udbytte skal ikke medtages som en forpligtelse i balancen. Endelig skal ejendomme måles til markedsværdi. Udformningen af resultatopgørelse og balance er i henhold til den nye bekendtgørelse ændret i et vist omfang, herunder er benævnelsen af visse regnskabsposter ændret, ligesom visse regnskabsposter i balancen i forhold til tidligere er opdelt, tilføjet eller bortfaldet. Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 4 af 11

5 Der beregnes ikke længere intern lejeværdi af egne ejendomme. Den beregnede interne lejeværdi blev tidligere indtægtsført under posten Andre ordinære indtægter og udgiftsført under posten Udgifter til personale og administration. Effekten af de nye regler er indregnet direkte på egenkapitalen uden om resultatopgørelsen, og ligger med en nettoeffekt på 876 inden for det skøn på 5 % af bankens egenkapital, der blev foretaget i årsrapporten for Nettoeffekten specificeres således. Nettoeffekten af nye regnskabsregler på Tkr. primoegenkapitalen 2005 Værdiregulering af domicilejendomme Ændringer i værdiansættelse af udlån og garantier Periodisering af stiftelsesprovisioner på udlån Egne aktier og udbytte Skatteeffekt afledt af foranstående ændringer I alt 876 Domicilejendomme værdiansættes til markedsværdi på baggrund af afkastmodellen, hvor den tidligere værdiansættelse tog udgangspunkt i kostprisen. Ændringen har påvirket primoegenkapitalen positivt med Opgørelsen af nedskrivningsbehovet på engagementer er ændret, idet der nu skal være objektiv indikation på værdiforringelse før et eventuelt nedskrivningsbehov skal vurderes. Nedskrivninger opgøres dels på individuel basis og dels på porteføljebasis, og foretages på baggrund af den tilbagediskonterede værdi af fremtidige betalingsstrømme. Indtil systemer til vurderinger på porteføljebasis er færdigudviklede, vil bankens nedskrivninger i højere grad blive foretaget på individuel basis. Ændringerne har i alt reduceret primoegenkapitalen med Udlån værdiansættes fremover til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger. Stiftelsesprovisioner på udlån skal fremover periodiseres over lånets løbetid, hvor de tidligere blev indtægtsført i stiftelsesåret. Reduktionen af primoegenkapitalen på vedrører tidligere års stiftelsesprovisionner, som blev indregnet i resultatet på långivningstidspunktet, og derved repræsenterer et for meget indtægtsført beløb i tidligere regnskabsperioder på den eksisterende udlånsportefølje pr. 1. januar 2005 i forhold til den nye indregningsmetode. Egne aktier skal ikke længere indregnes i balancen til nogen værdi, og det foreslåede udbytte skal først fragå egenkapitalen efter vedtagelse heraf på generalforsamlingen. Ændringerne forøger i alt primoegenkapitalen med Sammenligningstal for 2004 er tilrettet den ændrede regnskabspraksis for intern leje, egne aktier og udbytte. Der er ikke foretaget ændringer i sammenligningstallene for de ændrede værdiansættelsesmetoder for ejendomme og engagementer. Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 5 af 11

6 FORVENTNINGER Ved aflæggelsen af årsrapporten for 2004, hvor årets resultat før skat udgjorde 20,2 mio. kr., udtrykte Salling Bank forventninger om en afbalanceret vækst, en svag ordinær omkostningsstigning, en reduceret nedskrivningsprocent, fald i kursreguleringer, og et resultat før skat på mio. kr. På baggrund af en fremgang i aktivitetsbestemte provisions- og gebyrindtægter, reducerede nedskrivninger på udlån og tilgodehavende m.v. samt en positiv udvikling på bankens fondsbeholdninger, blev forventningerne ved fondsbørsmeddelelse nr. 7 af 14. juni 2005 forøget til mio. kr. under forudsætning af uændret kursresultat for værdipapirer. Efterfølgende er indtjeningen på investeringsområdet forøget, og kursreguleringerne af bankens fondsbeholdninger yderligere forbedret. Resultatforventningerne forøges derfor til mio. kr. under forudsætning af uændrede kurser på værdipapirer. BESTYRELSESBESLUTNINGER Der er ikke truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentlig omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Bestyrelsen har besluttet, at Salling Bank indtil videre ikke vil offentliggøre kvartalsrapporter, idet det anses, at ressourceforbruget ikke vil stå i forhold til aktionærernes og øvrige interessenters udbytte heraf, da forretningsgrundlaget og hermed indtjeningen ikke vurderes at ville ændre sig væsentligt inden for et enkelt kvartal. Skive, den 2. august 2005 S A L L I N G B A N K A/S Poul Ø. Hansen Bestyrelsesformand Peter Vinther Christensen Bankdirektør Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 6 af 11

7 Salling Bank A/S - halvårsrapport 2005 Bilag 1 Resultatopgørelse for 1. halvår 2005 Note Stigning/fald Stigning/fald i procent Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Resultat Balance pr. ultimo juni 2005 Note Stigning/fald Stigning/fald i procent Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 11 Sidste 5 års nøgletal 12 Sidste 5 års hovedtal i resultatopgørelse og balance 13 Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 7 af 11

8 Salling Bank A/S - halvårsrapport 2005 Bilag 2 Noter til halvårsrapporten Renteindtægter af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter 6 2 Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter 2 11 I alt renteudgifter Kursreguleringer af: Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer Udgifter til personale m.v. og administration: Lønninger til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale m.v. og administration Det gennemsnitlige antal beskæftigede i halvåret 87,0 86,8 5 Andre driftsudgifter: Renovering og nyindretning af banklokaler Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 8 af 11

9 Salling Bank A/S - halvårsrapport 2005 Bilag 3 Noter til halvårsrapporten (fortsat) Selskabsskat: Resultat før skat ifølge resultatopgørelsen Afgift på hensættelser Resultat før skat Permanente afvigelser til skattemæssig indkomst: Værdipapirer og udbytte Fortjeneste på materielle aktiver 0 0 Renter og omkostninger Afskrivninger Selskabsskatten udgør 30 % heraf Afgift på hensættelser I alt udgiftsført under selskabsskat Den effektive skatteprocent udgør 27 % 23 % 7 Domicilejendomme: Grunde og ejendomme til eget brug (seneste ejendomsværdi ) Efterstillede kapitalindskud: Lån i DKK Lånene forfalder til fuld indfrielse den 1. juli Salling Bank har mulighed for at indfri lånene fra og med 1. juli Lånene forrentes med 3 måneders CIBOR + 2 procentpoint indtil 1. juli Herefter forrentes lånene med 3 måneders CIBOR + 5 procentpoint. Lånene er etableret den 1. juli Aktiekapital: stk. aktier à 100 kr I henhold til aktieselskabslovens 28 A er anmeldt Spar Vest Fonden med 15,7 %. Bankens beholdning af egne aktier: Antal stk Pålydende værdi i Markedsværdi i Beholdning af egne aktier udgør i procent af egenkapitalen 0,6 % 2,9 % Egne aktier optages ikke til værdi under aktiver 10 Overført overskud: Overført overskud primo perioden Samlede korrektioner som følge af ændret regnskabspraksis Udlodning af årets resultat Modtaget udbytte af egne aktier Handel med egne aktier i perioden Periodens nettoresultat Overført overskud ultimo perioden Eventualforpligtelser: Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre eventualforpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser Andre eventualforpligtelser i alt Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 9 af 11

10 Salling Bank A/S - halvårsrapport 2005 Bilag 4 Noter til halvårsrapporten (fortsat) Sidste 5 års nøgletal: Solvensprocent 12,1 % 11,9 % 12,1 % 11,7 % 10,7 % Solvensprocenten ved 8 % kravet. Kernekapitalprocent 10,9 % 10,4 % 10,1 % 8,3 % 7,6 % Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster i alt. Halvårets egenkapitalforrentning før skat 10,0 % 4,3 % 7,2 % 5,0 % 7,1 % Halvårsresultat før skat i % af gennemsnitlig egenkapital. Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 7,3 % 3,4 % 5,1 % 3,3 % 4,7 % Halvårsresultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital. Indtjening pr. omkostningskrone 1,45 kr. 1,16 kr. 1,21 kr. 1,11 kr. 1,20 kr. Bruttoindtægter incl. kursregulering/sum af omkostninger, afskrivninger og tab. Renterisiko 8,3 % 4,5 % 4,4 % 3,0 % 2,4 % Viser hvor stor en del af kernekapitalen efter fradrag, der tabes ved en stigning i renten på 1 %-point. Valutaposition 2,5 % 1,3 % 2,1 % 2,5 % 3,0 % Positionen vist ved valutakursindikator 1 i forhold til kernekapital efter fradrag. Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Risikoen vist ved valutakursindikator 2 i forhold til kernekapital efter fradrag. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 80,6 % 83,5 % 78,6 % 87,1 % 102,8 % Udlån + nedskrivninger herpå i % af indlån. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 187,1 % 169,7 % 209,0 % 171,8 % 83,3 % Overskydende likviditet efter opfyldelse af lovkravet i forhold til lovkravet. Summen af store engagementer 54,9 % 87,9 % 38,7 % 25,8 % 10,9 % Summen af engagementer over 10 % af ansvarlig kapital efter fradrag. Akkumuleret nedskrivnings- og hensættelsesprocent 4,3 % 3,9 % 4,1 % 4,4 % 3,4 % Nedskrivninger og hensættelser i alt i % af udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Halvårets nedskrivningsprocent 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Periodens udgiftsførte afskrivninger og nedskrivninger/hensættelser på debitorer i % af udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Andel af tilgodehavender med nedsat rente 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,4 % 1,6 % Andel af samlede udlån før nedskrivninger, hvorpå renten er nedsat eller nulstillet Halvårets udlånsvækst 2,7 % 4,6 % 1,0 % -1,9 % 3,2 % Viser hvor meget udlån ultimo er steget i forhold til udlån primo. Udlån i forhold til egenkapital 5,4 6,2 6,4 8,1 8,9 Angiver udlånet i forhold til egenkapitalen. Antal ansatte omregnet til heltid 87,0 86,8 81,2 79,5 79,3 Det gennemsnitlige antal ansatte i perioden omregnet til heltidsansatte Halvårets resultat før skat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 51,5 kr. 21,1 kr. 29,9 kr. 17,2 kr. 24,0 kr. Halvårets resultat før skat pr. 100 kr.'s aktie. Halvårets resultat efter skat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 37,6 kr. 16,7 kr. 21,3 kr. 11,4 kr. 16,0 kr. Halvårets resultat efter skat pr. 100 kr.'s aktie. Banken har ikke afsat skat i halvårsregnskaberne forud for Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 525 kr. 462 kr. 432 kr. 348 kr. 349 kr. Viser egenkapitalen ultimo pr. 100 kr.'s aktie. Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 1,26 1,19 0,98 0,90 0,82 Viser børskursen i forhold til aktiens indre værdi. Børskurs pr. aktie (stykstørrelse 100) Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 10 af 11

11 Salling Bank A/S - halvårsrapport 2005 Bilag 5 Noter til halvårsrapporten (fortsat) Sidste 5 års hovedtal fra resultatopgørelse og balance: Hovedtal fra resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat Hovedtal fra balancen Udlån Indlån Efterstillet kapitalindskud Aktiekapital Egenkapital (incl. halvårsresultat) Balancesum Garantier m.v Salling Bank A/S - Bank reg. nr CVR nr Halvårsrapport 2005 Side 11 af 11

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Skive, den 28. januar 2004 Meddelelse nr. 1/2004 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere