Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 492 Offentligt [Danmarkskort med områderne] Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø, juni 2006 Udkast

2 Indhold Forord Indledning Generelle retningslinjer Ny Lolland Kommune - Hummingen - Kramnitse - Femø Vest - Femø Øst - Fejø Miljøvurdering af forslag til landsplandirektiv Udkast

3 Forord Regeringen vil støtte de områder i landet, hvor udviklingen ikke går så stærkt som i landsdelcentrene og deres oplande. Lolland og øerne omkring Lolland er særligt hårdt ramt af arbejdsløshed, økonomiske problemer og deraf følgende tilbagegang. Nye sommerhuse kan være et af flere initiativer, som kan stimulere udviklingen i området. Forslaget til landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen er et led i regeringens bestræbelser på at skabe en mere balanceret udvikling i Danmark gennem nye initiativer i yderområderne. Det gælder om at finde en balance mellem beskyttelse og benyttelse i kystnærhedszonen sætte fokus på kvalitet både i arbejdet med vores landskab og ved planlægningen af de enkelte områder. Vi skal passe på vores kystområder. Derfor er planloven restriktiv med hensyn til ny bebyggelse i kystnærhedszonen. Der er en række strenge krav i planloven, som sætter rammerne for, hvor der kan ligge nye sommerhusgrunde, og det understreges i loven, at de nye sommerhusområder ikke må forringe væsentlige natur- og landskabsværdier. Kvalitet er en forudsætning for, at de nye sommerhusområder kan bidrage til at fremme den lokale turisme og styrke de rekreative muligheder. Jeg vil i den sammenhæng opfordre kommuner og bygherrer til at lade sig inspirere af de mange gode forslag, som er blevet udarbejdet i forbindelse med Akademisk Arkitektforenings og Realdanias konkurrence om planlægning for sommerhusområder. Forslagene til de nye sommerhusområder på Lolland, Femø og Fejø er fremkommet via analyser foretaget i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne på Lolland, Storstrøms Amt, Vækstsamarbejdet Lolland-Falster og Østdansk Turisme. Arbejdsgruppen har på den måde taget forskud på fremtidens mere dialogprægede samarbejde. Det er væsentlig i samarbejdet mellem kommunerne og Miljøministeriet, at der er mulighed for på et tidligt tidspunkt i processen at drøfte forskellige problemstillinger, så kommunerne på baggrund af nogle overordnede principper for udviklingen har et klart defineret råderum til den lokale planlægning. Indsigelser og bemærkninger til forslaget skal sendes til Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen senest den 5. september Connie Hedegaard, Miljøminister Udkast

4 1. Indledning Baggrunden for forslag til landsplandirektiv Folketinget vedtog i sommeren 2004 en ændring af planloven, der giver mulighed for at udvide de eksisterende sommerhusområder med op til 8000 nye sommerhusgrunde indenfor kystnærhedszonen, jfr. lov nr. 455 af 9. juni 2004 om ændring af lov om planlægning, hvorefter miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler for planlægningen (landsplandirektiver). I loven er det fastsat, at udpegningen af nye sommerhusområder skal overholde en række bestemmelser. Udvidelsen skal ske bagved et eksisterende sommerhusområde i retning væk fra kysten. Der er dog ikke i loven krav om, at udvidelsen skal ligge i direkte forlængelse af et eksisterende sommerhusområde, og det kan således accepteres, at der mellem et eksisterende sommerhusområde og udvidelsen f.eks. ligger en landskabslomme eller et skovareal. Loven fastsætter, at udvidelsen ikke kan ske indenfor områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 8 om klitfredning eller 15 om strandbeskyttelse og internationale naturbeskyttelsesområder. Udvidelsen af et eksisterende sommerhusområde kan primært ske i landets yderområder. Det er herudover i loven fastsat, at ministeren ved afgørelse af hvilke sommerhusområder, der kan udvides, skal finde det godtgjort, at udvidelsen kan forventes at få en lokaløkonomisk effekt. Endelig er der i loven fastsat krav om, at ministeren, ved afgørelsen af hvilke sommerhusområder der kan udvides, skal finde det godtgjort, at udvidelsen ikke tilsidesætter væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser. De ovenfor nævnte krav kan fraviges på de små øer, hvis det findes begrundet efter en samlet afvejning af naturbeskyttelsesinteresser, landskabelige interesser og den forventede lokaløkonomiske effekt. De små øer er i denne forbindelse defineret som de 27 små øer, der er omfattet af loven om ø-støtte. Forslag til landsplandirektiv Miljøministerens sendte den 15. juni 2004 brev til samtlige kystkommuner om lovændringen og anmodede kommunerne om at indsende forslag til Skov- og Naturstyrelsen om udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen. I notatets afsnit 2 nr. 2.1 til nr. 2.9 angives en række generelle forhold og vilkår, som den videre planlægning for de enkelte områder skal overholde i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen af områderne. I notatets afsnit 3 angives de områder, der kan indgå i et kommende landsplandirektiv, og der er for hvert af områderne nævnt nogle forhold og vilkår (retlige bindinger og retningslinier), som den videre planlægning for de enkelte områder udover ovennævnte generelle forhold og vilkår - skal overholde i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen af områderne. Udkast

5 I forbindelse med udsendelse af det første landsplandirektiv om ca nye sommerhusgrunde, udmeldte miljøministeren, at der med henblik på regional udvikling skulle igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at placere yderligere op til 500 nye sommerhusgrunde 500 i region Sjælland med sigte på Lolland, samt op til 500 i Nordjylland og op til 500 i Sønderjylland og det sydlige Danmark. Dette forslag til landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø er en del af udmøntningen af denne udmelding. Med henblik på udmøntning af den politiske aftale tog Storstrøms Amt kontakt til Skov- og Naturstyrelsen i juni På mødet blev det aftalt at undersøge mulighederne for placering af nye sommerhusgrunde primært på Lolland og de små øer i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for amt, de relevante kommuner, Skov- og Naturstyrelsen og turismeorganisationer. I overensstemmelse med den politiske aftale skulle arbejdsgruppen i første omgang undersøge, om der var mulighed for at placere de 500 sommerhusgrunde på Lolland. Det første møde i arbejdsgruppen blev afholdt 26. september Arbejdsgruppen har afholdt en række møder frem til marts 2006, hvor hovedopgaverne har været udarbejdelse af arbejds- og tidsplan, besigtigelse af relevante sommerhusområder, udarbejdelse med bistand fra Rambøll Management af en analyse af de regionaløkonomiske konsekvenser af 500 nye sommerhusgrunde på Lolland, Femø og Fejø. På baggrund af drøftelserne og analyserne i arbejdsgruppen har Rudbjerg Kommune og Ravnsborg Kommune udarbejdet ansøgning om udlæg af 500 nye sommerhusgrunde i 5 områder på Lolland, Femø og Fejø. Arbejdsgruppen fandt således, at det inden for lovens kriterier er muligt at udbygge med 500 sommerhusgrunde på Lolland og de små øer. Storstrøms Amt vedtog 19. april 2006 at indstille forslagene i ansøgningen til optagelse i dette forslag til landsplandirektiv. Ansøgningen blev herefter gennemgået af Miljøministeriet. Forslaget til landsplandirektiv indeholder forslag til hvilke områder, der kan indgå i landsplandirektivet, ligesom direktivforslaget angiver forslag til hvilke nærmere generelle betingelser, den videre planlægning bør baseres på. Det foreslås at udlægge et sommerhusområde på Fejø på 50 grunde, to områder på Femø med henholdsvis 25 og 10 grunde, et sommerhusområde ved Hummingen på 300 grunde og et ved Kramnitse på 115 grunde. Retningslinjerne i det kommende landsplandirektiv vil have status som regionplanretningslinjer, jf. planlovens 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. Udkast

6 2. Generelle Retningslinjer Internationale naturbeskyttelsesområder 2.1 I forbindelse med den konkrete lokalplanlægning for de områder, som kan påvirke at internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der indgå en vurdering af lokalplanforslagets virkning på international naturbeskyttelsesområder, herunder på områders naturtyper og levesteder, samt de arter området er udpeget for at bevare. Ingen af de nye sommerområder ligger inden for de international naturbeskyttelsesområder, men områderne på Femø og Fejø ligger i nærheden af sådanne områder. I henhold til 6 i bek. Nr. 477 af 7. juni 2004 med de senere ændringer om afgrænsning og administration af international naturbeskyttelsesområder skal der i redegørelsen til planforslag, som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder, samt de arter området er udpeget for at bevare. Såfremt vurderingen i forbindelse med lokalplanlægningen viser, at lokalplanen vil indebære forringelse af områdets naturtyper eller levestederne for arterne, eller at lokalplanen kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter området er udpeget for, kan lokalplanen ikke gennemføres i den foreliggende form. Habitatdirektivets artsbeskyttelse 2.2. I forbindelse med lokalplanlægningen skal det undersøges, hvorvidt der forekommer arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV inden for det pågældende område. Hvis sådanne arter findes i området, skal der foretages en konsekvensvurdering af om de bliver påvirket af arealanvendelsen. Myndighederne er efter artikel 12 i habitatdirektivet (Rådets direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (92/43/EØF)) direkte forpligtet til at sikre beskyttelse af en række dyrearter, også udenfor beskyttelsesområderne. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV, også kaldet bilag IV arter. De omfatter i Danmark fx udbredte arter som stor vandsalamander og spidssnudet frø. Se Efter direktivet gælder forbud mod forsætlig at forstyrre disse arter, i særdeleshed i perioder hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer samt at beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder. Artikel 12-beskyttelsen er gennemført bl.a. gennem naturbeskyttelseslovens 3, men gælder også for yngle- og rasteområder, der ikke er generelt beskyttede. Det skal således i alle tilfælde sikres, at den konkrete planlægning af arealanvendelsen i de nye sommerhusområder ikke er i konflikt med habitatdirektivets artsbeskyttelse. Områder omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer 2.3 Det skal i forbindelse med lokalplanlægningen afklares, i hvilket omfang bygge- og beskyttelseslinjerne indenfor områderne vil kunne fraviges, og om det skal ske ved konkret dispensation eller ved at linjen indskrænkes. En eventuel indskrænkning af linjerne sker ved kommunens indsendelse af skitse til bebyggelsesplan til Skov- og Naturstyrelsen (fra 2007 til Udkast

7 miljøcentrene) og efterfølgende ved ansøgning om indskrænkning i forbindelse med indsendelse af forslag til lokalplan. Flere af de nye områder er omfattet af en eller flere af følgende af naturbeskyttelseslovens bygge og beskyttelseslinjer: sø- og åbeskyttelseslinjen ( 16), skovbyggelinjen ( 17), og fortidsmindebeskyttelseslinjen ( 18). Hovedprincippet for administration af disse linjer er den mulighed amter (miljøcentre) og kommuner har for at dispensere fra beskyttelsen. I de tilfælde, hvor der vil være tale om en administrativ forenkling, kan Skov- og Naturstyrelsen (miljøcentrene) bestemme, at bygge- og beskyttelseslinjerne ikke skal gælde for nærmere angivne områder. Den administrative forenkling betyder, at en samlet ophævelse erstatter en række dispensationer. Vurdering af en indskrænkning af bygge- og beskyttelseslinjerne vil ske i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Områder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttelse af naturtyper 2.4 Det skal fremgå af lokalplanens retningslinjer, at der inden for de nye sommerhusområder ikke må ske ændringer i tilstanden af de arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttelse af naturtyper og en omkringliggende bræmme på mindst 5 m. En del af områderne indeholder arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttelse af naturtyper. Disse arealer og en omkringliggende bræmme på mindst 5 m må ikke udstykkes til sommerhusgrunde eller på anden måde inddrages til intensiv anvendelse, som medfører at naturarealerne og deres eksisterende økologiske funktioner forsvinder eller bliver påvirkede. Hvis arealerne indgår på anden måde i sommerhusområdet, fx som naturarealer, fællesarealer, rekreative arealer eller lignende er det vigtigt, at deres tilstand og økologiske funktion ikke ændres. Intensiv rekreativ anvendelse, afvanding, anlæg af stier, græsslåning, oprensning af søer og vandhuller vil kræve en forudgående dispensation. Områder med jord- og stendiger beskyttet af museumslovens 29a 2.5 Det skal fremgå af lokalplanens retningslinjer, at der inden for de nye sommerhusområder ikke må ske ændringer i tilstanden af de jord- og stendiger, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. En del af områderne indeholder diger omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. Områder omfattet af fredskovspligt efter skovloven 2.6 Det skal fremgå af lokalplanens retningslinjer, at der indenfor fredsskovspligtige arealer i de nye sommerhusområder ikke må ske ændringer i strid med skovlovens bestemmelser om fredsskovspligt. Fredsskovspligtige arealer må ikke udnyttes i strid med skovloven. De må ikke udstykkes til sommerhusgrunde, opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald. Udkast

8 Vandindvindings- og drikkevandsinteresser i områderne 2.7 Ved lokalplanlægningen skal man være opmærksom på hensynet til vandindvindings- og drikkevandsinteresser. Miljøvurdering af planer og programmer 2.9 I forbindelse med kommunernes udarbejdelse af forslag til lokalplaner og evt. tillæg til kommuneplaner for udvidelse af sommerhusområder i henhold til miljøministerens landsplandirektiv skal der foretages vurderinger af planforslagene i henhold til reglerne i lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. I forbindelse med udarbejdelsen af dette forslag til landsplandirektiv er der foretaget miljøvurdering af forslaget. Det henvises til afsnit 12 med den udarbejdede miljørapport. Udkast

9 3. Ny Lolland Kommune Forslaget til landsplandirektiv åbner mulighed for at udlægge 5 sommerhusområder i den kommende nye Lolland Kommune med i alt op til 500 sommerhusgrunde. To af områderne ligger på den vestlige del af sydkysten på Lolland og tre på de små øer Femø og Fejø. De kommende sommerhusbrugere i de nye områder på Lolland vil formentlig især benytte den eksisterende forholdsvis brede vifte af detailhandel i Rødby, Nakskov og Maribo. Håndværkere til reparation og vedligeholdelse vil kunne skaffes på Lolland. Det meste af efterspørgslen fra de nye sommerhusbrugere må derfor forventes at styrke øens økonomi. Lokale byggefirmaer kan medvirke ved opførelse af nye sommerhuse, men det må forventes, at især en del typehusbyggeri vil blive opført af større landsdækkende virksomheder. I det seneste 1-1½ år har Lolland oplevet en forøget efterspørgsel efter sommerhuse og -grunde, hvad der har medført et stigende salg og flere byggetilladelser. Der er dog stadig et ikke helt lille antal ubebyggede sommerhusgrunde i de eksisterende sommerhusområder ved de nye udlæg. Disse grunde vil for købere ligne de foreslåede udlæg, og de eksisterende ubebyggede sommerhusgrunde vil derfor reducere tempoet i salget af udlagte grunde i de nye sommerhusområder. I forhold til Hummingen og Kramnitse kan det anbefales, at den kommende Lolland Kommune udarbejder en rækkefølgeplan, hvor der planlægges for områderne etapevis, således at der først udbygges i Hummingen-området. Nord for Lolland ligger de to små øer Fejø og Femø, der har henholdsvis 650 og 150 faste beboere. Femø er den mindste af øerne. Øen har et lille sommerhusområde. Ca. en tredjedel af grundene i dette område er i dag ubebyggede, hvad der kan reducere tempoet i salget af grunde i de udlagte nye sommerhusområder på øen. En dagligvarebutik er under etablering, og udlæg af nye sommerhusgrunde vurderes på længere sigt at kunne give et bidrag til butikkens kundegrundlag såvel som til den eksisterende kro. På Fejø er der kun få ubebyggede grunde i de to eksisterende sommerhusområder. Udlæg af nye sommerhusområder vil kunne bidrage til at sikre kundegrundlaget for øens butikker og kroer. Desuden vurderes udlæg af sommerhusområder på Femø og Fejø at give et beskedent bidrag til omsætningen i håndværk, detailhandel og anden servicevirksomhed på Lolland. Udkast

10 Hummingen Landskabet og naturen på egnen Landskabet er meget lavtliggende og fladt på den sydlige del af Lolland. Det var oprindeligt en del af Rødby Fjord, der i 1928 blev inddæmmet og tørlagt. Området blev afvandet med grøfter og kanaler, som præger landskabet på egnen. Bag en forholdsvis smal forstrand på ca. 5 m, hæver diget sig ca. 3-4,5 m. Stranden er rimelig god. Inden for diget ligger adgangsvejen til området, der via trapper skaber adgang til diget. Det nye område Det nye sommerhusområde ligger umiddelbart nord for det eksisterende sommerhusområde Hummingen. Med forslaget gives mulighed for i alt 300 nye sommerhusgrunde. De er fordelt med 112 i den vestlige del af området. 54 grunde midt i området knyttet til Hummingen Camping og 134 grunde i den østlige del af området. Det eksisterende sommerhusområde og området nord for, der udlægges til nyt sommerhusområde ligger i kote 1. Den østligste del af det nye sommerhusområde ligger på den tidligere fjordbund. Midt i området ligger Hummingen Camping. Mod nord grænser området til amtsvandløbet Lilleholm kanal, som indgår i afvandingen af den sydøstlige del af Rudbjerg Kommune. For de 54 sommerhusgrunde knyttet til Hummingen Camping forudsættes det, at de opførte huse vil blive solgt og anvendt som sommerhuse, og at udlejning af sommerhusene og -grundene sker i overensstemmelse med reglerne i sommerhusloven. De nye sommerhusgrunde respekterer det beskyttede dige mod vest, der med sin markante høje, træbeplantning vil give området god beskyttelse. Endvidere indgår det beskyttede vandhul tæt ved diget i de udlagte friarealer i det vestlige område. Bebyggelsen vil være synlig fra Pumpehusvej. Det store grønne område mellem vejen og området er delvis sprunget i skov, hvilket med tiden vil mindske synligheden. [Billede][Kort] Eksisterende bindinger Området er i regionplan 2005 udpeget som jordbrugs- og beskyttelsesområder. Naturarealerne ligger her mellem sommerhusområderne omkring Kramnitse sluse, hvor området er regionalt naturbeskyttelsesområde. Bag det eksisterende sommerhusområde er naturindholdet i landskabet ønsket forøget gennem udlæg af skovrejsningsområder og økologiske forbindelser. For det foreslåede område friholdes de økologiske forbindelser og skovrejsningsområderne. Der rejses for tiden ny skov i området. Den nye skov vil medvirke til at indpasse det nye sommerhusområde i det åbne flade landskab og forøge de rekreative oplevelsesmuligheder i områderne. Der foreslås offentlige stier gennem de nye områder ud til afvandingskanaler og skovområder. Bebyggelsen vil ikke være synlige fra vandsiden. Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på ca. 49,3 ha til sommerhusformål nord for det eksisterende sommerhusområde ved Hummingen. 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udstykkes 300 sommerhusgrunde indenfor området bag Hummingen 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. Udkast

11 Kramnitse Landskabet og naturen på egnen Landskabet er meget lavtliggende og fladt. Det var oprindeligt en del af Rødby Fjord, der i 1928 blev inddæmmet og tørlagt. Området blev afvandet med grøfter og kanaler, som præger landskabet på egnen. Bag en forholdsvis smal forstrand på. Ca. 5 m, hæver diget sig ca. 3-4,5 m. Stranden er rimeligt god. Inden for diget ligger adgangsvejen til området, der via trapper skaber adgang til diget. Det nye område I Kramnitse kan der udlægges 115 nye sommerhusgrunde. Mod øst grænser det nye område op til et skovrejsningsområde, som er tilplantet i de senere år. Mod vest grænser det op til åbne marker. Nord for området løber amtsvandløbet Hovedkanalen, som er tilløbet til pumpestationen i Kramnitse, der ligger vest for sommerhusområdet. De nye sommerhusgrunde respekterer de beskyttede diger, hegn og vandhuller i området, der indgår i de fælles friarealer. Det sydlige dige vil med sin markante højde og træbeplantning afgrænse området rent visuelt. Den kommende bebyggelse vil næppe være synlig fra offentlig vej, kystdige eller eksisterende sommerhusområder, da den vil ligge skjult bag ved eksisterende og planlagte skovrejsningsområder, levende hegn samt det høje dige. [Billede] [Kort] Eksisterende bindinger Området er i regionplan 2005 udpeget som jordbrugs- og beskyttelsesområder. Naturarealerne ligger her mellem sommerhusområderne omkring Kramnitse sluse, hvor området er regionalt naturbeskyttelsesområde. Bag det eksisterende sommerhusområde er naturindholdet i landskabet ønsket forøget gennem udlæg af skovrejsningsområder og økologiske forbindelser. For det foreslåede område friholdes de økologiske forbindelser og skovrejsningsområderne. Der rejses for tiden ny skov i området. Den nye skov vil medvirke til at indpasse det nye sommerhusområde i det åbne flade landskab og forøge de rekreative oplevelsesmuligheder i områderne. Der foreslås offentlige stier gennem de nye områder ud til afvandingskanaler og skovområder. Bebyggelsen vil ikke være synlig fra vandsiden. I det ønskede sommerhusområde findes diger, der er beskyttet af paragraf 4 i naturbeskyttelsesloven. De friholdes for bebyggelse samtidig med, at der udlægges grønne områder i tilknytning til dem. Et mindre vandhul friholdes ligeledes. Bebyggelsen er trukket væk fra de udlagte økologiske forbindelser omkring afvandingskanalerne. Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på ca. 46 ha til sommerhusformål nord for det eksisterende sommerhusområde ved Kramnitse. 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udstykkes 115 sommerhusgrunde indenfor området bag Kramnitse 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. Udkast

12 Femø Vest Landskabet og naturen på egnen Landskabet på Femø er meget bakket. Det er præget af udsigter mod havet og de øvrige omkringliggende små øer samt de mange levende hegn, der går fra midten af øen og ud. Det foreslåede område til sommerhusgrunde ligger på et område, der er omgivet af levende hegn. Det ligger umiddelbart op til det område, hvor der holdes Femø Jazz i 2 uger om sommeren. Det nye område I det foreslåede sommerhusområde kan der udlægges 25 sommerhusgrunde. Området ligger ikke bagved et sommerhusområde, men det vil med sin beliggenhed bag eksisterende hegn og småbevoksninger samt afskærmende naturbeplantning omkring de yderste grunde falde godt ind i det åbne land. Bebyggelsen vil være delvist skjult af beplantning, og således ikke påvirke det omgivende mose- og græslandskab i væsentlig grad. Ud fra en samlet betragtning vurderes det, at området ikke vil få væsentlig negative konsekvenser for landskabet. 25 nye sommerhusgrunde på Femø vil kunne medvirke til at stimulere den økonomiske udvikling på øen. [Billede][Kort] Eksisterende bindinger I det ønskede sommerhusområde findes der naturelementer, der er beskyttet af paragraf 3 og 4 i naturbeskyttelsesloven. Det drejer sig om to beskyttede diger og et beskyttet vandhul mod nord samt et moseområde mod sydøst. I forslaget til sommerhusområde er der taget hensyn til disse naturelementer. Vandhullet og det nordlige dige er således friholdt. I lokalplanlægningen skal der yderligere tages hensyn til bevaring af moseområdet i det sydøstlige hjørne af grunden. Området ligger landværts strandbeskyttelseslinjen. Området vil ikke være synligt fra kysten på grund af den eksisterende beplantning mellem det foreslåede nye område og kysten. Femø ligger i sin helhed indenfor et jordbrugs- og beskyttelsesområde i henhold til regionplan Det vurderes imidlertid at den skitserede disponering af området tilgodeser de overordnede hensyn omkring landskabsbeskyttelse på Femø. Det foreslåede område grænser mod vest op til NATURA 2000 område. I forbindelse med lokalplanlægningen skal der derfor laves en vurdering af konsekvenserne af ny bebyggelse for beskyttelsesinteresserne i NATURA 2000 området. Der er her primært tale om fugleinteresser. Et vigtigt tiltag vil være oplysning og formidling om hensynsfuld adfærd. Desuden er det vigtigt, at aktiviteterne ikke udvides på de lavvandede områder. Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på ca. 4,6 ha til sommerhusformål på den vestlige del af Femø. 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udstykkes 25 sommerhusgrunde indenfor området. Udkast

13 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. Femø Øst Landskabet og naturen på egnen Landskabet på Femø er meget bakket. Det er præget af udsigter mod havet og de øvrige omkringliggende små øer samt de mange levende hegn, der går fra midten af øen og ud. Det foreslåede område ligger på den østlige del af øen i et kuperet terræn bagved et eksisterende sommerhusområde. Det nye område Der kan i området udlægges maksimalt 10 sommerhusgrunde. Området ligger bagved det eksisterende sommerhusområde ved Ll. Strandgård. Området ligger vest for adgangsvejen til supplering af det nuværende område. Mod vest afgrænses udstykningsområdet af et nord-sydgående beskyttet dige og mod øst af en afskærmende beplantning langs med offentlig vej og et eksisterende sommerhusområde. Udstykningsområdet respekterer det mod syd beliggende vådområde, hvoraf en del af arealet indgår som et friareal, som vil tilføre området nogle naturmæssige kvaliteter. Sammen med de 25 sommerhusgrunde på vestsiden vurderes de at kunne styrke lokaløkonomien. Det skitserede sommerhusudstykningsområde vil således ikke i væsentlig grad påvirke det omkringliggende bakkede landskab, med sin beliggenhed på et areal der skråner ned mod et eksisterende sommerhusområde. Bebyggelsen i udstykningsområdet vil fra vandsiden være helt skjult af det eksisterende sommerhusområde, Ll. Strandgård. Fra landsiden vil området især være synlig fra offentlig vej men ved en egnstypisk beplantning mellem udstykningsområdet og den offentlige vej vil bebyggelsen i udstykningen med tiden kunne ligge delvist skjult. [Billede][Kort] Eksisterende bindinger Diget mod øst er beskyttet af paragraf 4 i naturbeskyttelsesloven, men det holdes udenfor den foreslåede sommerhusbebyggelse. Det samme gælder lavbundsarealet mod syd, der er fastlagt i Regionplan På baggrund af de få grunde vurderes det, at udvidelsen af sommerhusområdet ikke vil have indflydelse på det øst for liggende NATURA 2000 område. Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på ca. 1,8 ha til sommerhusformål nord for det eksisterende sommerhusområde. 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udstykkes 10 sommerhusgrunde indenfor området. Udkast

14 3 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. Udkast

15 Fejø Landskabet og naturen på egnen Øen er en moræneflade, der fra kysterne skråner op mod de to byer Vesterby og Østerby, som i kote 8-12 ligger som et sammenhængende bånd østvest hen over øen. Ved Vesterby findes havnen med færge til Lolland, og lige sydøst herfor ligger et ældre sommerhusområde. Øen er præget af en del spredtliggende huse og af spredt bevoksning bl.a. i form af læhegn og frugtplantager. Øen har også vide udsyn, især fra byerne mod syd ned til kysten og den markant beliggende kirke Det nye område I det foreslåede område kan der udlægges maksimalt 50 sommerhusgrunde. Området er i dag landsbrugsjord og en lille del er tilplantet med æbletræer. Området grænser mod vest op til en vej og det eksisterende sommerhusområde. Mod nord grænser området op til Vesterby, mens det mod øst afgrænses af et markskel. Områdets østgrænse er højtliggende med mulighed for at se kysten og havet i syd. Områdegrænsen mod syd dannes i øvrigt af strandbeskyttelseslinjen. I den sydlige del af området findes et vandhul med beplantning omkring. Bortset fra æbletræerne langs vejen er området i øvrigt uden bevoksning. Den højtliggende østlige del af området skal friholdes for bebyggelse. Det ubebyggede område kan indgå som fælles areal, men kan ikke udstykkes eller medregnes som grundareal for de enkelte sommerhusgrunde. Områdets sydlige del, der grænser mod strandbeskyttelseslinjen foreslås udlagt til grønt område. Området vil med en afskærmende beplantning omkring de yderste grunde kunne danne en naturlig afgrænsning mod det åbne land og de friholdte bakkedrag. Bebyggelsen vil være vanskelig at se fra kysten, skjult af det eksisterende sommerhusområde eller af ny beplantning og det kuperede terræn. Ud fra en samlet betragtning vurderes det at en nænsom udlægning af sommerhusgrunde i området ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for landskabet. 50 nye sommerhusgrunde på Fejø vil kunne medvirke til at stimulere den økonomiske udvikling på øen. [Billede][Kort] Eksisterende bindinger Der er ingen direkte beskyttelseshensyn på det areal, hvor der ønskes nye sommerhusgrunde på Fejø. Arealet ligger landværts strandbeskyttelseslinjen. Med den viste friholdelse af bakkedraget vil bebyggelsen ikke være synlig fra vandsiden. Kystlinjen og vandarealet umiddelbart syd for det ønskede område ligger indenfor NATURA 2000 område. I forbindelse med lokalplanlægningen skal der derfor laves en vurdering af konsekvenserne af ny bebyggelse for beskyttelsesinteresserne i NATURA 2000 området. Der er her primært tale om fugleinteresser. Et vigtigt tiltag vil være oplysning og formidling om hensynsfuld adfærd. Desuden er det vigtigt, at aktiviteterne ikke udvides på de lavvandede områder. Retningslinjer 1 Der udlægges et areal på 13,7 ha til sommerhusformål nord for det eksisterende sommerhusområde. 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt udstykkes 50 sommerhusgrunde indenfor området. Udkast

16 3 Det skal gennem lokalplanlægningen sikres, at det med signatur på kortskitsen viste areal ikke kan bebygges. 4 Ved kommune- og lokalplanlægning for arealet skal det sikres, at myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra berørte myndigheder. 4. Miljøvurdering af forslaget til landsplandirektiv I forbindelse med udarbejdelse af dette forslag til landsplandirektiv er der foretaget nedenstående miljøvurdering af forslaget til landsplandirektiv i forhold til reglerne i lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer. Efter loven påhviler det den myndighed, der er ansvarlig for tilvejebringelsen af planen eller programmet at tage stilling til spørgsmålet, om planen eller programmet er omfattet af loven. Desuden kan myndigheden beslutte at gennemføre en miljøvurdering i yderligere omfang. Miljøvurderinger (miljørapport) skal efter loven kun indeholde de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et planhierarki planen eller programmet befinder sig. I forhold til lovens regler, herunder især dens bilag 1 (Oplysninger omhandlet i 7, stk. 2) udgør følgende oplysninger miljørapporten: A. Landsplandirektivet giver kommuner mulighed for inden for fastlagte rammer at udvide sommerhusområder i kystnærhedszonen, idet det bl.a. samtidig skal være godtgjort, at udvidelsen ikke vil tilsidesætte væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser, samt at udvidelsen kan forventes at få en lokal økonomisk effekt. B. For de områder, der indgår i forslaget gælder, at aspekter af deres nuværende miljø- og naturtilstand er beskrevet i forslaget i forhold til de enkelte områder under overskrifterne Landskabet og naturen på egnen, Det nye område, og Eksisterende bindinger. Såfremt forslaget eller dele heraf ikke gennemføres, vil de pågældende områder forblive uændrede med zonestatus efter planloven som landzone og med de anvendelsesformål, der er mulige i landzonen efter planloven og anden lovgivning. C. Forhold i områder, der ikke indgår i forslaget, men som kan blive miljømæssigt berørt af udvidelsen af sommerhusområder, vil blive vurderet i forbindelse med den videre kommunale planlægning, og i den forbindelse kan henvises til en række af forslagets generelle retningslinjer (forslaget kapitel 2). D-E. Udkast

17 Forslaget med de anførte udpegede områder er udarbejdet under iagttagelse af hensyn til natur og miljø, og det fremgår fx ad forslagets generelle retningslinjer kapitel 2.1 og 2.2, at der i den videre kommunale planlægning skal foretages vurderinger i forhold til EU-regler (direktiver 79/409/EØF og 92/43 EØF). For de områder, der indgår i forslaget til landsplandirektiv gælder bl.a., at områderne ligger bag ved eksisterende strandbeskyttelses- og klitfredningslinjer, at områderne, bortset fra et af områderne på Femø, ligger bag ved eksisterende sommerhusområder, at områderne ikke ligger inden for internationale naturbeskyttelsesområder (habitat- og fuglebeskyttelsesområder), at områderne er vurderet med hensyn til landskabelig fremtræden, og at områdernes udbygning kan forventes at få en vis positiv lokaløkonomisk effekt. F. Der stilles i forslaget krav om, at kommunerne gennemfører miljøvurdering i forhold til loven. Ved vurderingerne af de forslag som kommunerne har fremlagt i arbejdsgruppen er der bl.a. på baggrund af foretagne besigtigelser af områder omfattet af forslaget, og på baggrund af det ovenfor anførte punkt D-E om vurderingskriterier lagt vægt på at skåne natur og miljø, herunder landskabelige og visuelle hensyn, og der kan for de udpegede områder henvises til forslagets angivelser for de enkelte områder. Udvidelsen af sommerhusområder indebærer en øget mulighed for befolkningen for at få rekreative og naturmæssige oplevelser ved vore kystlandskaber. En følge af udvidelserne vil fx være anlæg af lokal infrastruktur til og i områderne (forsyning, veje mv.) og en forøget lokal trafik kan forventes især i ferieperioder. Disse forhold skal inddrages af kommunerne i den videre planlægning. G. For at modvirke negative virkninger på natur og miljø af gennemførelsen af landsplandirektivet er der med forslaget lagt op til, at kommunernes videre planlægning skal ske med iagttagelse af en række generelle retningslinjer (kapitel 2), og nogle områdevis fastlagte bindinger ( Eksisterende bindinger ) og ( Retningslinjer ). H. Overvågning af den videre myndighedsbehandling i forlængelse af miljøministerens udstedelse af landsplandirektivet vil finde sted i Skov- og Naturstyrelsen, idet styrelsen og andre statslige myndigheder efter planloven modtager kommunernes forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg i planforslagenes høringsperiode. Hertil kommer at styrelsen efter naturbeskyttelsesloven og skovloven har forskellige kompetencer (tilladelser, dispensationer mv.) der vil være aktuelle i forhold til områderne, som direktivet omfatter. J. Et kortfattet resumé af ovennævnte punkter A-H: Det fremgår, at der med forslaget til landsplandirektiv om udpegning af nye sommerhusområder er foretaget vidtgående hensyn til natur og miljø, herunder i henseende til landskabelige kvaliteter, i forbindelse med vurderinger og prioriteringer af forslagene fra kommunerne. Udkast

18 Hertil kommer, at forslaget indebærer, at kommunerne i den videre planlægning skal tage hensyn til nogle relevante miljø- og naturforhold, som det bl.a. fremgår af forslaget kapitel 2 (Generelle retningslinjer) og af supplerende retningslinjer, nævnt under de enkelte områder. Der vil fra statslig side være en overvågning af planlægningen i forlængelse af landsplandirektivet og den videre kommunale planlægning. Kommunerne vil overvåge virkninger af gennemførte planer i forbindelse med kommunernes almindelige planlægningsopgaver mv. Udkast

19 Kolofon Forslag til landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø Juni 2006 Udarbejdet af Miljøministeriet i samarbejde med Storstrøms Amt og Ravnsborg og Rudbjerg kommuner. Forarbejdet til landsplandirektivet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Lars Erik Larsen, kommunaldirektør Rudbjerg Kommune og kontaktperson for Lolland Kommune Torben Ryder, planlægger, Rødby Kommune Henrik Knuth-Winterfeldt, kontorchef, Skov- og Naturstyrelsen Malene Wiinblad, fuldmægtig, Skov- og Naturstyrelsen Glen Polano, direktør, Østdansk Turisme Ebbe M. Olesen, Natur og Planchef, Storstrøms Amt Kitty Sommer, Regionplanlægger, Storstrøms Amt Jan Christensen, Planlægger Holeby Kommune Jørgen Jørgensen, Planlægger Ravnsborg Kommune Christian B. Smith, Projektleder for Vækstsamarbejdet Lolland-Falster Dorther Winther Selmer, Programansvarlig for Mål 2 Storstrøms Amt Layout xx Forsidekort Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet Kortgrundlag Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen Henvendelse angående forslaget Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon Telefax E-post Udkast

Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø. Januar 2007

Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø. Januar 2007 Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø Januar 2007 Indhold Offentliggørelse af landsplandirektiv... 3 Landsplandirektiv... 4 Generelle retningslinjer... 7

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008 for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner Marts 2008 Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Mørkholt, Vejle Kommune... 6 4 Saxild, Odder Kommune...

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. oktober 2006

Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. oktober 2006 Forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland oktober 2006 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelle retningslinjer... 6 Christiansfeld Kommune - Sandersvig...

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. December 2006

Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. December 2006 Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland December 2006 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelle retningslinjer... 6 Farsø Kommune - Lovns... 9

Læs mere

Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. april 2007

Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. april 2007 for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland april 2007 Indhold Offentliggørelse af landsplandirektiv... 3 1... 4 2 Generelle retningslinjer... 7 3 Det sønderjyske område... 9 4 Haderslev

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Oktober 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Oktober 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande Oktober 2010 Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 5 3 De enkelte områder:... 9 Esbjerg Kommune

Læs mere

Til Skov- og Naturstyrelsen.

Til Skov- og Naturstyrelsen. Til Skov- og Naturstyrelsen. 6. dec. 2006 Indsigelse mod forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. Der foreslås i landsplandirektivet et nyt sommerhusområde

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. Marts 2007

Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. Marts 2007 for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Marts 2007 Indhold Offentliggørelse af landsplandirektiv... 3 1... 4 2 Generelle retningslinjer... 7 3 Det nordjyske område... 9 4 Vesthimmerlands

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Tillæg til Planstrategi Nordfyn

Tillæg til Planstrategi Nordfyn Tillæg til Planstrategi 2015 Nordfyn Juli 2017 1 2 Bårdesø Indhold Indledning 5 En samlet turismestrategi 7 Strandgyden, Skåstrup 8 Det nye område Strandgyden 9 Nordstrandsvej, Tørresø 10 Det nye område

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For et nyt sommerhusområde øst for Bjerge Nordstrand KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg & Miljø Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Maj 2010

Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Maj 2010 Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande Maj 2010 Indhold Forord... 3 1 Indledning... 4 2 Generelle retningslinjer... 6 3 De enkelte

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Indhold. Forslag til landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen 2

Indhold. Forslag til landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen 2 Indhold Forord... 3 1 Indledning... 4 2 Generelle retningslinjer... 6 3 Bornholms Regionskommune... 9 4 Fyns Amt... 14 5 Nordjyllands Amt... 26 6 Ringkøbing Amt... 41 7 Storstrøms Amt... 51 8 Sønderjyllands

Læs mere

Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland

Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 202 Offentligt Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland v/trine Kristoffersen, Teamleder Planer og Kort Den 14. januar

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner

Landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 6 3 Mørkholt, Vejle Kommune... 8 4 Saxild, Odder Kommune... 10

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv.

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Natur & Miljø 10. juni 2014 Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Dette notat beskriver de bindinger mv., der gælder for forsvarets arealer på Hyby Fælled. Notatet er udarbejdet gennem

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005

Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005 Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005 Kommuner med et eller flere områder i Landsplandirektivet. Indhold Offentliggørelse af Landsplandirektiv... 3 1 Landsplandirektiv...

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Lokalplan nr. 69 samt kommuneplantillæg nr. 3. For sommerhusområde ved Godthåbs Alle og Bøtø Ringvej på Marielyst

Lokalplan nr. 69 samt kommuneplantillæg nr. 3. For sommerhusområde ved Godthåbs Alle og Bøtø Ringvej på Marielyst Lokalplan nr. 69 samt kommuneplantillæg nr. 3 For sommerhusområde ved Godthåbs Alle og Bøtø Ringvej på Marielyst 2 Indledning 3 Lokalplanens indhold 3 Forholdet til den øvrige planlægning 4 Forholdet til

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007.

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007. 1 2. marts 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner

Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner 26. april 2017 Hans Erik Cutoi-Toft Præsentation Hans Erik Cutoi-Toft, Afdelingschef, Søterritoriet Kystdirektoratet, Naturstyrelsen 2 /

Læs mere

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Udkast Forslag til Lov om udstykning og salg af statens arealer, som er udlejet som sommerhusgrunde i Rødhus Klit, Blokhus Klitplantage, Bjerghuse ved Fjand og Tranum Ejstrup Strand 1. Loven gælder for

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund DEBAT R e g i o n p l a n 2001-2012 TILLÆG 20 Udvidelse af golfbane mellem Tårnborg- parken og Høneklint i Korsør Kommune Projektet og dets baggrund Korsør Kommune og Korsør Golfklub ønsker golfbanen i

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune Herning Kommune Att. Lisbet Rørbæk Abildtrup Sendes pr. mail til: beklr@herning.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00086 Ref. GIOSI Den 19. december 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 3. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00120 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerlands

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 35 Sommerhusområde Vejlby Klit Syd LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 40 Sommerhusområde Vejlby Syd Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:... 2 Oversigtskort

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere