Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale"

Transkript

1 Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale 1. Forord Flavon Group Polska sp. z o.o. i det følgende kaldet Flavon Group distribuerer produkter beregnet til personligt brug for Flavon Klubs uafhængige Medlemmer. Formålet med Klubben er: a) at forbedre kvaliteten samt forlænge Klub Flavon Medlemmers liv ved at indtage de af Flavon Group fremstillede kosttilskud af fremragende kvalitet, som medfører en reform af Medlemmers kostvaner. Klubmedlemmer tilbyder produkterne først og fremmest i sine familiemedlemmers og venners kreds. De kan også rekommandere nye medlemmer. Produkterne er udelukkende beregnet til direkte fordeling i MLM systemet, som betyder, at det er forbudt at sælge disse i traditionel handel eller via Internettet. b) forøgelse af økonomiske fordele for Medlemmer, som deltager i udvidelsen af forbrugernetværket, samt lige som økonomisk uafhængighed for Medlemmer med de største succeser. Hverken Flavon Groups medarbejdere eller Klubmedlemmer må love andre konkrete gevinster eller indtægter. Hvert Klubmedlem kan opnå disse via sin individuelle indsats og engagement. Det er forbudt at udbrede informationer om produkter, der er egnet til at vildlede forbrugere, lige som det er forbudt at afgive erklæringer om produkternes helbredende virkning. Klubmedlemmer er hverken befuldmægtigede for Flavon Klub eller Flavon Group, og er ikke berettiget til at afgive erklæringer på vegne af de ovennævnte. Klubmedlemmer er uafhængige, de handler dog på grundlag af Regelsættet, Medlemsaftaler, Etisk Kodeks, samt andre aftaler og lovbestemmelser. 2. Ordliste Klubmedlem: en myndig fysisk person, som har erhvervet mindst en papkasse med produkter (den så kaldte registreringskasse) og underskrevet Flavon Klubs Medlemsaftale, som er blevet godkendt af Flavon Group. Efter tiltræden til Forbruger Klubben får det nye Klubmedlem et velkomstbrev fra Flavon Group, som indeholder medlemmets id nummer. Sponsor: Klubmedlemmer, som hjælper andre med at tilslutte sig Klubbens netværk i henhold til regelsættet og opbygger sin egen gruppe. Det er Sponsorens pligt at arbejde aktivt for en mest mulig udvidelse af strukturen ved at underskrive aftaler med nye Klubmedlemmer samt støtte og hjælpe sin egen eksisterende gruppe lige som deltage i trænings. Øverste sponsorlinje: forbindelse mellem Klubmedlemmet, dets aktive sponsor og sponsor for den aktive sponsor mm., som har introduceret Klubmedlemmet til Flavon Klubs netværk og som giver Klubmedlemmet support mht. netværksarbejdet. Alle sponsorlinjer starter med Flavon Group. Sponsorlinjen bevares også når et af dens Medlemmer er uaktivt, er fratrådt netværket, blevet suspenderet eller udelukket fra netværket. I dette tilfælde bliver sponsorlinjen under dette medlem rykket et niveau op. Sponsorlinje: forbindelse mellem Klubmedlemmet og de af ham/hende introducerede aktive Klubmedlemmer. Gruppe: samling af det pågældende Klubmedlems samtlige sponsorlinjer. En gruppe kan omfatte én eller flere sponsorlinjer. Aktivitetskasse: den første kasse med produkter med en værdi af 3 points, som er blevet købt i den pågældende afregningsmåned. Dette er en af forudsætninger for at kunne optjene provisionen for salgsvolumen i den pågældende måned. Selve købet af aktivitetskassen betyder ikke, at Klubmedlemmet anses for at være aktivt. Aktivt Klubmedlem: Klubmedlemmer, som efterkommer sine pligter som sponsorer, fører rimelig aktivitet med henblik på mest muligt effektivt salg af produkter og udvidelse af sin netværksstruktur, deltager jævnligt i Flavon Groups trænings og seminarer og er i systematisk telefonisk, elektronisk eller personlig kontakt med firmaet Flavon Group. Månedlig salgsvolumen: summen af bestillinger afgivet af aktivt Klubmedlem i tidsrummet mellem den første og sidste arbejdsdag i den pågældende afregningsmåned, som er blevet betalt (betaling er modtaget på Flavon Groups konto) inden afslutningen af den pågældende måned. De nøjagtige afslutningsfrister med afslutningstidspunkter kan ses på Flavon Groups hjemmeside. Hvis et hvilket som helst beløb, afregningsformular eller en ny Medlemsaftale mm. er blevet modtaget på Flavon Groups adresse efter udløbet af denne frist, registreres det automatisk af Flavon Group for den næste måned. Tildeling af points:

2 a) registreringskasse eller aktivitetskasse: 3 points b) hver næste kasse købt i den pågældende måned (ud over aktivitetskassen): 2 points Kasse: 4 glas med Flavon max eller Flavonkids, Flavon Green, Flavon Active eller 3 glas med Flavon max Plus+. Flavon Group indvilliger i, at der købes kasser med uensartede glas (undtagen Flavon max Plus+ ). Godtgørelse: honorar til aktive Klubmedlemmer for deres arbejdsresultater i den pågældende måned i form af rabatter på produkter eller provisioner, som beregnes efter afslutning af den pågældende måned. Der skelnes mellem to slags provisioner i Flavon Group Forbruger Klub: a) grundprovision b) lederbonus (differencebonus og extra bonus) Beregning af provisionens størrelse: antal points optjent i afregningsmåned ud over sin egen aktivitetskasse i den pågældende sponsorlinje, hvor: - hver registreringskasse eller aktivitetskasse købt i sponsorlinjen og hver kasse købt som eget køb ud over registreringskassen/aktivitetskassen beregnes for det pågældende Klubmedlem som 3 PBV - hver kasse købt i sponsorlinjen ud over registreringskassen/aktivitetskassen giver 2 PBV Pointbasisværdi (PBV): den aktuelle pointbasisværdi udgør PLN 135,50 ved køb i Polen; 29,81 GBP for køb i Storbritannien; 33,88 euro for køb i andre lande, hvor Flavon Group ikke har sit hjemsted. Personlig salgsvolumen: kasser købt af Klubmedlem i eget navn i den pågældende afregningsmåned. Indehaver af Buffer: indehavere af buffer, dvs. Koordineringssted (i det videre: CP) kan være Klubmedlemmer, som: 1. inden for 2 på hinanden følgende måneder har optjent provision på PLN og mere månedligt; eller 2. for hvem der kautionerer økonomisk et Elite Medlem, som er vedkommendes nærmeste i sponsorlinjen og hvis gruppe i den foregående måned har opnået en salgsvolumen svarende til det pågældende niveau. Indehavere af buffer (CP) i Flavon Group indgår en særskilt aftale med det formål, at indehavere af buffer (CP) direkte kan forsyne nuværende og nye Klubmedlemmer med produkter. Indehavere af Buffer (CP) kan tage 12 kasser Flavon Group produkter i kommissionen, som de betaler for efter uddeling af produkterne. Indehavere af Buffer (CP) er forpligtet til at opgøre bufferen via sit elektroniske kontor (on line). Indehavere af Buffer (CP) modtager og indbetaler værdien af den solgte kasse/solgte kasser på Flavon Groups konto på transaktionsdagen. Det beløb for købte kasser, som er blevet betalt til Indehavere af buffer, er ikke Indehavers ejendom, dvs. Indehavere af buffer (CP) må ikke disponere frit over beløbet. Hvis Indehavere af buffer ikke straks leverer det ovennævnte beløb til Flavon Group, anses dette for at være en grov overtrædelse og medfører øjeblikkelig opløsning af Flavon Klubs Medlemsaftale og Aftalen om Buffer. Flavon Group udsteder fakturaer og tilskriver points til navne på de personer, der er nævnt i opgørelsen. Indehavere af Buffer er forpligtet at sende nye medlemsaftaler til Flavon Group straks efter aftalernes underskrift. 3. Nye Klubmedlemmer kan også være Indehavere af Buffer (CP) uden at skulle opfylde de ovennævnte forudsætninger, såfremt vedkommende ved afgivelse af bestilling/ modtagelse af buffer indbetaler til Flavon Group et beløb svarende til værdien af 12 kasser produkter. Klubmedlemmer kan fortryde Medlemsaftalen/Aftalen om Buffer indenfor en periode på 14 dage efter aftalens underskrift ved skriftligt at meddele fortrydelsen til Flavon Group Polska sp. z o.o. kontor: ( Kraków, ul. Nowosądecka 68). Klubmedlemmer kan fortryde aftalen uden at give en årsag hertil indenfor en periode på 14 dage fra indgåelse af salgsaftalen ved skriftligt at meddele fortrydelsen til Flavon Group Polska sp. z o.o. kontor ( Kraków, ul. Nowosądecka 68). Hvis aftalen er blevet indgået på afstand i henhold til Loven om beskyttelse af forbrugerrettigheder (Dz.U. /Polsk Lovtidende/ nr. 22, pos. 271) løber den ovennævnte frist fra datoen for udlevering af ting. Ved Klubmedlems fortrydelse streger Flavon Group Polska sp. z o.o. Klubmedlemmet af registret. I tilfælde af fortrydelsen er parterne forpligtet til straks (senest indenfor en periode på 14 dage) at tilbagelevere hinanden deres gensidige ydelser i uforandret stand, medmindre forandringen var nødvendig inden for grænserne er daglig ledelse. Det er forbudt at sælge Flavon produkter via etablerede detailforretninger eller Internettet. Klub Flavon Medlemmer kan udelukkende distribuere kosttilbud i form af direktsalg. On-line kontoret: Ved tilslutning til Flavon Forbruger Klub får Klubmedlemmer tildelt et personligt id nummer samt et kodeord, som giver adgang til at logge ind på online kontoret på hjemmesiden På den måde kan Klubmedlemmer modtage daglige informationer om aktiviteten af deres struktur, afgive bestillinger, afregne buffere (CP), downloade nødvendige dokumenter og få beskeder om aktuelle informationer vedrørende Flavon Groups aktiviteter.

3 Klubmedlemmer kan også se sin gruppes personlige salgsvolumen op til det 12. niveau, og for Klubmedlemmer i President rangen op til det 20. niveau. Klubmedlemmer i mindst President rangen kan ved skriftlig anmodning til Flavon Group forbeholde sig, at oplysninger om vedkommendes gruppe, herunder oplysninger om dennes salgsvolumen og dato for tiltræden til Klubben, skal være utilgængelige for sponsorer fra øverste linje. Ved imødekommelse af anmodningen underretter Flavon Group øverste linjen om de indførte begrænsninger. Flavon Group kan til enhver tid fratage Klubmedlemmer muligheden for at bruge online kontoret. Ved at give Klubmedlemmer adgang til online kontoret ønsker Flavon Group at lette og støtte Klubmedlemmers arbejde, dog har Klubmedlemmer ingen pligt til at gøre brug af disse faciliteter. Kommer Klubmedlemmer i tvivl om online kontorets kvalitet eller sikkerhed, skal vedkommende holde op med at bruge online kontoret og meddele problemet skriftligt til Flavon Group. 3. Udbetaling af provision Klubmedlemmer modtager sin provision i samme valuta, som provisionen er blevet optjent i; i henhold til gældende lovgivning i det land, hvori klubmedlemmers netværk, som har optjent provisionen, er aktiv; og i henhold til den aftale, som er blevet underskrevet med det for dette land relevante Flavon Group firma. Beløbet af provisionen til udbetaling skal derved overskride den maksimale værdi af rabatten på køb af en kasse produkter. Ved mindre beløb kumuleres disse og kan først udbetales efter overskridelse af den ovennævnte limit. Provisioner udbetales til Klubmedlemmer af Flavon Group Polska sp. z o.o. i tilfælde af personligt køb ud over aktivitetskassen og i tilfælde af Klubmedlems køb i Klubmedlemmets gruppe, i henhold til de nedenstående regler: Flavon Group udarbejder en provisionsopgørelse for hvert Klubmedlem, der har krav på udbetaling af provisionen på grundlag af salgsvolumen i den pågældende afregningsmåned. Opgørelsen er udelukkende vejledende og kan ikke danne grundlag for krav. Provisionen opgøres for hver valuta for sig alt efter, i hvilken valuta købet er foretaget. Flavon Group sender provisionsopgørelser til Klubmedlemmer pr. e mail inden for en frist på 15 dage efter afslutning af måneden. Er Klubmedlemmer uenige med oplysninger i opgørelsen eller afviger opgørelsen fra Klubmedlemmers egen opgørelse, kan vedkommende meddele dette skriftligt til Flavon Group Polska sp. z o.o. indenfor en periode på 15 dage fra modtagelse af opgørelsen. Reklamationer sendt efter udløbet af denne frist vil der ikke tages imod. Provisioner udbetales fra den 15. dag i en måned for den foregående måned efter at Klubmedlemmet har udstedt en faktura (provision plus moms) eller en regning (provision uden moms) på det i den ovennævnte opgørelse anførte beløb i henhold til de til enhver tid gældende lovbestemmelser. Efter afslutning af afregningsåret (som varer fra 1. januar til 31. december) er Klubmedlemmer forpligtet til at forevise over for Flavon Group en faktura eller en regning, som er blevet udstedt på korrekt vis af Klubmedlemmers firma på provisionen for det afsluttede afregningsår inden den dato, der er bekendtgjort på hjemmesiden (senest inden udgangen af januar måned). Ved manglende opfyldelse af denne pligt inden for den foreskrevne frist har Klubmedlemmer ikke krav på provisionen for det afsluttede afregningsår. Klubmedlemmer har ingen krav på udbetaling af denne provision. Forudsætninger for optjening og udbetaling af provisionen: status som aktivt Klubmedlem og, køb af aktivitetskasse i den pågældende måned, samt, virksomhedens (erhvervsdrivendes) med det i det pågældende land relevante aktivitetsområde udstedelse af en korrekt regning eller faktura. Virksomheden (erhvervsdrivende) skal være indregistreret og Klubmedlem skal være tegningsberettiget, aktiv og forskriftsmæssig deltagelse i Flavon Forbruger max Klubs netværk. Størrelse af godtgørelsen: 65% af pointbasisværdien af points for de i den pågældende afregningsmåned købte Flavon kasser kan opdeles blandt Klubmedlemmer som provision: 60% som grundprovision og 4% + 1% som lederbonus. Grundprovisionen må ikke spærres, medens lederbonussen kan godt spærres. Godtgørelse: a) Rabat - Flavon Group kan give aktive Klubmedlemmer rabat som forskud på provisionen på højst 300 PLN ved køb af en kasse; - I løbet af én måned kan rabatten bruges ved køb af maks. tre kasser produkter, dvs. den maksimale rabat i løbet af én måned udgør 3 x 300 PLN; - Har Klubmedlem ikke anvendt sin maksimale rabat for den pågældende måned, og det er fortsat muligt at give rabatten, skal rabatten kumuleres og kan anvendes inden for en periode på 6 måneder fra dens opståen. Rabatter fra forskellige måneder kan godt summeres.

4 - Rabatter må udelukkende anvendes ved køb af kasser til personligt brug inden for en periode på 6 måneder fra rabattens opståen; - Klubmedlemmer kan godt vælge, om de skal anvende hele rabatten eller en del heraf eller slet ikke anvende rabatten; i så fald kan vedkommende hvis forudsætninger for modtagelse og udbetaling af provisionen er opfyldt forhøje provisionen i pengeform med den ikke udnyttede rabat. - De kasser, som Klubmedlemmer har købt med rabatten, må ikke sælges videre (man må ikke disponere frit over disse med henblik på fortjeneste). De kan udelukkende anvendes til personligt brug for Klubmedlemmer og vedkommendes nærmeste familie. b) pengeform Hvis Klubmedlemmer har krav på en provision, som er højere end den maksimale rabat, eller hvis Klubmedlemmer ikke agter at gøre brug af rabatterne, så kan Flavon Group Polska udbetale disse beløb udelukkende på grundlag af en korrekt faktura/regning (se forudsætninger for udbetaling af provision) udstedt af Klubmedlemmets firma. Klubmedlemmer, som ikke er momsregistreret, får provisionen efter opgørelsen og dem, der er momsregistreret modtager opgørelsens beløb + moms. Arter af grundprovision: 4. Indtægtsarter 1. Godtgørelse for personlig salgsvolumen: Klubmedlemmer har ikke krav på provisionen for køb af egen aktivitetskasse i den pågældende måned. Har Klubmedlemmer i den pågældende måned købt flere kasser, så uafhængigt af datoen for tiltræden til netværket får vedkommende krav på godtgørelse svarende til 20% af PBV for hver kasse købt ud over aktivitetskassen (i dette konkrete tilfælde er grundlaget for udbetaling af provisionen 3 points). 2. Hurtig start: 3 aktive niveauer af øverste sponsorlinje, som ligger direkte over det nye Klubmedlem får følgende provision i introduktionsmåneden og den næste måned (forudsat af at det nye Klubmedlem har købt aktivitetskassen): for den første købte kasse (3 points), for hver næste kasse (2 points) som fordeles mellem niveauerne i forholdet %. I tilfælde af købet af hver næste kasse ud over aktivitetskassen udbetaler Flavon Group til Klubmedlemmet 20% i form af personlig godtgørelse. I denne situation er der 40% tilovers til fordeling i øverste sponsorlinje, fordi Flavon Group ud fra de 60% af beløbet til fordeling har udbetalt 20% i form af personlig godtgørelse. Derfor udgør pointværdien begyndende fra den 2. kasse 2 points for hver kasse. 3. Niveaubonus: en bonus på 5%, som opstår på hvert af de 12 aktive niveauer nedad, ved køb af aktivitetskasser af de Klubmedlemmer, som har lagt Hurtig Start perioden efter sig og tilhører den pågældende gruppe. Ved køb af hver næste kasse ud over aktivitetskassen udbetaler Flavon Group til Klubmedlemmet 20% i form af personlig godtgørelse. I denne situation er der 40% tilovers i sponsorlinjen til fordeling blandt de 12 niveauer (dybder). Bonussystemet for Hurtig Start: a) hvert Klubmedlem, som i den pågældende afregningsmåned har optjent 40 points i forbindelse med de nye Klubmedlemmers salgsvolumen (Hurtig Start) på 3 efter hinanden følgende niveauer har krav på 1 kasse Flavon produkter gratis; b) hvert Klubmedlem, som i den pågældende afregningsmåned har optjent 80 points i forbindelse med nye Klubmedlemmers salgsvolumen (Hurtig Start) på 3 efter hinanden følgende aktive niveauer, har krav på 2 kasser Flavon produkter gratis; c) hvert Klubmedlem, som i den pågældende afregningsmåned har optjent 120 points i forbindelse med nye Klubmedlemmers salgsvolumen (Hurtig Start) på 3 efter hinanden følgende aktive niveauer, har krav på 3 kasser Flavon produkter gratis; /Bonuskasser er udelukkende beregnet til eget brug og afprøvning, hvorfor der ikke gives nogen points for bonuskasser./ Lederniveauer og bonusser I Flavon Forbruger Klub skelnes der mellem 7 lederniveauer, hvor det 7. niveau (President) er opdelt i 5 trin. a) Team Leader: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 aktive niveauer optjener 100 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Team Leader og bære et mærke. Desuden vil det Klubmedlem, som for første gang har opnået dette niveau, blive af Flavon Group inviteret sammen med en ledsagende person (et myndigt familiemedlem) til en 2 dags træning/konference i Polen med overnatning for firmaets regning. Krav på den ovennævnte gratis træning/konference ophører, hvis lederen ikke har gjort brug af det på to efter hinanden følgende

5 tidspunkter efter opnåelse af Team Leader niveauet. Deltagelse i træning/konference er obligatorisk og har til formål at øge salgsresultater. b) Team Leader plus: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 aktive niveauer optjener 250 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Team Leader plus og har krav på 1% bonus af salgsvolumen på 12 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt Klubmedlem, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået niveauet Team Leader plus, Elite, Elite plus, Diamondelite, Diamond Elite plus, President eller President Plus. c) Elite: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 aktive niveauer optjener 500 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Elite, bære et gyldent mærke og har krav på 2% bonus af salgsvolumen på 12 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt Klubmedlem, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. Desuden vil det Klubmedlem, som for første gang har opnået dette niveau, blive af Flavon Group inviteret til en weekendtræning/weekendkonference for 2 personer under luksusvilkår, som vedkommende kan gøre brug af sammen med et myndigt familiemedlem. Krav på den ovennævnte gratis træning/konference ophører, hvis lederen ikke har gjort brug af dette ved førstkommende frist efter opnåelse af Elite niveauet. d) Elite plus: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 niveauer optjener 750 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Elite plus og har krav på 2% differencebonus af salgsvolumen på 12 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt Klubmedlem, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. e) Diamond Elite: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 aktive niveauer optjener 1000 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Diamond Elite, bære et gyldent mærke med diamant og har krav på 3% extra bonus af salgsvolumen på 12 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt Klubmedlem, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. Desuden vil det Klubmedlem, som inden for 12 måneder fra den første kvalificering til Diamonde Elite niveau har opnået dette niveau to gange og har samtidig optjent mindst 40 points for Hurtig Start i kvalifikationsmåneden, blive inviteret af Flavon Group til en udenlandsk træning/konference under luksusvilkår. Lederen kan gøre brug af træningen / konferencen sammen med et myndigt familiemedlem. Krav på den ovennævnte gratis træning/konference ophører, hvis lederen ikke har gjort brug af dette ved den førstkommende frist efter opnåelse af Diamond Elite niveauet. f) Diamond Elite plus: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 niveauer optjener 1750 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen Diamond Elite plus og har krav på 3% differencebonus af salgsvolumen på 12 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt Klubmedlem, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. Det er en forudsætning for at kunne få lederbonus og deltage i de ovennævnte trænings, at der i kvalifikationsmåneden/kvalifikationsmånederne optjenes 40 points for Hurtig Start på 3 aktive niveauer. Flere oplysninger om aktuelle konkurrencer findes på Flavon Groups hjemmeside (www...). Såfremt dette bliver nødvendigt er Flavon Group berettiget til at anvise personer, som har opnået mindst Team Leader niveauet, til yderlige trænings (konferencer) ud over de i Regelsættet foreskrevne trænings. Den pågældende person har pligt til at deltage i træningen, som har til formål at forbedre salgsresultater. Ved begrænset antal pladser kan Flavon Group frit vælge deltagere efter eget skøn. Anvisning til træning foretages ved tilladelser lydende på navn, som sendes per e mail, per post og i hastende tilfælde meddeles pr. telefon af medarbejdere i Kundeservice. Ledere kan nægte deltagelsen i træning udelukkende når der foreligger stærke grunde herfor ved straks at underrette Flavon Group herom med angivelse af grunden til fraværelsen. Ved manglende opfyldelse af forpligtelser mht. gennemførelse af trænings uden rimelig grund kan Flavon Group reducere Lederes provision med størrelsen af den lederbonus, der er opnået i den sidste kvalifikationsmåned. g) President i: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, hvis netværk på 6 aktive niveauer optjener 2500 salgsvolumenpoints i den pågældende måned. Vedkommende kan bruge titlen President, bære et gyldent mærke med 2 brillanter og har krav på 4% lederbonus af salgsvolumen på 20 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af et andet aktivt samarbejdspartner, som efter kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. Desuden vil det Klubmedlem, som har opnået dette niveau for første gang, blive inviteret af Flavon Group til en træning/konference i udlandet under luksusvilkår, som vedkommende kan gøre brug af sammen med et myndigt familiemedlem. Krav på den ovennævnte gratis træning ophører, hvis lederen ikke har gjort brug af dette ved den førstkommende frist efter opnåelse

6 af President niveauet. Deltagelse i træningen/konferencen er obligatorisk og har til formål at øge slagsresultater. President uden nogen rang skal ikke optjene nogen points for Hurtig Start for at kunne få udbetalt lederbonus. Andelen på 1% af den salgsvolumen, som Flavon Group har optjent på internationalt marked i samtlige lande, skal en gang om året efter afslutning af afregningsåret fordeles forholdsmæssigt blandt Presidenter i rangen Rubin, Smaragd, Safir og Platin i form af differencebonus extra. ii. President Rubin: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, som kvalificerer sig selv til President niveauet og som i sit netværk på 6 aktive niveauer har mindst en person i President rangen (i hver linje tæller den samarbejdspartner, som ligger nærmest), og som uden for denne presidentlinje optjener i den pågældende måned 1000 salgsvolumenpoints på 6 niveauer. Vedkommende kan bruge titlen President Rubin, bære en gylden signetring med rubin og har krav på 4% lederbonus af salgsvolumen på 20 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af en anden aktiv samarbejdspartner, som ifølge kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. iii. President Smaragd: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, som kvalificerer sig selv til President niveauet og som i sit netværk på 6 aktive niveauer i separate linjer har mindst tre personer i President rangen (i hver linje tæller den samarbejdspartner, som ligger nærmest), og som uden for disse presidentlinjer optjener i den pågældende måned 1000 points salgsvolumen på 6 niveauer. Vedkommende kan bruge titlen President Smaragd, bære en gylden signetring med smaragd og har krav på 4% lederbonus af salgsvolumen på 20 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af en anden aktiv samarbejdspartner, som ifølge kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. iv. President Safir: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, som kvalificerer sig selv til President niveauet og som i sit netværk på 6 aktive niveauer i separate linjer har mindst fem personer i President rangen (i hver linje tæller den samarbejdspartner, som ligger nærmest), og som uden for disse presidentlinjer optjener i den pågældende måned 1000 slagsvolumenpoints på 6 niveauer. Vedkommende kan bruge titlen President Safir, bære en gylden signetring med safir og har krav på 4% lederbonus af salgsvolumen på 20 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af en anden aktiv samarbejdspartner, som ifølge kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. v. President Platin: det handler sig derved om et aktivt Klubmedlem, som kvalificerer sig selv til President niveauet og som i sit netværk på 6 aktive niveauer i separate linjer har mindst ti personer i President rangen (i hver linje tæller den samarbejdspartner, som ligger nærmest), og som uden for disse presidentlinjer optjener i den pågældende måned 1000 salgsvolumenpoints på 6 niveauer. Vedkommende kan bruge titlen President Platin, bære en platin signetring med brillant og har krav på 4% lederbonus af salgsvolumen på 20 niveauer, for den del, som ikke er blevet spærret af en anden aktiv samarbejdspartner, som ifølge kvalifikationen i den pågældende måned har opnået lederniveauet. Spærring af lederbonusser Værdien af den spærrede bonus afhænger af størrelsen af den lederbonus, som spærrer en del af indtægterne. Hvis f.eks. et andet aktivt Klubmedlem, som i den pågældende måned har opnået Elite niveauet, spærrer en del af salgsvolumenen for Klubmedlemmet Diamond Elite, så for denne del kan vedkommende kun få 1% bonus extra, medens for den slagsvolumen, som stammer fra den ikke spærrede linje, har vedkommende fortsat krav på 3% bonus. Den minimale engangsbestilling svarer til en kasse produkter. 5. Bestilling af produkter Bestillingsmåder: a) Personligt: hvert Klubmedlem kan købe produkter personligt efter udfyldelse af bestillingskortet på Flavon Groups Kundeservicekontorer inden for kontorernes åbningstider. b) Andre bestillingsformer: bestillinger kan afgives per fax, e mail eller via online kontoret. Udførelse af bestillingen er betinget af, at betalingen er blevet indsat på eller overført til Flavon Groups bankkonto (oplysninger om de enkelte kontonumre for hver enkel valuta kan findes på Flavon Groups officielle hjemmeside). Inden betalingen skal man kontakte Flavon Groups medarbejder for at få aftalt transportvilkår. Prislisten vedrørende forsendelser kan fås på hjemmesiden Varer sendes på den arbejdsdag, som kommer efter den dag, betalingen for varer og transportomkostninger er blevet bogført på Flavon Groups bankkonto. Hvis forsendelsesadresse for bestillingen og den hos Flavon Group registrerede adresse for bestilleren ikke er identisk, skal dette meddeles samtidigt med afgivelsen af bestillingen. Bestillinger, som afgives i slutningen af en afregningsmåned, henregnes til den udløbende måned kun, hvis betalingen for de bestilte varer er blevet bogført på Flavon Groups bankkonto på den sidste arbejdsdag i afregningsmåneden inden for arbejdstimerne (oplysninger om frister for afslutning af de enkelte måneder kan findes på firmaets hjemmeside). Skulle et hvilket som helst beløb, en afregningsblanket, eller en ny Medlemsaftale være modtaget på Flavon Groups adresse efter udløbet af denne frist, registreres det automatisk af Flavon Group til den næste måned.

7 Bestillinger kan også afgives hos de personer, som har indgået bufferaftaler med Flavon Group. Ved disse bestillinger er det først og fremmest den person, som har buffer, der er ansvarlig for behørig udførelse af bestillingen. 6. Reklamationer Ved indsigelser af enhver art vedrørende kvaliteten af de købte produkter har køber ret til reklamation. Reklamationer skal indgives skriftlig med en beskrivelse af indsigelserne og de skal sendes sammen med det produkt, som der reklameres over, samt angivelse af returadressen til et af Kundeservicekontorer. Flavon Group forpligter sig til at behandle reklamationer straks. Skal reklamationen vise sig være begrundet, forpligter sig Flavon Group til vederlagsfrit at yde mangelfri omlevering af produkter. Omkostninger ved omleveringen afholdes af Flavon Group. Ved reklamationer over kvaliteten af varer efter udløbet af»mindst holdbar til«fristen er der ingen mulighed for omlevering. 7. Klubmedlemmer Hvert Klubmedlem er en uafhængig kontraktpart, som er forpligtet til at drive sine aktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne i Regelsættet, Medlemsaftalen, Etisk Kodeks, andre aftaler og lovgivningen i det land, hvori den pågældende driver sine aktiviteter. Kun myndige fysiske personer kan være Klubmedlemmer. Hvert Klubmedlem, som har krav på provision, kan få provisionen udbetalt på grundlag af en regning eller en faktura udstedt af vedkommendes firma alt efter vedkommendes forhold mht. momsregistreringen. Flavon Klubs Medlemmer skal straks underrette Flavon Group skriftligt om eventuelle ændringer af sine personoplysninger, firmaoplysninger eller virksomhedsoplysninger. Ved manglende underretning påtager sig Flavon Group intet ansvar for eventuelle indbetalinger foretaget på en forkert adresse eller til en forkert person. Flavon Group bevarer retten til at opsige denne aftale i tilfælde af misligholdelse af underretningspligten mht. ændringer af data. Et Klubmedlem kan kun blive klubmedlem én gang. Ægtefæller og samlevere kan være aftalens særskilte parter, men de kan kun sponsorere hinanden direkte i samme sponsorlinje. Ægtefæller hæfter solidarisk for deres positioner og de betragtes sammen. På samme måde som ovennævnte personer betragtes også Klubmedlemmers nærmeste familiemedlemmer (Klubmedlemmer kan hæfte over for Flavon Group for disse personers fejl). Overdragelse af status: Medlemsstatus i Flavon Klub er tilknyttet en konkret person. Den kan ikke overdrages eller sælges uden forudgående skriftligt samtykke fra Flavon Group. Anmodninger om samtykke til overdragelsen skal fremsættes skriftligt. Flavon Group tager beslutninger inden for en periode på 30 dage fra modtagelse af anmodningen. Ved overdragelsen mister den person, som opgiver sin medlemsstatus, sin position, gruppe. Den pågældende kan tiltræde Klubben igen, dog inden udløbet af det 1. år kan dette udelukkende ske via den pågældendes tidligere sponsor. Den pågældende kan dog ikke få sin gruppe tilbage. Den person, som opgiver sin medlemsstatus, har krav på den provision, som stammer fra perioden før overdragelsen. Den person, som erhverver medlemsstatus, har krav på den provision, som er blevet optjent efter overdragelsestidspunktet det er ikke muligt at modtage provisionen for den tid, i hvilken den pågældende person ikke havde nogen medlemsstatus. En fiktiv overdragelse eller underskrift af aftalen i svigagtigt øjemed er strengt forbudt. Hvis et Klubmedlem eller vedkommendes firma underskriver en sådan aftale eller bare ledsager underskrift af en sådan aftale anses dette for at være en grov misligholdelse af aftalen og medfører øjeblikkelig udelukkelse af Klubben. Ved ombytning af medlemsstatus mellem to Klubmedlemmer anvendes bestemmelser om overdragelsen af status, med den undtagelse, at begge personer forbliver Klubmedlemmer. Flavon Group kan nægte samtykket til ombytning af status, hvis der foreligger en begrundet mistanke om, at ombytningen foretages i ond tro. Sponsorskifte: er kun og udelukkende mulig med forudgående samtykke fra Flavon Group efter opfyldelse af følgende betingelser: Klubmedlem fremsætter en skriftlig anmodning om sponsorskifte, som skal være vedlagt underskrifter fra nuværende sponsorlinje (op til 12 aktive niveauer opad). Hvis sponsorlinjen ikke er så lang, skal Klubmedlems pligt til at samle underskrifter fra øverste linje række op til Flavon Group. Den person, som anmoder om sponsorskifte, mister sin tidligere position og får tilladelse til øjeblikkeligt at tilslutte sig Klubben en ny sponsor. Det pågældende Klubmedlem må ikke tage sin sponsorlinje med sig den overtages af dens direkte sponsor fra øverste linje. Fratræden fra Flavon Klub: Klubmedlemmer kan til enhver tid opsige Medlemsaftalen. Opsigelsen er virksom efter udløbet af 14 dage fra Flavon Groups modtagelse af skriftlig erklæring om aftalens opsigelse. Den fratrædende person mister sin gruppe. Den pågældende kan tiltræde Klubben igen, men inden udløbet af det 1. år kan dette dog udelukkende ske via den pågældendes tidligere sponsor. Den pågældende person kan dog ikke få sin gruppe tilbage. Udelukkelse af Flavon Klub: Klubmedlemmer, som er skyldige i alvorlig overtrædelse af Regelsættet, Medlemsaftalen, Etisk Kodeks, andre aftaler (og især, hvis vedkommende ikke opfylder sine pligter som aktivt Klubmedlem, ikke vedligeholder forbindelsen med og ikke samarbejder med firmaet) eller lovbestemmelser kan blive udelukket af Flavon Klub med

8 øjeblikkelig virkning. Klubmedlemmer, som i væsentlig grad skader Flavon Groups eller Flavon Klubs interesser (og især, når de sælger Flavon produkter via internettet) kan ligeledes blive udelukket. Som væsentlig skade på Flavon Groups interesser anses også anstiftelse af eller medvirken til overtrædelse af bestemmelserne i de ovennævnte dokumenter. Det Klubmedlem, som er blevet udelukket, har udover de ved lovgivningen foreskrevne konsekvenser ingen krav på provisionen for den periode, hvor den pågældende har været skyldig i overtrædelserne. Den pågældende må ikke tiltræde Klubben igen inden udløbet af et år efter udelukkelsen. Familiemedlemmer og nærmeste pårørende til det Klubmedlem, som er blevet udelukket af Flavon max Klub på grund af de ovennævnte årsager må ikke tiltræde Klubben inden udløbet af et år fra likvidation af den pågældende Klubmedlems status. Ved opsigelse af Medlemsaftalen fra Klubmedlems side kan den pågældende tilbagesælge de varer og reklamematerialer, som er egnede til videre salg og som den pågældende har erhvervet inden for 12 måneder efter indgivelse af opsigelsen. Varerne skal være i uændret stand, medmindre ændringen har været nødvendig inden for grænserne af daglig ledelse. Ved tilbagesalg af produkterne er Klubmedlemmer forpligtet til at tilbagebetale den provision, som vedkommende har fået i forbindelse med personligt køb af de returnerede produkter for den periode, produkterne stammer fra. Arv. Ved Klubmedlems død anvendes bestemmelser i arveloven. De provisioner og bonusser, som tilkommer det afdøde Klubmedlem, beregnes op til 60 dage efter Klubmedlems død trods manglende køb af aktivitetskassen. Både ved overdragelsen og ved arv er betingelser for udbetaling af provisioner og bonusser identiske med de betingelser, som har været gældende for det tidligere medlem. Tab af medlemsgruppen: 1. Klubmedlemmer, som i løbet af 12 efter hinanden følgende måneder ikke har opnået den minimale månedlige salgsvolumen svarende til den aktuelle pris for en kasse (dvs. som ikke har købt aktivitetskassen), og 2. Klubmedlemmer, som er blevet udelukket af Klubben mister retten til eventuel netværksprovision (de mister deres grupper og fjernes fra strukturen). De pågældende medlemmers netværk rykker et niveau opad. Ved Klubmedlems alvorlige misligholdelse af bestemmelserne i Regelsættet eller Medlemsaftalen kan Flavon Group gøre kontraktmæssige bøder gældende. Størrelsen af kontraktmæssige bøder fastsættes som tre gange den provision som Klubmedlem har fået udbetalt i måneden forud for misligholdelsen. Hvis det ikke er muligt at bestemme det nøjagtige tidspunkt for misligholdelsen, skal den kontraktmæssige bøde svare til 3 gennemsnitsprovisioner inden for de sidste 12 måneder. Flavon Group forbeholder sig ret til at kræve erstatning for skader, såfremt disse overstiger den ovenfor fastsatte kontraktmæssige bøde. Deltagelse i et andet MLM-netværk: Inden Aftalens underskrift skal kandidaten for Klubmedlem underrette Flavon Group at vedkommende eller et firma, hvori vedkommende er tegningsberettiget, driver lignende aktiviteter eller tilhører et andet MLM netværk. Flavon Group kan i så fald nægte at godkende Aftalen. Hvis et Klubmedlem eller et firma, hvori den pågældende er tegningsberettiget, ønsker at underskrive en aftale med et andet firma, som driver lignende netværksaktiviteter, er vedkommende pligtig til skriftligt at søge Flavon Groups tilladelse. Misligholdelse af de ovennævnte pligter anses som alvorlig misligholdelse af Medlemsaftalens bestemmelser og medfører udelukkelse af Klubben med øjeblikkelig virkning. Grunden til udelukkelsen kan også være det, at Klubmedlem ejer, medejer eller repræsenterer et firma, som driver sine aktiviteter i MLM systemet eller distribuerer kosttilskud. Det anses som væsentlig skade på Flavon Groups interesser, hvis Klubmedlem direkte eller indirekte sælger produkter fra et andet MLM firma inden for Flavon Klubs netværk. Det samme gælder for anvendelse af personoplysninger vedrørende Flavon Klubs medlemmer til andre formål. Annoncer, reklamemateriale: Klubmedlem kan udelukkende anvende publikationer, vejledninger, brochurer, bøger, flyveblade, hjemmesider, som er udgivet af Flavon Group. Publikationerne må hverken ændres eller misbruges. Egne informationsmaterialer eller annoncer skal altid godkendes af Flavon Group. Det er forbudt at udbrede falske oplysninger om produkter og afgive erklæringer om Flavon produkters terapeutiske virkning. Klubmedlemmer har ret til fri udveksling af oplysninger om personlige oplevelser med produkterne. Alle pressemeddelelser vedrørende produkter eller netværk i alle slags medier (såvel traditionelle som elektroniske), er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Flavon Group ledelsen. Klubmedlemmer påtager sig al ansvar som følger af illoyal adfærd på markedet. Flavon Group påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser af den slags adfærd. Klubmedlemmer har mulighed for at redigere sin egen hjemmeside af almen karakter. Klubmedlemmer kan skrive eller ændre hjemmesidens indhold på sit online kontor. Klubmedlemmers egne hjemmesider redigeres på domænet f.eks. Flavon Group påtager sig intet ansvar for indholdet af de ovennævnte hjemmesider. Hvis Klubmedlem på sin hjemmeside præsenterer indhold, som er ulovlig eller i strid mod Regelsættet for Flavon max Forbruger Klub, kan Flavon Group forlange, at den pågældende ændrer indholdet. Er der tale

9 om et misligholdende forhold, som er vedvarende og tilbagevendende, kan Flavon Group likvidere hjemmesiden og berøve dens ejer status som Klubmedlem. Ledere har desuden mulighed for at indgå en særskilt aftale med Flavon Group om brug af Flavons Group officielle domæne. På grundlag af denne særskilte aftale kan ledere anvende en e mail adresse, som starter med vedkommendes foreller efternavn og ender med firmaets navn, f.eks. Krydssponsoring: sponsorer, som bevidst introducerer og er direkte eller indirekte sponsor for en person, som allerede er Klubmedlem i en anden sponsorlinje, skader Flavon Groups interesser. I dette tilfælde kan Flavon Group genoprette den tidligere struktur. Under sin deltagelse i Flavon Klub er Klubmedlemmer forpligtet til at overholde bestemmelser i polsk lovgivning samt Regelsættet og Etisk Kodeks for Direkte Salg Forening og er pålagt at følge disse regler nøje ved sin adfærd. De ovennævnte misligholdelser medfører altid likvidation af medlemskabet sammen med alle deraf følgende konsekvenser. 8. Slutbestemmelser Hvert Klubmedlem skal gøre sig bekendt med Regelsættet for Flavon Klub, som vedkommende modtager inden indgåelse af Flavon Klubs Medlemsaftale. Flavon Group forbeholder sig ret til ændringer i Regelsættet. Ændringer træder i kraft ved bekendtgørelse på Flavon Groups hjemmeside og fremsendelse af meddelelsen herom til Klubmedlemmer per e mail til den i Medlemsaftalen oplyste e mail adresse med angivelse af ændrede områder. Ved sin underskrift på Medlemsaftalen samtykker Klubmedlem i at Flavon Group sender vedkommende nyhedsbreve, andre salgsrelaterede informationer samt breve relateret til den drevne økonomiske aktivitet. Klubmedlem giver ligeledes sit samtykke til, at vedkommendes telefonnummer og e mail adresse er synlig på online kontoret hos den direkte sponsor samt at Flavon Group kan give disse oplysninger videre til 3 videre ledere, som står i linjen ovenfor, uden at dette kræver nogen særlig samtykke fra Klubmedlemmet. Ønsker Klubmedlem ikke at modtage nyhedsbreve og giver ikke sit samtykke til, at de ovennævnte data udleveres til sponsorlinjen oven for vedkommende, skal vedkommende meddele dette skriftligt ved post eller e mail send til Kundeservicekontoret i Krakow. Alle tvister, der opstår under denne aftale, skal alt efter stridens værdi afgøres ved Flavon Groups hjemting med saglig kompetence hertil. Regelsættet er vedlagt Flavon Klubs Medlemsaftalen i bilag nr. 1 og er aftalens integrerede bestanddel. Ved alle forhold, som ikke er reguleret i Regelsættet, anvendes Borgerlig Lov og andre gældende lovbestemmelser. Krakow, den 1. juli 2011

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K.

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K. NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014 BESTEMMELSER FOR OPTJENING AF BONUS VIA ILLUM KEY FORDELSKORT Definitioner: Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) 1. Parter Aftalevilkårene (herefter Aftalen) er gældende for personer, der modtager gældsrådgivning fra DinGæld ApS, Store Torv 10,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN

FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN 2 LifeWaves mest værdifulde aktiv som virksomhed er vores talentfulde gruppe af flittige medlemmer, som deler vores produkter med hele verden. Derfor tilbyder vi nogle af

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere