Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé"

Transkript

1 Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August juli 2011

2 2

3 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé August juli Udviklingsplanen er i proces, dette er første udgave. Indhold 1. Resumé 2. CSV-Århus målgruppe og tilbud 3. Vision, megamål og de fire recoveryværdier på CSV-Århus Brugeroplevet kvalitet Faglig kvalitet og udvikling Organisation og samarbejde med andre Særligt fokus i denne periode 4. Proces for udarbejdelse af CSV-Århus udviklingsplan Inddragelse af medarbejderne, brugere, pårørende og samarbejdspartnere 5. Dokumentation, opfølgning og evaluering 6. Præsentation og formidling internt og eksternt 7. Bilag og henvisning til anden læsning m.m. 1 Resumé Udviklingsplanen for CSV-Århus indgår i den proces, som vi i efteråret 2009 tog hul på i forhold til skolens mission, vision og værdier. Under visionen Undervisning en vej til et bedre liv har vi arbejdet med de fire recoveryværdier og deres betydning for os som voksenspecialskole. I perioden august 2010 juli 2011 er CSV-Århus overordnede fokus at udvikle en struktur og et fagudbud, der fremmer aktivt medborgerskab. Nærværende udviklingsplan skal ses som en første formulering, der herefter skal diskuteres og bearbejdes blandt medarbejderne samt i dialog med kursister, pårørende og samarbejdspartnere. 2 CSV-Århus målgruppe og tilbud Fakta om CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Beliggenhed: Nørre Allé 31, 8000 Århus C Siden et tilbud under socialpsykiatrien i Århus Kommune Udbyder kompenserende specialundervisning for voksne og unge med psykiske vanskeligheder/funktionsnedsættelser, herunder misbrugsproblematik. Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne, Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Medarbejdere (efterår 2010) 14 lærere, heraf 10 fastansatte på fuldtid og tre på flekstid. Desuden fem frivillige medarbejdere med brugerbaggrund. Centerleder og souschef, sidstnævnte også med undervisningsopgaver. Økonomimedarbejder, rengøringsmedarbejder og pedel. Kursisterne CSV-Århus ligger midt i Århus, hvor omkring 150 kursister aktuelt følger undervisning. Andre kommuner har mulighed for at købe undervisning for aftalte perioder, hvilket p.t. er tilfældet i Skanderborg, Randers og Odder. Nogle kursister følger undervisning blot et par 3

4 timer ugentligt, andre op til 21 timer fordelt på ugens dage, hvor udviklingen frem til i dag er, at et flertal nu følger undervisning flere gange om ugen. Kursisternes forløb strækker sig typisk over et halvt til to år. Tidligere har overvejende mennesker med førtidspension søgt skolen, men stadig flere bruger vores tilbud som forberedelse til uddannelse, del af en revalidering og/eller arbejdsprøvning. Det har bl.a. betydet, at kursisternes gennemsnitsalder er blevet væsentligt lavere gennem de seneste år. Fra 2008 blev skolens målgruppe udvidet med voksne med ADHD, fra 2009 med unge under Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og fra 2010 med Udsatte Voksne. De fleste hører om skolen gennem kontaktperson eller sagsbehandler, men mange kommer på eget initiativ efter at have set vores kursuskatalog eller hjemmeside. Endelig er mund-til-mund-kendskabet udbredt. Visitation til undervisningen sker gennem en indledende samtale, hvor vi sammen med den potentielle kursist og eventuelt kontaktperson eller anden støtteperson vurderer mulighederne for kompenserende specialundervisning ud fra vedkommendes forudsætninger, færdigheder og behov. Denne samtale er udgangspunkt for den individuelle undervisningsplan, som indeholder mål og delmål, indhold, metode og omfang for undervisningen. Kursist og lærer evaluerer og justerer sammen undervisningsplanen med jævne mellemrum. (se bilag 1, 2 og 3: Indledende samtale, Målsamtale og Logbog) Undervisningen Undervisningen på CSV-Århus skal understøtte kursisternes recoveryproces ved at være et redskab i forhold til hverdagsliv, uddannelse og arbejdsliv. I lovens ord formuleret som: Der er tale om en undervisning, der skal give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse sine funktionsnedsættelser og særlige metoder eller hjælpemidler, der kan kompensere for problemerne. Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet. (Vejledning om specialundervisning for voksne, ) For skolens målgruppe drejer funktionsnedsættelserne sig typisk om problemstillinger inden for koncentration, hukommelse, struktur og sociale færdigheder, hvor undervisning kan styrke og anvise lærings- og handlingsstrategier. Noget af det, der karakteriserer mennesker med psykiske funktionsnedsættelser, er foranderlighed. I den sammenhæng kan undervisning være en lærende, fleksibel, kontinuerlig og stabiliserende indsats, der når kursisten der, hvor vedkommende er. Undervisningens indsats kan styrke kursisten både på det individuelle og det sociale plan samt i forhold til samfundet. Nogle kursister har overvejende behov for en indsats på ét af planene, andre på flere plan, og ofte flytter kursisten og dermed undervisningsbehovet sig undervejs i forløbet. (Se bilag 5: Voksenspecialundervisningens tre plan) I udviklingen af skolens fagudbud søger vi til stadighed at have så bred en vifte af tilbud, at vi kan nå hele målgruppen, og når vi sætter hold sammen tager vi så vidt muligt hensyn til både funktionsnedsættelser, personlige og faglige kompetencer og interesseområder. Noget undervisning er mest givtigt på hold med fire - fem kursister, anden undervisning på hold omkring 10 kursister. På de største hold varetager to lærere undervisningen. Deltagelse af medundervisere med brugerbaggrund er en supplerende dimension og erstatter ikke en lærer. (Se bilag 4: Ugeskema for efteråret 2010) 3 Vision, megamål og de fire recoveryværdier på CSV-Århus På vej mod realiseringen af visionen Recovery er et fælles ansvar alle kan udvikle/komme sig søger vi på CSV-Århus at følge de overordnede værdier livskvalitet, medborgerskab og inklusion og de praktiske værdier samarbejde og selvbestemmelse. Som voksenspecialskole befinder skolen sig både inden 4

5 for det psykiatriske/psykologiske og det pædagogiske område og disse områders værdisæt. Med skolens bredere målgruppe kommer nye problemstillinger ind, men forankringen i recoveryværdier og empowerment er relevant for hele målgruppen og i god overensstemmelse med voksenspecialundervisningens udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov. Siden 2002, hvor vi gennem projektet Recovery en mulighed for at komme videre fik recovery-brillerne på, har netop recoveryvinklen været et bindeled mellem psykiatrien og pædagogikken, når vi har fokus på skolens vision. Omsat til praksis bliver livskvalitet, medborgerskab og inklusion kærnebegreber, når vi planlægger, hvilke undervisningsforløb vi skal udbyde, og hvilke samarbejdspartnere vi skal styrke kontakten til. Og videre i den individuelle undervisningsplan, som bliver til og udvikles i samarbejde mellem kursist og lærer. I tilsynsrapporten fra april 2010 konkluderede de tilsynsførende, at CSV undervisning understøtter borgere med specielle behov i at komme videre i deres liv. Det er essensen af, hvad vi ser som skolens mission udtrykt i vores første bud på en vision for skolen: Undervisning en vej til et bedre liv. De fire recoveryværdier har alle deres pendant inden for loven om specialundervisning for voksne som så skal omsættes til praksis. Personorientering har sin parallel i kravet om, at undervisningen tager udgangspunkt i en afdækning af den enkelte deltagers færdigheder, behov og forudsætninger for udbytte. I specialundervisningen for voksne er der tradition for, at skolerne selv visiterer den potentielle kursist, som typisk inviteres til en forsamtale på skolen. På CSV-Århus følger denne samtale nogle forholdsvis åbne spørgsmål, der både inddrager personens baggrund (uddannelse, arbejde, psykisk funktionsnedsættelse), netværk, interesser, aktiviteter i og uden for psykiatrien og personlige/sociale såvel som faglige mål for undervisningen. Vægtningen af de forskellige spørgsmål afhænger af personens ønske og parathed til at sætte ord på. Vi forsøger at gøre denne første samtale så afslappet og ligeværdig som muligt. Personinvolvering finder i lovgivningen sin pendant i ordene om, at der udfærdiges en undervisningsplan efter samråd med deltageren, hvor undervisningens mål, indhold og omfang beskrives, at det vurderes... løbende efter samråd med deltageren, hvorvidt deltageren får det forventede udbytte af undervisningen og at Undervisningsplanen revideres efter samråd med deltageren, hvis der er behov herfor. På CSV-Århus er den indledende samtale samtidig begyndelsen til den individuelle undervisningsplan, som kursisten løbende udvikler sammen med sin lærer, bl.a. gennem logbog, målsamtaler og evaluering. Undervisningsplanen forbinder således den indledende samtale med selve undervisningen, så kursistens erfaringer og præferencer inddrages, sådan som recoveryorienteringen forudsætter. Selvbestemmelse kommer bl.a. til udtryk i den potentielle kursists valg af, om undervisning er en mulighed og i så fald hvilken undervisning. De fleste kursister hører om undervisningen gennem en psykiatrimedarbejder, en sagsbehandler eller evt. en pårørende, og det kan være ret personafhængigt, om og hvordan informationerne gives videre til den, der kunne have glæde af tilbuddet. Også derfor skal der afsættes god tid til den indledende samtale som en dialog. Under alle omstændigheder lægger vi vægt på, at det er personens eget valg at undervisningen ikke (kun) er noget, andre visiterer en til, men noget man selv vælger og kan se en mening med. Potentiale for udvikling stemmer overens med lovgivningens ord: Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. Det er nok den værdi, der er sværest at sætte konkrete parametre op for, og samtidig den mest centrale for lige netop undervisning. Den 5

6 handler om at møde kursisten som et menneske, vi tror på og vil noget samme med. Det kan godt være, at vi som lærere præsenteres for ønsker om fremtidig uddannelse, job eller andet, som lyder urealistisk i vore ører, men så må vi støtte kursisten i gennem undervisningen at undersøge sit potentiale og finde ind til ønskets inderste indhold, for at finde delmål og evt. alternativer. Så undervisningen også bliver en mulighed for at udforske og overskride egne grænser, når man er parat til det. De otte megamål er ikke alle i fokus på CSV- Århus, men indirekte giver undervisning mulighed for at styrke dem i større eller mindre grad. Direkte er følgende megamål i spil: 1. megamål - At brugernes indflydelse styrkes på alle niveauer Brugerne har, som det er fremgået, indflydelse på undervisningen gennem den indledende samtale, målsamtaler og evaluering. Vi forsøger på forskellig vis også at give kursisterne indflydelse på organisationsniveau, bl.a. gennem møder for alle kursister og gennem repræsentation i skolens bestyrelse, men støder her ind i nogle barrierer: Flertallet af kursister har nok i at forholde sig til deres egen undervisning og det hold, de går på; undervisningens fokus på at udvikle redskaber til at komme videre indebærer en stadig udskiftning blandt kursisterne, der typisk er klar til at forlade skolen, netop når de ville være parat til at tage indflydelse på skolen som helhed. Derfor er det først og fremmest med en fortrolig lærer som mellemled og gennem lærernes vurdering, at brugerindflydelse gør sig gældende på organisationsniveau. Derudover har mere uformelle fora givet kursister (og lærere) mulighed for at tale sammen på tværs af hold og udveksle erfaringer og ønsker. Bl.a. et ugentligt caféarrangement (pt. stillet i bero), en ugentlig sparring/undervisning for skolens frivillige medarbejdere med brugerbaggrund samt Åbent værksted to gange ugentlig for alle kursister, to frivillige og to lærere. 2. megamål - At brugerne støttes til at udvikle egne brugbare løsninger og strategier Dette mål er selve kærnen i undervisningen, på såvel det personlige og det sociale plan som det faglige. Det er udgangspunkt for målene i undervisningsplanen og det, kursist og lærer løbende vurderer udbytte og retning af. 5. megamål - At brugeren får adgang til uddannelse og arbejde samt støtte til at bevare et job/en uddannelse CSV-Århus har gennem årene haft forskellige undervisningstilbud, der direkte sigtede på opnåelse eller bevarelse af job eller uddannelse. Bl.a. IT til job/jobbørs, hvor hver kursist blev undervist på pc i de IT-kvalifikationer, vedkommende havde brug for til sin job- /uddannelsessøgning eller aktuel ansættelse/uddannelse; Recovery til job, hvor et forløb i Den Personlige Arbejdsbog blev kædet sammen med konkret jobsøgning via et jobcenter; Medborgerskab og recovery, hvor dele af Den Personlige Arbejdsbog blev sat sammen med andre elementer, der rustede kursisterne til at gå videre i praktik/arbejde. Senest har skolens ungetilbud udviklet sig til en egl. ungdomsskole, der bl.a. omfatter Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og direkte støtter kursisterne i at tage en uddannelse og/eller en praktik. En anden vej er at ansætte/tilknytte brugere (hovedsagligt tidligere kursister) som frivillige medundervisere eller medarbejdere i andre funktioner. Det giver mulighed for at afprøve sine ressourcer, genopfriske sine kvalifikationer og ikke mindst blive rollemodeller for de nuværende kursister. En model, der kan tilknytte medarbejdere på en måde, som er fleksibel uden at spænde ben for skolens dagligdag, er noget af det, vi stadig arbejder på at udvikle. I den forbindelse skal det med, at vi pt. har en tidligere kursist som lærer, og at to fastansatte lærere er i fleksjob. 8. megamål - At brugeren mødes af kompetente medarbejdere, der arbejder med udgangspunkt i vidensbaserede metoder og processer En ansættelse som lærer på CSV-Århus går gennem en personlig vurdering af faglig og personlig erfaring og kompetence. Lærernes faglige baggrund spænder over hel- og halv- 6

7 lange uddannelser inden for pædagogik, psykiatri og sundhed samt erfaring i undervisning af mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. Psykiatrifagligt har skolen specielt vægtet den kognitive metode og recoverytænkningen. Pædagogisk kombinerer vi det faglige og det specialpædagogiske, med løbende opdatering på begge områder. Også skolens øvrige personale har erfaring inden for psykiatrien og opdateres med relevante kurser, deltagelse på relevante temadage sammen med lærerne m.m. Frivillige medarbejdere med brugerbaggrund deltager på lige fod med de fastansatte ud fra en vurdering af relevans og den enkeltes ressourcer. Brugeroplevet kvalitet Kursisternes oplevelse af kvaliteten i indsatsen på CSV-Århus fremgår først og fremmest af evalueringerne, såvel de individuelle som de fælles på holdene. Derudover blev recoveryprojektet i sin tid eksternt evalueret, forløbene Bruger til Bruger og Medborgerskab og Recovery blev i 2008 evalueret i et gruppeinterview og i deltog 15 tidligere kursister på Den Personlige Arbejdsbog i en spørgeskemaundersøgelse. I udviklingen af de interne evalueringer kursist og lærer sammen bestræber vi os på at finde metoder og formuleringer, der fremmer muligheden for som kursist at give både ros og ris, vel vidende at mange kursister er meget loyale over for både læreren og skolen. Vi får generelt meget nuancerede tilkendegivelser med reelle fingerpeg om, hvad der virker. Her nogle eksempler på både positive og konstruktive udsagn fra to forskellige sammenhænge: Citater fra brugerundersøgelsen af Den Personlige Arbejdsbog: Jeg er blevet bedre til at sortere i, hvad der er vigtigt, hvad mindre væsentligt. Bedre til at overskue situationen. Bedre til at sige fra og til. Jeg er blevet mere parat til at tage min sygdom alvorligt i forhold til ændringer i rutiner og struktur i min hverdag. Jeg er blevet mere bevidst om, hvad der er godt, og hvad der ikke er så godt for mig selv at gøre. At det er i orden at yde omsorg for sig selv. Overblikket over min livssituation blev bedre. Fik et redskab til at takle krise og til at få øje på de simple, positive ting i hverdagen. Jeg fik et mere realistisk ambitionsniveau og større ro omkring mig og mit liv. Jeg fik personlige redskaber, som jeg synes, er tilpasset mig. Større selvindsigt. Jeg har opnået større ro om min fremtidige tilværelse og er mere afklaret om mine muligheder/stærke sider. Større selvtillid. Man skal være nået et stykke, før man kan starte på et recoverykursus. Man skal sgu være klar til det, for at have noget ordentligt ud af det. Citater fra STU-kursister i Ungdomsskolen på CSV: Uddannelsen tilpasser sig mit liv. Rigtig fedt, at der bliver sat fokus også på ens kompetencer og ikke kun det, man har det svært med. Det er meget åbent og frit over for, hvad man gerne vil. Dygtige lærere, der er gode til at skabe rammer for samværet. Det er fleksibelt, lidt ligesom modellervoks: man kan forme det, som man vil. Fedt at finde ud af, at man kan have et normalt liv. Jeg føler mig privilegeret. Faglig kvalitet og udvikling Medarbejdernes faglige kompetence, erfaring og stadige udvikling (se megamål 8) er garant for kvaliteten i CSV-Århus udbud af undervisning. I foregangsprojektet og i selvevalueringen deltog både fastansatte og frivillige, og det samme var tilfældet i CARe-uddannelsen. I vores interne udvikling af en fælles pædagogisk model SMTTE-modellen er både lærere og kursister involveret i den praktiske udmøntning (se bilag 2, Målsamtale). Andre gange deltager grupper eller enkeltpersoner i faglige, pædagogiske og psykiatriske kurser og efteruddannelse når tid og økonomi tillader det. Men størstedelen af skolens udvikling foregår i dagligdagen, hvor nye indsigter, nye tendenser i såvel psykiatri som normalsamfund og efterspørgsel fra kursister og samar- 7

8 bejdspartnere indgår i udvikling af nye undervisningstilbud. Nogle milepæle i den faglige udvikling, sat i værk på denne baggrund: Multimedieskolen med start i 1997, da erkendelsen af computerens muligheder i forhold til mennesker med psykiske vanskeligheder var ny. Sundhedsskolen med start i 1998, der blev skolens inddragelse af den kognitive model og det hele menneske, hvor også fysisk aktivitet og ernæring kom ind i billedet. Recoveryprojektet fra , der indviede recoveryæraen på CSV-Århus og blev efterfulgt af div. undervisning m.m. Pædagogisk praksis fra indledende samtale, over målsamtale/undervisningsplan og logbog til evaluering (implementering af SMTTE-modellen). Ungeholdet, der i 2009/2010 udviklede sig til en egl. ungdomsskole med STUforløb. Undervisning for voksne med ADHD, der nu gennem et par år har vist sig at være noget af en magnet for en målgruppe, der i den grad har savnet samfundets bevågenhed og har fået den! Organisation og samarbejde med andre CSV-Århus mission er at undervise i redskaber og kvalifikationer, der gør det lettere for kursisten at indgå i normalsamfundet som aktiv medborger. Organisatorisk er skolen en del af socialpsykiatrien og samarbejder både med lokalpsykiatri, bostøtter og andre psykiatritilbud og med sagsbehandlere, jobcentre m.fl. i kommunalt regi. Skolen har kontakt til civilsamfundet og er bindeled til samarbejdspartnere på undervisnings- og uddannelsesområder som f.eks. folkeoplysning og VUC. Jo bedre vi bliver til at supplere hinanden og kende hinandens muligheder, desto bedre kan vi sikre, at brugeren/borgeren får det rigtige tilbud. Særligt fokus i denne periode I perioden august 2010 juli 2011 er skolens overordnede fokus at udvikle en struktur og et fagudbud, der fremmer aktivt medborgerskab. Forstået som en synsvinkel, der lægges ind over de tilbud, vi allerede har og er i gang med at udvikle inden for flg. områder: Sundhed og livsduelighed, herunder håndtering af hverdagen med psykiske vanskeligheder. Kommunikation og formidling, herunder edb-færdigheder. Grundlæggende skolefærdigheder. Kreative færdigheder inden for skrivning og billedudtryk. Håndtering af hverdagen som voksen med ADHD. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og anden undervisning/afklaring for unge. Individuelle forløb, der skræddersys til den enkelte med henblik på afklaring og vejledning. Desuden udviklingen af en fleksibel og ligeværdig tilknytning af medarbejdere med brugerbaggrund, brugerindflydelse på skolens forskellige niveauer og implementering af udvalgte CARe-elementer i skolens pædagogiske redskaber. Endelig er der selvfølgelig det helt overordnede fokuspunkt, som virkeligheden sætter på dagsordenen: Samarbejdet med og tilknytningen til andre dele af lokalpsykiatrien i en kommende ny organisering. 4 Proces for udarbejdelse af CSV- Århus udviklingsplan Indragelse af medarbejdere, brugere, pårørende og samarbejdspartnere Udarbejdelsen af en udviklingsplan for CSV- Århus ligger i forlængelse af den proces, skolens ledelse og medarbejdere (fastansatte og frivillige) tog hul på i efteråret På en række temadage og møder har vi arbejdet med skolens mission, vision og værdier herunder de fire recoveryværdier. Den videre proces med udviklingsplanen tager afsæt i dette arbejde og i nærværende oplæg, som er et procespapir og ikke et færdigt dokument. 8

9 I processen ønsker vi desuden at indgå i dialog med skolens forskellige brugere og samarbejdspartnere, bl.a.: Tidligere og nuværende kursister. Pårørende via de kursister, der ønsker det. Den øvrige socialpsykiatri. Lokalpsykiatrien. Sagsbehandlere og jobcentre. Ungdoms- og voksenuddannelsessteder. Relevante interesseorganisationer. Forskellige dialogpartnere lægger op til forskellige metoder (dialogforum, fokusgruppeinterview, BIKVA, spørgeskemaer og fællesmøder osv.). Valg af metoder bliver en del af den videre proces i ledelses- og medarbejdergruppen. 5 Dokumentation, opfølgning og evaluering Næste skridt bliver præsentation og diskussion af dette oplæg til udviklingsplan for CSV- Århus. Denne proces bliver rammesat som en række temamøder og dage hen over efteråret 2010 og foråret Udviklingsplanen bliver således udarbejdet sideløbende med, at den tages i brug i praksis, med henblik på i fællesskab at nå frem til en udviklingsplan for den næste periode, som inddrager såvel interne som eksterne faktorer, der i dag er delvis ukendte. 6 Præsentation og formidling internt og eksternt Præsentationen af det første oplæg til udviklingsplan for CSV-Århus sker på en temadag for alle medarbejdere. Derefter gøres planen klar til ekstern præsentation, f.eks. følgende: Elektronisk dokument, tilgængeligt på nettet/skolens hjemmeside. Elektronisk (hjemmeside) og printet dokument der henvender sig til både brugere og samarbejdspartnere. Indebærer omskrivning til et enklere sprog, som også er tilgængeligt for borgere med (lettere) kognitive vanskeligheder. Evt. også en kortere udgave ( pixiudgave ). Evt. artikel, der retter sig mod borgere i almindelighed. Evt. åbent hus og temadage for kursister, pårørende, samarbejdspartnere o.a. interesserede. 7 Bilag og henvisning til anden læsning m.m. Bilag 1. Indledende samtale (skema) 2. Målsamtale (skema) 3. Logbog (skema) 4. Ugeskema for efteråret Voksenspecialundervisningens tre plan Henvisning til anden læsning m.m. CSV-Århus hjemmeside med bl.a. det aktuelle kursuskatalog: Vejledning om specialundervisning for voksne, Senere evt. suppleret med: Oversigt over den planlagte tilrettelæggelse af forløbet (f.eks. årshjul ). Anonymiserede evalueringer, der dokumenterer forskelligartet udbytte. Henvisning til litteratur om undervisning af mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. 9

10 10

11 Bilag 1 Indledende samtale Navn: CPR: Adresse Postnummer: Tlf. Mobil tlf. Kontaktperson: Forsørgelsesgrundlag: Samtaledato: Personlig baggrund (Skolegang, uddannelse, erhvervserfaring, psykiske vanskeligheder etc.) Nuværende situation Netværk (Boform, familie, venner, bekendte) Interesser/ressourcer (Hvad kan du lide at beskæftige dig med? Hvad er du god til? Hvad/hvem kan styrke dig i hverdagen?) Fremtidsønsker/-tanker (Hvor vil du gerne bevæge dig hen? Hvad kunne du tænke dig, der skal ske nu og senere?) Kontakt/aktiviteter inden for psykiatrien? (Hospital, lokalpsyk., bostøtte, evt. medicin m.m. Omfang o.a. relevante faktaoplysninger) 11

12 Kontakt/aktiviteter uden for psykiatrien? (Privat psykolog, fritidsinteresser m.m. Omfang o.a. relevante faktaoplysninger) Hvordan påvirker din sygdom dig i hverdagen? Mål Hvad vil du gerne have ud af at gå på skolen? (Overføres til logbogen) Personlige/sociale mål: Faglige mål: På hvilket kursus/fag vil du gerne arbejde med dine mål? (Gerne flere muligheder, i prioriteret rækkefølge) Hvilke tidspunkter kan du komme til undervisning? formiddag eftermiddag mandag tirsdag onsdag torsdag Interviewers kommentarer (Husk at tilbyde en kopi af samtalen, tilsendt sammen med brev om optagelse) 12

13 Bilag 2 CSV-Århus Målsamtale Navn: Hold: Sammenhæng Hvor er jeg henne nu i forhold til mine mål, mit liv m.m.? Hvad vil jeg gerne gøre noget ved? Mål Hvad vil jeg have fokus på den næste periode? Overføres til logbogen. Tiltag Hvordan vil jeg arbejde hen imod mine mål? Lærerens indsats (indhold, metode, særlig opmærksomhed m.m.) 13

14 Min indsats (fremmøde, aktiv deltagelse, hjemmearbejde m.m.) Tegn Hvilke forandringer vil jeg kunne mærke/opleve/være opmærksom på, som viser, at jeg er på rette vej? Hvilke tegn vil andre kunne se/høre/mærke? Evaluering Hvordan skal evalueringen foregå? (på holdet, sammen med læreren, selvstændigt...) Ønsker til en eventuel ny samtale: o Hvornår? o Andre ønsker til samtalen? (indhold, form, måde) Spørgsmålene til målsamtalen er fra en pædagogisk model, der kaldes SMTTE-modellen. Dine mål bliver overført til den logbog, du får på holdet. Målsamtalen og logbogen er med, når du samler op/evaluerer undervejs og efter forløbet. SMTTE står for: Sammenhæng (hvor er du, og hvad vil du gøre noget ved?) Mål (hvad vil du opnå?) Tiltag (hvordan?) Tegn (hvordan kan du se, høre og mærke, at du er på vej mod målet?) Evaluering (hvad er resultatet af det, der er sat i værk?) Punkterne smitter af på hinanden og ændrer sig undervejs: Når 14 du arbejder med de forskellige tiltag, oplever du tegn på, at du flytter dig og når du flytter dig, får du en ny situation og nye mål. Derfor er det vigtigt at standse op og evaluere ind imellem.

15 Bilag 3 Logbog til afklaringsperiode Dato: Navn: Fag: Personlige/sociale mål (fra den indledende samtale) Notater Faglige mål (fra den indledende samtale) Notater Om i dag Hvad har været godt? Hvad kunne have været bedre? Det har jeg især med mig hjem? (1 3 ting) 15

16 Logbog efter afklaringsperiode Dato: Navn: Fag: Personlige/sociale mål (fra målsamtalen) Notater Det vil jeg undersøge/udvikle: Faglige mål (fra målsamtalen) Notater Det vil jeg undersøge/udvikle: Om i dag Hvad har været godt? Hvad kunne have været bedre? Det har jeg især med mig hjem (1 3 ting) 16

17 Bilag 4 17

18 Bilag 5 Voksenspecialundervisningens tre plan Voksenspecialundervisningens indsats ligger på tre plan i forhold til kursistens aktuelle ståsted: Individ-, gruppe- og samfundsplan. Nogle kursister har overvejende behov for en indsats på ét af planene, andre på flere plan, og ofte flytter kursisten og dermed undervisningsbehovet sig undervejs i forløbet. De tre plan griber ind i hinanden, og i undervisningen er de som regel alle i spil i forhold til den enkelte kursist og/eller hele holdet. Individ-plan Gruppe-plan Samfunds-plan "At komme til sig selv" "At begå sig socialt" "At være aktiv borger" "At opdage sig selv" "At komme ud over sig selv" "At bruge sig selv" Finde sin "villen", sine interesser. Hvad betyder noget for mig? Finde sin "skullen". Hvad er godt/vigtigt for mig i hverdagen? Finde sine ressourcer. Effekt Jeg-styrkende (livskvalitet, recovery). Lære at lære Katalysator for udvikling Effekt Kompetence- og beskæftigelsesskabende (livskvalitet, selvforsørgelse, integration, inklusion, rehabilitering og recovery). Brobygning-samarbejdesnitflader Kontaktsteder, bosteder, hospital m.fl. (begge veje) Kontaktpersoner Pårørende Anne Friis 2005, revideret 2010 Afprøve og udvikle interesse, i samspil med andre. Tilegne sig nye færdigheder. Udvikle ressourcer og handlingsmuligheder. Effekt Jeg-udviklende (livskvalitet, integration, rehabilitering). Lære at lære Brobygning-samarbejdesnitflader Uforpligtende praktik Foreninger Socialpsykiatri (begge veje) Blive aktiv i uddannelse, job, forening eller andet udadvendt. Afklare forventninger til fremtiden og strategier for handling. Brobygning-samarbejdesnitflader Udd.steder, jobformidling etc. Studiegruppe om det at begå sig blandt andre osv. (integration), sideløbende med at være i gang Vejleder/konsulent for u.v.sted, arb.plads etc. (inklusion) Sparringspartner for kommuner Arbejdskonsulenterne Praktiksteder 18

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013

Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013 Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013 Emne Fortsat styrket recovery-orientering i Socialpsykiatri og Udsatte. Strategi 2011-2013. Aarhus Kommune Den 1. juli 2011 1. Indledning Siden 2006/07

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj?

Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Peter Boldsen Udviklingskonsulent Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere