Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det"

Transkript

1 Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det

2

3 Drømmeboliger til hasselmus, birkemus og flagermus En række danske dyrearter er beskyttet efter EU habitatdirektivet. Det betyder, at arternes yngle og rasteområder ikke må ødelægges eller beskadiges, hvorfor landbrug og skovbrug tilbydes tilskudsmuligheder, samt vejledning og rådgivning. Den Langørede flagermus er en mellemstor art med en underarmslængde pa ca mm. Når den jager, flyver den meget tæt pa vegetation, vægge og mure, hvor den snupper siddende insekter. Hasselmus, birkemus og særlige arter af flagermus er blandt Danmarks mest sjældne pattedyr. De er i dag truet overalt i Danmark, fordi deres levesteder igennem lang tid er blevet splittet op og forringet. De tre mus hvoraf det faktisk kun er birkemusen som er en rigtig mus, da hasselmusen er en syvsover og flagermus er flagermus er med deres særlige krav til levesteder et tydeligt tegn på et godt og varieret skovmiljø med en meget stor rigdom og variation af planter og dyr det vi kalder biodiversitet. Så når vi gør noget godt for hasselmusen, birkemusen og flagermusen hjælper vi samtidig mange andre arter i og omkring skovene. I statens skove pågår der en række tiltag for at hjælpe. Siden 2001 har en af Naturstyrelsens skove, Sollerup Skov på Fyn, eksempelvis fungeret som demonstrationsareal i forvaltningen af levesteder for hasselmus. Men i en indsats for biodiversiteten i de danske skove, er det imidlertid ikke nok, at fokus alene er på statsskovene. Det skal også være nemt og attraktivt for private skovejere og landmænd at bevare og oprette gode levesteder i skoven, læhegnet og i skovbrynet. Med udgangspunkt i denne filosofi administrerer Naturstyrelsen de to tilskudsordninger Plant for vildtet og Bæredygtig skovdrift, som på hver deres måde giver danske skovejere og landmænd mulighed for at række naturen, biodiversiteten og særligt hassel- birke- og flagermusene en hjælpende hånd. Hasselmusen er en ældgammel syvsoverart. Den lever som nataktivt skovdyr en næsten skjult tilværelse oppe i grenværket af buske og træer. Birkemusen kendes bedst på den lange hale og sin sorte rygstribe, som gar fra pande til hale.

4 Om tilskudsordningerne Nogle lande skal passe på løver, næsehorn og elefanter. I Danmark er det birkemus, flagermus og hasselmus der kræver vores beskyttelse. Nedenstående tilskudsordninger gør det attraktivt for skovejere og landmænd at praktisere driftsformer, som er gavnlige for plante- og dyrelivet samt ofte også for de rekreative muligheder. Sådan kan du hjælpe For at bidrage til udbredelsen af de tre arter yder Naturstyrelsen tilskud til naturpleje, der understøtter beskyttelsen af arternes yngle- og rasteområder. Det drejer sig om tilskudsordningerne plant for vildtet og bæredygtig skovdrift. Skovene har særlig betydning for biodiversiteten, fordi Danmark oprindeligt var et skovland. Derfor hører en stor del af de vilde planter og dyr i vore dages natur til i skovene. Generelt Alle tilskud er skattepligtige. Det er ikke muligt at få tilskud fra flere ordninger til samme areal. På nst.dk/findmus kan du klikke ind og se lige netop hvilke arter flagermus, birkemus og hasselmus der lever i din kommune og dermed hvilke tilskudsordninger du har mulighed for at søge. Naturstyrelsen tilbyder lodsejere vejledning om tilskudsordningerne. Rådgivningen handler om både selve ansøgningen, og om hvordan lodsejerne kan skabe optimale levevilkår for dyrene. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte din lokale tilskudsenhed i Naturstyrelsen eller bruge naturstyrelsen.dk. Her vil du også kunne finde kontaktoplysninger til din lokale tilskudsenhed.

5 Det er vigtigt at planlægge hvor nyt skal plantes og hvor gammelt skal fredes, så dyrene få de bedste muligheder. Plant for vildt ordningen retter sig både mod birkemus og hasselmus. Her er en birkemus kravlet til tops. I skumringen kan man se flagermus jage insekter ved vandoverfladen af søer og åer. Her damflagermus. Plant for vildtet Tilskudsordningen Plant for Vildtet yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Du kan søge tilskud til plantning for birkemus og hasselmus under Plant for vildtet -ordningen. Tilskuddet bliver kun ydet i de kommuner, hvor de to arter allerede er eller med stor sandsynlighed forventes at være. Der er to årlige ansøgningsfrister: 30. april og 31. oktober. Du kan få tilskud på 90 procent af vildtplanternes pris. Du skal altså selv betale 10 procent af planternes pris plus moms. Både birkemusen og hasselmusen har egne sider på nst.dk/plantforvildtet. Her finder du både ansøgningsskema, oplysninger om tilskudsordningen og fakta om arterne. Bæredygtig skovdrift Du kan søge tilskud til skovdrift, der tilgodeser hasselmus og flagermus under ordningen for særlig drift. For at kunne få tilskud skal du være privat ejer af enten fredskov eller ikke-fredskovpligtige skovbevoksede arealer. Skoven skal være mindst 0,5 hektar og som minimum være 40 meter bred i gennemsnit. Den årlige ansøgningsfrist er normalt inden 1. september. I forbindelse med tilskud til flagermus køber Naturstyrelsen et eller flere træer i din skov. Her får du udbetalt tilskuddet over 20 år. Når det drejer sig om hasselmusen, får du tilskud til drift af stævningsskov. Her får du dit tilskud udbetalt over fem år. Du kan læse mere om tilskud til flagermus og hasselmus under ordningen særlig drift på nst.dk/privatskovtilskud. Her finder du også Vejledning om tilskud til særlig drift hvor du kan få en oversigt over størrelsen af de forskellige tilskudsbeløb.

6

7 Vandflagermusene som er en af danmarks almindeligste arter flagermus, flyver ud sent om aftenen og som regel direkte til nærmeste sø eller vandløb, hvor den natlige insektjagt begynder.

8 Et paradis for hasselmus Eilif Byrnak og hans familie har skabt et paradis for den fredede og sjældne hasselmus på deres naturrige grund ved Sorø. De har blandt andet sat redekasser op og plantet med hasselmusvenlige buske og træer. Senest med støtte fra Naturstyrelsens tilskudsordning plant for hasselmusen. Hasselmusens årsrytme er opdelt i en sommeraktivitet fra maj til oktober/november og en søvnperiode (hibernation) i vinterhalvåret. I sommerhalvåret træffes den oftest, når den er aktiv med fødesøgning i tiden fra skumring til morgengry.

9 Eilif Byrnak fortæller, at både han og hans kone vil have smuk natur at se på og samtidig ønsker, at gøre noget for de truede arter. Det ligner en fuglekasse, men den hænger ikke mere end halvanden meter oppe af træet, og hullet vender den forkerte vej, ind mod stammen. - Her i den gamle skov har vi sat en del hasselmuskasser op. Det her er nummer tyve. Hasselmusen kravler hen ad grenene, og så ned ad stammen og ind her, siger Eilif Byrnak, og peger på hullet, inden han forsigtigt tager låget af kassen. Der er tomt. Hasselmusene bruger fortrinsvis kasserne til deres sommerreder. Her i december er de gået i hi, og har bygget vinterreder i skovbunden under kvas af blade, kviste og grene. Det hjælper biologen og naturelskeren Eilif Byrnak også de små syvsovere med. Når træer fældes på grunden, bunkes de overskydende grene, så hasselmusene kan bygge vinterhi under dem. En naturperle På sin store grund ved Sorø er Eilif Byrnak og hans familie ved at skabe et paradis for den fredede og sjældne hasselmus. Og for egern, krebs, tårnfalk og en mængde andre arter, der holder af det naturrige landskab. Da han med sin kone købte de otte hektar i 1990, var der marker og nåleskov på grunden, men i dag er området omdannet til varieret og vild natur. Her er gravet søer og bygget bakker, hvor der før var marker, og langsomt er skoven ved at blive konverteret fra nål- til løv- og blandingsskov. Familiens hus med den smukke udsigt til sø og bakker, er naturligvis økologisk. - Min far tog mig med ud i naturen fra jeg kunne gå og viste mig dyrene: Dér er en ringdue. Dér løber en hare. Og dér kommer sørme en havørn. Som lille knægt var det dybt fascinerende, siger biologen, mens vi går fra skoven ud i det åbne, bakkede landskab. Nemt at søge tilskud Da Eilif Byrnak overtog grunden, opdagede han at der var hasselmus, og siden har han gjort sit, for at de skal have det godt. Både på sin egen ejendom og i den nærliggende Horsebøg skov, hvor han i 10 år, i regi af Danmarks Naturfredningsforening, har været involveret i et hasselmus-projekt. Her på grunden har han blandt andet sat tæt på 40 redekasser op og beplantet store områder med hasselmusvenlige arter. Primært frugtbærende danske buske og træer som kalkved, fuglekirsebær, hvidtjørn, og selvfølgelig hassel. Senest har familien plantet 950 buske og træer med tilskud fra Naturstyrelsens plant for hasselmusen -ordning, der dækker 90 % af planternes pris og leverer dem på grunden. - Det er meget nemt, du søger planterne via et skema på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor du krydser af hvad du har af jordbund, om det er vindudsat og hvilke arter du gerne

10 Når der fældes træer på grunden, bunkes de overskydende grene, så hasselmusen kan bygge sit vinterhi under dem. Om sommeren fungerer kasserne både som opholdsplads og ynglekasser, og dyret konstruerer selv sine karakteristiske reder i kasserne. vil have. Og så skal du bare være klar til at plante, når planterne bliver leveret, siger Eilif Byrnak. Familien har plantet meget med vildtplejeordninger gennem årene, og Eilif Byrnak fortæller, at de giver et økonomisk skub i den rigtige retning, når idealister som ham selv vil gøre noget for naturen. - Og så er hasselmusordningen noget bedre end den almindelige vildtplejeordning. Du får dækket 90 % af planternes pris, siger han. Levende veje Vi bevæger os ad en sti over en bakke med tæt plantet buskads på begge sider. Her er godt for hasselmus, der elsker at være oppe i busk og krat, hvor de kravler fra den ene gren til den anden. Helst holder de sig i tæt underskov, uden at komme ned på jorden. - Her kan den vandre fra busk til busk og finde masser af mad. Man kan se at der stadig er bær tilbage. Det er kvalkved, der er god til nogle af pattedyrene og især fuglene om vinteren, siger Eilif Byrnak og viser os de røde bær på de ellers nøgne vinterbuske. Familien har beplantet bakken for flere år siden, og Eilif Byrnak fortæller, at den skal fungere som en såkaldt spredningskorridor ud mod det åbne land, hvor de nye planter er. Hasselmus kan ikke bevæge sig af åbne veje og marker, så skal de små dyr fra det ene område til det andet, kræver det levende hegn som det her, der kan fungere som hasselmusveje. Naturen skal være varieret Vi går opad til det åbne område, hvor de nye planter er. Herfra kan man overskue det meste af grunden, med bakker, skov og sø. Planterne er kun stiklinger i den mudrede jord. - Det kan være svært at se, men her står en lille hassel, og der står små buske her. På sigt kommer der en korridor ned mod søen, siger Eilif Byrnak og peger. Her skal være både skov, krat og åbent land. Eilif Byrnak har arvet sin interesse for naturen og fortæller her om de opsatte redekasser. - Vi vil gerne have det lysåbent på store områder, og så plads til hasselmusen andre steder. Det er mangfoldighed i naturen det handler om, siger han og ser ud over det selvskabte naturparadis.

11 Vil du hjælpe truede dyrearter? -Og få penge for det December 2013 Redaktion / Lasse Sehested Jensen, Naturstyrelsen Tekstbidrag / Kristian Larsen & Søren Frandsen, Redaktionen Lasse Sehested Jensen, Naturstyrelsen Grafik / Etcetera Design, Nina Kampmann Tryk / Zeuner Grafisk A/S Foto Omslag Jeroen van der Kooij Side 2 Thomas Sjørup (tv), Jeroen van der Kooij (th) Side 3 Thomas Sjørup (center), Thomas Sjørup (1. th), Jeroen van der Kooij (2. th), J.C. Schou (3. th) Side 4 Jeroen van der Kooij, Keith Redford og Rollin Verlinde Side 5 Jeroen van der Kooij (tv), Thomas Sjørup (th) Side 6 Thomas Sjørup Papir / Munken Lynx 200 gr. Oplag / ISBN (trykt) ISBN (elektronisk) Svanemærket tryksag

12 Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Pengene vokser ikke på træerne men med træerne Læs temaet om investeringerne der vokser

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Pengene vokser ikke på træerne men med træerne Læs temaet om investeringerne der vokser pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Pengene vokser ikke på træerne men med træerne Læs temaet om investeringerne der vokser nr. 1 marts 2011 indhold Investeringen vokser 3 Genoprette

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Venskaber der gør en forskel for livet

Venskaber der gør en forskel for livet Venskaber der gør en forskel for livet 1 Til alle der vil gøre en livsafgørende positiv forskel for et barn Alt for mange børn har alt for lidt voksenkontakt og dermed mangel på rollemodeller og fortrolige.

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere