Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé"

Transkript

1 Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August juli 2011

2 2

3 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé August juli Udviklingsplanen er i proces, dette er første udgave. Indhold 1. Resumé 2. CSV-Århus målgruppe og tilbud 3. Vision, megamål og de fire recoveryværdier på CSV-Århus Brugeroplevet kvalitet Faglig kvalitet og udvikling Organisation og samarbejde med andre Særligt fokus i denne periode 4. Proces for udarbejdelse af CSV-Århus udviklingsplan Inddragelse af medarbejderne, brugere, pårørende og samarbejdspartnere 5. Dokumentation, opfølgning og evaluering 6. Præsentation og formidling internt og eksternt 7. Bilag og henvisning til anden læsning m.m. 1 Resumé Udviklingsplanen for CSV-Århus indgår i den proces, som vi i efteråret 2009 tog hul på i forhold til skolens mission, vision og værdier. Under visionen Undervisning en vej til et bedre liv har vi arbejdet med de fire recoveryværdier og deres betydning for os som voksenspecialskole. I perioden august 2010 juli 2011 er CSV-Århus overordnede fokus at udvikle en struktur og et fagudbud, der fremmer aktivt medborgerskab. Nærværende udviklingsplan skal ses som en første formulering, der herefter skal diskuteres og bearbejdes blandt medarbejderne samt i dialog med kursister, pårørende og samarbejdspartnere. 2 CSV-Århus målgruppe og tilbud Fakta om CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Beliggenhed: Nørre Allé 31, 8000 Århus C Siden et tilbud under socialpsykiatrien i Århus Kommune Udbyder kompenserende specialundervisning for voksne og unge med psykiske vanskeligheder/funktionsnedsættelser, herunder misbrugsproblematik. Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne, Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Medarbejdere (efterår 2010) 14 lærere, heraf 10 fastansatte på fuldtid og tre på flekstid. Desuden fem frivillige medarbejdere med brugerbaggrund. Centerleder og souschef, sidstnævnte også med undervisningsopgaver. Økonomimedarbejder, rengøringsmedarbejder og pedel. Kursisterne CSV-Århus ligger midt i Århus, hvor omkring 150 kursister aktuelt følger undervisning. Andre kommuner har mulighed for at købe undervisning for aftalte perioder, hvilket p.t. er tilfældet i Skanderborg, Randers og Odder. Nogle kursister følger undervisning blot et par 3

4 timer ugentligt, andre op til 21 timer fordelt på ugens dage, hvor udviklingen frem til i dag er, at et flertal nu følger undervisning flere gange om ugen. Kursisternes forløb strækker sig typisk over et halvt til to år. Tidligere har overvejende mennesker med førtidspension søgt skolen, men stadig flere bruger vores tilbud som forberedelse til uddannelse, del af en revalidering og/eller arbejdsprøvning. Det har bl.a. betydet, at kursisternes gennemsnitsalder er blevet væsentligt lavere gennem de seneste år. Fra 2008 blev skolens målgruppe udvidet med voksne med ADHD, fra 2009 med unge under Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og fra 2010 med Udsatte Voksne. De fleste hører om skolen gennem kontaktperson eller sagsbehandler, men mange kommer på eget initiativ efter at have set vores kursuskatalog eller hjemmeside. Endelig er mund-til-mund-kendskabet udbredt. Visitation til undervisningen sker gennem en indledende samtale, hvor vi sammen med den potentielle kursist og eventuelt kontaktperson eller anden støtteperson vurderer mulighederne for kompenserende specialundervisning ud fra vedkommendes forudsætninger, færdigheder og behov. Denne samtale er udgangspunkt for den individuelle undervisningsplan, som indeholder mål og delmål, indhold, metode og omfang for undervisningen. Kursist og lærer evaluerer og justerer sammen undervisningsplanen med jævne mellemrum. (se bilag 1, 2 og 3: Indledende samtale, Målsamtale og Logbog) Undervisningen Undervisningen på CSV-Århus skal understøtte kursisternes recoveryproces ved at være et redskab i forhold til hverdagsliv, uddannelse og arbejdsliv. I lovens ord formuleret som: Der er tale om en undervisning, der skal give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse sine funktionsnedsættelser og særlige metoder eller hjælpemidler, der kan kompensere for problemerne. Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet. (Vejledning om specialundervisning for voksne, ) For skolens målgruppe drejer funktionsnedsættelserne sig typisk om problemstillinger inden for koncentration, hukommelse, struktur og sociale færdigheder, hvor undervisning kan styrke og anvise lærings- og handlingsstrategier. Noget af det, der karakteriserer mennesker med psykiske funktionsnedsættelser, er foranderlighed. I den sammenhæng kan undervisning være en lærende, fleksibel, kontinuerlig og stabiliserende indsats, der når kursisten der, hvor vedkommende er. Undervisningens indsats kan styrke kursisten både på det individuelle og det sociale plan samt i forhold til samfundet. Nogle kursister har overvejende behov for en indsats på ét af planene, andre på flere plan, og ofte flytter kursisten og dermed undervisningsbehovet sig undervejs i forløbet. (Se bilag 5: Voksenspecialundervisningens tre plan) I udviklingen af skolens fagudbud søger vi til stadighed at have så bred en vifte af tilbud, at vi kan nå hele målgruppen, og når vi sætter hold sammen tager vi så vidt muligt hensyn til både funktionsnedsættelser, personlige og faglige kompetencer og interesseområder. Noget undervisning er mest givtigt på hold med fire - fem kursister, anden undervisning på hold omkring 10 kursister. På de største hold varetager to lærere undervisningen. Deltagelse af medundervisere med brugerbaggrund er en supplerende dimension og erstatter ikke en lærer. (Se bilag 4: Ugeskema for efteråret 2010) 3 Vision, megamål og de fire recoveryværdier på CSV-Århus På vej mod realiseringen af visionen Recovery er et fælles ansvar alle kan udvikle/komme sig søger vi på CSV-Århus at følge de overordnede værdier livskvalitet, medborgerskab og inklusion og de praktiske værdier samarbejde og selvbestemmelse. Som voksenspecialskole befinder skolen sig både inden 4

5 for det psykiatriske/psykologiske og det pædagogiske område og disse områders værdisæt. Med skolens bredere målgruppe kommer nye problemstillinger ind, men forankringen i recoveryværdier og empowerment er relevant for hele målgruppen og i god overensstemmelse med voksenspecialundervisningens udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov. Siden 2002, hvor vi gennem projektet Recovery en mulighed for at komme videre fik recovery-brillerne på, har netop recoveryvinklen været et bindeled mellem psykiatrien og pædagogikken, når vi har fokus på skolens vision. Omsat til praksis bliver livskvalitet, medborgerskab og inklusion kærnebegreber, når vi planlægger, hvilke undervisningsforløb vi skal udbyde, og hvilke samarbejdspartnere vi skal styrke kontakten til. Og videre i den individuelle undervisningsplan, som bliver til og udvikles i samarbejde mellem kursist og lærer. I tilsynsrapporten fra april 2010 konkluderede de tilsynsførende, at CSV undervisning understøtter borgere med specielle behov i at komme videre i deres liv. Det er essensen af, hvad vi ser som skolens mission udtrykt i vores første bud på en vision for skolen: Undervisning en vej til et bedre liv. De fire recoveryværdier har alle deres pendant inden for loven om specialundervisning for voksne som så skal omsættes til praksis. Personorientering har sin parallel i kravet om, at undervisningen tager udgangspunkt i en afdækning af den enkelte deltagers færdigheder, behov og forudsætninger for udbytte. I specialundervisningen for voksne er der tradition for, at skolerne selv visiterer den potentielle kursist, som typisk inviteres til en forsamtale på skolen. På CSV-Århus følger denne samtale nogle forholdsvis åbne spørgsmål, der både inddrager personens baggrund (uddannelse, arbejde, psykisk funktionsnedsættelse), netværk, interesser, aktiviteter i og uden for psykiatrien og personlige/sociale såvel som faglige mål for undervisningen. Vægtningen af de forskellige spørgsmål afhænger af personens ønske og parathed til at sætte ord på. Vi forsøger at gøre denne første samtale så afslappet og ligeværdig som muligt. Personinvolvering finder i lovgivningen sin pendant i ordene om, at der udfærdiges en undervisningsplan efter samråd med deltageren, hvor undervisningens mål, indhold og omfang beskrives, at det vurderes... løbende efter samråd med deltageren, hvorvidt deltageren får det forventede udbytte af undervisningen og at Undervisningsplanen revideres efter samråd med deltageren, hvis der er behov herfor. På CSV-Århus er den indledende samtale samtidig begyndelsen til den individuelle undervisningsplan, som kursisten løbende udvikler sammen med sin lærer, bl.a. gennem logbog, målsamtaler og evaluering. Undervisningsplanen forbinder således den indledende samtale med selve undervisningen, så kursistens erfaringer og præferencer inddrages, sådan som recoveryorienteringen forudsætter. Selvbestemmelse kommer bl.a. til udtryk i den potentielle kursists valg af, om undervisning er en mulighed og i så fald hvilken undervisning. De fleste kursister hører om undervisningen gennem en psykiatrimedarbejder, en sagsbehandler eller evt. en pårørende, og det kan være ret personafhængigt, om og hvordan informationerne gives videre til den, der kunne have glæde af tilbuddet. Også derfor skal der afsættes god tid til den indledende samtale som en dialog. Under alle omstændigheder lægger vi vægt på, at det er personens eget valg at undervisningen ikke (kun) er noget, andre visiterer en til, men noget man selv vælger og kan se en mening med. Potentiale for udvikling stemmer overens med lovgivningens ord: Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. Det er nok den værdi, der er sværest at sætte konkrete parametre op for, og samtidig den mest centrale for lige netop undervisning. Den 5

6 handler om at møde kursisten som et menneske, vi tror på og vil noget samme med. Det kan godt være, at vi som lærere præsenteres for ønsker om fremtidig uddannelse, job eller andet, som lyder urealistisk i vore ører, men så må vi støtte kursisten i gennem undervisningen at undersøge sit potentiale og finde ind til ønskets inderste indhold, for at finde delmål og evt. alternativer. Så undervisningen også bliver en mulighed for at udforske og overskride egne grænser, når man er parat til det. De otte megamål er ikke alle i fokus på CSV- Århus, men indirekte giver undervisning mulighed for at styrke dem i større eller mindre grad. Direkte er følgende megamål i spil: 1. megamål - At brugernes indflydelse styrkes på alle niveauer Brugerne har, som det er fremgået, indflydelse på undervisningen gennem den indledende samtale, målsamtaler og evaluering. Vi forsøger på forskellig vis også at give kursisterne indflydelse på organisationsniveau, bl.a. gennem møder for alle kursister og gennem repræsentation i skolens bestyrelse, men støder her ind i nogle barrierer: Flertallet af kursister har nok i at forholde sig til deres egen undervisning og det hold, de går på; undervisningens fokus på at udvikle redskaber til at komme videre indebærer en stadig udskiftning blandt kursisterne, der typisk er klar til at forlade skolen, netop når de ville være parat til at tage indflydelse på skolen som helhed. Derfor er det først og fremmest med en fortrolig lærer som mellemled og gennem lærernes vurdering, at brugerindflydelse gør sig gældende på organisationsniveau. Derudover har mere uformelle fora givet kursister (og lærere) mulighed for at tale sammen på tværs af hold og udveksle erfaringer og ønsker. Bl.a. et ugentligt caféarrangement (pt. stillet i bero), en ugentlig sparring/undervisning for skolens frivillige medarbejdere med brugerbaggrund samt Åbent værksted to gange ugentlig for alle kursister, to frivillige og to lærere. 2. megamål - At brugerne støttes til at udvikle egne brugbare løsninger og strategier Dette mål er selve kærnen i undervisningen, på såvel det personlige og det sociale plan som det faglige. Det er udgangspunkt for målene i undervisningsplanen og det, kursist og lærer løbende vurderer udbytte og retning af. 5. megamål - At brugeren får adgang til uddannelse og arbejde samt støtte til at bevare et job/en uddannelse CSV-Århus har gennem årene haft forskellige undervisningstilbud, der direkte sigtede på opnåelse eller bevarelse af job eller uddannelse. Bl.a. IT til job/jobbørs, hvor hver kursist blev undervist på pc i de IT-kvalifikationer, vedkommende havde brug for til sin job- /uddannelsessøgning eller aktuel ansættelse/uddannelse; Recovery til job, hvor et forløb i Den Personlige Arbejdsbog blev kædet sammen med konkret jobsøgning via et jobcenter; Medborgerskab og recovery, hvor dele af Den Personlige Arbejdsbog blev sat sammen med andre elementer, der rustede kursisterne til at gå videre i praktik/arbejde. Senest har skolens ungetilbud udviklet sig til en egl. ungdomsskole, der bl.a. omfatter Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og direkte støtter kursisterne i at tage en uddannelse og/eller en praktik. En anden vej er at ansætte/tilknytte brugere (hovedsagligt tidligere kursister) som frivillige medundervisere eller medarbejdere i andre funktioner. Det giver mulighed for at afprøve sine ressourcer, genopfriske sine kvalifikationer og ikke mindst blive rollemodeller for de nuværende kursister. En model, der kan tilknytte medarbejdere på en måde, som er fleksibel uden at spænde ben for skolens dagligdag, er noget af det, vi stadig arbejder på at udvikle. I den forbindelse skal det med, at vi pt. har en tidligere kursist som lærer, og at to fastansatte lærere er i fleksjob. 8. megamål - At brugeren mødes af kompetente medarbejdere, der arbejder med udgangspunkt i vidensbaserede metoder og processer En ansættelse som lærer på CSV-Århus går gennem en personlig vurdering af faglig og personlig erfaring og kompetence. Lærernes faglige baggrund spænder over hel- og halv- 6

7 lange uddannelser inden for pædagogik, psykiatri og sundhed samt erfaring i undervisning af mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. Psykiatrifagligt har skolen specielt vægtet den kognitive metode og recoverytænkningen. Pædagogisk kombinerer vi det faglige og det specialpædagogiske, med løbende opdatering på begge områder. Også skolens øvrige personale har erfaring inden for psykiatrien og opdateres med relevante kurser, deltagelse på relevante temadage sammen med lærerne m.m. Frivillige medarbejdere med brugerbaggrund deltager på lige fod med de fastansatte ud fra en vurdering af relevans og den enkeltes ressourcer. Brugeroplevet kvalitet Kursisternes oplevelse af kvaliteten i indsatsen på CSV-Århus fremgår først og fremmest af evalueringerne, såvel de individuelle som de fælles på holdene. Derudover blev recoveryprojektet i sin tid eksternt evalueret, forløbene Bruger til Bruger og Medborgerskab og Recovery blev i 2008 evalueret i et gruppeinterview og i deltog 15 tidligere kursister på Den Personlige Arbejdsbog i en spørgeskemaundersøgelse. I udviklingen af de interne evalueringer kursist og lærer sammen bestræber vi os på at finde metoder og formuleringer, der fremmer muligheden for som kursist at give både ros og ris, vel vidende at mange kursister er meget loyale over for både læreren og skolen. Vi får generelt meget nuancerede tilkendegivelser med reelle fingerpeg om, hvad der virker. Her nogle eksempler på både positive og konstruktive udsagn fra to forskellige sammenhænge: Citater fra brugerundersøgelsen af Den Personlige Arbejdsbog: Jeg er blevet bedre til at sortere i, hvad der er vigtigt, hvad mindre væsentligt. Bedre til at overskue situationen. Bedre til at sige fra og til. Jeg er blevet mere parat til at tage min sygdom alvorligt i forhold til ændringer i rutiner og struktur i min hverdag. Jeg er blevet mere bevidst om, hvad der er godt, og hvad der ikke er så godt for mig selv at gøre. At det er i orden at yde omsorg for sig selv. Overblikket over min livssituation blev bedre. Fik et redskab til at takle krise og til at få øje på de simple, positive ting i hverdagen. Jeg fik et mere realistisk ambitionsniveau og større ro omkring mig og mit liv. Jeg fik personlige redskaber, som jeg synes, er tilpasset mig. Større selvindsigt. Jeg har opnået større ro om min fremtidige tilværelse og er mere afklaret om mine muligheder/stærke sider. Større selvtillid. Man skal være nået et stykke, før man kan starte på et recoverykursus. Man skal sgu være klar til det, for at have noget ordentligt ud af det. Citater fra STU-kursister i Ungdomsskolen på CSV: Uddannelsen tilpasser sig mit liv. Rigtig fedt, at der bliver sat fokus også på ens kompetencer og ikke kun det, man har det svært med. Det er meget åbent og frit over for, hvad man gerne vil. Dygtige lærere, der er gode til at skabe rammer for samværet. Det er fleksibelt, lidt ligesom modellervoks: man kan forme det, som man vil. Fedt at finde ud af, at man kan have et normalt liv. Jeg føler mig privilegeret. Faglig kvalitet og udvikling Medarbejdernes faglige kompetence, erfaring og stadige udvikling (se megamål 8) er garant for kvaliteten i CSV-Århus udbud af undervisning. I foregangsprojektet og i selvevalueringen deltog både fastansatte og frivillige, og det samme var tilfældet i CARe-uddannelsen. I vores interne udvikling af en fælles pædagogisk model SMTTE-modellen er både lærere og kursister involveret i den praktiske udmøntning (se bilag 2, Målsamtale). Andre gange deltager grupper eller enkeltpersoner i faglige, pædagogiske og psykiatriske kurser og efteruddannelse når tid og økonomi tillader det. Men størstedelen af skolens udvikling foregår i dagligdagen, hvor nye indsigter, nye tendenser i såvel psykiatri som normalsamfund og efterspørgsel fra kursister og samar- 7

8 bejdspartnere indgår i udvikling af nye undervisningstilbud. Nogle milepæle i den faglige udvikling, sat i værk på denne baggrund: Multimedieskolen med start i 1997, da erkendelsen af computerens muligheder i forhold til mennesker med psykiske vanskeligheder var ny. Sundhedsskolen med start i 1998, der blev skolens inddragelse af den kognitive model og det hele menneske, hvor også fysisk aktivitet og ernæring kom ind i billedet. Recoveryprojektet fra , der indviede recoveryæraen på CSV-Århus og blev efterfulgt af div. undervisning m.m. Pædagogisk praksis fra indledende samtale, over målsamtale/undervisningsplan og logbog til evaluering (implementering af SMTTE-modellen). Ungeholdet, der i 2009/2010 udviklede sig til en egl. ungdomsskole med STUforløb. Undervisning for voksne med ADHD, der nu gennem et par år har vist sig at være noget af en magnet for en målgruppe, der i den grad har savnet samfundets bevågenhed og har fået den! Organisation og samarbejde med andre CSV-Århus mission er at undervise i redskaber og kvalifikationer, der gør det lettere for kursisten at indgå i normalsamfundet som aktiv medborger. Organisatorisk er skolen en del af socialpsykiatrien og samarbejder både med lokalpsykiatri, bostøtter og andre psykiatritilbud og med sagsbehandlere, jobcentre m.fl. i kommunalt regi. Skolen har kontakt til civilsamfundet og er bindeled til samarbejdspartnere på undervisnings- og uddannelsesområder som f.eks. folkeoplysning og VUC. Jo bedre vi bliver til at supplere hinanden og kende hinandens muligheder, desto bedre kan vi sikre, at brugeren/borgeren får det rigtige tilbud. Særligt fokus i denne periode I perioden august 2010 juli 2011 er skolens overordnede fokus at udvikle en struktur og et fagudbud, der fremmer aktivt medborgerskab. Forstået som en synsvinkel, der lægges ind over de tilbud, vi allerede har og er i gang med at udvikle inden for flg. områder: Sundhed og livsduelighed, herunder håndtering af hverdagen med psykiske vanskeligheder. Kommunikation og formidling, herunder edb-færdigheder. Grundlæggende skolefærdigheder. Kreative færdigheder inden for skrivning og billedudtryk. Håndtering af hverdagen som voksen med ADHD. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og anden undervisning/afklaring for unge. Individuelle forløb, der skræddersys til den enkelte med henblik på afklaring og vejledning. Desuden udviklingen af en fleksibel og ligeværdig tilknytning af medarbejdere med brugerbaggrund, brugerindflydelse på skolens forskellige niveauer og implementering af udvalgte CARe-elementer i skolens pædagogiske redskaber. Endelig er der selvfølgelig det helt overordnede fokuspunkt, som virkeligheden sætter på dagsordenen: Samarbejdet med og tilknytningen til andre dele af lokalpsykiatrien i en kommende ny organisering. 4 Proces for udarbejdelse af CSV- Århus udviklingsplan Indragelse af medarbejdere, brugere, pårørende og samarbejdspartnere Udarbejdelsen af en udviklingsplan for CSV- Århus ligger i forlængelse af den proces, skolens ledelse og medarbejdere (fastansatte og frivillige) tog hul på i efteråret På en række temadage og møder har vi arbejdet med skolens mission, vision og værdier herunder de fire recoveryværdier. Den videre proces med udviklingsplanen tager afsæt i dette arbejde og i nærværende oplæg, som er et procespapir og ikke et færdigt dokument. 8

9 I processen ønsker vi desuden at indgå i dialog med skolens forskellige brugere og samarbejdspartnere, bl.a.: Tidligere og nuværende kursister. Pårørende via de kursister, der ønsker det. Den øvrige socialpsykiatri. Lokalpsykiatrien. Sagsbehandlere og jobcentre. Ungdoms- og voksenuddannelsessteder. Relevante interesseorganisationer. Forskellige dialogpartnere lægger op til forskellige metoder (dialogforum, fokusgruppeinterview, BIKVA, spørgeskemaer og fællesmøder osv.). Valg af metoder bliver en del af den videre proces i ledelses- og medarbejdergruppen. 5 Dokumentation, opfølgning og evaluering Næste skridt bliver præsentation og diskussion af dette oplæg til udviklingsplan for CSV- Århus. Denne proces bliver rammesat som en række temamøder og dage hen over efteråret 2010 og foråret Udviklingsplanen bliver således udarbejdet sideløbende med, at den tages i brug i praksis, med henblik på i fællesskab at nå frem til en udviklingsplan for den næste periode, som inddrager såvel interne som eksterne faktorer, der i dag er delvis ukendte. 6 Præsentation og formidling internt og eksternt Præsentationen af det første oplæg til udviklingsplan for CSV-Århus sker på en temadag for alle medarbejdere. Derefter gøres planen klar til ekstern præsentation, f.eks. følgende: Elektronisk dokument, tilgængeligt på nettet/skolens hjemmeside. Elektronisk (hjemmeside) og printet dokument der henvender sig til både brugere og samarbejdspartnere. Indebærer omskrivning til et enklere sprog, som også er tilgængeligt for borgere med (lettere) kognitive vanskeligheder. Evt. også en kortere udgave ( pixiudgave ). Evt. artikel, der retter sig mod borgere i almindelighed. Evt. åbent hus og temadage for kursister, pårørende, samarbejdspartnere o.a. interesserede. 7 Bilag og henvisning til anden læsning m.m. Bilag 1. Indledende samtale (skema) 2. Målsamtale (skema) 3. Logbog (skema) 4. Ugeskema for efteråret Voksenspecialundervisningens tre plan Henvisning til anden læsning m.m. CSV-Århus hjemmeside med bl.a. det aktuelle kursuskatalog: Vejledning om specialundervisning for voksne, Senere evt. suppleret med: Oversigt over den planlagte tilrettelæggelse af forløbet (f.eks. årshjul ). Anonymiserede evalueringer, der dokumenterer forskelligartet udbytte. Henvisning til litteratur om undervisning af mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. 9

10 10

11 Bilag 1 Indledende samtale Navn: CPR: Adresse Postnummer: Tlf. Mobil tlf. Kontaktperson: Forsørgelsesgrundlag: Samtaledato: Personlig baggrund (Skolegang, uddannelse, erhvervserfaring, psykiske vanskeligheder etc.) Nuværende situation Netværk (Boform, familie, venner, bekendte) Interesser/ressourcer (Hvad kan du lide at beskæftige dig med? Hvad er du god til? Hvad/hvem kan styrke dig i hverdagen?) Fremtidsønsker/-tanker (Hvor vil du gerne bevæge dig hen? Hvad kunne du tænke dig, der skal ske nu og senere?) Kontakt/aktiviteter inden for psykiatrien? (Hospital, lokalpsyk., bostøtte, evt. medicin m.m. Omfang o.a. relevante faktaoplysninger) 11

12 Kontakt/aktiviteter uden for psykiatrien? (Privat psykolog, fritidsinteresser m.m. Omfang o.a. relevante faktaoplysninger) Hvordan påvirker din sygdom dig i hverdagen? Mål Hvad vil du gerne have ud af at gå på skolen? (Overføres til logbogen) Personlige/sociale mål: Faglige mål: På hvilket kursus/fag vil du gerne arbejde med dine mål? (Gerne flere muligheder, i prioriteret rækkefølge) Hvilke tidspunkter kan du komme til undervisning? formiddag eftermiddag mandag tirsdag onsdag torsdag Interviewers kommentarer (Husk at tilbyde en kopi af samtalen, tilsendt sammen med brev om optagelse) 12

13 Bilag 2 CSV-Århus Målsamtale Navn: Hold: Sammenhæng Hvor er jeg henne nu i forhold til mine mål, mit liv m.m.? Hvad vil jeg gerne gøre noget ved? Mål Hvad vil jeg have fokus på den næste periode? Overføres til logbogen. Tiltag Hvordan vil jeg arbejde hen imod mine mål? Lærerens indsats (indhold, metode, særlig opmærksomhed m.m.) 13

14 Min indsats (fremmøde, aktiv deltagelse, hjemmearbejde m.m.) Tegn Hvilke forandringer vil jeg kunne mærke/opleve/være opmærksom på, som viser, at jeg er på rette vej? Hvilke tegn vil andre kunne se/høre/mærke? Evaluering Hvordan skal evalueringen foregå? (på holdet, sammen med læreren, selvstændigt...) Ønsker til en eventuel ny samtale: o Hvornår? o Andre ønsker til samtalen? (indhold, form, måde) Spørgsmålene til målsamtalen er fra en pædagogisk model, der kaldes SMTTE-modellen. Dine mål bliver overført til den logbog, du får på holdet. Målsamtalen og logbogen er med, når du samler op/evaluerer undervejs og efter forløbet. SMTTE står for: Sammenhæng (hvor er du, og hvad vil du gøre noget ved?) Mål (hvad vil du opnå?) Tiltag (hvordan?) Tegn (hvordan kan du se, høre og mærke, at du er på vej mod målet?) Evaluering (hvad er resultatet af det, der er sat i værk?) Punkterne smitter af på hinanden og ændrer sig undervejs: Når 14 du arbejder med de forskellige tiltag, oplever du tegn på, at du flytter dig og når du flytter dig, får du en ny situation og nye mål. Derfor er det vigtigt at standse op og evaluere ind imellem.

15 Bilag 3 Logbog til afklaringsperiode Dato: Navn: Fag: Personlige/sociale mål (fra den indledende samtale) Notater Faglige mål (fra den indledende samtale) Notater Om i dag Hvad har været godt? Hvad kunne have været bedre? Det har jeg især med mig hjem? (1 3 ting) 15

16 Logbog efter afklaringsperiode Dato: Navn: Fag: Personlige/sociale mål (fra målsamtalen) Notater Det vil jeg undersøge/udvikle: Faglige mål (fra målsamtalen) Notater Det vil jeg undersøge/udvikle: Om i dag Hvad har været godt? Hvad kunne have været bedre? Det har jeg især med mig hjem (1 3 ting) 16

17 Bilag 4 17

18 Bilag 5 Voksenspecialundervisningens tre plan Voksenspecialundervisningens indsats ligger på tre plan i forhold til kursistens aktuelle ståsted: Individ-, gruppe- og samfundsplan. Nogle kursister har overvejende behov for en indsats på ét af planene, andre på flere plan, og ofte flytter kursisten og dermed undervisningsbehovet sig undervejs i forløbet. De tre plan griber ind i hinanden, og i undervisningen er de som regel alle i spil i forhold til den enkelte kursist og/eller hele holdet. Individ-plan Gruppe-plan Samfunds-plan "At komme til sig selv" "At begå sig socialt" "At være aktiv borger" "At opdage sig selv" "At komme ud over sig selv" "At bruge sig selv" Finde sin "villen", sine interesser. Hvad betyder noget for mig? Finde sin "skullen". Hvad er godt/vigtigt for mig i hverdagen? Finde sine ressourcer. Effekt Jeg-styrkende (livskvalitet, recovery). Lære at lære Katalysator for udvikling Effekt Kompetence- og beskæftigelsesskabende (livskvalitet, selvforsørgelse, integration, inklusion, rehabilitering og recovery). Brobygning-samarbejdesnitflader Kontaktsteder, bosteder, hospital m.fl. (begge veje) Kontaktpersoner Pårørende Anne Friis 2005, revideret 2010 Afprøve og udvikle interesse, i samspil med andre. Tilegne sig nye færdigheder. Udvikle ressourcer og handlingsmuligheder. Effekt Jeg-udviklende (livskvalitet, integration, rehabilitering). Lære at lære Brobygning-samarbejdesnitflader Uforpligtende praktik Foreninger Socialpsykiatri (begge veje) Blive aktiv i uddannelse, job, forening eller andet udadvendt. Afklare forventninger til fremtiden og strategier for handling. Brobygning-samarbejdesnitflader Udd.steder, jobformidling etc. Studiegruppe om det at begå sig blandt andre osv. (integration), sideløbende med at være i gang Vejleder/konsulent for u.v.sted, arb.plads etc. (inklusion) Sparringspartner for kommuner Arbejdskonsulenterne Praktiksteder 18

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere