Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé"

Transkript

1 Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August juli 2011

2 2

3 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé August juli Udviklingsplanen er i proces, dette er første udgave. Indhold 1. Resumé 2. CSV-Århus målgruppe og tilbud 3. Vision, megamål og de fire recoveryværdier på CSV-Århus Brugeroplevet kvalitet Faglig kvalitet og udvikling Organisation og samarbejde med andre Særligt fokus i denne periode 4. Proces for udarbejdelse af CSV-Århus udviklingsplan Inddragelse af medarbejderne, brugere, pårørende og samarbejdspartnere 5. Dokumentation, opfølgning og evaluering 6. Præsentation og formidling internt og eksternt 7. Bilag og henvisning til anden læsning m.m. 1 Resumé Udviklingsplanen for CSV-Århus indgår i den proces, som vi i efteråret 2009 tog hul på i forhold til skolens mission, vision og værdier. Under visionen Undervisning en vej til et bedre liv har vi arbejdet med de fire recoveryværdier og deres betydning for os som voksenspecialskole. I perioden august 2010 juli 2011 er CSV-Århus overordnede fokus at udvikle en struktur og et fagudbud, der fremmer aktivt medborgerskab. Nærværende udviklingsplan skal ses som en første formulering, der herefter skal diskuteres og bearbejdes blandt medarbejderne samt i dialog med kursister, pårørende og samarbejdspartnere. 2 CSV-Århus målgruppe og tilbud Fakta om CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Beliggenhed: Nørre Allé 31, 8000 Århus C Siden et tilbud under socialpsykiatrien i Århus Kommune Udbyder kompenserende specialundervisning for voksne og unge med psykiske vanskeligheder/funktionsnedsættelser, herunder misbrugsproblematik. Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne, Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Medarbejdere (efterår 2010) 14 lærere, heraf 10 fastansatte på fuldtid og tre på flekstid. Desuden fem frivillige medarbejdere med brugerbaggrund. Centerleder og souschef, sidstnævnte også med undervisningsopgaver. Økonomimedarbejder, rengøringsmedarbejder og pedel. Kursisterne CSV-Århus ligger midt i Århus, hvor omkring 150 kursister aktuelt følger undervisning. Andre kommuner har mulighed for at købe undervisning for aftalte perioder, hvilket p.t. er tilfældet i Skanderborg, Randers og Odder. Nogle kursister følger undervisning blot et par 3

4 timer ugentligt, andre op til 21 timer fordelt på ugens dage, hvor udviklingen frem til i dag er, at et flertal nu følger undervisning flere gange om ugen. Kursisternes forløb strækker sig typisk over et halvt til to år. Tidligere har overvejende mennesker med førtidspension søgt skolen, men stadig flere bruger vores tilbud som forberedelse til uddannelse, del af en revalidering og/eller arbejdsprøvning. Det har bl.a. betydet, at kursisternes gennemsnitsalder er blevet væsentligt lavere gennem de seneste år. Fra 2008 blev skolens målgruppe udvidet med voksne med ADHD, fra 2009 med unge under Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og fra 2010 med Udsatte Voksne. De fleste hører om skolen gennem kontaktperson eller sagsbehandler, men mange kommer på eget initiativ efter at have set vores kursuskatalog eller hjemmeside. Endelig er mund-til-mund-kendskabet udbredt. Visitation til undervisningen sker gennem en indledende samtale, hvor vi sammen med den potentielle kursist og eventuelt kontaktperson eller anden støtteperson vurderer mulighederne for kompenserende specialundervisning ud fra vedkommendes forudsætninger, færdigheder og behov. Denne samtale er udgangspunkt for den individuelle undervisningsplan, som indeholder mål og delmål, indhold, metode og omfang for undervisningen. Kursist og lærer evaluerer og justerer sammen undervisningsplanen med jævne mellemrum. (se bilag 1, 2 og 3: Indledende samtale, Målsamtale og Logbog) Undervisningen Undervisningen på CSV-Århus skal understøtte kursisternes recoveryproces ved at være et redskab i forhold til hverdagsliv, uddannelse og arbejdsliv. I lovens ord formuleret som: Der er tale om en undervisning, der skal give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse sine funktionsnedsættelser og særlige metoder eller hjælpemidler, der kan kompensere for problemerne. Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet. (Vejledning om specialundervisning for voksne, ) For skolens målgruppe drejer funktionsnedsættelserne sig typisk om problemstillinger inden for koncentration, hukommelse, struktur og sociale færdigheder, hvor undervisning kan styrke og anvise lærings- og handlingsstrategier. Noget af det, der karakteriserer mennesker med psykiske funktionsnedsættelser, er foranderlighed. I den sammenhæng kan undervisning være en lærende, fleksibel, kontinuerlig og stabiliserende indsats, der når kursisten der, hvor vedkommende er. Undervisningens indsats kan styrke kursisten både på det individuelle og det sociale plan samt i forhold til samfundet. Nogle kursister har overvejende behov for en indsats på ét af planene, andre på flere plan, og ofte flytter kursisten og dermed undervisningsbehovet sig undervejs i forløbet. (Se bilag 5: Voksenspecialundervisningens tre plan) I udviklingen af skolens fagudbud søger vi til stadighed at have så bred en vifte af tilbud, at vi kan nå hele målgruppen, og når vi sætter hold sammen tager vi så vidt muligt hensyn til både funktionsnedsættelser, personlige og faglige kompetencer og interesseområder. Noget undervisning er mest givtigt på hold med fire - fem kursister, anden undervisning på hold omkring 10 kursister. På de største hold varetager to lærere undervisningen. Deltagelse af medundervisere med brugerbaggrund er en supplerende dimension og erstatter ikke en lærer. (Se bilag 4: Ugeskema for efteråret 2010) 3 Vision, megamål og de fire recoveryværdier på CSV-Århus På vej mod realiseringen af visionen Recovery er et fælles ansvar alle kan udvikle/komme sig søger vi på CSV-Århus at følge de overordnede værdier livskvalitet, medborgerskab og inklusion og de praktiske værdier samarbejde og selvbestemmelse. Som voksenspecialskole befinder skolen sig både inden 4

5 for det psykiatriske/psykologiske og det pædagogiske område og disse områders værdisæt. Med skolens bredere målgruppe kommer nye problemstillinger ind, men forankringen i recoveryværdier og empowerment er relevant for hele målgruppen og i god overensstemmelse med voksenspecialundervisningens udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov. Siden 2002, hvor vi gennem projektet Recovery en mulighed for at komme videre fik recovery-brillerne på, har netop recoveryvinklen været et bindeled mellem psykiatrien og pædagogikken, når vi har fokus på skolens vision. Omsat til praksis bliver livskvalitet, medborgerskab og inklusion kærnebegreber, når vi planlægger, hvilke undervisningsforløb vi skal udbyde, og hvilke samarbejdspartnere vi skal styrke kontakten til. Og videre i den individuelle undervisningsplan, som bliver til og udvikles i samarbejde mellem kursist og lærer. I tilsynsrapporten fra april 2010 konkluderede de tilsynsførende, at CSV undervisning understøtter borgere med specielle behov i at komme videre i deres liv. Det er essensen af, hvad vi ser som skolens mission udtrykt i vores første bud på en vision for skolen: Undervisning en vej til et bedre liv. De fire recoveryværdier har alle deres pendant inden for loven om specialundervisning for voksne som så skal omsættes til praksis. Personorientering har sin parallel i kravet om, at undervisningen tager udgangspunkt i en afdækning af den enkelte deltagers færdigheder, behov og forudsætninger for udbytte. I specialundervisningen for voksne er der tradition for, at skolerne selv visiterer den potentielle kursist, som typisk inviteres til en forsamtale på skolen. På CSV-Århus følger denne samtale nogle forholdsvis åbne spørgsmål, der både inddrager personens baggrund (uddannelse, arbejde, psykisk funktionsnedsættelse), netværk, interesser, aktiviteter i og uden for psykiatrien og personlige/sociale såvel som faglige mål for undervisningen. Vægtningen af de forskellige spørgsmål afhænger af personens ønske og parathed til at sætte ord på. Vi forsøger at gøre denne første samtale så afslappet og ligeværdig som muligt. Personinvolvering finder i lovgivningen sin pendant i ordene om, at der udfærdiges en undervisningsplan efter samråd med deltageren, hvor undervisningens mål, indhold og omfang beskrives, at det vurderes... løbende efter samråd med deltageren, hvorvidt deltageren får det forventede udbytte af undervisningen og at Undervisningsplanen revideres efter samråd med deltageren, hvis der er behov herfor. På CSV-Århus er den indledende samtale samtidig begyndelsen til den individuelle undervisningsplan, som kursisten løbende udvikler sammen med sin lærer, bl.a. gennem logbog, målsamtaler og evaluering. Undervisningsplanen forbinder således den indledende samtale med selve undervisningen, så kursistens erfaringer og præferencer inddrages, sådan som recoveryorienteringen forudsætter. Selvbestemmelse kommer bl.a. til udtryk i den potentielle kursists valg af, om undervisning er en mulighed og i så fald hvilken undervisning. De fleste kursister hører om undervisningen gennem en psykiatrimedarbejder, en sagsbehandler eller evt. en pårørende, og det kan være ret personafhængigt, om og hvordan informationerne gives videre til den, der kunne have glæde af tilbuddet. Også derfor skal der afsættes god tid til den indledende samtale som en dialog. Under alle omstændigheder lægger vi vægt på, at det er personens eget valg at undervisningen ikke (kun) er noget, andre visiterer en til, men noget man selv vælger og kan se en mening med. Potentiale for udvikling stemmer overens med lovgivningens ord: Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. Det er nok den værdi, der er sværest at sætte konkrete parametre op for, og samtidig den mest centrale for lige netop undervisning. Den 5

6 handler om at møde kursisten som et menneske, vi tror på og vil noget samme med. Det kan godt være, at vi som lærere præsenteres for ønsker om fremtidig uddannelse, job eller andet, som lyder urealistisk i vore ører, men så må vi støtte kursisten i gennem undervisningen at undersøge sit potentiale og finde ind til ønskets inderste indhold, for at finde delmål og evt. alternativer. Så undervisningen også bliver en mulighed for at udforske og overskride egne grænser, når man er parat til det. De otte megamål er ikke alle i fokus på CSV- Århus, men indirekte giver undervisning mulighed for at styrke dem i større eller mindre grad. Direkte er følgende megamål i spil: 1. megamål - At brugernes indflydelse styrkes på alle niveauer Brugerne har, som det er fremgået, indflydelse på undervisningen gennem den indledende samtale, målsamtaler og evaluering. Vi forsøger på forskellig vis også at give kursisterne indflydelse på organisationsniveau, bl.a. gennem møder for alle kursister og gennem repræsentation i skolens bestyrelse, men støder her ind i nogle barrierer: Flertallet af kursister har nok i at forholde sig til deres egen undervisning og det hold, de går på; undervisningens fokus på at udvikle redskaber til at komme videre indebærer en stadig udskiftning blandt kursisterne, der typisk er klar til at forlade skolen, netop når de ville være parat til at tage indflydelse på skolen som helhed. Derfor er det først og fremmest med en fortrolig lærer som mellemled og gennem lærernes vurdering, at brugerindflydelse gør sig gældende på organisationsniveau. Derudover har mere uformelle fora givet kursister (og lærere) mulighed for at tale sammen på tværs af hold og udveksle erfaringer og ønsker. Bl.a. et ugentligt caféarrangement (pt. stillet i bero), en ugentlig sparring/undervisning for skolens frivillige medarbejdere med brugerbaggrund samt Åbent værksted to gange ugentlig for alle kursister, to frivillige og to lærere. 2. megamål - At brugerne støttes til at udvikle egne brugbare løsninger og strategier Dette mål er selve kærnen i undervisningen, på såvel det personlige og det sociale plan som det faglige. Det er udgangspunkt for målene i undervisningsplanen og det, kursist og lærer løbende vurderer udbytte og retning af. 5. megamål - At brugeren får adgang til uddannelse og arbejde samt støtte til at bevare et job/en uddannelse CSV-Århus har gennem årene haft forskellige undervisningstilbud, der direkte sigtede på opnåelse eller bevarelse af job eller uddannelse. Bl.a. IT til job/jobbørs, hvor hver kursist blev undervist på pc i de IT-kvalifikationer, vedkommende havde brug for til sin job- /uddannelsessøgning eller aktuel ansættelse/uddannelse; Recovery til job, hvor et forløb i Den Personlige Arbejdsbog blev kædet sammen med konkret jobsøgning via et jobcenter; Medborgerskab og recovery, hvor dele af Den Personlige Arbejdsbog blev sat sammen med andre elementer, der rustede kursisterne til at gå videre i praktik/arbejde. Senest har skolens ungetilbud udviklet sig til en egl. ungdomsskole, der bl.a. omfatter Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og direkte støtter kursisterne i at tage en uddannelse og/eller en praktik. En anden vej er at ansætte/tilknytte brugere (hovedsagligt tidligere kursister) som frivillige medundervisere eller medarbejdere i andre funktioner. Det giver mulighed for at afprøve sine ressourcer, genopfriske sine kvalifikationer og ikke mindst blive rollemodeller for de nuværende kursister. En model, der kan tilknytte medarbejdere på en måde, som er fleksibel uden at spænde ben for skolens dagligdag, er noget af det, vi stadig arbejder på at udvikle. I den forbindelse skal det med, at vi pt. har en tidligere kursist som lærer, og at to fastansatte lærere er i fleksjob. 8. megamål - At brugeren mødes af kompetente medarbejdere, der arbejder med udgangspunkt i vidensbaserede metoder og processer En ansættelse som lærer på CSV-Århus går gennem en personlig vurdering af faglig og personlig erfaring og kompetence. Lærernes faglige baggrund spænder over hel- og halv- 6

7 lange uddannelser inden for pædagogik, psykiatri og sundhed samt erfaring i undervisning af mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. Psykiatrifagligt har skolen specielt vægtet den kognitive metode og recoverytænkningen. Pædagogisk kombinerer vi det faglige og det specialpædagogiske, med løbende opdatering på begge områder. Også skolens øvrige personale har erfaring inden for psykiatrien og opdateres med relevante kurser, deltagelse på relevante temadage sammen med lærerne m.m. Frivillige medarbejdere med brugerbaggrund deltager på lige fod med de fastansatte ud fra en vurdering af relevans og den enkeltes ressourcer. Brugeroplevet kvalitet Kursisternes oplevelse af kvaliteten i indsatsen på CSV-Århus fremgår først og fremmest af evalueringerne, såvel de individuelle som de fælles på holdene. Derudover blev recoveryprojektet i sin tid eksternt evalueret, forløbene Bruger til Bruger og Medborgerskab og Recovery blev i 2008 evalueret i et gruppeinterview og i deltog 15 tidligere kursister på Den Personlige Arbejdsbog i en spørgeskemaundersøgelse. I udviklingen af de interne evalueringer kursist og lærer sammen bestræber vi os på at finde metoder og formuleringer, der fremmer muligheden for som kursist at give både ros og ris, vel vidende at mange kursister er meget loyale over for både læreren og skolen. Vi får generelt meget nuancerede tilkendegivelser med reelle fingerpeg om, hvad der virker. Her nogle eksempler på både positive og konstruktive udsagn fra to forskellige sammenhænge: Citater fra brugerundersøgelsen af Den Personlige Arbejdsbog: Jeg er blevet bedre til at sortere i, hvad der er vigtigt, hvad mindre væsentligt. Bedre til at overskue situationen. Bedre til at sige fra og til. Jeg er blevet mere parat til at tage min sygdom alvorligt i forhold til ændringer i rutiner og struktur i min hverdag. Jeg er blevet mere bevidst om, hvad der er godt, og hvad der ikke er så godt for mig selv at gøre. At det er i orden at yde omsorg for sig selv. Overblikket over min livssituation blev bedre. Fik et redskab til at takle krise og til at få øje på de simple, positive ting i hverdagen. Jeg fik et mere realistisk ambitionsniveau og større ro omkring mig og mit liv. Jeg fik personlige redskaber, som jeg synes, er tilpasset mig. Større selvindsigt. Jeg har opnået større ro om min fremtidige tilværelse og er mere afklaret om mine muligheder/stærke sider. Større selvtillid. Man skal være nået et stykke, før man kan starte på et recoverykursus. Man skal sgu være klar til det, for at have noget ordentligt ud af det. Citater fra STU-kursister i Ungdomsskolen på CSV: Uddannelsen tilpasser sig mit liv. Rigtig fedt, at der bliver sat fokus også på ens kompetencer og ikke kun det, man har det svært med. Det er meget åbent og frit over for, hvad man gerne vil. Dygtige lærere, der er gode til at skabe rammer for samværet. Det er fleksibelt, lidt ligesom modellervoks: man kan forme det, som man vil. Fedt at finde ud af, at man kan have et normalt liv. Jeg føler mig privilegeret. Faglig kvalitet og udvikling Medarbejdernes faglige kompetence, erfaring og stadige udvikling (se megamål 8) er garant for kvaliteten i CSV-Århus udbud af undervisning. I foregangsprojektet og i selvevalueringen deltog både fastansatte og frivillige, og det samme var tilfældet i CARe-uddannelsen. I vores interne udvikling af en fælles pædagogisk model SMTTE-modellen er både lærere og kursister involveret i den praktiske udmøntning (se bilag 2, Målsamtale). Andre gange deltager grupper eller enkeltpersoner i faglige, pædagogiske og psykiatriske kurser og efteruddannelse når tid og økonomi tillader det. Men størstedelen af skolens udvikling foregår i dagligdagen, hvor nye indsigter, nye tendenser i såvel psykiatri som normalsamfund og efterspørgsel fra kursister og samar- 7

8 bejdspartnere indgår i udvikling af nye undervisningstilbud. Nogle milepæle i den faglige udvikling, sat i værk på denne baggrund: Multimedieskolen med start i 1997, da erkendelsen af computerens muligheder i forhold til mennesker med psykiske vanskeligheder var ny. Sundhedsskolen med start i 1998, der blev skolens inddragelse af den kognitive model og det hele menneske, hvor også fysisk aktivitet og ernæring kom ind i billedet. Recoveryprojektet fra , der indviede recoveryæraen på CSV-Århus og blev efterfulgt af div. undervisning m.m. Pædagogisk praksis fra indledende samtale, over målsamtale/undervisningsplan og logbog til evaluering (implementering af SMTTE-modellen). Ungeholdet, der i 2009/2010 udviklede sig til en egl. ungdomsskole med STUforløb. Undervisning for voksne med ADHD, der nu gennem et par år har vist sig at være noget af en magnet for en målgruppe, der i den grad har savnet samfundets bevågenhed og har fået den! Organisation og samarbejde med andre CSV-Århus mission er at undervise i redskaber og kvalifikationer, der gør det lettere for kursisten at indgå i normalsamfundet som aktiv medborger. Organisatorisk er skolen en del af socialpsykiatrien og samarbejder både med lokalpsykiatri, bostøtter og andre psykiatritilbud og med sagsbehandlere, jobcentre m.fl. i kommunalt regi. Skolen har kontakt til civilsamfundet og er bindeled til samarbejdspartnere på undervisnings- og uddannelsesområder som f.eks. folkeoplysning og VUC. Jo bedre vi bliver til at supplere hinanden og kende hinandens muligheder, desto bedre kan vi sikre, at brugeren/borgeren får det rigtige tilbud. Særligt fokus i denne periode I perioden august 2010 juli 2011 er skolens overordnede fokus at udvikle en struktur og et fagudbud, der fremmer aktivt medborgerskab. Forstået som en synsvinkel, der lægges ind over de tilbud, vi allerede har og er i gang med at udvikle inden for flg. områder: Sundhed og livsduelighed, herunder håndtering af hverdagen med psykiske vanskeligheder. Kommunikation og formidling, herunder edb-færdigheder. Grundlæggende skolefærdigheder. Kreative færdigheder inden for skrivning og billedudtryk. Håndtering af hverdagen som voksen med ADHD. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og anden undervisning/afklaring for unge. Individuelle forløb, der skræddersys til den enkelte med henblik på afklaring og vejledning. Desuden udviklingen af en fleksibel og ligeværdig tilknytning af medarbejdere med brugerbaggrund, brugerindflydelse på skolens forskellige niveauer og implementering af udvalgte CARe-elementer i skolens pædagogiske redskaber. Endelig er der selvfølgelig det helt overordnede fokuspunkt, som virkeligheden sætter på dagsordenen: Samarbejdet med og tilknytningen til andre dele af lokalpsykiatrien i en kommende ny organisering. 4 Proces for udarbejdelse af CSV- Århus udviklingsplan Indragelse af medarbejdere, brugere, pårørende og samarbejdspartnere Udarbejdelsen af en udviklingsplan for CSV- Århus ligger i forlængelse af den proces, skolens ledelse og medarbejdere (fastansatte og frivillige) tog hul på i efteråret På en række temadage og møder har vi arbejdet med skolens mission, vision og værdier herunder de fire recoveryværdier. Den videre proces med udviklingsplanen tager afsæt i dette arbejde og i nærværende oplæg, som er et procespapir og ikke et færdigt dokument. 8

9 I processen ønsker vi desuden at indgå i dialog med skolens forskellige brugere og samarbejdspartnere, bl.a.: Tidligere og nuværende kursister. Pårørende via de kursister, der ønsker det. Den øvrige socialpsykiatri. Lokalpsykiatrien. Sagsbehandlere og jobcentre. Ungdoms- og voksenuddannelsessteder. Relevante interesseorganisationer. Forskellige dialogpartnere lægger op til forskellige metoder (dialogforum, fokusgruppeinterview, BIKVA, spørgeskemaer og fællesmøder osv.). Valg af metoder bliver en del af den videre proces i ledelses- og medarbejdergruppen. 5 Dokumentation, opfølgning og evaluering Næste skridt bliver præsentation og diskussion af dette oplæg til udviklingsplan for CSV- Århus. Denne proces bliver rammesat som en række temamøder og dage hen over efteråret 2010 og foråret Udviklingsplanen bliver således udarbejdet sideløbende med, at den tages i brug i praksis, med henblik på i fællesskab at nå frem til en udviklingsplan for den næste periode, som inddrager såvel interne som eksterne faktorer, der i dag er delvis ukendte. 6 Præsentation og formidling internt og eksternt Præsentationen af det første oplæg til udviklingsplan for CSV-Århus sker på en temadag for alle medarbejdere. Derefter gøres planen klar til ekstern præsentation, f.eks. følgende: Elektronisk dokument, tilgængeligt på nettet/skolens hjemmeside. Elektronisk (hjemmeside) og printet dokument der henvender sig til både brugere og samarbejdspartnere. Indebærer omskrivning til et enklere sprog, som også er tilgængeligt for borgere med (lettere) kognitive vanskeligheder. Evt. også en kortere udgave ( pixiudgave ). Evt. artikel, der retter sig mod borgere i almindelighed. Evt. åbent hus og temadage for kursister, pårørende, samarbejdspartnere o.a. interesserede. 7 Bilag og henvisning til anden læsning m.m. Bilag 1. Indledende samtale (skema) 2. Målsamtale (skema) 3. Logbog (skema) 4. Ugeskema for efteråret Voksenspecialundervisningens tre plan Henvisning til anden læsning m.m. CSV-Århus hjemmeside med bl.a. det aktuelle kursuskatalog: Vejledning om specialundervisning for voksne, Senere evt. suppleret med: Oversigt over den planlagte tilrettelæggelse af forløbet (f.eks. årshjul ). Anonymiserede evalueringer, der dokumenterer forskelligartet udbytte. Henvisning til litteratur om undervisning af mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. 9

10 10

11 Bilag 1 Indledende samtale Navn: CPR: Adresse Postnummer: Tlf. Mobil tlf. Kontaktperson: Forsørgelsesgrundlag: Samtaledato: Personlig baggrund (Skolegang, uddannelse, erhvervserfaring, psykiske vanskeligheder etc.) Nuværende situation Netværk (Boform, familie, venner, bekendte) Interesser/ressourcer (Hvad kan du lide at beskæftige dig med? Hvad er du god til? Hvad/hvem kan styrke dig i hverdagen?) Fremtidsønsker/-tanker (Hvor vil du gerne bevæge dig hen? Hvad kunne du tænke dig, der skal ske nu og senere?) Kontakt/aktiviteter inden for psykiatrien? (Hospital, lokalpsyk., bostøtte, evt. medicin m.m. Omfang o.a. relevante faktaoplysninger) 11

12 Kontakt/aktiviteter uden for psykiatrien? (Privat psykolog, fritidsinteresser m.m. Omfang o.a. relevante faktaoplysninger) Hvordan påvirker din sygdom dig i hverdagen? Mål Hvad vil du gerne have ud af at gå på skolen? (Overføres til logbogen) Personlige/sociale mål: Faglige mål: På hvilket kursus/fag vil du gerne arbejde med dine mål? (Gerne flere muligheder, i prioriteret rækkefølge) Hvilke tidspunkter kan du komme til undervisning? formiddag eftermiddag mandag tirsdag onsdag torsdag Interviewers kommentarer (Husk at tilbyde en kopi af samtalen, tilsendt sammen med brev om optagelse) 12

13 Bilag 2 CSV-Århus Målsamtale Navn: Hold: Sammenhæng Hvor er jeg henne nu i forhold til mine mål, mit liv m.m.? Hvad vil jeg gerne gøre noget ved? Mål Hvad vil jeg have fokus på den næste periode? Overføres til logbogen. Tiltag Hvordan vil jeg arbejde hen imod mine mål? Lærerens indsats (indhold, metode, særlig opmærksomhed m.m.) 13

14 Min indsats (fremmøde, aktiv deltagelse, hjemmearbejde m.m.) Tegn Hvilke forandringer vil jeg kunne mærke/opleve/være opmærksom på, som viser, at jeg er på rette vej? Hvilke tegn vil andre kunne se/høre/mærke? Evaluering Hvordan skal evalueringen foregå? (på holdet, sammen med læreren, selvstændigt...) Ønsker til en eventuel ny samtale: o Hvornår? o Andre ønsker til samtalen? (indhold, form, måde) Spørgsmålene til målsamtalen er fra en pædagogisk model, der kaldes SMTTE-modellen. Dine mål bliver overført til den logbog, du får på holdet. Målsamtalen og logbogen er med, når du samler op/evaluerer undervejs og efter forløbet. SMTTE står for: Sammenhæng (hvor er du, og hvad vil du gøre noget ved?) Mål (hvad vil du opnå?) Tiltag (hvordan?) Tegn (hvordan kan du se, høre og mærke, at du er på vej mod målet?) Evaluering (hvad er resultatet af det, der er sat i værk?) Punkterne smitter af på hinanden og ændrer sig undervejs: Når 14 du arbejder med de forskellige tiltag, oplever du tegn på, at du flytter dig og når du flytter dig, får du en ny situation og nye mål. Derfor er det vigtigt at standse op og evaluere ind imellem.

15 Bilag 3 Logbog til afklaringsperiode Dato: Navn: Fag: Personlige/sociale mål (fra den indledende samtale) Notater Faglige mål (fra den indledende samtale) Notater Om i dag Hvad har været godt? Hvad kunne have været bedre? Det har jeg især med mig hjem? (1 3 ting) 15

16 Logbog efter afklaringsperiode Dato: Navn: Fag: Personlige/sociale mål (fra målsamtalen) Notater Det vil jeg undersøge/udvikle: Faglige mål (fra målsamtalen) Notater Det vil jeg undersøge/udvikle: Om i dag Hvad har været godt? Hvad kunne have været bedre? Det har jeg især med mig hjem (1 3 ting) 16

17 Bilag 4 17

18 Bilag 5 Voksenspecialundervisningens tre plan Voksenspecialundervisningens indsats ligger på tre plan i forhold til kursistens aktuelle ståsted: Individ-, gruppe- og samfundsplan. Nogle kursister har overvejende behov for en indsats på ét af planene, andre på flere plan, og ofte flytter kursisten og dermed undervisningsbehovet sig undervejs i forløbet. De tre plan griber ind i hinanden, og i undervisningen er de som regel alle i spil i forhold til den enkelte kursist og/eller hele holdet. Individ-plan Gruppe-plan Samfunds-plan "At komme til sig selv" "At begå sig socialt" "At være aktiv borger" "At opdage sig selv" "At komme ud over sig selv" "At bruge sig selv" Finde sin "villen", sine interesser. Hvad betyder noget for mig? Finde sin "skullen". Hvad er godt/vigtigt for mig i hverdagen? Finde sine ressourcer. Effekt Jeg-styrkende (livskvalitet, recovery). Lære at lære Katalysator for udvikling Effekt Kompetence- og beskæftigelsesskabende (livskvalitet, selvforsørgelse, integration, inklusion, rehabilitering og recovery). Brobygning-samarbejdesnitflader Kontaktsteder, bosteder, hospital m.fl. (begge veje) Kontaktpersoner Pårørende Anne Friis 2005, revideret 2010 Afprøve og udvikle interesse, i samspil med andre. Tilegne sig nye færdigheder. Udvikle ressourcer og handlingsmuligheder. Effekt Jeg-udviklende (livskvalitet, integration, rehabilitering). Lære at lære Brobygning-samarbejdesnitflader Uforpligtende praktik Foreninger Socialpsykiatri (begge veje) Blive aktiv i uddannelse, job, forening eller andet udadvendt. Afklare forventninger til fremtiden og strategier for handling. Brobygning-samarbejdesnitflader Udd.steder, jobformidling etc. Studiegruppe om det at begå sig blandt andre osv. (integration), sideløbende med at være i gang Vejleder/konsulent for u.v.sted, arb.plads etc. (inklusion) Sparringspartner for kommuner Arbejdskonsulenterne Praktiksteder 18

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2015 Specialundervisning for voksne Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning Tilsynsenheden

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Har du viden om eller interesse i et eller flere nævnte områder, vil det være en fordel. Commotio Demens Professionel hjernetræning

Har du viden om eller interesse i et eller flere nævnte områder, vil det være en fordel. Commotio Demens Professionel hjernetræning Logopæd til Kommunikation og Teknologi, CSV Vejle Kommunikation og Teknologi, CSV Vejle søger en logopæd med undervisningserfaring primært til området for erhvervet hjerneskade. Vi kan tilbyde at blive

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Erkende Vælge Handle CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere