Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RBE), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MRI), Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI) Afbud: Torsdag den 22. oktober Monica Lendal Jørgensen (næstformanden) og Rud Nielsen (RNI) Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), forhandlingschef Henrik Lykø Hansen (HLH), kommunikationschef, Mikkel Hvid (MHV), Kristina Dalgaard-Juul (KDJ), referent Tema: Møde med Dansk Friskoleforenings bestyrelse Gennemgang af beslutningsprotokollen. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget (FU) a. Status på medlemssituationen. b. Repræsentantskabsmødet i. Resolutionsforslag 1. løn ii. Indkomne forslag iii. Mundtlig beretning iv. Temadel om løn indstilling af dilemmaer c. Drøftelse af dispositionsfond d. Drøftelse af hvad der virker i medlemshvervning e. Gennemgang af dobbeltorganiseringsaftalen med BUPL f. Konstituering ekstraordinært g. Indstilling om revision af HB s forretningsorden h. Lønkampagnen i. Indstilling af løntjek ii. Indstilling af annoncekampagne i. Drøftelse af HB temadele i foråret j. Drøftelse af foreningens 10 års fødselsdag i. Indstilling af konkurrence om foreningssang k. Drøftelse af hvordan man får prioriteret det politiske arbejde i KB 3. Uddannelse og profession (U&P) a. Indstilling om kursussamarbejde m. ESF. b. Indstilling af lærerkurser c. Indstilling af minikurser 4. Arbejdsliv og miljø (A&A) a. Indstilling om trivselsundersøgelsen b. Indstilling om at lade KOP komme med anbefalinger til synliggørelse af arbejdsmiljøarbejdet c. Indstilling om minikurser i arbejdsmiljø d. Drøftelse af personalepolitik pjecen 1

2 e. Orientering om talentuddannelsen f. Evaluering af KB seminar 5. Medlem og forening (M&F) 6. Indkomne forslag a. Danmarks Indsamlingen b. Uddannelsesalliancen c. Ansøgning om efterskoletræf 7. Interne repræsentationer a. Børnehaveklasseledernes årsmøde b. Kostskoletræf og ikke medlemmer 8. Foreningens økonomi 9. Meddelelser fra: a. Formand b. Næstformand c. Øvrige HB medlemmer d. Sekretariat e. HKC s bestyrelse 10. Personsager 11. Evt. Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Nyt punkt 4.f. Evaluering af KB seminar Nyt punkt 6.b. uddannelsesalliancen Nyt punkt 6.c. Ansøgning om efterskoletræf Nyt punkt 7.b. Kostskoletræf og ikke medlemmer Ellers blev dagsordenen godkendt. 2. Forretningsudvalget (FU) HLH orienterede om, at organisationsaftalen og Fællesoverenskomsten ikke er underskrevet endnu. Det skyldes en principiel uenighed mellem LC og MOS omkring formuleringen af cirkulærebestemmelserne til bodsbestemmelsen. FSL har tidligere opfordret til, at der blev sendt en bemyndigelsesskrivelse ud til skolerne om, at skolerne kan agere efter organisationsaftalen og Fællesoverenskomsten med undtagelse af det enkelte punkt, som der er uenighed om. Dette er ikke sket og kommer højst sandsynligt ikke til at ske. 2

3 En skoleforening er tilsyneladende begyndt at sige til skolerne, at organisationsaftalen og Fællesoverenskomsten ikke er underskrevet endnu, hvorfor skolerne ikke kan agere efter de nye regler om f.eks. særlige feriedage, arbejdspapiret m.m. Formanden påpegede, at det er en udfordring des mere det rygtes ude på skolerne. Problemstillingen bliver taget med til næste møde i LC s FU. 2.a. Status på medlemssituationen Meget positive og glædelige medlemstal. Formanden tilkendegav, at forklaringen bl.a. kan være, at der kommer en masse nye lærere ind, som ikke har forhistorien med. Ifølge undersøgelser foretaget af FTF vurderer de unge, at det er vigtigt at være medlem af en faglig organisation. HB medlemmerne orienterede enkeltvis om status på nye skoler og valg af TR i kredsene. RNI orienterede om en medlemstilgang på 92 tidligere LIFS medlemmer. Spørgsmålet er, om de bliver efter 1. januar 2016, hvor de selv skal betale? Det er det højeste medlemstal siden lockouten. Ledermedlemmer modtager pr. 1. januar 16 ikke længere bladet, Frie Skoler. 2.b. Repræsentantskabsmødet Formanden gennemgik slides med den interne arbejdsudgave af forretnings og dagsorden samt programmet for repræsentantskabsmødet. Falck Healthcare har foreslået at sende en fysioterapeut, som kan lave lidt gymnastik/afspænding med repræsentantskabet efter frokost. Det var tilslutning til tiltaget blandt HB medlemmerne. HWI tilkendegav, at Jeanette Nielsen stiller op som revisorsuppleant. HWI opfordrede til, at kredsen medbringer deres Beach flag til repræsentantskabsmødet. 2.b.i. Resolutionsforslag Formanden tilkendegav, at der kommer flere resolutionsforslag bl.a. en omkring koblingsprocenten. 2.b.i.1. Løn Formanden orienterede om resolutionsforslag om løn, der var udsendt som bilag. Resolutionsforslaget blev debatteret, og ændringsforslag blev vedtaget. Det blev debatteret, hvordan vi når ud til modtageren: bestyrelsesmedlemmer og forældre med børn på de frie skoler. Det var tilslutning til, at resolutionen medtages som annonce i Friskolebladet og Efterskolebladet. Derudover sendes resolutionen pr. mail direkte til bestyrelsesmedlemmer på efterskoleområdet via lister fra Efterskoleforeningen. Til de øvrige skoler sendes resolutionen til skolelederen og med attention til bestyrelsen. 2.b.i.i. Indkomne forslag Der er indkommet tre forslag. Formanden gennemgik forslagene. 3

4 6a - Forslag fra Frie Skolers Ledere fremlægges af RNI. Formanden går herefter på talerstolen og bakker op om forslaget. 6b Revision af vedtægter fremsættes af HB. Formanden fremlægger forslaget. Der var blandt HB medlemmerne opbakning til disse to forslag. 6c Forslag fremsat af et medlem af kreds 8 om forhøjelse af kredsformændenes frikøb fremlægges af forslagsstiller. Der udspandt sig en drøftelse om dette forslag. Et par HB medlemmer tilkendegav i forlængelse af tidligere drøftelse i HB, at kredsbestyrelserne gerne så en større frikøbsprocent for KB medlemmer dog ikke for KB formanden. Hvis debatten drejer sig over mod frikøb til KB medlemmer, fandt et par HB medlemmer det svært at afvise forslaget. Formanden tilkendegav, at HB efter formandens opfattelse ikke kan stemme for forslaget. Dels har et større frikøb til KB medlemmer netop været drøftet i HB, hvor det blev droppet af økonomiske grunde. Dels mister KB formanden tilknytning til lærerarbejdet, hvis de er frikøbt med 80 %. Det er i den nye kredsstruktur ikke repræsentantskabet, der bestemmer, hvor meget frikøb KB formanden skal have, men HB. KB arbejdet skal evalueres til foråret, og der vil det være naturligt igen at diskutere frikøbssituationen. Næstformanden tilføjede, at der i det budget, der fremlægges for repræsentantskabet og som HB tidligere har vedtaget, ikke er taget økonomisk hensyn til et større frikøb for KB medlemmer eller KB formanden. Det var opbakning til, at HB stemmer imod forslaget. AST, MRI, RFR og HEH går på talerstolen og taler imod forslaget. Formanden forslog, at evaluering af KB arbejdet drøftes i kredsene til foråret, og ikke først på næste års KB seminar. Der udspandt sig ligeledes en drøftelse af, hvordan evt. ændringsforslag til forslaget skal håndteres. Det stillede forslag drejer sig om forøgelse af formandens frikøb og ændringsforslag kan principielt ikke inddrage helt nye elementer. Det vil i givet fald kræve repræsentantskabets tilslutning. 2.b.iii. Mundtlig beretning Formanden opfordrede indledningsvist til, at alene helt konkrete ændringsforslag til det politiske indhold drøftes, således at de sproglige vendinger ikke diskuteres, medmindre de er meningsforstyrrende. Beretningen blev herefter gennemgået. Ændringer indarbejdes. 2.b.iv. Temadel om løn indstilling af dilemmaer Formanden orienterede om, at Mads og monopolet er droppet, da formen er for tidskrævende. I stedet anvendes konceptet fra sidste år med 3 dilemmaer illustreret af hver sit lille animerede oplæg. Der udarbejdes oplæg med udgangspunkt i tre dilemmaer. 4

5 Vedtaget med den ændring, at er egoistiske i det sidste dilemma om løn/liv slettes i sætningen: Ledelsen svarer, at lærerne er egoistiske. 2.c. Drøftelse af dispositionsfond Formanden tilkendegav, at HB frem mod repræsentantskabsmødet næste år skal drøfte, hvordan FSL s dispositionsfond skal udvikle sig. Udgangspunktet for drøftelsen er de kortsigtede perspektiver: Afviklingen af DLF-lånet, mellemregningerne med FSL og de kendte indtægter. Det langsigtede perspektiv handler om, hvilket konfliktberedskab FSL skal have og hvordan det bedst muligt kan tilvejebringes. Det fremsendte bilag omhandler de to perspektiver. Der udspandt sig en debat i forlængelse heraf. Et HB medlem tilkendegav, at der var mange fordele ved den lånemodel, som Uddannelsesforbundet og DLF valgte i Flere HB medlemmer tilkendegav, at FSL som faglig organisation skal have en fond. Der er signalværdi i, at vi sparer op, og at vi har noget at skyde med, hvis vi kommer i den situation igen. Flere HB medlemmer tilkendegav ligeledes, at det er vigtigt, at kontingentet ikke stiger i forhold til, hvad medlemmerne er blevet stillet i udsigt. Et HB medlem spurgte ind til den beskrevne fællesskabsløsning i LC / FTF regi, herunder hvor realistisk det er. Formanden tilkendegav, at det er en meget usikker løsning. Bente Sorgenfrey talte i 2013 om en stor fælles fond, som kunne stå imod de offentlige arbejdsgivere. Det skal forsøges, men vi skal ikke sætte vores lid til, at det kan lykkedes. Formanden konkluderede, at debatten viser et klart signal om, at FSL også skal have en fond fremover. Derudover skal der tages hensyn til, at kontingentet ikke stiger. FU arbejder videre med dette. 2.d. Drøftelse af hvad der virker i medlemshvervning Der blev drøftet i grupper, hvad der virker i medlemshvervning. Tilbagemeldingerne fra de to grupper var følgende på, hvad der er centralt for medlemshvervningen i kredsene: - En TR på skolen der kan tages kontakt til, - FSL bakker op om TR, og TR bakker op om FSL - FSL er synlige på skolen, - De personlige besøg på skolen hvor potentielle medlemmer kan få svar på spørgsmål her og nu, - Hvis FSL har hjulpet i en konkret situation på skolen, så får det betydning for kollegers indmeldelse 2.e. Gennemgang af dobbeltorganiseringsaftalen med BUPL Formanden gennemgik kort dobbeltorganiseringsaftalen med BUPL, som et HB medlem havde spurgt ind til. Udfordringen med de dobbeltorganiserede er bl.a., når deres ansættelsesgrader løbende ændres. 5

6 I opsigelsessituationer varetages sagen af MWS på sekretariatet, som tager kontakt til en konsulent hos BUPL. MRI efterspurgte slides omkring TR s rolle og opgaver i relation til de dobbeltorganiserede; hvad skal TR være opmærksom på i h.t. de dobbeltorganiserede, skiftende ansættelsesgrader, er kun TR for lærerarbejdet osv. Sekretariatet udarbejder sådanne slides, som kan anvendes ude i kredsen. 2.f. Konstituering ekstraordinært Der var ekstraordinær konstituering til FTF regionerne. LHO blev valgt til FTF - region Nord. HLK blev valgt til FTF region Sjælland. MRI blev valgt til FTF - region Hovedstaden. RBE blev valgt til FTF - region Syd. RJO blev valgt til FTF - region Midt. 2.g. Indstilling om revision af HB s forretningsorden Formanden begrundende indstillingen og gennemgik i korte træk ændringsforslagene. Der udspandt sig en drøftelse omkring tidspunktet for udsendelse af dagsorden og bilag til HB møderne, da flere HB medlemmer gerne så, det kom tidligere på dagen. Der var efterfølgende enighed om, at alle bestræber sig på, at tingene kommer ud tidligst muligt. Vedhæftede reviderede forslag indstilles. Vedtaget med følgende rettelser: - I 3 tilføjes eller en udvalgsformand/udvalgsmedlem på vegne af udvalget, således at sætningen bliver: I undtagelsestilfælde kan en hovedbestyrelsesbeslutning gennemføres ved rundskrivelse fra formanden eller en udvalgsformand/udvalgsmedlem på vegne af udvalget, som herefter skal forsøge at få skriftlig eller mundtlig bekræftelse fra samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer - I 5 erstattes skal med bilag må ikke. - I 5 i sætningen omkring meddelelser tilføjes så vidt muligt. 2.h. Lønkampagnen HLH orienterede om XX-skole, som formentlig bliver en sag med UVM Der er ikke valgt en TR på skolen, og der er kun to medlemmer på skolen, selvom det er en forholdsvis stor skole. Der er afholdt møde med ledelsen, som ikke vil udbetale de 2,1 % i reststigning til lærerne. Et HB medlem havde behov for at få opfrisket, hvorfor FSL bruger så mange ressourcer på en skole uden TR og stort set ingen medlemmer. Formanden tilføjede, at FSL dels har en interesse i, at løn niveauet i hele sektoren bliver løftet. Dels mister FSL legitimitet i forhandlingen, hvis vi forskelsbehandler skolerne efter om der er valgt en TR eller ej. Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf. Dels omkring niveauet for vores TR og omkring de skoler, som bevidst fravælger en TR, da de mener, FSL kan gøre det bedre end en TR. Formanden bemærkede, at hvis vi blot har ét medlem på skolen, så er det samme service, som hvis der havde været 20 medlemmer. 6

7 Formanden bemærkede ligeledes, at vi måske skal klæde TR bedre på til deres rolle. Hvad er FSL s forventning til dem fx krav om deltagelse i vores møder. MRI bemærkede, at TR s rolle ligger i A&A s kommissorium. A&A vil drøfte problemstillingen i udvalget. HLH orienterede ligeledes om 3 andre skoler fra listen. Et HB medlem spurgte ind til, om der er en aftalte med FKF omkring rejsehold på lønområdet? Formanden orienterede om, at det er der for nuværende ikke. FKF tænker over det. 2.h.i. Indstilling af løntjek FTF laver også i år løntjek i uge Det er et dårligt tidspunkt for os af praktiske grunde. FU vil derfor foreslå, at det i stedet bliver i januar 2016 eller senere. Formanden fremhævede, at det stadig er vigtigt, at medlemmerne får tjekket lønsedler igennem. Løntjek gennemføres, men først januar 16 eller senere. Oplæg til tidspunkt og form kommer fra HLH og MHV. Vedtaget. 2.h.ii. Indstilling af annoncekampagne Formanden forklarede baggrunden for indstillingen, som handler om, hvordan vi får lønkampagnen bedst muligt sendt ud. Det ved vi ikke nok om selv. Derfor er der rettet henvendelse til et professionelt firma. MHV uddybede det fremsendte oplæg til en outdoor-, medie- og digital kampagne, som herefter blev debatteret. Et HB medlem foreslog, at der produceres en streamer om, at her er der fair lærerløn, som kan sættes op på skolen. FU arbejder videre med dette forslag. Et HB medlem medbragte et forslag fra kredsen om, at FSL laver en radioreklame som fx det Faglige Hus gør på radio Nova. Formanden tilkendegav, at der ikke er tvivl om, at FSL fremover bliver nødt til at fremhæve, hvad vi er gode til for at hverve medlemmer. Der gennemføres en outdoor-, medie- og digital kampagne som beskrevet i vedlagte oplæg indenfor en samlet økonomisk ramme på kr over hele perioden. Vedtaget. 2.i. Drøftelse af HB temadele i foråret Der skal en temadel på hvert af møderne i februar, marts og april. Januar: ingen temadel - et dags møde. Maj: Strategipapir + Regnskab 15 + generalforsamling HKC P/S. Juni: Folkemøde Forskellige forslag blev drøftet, følgende blev besluttet: 7

8 - Skrivekursus / praktisk brug af Facebook og Twitter / lobbyisme tip og tricks. Start kl Demokratidebatten - Indsigt i den nye hjemmeside. En temadel på hvert af møderne i februar, marts og april. Forslag: Medlemsinvolvering frivillighed (inspireret af bl.a. DJØF s aktiviteter: ); demokratidebatten; politikformulerings-temadel: arbejdsmarked, sektor, uddannelse; Vedtaget, med ovennævnte tre forslag. 2.j. Drøftelse af foreningens 10 års fødselsdag Foreningens 10 års fødselsdag blev drøftet. Formanden luftede en tanke om, at man evt. kunne markere foreningens 10 års fødselsdag ved at indkalde til fagligt arrangement denne dag, og så servere boller og kakao. For skoler uden tr kunne der arrangeres et møde i kredsen, hvor der også servereres boller og kakao. FU arbejder videre med foreningens 10 års fødselsdag, og kommer med et oplæg til HB. 2.j.i. Indstilling af konkurrence om foreningssang Formanden redegjorde for tankerne bag indstillingen. Vedlagte oplæg indstilles. Vedtaget. 2.k. Drøftelse af hvordan man får prioriteret det politiske arbejde i KB Der blev drøftet i grupper, hvordan man får prioriteret det politiske arbejde i KB. Tilbagemeldingerne fra de to grupper var følgende: - den lille frikøbsprocent er i forbindelse med etablering af de nye kredse gået til praktisk og administrativt arbejde, og der har derfor ikke været tid til det politiske arbejde, - der bliver måske mere overskud til, at der tages mere del i det politiske arbejde, nu hvor de nye kredse er godt etableret, - drøfte de samme politiske emner med kredsen, som drøftes i HB, - man kan uddelegere politiske opgaver til KB medlemmer Formanden så gerne, at der også kom noget politisk den anden vej fra kredsen, så HB testes på de konkrete problemstiller ude på skolerne. 3. Uddannelse og profession (U&P) 3.a. Indstilling om kursussamarbejde m. Efterskoleforeningen. MLJ gennemgik indstillingen. Efterskoleforeningen yder 60 kr. for hver kursist. U&P indstiller, at FSL betaler et engangsbeløb på kr , som bliver taget fra Iversen-pengene. Hvis 8

9 kurset bliver aflyst, opkræves beløbet ikke. Såfremt det bliver en succes, kan det evt. bruges på grundskoleområdet. U&P indstiller: FSL og Efterskoleforeningen tilbyder i foråret 2016 et kursus for efterskolelærere med titlen: Dine roller og værdier som efterskolelærer Kurset er udviklet i samarbejde med Copenhagen Coaching Center (CCC) og afvikles i 2 moduler af 2 dage på Hornstrup Kursuscenter. Kurset falder godt i tråd med vores ønske om at styrke lærerprofessionen og det lærerfaglige fællesskab for netop vores medlemmer. Det er forventningen at kurset efterfølgende vil kunne videreudvikles med andre henblik på andre grupper af vores medlemmer. Efterskoleforeningen ønsker at yde et tilskud til hver kursist, for at nedbringe deltagerbetalingen. FSL yder et tilskud til udvikling af kurset. Kurset gennemføres ved 20 tilmeldte, og prisen for deltagelse forventes at blive lige under kr. 8000,- Hvis flere end 20 deltager, forventes kurset at give et overskud, som fordeles mellem FSL og efterskoleforeningen. FSLs udgift til kursusudvikling: kr ,- inkl. moms. (Midlerne tages fra foreningens særlige kursusmidler, og beløbet forfalder ikke til betaling, hvis kurset aflyses)indstilling til Hovedbestyrelsen vedr. minikurser 2016 Vedtaget. 3.b. Indstilling af lærerkurser MLJ gennemgik indstillingen. Deltagerprisen er et kompromis ekstra 800 kr. Det er vigtigt at kurserne bliver gennemført særligt det første år. Underskudsdækning på kr. er, hvis alt går galt. Formanden bemærkede, at minimum deltagerantallet bør udgå af indstillingen, da U&P ellers skal tilbage til HB, hvis antallet kommer under de 15. Der var tilslutning til, at U&P selv konkret vurderer, hvornår et kursus kan gennemføres. Formanden spurgte ind til, hvordan Iversen-pengene anvendes? Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf. U&P indstiller: At der i skoleåret afvikles 6 lærerkurser. At 3 af kurserne afvikles i Jylland (Hornstrup Kursuscenter) At 3 af kurserne afvikles på Sjælland (Vilvorde Kursuscenter) At kurserne afholdes med differentieret deltagerbetaling, som vil udgøre: 3950 kr.- for medlemmer 4750 kr.- for ikke-medlemmer At kurserne gennemføres ved min. 15 deltagere At U&P konkret vurderer om kurser med tilmeldte kan gennemføres. At KoP udvikler en markedsføringsplan, som godkendes af U&P At den konkrete afvikling af kurserne foregår i samarbejde mellem sekretariatet og oplægsholderne/leverandørerne på de pågældende kurser. At der, ud af de frigjorte midler fra kursusmarkedspladsen, afsættes maksimalt kr.- til evt. underskudsdækning i 2016/17. Vedtaget med den ændring, at sætningen: kurserne gennemføres ved min. 15 deltagere udgår. I stedet tilføjes at U&P selv konkret vurderer, hvornår et kursus kan gennemføres. 9

10 3.c. Indstilling af minikurser MLJ gennemgik indstillingen. Der var ligeledes her tilslutning til, at U&P selv konkret vurderer, hvornår et kursus kan gennemføres, hvis der er et lavt deltagerantal. U&P indstiller: - At der i kalenderåret 2016 afvikles 4-6 forskellige minikurser. - At hver af disse afvikles op til 3 gange. - At kurserne placeres forskellige steder i landet, dog fortrinsvist i større byer. - At kurserne gennemføres ved minimum 15 deltagere, dog således at, hvis der er mellem 12 og 15 tilmeldte, skal U&P konkret vurdere, om det giver mening at gennemføre kurset. - At KoP står for markedsføringen af minikurserne. - At den konkrete afvikling af kurserne foregår i samarbejde mellem sekretariatet og oplægsholderne/leverandørerne på de pågældende kurser. - At det tilstræbes, at det fortsat er et HB/KB-medlem som byder velkommen til kurserne. - At der ud fra U&P s budget afsættes kr.- til afviklingen af minikurserne. Vedtaget med den ændring, at sætningen: kurserne gennemføres ved minimum 15 deltagere, dog således at, hvis der er mellem 12 og 15 tilmeldte udgår. I stedet tilføjes at U&P vurderer selv konkret, om et kursus kan gennemføres med et lavt deltagerantal. 4. Arbejdsliv og miljø (A&A) 4.a. Indstilling om trivselsundersøgelsen MRI begrundede indstillingen. Formanden tilkendegav, at der er politisk behov for en årlig trivselsundersøgelse, da vi arbejder med en ny arbejdstidsaftale. Den skal helst foreligge på det samme tidspunkt hvert år, så der er tale om et sammenligneligt grundlag. Udvalget tilkendegav deres overvejelser i den anledning, herunder bl.a. at medlemmerne kan føle de drukner i undersøgelser, da MSI gennemføres sideløbende. Desuden er tidspunktet dårligt. Dette blev debatteret. A&A indstiller: Trivselsundersøgelsen gentaget hvert andet år i januar/februar. Næste gang gentages undersøgelsen i Ikke vedtaget A&A indstiller: Trivselsundersøgelsen gentaget i januar/februar Herefter hvert andet år. De år hvor trivselsundersøgelsen ikke gentages suppleres MSI undersøgelsen med fx tre ekstra spørgsmål fra trivselsundersøgelsen. 10

11 Vedtaget. 4.b. Indstilling om at lade KOP komme med anbefalinger til synliggørelse af arbejdsmiljøarbej det MRI begrundende indstillingen. A&A indstiller: KOP kommer med forslag til, hvordan FSL s arbejdsmiljøarbejdet kan synliggøres yderligere for det enkelte medlem. Vedtaget. 4.c. Indstilling om minikurser i arbejdsmiljø I forbindelse med initiativ om synliggørelse af arbejdsmiljøet indstiller A&A, at der afholdes et minikursus i arbejdsmiljø. Et medlem fra U&P fremhævede, at det er U&P, der planlægger og beslutter, hvilke minikurser der skal gennemføres. Udvalget vil gerne have gode ideer, som fx A&A s indstilling om minikursus i arbejdsmiljø. Det er dog ikke HB der beslutter, hvilke kurser udvalget skal afholde. A&A indstiller: Der afholdes minikurser for medlemmer om arbejdsmiljøemner fx forældresamarbejde, supervision, konflikthåndtering og samarbejde. Ikke vedtaget, men A&A sender dette forslag til U&P, som vil medtage forslagene i forbindelse med fremtidige minikurser. 4.d. Drøftelse af personalepolitik pjecen Den nuværende pjece om personalepolitik er underskrevet af Arne Pedersen i 2011, og den trænger til at blive fornyet. Formanden erindrede om proceduren i forbindelse med ændring af pjecer. Ændringer skal til høring i konferencen med frist for evt. svar. A&A indstiller: Personalepolitikpjecen skal revideres/fornyes med henblik på overvejelser af nye emner. Samtidig skal der tages stilling til, hvordan vi sætter fokus på de enkelte emner. Vedtaget. 4.e. Orientering om talentuddannelsen MRI orienterede om talentuddannelsen Formanden opfordrede til, at medlemmer fra kredsen indstilles til talentuddannelsen, hvis der er et særligt talent i kredsbestyrelsen. 11

12 Et par HB medlemmer udtrykte selv ønske om at deltage i talentuddannelsen, og at pladserne skal være forbeholdt HB medlemmer. Indstillingen skal ske senest i december. Evt. interesserede kan sende besked til formanden desangående. 4.f. Evaluering af KB seminar Flere HB medlemmer tilkendegav, at det var nogle gode drøftelser omkring fusion og demokratidebatten. Udvalgets egen evaluering var, at det i udvalget var meget kaotisk lige op til. Fremover skal der være en højere grad af koordinering. Desuden skal udvalget være mere opmærksom på, hvad der er en politisk opgave, og hvad der er sekretariatets opgave. Det var gode oplæg, men der var ikke rigtig en konklusion på oplæggene. 5. Medlem og forening (M&F) Udvalget orienterede om, at der bl.a. arbejdes med kommissorium, FSL Klub og nyansatte. Der er lidt udfordringer med at indhente tal fra Uvm omkring antallet af ansatte på de frie skoler. Lidt hæmmet af at få mødekalenderen til at gå op, når repræsentanter for udvalgene mødes. I forlængelse af tidligere drøftelse, jf. pkt. 2.g. opfordrede formanden til, at M&F er opmærksom på en evt. ændret mødestruktur. 6. Indkomne forslag 6.a. Danmarks Indsamlingen Formanden foreslog, at vi støtter som tidligere år. FSL donerer igen i 2016 kr Vedtaget. 6.b. Uddannelsesalliancen Formanden orienterede om en ansøgning fra Uddannelsesalliancen, som vil bruge pengene i forbindelse med demonstrationer mod de voldsomme besparelser på landets uddannelser. FSL yder kr til Uddannelsesalliancen. Vedtaget 6.c. Ansøgning om efterskoletræf Formanden ønskede at vide, om ansøgningen kommer fra kredsene eller fra enkelt medlemmer, da pengene som bekendt er afsnøret til kredsen og ikke til enkelt medlemmer? Et par HB medlemmer tilkendegav, at ansøgerne angiveligt ikke har været opmærksomme på formalia i forbindelse med ansøgningen. 12

13 Formanden efterspurgte et program for efterskoletræffet, da det er uklart, hvad indholdet reelt er? Hvis ansøgningen skal godkendes, er det på betingelse af, at HB kan godkende programmet. Et par HB medlemmer tilkendegav, at det er en udfordring, at der skal foreligge et program før ansøgningen bevilliges. Man kan ikke tage endelig kontakt til oplægsholdere før man ved, om man har pengene. Formanden bemærkede, at såfremt formand eller næstformand fra Efterskoleforeningen kommer og debatterer, så er det nødt til at være formand eller næstformand fra FSL der kommer og debatterer. Dette blev drøftet. Der var tilslutning til, at ansøgningen efter en konkret vurdering imødekommes. Dog under forudsætning af, at der fremsendes et program, som kan godkendes af HB. Fremover er det kredsformanden på vegne af kredsen, der indstiller en ansøgning. 7. Interne repræsentationer 7.a. Børnehaveklasseledernes årsmøde HEH orienterede om børnehaveklasseledernes årsmøde. 7.b. Kostskoletræf og ikke medlemmer HLK orienterede om kostskoletræf, hvor der p.t. er 37 tilmeldte, som kommer fra stort set alle kostskoler. Et ikke medlem (psykolog) ønsker at deltage i kostskoletræffet mod betaling. Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf. Der var opbakning i HB til, at der til dette særlige arrangement gives dispensation til, at man som ikke medlem kan deltage, hvis man er ansat på en kostskole. Kostprisen er kr (tillagt 20 % for ikke medlemmer). Dispensationen er alene givet for en 1 årig periode. Den principielle drøftelse af, hvorvidt et ikke medlem kan deltage i et arrangement eller kursus arrangeret af FSL tages op på et senere HB møde. 8. Foreningens økonomi HWI orienterede kort om, at der er kommet enkelte henvendelser omkring lån til konfliktbidrag. 9. Meddelelser fra: 9.a. Formand Særskilt internt bilag. Formanden orienterede ligeledes om møde med Ministeren, hvor bl.a. koblingsprocenten blev drøftet. Ministeren er af den opfattelse, at skolerne sparede lønkroner under lockouten, som de burde have opsparet til senere brug. 13

14 Det er svært at få møde med Finansministeren. Embedsmænd bliver sat til at svare i stedet for. Formanden udtrykte bekymring herfor. 9.b. Næstformand Særskilt internt bilag. 9.c. Øvrige HB medlemmer Særskilt internt bilag. RFR orienterede om inspiration til oplæg omkring den skriftlige beretning, som er lagt ud i konferencen. HLK efterspurgte datoer for TR-E arrangementer omkring løn og økonomi. HLK blev henvist til hjemmesiden. 9.d. Sekretariat KKL stopper på sekretariatet med udgangen af oktober Der vil ske en omfordeling af KKL s arbejdsopgaver. HWI har set på KKL s arbejdsgange, og er blevet opmærksom på, at HB medlemmer orienteres om opsigelse af ikke medlemmer to gange. Der var tilslutning til at HB alene orienteres én gang via postlisten. 9.e. HKC s bestyrelse HWI orienterede om en fremtidig ændring i rabatstrukturen på HKC, som tager udgangspunkt i, hvornår på året der placeres møde på HKC. Der differenceres i rabatten i forhold til belægning på stedet. De 30 % gælder ikke længere. Yderligere information følger. HKC har en stand på repræsentantskabsmødet, hvor de medbringer en folder. Det nuværende budget holder ikke. Der arbejdes derfor med budgettet. På januar mødet kommer der et mere uddybende strategioplæg for HKC. 10. Personsager HLH orienterede om, at sag vedrørende overtidsberegningen nu er indbragt. Det er FSL og LC s opfattelse, at alle påregnelige løndele indgår. MOS er ikke enig. Klageskrift er på vej i sag om lektiecafe er det undervisning eller ej - på XX skole. Sagen behandles i Faglig Voldgift om tidligst ½ år. Hotelsagen og ledelsesretten har været behandlet i Faglig Voldgift. Afgørelsen er på trapperne. HLH har afholdt møde med XX-skole og DP omkring skolens praksis om afholdelse af ferie og samtidig deltagelse i sommerskole. Fremadrettet retter skolen ind i h.t. gældende regler i overenskomsten. De bagudrettede forhold gør vi ikke mere ved. Hvad angår det skattemæssige, så er det udelukkende en sag mellem SKAT og medlemmerne. HLH orienterede ligeledes om XX efterskole, hvor 5 lærer har rettet henvendelse, da en 6. lærer muligvis har upassende omgang med de kvindelige elever. Principiel sag. 14

15 Den 14. december 2015 afgøres sagen om 37=40. Dommen kommer først efterfølgende. 11. Evt. i.a.b. Referent: Kristina Dalgaard-Juul 15

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. september 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 14.9.2016 kl. 13.00 Slut: 15.9.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 16. og 17. marts 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 16. og 17. marts 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16. og 17. marts 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16. marts 2016 kl. 16.00 Slut: 17. marts 2016 kl. 9.00 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. december 2016 Sted: HKC Start: 07.12.2016 kl. 13.00 Slut: 08.12.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

NB: Der er den 21.6 fra kl mulighed for at få hænderne helt ned i den nye hjemmeside Tilmelding er påkrævet (invitation i SkoleKom)

NB: Der er den 21.6 fra kl mulighed for at få hænderne helt ned i den nye hjemmeside Tilmelding er påkrævet (invitation i SkoleKom) Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 21.06.2017 kl. 13.00 Slut: 22.06.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen

Læs mere

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. juni 2016 Sted: Julegård, Aakirkeby Start: 15.6.2016 kl. 10.00-18.00 Slut: 16.6.2016 kl. 9.00-12.00 URO/HWI/MHV Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13.-14. april 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 13.4.2016 kl. 16.00 Slut: 14.4.2016 kl. 16.15 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

*OBS: Efter møde på Trapholt den 10.5 køres til HKC for overnatning og fortsat møde 11.5.

*OBS: Efter møde på Trapholt den 10.5 køres til HKC for overnatning og fortsat møde 11.5. Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: Sted: Trapholt, Kolding (10/5) / HKC (11/5)* Start: 10.05.2017 kl. 13.00 (frokost fra kl. 12) Slut: 11.05.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel B, 17.8 kl : 2) FTF status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh

Temadel B, 17.8 kl : 2) FTF status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 16.08.2017 kl. 13.00 Slut: 17.08.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel: Medlemsundersøgelsen v. Jacob Stammer og Mikkel Svold, MSI Research. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN

Temadel: Medlemsundersøgelsen v. Jacob Stammer og Mikkel Svold, MSI Research. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: Sted: Kosmopol, København Start: 05.04.2017 kl. 10.00 17.30 Slut: 06.04.2017 kl. 9.00-11.30 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand),

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Gennemgang af beslutningsprotokollen.

Gennemgang af beslutningsprotokollen. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 8. og 9. februar 2017 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 8. februar 2017 kl. 13-18.30 Slut: 9. februar 2017 kl. 8.30-17.00 Hovedbestyrelsen:

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

- Tema: Regnskabsaflæggelse og generalforsamling i HKC P/S og HKC ApS

- Tema: Regnskabsaflæggelse og generalforsamling i HKC P/S og HKC ApS Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19. og 20. maj 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19. maj 2016 kl. 10.15 Slut: 20. maj 2016 kl. 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 23. 24. oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 23.10.2013 kl. 10.15 Slut: 24.10.2013 kl. 15.40 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet Indkomne forslag. DE KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE ER OMTALT I VEDLAGTE

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 6

Stiftende generalforsamling kreds 6 Stiftende generalforsamling kreds 6 d. 2 3.4.2014 Velkomst Konsulenten byder kort velkommen på foreningens vegne. Bente Lund Larsen, konsulent i FSL byder på foreningens vegne velkommen til den stiftende

Læs mere

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Fredag d. 21. august 2015 fra kl. 9-14 Charlotte Holmerhøj fra DS deltager i mødet. 1. Valg af referent - Eva 2. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere