Høringssvar til forslag til De statslige vandområdeplaner for planperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til forslag til De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021"

Transkript

1 Naturstyrelsen Haraldsgade København Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax Dato: 20. juni 2015 J. nr.: Init.: niv Høringssvar til forslag til De statslige vandområdeplaner for planperioden

2 Indhold Høringsprocessen... 3 Fællesskab om fakta... 3 Styringsmodeller, proces og interessentinddragelse... 3 Retningslinjer... 5 Fjorden - Virkemidler... 5 Vådområdeindsatsen og udtagning af lavbundsjorde... 5 Stenrev... 6 Behovet for flere virkemidler... 6 Afklarede virkemidler Eksempelvis kompensationsopdræt af muslinger... 6 Virkemidler der ikke er færdigundersøgt Eksempelvis konstruerede minivådområder med filtermatrice målrettet drænvand... 7 Søer - Viden... 7 Virkemidler anvendt til søindsatser... 8 Fosforvådområder... 8 Identificering af nye virkemidler til fosforindsatsen... 8 Vandløb... 8 Vandløbsindsatser... 8 Overvågning af vandløb... 8 Vandløb og vandindvinding... 8 Miljøfremmede stoffer... 9 Klimaforandringer og vandområder... 9 Thyborøn Kanal... 9

3 De statslige vandområdeplaner for planperioden og udkast til bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer er i seks måneders offentlig høring fra 22. december 2014 til 23. juni Limfjordsrådet er et politisk samarbejde mellem 18 kommuner. I samarbejdet koordineres gennemførelsen af de kommunale vandplanindsatser i oplandet til Limfjorden. Limfjordsrådet har studeret ovennævnte forslag og har en række bemærkninger hertil. Høringsprocessen For at adressere det beregnede indsatsbehov, der er opgjort til ca tons kvælstof, igangsættes med forslag til vandområdeplanen en reduktion af tilførslen af kvælstof svarende til ca tons kvælstof. I forhold til de resterende tons igangsættes et tværministerielt udvalgsarbejde, der i 2015 skal beskæftige sig med udviklingen af de konkrete modeller for målrettet regulering, der kan bidrage til at reducere kvælstoftilførslen yderligere. Limfjordsrådet er enig i, at der bør foretages en mere målrettet regulering. Det er dog uheldigt, at der igen ikke er mulighed for at kommentere et færdigt udkast til Vandområdeplan. Tæt på 4/5 af indsatsen er der ikke redegjort for. Limfjordsrådet mener, at det derfor er nødvendigt med en ny ½ års høring af vandområdeplanerne, når forslagene til ændringer som følge af det tværministerielle udvalgsarbejde bliver offentliggjort. Som nævnt under afsnittet Styringsmodeller, proces og interessentinddragelse bør interessenterne herunder kommuner og Vandoplandsstyregrupper / Limfjordsrådet inddrages tidligere. Limfjordsrådet bemærker endvidere, at det er en ulempe med en plan for hele Jylland og Fyn, da teksten bliver af mere generel karakter, hvor man for eksempel skal helt om i bilagene for at finde opgørelser for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Fællesskab om fakta Regeringen har præsenteret fællesskab om fakta som en af de 5 vandveje. Limfjordsrådet er enig heri. Det er en forudsætning, at dem der bliver berørt, tror på dataene. Det betyder også, at: Overvågningen skal være så detaljeret, at den støtter op om den indsats, der skal gennemføres. Få målinger og generelle modeller er ikke nok. Der er behov for effektovervågning af de mange miljøforbedrende tiltag som gennemføres (på virkemiddelniveau). Dialogen mellem Naturstyrelsen og det lokale niveau om en fælles forståelse af data og overvågning skal øges. Styringsmodeller, proces og interessentinddragelse Tilblivelsen af 1. generations vandplanerne havde et tungt forløb og den endelige vedtagelse af planen var meget lang tid undervejs med et utal af klager, retssager m.v. Dette viser med tydelighed, at det er vigtigt

4 med et bredere folkeligt engagement og at dette initieres allerede i planlægningsfasen. Det nuværende set-up i 2. generations vandområdeplaner afspejler imidlertid ikke dette, idet det kun er vandløbsindsatsen (fysiske forhold) kommuner og vandråd ind til nu for alvor er blevet involveret i. For bedre at sikre efterlevelsen af den 4. vandvej omhandlende folkeligt engagement bør den statslige planlægning for anden generations vandområdeplaner holdes på et meget overordnet niveau. Det bør således generelt overlades til det lokale led at identificere, hvilke virkemidler der konkret skal anvendes og hvor de skal placeres. En sådan mål og rammestyring af kommunerne er på mange måder positiv. Det er dog vigtigt, at Staten giver en bred palet af effektvurderede og godkendte virkemidler og en tilhørende økonomisk ramme at arbejde ud fra. Hidtidige erfaringer har vist, at det er gået rigtig godt med en sådan model: Kommunernes koordinering på oplandsniveau (Vandoplandsstyregrupper). Kommunernes planlægning af vandløbsindsatsen. Kommunernes borgerinddragelse i vandråd. Kommunernes implementering af indsatser (vådområde- og vandløbsindsatser). De gode erfaringer bør bredes ud til at omfatte næringsstofindsatser mv. herunder målrettede virkemidler på tilsvarene måde. Med de positive erfaringer omkring vandråd in mente kan vandrådene fremadrettet rådgive kommunerne om eksempelvis, hvilke næringsstofindsatser (ud fra et af Naturstyrelsen udmeldt bredt virkemiddelkatalog) der skal gennemføres og hvor i oplandet dette kan foregå for, at de statslige mål nås. Det er vigtigt, at indsatsen bidrager til, at man får en platform, hvor oplandsindsatser drøftes. Alle aktører skal føle et incitament til at få tænkt i oplandsindsatser. Det bør fortsat primært være kommunalbestyrelserne, der udmønter indsatsprogrammerne. En videreførelse af vandrådene, der på rekordtid viste sig effektive, vil dog også her være relevant. Disse kan involveres i den praktiske udførelse af indsatsprogrammet herunder give gode råd til kommunerne og være med til at forankre indsatserne. Lokale forhold bør således generelt inddrages i et friere valg af virkemidler med mulighed for at kombinere og optimere virkemidler. Synergier sikres med lokal inddragelse, hvor kommunerne har frihed til at sammentænke med klimatilpasningsplaner, spildevandsplaner, turistinteresser m.m. i oplandene. Limfjordsrådet henstiller i øvrigt til, at den kommunale arbejdsbyrde og økonomien i forbindelse med vandplanindsatserne tilstræbes jævnt fordelt i planperioderne op til den endelig deadline for målopfyldelse i Med baggrund i det hidtidige forløb og udskydelse af indsatser som følge af manglende data m.m. er der usikkerhed om, hvorvidt en stor del af indsatsen er ved at blive udskudt til tredje og sidste planperiode.

5 Retningslinjer For at opfylde målsætningen for vandløb, søer og kystvande skitserede den statslige vandplan (1. generation) en indsats gennem retningslinjer også. Disse retningslinjer beskriver regulerende bestemmelser, der understøtter indsatsprogrammet og er bindende for myndighedernes planlægning og administration. I det nye plankoncept med vandområdeplaner er planerne blevet til et kommunikationsværktøj, mens de bindende miljømål og indsatser i stedet er fastsat i bekendtgørelser. Som Limfjordsrådet har forstået Naturstyrelsen vil retningslinjerne fra vandplan 1 enten blive indarbejdet i bekendtgørelser eller blive indeholdt i en vejledning. Retningslinjerne inkl. relevante bilag er vigtige at fastholde og det er Limfjordsrådets holdning, at disse allerede nu burde have været fuldt ud indarbejdet i forslag til Bekendtgørelser/vejledninger. Kommunerne og Limfjordsrådet forventer, at dette sker snarest og at Kommunerne samt Limfjordsrådet i den forbindelse bliver hørt / inddraget i arbejdet. Limfjordsrådet forventer, at der gives hjemmel i planloven til at indarbejde vejlednings -retningslinjer i Kommuneplanen. Dette vil styrke retningslinjerne og falder naturligt i tråd med, at kommunerne allerede udarbejder kommuneplanretningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande. Fjorden - Virkemidler Limfjordsrådet mener som udgangspunkt, at kvælstof og fosfor skal begrænses mest mulig ved kilderne. Vådområdeindsatsen og udtagning af lavbundsjorde Det fremgår af forslag til Vandområdeplanen, at der skal etableres vådområder med en kvælstofeffekt i vandmiljøet på ca. 305 tons i oplandet til Limfjorden. Af forslag til vandområdeplanen fremgår det endvidere: I tillæg til vådområdeordningen indgår udtagning af lavbundsjorde, hvor lavbundsjorde mod kompensation udtages fra almindelig landbrugsdrift med henblik på bl.a. forøget biodiversitet og reduktion af tilførslen af kvælstof til kystvande. Det er Limfjordsrådets opfattelse, at den kommunale vådområdeindsats har været et af de mest succesfulde virkemidler i 1. generations vandplaner. Ikke mindst som følge af den lokale forankring og engagementet blandt kommunerne og lodsejerne. Limfjordsrådet forudsætter derfor, at vådområdeindsatsen fortsætter som en kommunal vådområdeindsats i 2. generationsvandplanerne. Det bemærkes, at de mest omkostningseffektive projekter er igangsat med 1. generations vandplaner. Der skal derfor afsættes flere midler til indsatsen. Limfjordsrådet er enig i at virkemidlet udtagning af lavbundsjorde indgår naturligt i sammenhæng med den kommunale vådområdeindsats og det bør være muligt at samtænke virkemidlet med denne. Som led i, at kommunen er myndighed for en række øvrige indsatser for reguleringen af det åbne land, er det jo netop

6 kommunerne, der naturligt har kompetencen til at løse disse opgaver i et nært samarbejde med lokale interessenter. Der bør i vådområdeindsatsen løsnes op i forhold til krav om naturlig hydrologi. I oplandet til Limfjorden er der store flade arealer, hvor dette krav gør det vanskeligt at gennemføre ellers oplagte vådområdeprojekter. Stenrev Der planlægges etableret et stenrev i et fjordområde, hvor revet kan indgå i et fuldskala 5-årigt projekt til dokumentation af stenrevs potentielle kvælstofeffekt og samtidig bidrage til opfyldelsen af Natura forpligtigelserne. Indsatsen i Limfjordsoplandet er så stor, at alle virkemidler bør være i spil også stenrev, som jo er et virkemiddel, der ikke nødvendigvis har effekt i alle dele af landet. Der er nu gennemført et forprojekt vedr. genetablering af spredte stenrev i de centrale dele af Limfjorden. Limfjordsrådet har været tovholder i samarbejde med DCE, DHI m.fl. og projektet har været finansieret af Naturstyrelsen. Det har været et meget positivt samarbejde og resultatet peger entydigt på, at der bør etableres et fuldskala stenrevspilotprojekt i Løgstør Bredning. Dette vil, som vi ser det, også give god synergi med Natura 2000 indsatsen og biodiversitetsforpligtelserne. Netop naturtypen stenrev har været kraftigt under pres i Limfjorden. Det er oplagt, at et hovedprojekt nu iværksættes i Løgstør Bredning, så vi kan komme videre med at udbygge erfaringerne på dette område. Med henblik på at fastholde den lokale forankring m.v. er det også oplagt, at Limfjordsrådet forsætter i rollen som tovholder i næste fase i projektet. Behovet for flere virkemidler En række virkemidler er tilsyneladende ikke taget i anvendelse i anden generations vandområdeplaner. Som nævnt er den foreslåede indsats i oplandet til Limfjorden så stor, at der skal være mange godkendte virkemidler i spil og en tilsvarende økonomisk ramme. Det er ikke nok, at der i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer 5 gives mulighed for, at kommunerne kan gennemføre andre foranstaltninger, når der ikke samtidig laves støtteordninger, der kan finansiere dem. Blandt mange virkemidler, der ikke er nævnt fremhæves 2 konkrete eksempler på henholdsvis et afklaret virkemiddel og et der er undervejs: Afklarede virkemidler Eksempelvis kompensationsopdræt af muslinger Limfjordsrådet har med stor interesse fulgt og støttet forsøg i Skive Fjord til afklaring af virkemidlet kompensationsopdræt af muslinger. Virkemidlet er nu afklaret og indgår i DCA s virkemiddelrapport 1. Det er ikke et virkemiddel, der kan anvendes alle steder, men i forhold til Limfjorden vil det kunne anvendes som et rigtig godt og meget omkostningseffektivt virkemiddel, der udover kvælstof også fjerner fosfor. Usikkerheden på de positive miljøeffekter m.v. af dette virkemiddel er lille i Skive Fjord og middel for øvrigt egnede fjordområder. Det er for Limfjordsrådet vigtigt, at der tænkes i helheder og at tiltagene i vandområdeplanerne i videst muligt omfang bliver værdiskabende. Netop kompensationsopdrættede muslinger har et potentiale som 1 Eriksen, J.; Nordemann Jensen, P.; Jacobsen, B.H. (DCA rapport nr. 053, december 2014): Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering

7 dyrefoder (eksempelvis økologisk kyllingefoder). Dette erhvervspotentiale skal afklares nærmere. DCA skriver i virkemiddelkataloget, at der hvis muslingerne kan afsættes til dyrefoder, måske vil kunne opnås breakeven, hvor virkemidlet i princippet vil betale sig selv. Hvorom alting er, så er miljøeffekten af dette omkostningseffektive virkemiddel beskrevet/afklaret, så det er i betragtning af erhvervspotentialet meget uforståeligt, at det ikke indgår i anden generations vandområdeplaner. Et andet oplagt virkemiddel at tage i anvendelse er Konstruerede minivådområder med overfladestrømning målretttet drænvand. Virkemidler der ikke er færdigundersøgt Eksempelvis konstruerede minivådområder med filtermatrice målrettet drænvand Eksisterende resultater demonstrerer, at minivådområder med filtermatrice har et stort potentiale som virkemiddel til reduktion af næringsstoftransport via dræn. Resultaterne viser dog et behov for at udvikle og optimere minivådområder med filtermatrice i forhold til: Håndtering af store hydrauliske belastninger Viden omkring filtermatricers levetid som funktion af belastning, Optimering af anlæg med henblik på at reducere methaneemission samt lugtgener. Limfjordsrådet mener, at eksperternes anbefalinger vedr. afklaring af lovende virkemidler skal følges straks, så vi får flest mulige virkemidler til rådighed hurtigt. Der skal sikres progression og udvikling på området, ved at der etableres et antal pilotprojekter, der i det konkrete tilfælde dækker en bred variation i hydraulisk belastning og med det formål at sikre vidensopbygning og optimering af virkemidlet i forhold til de nævnte udfordringer. Så snart vidensopbygningen er på plads og virkemidlet kan godkendes, skal det kunne tages i anvendelse. En sådan tilgang bør fremgå af vandplanen. Limfjordsrådet vil gerne inddrages yderligere i dialog om valg og afklaring af virkemidler. Søer - Viden Limfjordsrådet bemærker, at det i forslag til vandområdeplanen er vurderet, at 322 ud af 595 søer i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn ikke opfylder miljømålet i Mest anvendte begrundelse for tidsfristforlængelse er uforholdsmæssigt store omkostninger og manglende viden om påvirkning og indsats. Limfjordsrådet har i forbindelse med tidligere høringer af vandplan 1 med flere bemærket, at Rådet ikke finder det sandsynliggjort, at den søovervågning, der gennemføres i overvågningsprogrammet er tilstrækkelig til at skaffe den nødvendige viden, som grundlag for fastlæggelse af indsatsbehov for målopfyldelse til 2. generations vandområdeplan. Dette har desværre vist sig at være rigtigt. En stor del af søindsatsen er således udskudt til 3. og sidste generations vandområdeplaner. Limfjordsrådet opfordrer til at søovervågningen opprioriteres både i forhold til antallet af overvågede søer, frekvensen af søovervågningen samt stofbalancen for søerne således, at der opbygges den nødvendige viden til implementering af den mest omkostningseffektive indsats for opfyldelse af søernes målsætning.

8 Virkemidler anvendt til søindsatser Der er i planforslaget ikke lagt op til restaurering af søer i oplandet til Limfjorden. Tilførslen af fosfor til søerne skal her reduceres gennem nye fosforvådområder og fortsat opkøb af ældre dambrug, spildevandsindsats m.v. Det fremgår af forslaget, at der endnu ikke er taget beslutning om den konkrete placering af virkemidlerne fosfor-vådområder og opkøb af dambrug. Fosforvådområder Erfaringerne med fosforådale har været meget blandet. Der var i 1. generations vandplaner rigtig mange steder lagt op til etablering af fosforvådområder, hvor de fysiske forhold langt fra var til etablering af sådanne. Limfjordsrådet finder derfor, at det bør være lokalt i kommunerne og koordineret i Vandoplandsstyregrupperne, at der identificeres, hvilke oplande til belastede søer, fosforvådområderne mest hensigtsmæssigt skal/kan placeres i ud fra den overordnede ramme defineret af Naturstyrelsen. Det bemærkes endvidere, at Naturstyrelsens pejlemærke for omkostningseffektivitet i fosforvådområder i første generations vandplaner var sat urealistisk lavt (2.842 kr. / kg P) Der skal afsættes væsentlig flere penge til etablering af fosforvådområder. Identificering af nye virkemidler til fosforindsatsen Der afsættes midler til yderligere forskning i og dokumentation af nye virkemidler. Limfjordsrådet er enig i, at fosforindsatsen generelt er udfordret af en mangel på omkostningseffektive virkemidler og alternativer skal afklares. Det kunne være minivådområder og fosforfældningssøer i forbindelse med grøfter, hvor dette ikke medfører problemer i forhold til fiskevandring m.m. Kommunerne er gerne behjælpelige med at udarbejde forundersøgelser også for alternative løsningsforslag. Vandløb Vandløbsindsatser Limfjordsrådet finder det positivt, at det er kommunernes forslag til indsatser, der er lagt til grund for det endelige indsatsprogram (vandløb, fysisk påvirkning). Overvågning af vandløb Af vandrammedirektivet fremgår, at Naturstyrelsen etablerer et overvågningsnet for vandforekomster og fastsætter programmer for overvågning. Limfjordsrådet finder det vigtigt, at overvågningen i vandløb foretages med basis i en repræsentativ udvælgelse af prøvetagningsstationer i de enkelte vandområder. Limfjordsrådet har konstateret, at der er ukendt tilstand i mange vandløb og at der specielt mangler rigtig mange data for kvalitetselementerne fisk og vandplanter. Disse data bør fremskaffes via en tilstrækkelig overvågning allerede nu, da der ellers vil være mangel på data i den næste vandområdeplan også. Vandløb og vandindvinding Rapporten Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand er fremover tænkt brugt som grundlag for vurderingen af grundvandsindvindingens påvirkning af vandløbs økologiske tilstand.

9 Rapporten ser godt nok ud til at inddrage alle de biologiske kvalitetselementer fra vandløb. I lyset af ovenstående mangel på data kan der dog være tvivl om, rapporten er et tilstrækkeligt redskab, der kan sikre en rationel sagsbehanling i kommunerne i forhold til at sikre god økologisk tilstand i vandløbene. I lyset af det store antal indvindingstilladelser, som skal behandles i den kommende periode, opfordrer Limfjordsrådet til at kvalitetssikre grundlaget for denne effektvurdering af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstande. Der er endvidere behov for hurtigst muligt at udarbejde nationale retningslinjer for behandling af disse indvindingstilladelser. Kommunerne skal behandle alle udløbne indvindingstilladelser til grundvandsindvinding senest et år efter, at den første kommunale vandhandleplan er vedtaget. Udfordringen er, at en række af tilladelserne i henhold til lovgivningen umiddelbart har en løbetid på op til 30 år. Miljøfremmede stoffer Ligesom i 1. generations vandplaner er konklusionen for Miljøfremmede stoffer, at der mangler viden. Det fremgår af forslaget, at der foreligger overvågningsdata, der gør det muligt at vurdere den kemiske og økologiske tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer på 156,8 km vandløb, 27 søer og 51 kystområder indenfor hele vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Limfjordsrådet har i tidligere høring af blandt andre vandplan 1 bemærket, at Rådet ikke finder det sandsynliggjort, at overvågningsprogrammet er tilstrækkelig til at skaffe den nødvendige viden, som grundlag for fastlæggelse af indsatsbehov for målopfyldelse til 2. generations vandområdeplan. Dette har desværre vist sig at være rigtigt. En stor del (~hele) indsatsen i forhold til miljøfremmede stoffer er således udskudt til 3. og sidste generations vandområdeplaner. Limfjordsrådet opfordrer til, at overvågningen også her opprioriteres så tilstanden bliver kendt. Klimaforandringer og vandområder Det fremgår af forslag til Vandområdeplan , at der nu er udarbejdet en rapport, der for henholdsvis vandløb, søer og kystvande fremskriver, hvorledes vandrammedirektivets biologiske kvalitetselementer påvirkes af Klimaforandringerne. Rapporten fastslår, at klimaforandringerne allerede nu påvirker de økologiske kvalitetselementer, men der påvises ikke konkrete handlinger. En væsentlig konklusion er dog, at der samtidig er væsentlige huller i vidensgrundlaget, som skal udfyldes, inden det er muligt mere præcist at beskrive klimaforandringernes direkte virkning etc. Ifølge forslaget vil Naturstyrelsen på den baggrund i løbet af planperioden overveje, hvordan yderligere viden kan tilvejebringes frem mod næste planperiode. Limfjordsrådet opfordrer Naturstyrelsen til ikke bare at overveje, hvordan viden kan tilvejebringes, men sikre at denne viden tilvejebringes så klimaforandringer hurtigst muligt kan tænkes sammen med vandområdeplanerne. Thyborøn Kanal Limfjordsrådet minder om, at helhedstankegang er vigtig i opgaveløsningen. Miljøministeren har tidligere forsikret Limfjordsrådet om, at der vil blive fokuseret på at løse udfordringerne omkring Thyborøn Kanal og

10 den vestlige Limfjord i relation til klimaforandringerne på en måde, der samtidigt kan bidrage til god økologisk tilstand i Limfjorden. Med venlig hilsen Jens Lauritzen Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding Næstformand for Limfjordsrådet

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser

Høringssvar til forslag til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser NOTAT Høringssvar til forslag til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser KL har flg. bemærkninger til planforslaget og de tilhørende bekendtgørelser. KL uddyber gerne bemærkningerne efter

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 14. november 2014, 10.00 14.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 14. november 2014, 10.00 14.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 14. november 2014, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord

Indholdsfortegnelse. Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord Agri Nord, Landboforeningen Kronjylland, nf plus og repræsenterer 322 medlemmer direkte bosat i Hovedvandopland 1.3 Mariager

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016 Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning 2017-2021 Den 29. september 2016 Peter Kaarup Nyt fra SVANA Disposition 1. Status for vandplanlægningen 2. Vandløbsindsatsen i vandområdeplaner

Læs mere

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - implementering af vandrammedirek4vet Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen 1 Den europæiske miljødebat miljøgaran4en Danmark fik i 1986 indført den såkaldte miljøgaran4,

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser.

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser. Side 1 af 7 Notat Vandområdeplanerne overordnet gennemgang og vurdering Vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 blev offentliggjort den 27. juni. Forud for offentliggørelsen var gået en offentlig høring

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Model for Vandråd Limfjorden

Model for Vandråd Limfjorden Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 17. januar 2014 J. nr.:

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden 1. Velkomst ved udvalgsformand Birger Jensen 2. Oplæg om 2. generation vandplaner

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Gudenåkomiteens høringssvar til udkast til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger

Gudenåkomiteens høringssvar til udkast til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger Sekretariat: Viborg Kommune Dato:12. maj 2015 Journalnr.: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Gudenåkomiteens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Vandplaner set fra kommunalt synspunkt

Vandplaner set fra kommunalt synspunkt Vandplaner set fra kommunalt synspunkt Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Vandplanerne nødvendige men mangelfulde Vandmiljø, klimatilpasning og valg af indsats Forsyning og vandplaner Kerneopgaven

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted Morsø Kommune. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Model for Vandråd Limfjorden

Model for Vandråd Limfjorden Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 17. januar 2014 J. nr.:

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Høringssvar vedr. vandplan 1.5 Randers Fjord

Høringssvar vedr. vandplan 1.5 Randers Fjord Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 591 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø 6. april 2011. Høringssvar vedr.

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 12. september 2014, 10.00 13.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158.

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Limfjorden og vandmiljøproblemer

Limfjorden og vandmiljøproblemer Limfjorden og vandmiljøproblemer DNMARK Annual Meeting 8. oktober 2013 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Indhold: Præsentation af Limfjorden Miljøtilstanden af Limfjorden Belastningsopgørelser Vandplanen

Læs mere

Udkast. Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Udkast. Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Udkast Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Limfjordsrådet...

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Vejledning om de kommunale handleplaner til opfølgning af Natura 2000-planerne

Vejledning om de kommunale handleplaner til opfølgning af Natura 2000-planerne Vejledning om de kommunale handleplaner til opfølgning af Natura 2000-planerne 2016-21 April 2016 Redaktion: Naturstyrelsen Tekst: Pernille Månsson, Naturstyrelsen ISBN: 87-7175-547-0 2 Naturstyrelsen

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Plantekongres 17. 18. januar 2017. Herning Kongrescenter Målrettet indsats Ny fosforregulering Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef,

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 NOTAT Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 Pilotprojekt om fremtidig arealregulering afprøvning af reguleringsmekanismer Baggrund I forlængelse af Natur- og landbrugskommissionen

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 29. maj 2015, 10.00 14.00. Sted Viborg Rådhus, Multisalen, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 29. maj 2015, 10.00 14.00. Sted Viborg Rådhus, Multisalen, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 29. maj 2015, 10.00 14.00 Sted Viborg Rådhus, Multisalen, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Vandområdeplaner 2015-2021 indhold og hovedudfordringer

Vandområdeplaner 2015-2021 indhold og hovedudfordringer Vandområdeplaner 2015-2021 indhold og hovedudfordringer Indhold Vandrammedirektivet i dansk lovgivning: Fra miljømålsloven til Lov om vandplanlægning... 1 Vandløb... 4 Søer... 7 Markvanding... 9 Kystvande...

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted. Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted. Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Spørgsmål af generel/politisk karakter

Spørgsmål af generel/politisk karakter Spørgsmål af generel/politisk karakter Emne Problemstilling Miljøministeriets bemærkninger Grøn vækst Hvad er den politiske ramme for gennemførelsen af vand- og naturplanerne. I april 2009 offentliggjorde

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Statens Natura 2000-planer for blev offentliggjort den 20. april Hovedformålet med Natura planerne for er, at:

Statens Natura 2000-planer for blev offentliggjort den 20. april Hovedformålet med Natura planerne for er, at: Statens Natura 2000-planer for 2016 2021 blev offentliggjort den 20. april 2016 Hovedformålet med Natura 2000- planerne for 2016-2021 er, at: 1) færdiggøre og vedligeholde indsatsen fra 1. planperiode

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne?

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne? Hvad er prisen for de næste 10.000 tons kvælstof i vandplanerne? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indlæg ved Plantekongres den 12.1.2012 Indhold Prisen for de første

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Jysk Musik & Teaterhus, Papirfabrikken 80, Silkeborg Mandag, den 24. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Frede Lundgaard Madsen,

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Er der vand nok til både markvanding og vandløb?

Er der vand nok til både markvanding og vandløb? Er der vand nok til både markvanding og vandløb? Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug ATV-møde 26. Januar 2011 Ophør med markvanding på 55.000 ha Det var udmeldingen i udkast til vandplaner (forhøringen)

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus HUSK før Mødet Tjek mødelokale og overhead Navneskilt til bord og til at sætte på trøjen Læg

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering Specialkonsulent Flemming Gertz Grøn Vækst og Vandplaner hvor er vi nu? Grøn Vækst beslutning om 19.000 ton N 9.000 ton - model VMP IV Randzoner

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere