Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale"

Transkript

1 Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale 1. Forord Flavon Group Polska sp. z o.o. i det følgende kaldet Flavon Group distribuerer produkter beregnet til personligt brug for Flavon Klubs uafhængige Medlemmer. Formålet med Klubben er: a) at forbedre kvaliteten samt forlænge Klub Flavon Medlemmers liv ved at indtage de af Flavon Group fremstillede kosttilskud af fremragende kvalitet, som medfører en reform af Medlemmers kostvaner. Klubmedlemmer tilbyder produkterne først og fremmest i sine familiemedlemmers og venners kreds. De kan også rekommandere nye medlemmer. Produkterne er udelukkende beregnet til direkte fordeling i MLM systemet, som betyder, at det er forbudt at sælge disse i traditionel handel eller via Internettet. b) forøgelse af økonomiske fordele for Medlemmer, som deltager i udvidelsen af forbrugernetværket, samt lige som økonomisk uafhængighed for Medlemmer med de største succeser. Hverken Flavon Groups medarbejdere eller Klubmedlemmer må love andre konkrete gevinster eller indtægter. Hvert Klubmedlem kan opnå disse via sin individuelle indsats og engagement. Det er forbudt at udbrede informationer om produkter, der er egnet til at vildlede forbrugere, lige som det er forbudt at afgive erklæringer om produkternes helbredende virkning. Klubmedlemmer er hverken befuldmægtigede for Flavon Klub eller Flavon Group, og er ikke berettiget til at afgive erklæringer på vegne af de ovennævnte. Klubmedlemmer er uafhængige, de handler dog på grundlag af Regelsættet, Medlemsaftaler, Etisk Kodeks, samt andre aftaler og lovbestemmelser. 2. Ordliste Klubmedlem: en myndig fysisk person, som har erhvervet mindst en papkasse med produkter (den så kaldte registreringskasse) og underskrevet Flavon Klubs Medlemsaftale, som er blevet godkendt af Flavon Group. Efter tiltræden til Forbruger Klubben får det nye Klubmedlem et velkomstbrev fra Flavon Group, som indeholder medlemmets id nummer. Sponsor: Klubmedlemmer, som hjælper andre med at tilslutte sig Klubbens netværk i henhold til regelsættet og opbygger sin egen gruppe. Det er Sponsorens pligt at arbejde aktivt for en mest mulig udvidelse af strukturen ved at underskrive aftaler med nye Klubmedlemmer samt støtte og hjælpe sin egen eksisterende gruppe lige som deltage i trænings. Øverste sponsorlinje: forbindelse mellem Klubmedlemmet, dets aktive sponsor og sponsor for den aktive sponsor mm., som har introduceret Klubmedlemmet til Flavon Klubs netværk og som giver Klubmedlemmet support mht. netværksarbejdet. Alle sponsorlinjer starter med Flavon Group. Sponsorlinjen bevares også når et af dens Medlemmer er uaktivt, er fratrådt netværket, blevet suspenderet eller udelukket fra netværket. I dette tilfælde bliver sponsorlinjen under dette medlem rykket et niveau op. Sponsorlinje: forbindelse mellem Klubmedlemmet og de af ham/hende introducerede aktive Klubmedlemmer. Gruppe: samling af det pågældende Klubmedlems samtlige sponsorlinjer. En gruppe kan omfatte én eller flere sponsorlinjer. Aktivitetskasse: den første kasse med produkter med en værdi af 3 points, som er blevet købt i den pågældende afregningsmåned. Dette er en af forudsætninger for at kunne optjene provisionen for salgsvolumen i den pågældende måned. Selve købet af aktivitetskassen betyder ikke, at Klubmedlemmet anses for at være aktivt. Aktivt Klubmedlem: Klubmedlemmer, som efterkommer sine pligter som sponsorer, fører rimelig aktivitet med henblik på mest muligt effektivt salg af produkter og udvidelse af sin netværksstruktur, deltager jævnligt i Flavon Groups trænings og seminarer og er i systematisk telefonisk, elektronisk eller personlig kontakt med firmaet Flavon Group. Månedlig salgsvolumen: summen af bestillinger afgivet af aktivt Klubmedlem i tidsrummet mellem den første og sidste arbejdsdag i den pågældende afregningsmåned, som er blevet betalt (betaling er modtaget på Flavon Groups konto) inden afslutningen af den pågældende måned. De nøjagtige afslutningsfrister med afslutningstidspunkter kan ses på Flavon Groups hjemmeside. Hvis et hvilket som helst beløb, afregningsformular eller en ny Medlemsaftale mm. er blevet modtaget på Flavon Groups adresse efter udløbet af denne frist, registreres det automatisk af Flavon Group for den næste måned. Tildeling af points:

2 a) registreringskasse eller aktivitetskasse: 3 points b) hver næste kasse købt i den pågældende måned (ud over aktivitetskassen): 2 points Kasse: 4 glas med Flavon max eller Flavonkids, Flavon Green, Flavon Active eller 3 glas med Flavon max Plus+. Flavon Group indvilliger i, at der købes kasser med uensartede glas (undtagen Flavon max Plus+ ). Godtgørelse: honorar til aktive Klubmedlemmer for deres arbejdsresultater i den pågældende måned i form af rabatter på produkter eller provisioner, som beregnes efter afslutning af den pågældende måned. Der skelnes mellem to slags provisioner i Flavon Group Forbruger Klub: a) grundprovision b) lederbonus (differencebonus og extra bonus) Beregning af provisionens størrelse: antal points optjent i afregningsmåned ud over sin egen aktivitetskasse i den pågældende sponsorlinje, hvor: - hver registreringskasse eller aktivitetskasse købt i sponsorlinjen og hver kasse købt som eget køb ud over registreringskassen/aktivitetskassen beregnes for det pågældende Klubmedlem som 3 PBV - hver kasse købt i sponsorlinjen ud over registreringskassen/aktivitetskassen giver 2 PBV Pointbasisværdi (PBV): den aktuelle pointbasisværdi udgør PLN 135,50 ved køb i Polen; 29,81 GBP for køb i Storbritannien; 33,88 euro for køb i andre lande, hvor Flavon Group ikke har sit hjemsted. Personlig salgsvolumen: kasser købt af Klubmedlem i eget navn i den pågældende afregningsmåned. Indehaver af Buffer: indehavere af buffer, dvs. Koordineringssted (i det videre: CP) kan være Klubmedlemmer, som: 1. inden for 2 på hinanden følgende måneder har optjent provision på PLN og mere månedligt; eller 2. for hvem der kautionerer økonomisk et Elite Medlem, som er vedkommendes nærmeste i sponsorlinjen og hvis gruppe i den foregående måned har opnået en salgsvolumen svarende til det pågældende niveau. Indehavere af buffer (CP) i Flavon Group indgår en særskilt aftale med det formål, at indehavere af buffer (CP) direkte kan forsyne nuværende og nye Klubmedlemmer med produkter. Indehavere af Buffer (CP) kan tage 12 kasser Flavon Group produkter i kommissionen, som de betaler for efter uddeling af produkterne. Indehavere af Buffer (CP) er forpligtet til at opgøre bufferen via sit elektroniske kontor (on line). Indehavere af Buffer (CP) modtager og indbetaler værdien af den solgte kasse/solgte kasser på Flavon Groups konto på transaktionsdagen. Det beløb for købte kasser, som er blevet betalt til Indehavere af buffer, er ikke Indehavers ejendom, dvs. Indehavere af buffer (CP) må ikke disponere frit over beløbet. Hvis Indehavere af buffer ikke straks leverer det ovennævnte beløb til Flavon Group, anses dette for at være en grov overtrædelse og medfører øjeblikkelig opløsning af Flavon Klubs Medlemsaftale og Aftalen om Buffer. Flavon Group udsteder fakturaer og tilskriver points til navne på de personer, der er nævnt i opgørelsen. Indehavere af Buffer er forpligtet at sende nye medlemsaftaler til Flavon Group straks efter aftalernes underskrift. 3. Nye Klubmedlemmer kan også være Indehavere af Buffer (CP) uden at skulle opfylde de ovennævnte forudsætninger, såfremt vedkommende ved afgivelse af bestilling/ modtagelse af buffer indbetaler til Flavon Group et beløb svarende til værdien af 12 kasser produkter. Klubmedlemmer kan fortryde Medlemsaftalen/Aftalen om Buffer indenfor en periode på 14 dage efter aftalens underskrift ved skriftligt at meddele fortrydelsen til Flavon Group Polska sp. z o.o. kontor: ( Kraków, ul. Nowosądecka 68). Klubmedlemmer kan fortryde aftalen uden at give en årsag hertil indenfor en periode på 14 dage fra indgåelse af salgsaftalen ved skriftligt at meddele fortrydelsen til Flavon Group Polska sp. z o.o. kontor ( Kraków, ul. Nowosądecka 68). Hvis aftalen er blevet indgået på afstand i henhold til Loven om beskyttelse af forbrugerrettigheder (Dz.U. /Polsk Lovtidende/ nr. 22, pos. 271) løber den ovennævnte frist fra datoen for udlevering af ting. Ved Klubmedlems fortrydelse streger Flavon Group Polska sp. z o.o. Klubmedlemmet af registret. I tilfælde af fortrydelsen er parterne forpligtet til straks (senest indenfor en periode på 14 dage) at tilbagelevere hinanden deres gensidige ydelser i uforandret stand, medmindre forandringen var nødvendig inden for grænserne er daglig ledelse. Det er forbudt at sælge Flavon produkter via etablerede detailforretninger eller Internettet. Klub Flavon Medlemmer kan udelukkende distribuere kosttilbud i form af direktsalg. On-line kontoret: Ved tilslutning til Flavon Forbruger Klub får Klubmedlemmer tildelt et personligt id nummer samt et kodeord, som giver adgang til at logge ind på online kontoret på hjemmesiden På den måde kan Klubmedlemmer modtage daglige informationer om aktiviteten af deres struktur, afgive bestillinger, afregne buffere (CP), downloade nødvendige dokumenter og få beskeder om aktuelle informationer vedrørende Flavon Groups aktiviteter.

3 Klubmedlemmer kan også se sin gruppes personlige salgsvolumen op til det 12. niveau, og for Klubmedlemmer i President rangen op til det 20. niveau. Klubmedlemmer i mindst President rangen kan ved skriftlig anmodning til Flavon Group forbeholde sig, at oplysninger om vedkommendes gruppe, herunder oplysninger om dennes salgsvolumen og dato for tiltræden til Klubben, skal være utilgængelige for sponsorer fra øverste linje. Ved imødekommelse af anmodningen underretter Flavon Group øverste linjen om de indførte begrænsninger. Flavon Group kan til enhver tid fratage Klubmedlemmer muligheden for at bruge online kontoret. Ved at give Klubmedlemmer adgang til online kontoret ønsker Flavon Group at lette og støtte Klubmedlemmers arbejde, dog har Klubmedlemmer ingen pligt til at gøre brug af disse faciliteter. Kommer Klubmedlemmer i tvivl om online kontorets kvalitet eller sikkerhed, skal vedkommende holde op med at bruge online kontoret og meddele problemet skriftligt til Flavon Group. 3. Udbetaling af provision Klubmedlemmer modtager sin provision i samme valuta, som provisionen er blevet optjent i; i henhold til gældende lovgivning i det land, hvori klubmedlemmers netværk, som har optjent provisionen, er aktiv; og i henhold til den aftale, som er blevet underskrevet med det for dette land relevante Flavon Group firma. Beløbet af provisionen til udbetaling skal derved overskride den maksimale værdi af rabatten på køb af en kasse produkter. Ved mindre beløb kumuleres disse og kan først udbetales efter overskridelse af den ovennævnte limit. Provisioner udbetales til Klubmedlemmer af Flavon Group Polska sp. z o.o. i tilfælde af personligt køb ud over aktivitetskassen og i tilfælde af Klubmedlems køb i Klubmedlemmets gruppe, i henhold til de nedenstående regler: Flavon Group udarbejder en provisionsopgørelse for hvert Klubmedlem, der har krav på udbetaling af provisionen på grundlag af salgsvolumen i den pågældende afregningsmåned. Opgørelsen er udelukkende vejledende og kan ikke danne grundlag for krav. Provisionen opgøres for hver valuta for sig alt efter, i hvilken valuta købet er foretaget. Flavon Group sender provisionsopgørelser til Klubmedlemmer pr. e mail inden for en frist på 15 dage efter afslutning af måneden. Er Klubmedlemmer uenige med oplysninger i opgørelsen eller afviger opgørelsen fra Klubmedlemmers egen opgørelse, kan vedkommende meddele dette skriftligt til Flavon Group Polska sp. z o.o. indenfor en periode på 15 dage fra modtagelse af opgørelsen. Reklamationer sendt efter udløbet af denne frist vil der ikke tages imod. Provisioner udbetales fra den 15. dag i en måned for den foregående måned efter at Klubmedlemmet har udstedt en faktura (provision plus moms) eller en regning (provision uden moms) på det i den ovennævnte opgørelse anførte beløb i henhold til de til enhver tid gældende lovbestemmelser. Efter afslutning af afregningsåret (som varer fra 1. januar til 31. december) er Klubmedlemmer forpligtet til at forevise over for Flavon Group en faktura eller en regning, som er blevet udstedt på korrekt vis af Klubmedlemmers firma på provisionen for det afsluttede afregningsår inden den dato, der er bekendtgjort på hjemmesiden (senest inden udgangen af januar måned). Ved manglende opfyldelse af denne pligt inden for den foreskrevne frist har Klubmedlemmer ikke krav på provisionen for det afsluttede afregningsår. Klubmedlemmer har ingen krav på udbetaling af denne provision. Forudsætninger for optjening og udbetaling af provisionen: status som aktivt Klubmedlem og, køb af aktivitetskasse i den pågældende måned, samt, virksomhedens (erhvervsdrivendes) med det i det pågældende land relevante aktivitetsområde udstedelse af en korrekt regning eller faktura. Virksomheden (erhvervsdrivende) skal være indregistreret og Klubmedlem skal være tegningsberettiget, aktiv og forskriftsmæssig deltagelse i Flavon Forbruger max Klubs netværk. Størrelse af godtgørelsen: 65% af pointbasisværdien af points for de i den pågældende afregningsmåned købte Flavon kasser kan opdeles blandt Klubmedlemmer som provision: 60% som grundprovision og 4% + 1% som lederbonus. Grundprovisionen må ikke spærres, medens lederbonussen kan godt spærres. Godtgørelse: a) Rabat - Flavon Group kan give aktive Klubmedlemmer rabat som forskud på provisionen på højst 300 PLN ved køb af en kasse; - I løbet af én måned kan rabatten bruges ved køb af maks. tre kasser produkter, dvs. den maksimale rabat i løbet af én måned udgør 3 x 300 PLN; - Har Klubmedlem ikke anvendt sin maksimale rabat for den pågældende måned, og det er fortsat muligt at give rabatten, skal rabatten kumuleres og kan anvendes inden for en periode på 6 måneder fra dens opståen. Rabatter fra forskellige måneder kan godt summeres.

4 - Rabatter må udelukkende anvendes ved køb af kasser til personligt brug inden for en periode på 6 måneder fra rabattens opståen; - Klubmedlemmer kan godt vælge, om de skal anvende hele rabatten eller en del heraf eller slet ikke anvende rabatten; i så fald kan vedkommende hvis forudsætninger for modtagelse og udbetaling af provisionen er opfyldt forhøje provisionen i pengeform med den ikke udnyttede rabat. - De kasser, som Klubmedlemmer har købt med rabatten, må ikke sælges videre (man må ikke disponere frit over disse med henblik på fortjeneste). De kan udelukkende anvendes til personligt brug for Klubmedlemmer og vedkommendes nærmeste familie. b) pengeform Hvis Klubmedlemmer har krav på en provision, som er højere end den maksimale rabat, eller hvis Klubmedlemmer ikke agter at gøre brug af rabatterne, så kan Flavon Group Polska udbetale disse beløb udelukkende på grundlag af en korrekt faktura/regning (se forudsætninger for udbetaling af provision) udstedt af Klubmedlemmets firma. Klubmedlemmer, som ikke er momsregistreret, får provisionen efter opgørelsen og dem, der er momsregistreret modtager opgørelsens beløb + moms. Arter af grundprovision: 4. Indtægtsarter 1. Godtgørelse for personlig salgsvolumen: Klubmedlemmer har ikke krav på provisionen for køb af egen aktivitetskasse i den pågældende måned. Har Klubmedlemmer i den pågældende måned købt flere kasser, så uafhængigt af datoen for tiltræden til netværket får vedkommende krav på godtgørelse svarende til 20% af PBV for hver kasse købt ud over aktivitetskassen (i dette konkrete tilfælde er grundlaget for udbetaling af provisionen 3 points). 2. Hurtig start: 3 aktive niveauer af øverste sponsorlinje, som ligger direkte over det nye Klubmedlem får følgende provision i introduktionsmåneden og den næste måned (forudsat af at det nye Klubmedlem har købt aktivitetskassen): for den første købte kasse (3 points), for hver næste kasse (2 points) som fordeles mellem niveauerne i forholdet %. I tilfælde af købet af hver næste kasse ud over aktivitetskassen udbetaler Flavon Group til Klubmedlemmet 20% i form af personlig godtgørelse. I denne situation er der 40% tilovers til fordeling i øverste sponsorlinje, fordi Flavon Group ud fra de 60% af beløbet til fordeling har udbetalt 20% i form af personlig godtgørelse. Derfor udgør pointværdien begyndende fra den 2. kasse 2 points for hver kasse. 3. Niveaubonus: en bonus på 5%, som opstår på hvert af de 12 aktive niveauer nedad, ved køb af aktivitetskasser af de Klubmedlemmer, som har lagt Hurtig Start perioden efter sig og tilhører den pågældende gruppe. Ved køb af hver næste kasse ud over aktivitetskassen udbetaler Flavon Group til Klubmedlemmet 20% i form af personlig godtgørelse. I denne situation er der 40% tilovers i sponsorlinjen til fordeling blandt de 12 niveauer (dybder). Bonussystemet for Hurtig Start: a) hvert Klubmedlem, som i den pågældende afregningsmåned har optjent 40 points i forbindelse med de nye Klubmedlemmers salgsvolumen (Hurtig Start) på 3 efter hinanden følgende niveauer har krav på 1 kasse Flavon produkter gratis; b) hvert Klubmedlem, som i den pågældende afregningsmåned har optjent 80 points i forbindelse med nye Klubmedlemmers salgsvolumen (Hurtig Start) på 3 efter hinanden følgende aktive niveauer, har krav på 2 kasser Flavon produkter gratis; c) hvert Klubmedlem, som i den pågældende afregningsmåned har optjent 120 points i forbindelse med nye Klubmedlemmers salgsvolumen (Hurtig Start) på 3 efter hinanden følgende aktive niveauer, har krav på 3 kasser Flavon produkter gratis; /Bonuskasser er udelukkende beregnet til eget brug og afprøvning, hvorfor der ikke gives nogen points for bonuskasser./ Lederniveauer og bonusser I Flavon Forbruger Klub skelnes der mellem 7 lederniveauer, hvor det 7. niveau (President) er opdelt i 5 trin. a) Team Leader: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 aktive niveauer optjener 100 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Team Leader og bære et mærke. Desuden vil det Klubmedlem, som for første gang har opnået dette niveau, blive af Flavon Group inviteret sammen med en ledsagende person (et myndigt familiemedlem) til en 2 dags træning/konference i Polen med overnatning for firmaets regning. Krav på den ovennævnte gratis træning/konference ophører, hvis lederen ikke har gjort brug af det på to efter hinanden følgende

5 tidspunkter efter opnåelse af Team Leader niveauet. Deltagelse i træning/konference er obligatorisk og har til formål at øge salgsresultater. b) Team Leader plus: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 aktive niveauer optjener 250 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Team Leader plus og har krav på 1% bonus af salgsvolumen på 12 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt Klubmedlem, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået niveauet Team Leader plus, Elite, Elite plus, Diamondelite, Diamond Elite plus, President eller President Plus. c) Elite: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 aktive niveauer optjener 500 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Elite, bære et gyldent mærke og har krav på 2% bonus af salgsvolumen på 12 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt Klubmedlem, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. Desuden vil det Klubmedlem, som for første gang har opnået dette niveau, blive af Flavon Group inviteret til en weekendtræning/weekendkonference for 2 personer under luksusvilkår, som vedkommende kan gøre brug af sammen med et myndigt familiemedlem. Krav på den ovennævnte gratis træning/konference ophører, hvis lederen ikke har gjort brug af dette ved førstkommende frist efter opnåelse af Elite niveauet. d) Elite plus: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 niveauer optjener 750 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Elite plus og har krav på 2% differencebonus af salgsvolumen på 12 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt Klubmedlem, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. e) Diamond Elite: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 aktive niveauer optjener 1000 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Diamond Elite, bære et gyldent mærke med diamant og har krav på 3% extra bonus af salgsvolumen på 12 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt Klubmedlem, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. Desuden vil det Klubmedlem, som inden for 12 måneder fra den første kvalificering til Diamonde Elite niveau har opnået dette niveau to gange og har samtidig optjent mindst 40 points for Hurtig Start i kvalifikationsmåneden, blive inviteret af Flavon Group til en udenlandsk træning/konference under luksusvilkår. Lederen kan gøre brug af træningen / konferencen sammen med et myndigt familiemedlem. Krav på den ovennævnte gratis træning/konference ophører, hvis lederen ikke har gjort brug af dette ved den førstkommende frist efter opnåelse af Diamond Elite niveauet. f) Diamond Elite plus: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 niveauer optjener 1750 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Diamond Elite plus og har krav på 3% differencebonus af salgsvolumen på 12 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt Klubmedlem, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. Det er en forudsætning for at kunne få lederbonus og deltage i de ovennævnte trænings, at der i kvalifikationsmåneden/kvalifikationsmånederne optjenes 40 points for Hurtig Start på 3 aktive niveauer. Flere oplysninger om aktuelle konkurrencer findes på Flavon Groups hjemmeside (www...). Såfremt dette bliver nødvendigt er Flavon Group berettiget til at anvise personer, som har opnået mindst Team Leader niveauet, til yderlige trænings (konferencer) ud over de i Regelsættet foreskrevne trænings. Den pågældende person har pligt til at deltage i træningen, som har til formål at forbedre salgsresultater. Ved begrænset antal pladser kan Flavon Group frit vælge deltagere efter eget skøn. Anvisning til træning foretages ved tilladelser lydende på navn, som sendes per e mail, per post og i hastende tilfælde meddeles pr. telefon af medarbejdere i Kundeservice. Ledere kan nægte deltagelsen i træning udelukkende når der foreligger stærke grunde herfor ved straks at underrette Flavon Group herom med angivelse af grunden til fraværelsen. Ved manglende opfyldelse af forpligtelser mht. gennemførelse af trænings uden rimelig grund kan Flavon Group reducere Lederes provision med størrelsen af den lederbonus, der er opnået i den sidste kvalifikationsmåned. g) President i: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 aktive niveauer optjener 2500 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen President, bære et gyldent mærke med 2 brillanter og har krav på 4% lederbonus af salgsvolumen på 20 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt samarbejdspartner, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. Desuden vil det Klubmedlem, som har opnået dette niveau for første gang, blive inviteret af Flavon Group til en træning/konference i udlandet under luksusvilkår, som vedkommende kan gøre brug af sammen med et myndigt familiemedlem. Krav på den ovennævnte gratis træning ophører, hvis lederen ikke har gjort brug af dette ved den førstkommende frist efter opnåelse

6 af President niveauet. Deltagelse i træningen/konferencen er obligatorisk og har til formål at øge slagsresultater. President uden nogen rang skal ikke optjene nogen points for Hurtig Start for at kunne få udbetalt lederbonus. Andelen på 1% af den salgsvolumen, som Flavon Group har optjent på internationalt marked i samtlige lande, skal en gang om året efter afslutning af afregningsåret fordeles forholdsmæssigt blandt Presidenter i rangen Rubin, Smaragd, Safir og Platin i form af differencebonus extra. ii. President Rubin: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, som kvalificerer sig selv til President niveauet og som i sit netværk på 6 aktive niveauer har mindst en person i President rangen (i hver linje tæller den samarbejdspartner, som ligger nærmest), og som uden for denne presidentlinje optjener i den pågældende måned 1000 salgsvolumenpoints på 6 niveauer. Vedkommende kan bruge titlen President Rubin, bære en gylden signetring med rubin og har krav på 4% lederbonus af salgsvolumen på 20 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af en anden aktiv samarbejdspartner, som ifølge kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. iii. President Smaragd: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, som kvalificerer sig selv til President niveauet og som i sit netværk på 6 aktive niveauer i separate linjer har mindst tre personer i President rangen (i hver linje tæller den samarbejdspartner, som ligger nærmest), og som uden for disse presidentlinjer optjener i den pågældende måned 1000 points salgsvolumen på 6 niveauer. Vedkommende kan bruge titlen President Smaragd, bære en gylden signetring med smaragd og har krav på 4% lederbonus af salgsvolumen på 20 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af en anden aktiv samarbejdspartner, som ifølge kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. iv. President Safir: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, som kvalificerer sig selv til President niveauet og som i sit netværk på 6 aktive niveauer i separate linjer har mindst fem personer i President rangen (i hver linje tæller den samarbejdspartner, som ligger nærmest), og som uden for disse presidentlinjer optjener i den pågældende måned 1000 slagsvolumenpoints på 6 niveauer. Vedkommende kan bruge titlen President Safir, bære en gylden signetring med safir og har krav på 4% lederbonus af salgsvolumen på 20 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af en anden aktiv samarbejdspartner, som ifølge kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. v. President Platin: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, som kvalificerer sig selv til President niveauet og som i sit netværk på 6 aktive niveauer i separate linjer har mindst ti personer i President rangen (i hver linje tæller den samarbejdspartner, som ligger nærmest), og som uden for disse presidentlinjer optjener i den pågældende måned 1000 salgsvolumenpoints på 6 niveauer. Vedkommende kan bruge titlen President Platin, bære en platin signetring med brillant og har krav på 4% lederbonus af salgsvolumen på 20 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af en anden aktiv samarbejdspartner, som ifølge kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. Spærring af lederbonusser Værdien af den spærrede bonus afhænger af størrelsen af den lederbonus, som spærrer en del af indtægterne. Hvis f.eks. et andet aktivt Klubmedlem, som i den pågældende måned har opnået Elite niveauet, spærrer en del af salgsvolumenen for Klubmedlemmet Diamond Elite, så for denne del kan vedkommende kun få 1% bonus extra, medens for den slagsvolumen, som stammer fra den ikke spærrede linje, har vedkommende fortsat krav på 3% bonus. Den minimale engangsbestilling svarer til en kasse produkter. 5. Bestilling af produkter Bestillingsmåder: a) Personligt: hvert Klubmedlem kan købe produkter personligt efter udfyldelse af bestillingskortet på Flavon Groups Kundeservicekontorer inden for kontorernes åbningstider. b) Andre bestillingsformer: bestillinger kan afgives per fax, e mail eller via online kontoret. Udførelse af bestillingen er betinget af, at betalingen er blevet indsat på eller overført til Flavon Groups bankkonto (oplysninger om de enkelte kontonumre for hver enkel valuta kan findes på Flavon Groups officielle hjemmeside). Inden betalingen skal man kontakte Flavon Groups medarbejder for at få aftalt transportvilkår. Prislisten vedrørende forsendelser kan fås på hjemmesiden Varer sendes på den arbejdsdag, som kommer efter den dag, betalingen for varer og transportomkostninger er blevet bogført på Flavon Groups bankkonto. Hvis forsendelsesadresse for bestillingen og den hos Flavon Group registrerede adresse for bestilleren ikke er identisk, skal dette meddeles samtidigt med afgivelsen af bestillingen. Bestillinger, som afgives i slutningen af en afregningsmåned, henregnes til den udløbende måned kun, hvis betalingen for de bestilte varer er blevet bogført på Flavon Groups bankkonto på den sidste arbejdsdag i afregningsmåneden inden for arbejdstimerne (oplysninger om frister for afslutning af de enkelte måneder kan findes på firmaets hjemmeside). Skulle et hvilket som helst beløb, en afregningsblanket, eller en ny Medlemsaftale være modtaget på Flavon Groups adresse efter udløbet af denne frist, registreres det automatisk af Flavon Group til den næste måned.

7 Bestillinger kan også afgives hos de personer, som har indgået bufferaftaler med Flavon Group. Ved disse bestillinger er det først og fremmest den person, som har buffer, der er ansvarlig for behørig udførelse af bestillingen. 6. Reklamationer Ved indsigelser af enhver art vedrørende kvaliteten af de købte produkter har køber ret til reklamation. Reklamationer skal indgives skriftlig med en beskrivelse af indsigelserne og de skal sendes sammen med det produkt, som der reklameres over, samt angivelse af returadressen til et af Kundeservicekontorer. Flavon Group forpligter sig til at behandle reklamationer straks. Skal reklamationen vise sig være begrundet, forpligter sig Flavon Group til vederlagsfrit at yde mangelfri omlevering af produkter. Omkostninger ved omleveringen afholdes af Flavon Group. Ved reklamationer over kvaliteten af varer efter udløbet af»mindst holdbar til«fristen er der ingen mulighed for omlevering. 7. Klubmedlemmer Hvert Klubmedlem er en uafhængig kontraktpart, som er forpligtet til at drive sine aktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne i Regelsættet, Medlemsaftalen, Etisk Kodeks, andre aftaler og lovgivningen i det land, hvori den pågældende driver sine aktiviteter. Kun myndige fysiske personer kan være Klubmedlemmer. Hvert Klubmedlem, som har krav på provision, kan få provisionen udbetalt på grundlag af en regning eller en faktura udstedt af vedkommendes firma alt efter vedkommendes forhold mht. momsregistreringen. Flavon Klubs Medlemmer skal straks underrette Flavon Group skriftligt om eventuelle ændringer af sine personoplysninger, firmaoplysninger eller virksomhedsoplysninger. Ved manglende underretning påtager sig Flavon Group intet ansvar for eventuelle indbetalinger foretaget på en forkert adresse eller til en forkert person. Flavon Group bevarer retten til at opsige denne aftale i tilfælde af misligholdelse af underretningspligten mht. ændringer af data. Et Klubmedlem kan kun blive klubmedlem én gang. Ægtefæller og samlevere kan være aftalens særskilte parter, men de kan kun sponsorere hinanden direkte i samme sponsorlinje. Ægtefæller hæfter solidarisk for deres positioner og de betragtes sammen. På samme måde som ovennævnte personer betragtes også Klubmedlemmers nærmeste familiemedlemmer (Klubmedlemmer kan hæfte over for Flavon Group for disse personers fejl). Overdragelse af status: Medlemsstatus i Flavon Klub er tilknyttet en konkret person. Den kan ikke overdrages eller sælges uden forudgående skriftligt samtykke fra Flavon Group. Anmodninger om samtykke til overdragelsen skal fremsættes skriftligt. Flavon Group tager beslutninger inden for en periode på 30 dage fra modtagelse af anmodningen. Ved overdragelsen mister den person, som opgiver sin medlemsstatus, sin position, gruppe. Den pågældende kan tiltræde Klubben igen, dog inden udløbet af det 1. år kan dette udelukkende ske via den pågældendes tidligere sponsor. Den pågældende kan dog ikke få sin gruppe tilbage. Den person, som opgiver sin medlemsstatus, har krav på den provision, som stammer fra perioden før overdragelsen. Den person, som erhverver medlemsstatus, har krav på den provision, som er blevet optjent efter overdragelsestidspunktet det er ikke muligt at modtage provisionen for den tid, i hvilken den pågældende person ikke havde nogen medlemsstatus. En fiktiv overdragelse eller underskrift af aftalen i svigagtigt øjemed er strengt forbudt. Hvis et Klubmedlem eller vedkommendes firma underskriver en sådan aftale eller bare ledsager underskrift af en sådan aftale anses dette for at være en grov misligholdelse af aftalen og medfører øjeblikkelig udelukkelse af Klubben. Ved ombytning af medlemsstatus mellem to Klubmedlemmer anvendes bestemmelser om overdragelsen af status, med den undtagelse, at begge personer forbliver Klubmedlemmer. Flavon Group kan nægte samtykket til ombytning af status, hvis der foreligger en begrundet mistanke om, at ombytningen foretages i ond tro. Sponsorskifte: er kun og udelukkende mulig med forudgående samtykke fra Flavon Group efter opfyldelse af følgende betingelser: Klubmedlem fremsætter en skriftlig anmodning om sponsorskifte, som skal være vedlagt underskrifter fra nuværende sponsorlinje (op til 12 aktive niveauer opad). Hvis sponsorlinjen ikke er så lang, skal Klubmedlems pligt til at samle underskrifter fra øverste linje række op til Flavon Group. Den person, som anmoder om sponsorskifte, mister sin tidligere position og får tilladelse til øjeblikkeligt at tilslutte sig Klubben en ny sponsor. Det pågældende Klubmedlem må ikke tage sin sponsorlinje med sig den overtages af dens direkte sponsor fra øverste linje. Fratræden fra Flavon Klub: Klubmedlemmer kan til enhver tid opsige Medlemsaftalen. Opsigelsen er virksom efter udløbet af 14 dage fra Flavon Groups modtagelse af skriftlig erklæring om aftalens opsigelse. Den fratrædende person mister sin gruppe. Den pågældende kan tiltræde Klubben igen, men inden udløbet af det 1. år kan dette dog udelukkende ske via den pågældendes tidligere sponsor. Den pågældende person kan dog ikke få sin gruppe tilbage. Udelukkelse af Flavon Klub: Klubmedlemmer, som er skyldige i alvorlig overtrædelse af Regelsættet, Medlemsaftalen, Etisk Kodeks, andre aftaler (og især, hvis vedkommende ikke opfylder sine pligter som aktivt Klubmedlem, ikke vedligeholder forbindelsen med og ikke samarbejder med firmaet) eller lovbestemmelser kan blive udelukket af Flavon Klub med

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Definitioner og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for Diners Club

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere