LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf , fax Jens Søndergaard Museet, Transvej 4, Ferring, 7620 Lemvig, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre. Alexander Nevskij-udstillingen, Kystcenteret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Lemvig Kommune. Det overordnede formål med museets virksomhed er at give brugerne en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Museet lægger særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder Lemvigegnens rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Desuden arbejder museet med emnerne digtning, kunst, åndsliv og naturvidenskab, hvor disse er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet vægter den lokale forankring højt og skal medvirke bredt til egnens udvikling. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum. Museet har i 2006 revideret vedtægterne i henhold til ny standardvedtægt, udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen. Vedtægterne har været grundigt drøftet af bestyrelsen og blev godkendt af denne 1. februar De er efterfølgende blevet godkendt af Lemvig Kommune 20. februar 2007 og af Kulturarvsstyrelsen 19. marts Målsætningsprogram Lemvig Museum Dette målsætningsprogram er fastholdt uændret. Værdigrundlag 1

2 Lemvig Museums værdigrundlag er baseret på ønsket om at sætte det enkelte menneskes liv ind i et perspektiv, at skabe forståelse for, at man i nuet er en del af et større kredsløb, ét slægtled i en uendelig lang række af mennesker, der har levet før én selv, og som skal leve efter. Som et valgsprog for museets virksomhed har vi valgt digteren Thøger Larsens ord: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension. Overordnet målsætning Lemvig Museums overordnede målsætning er baseret på Museumsloven og på Lemvig Kommunes målsætninger for kulturområdet. Et seriøst arbejde for at opfylde den overordnede målsætning er en forudsætning for at kunne indgå som en ligeværdig partner i netværket af statsanerkendte museer i Danmark. Samtidig er det en garanti for museets brugere for et højt fagligt niveau. Museets opgaver er: at indsamle og forske, registrere og bevare inden for emner, der vedrører kultur, kunst og kulturmiljø - med hovedvægt på forholdene i Lemvig Kommune, men med mulighed for at belyse emnerne regionalt, nationalt eller universelt. at overholde museumsfaglige og museumsetiske standarder. at stille sin viden til rådighed såvel for private som for offentlige myndigheder. at samarbejde med offentlige myndigheder og andre såvel om spørgsmål vedrørende fredning, bevaring og planlægning som om kulturpolitiske og museumsfaglige spørgsmål. at samarbejde med lokale foreninger og enkeltpersoner om relevante emner. at samarbejde med andre museer inden for fælles arbejdsområder. at samarbejde med andre fagområder, f.eks. undervisningssektoren, turisterhvervet, kunst-, litteratur- og naturvidenskab, naturvidenskab, bygningsbevaring m.v. at bidrage til i national og international sammenhæng at kaste lys på den region, hvis kulturarv museet forvalter. at formidle museets viden på en måde, så den enkelte borger får et perspektiv i tid og rum på sit eget liv her og nu. Kvalitetsmål En forudsætning for at opnå de overordnede mål er: at der findes en langsigtet plan for museets virksomhed. at der findes kvalificeret personale i tilstrækkeligt omfang, og at man sikrer personalets fortsatte udvikling og uddannelse. at museet har en relevant indsamlings-, forsknings- og undersøgelsesvirksomhed, og at der er en plan for denne virksomhed. at det indsamlede materiale er dokumenteret og registreret. at samlingerne er forsvarligt sikret for eftertiden. at samlingerne er offentligt tilgængelige, og at åbningstider og kontortid står i et rimeligt forhold til museets størrelse og økonomi. at museets udstillinger er i overensstemmelse med museets overordnede målsætning, og at de afspejler væsentlige sider af den lokale kultur. at personalet bidrager aktivt ved formidling af museets viden, specielt til uddannelsesinstitutioner og foreninger. at forespørgsler fra museets brugere og samarbejdspartnere besvares eller videregives hurtigst muligt. at museet deltager i debatten vedrørende kultur- og bevaringsspørgsmål, såvel lokalt som i et bredere perspektiv. at museet tilstræber en målrettet markedsføring i samarbejde med lokale, regionale og nationale kulturinstitutioner, turistorganisationer og offentlige myndigheder. Fremtidens Lemvig Museum 2

3 En evaluering i januar 2003 viste, at der var en række problempunkter i forhold til denne målsætning. De væsentligste var: For lidt plads både til udstilling og arbejdspladser. Optrækkende generationsskifte, blandt andet lederskift. En fremtid med faldende statstilskud. Store mangler i indsamling for 1900-tallets kulturhistorie. Mangel på plads og udstyr til at iværksætte edb-registrering af samlingerne. Mangel på sammenhængende tid til at få publiceret forsknings- og undersøgelsesresultater. Mangel på plads og arbejdskraft til at udarbejde nye udstillinger. Manglende edb-baserede søgesystemer til billedarkiv og undersøgelsesarkiver. Museets bestyrelse og ledelse tog derfor i perioden museets fremtid under debat på en række møder. Man drøftede forskellige udviklingsmuligheder gennem sammenlægninger og samarbejder med andre institutioner, primært Struer Museum. I løbet af tog Lemvig Museum en række initiativer til forbedring af de fysiske rammer og til forberedelse af en ny fremtid både med henblik på kommunalreformen og på et fremtidigt generationsskifte. Man fik et nyt magasin på Klinkby Skole og kunne dermed omdanne det tidligere magasin på loftet over tilbygningen i Vestergade 44 til et stort kontor- og arbejdsrum, der desuden kan rumme museets billedarkiv og dele af undersøgelsesarkivet. Dette arbejde har været udgiftskrævende og er fortsat i 2006, men er blevet dækket af museets kassebeholdning som delvis anlægsvirksomhed. Det nye kontor og arbejdsrum vil give en langtidsholdbar løsning. Derimod er den nye magasinkapacitet så godt som allerede opbrugt i forbindelse med magasinflytningen. Gennem et samarbejde med Kystcentret i Thyborøn i har museet skaffet udstillingsplads til samlingen vedrørende den russiske fregat Alexander Nevskij. Per 1. september 2005 ansatte museet cand.mag. Mette Lund Andersen i første omgang i en tidsbegrænset projektansættelse frem til Per 1. september 2006 overgik Mette Lund Andersen til fastansættelse. Mette Lund Andersen har i vinteren gennemført en museumsinspektør-efteruddannelse på Museumshøjskolen. Der var i 2006 ekstern finansiering på plads til mere end halvdelen af lønnen gennem undersøgelsesmidler fra Kulturarvsstyrelsen. Hensigten var at arbejde hen imod et glidende generationsskifte inden for en kortere årrække, således at den nye lederstilling delvist kunne blive finansieret ved at den nuværende leder går på deltid. I forbindelse med kommunalreformen er der stadig en række usikkerhedsfaktorer på længere sigt omkring finansieringen, særlig efter 2010, hvor museernes hidtidige statstilskud og amtstilskud forventes at blive udlagt som bloktilskud til kommunerne. Det er en situation, som museets ledelse løbende vil holde sig orienteret om og sammen med den ny Lemvig Kommune finde en fremtidsholdbar løsning på. Museets viden om egnens kulturhistorie i 1900-tallet blev væsentlig forøget dels gennem fortælleværkstedet i 2004 med primært henblik på byens virksomheder samt med undersøgelsen Vestjyske virksomheder samme år. Med hensyn til påbegyndelse af elektronisk registrering lykkedes det i januar 2006 at få to medarbejdere, museumsinspektør Mette Lund Andersen og kontorassistent Tove Saugmandsgaard på REGIN-kursus, hvorefter en nyregistrering af både gamle samlinger og efterslæbet er iværksat. Det praktiske arbejde kan rummes i det nye kontor- og arbejdsrum på loftet. Det i 2007 gennemførte lederskifte skulle gerne give den tidligere leder arbejdstid til publicering af undersøgelsesresultater, omordning af arkiver samt udarbejdelse af nye udstillinger. Med henblik på en ny samarbejdsstruktur efter nedlæggelse af amterne per 31. december 2006 og dermed af Museumsrådet i Ringkøbing Amt har museet forsat sine drøftelser om et fremtidigt forpligtende samarbejde med museerne omkring den vestlige del af Lim- 3

4 fjorden, i første omgang med henblik på nyere tids undersøgelser og formidling. I netværket indgår ud over Lemvig Museum Struer Museum, Skive Museum med Fur Museum og Spøttrup, Limfjordsmuseet i Løgstør, Morslands Historiske Museum og Museet for Thy og Vester Han Herred. Desuden fortsatte museet sine drøftelser med Lemvig Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune om oprettelse af et Historiens Hus som en paraplyorganisation for det lokalhistoriske arbejde i området. Dette arbejde er dog stillet foreløbigt i bero, eftersom det var forankret i et kulturhusprojekt (Handelsskolen), som viste sig at være uaktuelt indtil videre. I første halvdel af 2006 deltog Lemvig Museum i en række møder, arrangeret af Ringkjøbing Amts kulturforvaltning under overskriften Fremtidens museer i Midt- og Vestjylland. Det var et led i den regionale kulturaftale mellem Kulturministeriet og kommuner i Midt- og Vestjylland for perioden Projektets formål var at styrke museernes formidlingsmuligheder og samarbejdsmuligheder på tværs. Der blev gennemført en række interviews med lederne, fire arbejdsgruppemøder og en bestyrelsesworkshop. Projektet endte med anbefaling fra konsulentfirmaet af en særdeles centralistisk model for ét stort Museum Vestjylland, som ingen af de deltagende museer ønskede. Man enedes derefter om tre udvalgte samarbejdsprojekter om it-udvikling, digital formidling og skoletjeneste. Disse tre projekter skal gennemføres i den næste kulturaftaleperiode, hvis den fornødne finansiering kan findes. De er forankret på hhv Struer Museum og Skjern-Egvad Museum. Som det fremgår af denne oversigt, er det lykkedes at løse en række af de problemer, som blev påpeget ved den nævnte evaluering i januar Oprettelse: Museumsforeningen for Lemvig og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Museumstjenesten, Nordvestjysk Folkeuniversitet, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Nordisk Kulturlandskabsforbund, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, NEFA- Danmark (Institut for arkæologi og etnologi, Kbh. Univ.), Foreningen Danmarks Folkeminder, Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, Museumsråd Midtjylland, Limfjordsmuseernes Samvirke og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Lemvig Kommune: Som en fast aftale afholdes der normalt kvartalsmøder mellem museet og Lemvig Kommunes kulturforvaltning. Der har været afholdt møder i februar og maj 2006, men på grund af arbejdet med kommunalreformen blev de faste møder suspenderet. 4

5 Bovbjerg Fyr Ellen Damgaard blev i foråret 2006 indvalgt i bestyrelsen for Støtteforeningen for kulturprojektet Bovbjerg Fyr og blev i efteråret udpeget af denne som medlem af den kommende fondsbestyrelse. Dette har medført en tæt række af møder angående den fremtidige udvikling (virksomhedsplan, jobprofil for leder, arkitektprojekt m.v.). Samarbejde med Ringkjøbing Amt angående regional kulturaftale Der har været afholdt en række møde mellem museerne i Ringkøbing Amt, medarbejdere fra amtsforvaltningen og konsulenter fra firmaet Nellemann angående nye samarbejdsformer og samarbejdsprojekter for museerne. Arbejdet resulterede i en rapport, som udkom i august Lemvigegnens Landboforening Museet har leveret materiale til udstilling og film i anledning af Landboforeningens 150 års jubilæum. Ellen Damgaard har deltaget i en række møder samt medvirket som fortæller i en dvd-film om livet på landet på Lemvigegnen i den pågældende periode. Bygningsforbedringsudvalg i Lemvig Kommune: ED er udpeget af Lemvig Kommunalbestyrelse som repræsentant for bevarings- og landsbyinteresser og har siddet som formand. Rådet har afholdt møde i april og juni Nortrail : Nortrail er et samarbejde mellem regioner omkring Nordsøen med henblik på en formidling af færdselsveje og handelsforbindelser. I februar 2006 deltog Mette Lund Andersen i et seminar på Bundsbæk Mølle. I oktober 2006 deltog Ellen Damgaard i et fyrtårnsseminar på Lindesnes Fyr i Sydnorge et Nortrailprojekt med titlen The Cultural Heritage Network on Lighthouses. I seminaret deltog folk fra Norge, Danmark, Sverige, Holland og Skotland. Museet har desuden deltaget i møder med Lemvig Kommune angående skiltning af Drivvejen samt leveret tekster og billeder til de plancher, som er blevet stillet op langs ruten i Lemvig Kommune. Historiens Hus Der har været afholdt tre møder i foråret 2006 med Lemvig Bibliotek omkring arkivsamarbejde mellem museet, biblioteket og de lokalhistoriske arkiver. Limfjordsegnens Litteratur Samvirke: Museet er medlem af samvirket, men har ikke deltaget i nogen arrangementer i Gravminderegistrering: Lemvig kirkegård er under udarbejdelse. Tørring kirkegård er påbegyndt i 2006, men ikke afsluttet. Udvælgelse af bevaringsværdige gravminder er foretaget af en gruppe typisk bestående af repræsentanter for menighedsrådet, præst, graver og sognehistorisk interesserede i samråd med museet. Arbejdet med udfyldelse af kartotekskort foretages af lokale arbejdsgrupper i tilknytning til sognearkiv og menighedsråd, mens museet har forestået fotografering af gravminderne. Dansk Folkemindesamling: Det landsdækkende samarbejde omkring indsamling af traditionsmateriale med Else Marie Kofod fra Dansk Folkemindesamling er fortsat. Samarbejdet har dog ligget delvis stille på grund af manglende koordinering fra Folkemindesamlingens side. 5

6 Mette Lund Andersen er blevet medlem af bestyrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder. Lidenlunddage: Samarbejdsprojekt mellem Lemvig Turistforening, Lemvig Handelsstandsforening m.fl. om afholdelse af årlige Lidenlunddage i Lemvig. Arrangementet blev afholdt i september Museets bidrag var en 1950er udstilling baseret på samlingen af luftfotos fra Lemvig Museet havde endvidere en bod på Torvet med en Lidenlundquiz og udklædt personale. Den russiske Ambassade, København Museet har haft et fortsat nært samarbejde med ambassadesekretær Alexander Sverchkov, særlig i slutfasen omkring udstillingen om den russiske fregat Alexander Nevskij. I efteråret 2006 deltog ED i en afskedsreception for Alexander Sverchkov på Den russiske Ambassade i København. Stjernehimlen over Ringkøbing Amt: Samarbejde mellem Lemvig Museum og Lemvig Gymnasium omkring formidling af astronomi. Samarbejdet fungerer fortsat som et netværk uden faste møder. Nordvestjysk Folkeuniversitet: Hemming Klokker er medlem af Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Han har i årets løb deltaget en række planlægningsmøder. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museets medarbejdere har deltaget i kurser arrangeret af Kultursamarbejdet. Limfjordsmuseernes Samvirke Museet har spillet en aktiv rolle i arbejdet med etableringen af Samvirket og med udarbejdelse af ansøgninger om projektmidler. Ellen Damgaard og Mette Lund Andersen har deltaget i en række møder og idé-seminarer, hvor rammerne for samarbejdet er blevet fastlagt og en række emner for fælles fremtidige undersøgelsesprojekter er blevet diskuteret. Mette Lund Andersen har endvidere fungeret som sekretær for samvirket. Lokalt kunstnetværk Jens Søndergaard Museet deltager i et lokalt kunstnetværk med kontakt til internationalt netværk, bestående af Museet for religiøs Kunst, ET4U og Hygum Kunstmuseum, netværket koordineres af Lemvig Turistbureau. Der er blevet arbejdet med et Påsketilbud i 2007 i samarbejde med Hotel Nr. Vinkel (kunst og overnatning), fællesbillet til kunstnetværkets udstillinger, fælles markedsføring m.v. Regionalt og landsdækkende formidlernetværk Mette Trolle Rasmussen deltager i et regionalt formidlernetværk samt i kunstmuseernes landsdækkende formidlernetværk. Der har været arbejdet med sommeraktiviteter til 2007 (TimeOut: række af kunstture for voksne, og Træfpunkt: formidlingsture) Museets leder, navn og stilling: Museumsinspektør Ellen Damgaard, mag. art. i europæisk etnologi. 6

7 2.0. Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Indkomne genstande er blevet noteret i dagbog og anbragt på magasinet. Museet er i 2006 begyndt med indregistrering i REGIN, det nye system fra Kulturarvsstyrelsen. Mette Lund Andersen og Tove Saugmandsgaard har deltaget i et REGIN-kursus på Museumshøjskolen. Det prioriteres højt at få løst registreringsproblemerne. Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn har gennemført samlingsrevision. Museet har udlånt en gipsmodel af Torvald Westergaards buste af polarforskeren Knud Rasmussen til brug for bronzeafstøbning til Hundested Kommune Uddeponeringer: Ingen 2.5. Inddeponeringer: Ingen 2.6. Arkiver: Museets arkiver er under omordning i forbindelse med ibrugtagningen af det nye kontor og arbejdsrum på loftet Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: Museet har i 2006 formuleret en indsamlingspolitik Erhvervelser: Peiter Hylds russiske redningsmedalje fra fregatten Alexander Nevskijs forlis Gave fra Karen Nedergaard Sørensen, Fjordmarken 91, Vejle. Ølflaske af mærket Amiraali med portræt af kaptajn Oscar von Kræmer på. Gave fra Bo Thurén, Vibycentret 24, 8260 Viby J. Vinglas, ifølge familietraditionen stammende fra Alexander Nevskij. Gave fra Mette Brask, Gassehaven 31, Holte. Tallerken, Rørstrand Vineta, fundet ved havet ved Thyborøn. Gave fra Anne Broe, Furvej 3, Thyborøn. Tallerken, Rørstrand Vineta, fundet ved havet ved Thyborøn, ifølge familietradition skal den stamme fra Alexander Nevskij. Gave fra Karen Knudsen, Fælledvej 2, Thyborøn. Arbejdsjakke fra Thyborøn Havn, med havnens logo (anker fra Alexander Nevskij). Gave fra havnechef Jørgen Buhl, Thyborøn Havnecenter. Foto fra Svirrebommen med træhandler Thosens skilt. Gave fra Jørn Henriksen, Danmarksgade 10, Lemvig. To blyantstegninger af Gustav Møller: Harboøre Kirkeby 1851 og Bro ved vejen fra Harboøre til Lemvig Gave fra Hans Peter Houlberg, Ordrup Jagtvej 78, Charlottenlund. Proptrækker af messing og elfenben (antagelig strandingsgods) samt æske med ravarbejder, udført af strandfoged Jesper Olsen, Kirkegård i Fjaltring, i 1880erne. Gave fra Ernst Frich, Holmsland Klitvej 50, Nr. Lyngvig. 7

8 3.3. Undersøgelser: Forhistorisk tid: Holstebro Museum har ikke foretaget større arkæologiske undersøgelser. Nyere tid: Vestjyske kvægbønder en etnologisk undersøgelse af nutidigt kvægbrug i en lokal landbrugsstruktur under forandring Mette Lund Andersen har i 2006 gennemført ovenstående undersøgelse, støttet med kr fra Kulturarvsstyrelsen. Formålet med undersøgelsen var at se på hvordan moderne landmænd på lemvigegnen organiserer deres kvægbrug. Tidligere var kvægbrug og studeopdræt særligt knyttet til den nordlige og vestlige del af kommunen pga. de gunstige jordbundsforhold. I dag ligger de store kvægbrug spredt over hele kommunen med visse koncentrationer f.eks. i Hygum sogn. I undersøgelsen interviewede Mette Lund Andersen 6 kvægbrugere for bl.a. at finde ud af hvilken betydning jordbund og klima har for kvægbruget i dag. Nr. Nissum som skoleby. Mette Lund Andersen har gennemført en mindre undersøgelse af Nr. Nissum som skoleby. Nr. Nissum udgør med sine mange skoler et særligt skolekulturmiljø på Lemvigegnen. Fokus for undersøgelsen var det daglige liv på skolerne, og hvordan de mange skoler påvirker livet i byen. Produktion og arbejdsliv på Vald. Birn A/S. MLA har desuden udført en etnologisk undersøgelse af Vald. Birn A/S i Holstebro for Holstebro Museum, støttet med kr af Kulturarvsstyrelsen. Undersøgelsen handlede om produktion og arbejdsliv på Birns jernstøberi og fokuserede på den komplicerede produktionsproces fra model til færdigt støbt gods. Samtidig stillede undersøgelsen skarpt på arbejdslivets rutiner og på de forskellige opfattelser af det gode arbejde, som fandtes blandt de ansatte på fabrikken Forskning: Delundersøgelsen Vestjyske kvægbønder indgår i det samlede forskningsprojekt Vestjysk særpræg og vestjyske værdier Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Århus: Retur efter konservering: Niels Bjerre: Bovbjerg (1892) T. Hansted: Lemvig set fra øst, o malerier af Jens Søndergaard (tidligere på Klinkby Skole). Sendt til konservering i november 2005 og stadig på Fælleskonserveringen: Niels Bjerre: Det døde barn. Niels Bjerre: Parti fra Bovbjerg. Niels Bjerre: Landskab med gårde, Harboøre. Niels Bjerre: Søster Mathilde. Kr. Bjerre: Portræt af Thøger Larsen. Kr. Bjerre: Portræt af Eigil Petersen. Kr. Bjerre: Ferring By og Bovbjerg. Kr. Bjerre: Portræt af Kirsten Jensen. 8

9 Konserveringstjenesten i Ølgod: 1 armstol, 4 spisestuestole og en sovesofa fra Alexander Nevskij blev behandlet i Sovesofaen er dog forblevet på konserveringstjeneste til foråret Konserveringstjenestens medarbejdere har deltaget i flytning og opstilling af AN-genstande i den nye udstilling på Kystcentret. Et lerrelief af Lemvigs byvåben har været til konservering i Ølgod med henblik på udstilling. Magasinundersøgelse Museets magasiner er blevet gennemgået af Nanna Bjerregaard fra Konserveringstjenesten i Ølgod med henblik på en generel magasinundersøgelse på museerne i Ringkøbing Amt Bevaringsarbejde: Museets indsats på bygningsbevaringsområdet er foregået gennem Bygningsforbedringsudvalget i Lemvig Kommune. Der er endvidere ydet en del telefonisk rådgivning af private husejere Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Limfjords- og Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaard Museet, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien. Formidlingsindsatsen på Lemvig Museum har i 2006 været præget af opbygningen af en ny permanent udstilling på Kystcentret om den russiske orlogsfregat Alexander Nevskij Udstilling: Generelt: Besøgstallet i Vesterhus har været 3.141, heraf i grupper Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Derudover har siden 1. juni besøgt Alexander Nevskij udstillingen på Kystcentret. Åbningstiderne: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaard Museet har været 5.408, heraf 660 i grupper. Åbningstiderne: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, Påske og Pinse, efterårsferie og Jul. 9

10 Permanente udstillinger: Lemvig-udstillingen: Arbejdet med afsnittet om byens virksomheder i perioden o blev genoptaget efter færdiggørelsen af Alexander Nevskij-udstillingen. Alexander Nevskij-udstillingen: Arbejdet med opsætning af den ny Alexander Nevskij-udstilling på Kystcentret i Thyborøn optog så godt som al arbejdstid for Ellen Damgaard og Hemming Klokker i første halvdel af Arbejdet blev udført sammen med udstillingsarkitekterne Eskild Bjerre Laursen og Søren Godtfred Pedersen samt grafikeren Hanne Kolding. Udstillingen har som hovedtema Et møde mellem verdener og består af følgende afsnit: Jernkysten, Havgasserne, Kærlighed og karriere, Ikon og skib, Katastrofekurs, Dommedag, Blåt blod, Hammerslag, På havets bund og Et levende minde. Den er tekstet på dansk, tysk og engelsk. Montrerne er udført af et lokalt firma, Thyborøn Skibs & Motor, ligesom monteringen af fregattens rat, så det kan drejes på en drejelig platform, er udført lokalt af firmaet Skaarup & Salskov. Udstillingen blev åbnet den 1. juni 2006 af den russiske ambassadør, Dmitri Ryurikov, ifølge med ambassaderåd Alexander Sverchkov, viceadmiral Yuri Kviatkovskij fra Den Russiske Stats Militærhistoriske Kulturcenter i Moskva, den russiske militærattaché i Danmark, kommandør Alexei Korovin og Genneady Kulbitsky, chef for ITAR-TASS redaktion i København. Det var en meget festlig og spændende dag. Den 6. september 2006 aflagde dronning Margrethe og prins Henrik besøg med kongeskibet Dannebrog i Thyborøn. Et af programpunkterne var frokost på Kystcentret med efterfølgende omvisning i Alexander Nevskij-udstillingen. Der var afsat et kvarter til dronningens besøg i udstillingen, hvor Ellen Damgaard kunne overrække hende en smuk kopi af et brev, som fregattens kaptajn havde skrevet ombord på skibet, mens det lå for anker i Sortehavet under et besøg hos generalguvernøren i Kaukasus, storfyrst Michael, dronningens tipoldefar. I sit brev beskriver kaptajnen sit eget fornøjelige ophold hos generalguvernøren samt dennes genvisit på Alexander Nevskij. Desuden fik dronningen overrakt en blomstrende Alexander Nevskij-lilje. Begge gaver gjorde tydeligt lykke. Derudover fik prins Henrik en kort rundvisning imellem to andre programpunkter. Brugen af naturen Mette Lund Andersen og Hemming Klokker har lavet en lille udstilling om brugen af den vestjyske natur i det rum, hvor Alexander Nevskij-samlingen tidligere var udstillet. Særudstillinger: Museumsforeningens jubilæum I anledning af 75 års jubilæet for Museumsforeningen for Lemvig og Omegn lavede Mette Lund Andersen en udstilling om museets historie fra begyndelsen i 1931 til nutiden. Den rummede fortællingen om stiftere og markante formænd, om de første genstande i samlingen, om skiftende fysiske rammer samt om nutidens undersøgelser. Særudstillingen åbnede i forbindelse med receptionen på stiftelsesdagen den 21. marts 2006 og stod året ud. Maler Ove Høft Museet har bidraget til en særudstilling på Lemvig Bibliotek om maler Ove Høft. Hertil udlånte museet i forbindelse med åbningen af udstillingen en model af Lemvig Kirke, udført 1933 af OH som et led i debatten om kirkespirets udformning. Formidling til børn: 10

11 Berit Lykke Christensen har arbejdet med formidling af Lidenlund-udstillingen - fremstilling af en række små figurer med de kendte tegneseriefigurer med henblik på opsætning i børnehøjde i det rum, hvor museets samling af originaltegninger er udstillet Anden formidling: Hjemmeside: Museet har fået udarbejdet en helt ny hjemmeside i Dreamweaver i samarbejde med Finn Gade, Lemvig. Hjemmesiden har fået et nyt grafisk udtryk, den er blevet forsynet med et smukt og originalt billede til hver side (taget af Erik Ring, Lemvig), og den har fået en række nye rubrikker, som synliggør museets samlede virksomhed (Udstillinger, Formidling til børn, Viden om, Bag kulisserne m.v). Der er løbende gennem året blevet lagt nyt materiale ind. Besøgstallet på hjemmesiden er støt stigende. I 2006 har der således været besøgende mod i Hjemmesiden dækker Lemvig Museum, Jens Søndergaard Museet, Planetstien, Skulpturstien og Alexander Nevskij-udstillingen Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Løbende behandling af region- og lokalplansager, sager vedrørende byggeri i nærheden af gravhøje, anlæg af vandhuller, dambrug, giftgrunde, opstilling af vindmøller, skovrejsning, læhegn, råstofindvinding, vandkvalitet, terrænudjævning m.v. Naturgenopretning ved Vandborg Mølle (Ringkøbing Amt). Løbende behandling af kommuneplan- og lokalplansager. Indsigelser mod nedrivningssager. Naturgenopretning ved Vandborg Mølle. Gårdnavne. Planer og muligheder for kulturhusprojekt i Lemvig. Vurdering af ansøgning vedrørende kulturprojekt på Nr. Holmgård i Møborg. Forslag og formuleringer til kommunens visionsplan (Lemvig Kommune). Forskere, studerende: Thøger Larsen. Niels Bjerres breve. Fotos Vandborg sogn. Materiale om Nr. Holmgård. Vestjysk værdigrundlag og skolehistorie. Interviewtekniske råd. Bebyggelse og erhverv på Harboøretangen. Vejledning af bibliotekarstuderende i forbindelse med opgave om Jens Søndergaard Museets udstilling. Skoler: Materiale og forespørgsler om Planetstien. Organisationer: Forespørgsel om udarbejdelse af artikel om flytning af grænsen mellem Viborg og Ribe Stifter (regionalt tilhørsforhold). Fotos af Lemvig Kirke til folder om kirken. Medier og forlag: Materiale vedr. Fåre Mølle til artikel om folk i Fåre (Lemvig Folkeblad). Andre museer, biblioteker, arkiver: Kunstnerbreve m. tegninger JS (Høstmuseet). Besøgsmål på Lemvigegnen m. husflid (Kystcentret). Fotos m.v. af oversvømmelser, stormfloder (Limfjordsmuseet). Materiale om Bonnet til båltale. Fotos af Iwan Dolgeroucki (Statsbiblioteket). Fotos fra Thyborøn Havn (Kystcentret). Juleudsmykning i gaderne (Den gamle by). Materiale om Bonnet til ny hjemmeside (Bonnet Borgerforening). Firmaer: Begravelsernes kulturhistorie (Bedemand S. Krabbe). Materiale om Vilhelmsborg Kro. Fra udlandet: Strandet skib Libra (tysk turist). Private: Konfirmationsbilleder fra Oplysninger om Harboøre Ny dykkerselskab og firmaet Kjæhr & Trillingsgaard. Maleren Hans Brygge. Ferrring Kirke, kalkmalerier. Johan Jacob Wümpelmann og Veje i Tørring. Bygningsistandsættelse. Fotos Frederiksgade 22, Lemvig. Altertavle i Metodistkirken. Bestemmelse af Niels Bjerre maleri. Fotos Østergade 8A, Lemvig. Kirkedal, Nr. Nissum. Sølvske. Damernes Magasin. Afrensning af maleri. Planetstien. Skulpturstien. Husmand Peder Lykke. Jens Søndergaard og hans 11

12 sommerhus. Redningsvæsen og strandinger. Bovbjerg Badehotel og kunstnerlivet. Alexander Nevskij (om udstillingen, hvem skibet er opkaldt efter). Minimuseet. Niels Bjerre. Fodboldspillermotiv i Jens Søndergaards malerier. Jens Søndergaards skulptursamling, rettigheder til brug af Jens Søndergaards værker, skulptur af Astrid Noack, bestemmelse og råd om konservering af Søndergaard-værker. Hertil kommer et antal ikke opnoterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaard Museet om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og omvisninger på Lemvig Museum: Familie og Samfund, Bonnet: Lemvig i 50 erne. (24 pers.) Lemvig Husholdningsforening (26 pers.) Pensionisthold, Viborg, v. Knud Erik Mark: I Limfjordsdigternes fodspor (34 pers.) Folkeuniversitetsforedrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: Museumsinspektør ved Limfjordsmuseet i Løgstør: "Limfjordens historie på 90 minutter" (55 tilh.) Museumsinspektør Esben Graugaard fra Holstebro Museum: "Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet omkring " (87 tilh.) Limfjordsfortællinger i samarbejde med Midt-Nord Turisme Lemvig Museums emne: Thøger Larsen: 13 tirsdage ( ). ED og HK som guider. Grupper og omvisninger på Lemvig Museum: Seniorhøjskolen (4 hold) Stausholm-slægten Seniorklub, Klinkby Jens Bjerre m. familie (Bovbjergsamling) Jens P. Østergaard m. Ingrid Bjerres børn (Bovbjergsamling) Aktivitetscentret, Skive Lilholt familietræf med foredrag af Troels Boeberg om Christine Lilholt Østcenter seniorklub Lønne Højskole Kunst- & Kulturhøjskolen i Vejle Viborg-Skive Gigtforening Borgerskolen Norsk litteraturforsker Vision af Scandinavia (2 hold) Privat gruppe, højskole Ny kulturudvalg i Lemvig Kommune Lemvig Sygehus Glad dag Fhv. sparekassedirektør Ejnar E. Knudsen med gruppe Lokalpsykiatrien, Harboøre Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaard Museet: 1. søndag i advent det årligt tilbagevendende arrangement i samarbejde med Ferring Menighedsråd oplæsning, musik og servering af vin og kage. Kreativt værksted for børn den 23. december. Visning af Jens Søndergaard-filmen den 27. og 28. december. 12

13 Grupper og omvisninger på Jens Søndergaard Museet: Den 24. august 2006 aflagde Folketingets Kulturudvalg besøg på JSM. Den 31. august aflagde Familie- og Kulturudvalget i Ny Lemvig Kommune besøg på JSM. Lemvig Byråd med gæster fra Tjekkiet. Seniorhøjskolen i Nr. Nissum (5 hold) Holstebro Turistforening Privat gruppe LOF, Næstved 65-Ferie, København (6 hold) Jens Møller Products, Lemvig Vestjyllands Højskole Gjellerup Valgmenighed Brørup Menighedsråd Låsby Kro Røde Kors, Skjern Skelager Kirke udflugt Foredrag og omvisninger uden for museet: ED: Seniorhøjskolen: Lemvigs historie fra vikingetid til Damernes Magasin (70 pers.) Seniorhøjskolen: Om Lemvig og Damernes Magasin (80 pers.) Nees Sogn: Foredrag om Peder Lykke og afsløring af PL-sten i Nees. (120 pers.) Indenrigsministeriets Landdistriktskonference i Lemvig: Lidenlund byvandring samt oplæg til debat De små herligheders Paradis (ca. 160 pers.). Egnsudviklingsmøde, arrangeret af Turistforeningen. Oplæg. Inner Wheel: Byvandring (18 pers.) Minirundvisninger i Alexander Nevskij-udstillingen for diverse gæster og givere af ting til udstillingen. ED og MLA: Center for Skov, Landskab og Planlægning, Landbohøjskolen, på Vedersø Badehotel: Landskab og mennesker i Vestjylland fortid og fremtid (44 pers.) HK: Økonomisk Forvaltning, Lemvig Kommune: Byvandring Afsked med det gamle Lemvig (25-30 personer) Undervisning: Hanne Iversen, Mette Trolle Rasmussen og Hemming Klokker har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Lemvig Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af lysbilledforedrag, omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaard Museet har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Desuden har museets personale ydet hjælp til projektopgaver i folkeskolen. 13

14 I 2006 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Bøvling Friskole 2. kl. Astronomi Christinelystskolen Bh.kl. 1.2.kl. 3. kl. (flere hold) 10. kl, (2 hold) Intro til LEM Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Rundvisning og om Lemvig Fabjerg skole 3. kl. Thøger Larsen Flynder skole Gudum Skole Harboøre skole 2. kl. Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Klinkby skole 4. kl. Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Lemtorpskolen 4. kl. 4. kl. med familie 5. kl. (flere hold) 6. kl. (3 hold) 7. kl. Lemvig udstilling og oldtid Lemvig i 50 erne (HK på L.skolen) LEM Oldtid Lemvigs historie Flyvholm Redningsstation Lomborg Skole Bh.kl.-2. kl. Bh.kl.-2. kl. Venus Mars Møborg skole 0-2. kl. Jens Søndergaard Museet Nr. Nissum skole 5. kl. (2 hold) 5. kl. + special-kl. Thøger Larsen og astronomi Da oldemor var barn, astronomi, Thøger Larsen og bogstavjagt Ramme skole Thyborøn skole 2. kl. Thøger Larsen og astronomi Øvrige lokale skoler: Kongensgaard Efterskole kl. (LEM) Ikke-lokale skoler på Lemvig Museum: Rolf Krake Skole, 4. kl. (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti) Rydhave Slots Ungdomsskole, kl. Seden skole, 5. kl. Hobro efterskole, kl. (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti) Nørrelandskolen, 2. kl. (2 hold) (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti) Nørrelandskolen, (2 hold) (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti) Rindum Kjærgård, specialkl. (Lemvig historie, Thøger Larsen, astronomi og Planetsti) Sønderlandsskolen, 2. kl., 2 hold, (Thøger Larsen, astronomi og Planetsti intro) Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaard Museet: Hurup Skole. Seden Skole, Odense, 5. kl. Børneinstitutioner på Lemvig Museum: Kirkehusets Legestue, Lemvig Børnehaven Vasen Degneparken Nr. Nissum Bøgespiren Bonnet 14

15 Harboøre børnehave Børnehaven Sct. Georgsgården Børneinstitutioner på Jens Søndergaard Museet Solstrålen, SFO i Fabjerg. Klinkby Børnehave Højere uddannelsesinstitutioner på Jens Søndergaard Museet: Ny tekst 2006 Højere uddannelsesinstitutioner m.v. på Lemvig Museum: Nr. Nissum Seminarium (liniehold), Thøger Larsen, astronomi og Planetsti. Nr. Nissum Seminarium (liniehold i Naturteknik), Thøger Larsen og astronomi Publikationer: Museumsårbogen FRAM Heri har ED bidraget med en artikel Alexander Nevskij historien om en russisk orlogsfregat og dens dramatiske forlis på den jyske vestkyst 1868 og et Glimt om Museumsforeningen for Lemvig og Omegn 75 år, Alexander Nevskij-udstillingen åbnet, Limfjordsmuseernes Samvirke og Bovbjerg Fyr. Artiklen om Alexander Nevskij fra FRAM udkom som særtryk i et selvstændigt hefte. Særtrykket blev udsendt som julegave til alle, som på en eller anden måde havde bidraget til udstillingen. ED har skrevet en artikel om model af Lemvig Kirke til ASRA blad (Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt). ED har bidraget med oplysninger i interviewform til bogen Landevej 181, om det kommunale landskab i Vestjylland. Udgivet i foråret PR-virksomhed: I forbindelse med Alexander Nevskij-udstillingen har der været en massiv pressedækning både lokalt og landsdækkende. Der har været en firsides artikel om udstillingen i Antik & Auktion, en artikel i bladet Haven om Alexander Nevskij-liljen, kronik i Jyllandsposten, artikler i militærhistoriske tidsskrifter (også i Rusland), i Familiejournalen m.v. Der var TV-dækning fra TV Midtvest både ved åbningen og ved dronningebesøget samt flere opfølgende korte indslag (f.eks. om Peiter Hylds medalje). I forbindelse med det forestående dronningebesøg var Ellen Damgaard gæst i studiet i TV MidtVests nyhedsudsendelse om begivenheden. DR MidtVest har bragt et indslag i serien Søndagsturen om AN-udstillingen, et indslag i serien Flex med ED samt et indslag om Limfjordssamarbejdet. Til TV MidtVest har ED leveret et indslag om vestjysk identitet i forbindelse med en konflikt mellem Holstebro og Herning. I DR s sommerprogram har museet leveret et indslag om Lemvig og Lidenlund. Til DR1s program Danmark kort har museet leveret materiale om strandinger. DR P2 har bragt en udsendelse med en vandretur på Lemvig kirkegård. Desuden har der været omtaler af museets øvrige arrangementer både i Lemvig og på Jens Søndergaard Museet i Lemvig Folkeblad, Lokalavisen og Jyllands Posten Kiosk- og cafeteriavirksomhed: Nyt i kiosksortimentet er heftet om Alexander Nevskij-udstillingen samt bogen om Limfjorden, udgivet 2006 af Limfjordsamterne. 15

16 6.0. Bygninger og udendørsarealer 6.1. Ændringer af bygninger I Vestergade 44 er der indrettet kontor, arkiv og arbejdsrum i det tidligere magasin på loftet i tilbygningen. Luftfugtighedsanlægget på JSM er repareret (føler, drivmotor og filter udskiftet). Der blev indhentet tilbud på et helt nyt system, men dette blev udsat på grund af tvivl om effekten i forhold til omkostningerne Ændringer vedr. udendørsarealer: Pasning af haven varetages fortsat af Lemvig kommunes gartnerafdeling Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: Anskaffelse af nyt fotografiapparat, ny computer og printer samt ny kopimaskine. Hævesænkeskrivebord til Jens Søndergaard Museet Udstillingsinventar og lign.: Museet har modtaget en montre til en model af Lemvig Kirke, udført 1933 af maler Ove Høft. Montren var en gave fra hans søn, fabrikant Martin Høft, Aarhus Transportmidler: Museet har fortsat samarbejdet med Lemvig Bibliotek, Lemvig-Thyborøn-Harboøre Musikskole og Museet for Religiøs Kunst om drift af en fælles bil. Det blev dog ved årets udgang på foranledning af Lemvig Bibliotek besluttet at skrotte bilen og ikke anskaffe en ny i fællesskab Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: Der er udarbejdet nye vedtægter i overensstemmelse med standardvedtægten fra Kulturarvsstyrelsen. Vedtægterne er godkendt af Lemvig Museums bestyrelse 1. februar Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 18. maj 2006 bestået af følgende: 16

17 Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Ib Brændgaard Vandborg Formand Lise Thomsen Hygum Næstformand Birthe Balle Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Ivan Krogh Hansen Lemvig Karl Pedersen Nees Ane Margrethe Bjerre Ferring Troels Boeberg Jensen Lemvig Anna Marie Touborg Jensen Gudum Jørgen Buhl Nr. Nissum Kirsten Præstegaard Ramme Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Mads Peter Holm Gudum Klinkby Udpeget af Thyborøn-Harboøre kommune: Bente Munksgaard Harboøre Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen den 18. maj 2006 bestået af følgende: 17

18 Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Ib Brændgaard Vandborg Formand Lise Thomsen Hygum Næstformand Birthe Balle Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Ivan Krogh Hansen Lemvig Karl Pedersen Nees Ane Margrethe Bjerre Ferring Troels Boeberg Jensen Lemvig Anna Marie Touborg Jensen Gudum Jørgen Buhl Nr. Nissum Kirsten Præstegaard Ramme Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Mads Peter Holm Gudum Bøvlingbjerg Udpeget af Thyborøn-Harboøre kommune: Bente Munksgaard Harboøre Bestyrelsen har afholdt følgende møder: Bestyrelsesmøde 18. januar, 6. marts og 20. april, generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde den 18. maj, bestyrelsesmøde 5. september, lørdagsmøde den 28. oktober og bestyrelsesmøde 21. november. På lørdagsmødet var hovedemnet arbejdsplan (museets arbejdsgrundlag og formål, udviklingen af tanken om et kulturarvskontor, samarbejdet med lokalarkiverne, forskningssamarbejde med Limfjordsmuseerne m.v.). Mette Lund Andersen demonstrerede REGIN. Desuden drøftede man generelle fremtidsstrategier (Limfjordssamarbejde, en nord-sydgående akse, samarbejde med Lemvig Kommune). Museumsforeningernes Samvirke i Ringkøbing Amt: Det planlagte forårsmøde blev udsat. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark holdt den 25. marts årsmøde og generalforsamling i Tønder. Heri deltog Ib Brændgaard, Lise Thomsen og Edith Dalgaard. Den 22. september holdt sammenslutningen kursusdag i Roskilde. Heri deltog: Lise Thomsen. Organisationen Danske Museer: I november blev ODM's årsmøde afholdt på Fuglsøcenteret, heri deltog Mette Lund Andersen og Ellen Damgaard Limfjordsmuseernes Samvirke: Lise Thomsen deltog i stiftende møde. Amtsmuseumsråd: Lise Thomsen har deltaget i 2 møder og Ib Brændgaard har deltaget i 4 møder Foreninger: 18

19 Den 21. marts 2006 fyldte Museumsforeningen for Lemvig og Omegn 75 år. Dagen blev markeret med en velbesøgt reception med deltagelse af samarbejdspartnere, kommunale repræsentanter, medlemmer m.v. Museumsforeningen modtog en del pengegaver til en udgivelsesfond (godt kr. i alt). I dagens anledning var der lavet en lille særudstilling om museets historie og om dens stiftere og formænd gennem tiden. Museumsforeningen har i 2006 haft 344 medlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Medlemmerne har modtaget FRAM 2006 og bogen Limfjorden (udgivet af Limfjordsamternes miljøafdelinger) sammen med et julebrev. Der var i oktober arrangeret en udflugt til Kystcentret med den nye Alexander Nevskij udstilling og Thyborøn Fiskeauktion Center (Konsumcenteret i daglig tale). Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Lemvig Museum og Jens Søndergaard Museet Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: 9.2 Fast personale: Museet har i 2006 beskæftiget flg.: Museumsinspektør Ellen Damgaard (heltid), leder Museumsinspektør Mette Lund Andersen (heltid) Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Daglig leder ved JSM Mette Trolle Rasmussen (heltid) Kontorassistent Tove Saugmandsgaard (deltid) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig for Lemvig Museum) Mueumsassistent Hanne Iversen (formidler ved JSM samt vagthold) Museumsassistent Birgit Wettergren (regnskab ved JSM samt vagthold) Museumspædagog Berit Lykke Kristensen (fleksjob) Personalemøder: 1 fællesmøde er afholdt i 2006, og derudover møder på JSM. ED har deltaget i museumsfaglige møder og i en række museumsrådsmøder. ED sidder som repræsentant for Museumsrådet i Ringkøbing Amt i styregruppen og bestyrelsen for Konserveringstjenesten i Ølgod og har deltaget i flere møder. Hun har endvidere deltaget i ODM s årsmøde på Fuglsøcentret. ED blev i foråret 2006 indvalgt i bestyrelsen for Støtteforeningen for kulturprojekt Bovbjerg Fyr og i efteråret af denne udpeget som medlem af fondsbestyrelsen for Bovbjerg Fyr. Der har i perioden været afholdt 10 møder. ED har deltaget i et Nortrailseminar på Lindesnes Fyr i Sydnorge i The Cultural Heritage Network on Lighthouses med et indlæg om kulturprojektet Bovbjerg Fyr. ED har deltaget i et éndags kursus i professionel bestyrelse på virksomheden Airtec i Lemvig. ED har deltaget i borgermødet Er der liv på landet?, arrangeret af Lokalrådet og Lemvig Folkeblad. HK har deltaget i møder i Naturskolenetværk på Kystcentret. HK er endvidere medlem af bestyrelsen for Nordvestjysk Folkeuniversitet. 19

20 MLA har deltaget i museumsfaglige møder for museerne i Ringkøbing Amt samt i faglige netværksmøder for yngre museumsinspektører i Nordvestjylland MLA har deltaget i Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2006 i april på Hotel Koldingfjord og i ODM s årsmøde på Fuglsøcentret i november. MLA har deltaget i bestyrelsesmøde i Foreningen Danmarks Folkeminder samt i et visionsseminar. MLA har deltaget i netværksmøde omkring studiet af regional identitet på Vejle Byhistoriske arkiv. MLA har deltaget i et Nortrail-seminar på Bundsbæk Mølle. HK og MLA har deltaget i et litteraturhistorisk seminar om Thøger Larsen, Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen, Odense Universitet. ED og HK har deltaget i møder med Thyborøn-Harboøre Kommune og Lemvig Turistkontor angående nedlægning af Fiskeri- og Redningsmuseet i Den røde Hal i Thyborøn. MTR har i det første halvår haft fuld/delvis forældreorlov samt derefter afviklet optjent ferie under sygemelding og barselsorlov. Arbejdsindsatses har således koncentreret sig om det mest nødvendige daglige arbejde. Hun har i november deltaget i kunstformidlermødet på Vejle Kunstmuseum og kunstfagligt møde på Årslev Kro Andet personale: Vagthold ved LEM: Kirsten Mikkelsen og Søren Lyhne. Rengøring LEM: Lokalt rengøringsselskab Vagthold ved JSM: Mariane Maigaard og Marianne Lisbygd. Rengøring JSM: Elin Zaugg, efterfulgt af Tove Lisby Uddannelse: Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amts kurser: Power point (HK, MLA, MTR) InDesign (HK, MLA) Museumshøjskolen: TS har deltaget i Regin-kursus. MLA har deltaget i Museumsinspektøruddannelsens 2 sidste moduler (4 i alt) samt Regin-kursus. Kystcentret: ED har lavet et introduktionkursus for ansatte ved LEM og Kystcentret om Alexander Nevskij-udstillingen Museets økonomi I 2006 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: I 2006 blev der bevilget kr af Rådighedssummen (Kulturarvsstyrelsen) til en etnologisk undersøgelse af Nutidigt kvægbrug på Lemvigegnen. Fra Kulturarvsstyrelsen er modtaget kr til undersøgelsen af Birns jernstøberi for Holstebro Museum. Modtaget til Alexander Nevskij -udstillingen i 2006: 20

21 kr fra Lemvig Kommune, kr fra Cheminova, kr fra Fonden for Kystcentret og kr EU-tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen / Mette Lund Andersen /Ellen Damgaard /Mette Trolle Rasmussen /Hemming Klokker 21

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse 23.4.2013 1 Indhold Side 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 3 2. Museets formål og ansvarsområde 3 3. Museets samarbejde med

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune Program 2017 1 Indhold Sang og musik v/ Jan Lilholt... 3 Foredrag om Lemvig Kommune... 3 Generalforsamling... 4 Tur til Thyborøn... 4 Tur til Samsø... 5 Ferietur til Thüringen... 5 Virksomhedsbesøg på

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 årsmødet den 9. maj 2007

Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 årsmødet den 9. maj 2007 Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 Årsmøde i Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune onsdag den 9. maj 2007 kl. 19,00 i Gudum Skole. Pkt. 2 på årsmødets dagsorden: Beretning fra udvalget: Hele forløbet

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken 2.

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken 2. Museumsforeningen for Struer og Thyholm Bestyrelsens beretning 2006 På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt Kulturudvalget Indenlandske studietur Den 23. - 25. august 2006 Deltagerliste Kulturudvalget: Kim Andersen (V), formand Leif Mikkelsen (V) Ellen Trane

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Lemvig Museums vision: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension.

Lemvig Museums vision: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension. MUSEETS MISSION & VISION Hvad er museets mission og vision Lemvig Museums mission: At fremme forståelsen for Lemvigegnens kultur, historie, litteratur, kunst og natur og bidrage bredt til egnens udvikling

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013 Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig 20.-21. juni 2013 Deltagere: Medlemmer fra udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Chr. Schmidt (V) formand Thomas Danielsen (V) Flemming

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere