Regulativ for husholdningsaffald/dagrenovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald/dagrenovation"

Transkript

1 Regulativ for husholdningsaffald/dagrenovation Godkendt den 25. juni

2 Indholdsfortegnelse 1 Regulativets formål Lovgrundlag Regulativets områder Definitioner Affaldstyper omfattet af regulativet Kommunal indsamlingsordning Bortskaffelse og genanvendelige materialer Affald til forbrændingsanlæg, deponi og fyldplads m.m Kommunens ansvar og rettigheder Ansvar og rettigheder for husholdninger, virksomheder samt offentlige og private institutioner Beholdere Placering af beholder Benyttelse og tømning af beholder Dispensationer Gebyr/takster Klager Tilsyn Overtrædelse Bemyndigelse Ikrafttrædelse...11 Bilag til regulativ for husholdningsaffald Dagrenovation...12 Elektrisk og elektronisk affald...16 Farligt affald...19 Glas og flasker...22 Have -og parkaffald...24 Jern og metal...26 Papir og pap...28 Plast (undtaget PVC)...30 PVC

3 1 Regulativets formål Regulativets formål er at sikre, at håndtering og bortskaffelse af alle typer husholdningsaffald fra husholdninger, virksomheder samt offentlige og private institutioner i Ikast-Brande Kommune sker på et bæredygtigt grundlag. 2 Lovgrundlag Regulativet er fastsat med hjemmel i: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 3 Regulativets områder Regulativet gælder for husholdninger, virksomheder, offentlige og private institutioner i Ikast- Brande Kommune Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for grundejere, lejere, affaldstransportører, affaldsimportører og eksportører samt kommunen Regulativet gælder for Ikast-Brande Kommune og omfatter håndtering og bortskaffelse af alle former for husholdningsaffald/ dagrenovation, som er produceret og indført til kommunen Alle virksomheder, landbrug og husholdninger samt offentlige og private institutioner i Ikast- Brande Kommune skal være tilknyttet dagrenovationsordningen. Affald ud over dagrenovations lignende affald fra virksomheder betragtes som erhvervsaffald Behandling og bortskaffelse af farligt affald kræver en særlig opmærksomhed, idet sådanne produkter kan indebære en vis risiko. 4 Definitioner Affald er ethvert fast eller flydende stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med Husholdningsaffald består af dagrenovation, farligt affald, storskrald samt haveaffald og alt andet affald, der naturligt forekommer fra husholdninger. 3

4 04.03 Ved dagrenovation forstås affald, som produceres af alle private og offentlige virksomheder i forbindelse med normal husførelse. Nærmere definition findes på datablad for dagrenovation Affald fra produktionen og administration fra virksomheder omfattes ikke af begrebet dagrenovation Nærmere specifikation af de forskellige typer af husholdningsaffald, og hvem der er omfattet af den kommunale indsamling for de forskellige typer af dagrenovation, fastsættes af Teknik- og Miljø udvalget i Ikast-Brande Kommune og offentliggøres særskilt. Nærmere specifikationer fremgår af bilag til regulativet For specielle affaldstyper kan der fastsættes indsamlingsordninger uafhængig af den i databladene fastsatte dagrenovationsinddeling og dette regulativs bestemmelser i øvrigt Ved opsamlingsmateriel forstås den affaldsbeholder, container, spand eller sæk hvori affaldsproducenten på ejendommen opsamler affaldet og de genanvendelige materialer Ved indsamling forstås emballering, mærkning, opbevaring, oplagring, afhentning, sortering og/eller sammenblanding af affald med henblik på transport Ved mærkning forstås anvendelse af symboler og dertil hørende tekst og farve Ved bortskaffelse forstås genbrug, genanvendelse, forbrænding, deponering, destruktion eller anden specialbehandling af affald Ved håndtering forstås indsamling og transport af affald samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald Ved indsamlingsordning forstås enten en afhentningsordning, når kommunen organiserer afhentning eller en bringeordning når affaldsproducenten afleverer affaldet på et af kommunen anvist sted, hvor kommunen overtager affaldet. 5 Affaldstyper omfattet af regulativet Regulativet omfatter bortskaffelse af alt affald, der naturligt forekommer fra husholdninger. Regulativet omfatter også bortskaffelse af dagrenovationslignende affald fra virksomheder og offentlige og private institutioner i Ikast-Brande Kommune. Regulativet omfatter også dagrenovationsaffald, der er indført til Ikast-Brande Kommune. 4

5 6 Kommunal indsamlingsordning Indsamling og bortskaffelse af affald foregår efter de retningslinier, som er beskrevet i regulativet med tilhørende bilag Kommunens indsamlingsordning omfatter enhver husejer, lejer, landbrug, virksomhed m.v. i Ikast-Brande Kommune, der frembringer dagrenovation eller dagrenovationslignende affald. Ejendomme udenfor bymæssig bebyggelse, som ikke ønsker at være omfattet af den kommunale renovationsordning, SKAL være tilsluttet en privat ordning for indsamling af dagrenovation, se afsnit 14. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, hvis der ikke forekommer dagrenovation fra grunden. Ubeboede bygninger, lejligheder m.v. kan undtages fra indsamling af dagrenovation, hvis der ikke forekommer dagrenovation fra ejendommen. Betingelser og vilkår for fritagelse fremgår af 14 og databladet: "Bilag til regulativ for husholdningsaffald - Vilkår og grundlag for takstblad". 7 Bortskaffelse og genanvendelige materialer Alle former for husholdningsaffald skal sorteres efter reglerne i dette regulativ og tilhørende datablade Affald, som ved sortering kan genanvendes, skal genanvendes og må ikke føres til forbrændingsanlæg, eller deponeres. 8 Affald til forbrændingsanlæg, deponi og fyldplads m.m Affald, der ikke kan genanvendes efter 7, skal tilføres anlæg, der er godkendt til at modtage det pågældende affald. 9 Kommunens ansvar og rettigheder Kommunen skal sikre, at det indsamlede affald bortskaffes til godkendte anlæg Kommunen skal ved information af borgerne, oplyse om de gældende affaldsordninger herunder generel information om korrekt affaldshåndtering. Kommunen skal arbejde for, at få affaldet sorteret på den mest hensigtsmæssige måde Kommunen skal foranledige fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger overholdt i forbindelse med indsamlingsordningerne. 5

6 10 Ansvar og rettigheder for husholdninger, virksomheder samt offentlige og private institutioner Husejere, lejere m.v., der er omfattet af renovationsordningen, jf. punkt 06.02, skal benytte de i regulativet fastsatte ordninger for indsamling, aflevering og behandling af affald Ikast-Brande Kommune kan med virksomheder og/eller organisationer aftale regelmæssig indsamling af bestemte materialer eller produkter Affaldet skal sorteres i de i dette regulativ fastsatte affaldstyper. 11 Beholdere Til indsamling af dagrenovation benyttes de af Ikast-Brande Kommune anviste og godkendte beholdere med identifikationsudstyr, jf. datablad for dagrenovation Enhver ejendom har pligt til at lade opstille det antal beholdere, som er nødvendig for indsamling af ejendommens affald. Der opstilles som grundregel en dobbeltbeholder til komposterbart affald henholdsvis restaffald pr. husstand. Der kan dog anvendes forskellige beholdertyper til indsamlingen. Beholdertyperne fremgår af Kommunens takstblad Grundejeren kan frit vælge mellem afhentning af komposterbart affald i dobbeltbeholdere eller hjemmekompostering Grundejere, husejere eller virksomheder får ved tilslutning til renovationsordningen udleveret beholdere, som er godkendt af Ikast-Brande Kommune. Beholderen er Ikast-Brande Kommunes ejendom. Alle beholdere er forsynet med identifikationsudstyr Beholderne er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejeren regning og risiko. Hvis beholderen bortkommer, påhviler det derfor grundejeren selv at bekoste anskaffelse af ny beholder. Normal vedligeholdelse foretages af kommunen. Grundejeren har pligt til at renholde beholderen Hvis en beholder eller dennes identifikationsudstyr beskadiges af grundejeren/brugeren m.fl. sker reparation/-udskiftning for grundejerens/brugerens regning Hvis en beholder eller dennes identifikationsudstyr beskadiges af renovatøren sker reparation/udskiftning for renovatørens regning. 6

7 11.08 Ved flerfamiliehuse, virksomheder og lignende fastsættes antallet af beholdere af Ikast-Brande Kommune ud fra de enkelte ejendommes behov Beholderen må maksimalt fyldes, så låget kan lukkes helt Ved gentagne overfyldninger kan kommunen pålægge grundejeren at forøge antallet eller størrelsen af beholdere Ikast-Brande Kommune afgør, hvorvidt beholdere er forsvarlige og hvornår defekte beholdere skal udskiftes. 12 Placering af beholder Affaldsbeholderen skal være anbragt på et let tilgængeligt sted med fri adgang. Afstanden til beholderen målt fra offentlig vej må højst være 45 meter målt langs adgangsvejen, jf. dog Om vinteren skal adgangsvejen til beholderen være ryddet for sne og gruset mod glat føre Adgangsvejen mellem den offentlige vej og beholderen skal overholde Arbejdstilsynets anvisning nr af november 1993 om manuel håndtering og transport af affald Ikast-Brande Kommune afgør, om beholderens placering er i orden, og kan kræve stadepladsen afmærket Hvor renovationsbilen kører ind ad private veje og fællesveje, skal vejen være i god stand uden udhængende grene og med tilstrækkelig vende mulighed. Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og gruset mod glat føre. Er den private vej i orden gælder punkt og Ændring af beholderens stadeplads må kun ske efter aftale med renovatøren og kommunen Efter hver tømning sætter renovatøren beholderen tilbage på stadepladsen. 13 Benyttelse og tømning af beholder Beholderen må kun indeholde det affald, som den er godkendt til i dette regulativ. Tvivlsspørgsmål afklares med Ikast-Brande Kommune. 7

8 13.02 Er affaldet af en sådan art eller mængde, at det ikke må eller kan henlægges i beholderen, skal grundejeren/brugeren selv bortskaffe det på en måde, som Ikast-Brande Kommune kan godkende Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold, som følge af affaldets art eller sorteringsmåde, kan Ikast-Brande Kommune til enhver tid ændre retningslinierne for sortering, jf. datablade, eller meddele den enkelte grundejer påbud i henhold til lovgivningen Husholdninger, virksomheder samt offentlige og private institutioner har pligt til at sortere affaldet i overensstemmelse med regulativet. Det sorterede affald skal håndteres, så der ikke sker sammenblanding eller kvalitetsforringelse af affaldet Beholderne må ikke tilføres glødende/varme ting, varm aske, sten, grus, jord, gødning, større grene, bygningsaffald, kloakslam, latrin, flydende affald, olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald, batterier og elektronikaffald For at undgå lugtgener og tilsmudsning af beholderen og for at sikre korrekt tømning af beholderen og undgå affaldslugt, skal affaldet emballeres i poser på max. 20 liter, der lukkes forsvarligt inden de lægges i beholderen. Poserne skal anvendes både til komposterbart affald og restaffald. Det anbefales at benytte grønne plastposer til det komposterbare affald og grå plastposer til restaffaldet Tømning kan nægtes, hvis beholderen indeholder affald, der ikke må forekomme Beholderen tømmes én gang hver 14. dag. Tømningen finder sted på en fast ugedag, dog med forbehold for driftsforstyrrelser og nødvendige omlægninger på grund af skæve helligdage/fridage Tømning af beholderen finder normalt sted på hverdage mellem kl og Grundejeren skal specielt være opmærksom på tømningstiden i de tilfælde, hvor grundejeren selv skal sætte beholderen til skel Al afbrænding af affald, herunder også haveaffald, er forbudt i Ikast-Brande Kommune. 14 Dispensationer Ansøgning om dispensation fra benyttelsespligten, jf. 6, skal sendes til Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område, Centerparken 1, 7330 Brande med oplysninger om, hvordan affaldet foreslås håndteret. 8

9 14.02 Ansøgning om dispensation behandles efter gældende lovgivning for de forskellige affaldstyper. Dispensationen skal meddeles skriftligt. Dispensationen bortfalder i tilfælde af misbrug eller ændringer i forudsætningerne og lovgivningen Eventuelle ændringer i forudsætningerne for en givet dispensation skal meddeles Ikast-Brande Kommune skriftligt Der kan dispenseres delvis fra benyttelsespligten for ejere af ubeboede bygninger, og ubebyggede grunde, hvis der ikke fremkommer dagrenovation på ejendommen Ejendomme udenfor bymæssig bebyggelse kan vælge, at indgå en standardkontrakt for afhentning af dagrenovation. Bymæssig bebyggelse er defineret som byområderne; Nørre-Snede, Ejstrupholm, Klovborg, Gludsted, Hampen, Gl.Hampen, Boest, Krondal, St. Thorlund, Hedegård, og Smedebæk. Brande, Lundfod, Drantum, Uhre, Blåhøj St. By og Gl. Blåhøj. Ikast, Isenvad, Munklinde, Faurholt,Tulstrup, Bording, Siggård, Bording Kirkeby, Klode Mølle, Firhuse, Engesvang Kirkeby, Engesvang, Moselund Lægdsgård og Pårup. Standard kontrakten indeholder vilkår lig kommunens renovationsordning. Kopi af underskreven kontrakt skal sendes til Ikast-Brande Kommune. Den private renovatør skal være godkendt til at indsamle og transportere dagrenovation Standardkontrakt findes som bilag til dette regulativ Det er som udgangspunkt obligatorisk at sortere dagrenovationen i gråt og grønt affald. Det er muligt, at opnå dispensation ved skriftlig ansøgning til Ikast-Brande Kommune i følgende tilfælde: Hvis det grønne affald hjemmekomposteres. Hvis husstanden har forsvindende lidt grønt affald. Boligforeninger/ udlejningsejendomme herunder sommerhuse m.fl. hvor praksis har vist, at kvaliteten af det grønne affald er for ringe, det vil sige mere end 50% fejlsortering. 15 Gebyr/takster Det påhviler alle boligenheder, virksomheder, landbrug, og offentlige og private institutioner i kommunen at betale de gebyrer og takster til planlægning, etablering og drift af de ordninger, der er godkendt i henhold af dette regulativ med dertil hørende datablade Taksterne godkendes af Byrådet én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen for det efterfølgende år og fremgår af kommunens takstblad På "Bilag til regulativ for husholdningsaffald - Vilkår og grundlag for takstblad", er de nærmere forudsætninger og vilkår for beregning af renovationstaksten beskrevet. 9

10 15.04 Den årligt afleverede affaldsmængde fastlægges ved vejning af affaldet ved hver tømning Hvor afhentning og tømning af affaldsbeholdere ikke kan ske efter dette regulativs eller anden lovgivning fastsatte vilkår, fjerner Ikast-Brande Kommune affaldet efter regning Hvis grundejere borgere m.v. undlader at renholde egne beholdere, kan Ikast-Brande Kommune foretage rengøring efter regning Hvis en affaldsfraktion ikke er korrekt sorteret, kan Ikast-Brande Kommune foretage sortering efter regning. 16 Klager Klager rettes til Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 17 Tilsyn Ikast-Brande Kommune fører tilsyn med, at affaldet opbevares, indsamles og behandles i overensstemmelse med lovgivningen og anvisningerne i dette regulativ Konstateres forhold, som er i strid med dette regulativs bestemmelser, eller andre bestemmelser, udstedt med hjemmel i lovgivningen, kan Ikast-Brande Kommune give påbud om at bringe forholdene i overensstemmelse med reglerne, indenfor en nærmere angivet frist. Indtil forholdet er bragt i orden, kan kommunen iværksætte særlig indsamling for grundejerens regning. 18 Overtrædelse Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud, som Ikast-Brande Kommune giver i henhold til dette regulativ, straffes efter: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 10

11 19 Bemyndigelse Teknisk Område bemyndiges til på Byrådets vegne at administrere dette regulativ Klager over afgørelser truffet af Teknisk Område, kan indbringes for Ikast-Brande Kommunes Teknik- og Miljø udvalg Teknik- og Miljø udvalget bemyndiges til på Byrådets vegne, at vedtage og ændre datablade. 20 Ikrafttrædelse Regulativ for Husholdningsaffald 2007 træder i kraft den 1. december Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende : Ikast Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald, godkendt den 21. december Nørre-Snede Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, dateret 25. januar Brande Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, dateret 8. oktober Regulativet er godkendt på byrådets møde den 25. juni Carsten Kissmeyer Borgmester / Henning Hansen Kommunaldirektør 11

12 Bilag til regulativ for husholdningsaffald - Dagrenovation Godkendt 25. juni 2007 Affaldstype: Dagrenovation Affaldsfraktion: Ved dagrenovation forstås affald, der naturligt forekommer fra husholdninger eller tilsvarende affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner i Ikast-Brande Kommune. Dagrenovation inddeles i følgende fraktioner: o Gråt affald, der omfatter restaffald skal forbrændes. o Grønt affald, der omfatter organiske affald skal håndteres ved: - hjemmekompostering eller - fælles kompostering. Ordningens omfang: Enhver grundejer, lejer, virksomheder, landbrug, offentlige og private institutioner i byområderne i Ikast-Brande Kommune er pligtige til at benytte renovationsordningen. Byområderne er defineret ved følgende byer: Nørre-Snede, Ejstrupholm, Klovborg, Gludsted, Hampen, Gl. Hampen, Boest, Krondal, St. Thorlund, Hedegård, og Smedebæk. Brande, Lundfod, Drantum, Uhre, Blåhøj St. By og Gl. Blåhøj. Ikast, Isenvad, Munklinde, Faurholt,Tulstrup, Bording, Siggård, Bording Kirkeby, Klode Mølle, Firhuse, Engesvang Kirkeby, Engesvang, Moselund Lægdsgård og Pårup. Benyttelsespligt: Ja. Ejendomme udenfor bymæssig bebyggelse kan vælge, at indgå en standardkontrakt for afhentning af dagrenovation. Bymæsssig bebyggelse er defineret ovenfor. Affaldssystem: Der er etableret en indsamlingsordning for affaldsfraktionerne gråt og grønt affald. Sorteringspligt: Den enkelte husholdning, virksomhed, landbrug og institution er ansvarlig for, at det grå og det grønne affald samt at genanvendelig affald af glas og papir, jern og metal, farligt affald, ren plast embaballage m.v. holdes adskilt fra andet affald. 12

13 Gråt og grønt affald skal sorteres i følgende fraktioner: Gråt affald til forbrænding: Konservesdåser, emballage, mælkekartoner, bleer, legetøj, stanniol, madholdig folie/emballage, flamingo, hygiejnebind, keramik, plast, porcelæn, stearinlys, støvsugerposer, tuber, tøj, vat, vatpinde m.v. Grønt affald: Affald fra køkken og prydhave, gryn, mel, kaffegrums, og -filter, toppe, og skræller, fra grøntsager, vådt køkkenrullepapir, ægge og nøddeskaller, teblade, og poser, blomsteraffald, frugt og grøntsager, madrester m.v. Det er som udgangspunkt obligatorisk at sortere dagrenovationen i gråt og grønt affald. Det er muligt, at opnå dispensation ved skriftlig ansøgning til Ikast-Brande Kommune i følgende tilfælde: Hvis det grønne affald hjemmekomposteres. Hvis husstanden har forsvindende lidt grønt affald. Boligforeninger/ udlejningsejendomme hvor praksis har vist, at kvaliteten af det grønne affald er for ringe, det vil sige mere end 50% fejlsortering. Sommerhuse der udlejes. Der skal sendes en skriftlig ansøgning til Ikast-Brande Kommune, jef Emballering og opbevaring: Såvel gråt som grønt affald til fælleskompostering skal emballeres i poser på maksimalt 20 liter. Poserne skal lukkes forsvarligt og opbevares i en af kommunen anvist og godkendt affaldsbeholder. Det anbefales, at husholdningerne benytter grønne plastposer til det komposterbare affald og grå plastposer til restaffaldet. Grønt affald til hjemmekompostering skal opbevares således, at rotter, mus, og andre skadedyr ikke tiltrækkes af affaldet. Opsamlingsmateriel: Husholdninger, virksomheder, offentlige og private institutioner kan benytte følgende beholdere anvist og godkendt af kommunen: Almindelige husstande: 240/ 260 l enkelt beholder. 240/ 260 l dobbelt beholder Virksomheder og institutioner: 360 l enkelt beholder 600 l minicontainer 800 l minicontainer. 13

14 I 240/ 260 l dobbeltbeholder er der indsat en skillevæg, som kan indstilles på følgende måde: Indstilling Plads til grønt affald Plads til gråt affald A 40 % 60 % B 50 % 50 % C 60 % 40 % Ændring af beholderindstilling skal ske efter aftale med Ikast-Brande Kommune, driftsafdeling og mod et gebyr: Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande tlf.: Indsamling: Affaldsbeholderne tømmes én gang hver 2. uge. Tømningen finder sted på en fast ugedag, dog med forbehold for driftsforstyrrelser og nødvendige omlægninger på grund af skæve hellig- og fridage. Betaling: Enhver grundejer, som er tilsluttet den kommunale renovationsordning, skal betale den takst som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Taksterne fastsættes én gang årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning. Taksterne fremgår af Ikast-Brande Kommunes takstblad. Forudsætninger for takstberegning fremgår af databladet " Vilkår og grundlag for takstbladet". Afhentning: Affaldsbeholderne skal være anbragt på et for afhentningen let tilgængeligt sted med fri adgang. Adgangsvejen skal opfylde Arbejdstilsynets anvisning nr af november 1993, om manuel håndtering og transport af dagrenovation. Byerne: Afstand målt fra offentlig vej til beholderen må højest være 45 meter målt langs adgangsvejen. Håndtagene skal vende ud mod adgangsvejen. Der skal være mindst 1 meter frit areal omkring beholderen, sådan at den frit kan afhentes og stilles tilbage. Landet: Uden for byerne afhentes beholderen på gårdspladsen, hvis tilkørselsvejen er i rimelig stand. Træer og grene skal være tilbageklippet så renovationsbilen ikke beskadiges. Ved 14

15 ejendommen skal der være mulighed for at renovationsbilen kan vende. Fra renovationsvognens holdeplads må der maksimalt være 45 meter til beholderens standplads. Standplads for beholder og adgangsvej skal indrettes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisning nr af november 1993, om manuel håndtering og transport af dagrenovation. Transportører og modtageanlæg som skal benyttes: Dagrenovation fra Ikast-Brande Kommune skal afleveres på affaldsbehandlingsanlægget Østdeponi, Fasterholtgårdvej 25, Fasterholt. Har du spørgsmål om affald er du velkommen til at kontakte Ikast- Brande Kommune på telefon eller eller gå ind på 15

16 Bilag til regulativ for husholdningsaffald - Elektrisk og elektronisk affald Godkendt 25. juni 2007 Affaldstype: Elektrisk og elektronisk affald (WEEE-affald). Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Store husholdningsapparater Små husholdningsapparater IT- og teleudstyr Forbrugerudstyr Belysningsudstyr Elektrisk og elektronisk værktøj Legetøj, fritids- og sportsudstyr Medicinsk udstyr Overvågnings- og reguleringsinstrumenter Lyd & billedapparater (Radio, TV og video) Elektrisk og elektronisk udstyr, som er bestemt til brug ved en spænding på mere end 1000 volt (vekselstrøm) og 1500 volt ( jævnstrøm) Ovenstående produkter er omfattet uanset om de er stationære eller transportable. En uddybende oversigt kan ses bagerst i dette bilag. Dette regulativbilag omfatter ikke: Motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel Batterier og akkumulatorer Elektriske og elektroniske produkter, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer. Regulativområde: Bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 16

17 Ordningens omfang: Alle husholdninger er omfattet af ordningen. Benyttelsespligt: Ja. Affaldssystem: Indsamlingsordning med henblik på miljømæssig forsvarlig håndtering og bortskaffelse. Sorteringspligt: Den enkelte husstand er ansvarlig for, at elektrisk og elektronisk affald holdes adskilt fra andet affald, der forekommer i husholdningen. Indsamling og bortskaffelse: Elektrisk og elektronisk affald skal afleveres på én af Ikast-Brande Kommunes genbrugspladser: Ikast Genbrugsplads Femhøje Ikast Brande Genbrugsplads Sjællandsvej Brande Nørre-Snede Genbrugsplads Horsensvej Nørre-Snede Bording Genbrugsplads Firhuse Bording Genbrugspladsens anvisninger skal overholdes. Åbningstider og lukkedage kan ses på Har du spørgsmål om affald, er du velkommen til at kontakte Ikast- Brande Kommune på telefon eller eller gå ind på 17

18 Oversigt over elektrisk og elektronisk affald Affaldstype Store husholdningsapparater Små husholdningsapparater IT- og teleudstyr Lyd & billedapparater (Radio, TV og video) Belysning Eksempler på hvad du kan aflevere Elradiatorer Elventilatorer Køleskabe og frysere Mikrobølgeovne Vaskemaskiner og andre hårde hvidevarer Store apparater til madlavning og behandling af fødevarer Salgsautomater til varme og kolde drikke Andre salgsautomater Brødristere og kaffemaskiner Elektriske frituregryder Computere til cykling, dykning, løb m.m. El-legetøj (racerbaner, videospil m.m.) El-værktøj Hårtørrere og barbermaskiner Elektriske tandbørster Medicinsk udstyr Røgalarmer og termostater Støvsugere Strygejern Ure og vægte Termometre Møntautomater Andre overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der anvendes i industrianlæg (fx i kontroltavler) Computere inkl. mus, skærm og tastatur Lommeregnere Elektriske skrivemaskiner Telefoner og telefonsvarere Mobiltelefoner Printere Kopieringsudstyr Musikinstrumenter Radioer og TV Videooptagere Videokameraer og kameraer Lysarmaturer (gælder kun erhverv - ikke husholdninger) Metalhalogenlamper Lysstofrør og lavenergipærer (undtaget glødepærer og halogenpærer) Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys med undtagelse af glødelamper (halogenlamper) 18

19 Bilag til regulativ for husholdningsaffald Farligt affald Godkendt 25. juni 2007 Affaldstype: Farligt affald. o o o o o o o Emballerede kemikalier (fx afløbsrens, sprøjtemidler, lim, plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler, olie- og benzinprodukter osv.) Tom emballage til kemikalier Malingrester og spraydåser Alle former for batterier Medicinrester El-sparepærer Småt elektronik (fx mobiltelefoner, el-legetøj, el-værktøj, hårtørrere osv.) Det er formålet med ordningen at sikre begrænsning af miljøbelastningen fra farligt affald gennem en særskilt håndtering og samtidig undgå forurening af andre affaldsstrømme med farligt affald. Affaldsfraktion: Ordningen omfatter farligt affald f.eks. spildolie, brugte batterier, maling og opløsningsmidler. Nærmere beskrivelse fås i affaldsbekendtgørelsen, hvor farligt affald er affald markeret som farligt affald i bilag 2 og som opfylder kriterierne i bilag 3 og 4 samt affald, der opfylder kriterierne i bilag 3 og 4. Ordningens omfang: Omfattet af ordningen er virksomheder, offentlige og private institutioner. Benyttelsespligt: Ja. Affaldssystem: Anvisningsordning med henblik på genanvendelse. Sorteringspligt: Affaldsproducenten har pligt til at frasortere farligt affald. Forskellige kategorier af farligt affald må ikke sammenblandes, blandes med andet affald eller fortyndes, med mindre der foreligger 19

20 tilladelse hertil. Opbevaring: Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Farligt affald i øvrigt i flytbare beholdere skal opbevares på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og være indrettet, så der ved spild eller lækage kan tilbageholdes en mængde mindst svarende til indholdet af den største beholder. Dette kan ske ved at indrette pladsen med fald, fordybning eller opkant. Opbevaring af farligt affald i tanke skal foregå lige så sikkert som beskrevet i olietankbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines med senere ændringer). Særlige forhold: Affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet er forsvarligt emballeret efter affaldets art. Emballagen skal mærkes med affaldskatalogkoden efter EAK (Det europæiske affaldskatalog, bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen), affaldsproducentens navn og affaldsmængden. Ved håndtering af olieaffald skal regenerering til baseolie prioriteres frem for andre former for behandling, hvor dette ud fra tekniske, økonomiske og organisatoriske hensyn er muligt jf. 64 i affaldsbekendtgørelsen. Indsamling: Indsamlingsordning med henblik på miljømæssig forsvarlig håndtering og bortskaffelse. Transportører og modtageanlæg som kan benyttes: Alle transportører, som er registreret ved Ikast-Brande Kommune, kan benyttes. Anmodning om registrering rettes til Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande. Liste over registrerede transportører og godkendte modtageanlæg kan ses på Andre godkendte anlæg kan ligeledes benyttes. 20

21 Har du spørgsmål om affald, er du velkommen til at kontakte Ikast- Brande Kommune på telefon , eller gå ind på 21

22 Bilag til regulativ for husholdningsaffald - Glas og flasker Godkendt 25. juni 2007 Affaldstype: Glas og flasker fra dagrenovationen. Affaldsfraktion: Glas og flasker fra dagrenovation er alt det glasaffald der naturligt forekommer fra husholdninger eller tilsvarende affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner i Ikast-Brande Kommune. Eksempelvis flasker, glas fra emballager, øvrigt glasaffald. Planglas skal afleveres til genbrugspladserne. Ordningens omfang: Omfattet af ordningen er alle husholdninger, virksomheder, landbrug samt offentlige og private institutioner i Ikast-Brande Kommune. Benyttelsespligt: Ja. Affaldssystem: Der er etableret en bringeordning for flasker og glasaffald. Bringeordningen medfører, at affaldets skal bringes til de opstillede miljø-øer eller til kommunens genbrugspladser. Sorteringspligt: Den enkelte husholdning, virksomhed, landbrug og institution er ansvarlig for, at genanvendelig affald af glas og flasker holdes adskilt fra andet affald. Opbevaring og aflevering: I Ikast-Brande Kommune er der opstillet et antal miljø-øer, som in deholder en beholder til glas og en til papir. De enkelte husstande skal selv sortere og bringe affaldstyperne til miljø-øerne. Flasker og glas kan ligeledes afleveres i de opstillede beholdere på Ikast-Brande Kommunes genbrugspladser. Planglas SKAL afleveres til genbrugspladserne. 22

23 Betaling: Enhver grundejer, som er tilsluttet den kommunale renovationsordning, skal betale den takst som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Taksterne fastsættes én gang årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning. Taksterne fremgår af Ikast-Brande Kommunes takstblad. Indsamling: Genanvendeligt flasker og skal afleveres til de opstillede miljø-øer eller bringes til én af Ikast-Brande Kommunes genbrugspladser: Ikast Genbrugsplads Femhøje Ikast Brande Genbrugsplads Sjællandsvej Brande Nørre-Snede Genbrugsplads Horsensvej Nørre-Snede Bording Genbrugsplads Firhuse Bording Genbrugspladsernes anvisninger skal overholdes. Modtageregler fås ved henvendelse til modtageanlægget Åbningstider og lukkedage kan ses på hvor der også findes oplysninger om placering af miljø-øerne i kommunen. Har du spørgsmål om affald er du velkommen til at kontakte Ikast- Brande Kommune på telefon eller eller gå ind på 23

24 Bilag til regulativ for husholdningsaffald Have -og parkaffald Godkendt 25. juni 2007 Affaldstype: Have- og parkaffald. Affaldsfraktioner: Det er formålet med ordningen, at haveaffald, som ikke kan genanvendes på stedet, bliver sorteret fra og genanvendt. Have- og parkaffald i form af grene, blade, græs mv. fra beskæring og klipning af have- og parkarealer samt trærødder og træstød. Regulativområde: Bekendtgørelse nr.1634 af 13. december Ordningens omfang: Alle husholdninger, hvor der forekommer have- og parkaffald, er omfattet af ordningen. Benyttelsespligt: Ja. Affaldssystem: Anvisningsordning med henblik på genanvendelse. Sorteringspligt: Den enkelte husstand skal sortere have- og parkaffald fra andet affald. Have- og parkaffaldet må ikke indeholde bjørneklo samt affaldsfraktioner som plast, papir, bygningsaffald, ståltråd, brædder og lignende. Jord, sand og sten skal ligeledes frasorteres. Trærødder og træstød skal afleveres separat. Særlige forhold: Det er tilladt at kompostere have - og parkaffald på egen grund. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt, jf. regulativ for husholdningsaffald Der må afbrændes festbål, herunder Sankt Hans bål, når forholdene tillader det, og dette sker uden gene for omgivelserne. Afbrænding af festbål skal ske i overensstemmelse med krav i anden lovgivning bl.a. brandbestemmelserne. 24

25 Betaling: Enhver grundejer, som er tilsluttet den kommunale renovationsordning, skal betale den takst som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Taksterne fastsættes én gang årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning. Taksterne fremgår af Ikast-Brande Kommunes takstblad. Forudsætninger og grundlaget for takstbladet fremgår af databladet: "Bilag til regulativ for husholdningsaffald - Vilkår og grundlag for takstblad". Transportører og modtageanlæg som kan benyttes: Have- parkaffald skal afleveres på én af Ikast-Brande Kommunes genbrugspladser: Ikast Genbrugsplads Femhøje Ikast Brande Genbrugsplads Sjællandsvej Brande Nørre-Snede Genbrugsplads Horsensvej Nørre-Snede Bording Genbrugsplads Firhuse Bording Genbrugspladsens anvisninger skal overholdes. Åbningstider og lukkedage kan ses på Har du spørgsmål om husholdningssaffald, er du velkommen til at kontakte Ikast-Brande Kommune på telefon eller eller gå ind på 25

26 Bilag til regulativ for husholdningsaffald - Jern og metal Godkendt 25. juni 2007 Affaldstype: Jern og metal. Affaldsfraktion: Genanvendeligt emballageaffald i form af tromler, tønder, spande, kasser, bakker, f.eks. foliebakker, dåser f.eks. øl- og sodavandsdåser uden pant og andre beholdere af jern og metal samt kabler og ledninger. Ordningen omfatter ikke elektrisk og elektronisk affald og akkumulatorer og batterier. Regulativområde: Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Ordningens omfang: Omfattet af ordningen er alle husholdninger. Benyttelsespligt: Ja. Affaldssystem: Indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Sorteringspligt: Den enkelte husholdning er ansvarlig for, at genanvendeligt emballageaffald af jern og metal holdes adskilt fra andet affald der forekommer i husholdningen. Jern- og metalaffaldet skal sorteres efter genbrugspladsens anvisninger. Forbehandling: Genanvendeligt emballageaffald af jern og metal skal være tømt for indhold og rengjort. Indsamling: Genanvendeligt emballageaffald af jern og metal skal afleveres på én Ikast-Brande Kommunes genbrugspladser: Ikast Genbrugsplads Femhøje Ikast 26

27 Brande Genbrugsplads Sjællandsvej Brande Nørre-Snede Genbrugsplads Horsensvej Nørre-Snede Bording Genbrugsplads Firhuse Bording Genbrugspladsens anvisninger skal overholdes. Åbningstider og lukkedage kan ses på Har du spørgsmål om affald, er du velkommen til at kontakte Ikast- Brande Kommune på telefon eller eller gå ind på Betaling Enhver grundejer, som er tilsluttet den kommunale renovationsordning, skal betale den takst som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Taksterne fastsættes én gang årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning. taksterne fremgår af Ikast-Brande Kommunes takstblad. Eksempel på genanvendeligt emballage: - Opbevaringsdåser - holder til fyrfadslys - malespand - maledåse - øl og sodavandsdåser Alt emballage skal være tømt for indhold. 27

28 Bilag til regulativ for husholdningsaffald - Papir og pap Godkendt 25. juni 2007 Affaldstype: Papir og pap fra husholdninger. Affaldsfraktion: Papir og pap fra dagrenovation er alt det papiraffald der naturligt forekommer fra husholdninger eller tilsvarende affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner i Ikast-Brande Kommune. Aviser, ugeblade, alt tørt og rent papiraffald der ikke har været i direkte kontakt med madvarer. Pap, papkasser, emballage af pap m.v. Ordningens omfang: Omfattet af ordningen er alle husholdninger, virksomheder, landbrug samt offentlige og private institutioner i Ikast-Brande Kommune. Benyttelsespligt: Ja. Affaldssystem: Der er etableret en bringeordning for papir og pap affald. Bringeordningen medfører, at affaldet skal bringes til de opstillede miljø-øer eller til kommunens genbrugspladser. Sorteringspligt: Den enkelte husholdning, virksomhed, landbrug og institution er ansvarlig for, at genanvendelig affald af papir og pap holdes adskilt fra andet affald. Emballering og opbevaring: I Ikast-Brande Kommune er der opstillet et antal miljø-øer, som består af en eller flere beholdere til glas og papir. De enkelte husstande skal selv sortere og bringe affaldstyperne til miljø-øerne. Papir og pap kan ligeledes afleveres i de opstillede beholdere på Ikast-Brande Kommunes genbrugspladser. 28

29 Betaling: Enhver grundejer, som er tilsluttet den kommunale renovationsordning, skal betale den takst som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Taksterne fastsættes én gang årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning. Taksterne fremgår af Ikast-Brande Kommunes takstblad. Indsamling: Genanvendeligt papiraffald skal afleveres til de opstillede miljø-øer eller bringes til én af Ikast-Brande Kommunes genbrugspladser: Ikast Genbrugsplads Femhøje Ikast Brande Genbrugsplads Sjællandsvej Brande Nørre-Snede Genbrugsplads Horsensvej Nørre-Snede Bording Genbrugsplads Firhuse Bording Genbrugspladsens anvisninger skal overholdes. Åbningstider og lukkedage kan ses på hvor der også findes oplysninger om placering af miljø-øerne i kommunen. Har du spørgsmål om affald er du velkommen til at kontakte Ikast- Brande Kommune på telefon eller eller gå ind på 29

30 Bilag til regulativ for husholdningsaffald - Plast (undtaget PVC) Godkendt 25. juni 2007 Affaldstype: Plast (undtaget PVC). Affaldsfraktioner: Emballageaffald i form af folie, dunke, flasker, spande, tønder, tromler, kasser, sække og andre beholdere af plast med følgende benævnelser: Flere og flere plastprodukter er mærket, så man kan se, hvilket plastmateriale de er lavet af. Her følger en oversigt over de mest almindelige plastmærker. PET (tallet 1), HDPE (tallet 2), LDPE (tallet 4), PP (tallet 5), PS/EPS (tallet 6) og andet plast såsom polyamid (nylon), akryl (plexiglas), ABS m.v. benævnt med tallet 7. Ordningen omfatter ikke PVC (tallet 3). Regulativområde: Bekendtgørelse nr af 13. december Ordningens omfang: Alle husholdninger er omfattet af ordningen. Benyttelsespligt: Ja. Affaldssystem: Indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Sorteringspligt: Den enkelte husholdning er ansvarlig for, at genanvendeligt emballageaffald af plast holdes adskilt fra andet affald der forekommer i husholdningen. Der modtages ikke emballageaffald fra dagrenovation der har været i direkte kontakt med fødevarer. Indsamling: Genanvendeligt emballageaffald af plast skal afleveres på kommunens genbrugspladser: 30

31 Ikast Genbrugsplads Femhøje Ikast Brande Genbrugsplads Sjællandsvej Brande Nørre-Snede Genbrugsplads Horsensvej Nørre-Snede Bording Genbrugsplads Firhuse Bording Genbrugspladsens anvisninger skal overholdes. Åbningstider og lukkedage kan ses på Har du spørgsmål om husholdningsaffald, er du velkommen til at kontakte Ikast-Brande Kommune på telefon , eller gå ind på Betaling: Enhver grundejer, som er tilsluttet den kommunale renovationsordning, skal betale den takst som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Taksterne fastsættes èn gang årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning. Taksterne fremgår af Ikast-Brande Kommunes takstblad. Eksempler på genanvendeligt emballageaffald af plast: Flasker og dunke, eksempelvis fra: - skyllemiddel - flydende vaskemiddel - shampoo dunke - opvaskemiddel - pletfjerner (forbehandling af tekstil) - m.fl. 31

32 Bilag til regulativ for husholdningsaffald - PVC Godkendt 25. juni 2007 Affaldstype: PVC, PolyVinylChlorid. Affaldsfraktioner: Ordningen omfatter PVC (tallet 3). Både hård og blød PVC. Drænrør, kloakrør, tagrender, nedløbsrør, tagplader, døre og vinduer og hårde fejelister og paneler, kabler og ledninger, elektrikerrør og kabelbakker. Vinylgulve, bløde paneler og fodlister. Havebassiner haveslanger, badebolde og badedyr, plastbelagt trådhegn, skriveunderlag og kontorstoleunderlag, telte og teltbunde, vugge og sengeunderlag, og puslepuder. Regulativområde: Bekendtgørelse nr af 13. december Ordningens omfang: Alle husholdninger er omfattet af ordningen. Benyttelsespligt: Ja. Affaldssystem: Indsamlingsordning med henblik på deponi. Sorteringspligt: Den enkelte husholdning er ansvarlig for, at holdes adskilt fra andet affald der forekommer i husholdningen. Indsamling: PVC skal afleveres på kommunens genbrugspladser: Ikast Genbrugsplads Femhøje Ikast Brande Genbrugsplads Sjællandsvej Brande 32

33 Nørre-Snede Genbrugsplads Horsensvej Nørre-Snede Bording Genbrugsplads Firhuse Bording Genbrugspladsens anvisninger skal overholdes. Åbningstider og lukkedage kan ses på Har du spørgsmål om husholdningsaffald, er du velkommen til at kontakte Ikast-Brande Kommune på telefon eller eller gå ind på Betaling: Enhver grundejer, som er tilsluttet den kommunale renovationsordning, skal betale den takst som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Taksterne fastsættes én gang årligt i forbindelse med kommunens budgetlægning. taksterne fremgår af Ikast-Brande Kommunes takstblad. 33

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.:

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Affaldstype: Elektrisk elektronisk udstyr. Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission måling af

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til sortering af affald 2008

Guide til sortering af affald 2008 Guide til sortering af affald 2008 Affald fra private husholdninger 3 Lad dit grønne hjerte banke Denne guide er en del af en kam at benytte kommunes service pagne for bedre sortering af affald. ordninger

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune August 2009 Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område... 2 4. Definitioner... 2 5. Borgernes og grundejernes

Læs mere

Genbrugspladser Ikast Brande Kommune

Genbrugspladser Ikast Brande Kommune Genbrugspladser Ikast Brande Kommune Dokument oprette af Robert Hæ 30 1 2010 Ikast Genbrugsplads Ikast Genbrugsplads Adresse: Femhøje 3, 7430 Ikast Telefon: 97 15 42 20 Ledelse: Richard Mørk Sommer og

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6 Affaldsproducenters

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr 6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 10, stk.

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Dit EE-affald* er dit ansvar

Dit EE-affald* er dit ansvar Dit EE-affald* er dit ansvar *Affald af elektrisk og elektronisk udstyr Dit EE-affald er dit ansvar Det er ikke en aprilsnar. Hvis du er producent eller importør af elektrisk eller elektronisk udstyr,

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Januar 2006 1. Formål... 2 2. Grundlag... 2 3. Regulativets område.... 2 4. Definitioner... 3 5. Dagrenovation.... 4 6. Genbrugsstation... 6 7. Storskrald...

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner.

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Regulativ for Bortskaffelse af husholdningsaffald INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål Side 1 2 Lovgrundlag Side 1 3 Regulativets område Side 1 4 Definitioner Side 1 5

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet Sorteringsgårde til storskrald Vejledning i at få orden på affaldet Orden på affaldet Denne pjece omhandler sorteringsgårde ved større bebyggelser. Disse gårde er med til at gøre affaldssorteringen bedre.

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Husholdningsaffald Regulativ

Husholdningsaffald Regulativ Husholdningsaffald Regulativ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Forord Dette regulativ er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere