Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen"

Transkript

1 DDA Datamateriale Medborgerskabet i Danmark, ('Forenings- og samfundslivet') Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Medborgerskabet i Danmark, 2000 ('Foreningsog samfundslivet'), som oprindeligt blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-12515). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-12515: Medborgerskabet i Danmark, 2000 ('Forenings- og samfundslivet'). Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen. DDA-12515, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1640 respondenter, 680 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (453 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i juli 2004 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-12515: Medborgerskabet i Danmark, 2000 ('Forenings- og samfundslivet'). Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV MARTS 2006 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Medborgerskabet i Danmark, 2000 ('Forenings- og samfundslivet') Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): videns- og holdningsforskning. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: foreningsliv; samfundsliv; pensionsordning; politik; politisk interesse; politisk identitet; holdninger; skole; sundhed; sygdom; socialforvaltningen; arbejdsformidlingen; arbejde; uddannelse. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-12515: Medborgerskabet i Danmark, 2000 ("Forenings- og samfundslivet"). Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen. DDA-12515, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1640 respondenter, 680 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (453 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: s Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Jørgen Goul Andersen. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG ØST. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Mette Tobiasen; Jørgen Goul Andersen. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG ØST. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Medborgerskabet i Danmark, 2000 ('Forenings- og samfundslivet') har til formål er at tegne et bredt billede af danskernes forhold til foreningsliv og politik anno Det omfatter både en undersøgelse af, hvordan danskerne er involveret i foreningsliv og politik - og en undersøgelse af deres holdninger hertil. Der indgår også enkelte "traditionelle" politiske holdningsspørgsmål. Mange af spørgsmålene er en gentagelse af spørgsmål, der blev stillet i lignende undersøgelser, som blev gennemført første gang i Der findes således megen viden om, hvordan det danske foreningsliv og demokrati i meget bred forstand har ændret sig over en 20 års periode. Andre lande i Europa gennemførte tilsvarende undersøgelser, hvor størstedelen af spørgsmålene er identiske med nærværende spørgeskemas, hvilket for første gang giver unik viden om, hvordan det egentligt står til i Danmark sammenlignet med andre lande. Går det op eller ned for danskernes engagement i politik og samfundsliv? Undersøgelsen er en del af den såkaldte Den Danske Magtudredning - en analyse af Demokrati og Magt i Danmark. Forskningsprojektet blev

8 igangsat af Folketinget og løb fra Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 2698 enheder i oprindelig stikprøve; 1058 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1640 respondenter; 680 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 91 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Undersøgelsespopulationen udgjordes af personer 18+ år. Populationen er de facto befolkningen (CPR) uanset statsborgerskab. Udvælgelsesprocedurer: Stikprøven er udtrukket som en simpel tilfældig stikprøve. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Vægtning: Vægtningskriterier: For at gøre stikprøven repræsentativ på aldersdimensionen er der efterfølgende konstrueret en vægtvariabel, der justerer for såvel forskellen i udvælgelsessandsynlighed som (små) aldersvariationer i opnåelsen af interviews. Data er uvejet, men vejning anbefales anvendt i alle analyser, hvor det er vigtigt, at stikprøven er repræsentativ for hele populationen. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Jørgen Goul Andersen. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG ØST. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand;

9 nationalitet, statsborgerskab. Fødested: landets navn; lokalsamfundets navn. Boligforhold: Hvorvidt respondten ejer eller lejer boligen. Husstandens karakteristika: børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer). Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: beskæftigelsesmæssig status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: varighed i år. Religion: respondenten: hyppighed af kirkegang. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). Medlemsskab i diverse foreninger og organisationer. INDLEDNING Medborgerskabet i Danmark, 2000 ('Forenings- og samfundslivet') blev oprindelig indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen. Undersøgelsen, der er gennemført i december april 2000 har til formål at tegne et bredt billede af danskernes forhold til foreningsliv og politik anno Den omfatter både en undersøgelse af, hvordan danskerne er involveret i foreningsli og politik - og en undersøgelse af deres holdning hertil. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juli 2004 fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis

10 af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1640 af respondenter) V0003 UNDERSØGELSESNUMMER 5421 start 10, bredde 4 Undersøgelsesnummer

11 SFI's undersøgelsesnummer V0004 BUNDTNUMMER start 14, bredde 3 Bundtnummer Variablen er kodet i intervallet V0005 BUNDT ID start 17, bredde 6 Bundt ID Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (174) V0006 SKEMATYPE start 23, bredde 1 Skematype Skematype 0. V0007 RESPONDENTENS BOPÆL start 24, manglende data: = 99 Spm. 1: Bor respondenten i en by, en forstad eller i en landsby? (Udfyldes uden at spørge) En storby (mere end indbyggere) Forstad eller periferi af storby (mere end indbyggere) By med mindre end indbyggere Forstad eller periferi af storby (mindre end indbyggere) By med mindre end indbyggere By med mindre end indbyggere By med mindre end indbyggere Landsby med mindre end 500 indbyggere Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0008 TYPE AF HUS

12 start 26, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvilken type af hus bor respondenten i? (Udfyldes uden at spørge) Gård, eller lignende (fx nedlagt landbrug. Omfatter også enkeltstående hus uden for bymæssig bebyggelse) Hus eller rækkehus Lejlighed i lejlighedsbyggeri (ikke højhus, dvs. max 4 etager) Lejlighed i lejlighedsbyggeri (hus med mere end 4 etager) Anden bolig Uoplyst svarprocent: 100 V0009 ANTAL ÅR I KOMMUNEN start 27, manglende data: = 9 Spm 3: Hvor længe har De boet her i kommunen? år eller mindre år år år år år eller mere Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0010 VIGTIGT: FAMILIEN start 28 Spm. 4: Nu vil jeg gerne høre, hvor vigtigt hvert af det følgende er i Deres liv. Jeg har her et kort med en skala fra 0-10, hvor 10 betyder "meget vigtig", mens 0 betyder "slet ikke vigtig". Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? (Vis kort 1- ved ikke kodes 88) a. Familien % antal kode Slet ikke vigtig

13 Meget vigtig Ved ikke V0011 VIGTIGT: VENNER start 30 Spm. 4: Nu vil jeg gerne høre, hvor vigtigt hvert af det følgende er i Deres liv. Jeg har her et kort med en skala fra 0-10, hvor 10 betyder "meget vigtig", mens 0 betyder "slet ikke vigtig". Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? (Vis kort 1- ved ikke kodes 88) b. Venner % antal kode Slet ikke vigtig Meget vigtig Ved ikke V0012 VIGTIGT: FRITID start 32 Spm. 4: Nu vil jeg gerne høre, hvor vigtigt hvert af det følgende er i Deres liv. Jeg har her et kort med en skala fra 0-10, hvor 10 betyder "meget vigtig", mens 0 betyder "slet ikke vigtig". Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? (Vis kort 1- ved ikke kodes 88) c. Fritid % antal kode

14 Slet ikke vigtig Meget vigtig Ved ikke V0013 VIGTIGT: POLITIK start 34 Spm. 4: Nu vil jeg gerne høre, hvor vigtigt hvert af det følgende er i Deres liv. Jeg har her et kort med en skala fra 0-10, hvor 10 betyder "meget vigtig", mens 0 betyder "slet ikke vigtig". Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? (Vis kort 1- ved ikke kodes 88) d. Politik % antal kode Slet ikke vigtig Meget vigtig Ved ikke V0014 VIGTIGT: ARBEJDE start 36, manglende data: = 99 Spm. 4: Nu vil jeg gerne høre, hvor vigtigt hvert af det følgende er i Deres liv. Jeg har her et kort med en skala fra 0-10, hvor 10 betyder "meget vigtig", mens 0 betyder "slet ikke vigtig". Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? (Vis kort 1- ved ikke kodes 88)

15 e. Arbejde Slet ikke vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0015 VIGTIGT: RELIGION start 38 Spm. 4: Nu vil jeg gerne høre, hvor vigtigt hvert af det følgende er i Deres liv. Jeg har her et kort med en skala fra 0-10, hvor 10 betyder "meget vigtig", mens 0 betyder "slet ikke vigtig". Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? (Vis kort 1- ved ikke kodes 88) f. Religion % antal kode Slet ikke vigtig Meget vigtig Ved ikke V0016 VIGTIGT: KLUBBER M.M. start 40, manglende data: = 99 Spm. 4: Nu vil jeg gerne høre, hvor vigtigt hvert af det følgende er i Deres liv. Jeg har her et kort med en skala fra 0-10, hvor 10 betyder "meget vigtig", mens 0 betyder

16 "slet ikke vigtig". Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? (Vis kort 1- ved ikke kodes 88) g. Klubber, foreninger og andre organisationsaktiviteter Slet ikke vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0017 TILFREDS M.TILVÆRELSE start 42, manglende data: = 99 Spm. 5: Alt i alt, hvor tilfreds vil De sige, at De er med tilværelsen for tiden? Jeg har her et kort med en skala fra 0-10, hvor 0 betyder "meget utilfreds", mens 10 betyder "meget tilfreds". Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? (Vis kort 2 - ved ikke kodes 88) Meget utilfreds Meget tilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0018 DISKUTERE POLITIK start 44

17 Spm. 6: (Vis kort 3) a. Hvor ofte diskuterer De politik med andre? % antal kode Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke V0019 DISKUTERE LOKALPOLITIK start 45 Spm. 6: (Vis kort 3) b. Hvor ofte diskuterer De lokalpolitik med andre? % antal kode Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke V0020 DISKUTERE EU-SPM. start 46 Spm. 6: (Vis kort 3) c. EU-spørgsmål? % antal kode Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke V0021 DISK. INTERNA. POLITIK start 47 Spm. 6: (Vis kort 3)

18 d. International politik? % antal kode Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke V0022 DISK. POLITIK I HJEMMET start 48, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor ofte blev der diskuteret politik derhjemme under Deres opvækst? (Vis fortsat kort 3) Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0023 HVOR OFTE KIRKEGANG start 49 Spm. 8: Hvis De ser bort fra bryllupper, begravelser, barnedåb eller konfirmationer, cirka hvor ofte går De så til gudstjeneste? (Vis kort 4) % antal kode Flere gange om ugen En gang om ugen Mindst en gang om måneden Flere gange om året En gang om året Mindre end en gang om året Aldrig Ved ikke

19 Foreningslivet Spm. 9: Her viser jeg Dem et kort, hvor der er opremset forskellige slags foreninger, som jeg vil læse højt en for en. A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) For at vise hvad jeg mener, så er aktiviteterne også angivet øverst på kortet. Sig til hvis der er noget, som er uklart. (Hvis respondenten svarer JA til en foreningstype, spørges om) Jeg har nu nogle mere uddybende spørgsmål om netop denne forening. B Er De medlem af denne forening? C Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? D Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? E Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? F Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? Jeg går nu videre med at læse nye typer af foreninger. Svar JA så snart nogle af tingene, som er angivet på kortet, passer på Deres situation. Generel interview-instruktion til spm. 9: - Der læses en forening op af gangen. Hvis respondenten svarer JA til nogle af spørgsmålene i A, spørges om B-F. - Hvis respondenten er involveret i en forening, som respondenten mener passer ind under to forskellige organisationstyper: Noter kun en (den mest relevante) foreningstype. - Med "deltagelse i aktiviteter" mener vi ikke kun møder o.lign., men også aktiviteter som at spille fodbold, synge i et kor osv. - Hvis respondenten er usikker på, hvad vi mener med "give penge eller ting", så mener vi give penge ud over almindelige medlemskontingent. - Der vises i alt 3 kort. Det er angivet i foreningslisten, hvornår du skal vende næste kort. V0024 INVOLVERET GYM.FORENING start 50 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at

20 - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) a. Gymnastik-, sports-, idrætsforening, jagt-, lystfiskereller anden friluftsorganisation % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0025 MEDLEM GYM. FORENING start 51, manglende data: >=10 FILTER: V24 B. Er De medlem af denne forening? a. Gymnastik-, sports-, idrætsforening, jagt-, lystfiskereller anden friluftsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 47 V0026 AKTIVITET GYM.FORENING start 53, manglende data: >=10 FILTER: V24 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? a. Gymnastik-, sports-, idrætsforening, jagt-, lystfiskereller anden friluftsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 47

21 V0027 GIVET PENGE GYM.FORENING start 55, manglende data: >=10 FILTER: V24 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? a. Gymnastik-, sports-, idrætsforening, jagt-, lystfiskereller anden friluftsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 47 V0028 FRIV. ARB. GYM.FORENING start 57, manglende data: >=10 FILTER: V24 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? a. Gymnastik-, sports-, idrætsforening, jagt-, lystfiskereller anden friluftsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 47 V0029 PERS VENNER GYM.FORENING start 59, manglende data: >=10 FILTER: V24 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? a. Gymnastik-, sports-, idrætsforening, jagt-, lystfiskereller anden friluftsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant

22 svarprocent: 47 V0030 INVOLVERET SPEJDER O.L. start 61 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) b. Spejder, ungdomsklub eller forening % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0031 MEDLEM SPEJDER O.L. start 62, manglende data: >=10 FILTER: V30 B. Er De medlem af denne forening? b. Spejder, ungdomsklub eller forening Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 8 V0032 AKTIVITET SPEJDER O.L. start 64, manglende data: >=10 FILTER: V30 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? b. Spejder, ungdomsklub eller forening

23 Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 8 V0033 GIVET PENGE SPEJDER O.L. start 66, manglende data: >=10 FILTER: V30 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? b. Spejder, ungdomsklub eller forening Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 8 V0034 FRIV. ARB. SPEJDER O.L. start 68, manglende data: >=10 FILTER: V30 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? b. Spejder, ungdomsklub eller forening Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 8 V0035 PERS VENNER SPEJDER O.L. start 70, manglende data: >=10 FILTER: V30 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? b. Spejder, ungdomsklub eller forening

24 Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 8 V0036 INVOLVERET MILJØ ORGAN. start 72 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) c. Miljøorganisation % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0037 MEDLEM MILJØ ORGANISA. start 73, manglende data: >=10 FILTER: V36 B. Er De medlem af denne forening? c. Miljøorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 9 V0038 AKTIVITET MILJØ ORGAN. start 75, manglende data: >=10 FILTER: V36 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening?

25 c. Miljøorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 9 V0039 GIVET PENGE MILJØ ORGAN. start 77, manglende data: >=10 FILTER: V36 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? c. Miljøorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 9 V0040 FRIV. ARB. MILJØ ORGAN. start 79, manglende data: >=10 FILTER: V36 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? c. Miljøorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 9 V0041 PERS VENNER MILJØ ORGAN. start 81, manglende data: >=10 FILTER: V36 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen?

26 c. Miljøorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 9 V0042 INVOLVERET DYREV. FOR. start 83 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) d. Dyreværnsforening, forening for dyrebeskyttelse % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0043 MEDLEM DYREV. FORENING start 84, manglende data: >=10 FILTER: V42 B. Er De medlem af denne forening? d. Dyreværnsforening Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0044 AKTIVITET DYREV. FOR. start 86, manglende data: >=10

27 FILTER: V42 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? d. Dyreværnsforening, forening for dyrebeskyttelse Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0045 GIVET PENGE DYREV. FOR. start 88, manglende data: >=10 FILTER: V42 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? d. Dyreværnsforening, forening for dyrebeskyttelse Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0046 FRIV. ARB. DYREV. FOR. start 90, manglende data: >=10 FILTER: V42 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? d. Dyreværnsforening, forening for dyrebeskyttelse Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0047 PERS VENNER DYREV. FOR. start 92, manglende data: >=10

28 FILTER: V42 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? d. Dyreværnsforening, forening for dyrebeskyttelse Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0048 INVOLVERET FREDSORGANISA start 94 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) e. Fredsorganisation % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0049 MEDLEM FREDSORGANISATION start 95, manglende data: >=10 FILTER: V48 B. Er De medlem af denne forening? e. Fredsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 1

29 V0050 AKTIVITET FREDSORGANSA. start 97, manglende data: >=10 FILTER: V48 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? e. Fredsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 1 V0051 GIVET PENGE FREDSORGAN. start 99, manglende data: >=10 FILTER: V48 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? e. Fredsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 1 V0052 FRIV. ARB. FREDSORGAN. start 101, manglende data: >=10 FILTER: V48 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? e. Fredsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 1

30 V0053 PERS VENNER FREDSORGAN. start 103, manglende data: >=10 FILTER: V48 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? e. Fredsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 1 V0054 INVOLVERET HJÆLPEORG. start 105 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) f. Menneskerettigheds- eller humanitær hjælpe organisation. Forening med internationalt sigte,herunder for/mod EU % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0055 MEDLEM HJÆLPEORGAN. start 106, manglende data: >=10 FILTER: V54 B. Er De medlem af denne forening? f. Menneskerettigheds- eller humanitær hjælpe organisation. Forening med internationalt sigte,herunder for/mod EU Ikke nævnt

31 Nævnt Irrelevant svarprocent: 16 V0056 AKTIVITET HJÆLPEORGAN. start 108, manglende data: >=10 FILTER: V54 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? f. Menneskerettigheds- eller humanitær hjælpe organisation. Forening med internationalt sigte,herunder for/mod EU Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 16 V0057 GIVET PENGE HJÆLPEORGAN. start 110, manglende data: >=10 FILTER: V54 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? f. Menneskerettigheds- eller humanitær hjælpe organisation. Forening med internationalt sigte,herunder for/mod EU Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 16 V0058 FRIV. ARB. HJÆLPEORG. start 112, manglende data: >=10 FILTER: V54 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? f. Menneskerettigheds- eller humanitær hjælpe organisation. Forening med internationalt sigte,herunder for/mod EU

32 Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 16 V0059 PERS VENNER HJÆLPEORG. start 114, manglende data: >=10 FILTER: V54 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? f. Menneskerettigheds- eller humanitær hjælpe organisation. Forening med internationalt sigte,herunder for/mod EU Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 16 V0060 INVOL. VELGØRENHEDSORG. start 116 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) g. Velgørenhedsorganisationer % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0061 MEDLEM VELGØRENHEDSORG. start 117, manglende data: >=10 FILTER: V60

33 B. Er De medlem af denne forening? g. Velgørenhedsorganisationer Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 14 V0062 AKTIVITET VELGØRENHEDORG start 119, manglende data: >=10 FILTER: V60 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? g. Velgørenhedsorganisationer Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 14 V0063 GIVET PENGE VELGØRENHED start 121, manglende data: >=10 FILTER: V60 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? g. Velgørenhedsorganisationer Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 14 V0064 FRIV. ARB. VELGØRENHED start 123, manglende data: >=10 FILTER: V60

34 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? g. Velgørenhedsorganisationer Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 14 V0065 PERS VENNER VELGØRENHED start 125, manglende data: >=10 FILTER: V60 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? g. Velgørenhedsorganisationer Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 14 V0066 INVOLVERET PATIENTFOR. start 127 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) h. Forening til bekæmpelse af sygdomme, patientforening, forening mod misbrug % antal kode Ikke nævnt Nævnt

35 V0067 MEDLEM PATIENTFORENING start 128, manglende data: >=10 FILTER: V66 B. Er De medlem af denne forening? h. Forening til bekæmpelse af sygdomme, patientforening, forening mod misbrug Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 25 V0068 AKTIVITET PATIENTFOR. start 130, manglende data: >=10 FILTER: V66 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? h. Forening til bekæmpelse af sygdomme, patientforening, forening mod misbrug Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 25 V0069 GIVET PENGE PATIENTFOR. start 132, manglende data: >=10 FILTER: V66 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? h. Forening til bekæmpelse af sygdomme, patientforening, forening mod misbrug Ikke nævnt Nævnt Irrelevant

36 svarprocent: 25 V0070 FRIV. ARB. PATIENTFOR. start 134, manglende data: >=10 FILTER: V66 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? h. Forening til bekæmpelse af sygdomme, patientforening, forening mod misbrug Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 25 V0071 PERS VENNER PATIENTFOR. start 136, manglende data: >=10 FILTER: V66 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? h. Forening til bekæmpelse af sygdomme, patientforening, forening mod misbrug Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 25 V0072 INVOLVERET HANDICAPFOR. start 138 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) i. Handicapforening

37 % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0073 MEDLEM HANDICAPFORENING start 139, manglende data: >=10 FILTER: V72 B. Er De medlem af denne forening? i. Handicapforening Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0074 AKTIVITET HANDICAPFOR. start 141, manglende data: >=10 FILTER: V72 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? i. Handicapforening Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0075 GIVET PENGE HANDICAPFOR. start 143, manglende data: >=10 FILTER: V72 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? i. Handicapforening

38 Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0076 FRIV. ARB. HANDICAPFOR. start 145, manglende data: >=10 FILTER: V72 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? i. Handicapforening Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0077 PERS VENNER HANDICAPFOR. start 147, manglende data: >=10 FILTER: V72 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? i. Handicapforening Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0078 INVOL. PENSIONISTORGAN. start 149 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening

39 - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) j. Pensionistorg. -forening herunder Ældresagen % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0079 MEDLEM PENSIONISTORGAN. start 150, manglende data: >=10 FILTER: V78 B. Er De medlem af denne forening? j. Pensionistorg. -forening herunder Ældresagen Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 12 V0080 AKTIVITET PENSIONISTORG. start 152, manglende data: >=10 FILTER: V78 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? j. Pensionistorg. -forening herunder Ældresagen Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 12 V0081 GIVET PENGE PENS.ORG. start 154, manglende data: >=10 FILTER: V78 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller

40 ting til denne forening? j. Pensionistorg. -forening herunder Ældresagen Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 12 V0082 FRIV. ARB. PENS. ORGAN. start 156, manglende data: >=10 FILTER: V78 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? j. Pensionistorg. -forening herunder Ældresagen Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 12 V0083 PERS VENNER PENS. ORGAN. start 158, manglende data: >=10 FILTER: V78 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? j. Pensionistorg. -forening herunder Ældresagen Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 12 V0084 INVOLVERET LOGER start 160 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening

41 eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 5) k. Loger % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0085 MEDLEM LOGER start 161, manglende data: >=10 FILTER: V84 B. Er De medlem af denne forening? k. Loger Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 2 V0086 AKTIVITET LOGER start 163, manglende data: >=10 FILTER: V84 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? k. Loger Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 2 V0087 GIVET PENGE LOGER start 165, manglende data: >=10

42 FILTER: V84 D. Har De indenfor de seneste 12 måneder, givet penge eller ting til denne forening? k. Loger Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 2 V0088 FRIV. ARB. LOGER start 167, manglende data: >=10 FILTER: V84 E. Har De indenfor de seneste 12 måneder, udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening? k. Loger Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 2 V0089 PERS VENNER LOGER start 169, manglende data: >=10 FILTER: V84 F. Vil De sige, at De har personlige venner i foreningen? k. Loger Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 2 V0090 INVOLVERET POL.ORGAN. start 171

43 Spm. 9: A. For hver af dem vil jeg bede Dem svare JA, hvis De er involveret i foreningen enten ved at - være medlem af denne forening eller hvis De indenfor de seneste 12 måneder har gjort noget af følgende: - deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening - givet penge eller ting til denne forening - udført frivilligt (ulønnet) arbejde for denne forening (Vis kort 6) l. Politisk parti/ungdomsorganisation % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0091 MEDLEM POL. ORGAN. start 172, manglende data: >=10 FILTER: V90 B. Er De medlem af denne forening? l. Politisk parti/ungdomsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0092 AKTIVITET POL. ORGAN. start 174, manglende data: >=10 FILTER: V90 C. Har De indenfor de seneste 12 måneder deltaget i nogle aktiviteter arrangeret af denne forening? l. Politisk parti/ungdomsorganisation Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen og Birgitte Bovin.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen og Birgitte Bovin. DDA-0302 -------- Datamateriale ------------- Regionplandebat på Bornholm 1976 --------------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere