SPROGET KOMMER VIL DU MED?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPROGET KOMMER VIL DU MED?"

Transkript

1 SPROGET KOMMER VIL DU MED?

2 FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab i dette arbejde. Folderen giver et bud på hvad der kræves af os som voksne og der gives eksempler på, hvordan vi kan arbejde med sproget og endelig lidt teori om hvorfor. I dagplejealderen er barnet særlig modtagelig for læring og motivationen er høj. Barnet har stor nysgerrighed og stor lyst til at lære og lærer let i denne periode af livet, men det er samtidig også en særlig sensitiv periode, hvor barnet er følsom overfor påvirkninger. Derfor kræver det en særlig opmærksomhed på barnets lyst og evne til udvikling. 2

3 ALDERSSVARENDE SPROGUDVIKLING ER VIGTIG FORDI: Jo bedre et sprog barnet har, jo bedre mulighed har barnet for at kunne forstå sin verden og for at kunne udtrykke sig jo mindre risiko for at udvikle en uhensigtsmæssig adfærd Jo bedre et sprog barnet har, jo bedre betingelser har barnets følelsesmæssige og sociale udvikling - jo mindre risiko for eksklusion af fællesskabet Jo bedre et sprog barnet har, jo bedre forudsætninger har barnet for senere at kunne læse og skrive, jo mindre risiko for udvikling af et lavt selvværd 3

4 UDVIKLENDE SPROGMILJØ I arbejdet med at udvikle et barns sprog, er det vigtigt at barnets hverdag er præget af en positiv atmosfære, hvor barnet opmuntres til at øve sig igen og igen. Relationen mellem barn og voksen er betydningsfuld i forhold til barnets sprogudvikling. Rammerne for udvikling af en sund og udviklende relation er: Nærvær Den voksne evner at lytte til barnet, viser engagement og glæde i samværet med barnet. Den voksne etablerer fælles opmærksomhed. Der lyttes til barnet, holdes pauser og gives plads til barnets tale. Den voksne kommer i øjenhøjde med barnet og spejler barnets følelsesmæssige stemning. Engagement Den voksne viser interesse for barnet og er opmærksom på barnets initiativer. Den voksne justerer sig i forhold til det barnet er optaget af og tager udgangspunkt og planlægger så vidt muligt sin dag derefter. Ledelse Den voksne viser vejen, sætter positive rammer og guider og vejleder. Den voksne er tydelig, der er overensstemmelse mellem ord og handling. Rammerne tydeliggøres for en given situation. Respekt Den voksne anerkender barnets følelser og tanker. Den voksne er sit ansvar bevidst i forholdet til relationen mellem sig selv og barnet 4

5 HVERDAGEN Hverdagen med de faste og forudsigelige rutiner er med til at støtte barnets sprog. Hverdagen er kendt og tryg og ordene giver mening for barnet i denne sammenhæng. I netop disse rammer kan den voksne stille tilpasse udfordringer og motivere barnet via spørgsmål og fælles undren, Hverdagens mange gentagelser og benævnelser styrker barnets ordforråd og hjælper på denne måde barnets sprog på vej. Når vi taler med børnene om vores fælles oplevelser og aktiviteter, bygger vi stilladser! Som stilladset støtter bygningen, støtter hverdagssituationerne det sproglige samspil Hverdagens trygge rammer er et godt sted at øve sig i at tale om noget af det som er sket eller noget som skal ske. Barnet får her mulighed for at bevæge sig fra den konkrete tænkning til den mere abstrakte tænkning altså gå fra det situationsafhængige sprog (her og nu) til det situationsuafhængige sprog (der og da). Hvorfor er dette vigtigt? Når barnet på et senere tidspunkt skal lære at læse og skrive, kræver det at kunne tænke abstrakt. Skriftsproget indebærer højere grad af forestillingsevne og det at kunne skifte perspektiv end talesproget gør. 5

6 DIALOGENS BETYDNING I dagplejen er der rig mulighed for en meningsskabende dialog, da dagplejen er en lille enhed med 1 voksen og en lille gruppe børn. Her er der gode rammer for fordybelse og etablering af den fælles opmærksomhed. I netop den fælles opmærksomhed opstår en kommunikation som er grundlæggende for at lære sprog. I samværet erfarer barnet nemlig, at det i sin kommunikation kan forbinde sig med sin omverden og har denne tilfælles med sine omgivelser. Derudover lærer barnet turtagning som er grundlæggende i dialogen, nemlig mønsteret med først den ene så den anden 6

7 TEORI Der er flere begreber der har betydning i tilegnelsen af sprog. Her en kort gennemgang af de centrale begreber: Varier (udtalen på ordene) Tal langsomt og tydeligt så barnet får mulighed for at kunne skelne lydene. Tal langsomt og tydeligt så barnet kan høre et ords begyndelse og slutning. Prosodi (rytmen og melodien i sproget) Brug variation i stemmelejet så barnet på denne måde får hjælp til forståelsen af sproget Morfologi (ordets grundstamme) Varier sproget så barnet hører ordene i forskellige grammatiske former Syntaks (sætningsopbygning) Udvid og udbyg barnets ord/sætninger ved at gentage ordene/ sætningerne i en korrekt og i en større sammenhæng Semantik (ords betydning) Brug ordene i forskellige sammenhænge samt inddrag forskellige sanser Pragmatik (evnen til at bruge sproget i sociale sammenhænge) Støt barnet i at bruge sproget i social kontakt og vis barnet spillereglerne for hvordan 7

8 ORDFORRÅD OG ORDFORSTÅELSE Sprog læres i alle situationer. Hverdagens daglige gøremål er et væsentligt fundament for udvikling af barnets ordforråd og ordforståelse. Når ord skal læres har barnet brug for at opleve ordet på mange måder. Barnet skal kunne røre, se, gøre og høre ordet i mange forskellige sammenhænge. Jo flere måder barnet får præsenteret et ord på, jo bedre huskes og kobles det til tidligere erfaringer. Barnet har samlet på mange ord og har derfor et stort passivt ordforråd før ordene bruges aktivt. Man kan derfor inddele et barns ordforråd i fire stadier: 1. Jeg har aldrig set/hørt ordet før. 2. Jeg har set/hørt ordet før, men jeg ved ikke, hvad det betyder. 3. Jeg kender ordet i den konkrete sammenhæng det har noget med x at gøre. 4. Det ord kender jeg Det yngre barn er mere følelsesdominerende i dets forståelse af ords mening en ældre børn er. Forståelsen af ordet kat vil for barnet være knyttet til barnets følelser i mødet med katten. Var den sød og blød? eller kradsede den? Ords betydning vil altid være bestemt af en situation, men jo yngre barnet er, desto mere er ordbetydningen forbundet med situationen. 8

9 9

10 STIMULERING I indretningen og tilrettelæggelsen af hverdagen, er det vigtigt at tage højde for børnenes udviklingsniveau, så læringmulighederne bliver optimale. I et godt sprogmiljø er der plads til fordybelse, eksempelvis et godt læsested. Der er adgang til alderssvarende bøger, tilgængeligt tegnegrej, billeder af nært eller kendt i øjenhøjde, skriftsproget er synligt, eksempelvis børnenes navne. Hverdagens tilrettelæggelse prioriterer tid til nærvær og dialog. Dagplejerens opmærksomhed er rettet mod at stille tilpasse udfordringer i forhold til barnets udviklingsniveau. Ved at stille tilpasse udfordringer og give tilpas omsorg skabes de optimale rammer for læring til barnet. Bøger Den voksne og barnet samtaler om billederne i bogen. Her øves ordforråd og ordforståelse samt dialog. Den voksne kan her arbejde med barnets dybdeforståelse af ordet ved at bruge enkelte udvalgte ord i forskellige sammenhænge derefter Leg Her har barnet mulighed for at øve sig, da leg er at lade som om og derfor ikke opleves som nederlag når noget ikke lykkes. Indenfor legens rammer kan barnet praktisere aktiviteter og færdigheder, som det endnu ikke mestre 10 Billedlotteri Den voksne og barnet taler om billederne Fokus er her på ordforråd, ordforståelse og kommunikation Rim og remser Den voksne siger remserne højt og barnet imiterer Her leges med lyde og endelser Sanglege Den voksne synger, laver fagterne og udfordrer barnet til at imitere indholdet i sanglegen. Her stimuleres ordforståelse og ordforråd

11 Dialogisk læsning: Dialogisk læsning kræver at den voksne læser bogen på en måde der ligger op til socialt samspil med barnet under læsningen barnet sidder altså ikke kun passivt og lytter men deltager aktivt via pegning og spørgsmål og udfordres af den voksne med nye ord og forklaringer på disse. Dialogisk læsning ligger op til dialog og barnet lære her turtagning. Barnet bliver opfordret til at tage ordet og når barnet siger ord/nye ord i samtalen, bliver disse efterhånden en del af barnets aktive ordforråd. I dialogisk læsning er der også rig mulighed for at gentage de samme ord igen og igen. På denne måde bliver ordene efterhånden lageret i barnets hukommelse, så barnet selv senere kan anvende dem. 11

12 Metode til dialogisk læsning: 1. Læs selv bogen inden du læser den med barnet og forstil dig, hvad du vil tale med barnet om ud fra historien. 2. Gør læsningen til noget hyggeligt skab tryghed. 3. Præsenter bogen; tal om forsiden/bagsiden samt skab forventninger via snak om hvad I tror bogen handler om. 4. Reflekter højt undervejs og stil undrende spørgsmål fx gad vide hvor drengen skal hen? Eller hvad mon der sker på næste side? 5. Lyt til barnet giv barnet tid. Når barnet peger/taler stop op og tal med barnet om mulige svar og relatere til noget der er kendt for barnet. 6. Efter endt læsning; tal med barnet om bogens indhold. Brug de nye ord som bogen indeholder i forskellige sammenhænge efterfølgende jo oftere barnet hører ordene, jo større chance er der for at det lagres og at barnet selv begynder at bruge ordet aktivt. Dialogisk læsning: stimulerer ordforråd og forståelse af de enkelte ord og de sammenhænge som ordene indgår i. Derudover stimuleres også de narrative kompetencer (historie fortælling) hos barnet samt det at tænke abstrakt. Hverdagens gentagne benævnelser træner barnets hukommelse Rytme og bevægelse hjælper hukommelsen 12

13 BØRNETILPASSET TALE. For at hjælpe et barns sprogforståelse på vej, er det vigtigt, at man som voksen er opmærksom på, hvordan man taler med barnet. Tal i lyst toneleje Melodi i stemmeføringen Mange gentagelser Korte sætninger Brug ord der viser videre til ting og handlinger i barnets nære omgivelser, så meningen næsten giver sig selv 13

14 Bøger til inspiration 0 3 år Kaj bøgerne...mats Léten Plet bøgerne...erik S. Sjove bøgerne...lisbeth Sleger Totte bøgerne...gunilla Wolde Rør og føl bøgerne Stor og lille, tyk og tynd...pittau&gervais Mette skal sove...lene Faurby Vov...Anne Misfeldt En ven...max Velthuijs Orm får en ven...ida Jessen Mis med de blå øjne...egon Mathiassen Kalle Giraf...Jørgen Stampe Hej fru ko m.m...carlsen Årstiderne...Carlsen Køretøjer Rim & Remser...Dina Gellert Fino badinos badulle...marianne Iben Hansen Alle børns citroner...niels Hartmann Hvis du vil vide mere Har du lyst til at vide mere, kan du læse Bente Eriksen Hagvet: Sprogstimulering, Tale og skrift i førskolealderen Du kan via den pædagogiske leder i dagplejen benytte sprogvej lederne Jeannette Sloth Pedersen og Eva Rand, til sparring i det daglige sprogpædagogiske arbejde. Jeannette Sloth Pedersen mobil Eva Rand mobil

15 15

16 16 Layout og tryk: B&F

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Marte Meo-metoden. Indhold

Marte Meo-metoden. Indhold Marte Meo-metoden Indhold Marte Meo ved egen kraft... 2 Definition på Marte Meo... 2 Hvordan arbejder vi med Marte Meo?... 4 Hvad er et initiativ?... 5 Elementernes betydning for barnets udvikling... 5

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Teorier om sprogtilegnelse

Teorier om sprogtilegnelse Teorier om sprogtilegnelse 1 Overordnet introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 2 Introduktion... 4 3 Barnets opgave... 5 3.1 Opsummering... 7 4 Tidlige teorier om sprogtilegnelse... 8 4.1 Behaviorismen...

Læs mere