Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning nr. 9/2009) 14. januar 2014 RN 401/14 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling, som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har taget flere initiativer til at sikre, at voksne patienter har adgang til psykiatrisk behandling. Til trods for de igangsatte initiativer er ventetid til psykiatrisk behandling dog fortsat med at stige. Patienternes gennemsnitlige ventetid til første kontakt er således steget fra 35 dage i 2010 til 43 dage i Antallet af patienter, der venter mere end 2 måneder på første kontakt, er steget fra 13 % i 2010 til 20 % i Rigsrevisionen er opmærksom på, at effekten af en række af de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har gennemført, først kan forventes på længere sigt. Rigsrevisionen finder det dog ikke tilfredsstillende, at ventetiderne er fortsat med at stige, siden beretningen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling blev afgivet i 2010, og at der ifølge ministeriet først fra 2016 kan forventes en positiv udvikling i ventetiderne. Rigsrevisionen finder det afgørende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har fokus på at sikre, at der er overensstemmelse mellem behandlingsbehov og -kapacitet på det psykiatriske område, så behandlingsrettigheder for psykiatriske patienter overholdes. Det betyder bl.a., at regionerne skal arbejde aktivt og målrettet med at udnytte de eksisterende potentialer til at forbedre kapaciteten i psykiatrien. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Danske Regioner kan ikke redegøre for, hvornår de forventer, at ventetiden vil ændre sig i positiv retning. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at der med afsæt i Psykiatriudvalgets rapport vil blive udarbejdet en samlet langsigtet plan for området. Sammenfattende er det Rigsrevisionens vurdering, at mulighederne for ved en revisionsmæssig undersøgelse at opnå større klarhed om, hvilken betydning de gennemførte og igangsatte initiativer vil få for udviklingen i ventetid til psykiatrisk behandling, er udtømte.

3 2 Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at de udestående punkter i forbindelse med beretningssagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling kan afsluttes, idet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse først fra 2016 forventer en positiv udvikling i ventetiderne. Rigsrevisionen vil i planlægningen af fremtidige revisioner fortsat have fokus på psykiatriområdet, da det er et væsentligt område. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i april 2010 en beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Beretningen handlede om voksnes adgang til psykiatrisk behandling samt regionernes planlægning og initiativer på det psykiatriske område. Beretningen viste, at patienterne havde adgang til både ambulant psykiatrisk behandling og psykiatrisk indlæggelse, men at en væsentlig del af patienterne oplevede ventetider og overbelægning. Beretningen viste også, at ikke-disponible sengepladser og færdigbehandlede patienter, der optog en seng, havde bidraget til overbelægningen. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne fortsat har en væsentlig opgave med at sikre patienterne adgang til psykiatrisk behandling og overensstemmelse mellem behandlingsbehov og -kapacitet. Statsrevisorerne pegede i den forbindelse på, at ministeriet bør sikre, at opgørelserne af erfarede ventetider i Landspatientregisteret er valide, at overbelægningen bør mindskes, og at regionerne fortsat bør søge at fastholde og tiltrække personale for at minimere antallet af sengepladser, der ikke kan benyttes på grund af bl.a. personalemangel. 4. Som svar på beretningen afgav ministeren for sundhed og forebyggelse en redegørelse til Statsrevisorerne i september Heri oplyste ministeren, at ministeren var enig i, at det er vigtigt og væsentligt at sikre overensstemmelse mellem behandlingsbehov og -kapacitet på det psykiatriske område. 5. På baggrund af ministerredegørelsen afgav Rigsrevisionen i september 2010 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: regionernes arbejde med at sikre, at patienterne har adgang til både ambulant behandling og psykiatrisk indlæggelse ministerens arbejde med at opgøre erfarede ventetider til psykiatrisk behandling via Landspatientregisteret. 6. Rigsrevisionen afgav som opfølgning på beretningen et notat til Statsrevisorerne i august Notatet viste, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne havde taget flere initiativer til at sikre, at voksne patienter har adgang til både ambulant behandling og psykiatrisk indlæggelse, og at der offentliggøres ventetider i det psykiatriske sundhedsvæsen ud fra indberetninger til Landspatientregisteret. 7. Statsrevisorerne konstaterede på baggrund af notatet, at der til trods for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes initiativer til at forbedre den voksenpsykiatriske behandling har været en negativ udvikling i de ventetider, som patienterne oplever. Den gennemsnitlige ventetid på psykiatrisk behandling var således steget fra gennemsnitligt 33 dage i 2008 til 37 dage i Endvidere var andelen af patienter, der venter mere end 2 måneder, steget fra 13 % i 2010 til 14 % i 2011 på landsbasis. Statsrevisorerne bemærkede, at der fortsat var en udestående opgave, og afsluttede derfor ikke sagen.

4 3 8. Rigsrevisionen har bedt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne om at redegøre for de initiativer, der er sat i gang for at nedbringe ventetid til psykiatrisk behandling. Derudover har Rigsrevisionen holdt møde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 9. Rigsrevisionen redegør i dette notat for udviklingen i ventetid på psykiatrisk behandling og status for de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har iværksat. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Ventetid til psykiatrisk behandling 10. Nedenfor gennemgås udviklingen i ventetid til første kontakt i psykiatrien. Ventetiden er opgjort som den erfarede ventetid, som patienterne har haft fra første henvisning til første kontakt i form af konsultation eller behandling på sygehus. 11. Ventetiderne til behandling i psykiatrien er fortsat med at stige, siden beretningen blev afgivet i Figur 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige erfarede ventetid til første kontakt i psykiatrien for de 5 regioner og på landsplan i perioden Erfaret ventetid udtrykker den samlede ventetid, fra første henvisning er modtaget, til behandlingen starter. Fratrukket er dog perioder, hvor patienten reelt ikke er ventende, fx perioder, hvor patienten melder afbud. Figur 1. Gennemsnitlig erfaret ventetid til første kontakt i psykiatrien for voksne psykiatriske patienter i perioden (Antal dage) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet ) 1) Tallene for 2013 er baseret på data fra januar til og med august. Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af data fra Statens Serum Institut. Det fremgår af figur 1, at der i 4 regioner har været vækst i patienternes gennemsnitlige ventetid til første kontakt i psykiatrien i perioden Det fremgår videre af figuren, at der er væsentlig forskel på den erfarede ventetid i regionerne. Region Sjælland har således den korteste gennemsnitlige ventetid på 30 dage i 2013, mens Region Hovedstaden har den længste gennemsnitlige ventetid på 53 dage i Den gennemsnitlige ventetid til første kontakt er på landsplan steget fra 35 dage i 2010 til 43 dage i Patienter med psykiske lidelser ventede således i gennemsnit knap 1½ måned på første kontakt i psykiatrien i 2013.

5 4 12. Tabel 1 viser, hvor stor en andel af patienterne der har ventet mere end 2 måneder på første kontakt eller behandling. De 2 måneder følger af den udvidede behandlingsret, der blev indført fra den 1. januar 2010, og som giver patienter med psykiske lidelser ret til at vælge at blive behandlet på en privat klinik, hvis ventetiden er over 2 måneder. Tabel 1. Andel voksne psykiatriske patienter, som venter mere end 2 måneder på første kontakt eller behandling (erfarede ventetider) 1) ) Region Nordjylland 23 % 14 % 23 % 11 % Region Midtjylland 18 % 19 % 25 % 26 % Region Syddanmark 7 % 11 % 13 % 13 % Region Hovedstaden 18 % 19 % 24 % 34 % Region Sjælland 2 % 2 % 3 % 3 % Hele landet 13 % 14 % 19 % 20 % Tallene for 2013 er baseret på data fra januar til og med juni. Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af data fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Statens Serum Institut). Det fremgår af tabel 1, at antallet af patienter, der venter mere end 2 måneder på første kontakt i psykiatrien, på landsplan er steget fra 13 % i 2010 til 20 % i 1. halvår Det fremgår desuden af tabellen, at der er stor variation mellem regionerne. I Region Hovedstaden har 34 % af patienterne i 1. halvår 2013 ventet mere end 2 måneder på første kontakt eller behandling, mens det kun gælder for 3 % af patienterne i Region Sjælland. Region Nordjylland har som den eneste region nedbragt andelen af patienter, der venter mere end 2 måneder. Danske Regioner har over for Rigsrevisionen oplyst, at de ikke er enige i ovenstående opgørelse. Danske Regioner bruger en anden opgørelse, der foretages på et givet tidspunkt ved observationer i ventelisten. Rigsrevisionen har valgt at tage udgangspunkt i data fra Statens Serum Institut, der er de officielle. Årsager til stigning i ventetiderne 13. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, regionerne og Danske Regioner har oplyst, at der er 2 væsentlige forklaringer på stigningen i den gennemsnitlige ventetid og stigningen i antallet af patienter, der venter mere end 2 måneder på første kontakt. For det første har der været en øget efterspørgsel på behandling. Tal fra Danske Regioner viser, at antallet af patienter er steget fra personer i 2009 til personer i 2012, svarende til en stigning på 5,6 %. I samme periode er aktiviteten i voksenpsykiatrien steget for både indlæggelse og ambulant behandling. Fx er antallet af ambulante besøg steget fra besøg i 2009 til besøg i 2012, svarende til en stigning på 8,4 %. For det andet mangler der speciallæger i psykiatrien, hvilket betyder, at den normerede kapacitet ikke udnyttes fuldt ud.

6 5 III. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes initiativer 14. Det fremgår af notat til Statsrevisorerne fra august 2012 om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne havde taget flere initiativer, som skal tilpasse kapaciteten til behovet og sikre, at voksne patienter har adgang til både ambulant behandling og psykiatrisk indlæggelse. Kapacitetsanalyse 15. I henhold til aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2013 er der gennemført en analyse af kapaciteten på det psykiatriske område. Formålet med analysen var at kortlægge psykiatriens kapacitet og økonomi, belyse muligheder og barrierer for en bedre kapacitetsudnyttelse og vurdere det fremtidige kapacitetsbehov. Analysen viser, at der en betydelig variation i kapaciteten på tværs af regionerne, som afspejler forskelle i organisering, arbejdstilrettelæggelse og patientforløb. Fx varierer antallet af patienter pr. overordnet læge fra 162 i Region Hovedstaden til 316 i Region Syddanmark. Analysen konkluderer bl.a., at der er en række uudnyttede potentialer for forbedret kapacitetsudnyttelse i psykiatrien. Kapacitetsanalysen har ikke afdækket det fremtidige kapacitetsbehov i psykiatrien, men har i stedet undersøgt muligheder for optimering og tilpasning af den samlede kapacitet og set på potentialer for en bedre kapacitetsanvendelse. Psykiatriudvalget 16. Regeringen nedsatte i april 2012 Psykiatriudvalget, der skulle komme med forslag til, hvordan indsatsen for personer med en psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Psykiatriudvalgets konklusion blev præsenteret i en rapport i oktober Rapporten belyser følgende 6 fokusområder, hvor en styrket indsats er nødvendig: forebyggelse og tidlig indsats styrket sammenhæng i indsatsen høj kvalitet i den faglige indsats inddragelse af pårørende og civilsamfund nedbringelse af tvang bedre styring og resurseanvendelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at regeringen med afsæt i Psykiatriudvalgets overvejelser og forslag vil udarbejde en samlet langsigtet plan for den fremtidige udvikling og udbygning på området. 17. Rigsrevisionen har bedt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, regionerne og Danske Regioner redegøre for de øvrige initiativer, initiativernes betydning for at nedbringe voksnes ventetid på psykiatrisk behandling, og hvornår initiativerne forventes at få effekt. Rigsrevisionen følger nedenfor op på de øvrige igangsatte og gennemførte initiativer. Speciallæger i psykiatri 18. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at ministeriet arbejder på at få flere speciallæger uddannet inden for psykiatrien. Antallet af årlige hoveduddannelsesforløb til speciallæge i psykiatri er således opnormeret fra 50 til 53 i perioden Ministeriet understreger, at ministeriet ikke forventer alle hoveduddannelsesforløb i psykiatri besat, hvorfor et øget antal besatte hoveduddannelsesforløb i psykiatri må forventes at ske gradvist over en årrække. For at blive speciallæge i psykiatri skal lægerne gennemføre et hoveduddannelsesforløb i psykiatri. Hoveduddannelsesforløbet varer 4 år og består af ansættelse på 2 eller 3 psykiatriske afdelinger og ½ års ansættelse på en neurologisk afdeling.

7 6 Regionerne vil dog trods de flere hoveduddannelsesforløb til speciallæge i psykiatri fortsat mangle speciallæger i psykiatrien. Ministeriet har oplyst, at der inden for voksenpsykiatrien forventes et fald fra 808 speciallæger i 2012 til 790 speciallæger i 2015, svarende til et årligt fald på 0,75 %. Udrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter Fra september 2014 skal alle psykiatriske patienter være udredt inden for 2 måneder eller have en plan for det videre udredningsforløb. Fra september 2015 er fristen én måned. Udrednings- og behandlingsret 19. Regeringen har fremsat et lovforslag om udrednings- og behandlingsret i psykiatrien (lovforslag nr. L 87). Hvis forslaget vedtages, forventes der fra september 2014 indført en differentieret behandlingsret (én måned ved alvorlig psykisk sygdom og 2 måneder ved mindre alvorlig psykisk sygdom) og udredningsret på 2 måneder. Fra september 2015 er fristen for udredning på én måned som i resten af sygehusvæsenet. 20. Der blev i aftalen om regionernes økonomi for 2013 afsat 200 mio. kr. til at udbygge kapaciteten i psykiatrien for at forberede indførelsen af udrednings- og behandlingsretten. Det fremgår endvidere af aftalen om regionernes økonomi for 2014, at regeringen og Danske Regioner er enige om, at udrednings- og behandlingsretten ikke bør føre til udvidelser i behandlingspsykiatriens målgruppe, herunder ændringer i henvisningspraksis til psykiatrien. Der vil derfor blive fulgt op på udviklingen i henvisningspraksis. Danske Regioner har oplyst, at udrednings- og behandlingsretten indføres med afsæt i en fælles forståelse af, at regionerne har igangsat en omstilling af psykiatrien med fokus på pakkeforløb, centraliseret visitation og introduktion af styringsmodeller, der knytter aktivitet og økonomi tættere sammen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at ministeriet forventer, at kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer kan være med til at sikre, at udrednings- og behandlingsretten ikke medfører øget henvisning af patienter, der burde blive behandlet i praksissektoren eller i kommunale tilbud. Danske Regioner har oplyst, at de forventer en positiv effekt af den kommende udredningsog behandlingsret, men at retten fortsat vil presse kapaciteten og udgøre en betydelig udfordring for regionerne. Danske Regioner forventer dog, at regionerne i udstrakt grad vil leve op til fristerne for udredning og behandling, når disse er fuldt implementeret fra september Region Syddanmark har desuden oplyst, at regionen har besluttet at indføre udredningsretten allerede pr. 1. januar 2014, så alle psykiatriske patienter herefter har ret til udredning inden for én måned. Pakkeforløb i psykiatrien 21. Der er fra 1. januar 2013 indført standardiserede ambulante pakkeforløb for ikke-psykotiske diagnoser i voksenpsykiatrien og en udredningspakke. Danske Regioner har oplyst, at pakkeforløb skal være med til at sikre en mere ensartet udredning og behandling af høj kvalitet. Pakkeforløbene monitoreres, så der kan følges op på, om udredning og behandling af patienterne lever op til de faglige krav, som er fastsat i pakkerne.

8 7 Central visitation 22. Danske Regioner har oplyst, at regionerne har centraliseret deres visitation af patienter for at understøtte, at pakkeforløbene anvendes fagligt og kapacitetsmæssigt fornuftigt. En centraliseret visitation skal medvirke til at sikre, at udrednings- og behandlingsindsatsen igangsættes ud fra ensartede kriterier og fælles retningslinjer for, hvilke faggrupper der varetager hvilke opgaver. Danske Regioner har videre oplyst, at pakkeforløb sammen med en centraliseret visitation er helt afgørende for, at regionerne fremadrettet kan nedbringe ventetid til udredning og behandling. Uddannelse til specialpsykolog 23. Danske Regioner har i samarbejde med regionerne etableret en ny specialuddannelse for psykologer i psykiatrien. Uddannelsen skal styrke psykologernes kompetencer inden for udredning, diagnosticering og behandling. Uddannelsen skal samtidig øge og kvalificere psykologernes bidrag til den samlede udrednings- og behandlingsindsats i psykiatrien. Danske Regioner har oplyst, at uddannelsen forventes at styrke den samlede behandlingskapacitet i en tid, hvor der er mangel på speciallæger i psykiatri. Regionerne forventer, at de første ca. 19 specialuddannede psykologer er færdiguddannet i december Herefter følger 41 i 2016 og 30 i De nye specialpsykologer vil ifølge Danske Regioner medføre et betydeligt kvalitets- og kapacitetsmæssigt løft i udredningen og behandlingen af patienterne. Uddannelsen til specialpsykolog er 4-årig og består af 2 forløb: et 1-årigt introduktionsforløb (I-forløb) og et 3-årigt hovedforløb (H-forløb). Der er tale om deciderede uddannelsesstillinger, som opslås én gang årligt til besættelse i regionerne. Shared Care 24. Regionerne er i gang med at udrulle en samarbejdsmodel mellem psykiatrien og almen praksis, der kaldes Shared Care. Danske Regioner har oplyst, at Shared Care på sigt har store perspektiver i forhold til at sikre hurtig og effektiv udredning og behandling af mennesker med psykisk sygdom, ligesom Shared Care bidrager til at sikre, at indsatsen følger LEON-princippet (laveste effektive omsorgs- og behandlingsniveau). Shared Care er p.t. på projektniveau, og der er ikke for nuværende udsigt til implementering i fuld skala. Lokale initiativer 25. Rigsrevisionens gennemgang af regionernes svar viser, at der er igangsat og gennemført yderligere en række lokale initiativer. Nedenfor gennemgås 2 af de lokale initiativer, som regionerne forventer kan bidrage til at nedbringe ventetid, understøtte en bedre udnyttelse af kapaciteten og understøtte optimale behandlingsforløb. Lean 26. Region Hovedstaden har i perioden gennemført 9 lean-forløb på en række ambulatorier og i en akutmodtagelse. Ifølge Region Hovedstaden har forløbene resulteret i mere effektive arbejdsgange og bedre organisering af behandlingen. I 2013 er lean-indsatsen blevet udvidet, og 4 af regionens 11 psykiatriske centre er således i gang med at implementere lean-principper i hele centerorganisationen. I 2014 forventes det, at de resterende 7 centre vil arbejde med lean. Samarbejde med kommuner 27. Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark har igangsat initiativer, der bl.a. skal sikre et bedre samarbejde med kommunerne for at nedbringe antallet af færdigbehandlede psykiatriske patienter, som til trods herfor stadig er indlagt.

9 8 Den forventede udvikling 28. Rigsrevisionen har bedt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse oplyse, hvornår ministeriet forventer, at den gennemsnitlige ventetid til psykiatrisk behandling vil falde. Ministeriet forventer, at der vil ske en positiv udvikling i ventetiderne i løbet af Ministeriets vurdering bygger på en forventning om, at kapaciteten på det psykiatriske område øges gennem produktivitetsforbedringer, og at behovet for specialiseret behandling begrænses. Ministeriet forventer således, at styringsmæssige tiltag vil øge produktiviteten på psykiatriområdet med 2 % om året. Den stigende produktivitet vil betyde en fortsat positiv aktivitetsudvikling frem til 2020 på trods af et fald i antallet af speciallæger i psykiatrien. Derudover forventer ministeret, at uddannelse af specialpsykologer og en mere fleksibel varetagelse af opgaver vil have en mærkbar positiv effekt på det effektive arbejdsudbud. I forhold til at begrænse behovet for specialiseret behandling forudsætter ministeriet bedre forebyggende indsatser, der kan forebygge udvikling eller forværring af psykisk sygdom og dermed også behovet for indlæggelser og specialiseret behandling. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremhæver bl.a. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke fra 2012 om mental sundhed, som er under implementering i flere kommuner. Forebyggelsespakken består af en række anbefalinger for den kommunale indsats og skal fremme borgernes mentale sundhed og forebygge mentale helbredsproblemer hele vejen gennem livsforløbet. Derudover fremhæver ministeriet initiativer, der skal udbygge de nære regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtig støtte og opbakning i akutte situationer og dermed eventuelt undgå akut (gen)indlæggelse. Endelig nævner ministeriet initiativer, som skal styrke samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med fx ikke-psykotiske lidelser. Et sådant samarbejde kan ifølge ministeriet understøtte, at psykiske sygdomme af lettere eller moderat karakter behandles i praksissektoren, og forebygge behovet for specialiseret behandling, hvormed kapaciteten i psykiatrien udnyttes bedst muligt. 29. Rigsrevisionen har ligeledes bedt Danske Regioner redegøre for, hvornår den gennemsnitlige ventetid til psykiatrisk behandling forventes at falde. Danske Regioner forventer en positiv effekt, men ser sig for nuværende ikke i stand til at redegøre for, hvornår den forventes at komme. IV. Afslutning 30. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har taget flere initiativer til at sikre, at voksne patienter har adgang til psykiatrisk behandling. Til trods for de igangsatte initiativer er ventetid til psykiatrisk behandling dog fortsat med at stige. Patienternes gennemsnitlige ventetid til første kontakt er således steget fra 35 dage i 2010 til 43 dage i Antallet af patienter, der venter mere end 2 måneder på første kontakt, er steget fra 13 % i 2010 til 20 % i Rigsrevisionen er opmærksom på, at effekten af en række af de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har gennemført, først kan forventes på længere sigt. Rigsrevisionen finder det dog ikke tilfredsstillende, at ventetiderne er fortsat med at stige, siden beretningen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling blev afgivet i 2010, og at der ifølge ministeriet først fra 2016 kan forventes en positiv udvikling i ventetiderne. Rigsrevisionen finder det afgørende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har fokus på at sikre, at der er overensstemmelse mellem behandlingsbehov og -kapacitet på det psykiatriske område, så behandlingsrettigheder for psykiatriske patienter overholdes. Det betyder bl.a., at regionerne skal arbejde aktivt og målrettet med at udnytte de eksisterende potentialer til at forbedre kapaciteten i psykiatrien.

10 9 32. Danske Regioner kan ikke redegøre for, hvornår de forventer, at ventetiden vil ændre sig i positiv retning. 33. Psykiatriudvalgets rapport belyser 6 fokusområder, hvor en styrket indsats er nødvendig, for at indsatsen for personer med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at der med afsæt i Psykiatriudvalgets overvejelser og forslag vil blive udarbejdet en samlet langsigtet plan for den fremtidige udvikling og udbygning på området. Sammenfattende er det Rigsrevisionens vurdering, at mulighederne for ved en revisionsmæssig undersøgelse at opnå større klarhed om, hvilken betydning de gennemførte og igangsatte initiativer vil få for udviklingen i ventetid til psykiatrisk behandling, er udtømte. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at de udestående punkter i forbindelse med beretningssagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling kan afsluttes, idet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse først fra 2016 forventer en positiv udvikling i ventetiderne. Rigsrevisionen vil i planlægningen af fremtidige revisioner fortsat have fokus på psykiatriområdet, da det er et væsentligt område. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. April 2010

Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. April 2010 Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling April 2010 BERETNING OM VOKSNES ADGANG TIL PSYKIATRISK BEHANDLING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinært møde den 17. august Emne: Beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling

Forretningsudvalgets ekstraordinært møde den 17. august Emne: Beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinært møde den 17. august 2010 Sag nr. 1 Emne: Beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 3. oktober 2016 RN 408/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser. Marts 2016

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser. Marts 2016 Beretning til Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Marts 2016 BERETNING OM REGIONERNES STYRING AF AMBULANT BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

15/2015. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser

15/2015. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser 15/2015 Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser 15/2015 Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Oplæg ved vicedirektør Peter Treufeldt 31. august 2012 i Region Syddanmark Dagsorden 1. Baggrund for implementering

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere