MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET"

Transkript

1 MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE

2 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering 8 Nuværende samarbejde og trivsel 9 Fremtidig opgaveløsning og udvikling i jobbet 10 Opsummering og udviklingsplan 11 Opfølgning på samtalerne 12 Relevant litteratur 13

3 FORMÅLET MED MEDARBEJDERUDVIK- LINGSSAMTALER (MUS) PÅ ET 3 En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er et tilbud, alle medarbejdere skal have, og det er langt mere end noget man bare skal. En god MUS er en konstruktiv samtale, hvor man kigger tilbage på arbejdsopgaver og samarbejde i den forløbne periode, og kigger fremad mod de kommende arbejdsopgaver og muligheder. Det er med andre ord en glimrende lejlighed til at få gjort status, få feedback fra sin leder, og snakke om mål og forventninger til den kommende periodes arbejde. Som medarbejder er en velgennemført MUS derfor en rigtig god investering. Også instituttet har stor glæde af MUS. Det sikrer en bedre koordinering mellem instituttets mål og medarbejderens mål, samt at den enkelte medarbejder får så gode rammer som muligt til at bruge sine evner og engagement, til glæde for alle parter. Endelig er MUS også et ledelsesredskab. På baggrund af MUS er det muligt at følge op på målene for såvel den enkelte som instituttet, både ved formelle møder og ved den mere uformelle snak ude omkring i miljøet. MUS er desuden en af Aarhus Universitets vedtagne aktiviteter. Det er selvsagt en del af målsætningen med Aarhus Universitetets personalepolitik, at medarbejderne trives på arbejdspladsen. Dette mål søges blandt andet nået igennem en ledelse, der tager hensyn til den enkelte medarbejders behov, gennem samarbejde og motivation, gennem et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og endelig gennem kompetenceudvikling. I Universitets kompetencestrategi er der følgende mål omkring medarbejdernes faglige og personlige profil: Høj faglig kvalitet, Fleksibilitet og tilpasningsevne, Samspil mellem forskning og undervisning, Hurtig og effektiv administration, der understøtter forskning og uddannelse En international profil. I AU s kompetencestrategi bliver det fastslået, at den enkelte leder skal tilbyde medarbejderudviklingssamtaler én gang årligt, og at der som afslutning på samtalen skal opstilles konkrete, skriftlige udviklingsmål for den enkelte medarbejder. AU s Kompetencestrategi baserer sig på Finansministeriets aftale med organisationerne og indeholder en forpligtelse for ledere og medarbejdere til at prioritere øget jobog kompetenceudvikling. Til det er medarbejderudviklingssamtaler et velegnet redskab. Ved den individuelle kompetenceudvikling har man fokus på, hvordan den enkelte medarbejder på universitetet bidrager til at nå de fælles mål, og hvad denne medarbejder har behov for af faglig og personlig udvikling for fortsat at kunne yde dette bidrag. I Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet er det en gennemgående tendens, både for VIP- og TAP-medarbejdere, at man gerne vil have en mere synlig ledelse, mere anerkendelse og større forventningsafstemning. MUS med høj kvalitet er et vigtigt led i at imødekomme dette behov. I denne vejledning beskrives, hvorledes ledere og medarbejdere kan forberede sig til samtalen, hvordan optimale rammer for samtalen skabes, og hvad emnerne er for samtalen. Der gives værktøjer, i form af bl.a. et skema, til afholdelse af selve samtalen. Derudover er der et opsummeringsskema, hvor aftalerne fra

4 4 samtalen nedfældes samt nogle bud på relevant litteratur om MUS. Vejledningen er tænkt brugt af både ledere og medarbejdere. Fakultetets HR-afdeling står til rådighed for yderligere vejledning omkring afholdelse af samtalerne og tilbyder jævnligt workshops om MUS med høj kvalitet for ledere på Det Naturvidenskabelige Fakultet. God fornøjelse med samtalerne. HR-afdelingen 2010.

5 HVAD ER EN GOD MUS? 5 Uddrag fra Om at tale sig til rette af Thomas Van Geuken og Farzin Farahmand, Psykologer i Psycces, KU. Det er kort og godt en samtale mellem en leder og en medarbejder, der tager udgangspunkt i medarbejderens hverdag, og som har til formål at skabe en gensidig forståelse og udvikling. I bedste forstand er MUS en anledning til At tale sig til rette i organisationen få tydeliggjort sit eget ståsted og blive anerkendt som en værdifuld brik i det organisatoriske fællesskab. Netop i en tid, hvor vi føler os over-informerede men måske også under-reflekterede er medarbejderudviklingssamtalen en sand gave. Her kan jag og travlhed blive sat til side og erstattet af et forum, hvor dialog, ønsker og forundring får plads. MUS bliver et obligatorisk åndehul, hvor der er tid til, at medarbejderen udvikler: En sund kobling mellem sit personlige og professionelle virke. En berigende relation mellem sit eget selvstændige virke og det fremtidige fælles foretagende. Intet resultat uden en investering Hånden på hjertet, så er det de færreste medarbejdere og ledere, der investerer ret meget af deres engagement og entusiasme i MUS. En af grundene hertil kan være, at personalegruppen er for familiær. Hos os kender vi hinanden og snakker om tingene fra dag til dag. Det er pragtfuldt, når tingene forholder sig sådan, men det burde ikke fritage hverken leder eller medarbejder fra at gennemføre den årlige medarbejderudviklingssamtale. Tværtimod! Det er både dejligt og hyggeligt, at man er lidt familiær på arbejdspladsen. Men så meget desto mere er der behov for det formelle forum, hvor man så at sige taler om rigets tilstand ud fra et professionelt perspektiv. Det kan godt virke lidt kunstigt, at man betoner det professionelle aspekt i samtalen. Men det er kun et sundhedstegn, da det bevidner, at samtalen føres på en anden måde end i den daglige trummerum. Den gode MUS har en klar rollefordeling med forskellige ansvarsområder for både leder og medarbejder. Lederens ansvar I forbindelse med MUS er det lederens ansvar at skabe rammen om samtalen og at lede den. Det er et ledelsesansvar at sætte konteksten for samtalen. Dvs. at kunne være det organisatoriske talerør, der fortæller medarbejderen, hvilken sammenhæng samtalen skal forstås i, og hvilke refleksioner det er værd at gøre sig. Lederen skal kende bevæggrundene til, at organisationen vælger at benytte sig af MUS og ikke bare gøre det, fordi det er noget, man skal. På den anden side er det vigtigt, at der ikke skabes et forventningspres. Lederen må gerne nedtone situationen, så medarbejderen ikke føler, at vedkommende skal til bedømmelse eller forhør. Dette kan gøres ved, at lederen går ind i samtalen med ydmyghed og lyst til at undre sig og være spørgende. Det er faktisk lederens væsentligste opgave. Man skal som leder tænke, at MUS er medarbejderens samtale og ikke min. Det er ikke lederen, der skal rable en masse af om, hvordan afdelingen ser verden, hvor den bevæger sig hen osv. Hvis dette er tilfældet, så foregår samtalen i lederens rum og ikke i medarbejderens rum. Medarbejderens ansvar Det er medarbejderens ansvar at bringe et indhold på banen, der er værd at have en dialog omkring. Altså må medarbejderen gøre sig nogle overvejelser omkring, hvad der egentlig har betydning for mig i mit arbejde? Og hvilke ønsker har jeg til mit eget, fremtidige virke? Medarbejderens opgave i samtalen er at have et reelt ønske om at blive klogere og være villig til at reflektere over eget arbejde. En udfordring for de fleste er her at bruge lederen til egen udvikling.

6 6 Gode medarbejderudviklingssamtaler skabes ved, at: Lederen indkalder til samtalen i god tid og sørger for, at samtalen kan finde sted i egnede rammer, dvs. uden afbrydelser og forstyrrelser. Der er tid til at drøfte alle relevante punkter. Derfor anbefales det, at der afsættes op til 1-2 timer til samtalen. Leder og medarbejder har en fælles forståelse af, hvad MUS en skal omhandle. Begge parter forbereder sig på samtalen ved bl.a. at finde sidste års udviklingsplan frem, hvis der tidligere har været afholdt MUS og forholde sig til denne. Se s. 11 for en nærmere beskrivelse. Lederens formelle kompetence i relation til medarbejderen og dennes kompetenceudvikling er klar og tydelig. Enhedens planer og mål er kendt af leder og medarbejder. Samtalen foregår i en god tone præget af åbenhed og oprigtighed. Leder og medarbejder tager udgangspunkt i et konstruktivt og anerkendende perspektiv, dvs. fokuserer på det der lykkes i opgavevaretagelsen, organisationen og samarbejdet. Perspektivet er her at bygge videre på det, der lykkes. Leder og medarbejder følger op på tidligere aftalte udviklingsplaner. De enkelte samtaler bliver fulgt op af lederen, der bl.a. giver tilbagemelding på eventuelle tværgående initiativer som følge af samtalerne. En god MUS er ikke: en erstatning for løbende dialog mellem leder og medarbejder en problemsamtale, hvor lederen fokuserer på opsparede kritikpunkter i forhold til medarbejderen, eller hvor medarbejderen afleverer sammensparede klager en lønforhandling. De ovennævnte punkter ( problemsamtale og lønforhandling) tages op i anden sammenhæng.

7 FORBEREDELSE 7 Fællesmøde i enheden Det er ofte hensigtsmæssigt at indlede med en fælles drøftelse af de fremtidige opgaver/ udfordringer i enheden, herunder fremtidige kompetencebehov. Formålet med et fællesmøde er at sikre fælles forståelse af fremtidige udfordringer mv. Dette kan evt. gøres som en Gruppeudviklingssamtale, også kaldet GRUS. For at høre nærmere om, hvordan man gennemfører sådan en proces, kan I evt. kontakte instituttets HR-konsulent. Individuel forberedelse Lederen: 1. Send invitation samt MUS-skemaet (evt. som link) til medarbejderen 2-3 uger før samtalen. Send også gerne noget om enhedens planer og mål for det kommende år. 2. Notér inden samtalen med hver enkelt medarbejder dine overvejelser vedr. den aktuelle medarbejder. Hvad er væsentligt for dig at få talt med den pågældende medarbejder om? Medarbejderen: 1. Notér dine arbejdsopgaver og -områder i forberedelsesskemaet. 2. Gennemgå samtaleskemaet og notér dine tanker til hver gruppe af spørgsmål. Overvej hvad der er vigtigst for dig at få talt om. 3. Overvej hvilke kompetencer, du kunne have brug for at udvikle og hvordan dette kan foregå. 4. Overvej også om dine kompetencer evt. kan bruges anderledes, bedre eller mere. Hvordan bruger du bedst dét, du kan, og hvilken organisering af enhedens opgaver passer bedst til dig. 5. Skemaet er til din forberedelse og afleveres i udgangspunktet ikke til lederen. HUSK: Samtalen er fortrolig mellem leder og medarbejder. Efter samtalen afleveres en opsumerings- og udviklingsplan (se s. 11) til institutlederen.

8 8 SAMTALEN Samtalen udgøres af tre emner, det er vigtigt at komme omkring under en MUS. De består af et tilbageblik på årets opgaver og aftaler, et kig på det nuværende samarbejde og trivsel samt et kig fremad på kommende opgaver og udvikling i jobbet. Hvert af disse emner dækkes af to grupper af spørgsmål. Der er således i alt seks grupper af spørgsmål. Under hvert emne er der eksempler på spørgsmål, der kan stilles for at uddybe og afdække emnet. Det kan også suppleres med andre gode spørgsmål fra leder eller medarbejder. På de kommende sider findes de spørgsmål, som lederen kan stille under hvert emne, og som medarbejderen kan forberede sig på. Det er således plads til noter for begge parter, både under forberedelse og under samtalen. Til sidst opsumeres konklusionerne fra samtalen i skemaet side 11. Tilbageblik og vurdering 1. Opfølgning på seneste samtale Hvordan er forrige aftale blevet fulgt op? Hvilke ændringer eller aktiviteter har seneste aftale medført? Hvad har deltagelse i evt. udviklende aktiviteter medført? (ny arbejdsopgaver, interne læreprocesser, kurser, faglige netværk o.a.) Noter: 2. Opgaver og resultater det forgangne år (VIP kan tage afsæt i publikationer, bevillinger, undervisningsaktiviteter, ledelse af VIP- og TAP-personale, vejledning, bidrag til interne og eksterne netværk,) Hvad har de vigtigste opgaver været i den forløbne periode? Hvad er gået godt i den forgangne periode? Hvad kunne være gået bedre? Er opgaverne løst tilfredsstillende? Hvilke kompetencer har medarbejderen evt. savnet? Noter:

9 Nuværende samarbejde og trivsel Samarbejde og ledelse 9 På hvilke områder synes medarbejderen, samarbejdet fungerer godt med andre ansatte? Med ledere? Eventuelle samarbejdspartnere? Hvad gør medarbejderen for at bidrage til samarbejdet? Er der nogen, medarbejderen har behov for at samarbejde mere eller anderledes med (internt eller eksternt)? Hvordan kan dette i givet fald realiseres? Hvad er lederens oplevelse af samarbejdet med medarbejderen? Hvilken form for støtte har medarbejderen brug for til udførelsen af sit arbejde? Hvordan vurderer medarbejderen lederens indsats på områder som: - målfastsættelse - feedback, opfølgning og konsekvens - uddelegering af opgaver og kompetence - information om enhedens, fakultetets og universitetets forhold - opfølgning på aftaler Forslag til forbedringer fra hhv. leder og medarbejder: Trivsel Hvad gør instituttet/fakultetet/au til en attraktiv arbejdsplads for dig som medarbejder? Hvad kan forbedres? Hvem kan bidrage med hvad i den forbindelse? Er der balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid? Oplever du en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid? Er der omstændigheder, der har haft eller kan få indflydelse på din arbejdssituation? - Familie, bolig, interesser, tillidshverv, sygdom, andet Forslag til forbedringer fra hhv. leder og medarbejder:

10 10 Fremtidig opgaveløsning og udvikling i jobbet Mål og opgaver det kommende år Hvilke opgaver ser hhv. leder og medarbejder som de vigtigste det kommende år? (For VIP kunne man blandt andet snakke om kommende initiativer på undervisnings- og forskningsområdet, herunder planer om fondsansøgninger) Er der opgaver i enheden, der med fordel kunne udføres eller organiseres anderledes? Hvilke opgaver synes medarbejderen bedst om? Hvilke opgaver synes medarbejderen mindst om? Mål og opgaver i det kommende år: Fremtiden/udvikling i jobbet Hvilken rolle kunne du som medarbejder selv tænke dig fremover? Hvilke udviklingsområder ser hhv. leder og medarbejder som de vigtigste? Definer gerne som udviklingsmål til brug i opsumeringsskemaet. Hvilke kompetencer (faglige, sociale, personlige) vil medarbejderen få brug for at udvikle? Har medarbejderen viden, erfaring eller færdigheder, som ikke bruges i øjeblikket? Eventuelle fremtidsovervejelser i forhold til livsfaser, jobrotation, udlandsophold, orlov, andet? Ved 62-års alderen og fremad: Tal om evt. ønsker til seniortilværelse. Er der andre forhold, der skal drøftes? Ideer og forslag fra hhv. leder og medarbejder:

11 OPSUMMERING OG UDVIKLINGSPLAN Denne side i dokumentet er det vigtigt at medbringe ved samtalen, da den har tre formål: Parterne får opsummeret det væsentligste i samtalen. 2. Medarbejder og leder får defineret nogle udviklingsmål og udfyldt udviklingsplanen.. 3. Medarbejder og leder skal hver have en kopi af den underskrevne side samt aflevere den til insitutlederen, når samtalen er gennemført. Opsummering Væsentlige temaer i samtalen: Tilbageblik og vurdering, samarbejde og trivsel, fremtid og udvikling i jobbet: Konkrete mål, opgaver og udviklingsmål i den kommende periode Konkrete mål Personlige udviklingsmål: Aktiviteter (nye arbejdsopgaver, samarbejde, organisering af opgaverne, uddannelse, sidemandsoplæring, mentorordning mv.) Hvornår: Ansvarlig: Gældende for perioden: Dato og underskrifter: Medarbejder: Leder:

12 12 OPFØLGNING PÅ SAMTALERNE Det anbefales ved samtalens afslutning at aftale, hvordan der følges op på de indgåede aftaler. Hvornår afholdes et nyt opfølgningsmøde eller gives en tilbagemelding på aftalerne på mail. Medarbejder: Hvis der er blevet konstateret et behov og/eller ønske om kompetenceudvikling, kan det anbefales, at det ved afslutningen af samtalen aftales, at medarbejderen indenfor en måned efter samtalen vender tilbage til lederen med konkrete forslag til udviklingsaktiviteter i henhold til de aftalte udviklingsmål. Leder: Når samtalerunden for alle medarbejdere er afsluttet, tager lederen samlet stilling til, hvilke kompetenceudviklingsaktiviteter, der skal igangsættes. Der kan eventuelt samles op på samtalerunden ved et afsluttende fællesmøde vedr. kompetenceudvikling, gennemgående temaer, generelle pointer og særlige aftaler af almen interesse. En anden mulighed er, at lederen udformer en skriftlig tilbagemelding, så at de konklusioner, der har fælles interesse, bliver formidlet. Alle medarbejdere på Aarhus Universitet skal årligt have en medarbejderudviklingssamtale med deres nærmeste leder (jf. kompetencestrategi af juni 2005). Samtalematerialet er udarbejdet af HR-NAT Materialet er elektronisk tilgængeligt på Fakultets hjemmeside:

13 RELEVANT LITTERATUR 13 Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder. SCKK. Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling: Personalepolitik på Aarhus Universitet: Kompetencestrategi for Aarhus Universitet: Psykisk Arbejdspladsvurdering for Det Naturvidenskabelige Fakultet

14

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere