"III. Eksempelvis er den årlige pension pr. 1. januar 1994 beregnet til ,13 kr. medens den i den "nye" gamle ordning kun er ,65 kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""III. Eksempelvis er den årlige pension pr. 1. januar 1994 beregnet til 104.975,13 kr. medens den i den "nye" gamle ordning kun er 92.675,65 kr."

Transkript

1 Kendelse af 22. august J.nr Medlem af pensionskasse burde ikke have været anset som part. Spørgsmålet om forringelse af pensonskassetilsagn og tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt henvist til domstolene. (Kirsten West Andersen, Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. november 1996 klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 22. november 1996 (j.nr ) har meddelt hende, at tilsynet ikke kunne foretage sig mere i anledning af hendes klage over, at A Pensionskasse har nedsat hendes pensionstilsagn. Sagens omstændigheder: A Pensionskasse førte i årene drøftelser med Finanstilsynet om ændringer i pensionskassens ydelsesmønster og om overgang til nyt beregningsgrundlag. Ønsket om overgang til et nyt beregningsgrundlag var blandt andet foranlediget af de senere års faldende renteniveau og af 3. livsforsikringsdirektiv, der fastsætter regler for, hvor høj grundlagsrente, der må benyttes ved opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser. Som led i disse drøftelser afholdt tilsynet møde med pensionskassen den 5. april 1995, hvorunder tilsynet i overensstemmelse med sin daværende praksis meddelte pensionskassen, at i det omfang ændringerne medførte nedsættelse af eksisterende medlemmers pensionstilsagn, krævede ændringerne vedtagelse, såvel af parterne i de overenskomster der foreskriver medlemskab af pensionskassen, som af pensionskassens generalforsamling. Den 30. maj 1995 vedtog pensionskassens generalforsamling herefter at indføre et nyt beregningsgrundlag for alle bidrag fra og med 1. januar Generalforsamlingen vedtog desuden at indføre et ændret ydelsesmønster for medlemmer, der optoges fra og med 1. januar 1996, samt for eksisterende medlemmer, der ønskede dette. Den 27. juni 1995 anmeldte pensionskassen herefter i henhold til 30 i lov om forsikringsvirksomhed de nødvendige ændringer i det tekniske grundlag. I efteråret 1995 udsendte pensionskassen til sine medlemmer, herunder klageren, en valgblanket, hvorpå medlemmerne ved afkrydsning kunne vælge mellem gammel og ny ordning. Af en medsendt information fremgik det imidlertid, at uanset om klageren valgte gammel eller ny ordning, ville hendes pensionstilsagn blive forringet. Klageren satte kryds i rubrik A: "Jeg ønsker den gamle ordning" og returnerede valgblanketten til pensionskassen den 31. oktober 1995.

2 Samtidig skrev hun til pensionskassen, at det ikke kunne være rigtigt, at hendes pensionstilsagn ville blive forringet, selvom hun valgte gammel ordning. Endvidere skrev klageren: "III Eksempelvis er den årlige pension pr. 1. januar 1994 beregnet til ,13 kr. medens den i den "nye" gamle ordning kun er ,65 kr. IV Gruppelivssummen er pr. 1. januar 1994 opgjort til kr. medens den i den "nye" gamle ordning kun er opgjort til kr. Hvor er resten af pengene? En forskel på kr.! V Jeg har, senest indkomståret 1994 fået påført min årsopgørelse 1.151,00 kr. netop til skattedækning af mine opsamlede midler i forbindelse med tidl. nævnte gruppelivssum pr. 1. januar 1994 på kr. VI Vil PBU da refundere den af mig indbetalte skat i forhold til nedsættelsen af gruppelivssummen pr. 1. januar 1994 på kr. og den "nye" gamle ordning på kun kr.? VII Er den af mig påpegede forskel i beløbene i min gamle pensionsordning og den af A Pensionskasse foreslåede "nye" gamle ordning lovlig? VIII

3 Som nævnt vælger jeg den gamle ordning i fuld tillid til at A Pensionskasse får bragt overensstemmelse i de af mig ovenfor påpegede forhold og hvilke misforhold, der ellers måtte være. IX Jeg forbeholder mig ret til at gå videre med de rejste problemstillinger ved relevante myndigheder, der har forbindelse til pensionsspørgsmål." Den 2. november 1995 orienterede klageren Finanstilsynet om sagen, og den 8. november sendte hun tilsynet sit materiale i sagen, idet hun samtidigt anmodede om tilsynets vurdering af, om det havde været lovligt at ændre hendes pensionsforhold som det tilsyneladende var sket. I anledning af klagerens og andre pensionskassemedlemmers henvendelser til Finanstilsynet, anmodede tilsynet pensionskassen om en udtalelse. Dette meddelte tilsynet til klageren, men gjorde hende samtidig opmærksom på, at hun ikke blev part i forholdet mellem tilsynet og pensionskassen, jf. 240 c, stk. 6, i lov om forsikringsvirksomhed. Den 19. december 1995 udtalte pensionskassen følgende: "... Finanstilsynet har bedt om, at udtalelsen omhandler den medlemskreds, som er optaget før , og som vælger at forblive under den gamle ordning. Der henvises også til, at EU's 3. livsforsikringsdirektiv ikke har virkning for allerede indgåede aftaler. Indledningsvis skal bemærkes, at selv valg af den gamle ordning medfører ændringer i ydelsesmønsteret. For bidraget fra suppleres ydelserne -inden for en øvre grænse på 10% af pensionsbidraget- med ugiftesum og alderssum for medlemmer, der pr er under 55 år, og for alle bidragsbetalende medlemmer ændres gruppelivssummernes størrelse, og betalingen omlægges fra en finansiering over overskuddet til et forlods fradrag i pensionsbidraget. De pensionsydelser, der kan opnås for de opsamlede værdier pr , svarer helt til det gamle pensionsregulativs ydelser. Det vil sige uden ugiftesum og alderssum. Dette skete i øvrigt efter telefonisk krav fra Finanstilsynet, idet det oprindeligt var oplægget også at tilknytte alderssum og ugiftesum for disse værdier. Udviklingen af det nye pensionskoncept er sket over en flerårig periode og efter konsultationer med Finanstilsynet.

4 Det nye koncept inkl. overgangsregler blev første gang diskuteret med Finanstilsynet i september 1993 på basis af et forudgående indsendt materiale. Dette svarede stort set til de endelige modeller. Det blev her slået fast, at den sædvanlige beslutningsprocedure - bestyrelse og overenskomstparterne - kunne beslutte anvendelsen af fremtidige bidrag. Finanstilsynet tog forbehold for så vidt angik allerede opsamlede værdier, hvor det henstod, om en generalforsamling eventuelt suppleret med en urafstemning ville kunne ændre ydelsesmønster for allerede opsamlede værdier. Motiveringen for, at bestyrelse og overenskomsparter kan beslutte for så vidt angår bidrag, er, at det er overenskomstparterne, der via lønoverenskomsten beslutter, hvor bidragene indbetales til, og de kunne derfor også beslutte at stoppe indbetaling til pensionskassen og oprette en ny pensionskasse for fremtidige bidrag. En noget uhensigtsmæssig måde at opnå de samme resultater ved. Med hensyn til beregningsgrundlag lå det allerede dengang klart, at en fremtidig grundlagsrente ikke måtte ligge over 3%, således at en ny pensionskasse skulle anvende denne lave rente. 3. livsforsikringsdirektiv krævede dette, men var på daværende tidspunkt ikke implementeret i dansk lovgivning, men Finanstilsynet foruddiskonterede dette i alle de nye selskaber og pensionskasser, som blandt andet blev oprettet i kølvandet på udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner i begyndelsen af 1990'erne. De overordnede mål i det nye pensionskoncept er: -et mere moderne og fleksibelt ydelsesmønster herunder en gruppelivsordning, som forbedres på invalidesumsiden. -en omlægning af betalingen for gruppelivsordningen til et fradrag i pensionsbidraget. -ens beregningsgrundlag for alle nye penge. -indførelse af unisex-grundlag. -større mulighed for, at de pensioner, der opnås, kan blive værdifaste. I april måned 1995 blev det endelige koncept diskuteret med Finanstilsynet. Her havde Finanstilsynet skiftet holdning for så vidt angår beslutningskompetencen for indførelse af et nyt beregningsgrundlag fra , idet der ud over overenskomstparternes og bestyrelsens godkendelse tillige blev krævet en generalforsamlingsbeslutning, hvilken fremkom på generalforsamlingen i maj Konkret om EU's 3. livsforsikringsdirektiv i forbindelse med grundlagsrente er der i materialet til medlemmerne oplyst, at dette fremover pålægger Finanstilsynet at

5 sørge for, at pensionsselskaber og pensionskasser ændrer den fremtidige garanterede rente. Om pensionskassens beslutninger hertil er anført, at det nye lovkrav betyder, at pensionskassen for fremtiden højst vil garantere en rente på 2,6%. Dette skal ses i lyset af den ovenstående procedure beskrivelse og de overordnede mål. I tilknytning til den konkrete medlemshenvendelse skal for en ordens skyld bemærkes, at de af medlemmet oplyste dækninger pr er regnet uden indførelsen af arbejdsmarkedsbidrag eller betaling af gruppelivsdækning over præmie. Korrigeres der for dette, vil det sige, regnes der tilsvarende uden arbejdsmarkedsbidrag og gruppelivsbidrag ved beregningen pr , vil invalidepensionen efter blive reduceret med 9% og alderspensionen med 6%. Her er forudsat, at alderssummen i alder 65 konverteres til alderspension. Alle oplyste dækningsniveauer er regnet på det oplyste statustidspunkt og er eksklusive fremtidige reguleringer for fremtidig bonus. De fremtidige bonusreguleringer vil blive større på det lavtforrentede grundlag. Her er i højere grad en mulighed for ved hjælp af bonustilskrivning at bevare købekraften, Dette bunder i, at overrenten (forskellen mellem depotrente og den garanterede grundlagsrente) bliver større for det nye beregningsgrundlag. Iøvrigt tilstræbes parallellitet i bonusfaktorerne i de to grundlag, således at depotrente, risikopræmie og administrationsomkostninger for det enkelte år bliver ens uafhængigt af beregningsgrundlaget. Konkluderende kan således siges, at der i pensionskassen er gennemført en procedure, der har været i overensstemmelse med de forhåndsdrøftelser, der har været ført med Finanstilsynet, og som efterfølgende er blevet godkendt af pensionskassens kompetente organer." Herefter overvejede tilsynet, blandt andet i lyset af reglerne i bekendtgørelse nr. 609 af 14. juli 1995 om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale, det principielle spørgsmål under hvilke betingelser afgivne garanterede pensionstilsagn fra tværgående pensionskasser kan forringes. Ovejelserne førte til, at tilsynet, efter at spørgsmålet havde været behandlet på et møde i Forsikringsrådet den 13. september 1996, besluttede at skærpe sin hidtidige praksis, således at nedsættelse af pensionstilsagn fremtidig kun kunne ske med det enkelte pensionskassemedlems accept. Da tilsynet samtidig fandt, at pensionskassens beslutning om nyt beregningsgrundlag i dette tilfælde var truffet ud fra fejlagtige oplysninger til generalforsamlingen, pålagde tilsynet den 15. oktober 1996 pensionskassen at gentage beslutningsproceduren, og at dette skulle ske efter den ny praksis. Afgørelsen lyder således: "... skal Finanstilsynet herved meddele, at spørgsmålet om, på hvilke betingelser tværgående pensionskasser fremover kan nedsætte de over for medlemmerne afgivne

6 pensionstilsagn har været behandlet på Forsikringsrådets møde 13. september Samtidig har Forsikringsrådet taget stilling i den verserende klagesag, hvor K har klaget over nedsættelse af sit pensionstilsagn. Finanstilsynet har herefter ændret sin hidtidige praksis, således at garanterede pensionstilsagn fremover alene kan forringes med det enkelte medlems udtrykkelige accept. Begrundelsen herfor er, at der med de skærpede krav til information til livsforsikringstagere om præcis angivelse af, hvilke garantier der gives, ikke fremover bør kunne herske tvivl om, hvad den enkelte pensionskasse har garanteret af pensionsydelser og forsikringselementer iøvrigt, og at det derfor er rimeligt tilsvarende at skærpe de principper og afledte procedurer, som pensionskasserne skal følge ved forringelse af pensions-tilsagnene. Det fremgår af ovennævnte skrivelse fra pensionskassen, at beslutningen om ændring af ydelsesmønsteret er sket ud fra en oplysning om, at EU's 3. livsforsikringsdirektiv krævede en nedsættelse af grundlagsrenten for fremtidige indbetalinger. Dette er ikke rigtigt, idet direktivet alene vedrører fremtidigt indgåede forsikringsaftaler; der henvises i denne forbindelse også til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 963 af 12. december 1995 om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed. Dette er efter tilsynets opfattelse en så væsentlig misinformation, at tilsynet må vurdere pensionskassens beslutning som værende ugyldig. På baggrund af ovenstående pålægger tilsynet pensionskassen at gennemføre en ny beslutningsprocedure i overensstemmelse med tilsynets ændrede praksis, hvorunder der gives korrekt information om retsgrundlaget, og som indebærer, at pensionstilsagnene for de pr. 1. januar 1996 gældende bidrag kun kan forringes med det enkelte medlems udtrykkelige accept. Tilsynet har i dag på baggrund af nærværende afgørelse meddelt K, at tilsynet har pålagt pensionskassen at ændre beslutningsproceduren, hvorefter Finanstilsynet for sit vedkommende anser klagesagen for afsluttet...." Samtidig orienterede Finanstilsynet klageren om afgørelsen. Imidlertid fremkom pensionskassen herefter med nye oplysninger om det materiale, der var blevet forelagt generalforsamlingen, hvorefter tilsynet den 22. november 1996 trak sit pålæg om gennemførelse af en ny beslutningsprocedure tilbage således: "... I denne anledning skal Finanstilsynet meddele, at spørgsmålet om det af pensionskassen besluttede ændrede ydelsesmønster pr. 1. januar 1996 har været til fornyet behandling på Forsikringsrådets møde den 19. november Finanstilsynet skal herefter, på baggrund af de nye oplysninger i sagen, ændre sin afgørelse af 15. oktober 1996 til pensionskassen, således at tilsynet ophæver sit pålæg til kassen om at gennemføre en ny beslutningsprocedure. Tilsynet har herved

7 lagt afgørende vægt på, at den information om ændring af ydelsesmønstret pr. 1. januar 1996, der ifølge de nye oplysninger blev givet på selve generalforsamlingen den 30. maj 1995, korrekt udtrykker, på hvilket regelgrundlag generalforsamlingen kunne træffe afgørelse. Den fejlagtige påstand om EU-direktivkravet vurderer Finanstilsynet derfor som genoprettet i tilstrækkeligt omfang til, at beslutningen kan anses som gyldig. Endelig har tilsynet lagt vægt på, at beslutningen om at ændre ydelsesmønstret blev vedtaget enstemmigt af de delegerede på generalforsamlingen. Finanstilsynet skal imidlertid kraftigt påtale, at pensionskassen ikke har informeret sine medlemmer korrekt om baggrunden for nedsættelsen af grundlagsrenten, men gentagne gange fejlagtigt har oplyst overfor medlemmerne, at grundlagsrentenedsættelsen, også for nuværende medlemmer var bestemt af EU's 3. livsforsikringsdirektiv. Tilsynet skal i denne forbindelse henvise til pensionskassens informationsbrochure til medlemmerne, hvori det oplyses at, "der er vedtaget et EUdirektiv, der pålægger Finanstilsynet at sørge for, at alle pensionsselskaber og pensionskasser ændrer den fremtidige garanterede forrentning af medlemmernes opsparing...", samt til kassens skrivelse af 6. februar 1996 til K, hvori det anføres, at "Finanstilsynet i Danmark har på baggrund af et EU-direktiv pålagt pensionskasser og pensionsforsikringselskaber at nedsætte den garanterede rente", at årsagen til nedsættelsen af hendes pensionstilsagn bl.a. er "en lavere opgørelsesrente, der er blevet pålagt A Pensionskasse for fremtidige pensionsbidrag", og at "det ikke kun er medlemmerne i A Pensionskasse, men alle medlemmer/forsikrede i pensionskasser og pensionsforikringsselskaber, der har fået forringet vilkårene for deres pensionsordninger". Finanstilsynet skal ligeledes kraftigt påtale, at pensionskassen - direkte adspurgt, jf. tilsynets skrivelser af 6. og 17. november ikke har givet tilsynet et fuldt dækkende billede af forholdet i sin redegørelse af 19. december Finanstilsynet pålægger pensionskassen at drage omsorg for, at information af kassens medlemmer såvel som oplysninger til Finanstilsynet er i fuld overensstemmelse med de faktiske forhold og er klart og præcist formuleret. I denne forbindelse pålægges det pensionskassen at orientere sine medlemmer om den fejlagtige information og at give en korrekt og fyldesgørende information om det retsgrundlag, der lå til grund for beslutningen om nedsættelsen af grundlagsrenten. Endvidere pålægges det pensionskassen at korrigere de fejlagtige oplysninger, som kassen særskilt har givet enkelte medlemmer, herunder K. Pensionskassen pålægges endelig inden 2 måneder at indsende en redegørelse for hvilke foranstaltninger, kassen har foretaget. Finanstilsynet har i dag på baggrund af nærværende afgørelse meddelt K, at tilsynet, på grundlag af de nye oplysninger i sagen, har ændret sin afgørelse af 15. oktober 1996 til pensionskassen, således at tilsynet ophæver sit pålæg til kassen om at gennemføre en ny beslutningsprocedure vedrørende den foretagne ændring af pensionstilsagnene, hvorefter Finanstilsynet for sit vedkommende anser klagesagen for afsluttet"

8 I meddelelsen til klageren, den påklagede afgørelse, skrev tilsynet blandt andet: "... På baggrund af [pensionskassens] nye oplysninger må tilsynet ændre sin afgørelse af 15. oktober 1996, idet [pensionskassen] efter det nu foreliggende materiale har behandlet nedsættelsen af grundlagsrenten i overensstemmelse med de dengang gældende regler. Nedsættelsen af Deres pensionstilsagn er således også blevet behandlet korrekt. Tilsynet kan herefter ikke foretage sig mere i sagen. Man skal dog oplyse Dem om, at Finanstilsynet i dag har pålagt [pensionskassen] at informere om og korrigere de fejlagtige oplysninger, som kassen har givet. Finanstilsynet anser herefter for sit vedkommende sagen for afsluttet." Afgørelsen indeholder sædvanlig vejledning om muligheden for at indbringe afgørelsen for Erhvervsankenævnet. I klageskrivelsen til Erhvervsankenævnet, der er suppleret ved skrivelse af 25. januar 1997, har klageren i det væsentlige gentaget, hvad hun har fremført over for Finanstilsynet, herunder særlig henvist til sin skrivelse af 31. oktober Klageren mener ikke, det kan være rigtigt, at pensionskassen kan ændre hendes pensionstilsagn uden hendes samtykke og da slet ikke, når hun er blevet stillet i udsigt at kunne bibeholde hidtil opnået status. I det mindste må en ændret ordning efter klagerens mening sikre, at allerede afgivne tilsagn ikke forringes. Klageren mener at de fejl, der er begået i forbindelse med beslutningen om ændringen, som tilsynet selv har påvist, bør føre til en ny informationsrunde til medlemmerne med efterfølgende generalforsamling for at få gennemført en korrekt behandling. Endvidere mener klageren, at 3. livsforsikringsdirektiv ikke kræver nogen ændring af hendes pensionstilsagn, idet den garanterede mindsterente kun skal gælde for fremtidige forsikringsaftaler. Ved skrivelse af 27. november 1996 har Erhvervsankenævnet gjort klageren opmærksom på, at det spørgsmål ankenævnet kan behandle er, om Finanstilsynet har været berettiget til at anse sagen for afsluttet, men at nævnet ikke vil kunne behandle sagens realitet, det vil sige spørgsmålet om, hvorvidt pensionskassen har været berettiget til at nedsætte hendes pensionstilsagn. I en udtalelse om sagen af 24. januar 1997 har Finanstilsynet vedrørende sagens retlige omstændigheder blandt andet udtalt: "... K's klage vedrører i realiteten ikke den afgørelse, som tilsynet har truffet over for hende om at kassen har behandlet nedsættelsen på grundlagsrenten korrekt i overensstemmelse med de dengang gældende regler, men en afgørelse truffet over for kassen om den korrekte procedure for nedsættelse af grundlagsrenten. Efter tilsynets opfattelse er K ikke part i denne sag. Der henvises til Erhvervsankenævnets kendelse af 4. november 1993 i sagen B mod Finanstilsynet (Erhvervs-ankenævnets journalnummer ). Finanstilsynets påstand i sagen er derfor, at den afvises."

9 Den 29. april 1997 har Erhvervsankenævnet skrevet således til Finanstilsynet: "Det fremgår af det af klageren, K, indsendte materiale at Finanstilsynet uanset 240 c, stk. 6 i lov om forsikringsvirksomhed, jfr. Erhvervsankenævnets kendelse af 4. november 1993 (B mod Finanstilsynet) har behandlet sagen også som klagesag i forhold til K, jfr. bl.a. Finanstilsynets skrivelser af 15. oktober 1996 og 22. november 1996 til klageren. Det fremgår endvidere af det af klageren indsendte materiale, at Finanstilsynet med skrivelsen af 22. november 1996, der indeholder den endelige realitetsafgørelse i forhold til klageren, har givet ankevejledning til Erhvervsankenævnet, uanset at tilsynet er bekendt med at nævnet er lovmæssigt afskåret fra at behandle klagen som partsklage jfr. 240 c, stk. 6 i den nævnte lov. I den anledning skal jeg udbede mig en supplerende redegørelse, herunder om hvorfor den af ankenævnet udbedte redegørelse, jfr. Finanstilsynets skrivelse af 24. januar 1997 til nævnet, ikke behandler eller dokumenterer den partsklagesag, som Finanstilsynet har truffet gentagne afgørelser i og som efter tilsynets anvisning er indbragt for ankenævnet." Ved skrivelse af 12. maj 1997 har Finanstilsynet besvaret anmodningen således: "I tilsynets skrivelse af 22. november 1996 til K er der desværre ved en fejl blevet anvendt tilsynets sædvanlige ankevejledning og ikke den, som tilsynet siden 1995 i overensstemmelse med de retningslinier, der blev afstukket af Erhvervsankenævnet i forhold til 240 c, stk. 6 har anvendt i klagesager over indholdet i et instituts tekniske grundlag m.v. Dette er meget beklageligt. På baggrund af Erhvervsankenævnets fortolkning dengang tilrettede tilsynet i 1995 alle de standardkoncepter, der anvendes ved klagesagsbehandling på livs- og pensionsforsikringsområdet. Til din orientering vedlægges et samlet sæt af de nuværende standardkoncepter samt kopier af skrivelser fra tilsynet, som viser, hvordan vi formulerer ankevejledningen m.v. I den aktuelle sag, hvor tilsynet som nævnt desværre anvendte en fejlagtig ankevejledning i det afsluttende brev, har tilsynet dog i tidligere skrivelse af 17. november 1995 til K gjort opmærksom på, at hun ikke ville blive "part i forholdet mellem tilsynet og pensionskassen, jf. 240 c, stk. 6" i LFV. Dette undskylder selvsagt ikke, at der blev anvendt en forkert ankevejledning i den afsluttende skrivelse. På baggrund af... henvendelse[n] har jeg indskærpet over for sagsbehandlerne, at de i klagesager skal være særlig opmærksomme på hvilken EDB-makro, der anvendes ved brevudskrivningen, således at klageren får den rette vejledning.

10 Ankenævnet udtaler: Tilsynet er opmærksom på, at fejlen er uheldig ikke mindst i lyset af den verserende sag for Folketingets Ombudsmand vedrørende D. Der er på ingen måde tale om en ændret holdning til partsbegrebet, men om en beklagelig fejl i et konkret tilfælde." Det fremgår af sagen, at Finanstilsynet i årene med A Pensionskasse har ført forhandlinger vedrørende det tekniske grundlag i forbindelse med gennemførelse af et ønske fra kassen om overgang til et nyt beregningsgrundlag ved nedsættelse af grundlagsrenten. Efter at kassen på en generalforsamling den 30. maj 1995 havde vedtaget at indføre et nyt beregningsgrundlag, genoptog Finanstilsynet bl.a. foranlediget af en henvendelse fra klageren forhandlinger med kassen, særlig om proceduren når ændringerne ville forringe garantitilsagn, som kassen tidligere havde afgivet. Den 15. oktober 1996 traf Finanstilsynet efter behandling i Forsikringsrådet afgørelse overfor kassen og pålagde den at gennemføre en ny beslutningsprocedure bl.a. således at garanterede pensionstilsagn alene kan forringes med det enkelte medlems udtrykkelige accept. Det fremgår af afgørelsen, at Forsikringsrådet samtidig har taget stilling til den verserende klagesag fra K om nedsættelse af hendes pensionstilsagn. Tilsynet underrettede K om afgørelsen. På foranledning af A Pensionskassen blev drøftelserne mellem Finanstilsynet og kassen påny genoptaget. Efter fornyet behandling i Forsikringsrådet ændrede Finanstilsynet ved skrivelse af 22. november 1996 den tidligere afgørelse af 15. oktober Finanstilsynet ophævede sit pålæg til kassen om at gennemføre en ny beslutningsprocedure. Samtidig meddelte Finanstilsynet K, at man havde ophævet pålægget og gav uden forbehold klagevejledning til Erhvervsankenævnet efter 247 a i lov om forsikringsvirksomhed. Det tiltrædes, at Finanstilsynets afgørelse af 15. oktober 1996 og 22. november 1996 er truffet af tilsynet som tilsynsmyndighed i forhold til pensionskassen. Klageren er ikke part i denne sag, jfr. 240 c, stk. 6, i lov om Forsikringsvirksomhed, uanset den retlige og faktiske interesse, som klageren åbenbart har i afgørelserne. Finanstilsynet burde derfor ikke have behandlet sagen tillige som klagesag overfor K, således som det er udtrykt i de 2 nævnte afgørelser. Afgørelserne kan derfor heller ikke indbringes for Erhvervsankenævnet af K, fordi nævnet ikke efter loven om Erhvervsankenævnet har kompetence til at behandle andre sager end klager fra en part. Det er således endvidere en fejl, at Finanstilsynet, som tilsynet efterfølgende har bekræftet, har givet generel klagevejledning til Erhvervsankenævnet i forbindelse med afgørelsen af 22. november Den endelige afgørelse af spørgsmålet om på hvilket grundlag forringelsen af det af kassen givne tilsagn kan gennemføres i forhold til klageren og spørgsmålet om betydningen af den over for klageren trufne positive afgørelse af 15. oktober 1996, der senere er tilbagekaldt, henhører således under domstolene.

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

K har ved skrivelse af 30. juli 1997 klaget over, at han hos Finanstilsynet ikke har kunnet opnå aktindsigt i en forsikringsaftale.

K har ved skrivelse af 30. juli 1997 klaget over, at han hos Finanstilsynet ikke har kunnet opnå aktindsigt i en forsikringsaftale. Kendelse af 10. marts 1998. 97-158.552. Spørgsmål om aktindsigt i forsikringspolice, der ikke var i tilsynets besiddelse. (Merete Cordes, Gert Kristensen og Vagn Joensen) K har ved skrivelse af 30. juli

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Sagens omstændigheder: Om sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet i anledning af klagen udtalt den 24. juni 2002:

Sagens omstændigheder: Om sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet i anledning af klagen udtalt den 24. juni 2002: Kendelse af 24. april 2003. 02-125.195. Sag hjemvist til Finanstilsynet til ekstrahering og udlevering til klager. (Suzanne Helsteen, Kjelde Mors og Ulla Staal) Advokat A har ved skrivelse af 23. maj 2002

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes.

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-49.804. Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen

Læs mere

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Danica Pension Att.: Direktionen Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby 28. oktober 2013 Ref. ubp J.nr. 6073-0071 Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Påtale

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. marts 2011 (J.nr. 2010-0022644)

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Almindelige selskabsretlige regler om valg, sammensætning, opgaver og ansvar for bestyrelse og bank- og sparekasselovens regler om samme.

Almindelige selskabsretlige regler om valg, sammensætning, opgaver og ansvar for bestyrelse og bank- og sparekasselovens regler om samme. Kendelse af 27. maj 1994. 93-6.596. Påtale af, at direktionen for en banks moderselskab deltog fast i bankens bestyrelsesmøder, idet de pågældende burde være valgt til medlem af bankens bestyrelse, tiltrådt,

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed."

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-8.392. Nægtet samtykke til vedtægtsændring i en fond, der var oprettet af et forsikringsselskab, da ændringen ville medføre, at forsikringsselskabet fik en bestemmende

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2011 (J.nr. 2011-0024527)

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. marts 2016 (J.nr. 2015-6306). Afgørelse om oversendelse

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (J.nr. 2013-0035450) Ikke partsstatus og anmodning

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. februar 2011 (J.nr. 2010-0022384)

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere