Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015

2 Indhold Indledning Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere og andre medarbejdere Børnenes og personalets besøgsaktiviteter Forældreaktiviteter i dagtilbud, skole og sfo Skoleforberedende aktiviteter i dagtilbud og sfo Kronologisk oversigt over aktiviteterne Barnets kuffert, barnets mappe eller andre overgangsobjekter Inspirationskatalog til arbejdet med overgange Skema 1 til brug ved udviklingssamtalen i august Skema 2 til brug ved udviklingssamtalen i januar

3 Indledning Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune beskriver de aktiviteter som alle dagtilbud og skoler i Ishøj Kommune skal arbejde med i forbindelse med overgangen. Skole og dagtilbud i et distrikt er velkommen til, at supplere med flere tiltag ud over den standard, som retningslinjerne sætter. Formålet med retningslinjerne er at medvirke til, at alle børn, der begynder i kommunens skolefritidsordning (sfo) og børnehaveklasse i Ishøj Kommune, kan forbinde overgangen med tryghed, forudsigelighed, nysgerrighed og anerkendelse. Retningslinjerne har fokus på pædagogiske, praktiske og organisatoriske forhold i forbindelse med overgangen. Retningslinjerne bygger på: Dagtilbudslovens 7, stk. 5 som siger, at dagtilbud i samarbejde med skolen skal skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud Bekendtgørelse nr. 699 af 25. juni 2014 som siger, at sfo ens mål- og indholdsbeskrivelse skal angive, hvordan sammenhængen sikres ved overgangen fra dagtilbud til skolefritidsordning Bekendtgørelse nr. 885 af 1. juli , stk. 2 om undervisningen i børnehaveklassen, som siger, at undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skole Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Dette dokument indeholder en kronologisk gennemgang af de aktiviteter som er indeholdt i retningslinjerne delt op i medarbejdernes mødeaktiviteter som er beskrevet i kapitel 1, børnenes og personalets besøgsaktiviteter som er beskrevet i kapitel 2, samt forældreaktiviteter som er beskrevet i kapitel 3. Kapitel 4 indeholder en kort beskrivelse af de skoleforberedende aktiviteter i dagtilbud og sfo. I kapitel 5 vises en kronologisk oversigt over aktiviteterne. Til retningslinjerne hører to udviklingsskemaer. Udviklingsskemaerne nævnes tre forskellige steder, fordi de tjener tre forskellige formål: 1. De tjener som pædagogernes redskab til at formulere og fastholde opmærksomhedspunkter i forhold til det enkelte barns udvikling. 2. De tjener som en del af grundlaget for de to forældresamtale, der finder sted i løbet af barnets sidste år i børnehaven 3. Skema 2 skal (med forældrenes samtykke) tjene som en del af grundlaget for overleveringsmødet. Endvidere er retningslinjerne suppleret med et kapitel 6 om overgangsobjekter samt et inspirationskatalog med gode ideer til arbejdet med overgange. Dette vises i kapitel 7. Ideerne kommer fra skoler og dagtilbud i Ishøj Kommune, og kan tjene som et godt supplement til de faste aktiviteter som indgår i retningslinjerne. 2

4 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere og andre medarbejdere Formålet med mødeaktiviteterne er: At udveksle viden mellem medarbejdere i dagtilbud, sfo og børnehaveklasse om de børn, der skal begynde i skole. At medvirke til at kvalificere arbejdet med overgangene. 1.1 Planlægningsmøde for skoleledere og dagtilbudsledere i skoledistriktet Tidspunktet for mødet aftales mellem skolelederen og dagtilbudslederne i skoledistriktet. Formålet med mødet er: At udarbejde en årsplan for de kommende overgangsaktiviteter At fastlægge ansvars- og opgavefordelingen Med udgangspunkt i retningslinjerne aftaler skoleleder og dagtilbudsledere i hvert distrikt i detaljer, hvordan samarbejdet mellem dagtilbud, sfo og skole om børnenes overgang skal være. Planlægningen af samarbejdet skal indeholde formål, indhold, tidspunkter samt opgavefordelingen for: Overleveringsmødet og frister for aflevering af oplysninger til mødet Fælles evalueringsmøde Dagtilbuddets besøg i sfo en Sfo ens besøg i dagtilbuddet Sfo ens besøg i børnehaveklassen Præsentation af skolen Det er skolelederen, der indkalder til planlægningsmødet i det enkelte distrikt. 1.2 Udfyldelse af udviklingsskema 1 Formålet med skemaet er, at sikre en bred vurdering af det enkelte barn for at synliggøre barnets kompetencer, og om der er aspekter af barnets udvikling, der skal fokuseres på i perioden før skolestart. Skemaet bruges i forbindelse med tilrettelæggelse af det skoleforberedende arbejde og som grundlag for forældresamtalen i august/september året før skolestart. Skemaet udfyldes inden forældresamtalen af mere end en pædagog, og skal bygge på løbende systematisk observation af det enkelte barn. Systematikken kan eksempelvis ligge i små øjebliksnotater. I forbindelse med udfyldelse af skemaet noteres særlige udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til hvert enkelt barn, og pædagogerne drøfter med forældrene, hvordan forældre og børnehave i fællesskab kan støtte barnet. Dette skrives ind i skemaet. 3

5 1.3 Udfyldelse af udviklingsskema 2 Skema 2 tjener to hovedformål: For det første at synliggøre, at der har været en progression i barnets generelle udvikling siden forældresamtalen i august med udgangspunkt i skema 1. For det andet at give sfo erne og skolerne et så godt fagligt grundlag som muligt at arbejde videre med i forhold til det enkelte barns kompetencer. Skemaet udfyldes af mere end en pædagog i januar før skolestart. Skemaet bruges i forbindelse med forældresamtalen i dagtilbuddet og efterfølgende ved overleveringsmødet mellem børnehave og skole. Dagtilbudslederen er ansvarlig for at aflevere skemaet to uger før overleveringsmødet til de skoler/sfo er, som børnene skal gå på. Forældrene skal give deres samtykke til at skemaet anvendes i forbindelse med overleveringsmødet og senere som et arbejdsredskab, når barnet er begyndt i skole/sfo. 1.4 Overleveringsmøde i marts før skolestart Der afholdes overleveringsmøde mellem de enkelte dagtilbud, sfo og børnehaveklasse i marts inden starten i sfo 1. april. Formålet med mødet er, at skole og sfo bliver så godt rustet som muligt til at modtage børnene. Skolens leder har ansvaret for at indkalde til møderne. Deltagere på mødet er en repræsentant fra skolens ledelse, børnehaveklasseledere, sfo- pædagoger og dagtilbudspædagoger. Der holdes et særskilt møde med hvert dagtilbud. Dette er blandt andet af hensyn til tavshedspligten. Der kan med forældrenes samtykke deltage yderligere fagpersoner. Disse deltagere kan efter behov være sprogpædagog, psykolog, ressourcepædagog, læsevejleder, sprogansvarlig i sfo og andre. Forældremyndighedsindehaveren skal inden overleveringsmødet give sit samtykke til, at børnehaven overleverer udviklingsskema, handleplaner med videre til skolen, og at man drøfter barnet på overleveringsmødet. Overleveringsmødet har fokus på det enkelte barn og tager blandt andet udgangspunkt i udviklingsskemaet og andre dokumenter, f.eks. sprogvurdering, oversigt over det skoleforberedende arbejde og andet. Der afholdes overleveringsmøde om alle børn, der skal begynde i den pågældende sfo og børnehaveklasse. 1.5 Fælles evalueringsmøde Børnehaveklasselederen og pædagoger i dagtilbuddene i distriktet mødes i efteråret efter skolestart for i fællesskab at evaluere overgangsaktiviteterne, samarbejdet og børnenes udbytte af aktiviteterne. Den praktiske tilrettelæggelse af evalueringen aftales mellem skoleleder og dagtilbudslederne. 4

6 2. Børnenes og personalets besøgsaktiviteter Her beskrives de tre besøg som skal gennemføres. Generelt gælder det, at dagtilbuddene skal deltage i overleveringsmøder, samt besøge alle de kommunale sfo er, som de leverer børn til. Dagtilbuddet har ansvaret for at besøge de sfo er, som børnene skal begynde i. Sfo en har ansvaret for, at børnene besøger den børnehaveklasse, som de skal begynde i. Besøgene tilrettelægges primært for børnenes skyld, men har også betydning for medarbejderne. Dels lærer de gradvist hinanden at kende og de lærer noget om hinandens praksis. Dette kendskab til hinandens praksis er vigtigt for at kunne danne forbindelseslinjer mellem børnehave og skole, og for at kunne tage hånd om det enkelte barn i overgangen. 2.1 Børn og pædagoger besøger sfo en Børn og pædagoger fra børnehaven besøger sfo'erne i marts måned. Formålet med besøget er, at børnene gradvist lærer sfo en at kende. Det betyder, at de møder de nye voksne i sfo'en, får set sfo en og får erfaringer med, og kan tale med om dagligdagen i sfo en. 2.2 Sfo en besøger dagtilbuddene i perioden april til juni Børn og pædagoger i sfo en besøger de dagtilbud, som børnene kom fra. Formålet med sfo ens besøg i børnehaven er, at børnene vil opleve, at der er tråde og forbindelseslinjer fra skole og sfo tilbage til dagtilbuddet. 2.3 Sfo en besøger børnehaveklassen inden skolens sommerferie Dette besøg finder sted i perioden inden sommerferien, hvor de nye sfo-børn sammen med sfo-pædagogerne besøger den børnehaveklasse, som de skal gå i efter sommerferien. Formålet er, at børnene møder deres kommende børnehaveklasseleder, og at give børnene et førstehånds indtryk af skolen og det at gå i børnehaveklasse, så de efterhånden kan danne sig nogle billeder af, og kan tale om hvad skolen er, og hvad der sker derhenne. Det anbefales, at sfo og børnehaveklasse aftaler et forløb med flere besøg og aktiviteter i løbet af foråret. 5

7 3. Forældreaktiviteter i dagtilbud, skole og sfo 3.1 Forældresamtale i dagtilbuddet i august/september året før skolestart Forældrene inviteres til samtale i dagtilbuddet om deres barns skolestart og om de skoleforberedende aktiviteter, der foregår frem til 1. april, hvor barnet starter i sfo. Under samtalen drøftes det, hvordan forældrene bedst muligt kan støtte op om deres barns udvikling frem mod skolestart. Udviklingsskema 1 danner udgangspunkt for samtalen. 3.2 Præsentation af skolen i november før skolestart Formålet med præsentationen er at give forældrene et indtryk af skolen, samt at give skolen mulighed for at svare på de spørgsmål, som forældrene måtte have. Præsentationen kan ske på skolen i forbindelse med det faste åben-hus-arrangement, som foregår i forbindelse med skoleindskrivningen i november, og på møder i de enkelte dagtilbud under mere uformelle former. Skolens ledelse inviterer til arrangementer på skolen og dagtilbuddets leder inviterer i samarbejde med skolens leder til arrangementer i dagtilbuddet. Arrangementerne på skolerne planlægges således, at de ligger på forskellige datoer eller tidspunkter, således at forældrene har mulighed for at deltage på flere skoler. Arrangementerne offentliggøres på kommunens hjemmeside. 3.3 Forældresamtale i dagtilbuddet i januar inden skolestart Forældrene inviteres til samtale i dagtilbuddet i januar inden skolestart. Formålet med samtalen er at få en dialog med forældrene om, hvordan deres barn har udviklet sig siden samtalen i august, og hvordan dagtilbuddet og forældrene i samarbejde kan understøtte barnets skoleparathed frem i de sidste måneder inden barnet starter i sfo 1. april. Udviklingsskema 2 danner udgangspunkt for samtalen. 3.4 Forældremøde i sfo en i april Kort efter børnenes start i sfo en afholdes forældremøde. Formålet med mødet er at orientere forældrene om sfo en og de aktiviteter, der foregår her. Herunder om de skoleforberedende aktiviteter, om den fortsatte sprogstimulering og om samarbejdet med børnehaveklassen om den kommende skolestart. Det anbefales, at skolelederen og den kommende børnehaveklasseleder også deltager i mødet. 6

8 4. Skoleforberedende aktiviteter i dagtilbud og sfo Dagtilbuddene i Ishøj Kommune arbejder systematisk med skoleforberedende aktiviteter for de børnehavebørn, som skal starte i skole. Det samme gælder i sfo erne, som arbejder med skoleforberedende aktiviteter fra 1. april, hvor børnene starter i sfo, til skolestart i august. De skoleforberedende aktiviteter tager udgangspunkt i det enkelte barn, og har til formål at ruste barnet bedst muligt til den kommende skolestart. Der er igangsat en proces i samarbejde med dagtilbud og skoler, som skal udvikle de skoleforberedende aktiviteter. Som start på processen blev der i oktober 2014 afholdt et temamøde for pædagoger i dagtilbud og sfo er, børnehaveklasseledere og sprogpædagoger. På temamødet drøftede fagfolkene blandt andet, hvilke kompetencer der er vigtige for et barn i forbindelse med skolestarten. 7

9 5. Kronologisk oversigt over aktiviteterne Tidspunkt Aktivitet Deltagere Ansvarlig I perioden februar til august året før skolestart (afhængig af distrikt) Planlægningsmøde af det kommende år Ledere i dagtilbud og skole i hvert distrikt Skoleleder August/september Forældresamtaler i dagtilbud på grundlag af udviklingsskemaet del 1 Pædagoger Dagtilbudsleder Efteråret Præsentation af skolen Skoleleder og dagtilbudsleder Skoleleder Efteråret Fælles evalueringsmøde Børnehaveklasseledere og pædagoger i dagtilbud Aftales mellem skoleledere og lederne af dagtilbud Januar Forældresamtaler i dagtilbud på grundlag af udviklingsskemaets del 2 Dagtilbudspædagoger Dagtilbudsleder Februar/marts Dagtilbuddet afleverer skemaer til skolen/sfo senest to uger før overleveringsmødet Dagtilbudspædagoger Dagtilbudsleder Februar/marts Dagtilbud besøger sfo ere Børn og pædagoger Dagtilbudsleder Marts Overleveringsmøde En repræsentant fra skoleledelsen, pædagoger, sprogpædagoger, børnehaveklasseleder og evt. andre indkaldte. Skolens ledelse April Forældremøde i sfo Sfo-pædagoger Sfo-leder April juni Sfo en besøger børnehaverne Børn, sfomedarbejdere Sfo-leder Inden skolens sommerferie Sfo en besøger børnehaveklassen Børn og sfomedarbejdere Sfo-leder 8

10 6. Barnets kuffert, barnets mappe eller andre overgangsobjekter Der er flere dagtilbud i Ishøj Kommune, der arbejder med kufferter, mapper eller andet i den daglige praksis, og som bruger dem som støtte for barnet i overgangen til sfo og skole. Det er ideen, at disse såkaldte overgangsobjekter kan udgøre en psykologisk bro mellem det gamle og det nye, som kan skabe forbindelser for barnet på det følelsesmæssige og erkendelsesmæssige plan. Det er ikke et krav, at dagtilbuddene skal arbejde med barnets kuffert eller barnets mappe, og det er heller ikke et krav, at disse skal anvendes af sfo og børnehaveklasse. I de tilfælde hvor kufferter eller mapper er en del af overgangen, viser erfaringerne, at det er nødvendigt at lave nogle aftaler om: Hvilke overgangsobjekter der anvendes? Hvem der modtager overgangsobjekterne fra børnehaven? Hvordan overgangsobjekterne anvendes i sfo eller børnehaveklasse? 9

11 7. Inspirationskatalog til arbejdet med overgange På dagtilbuds- og skoleledelsesmødet den 25. november 2014 arbejdede lederne med udvikling af retningslinjerne for børns overgang fra dagtilbud til skole. På mødet fremkom en række gode ideer til aktiviteter ud over de obligatoriske aktiviteter, som kan bidrage til at udvikle og kvalificere arbejdet med overgange fra dagtilbud til skole. Nogle af ideerne er nævnt i nedenstående inspirationskatalog Børnehaveklasselederen laver skoleforberedende aktiviteter med de kommende børnehaveklassebørn i sfo erne. Det kan fx være mens nedordningslæreren er sammen med børnehaveklassen. BørneIntra bruges til at formidle digitale overgangsobjekter fra dagtilbud til skole. Styrke samarbejdet og det gensidige kendskab i distrikterne. Samarbejde mellem dagtilbud og skole, for eksempel med udgangspunkt i profilerne (natur og teknik, musik og bevægelse og lign.) Kan være afsæt for overgangsprojekter for eksempel i samarbejde med Naturcenteret. Dagtilbuddene inviteres over på skolen i forbindelse med projektafslutninger i de mindre klasser. Alle kommende skolebørn skal kende nogle elever på forhånd. Dette sker for eksempel gennem små fællesprojekter eller ved udpegning af hjælpevenner. En kanon for 5årige: Hvad skal et barn på 5 år have prøvet, oplevet, lært, set, hørt mv. i Ishøj Kommune? Tryghed i overgangen: For børnene (for eksempel besøg af legepatruljerne), for forældre (ekstra møde om skolens forventninger). Skolen og dagtilbud afholder fælles møde for forældrene, før børnene begynder i skolegruppe for at tydeliggøre, hvad skolen forventer. Børnehavens skolegrupper bruger sfo ens lokaler. Dagtilbuddene kan afholde forældremøder og personalemøder på skolen. BørneIntra bruges til at formidle digitale overgangsobjekter fra dagtilbud til skole. Udarbejde video i samarbejde med TV-Ishøj med forældreoplysning om kommunens arbejde med overgange. 10

12 Skema 1 til brug ved udviklingssamtalen i august Dette skema fungerer som støtte til forberedelsen og gennemførelsen af samtalerne med forældrene. Skema 1 er et internt arbejdsredskab for de ansatte i børnehaven. Formålet med skemaet er at sikre en bred vurdering af det enkelte barn for at tydeliggøre, om der er aspekter af dets udvikling, som man skal være særlig opmærksom på. Dette skema skal danne grundlag for en handlingsplan for det pædagogiske arbejde med barnet i perioden fra august frem mod barnets start i sfo en. Skemaet udfyldes i samarbejde mellem flere pædagoger. Barnets navn: Dagtilbud: Udfyldt af: 1. Sprog Barnet lytter, når der bliver læst højt; barnet indgår i samtaler og udtrykker sit budskab; barnet tager egne initiativer i samtaler; barnet har et varieret ordforråd og udtrykker kendskab til omverdenen; barnet fortæller egne historier; barnet kan rime; barnet kender forskel på tal og bogstaver; barnet kender læse- og skriveretningen; barnet er interesseret i bøger. Vurdering: 2. Krop og bevægelse Barnet har grovmotoriske færdigheder; barnet har finmotoriske færdigheder; barnet har lyst til at bevæge sig på mange måder; barnet er udholdende; barnet kan sidde roligt på en stol. Vurdering: 3. Alsidig udvikling Barnet tror på sig selv; barnet er nysgerrigt; barnet er videbegærligt; barnet spørger om hjælp til at løse problemer; barnet lader sig motivere; barnet er udholdende; barnet er selvhjulpen; barnet har kendskab til omverdenen. Vurdering: 11

13 4. Sociale kompetencer Barnet tager hensyn til andre; barnet prøver at løse problemer sammen med andre; barnet indgår i grupper; barnet kan arbejde alene. Vurdering: 5. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnet kan bruge en computer; barnet er glad for at tegne; barnet er interesseret i sange og musik; barnet kender til traditioner; barnet kan udtrykke at noget er smukt eller grimt. Vurdering: 6. Natur og naturfænomener Barnet kender til dyr og planter; barnet kender til vægt, form og antal; barnet kender til miljø- og naturfænomener; barnet er interesseret i natureksperimenter. Vurdering: Barnets trivsel og udvikling: 7. Hvordan går det alt i alt? 8. Hvad skal der være fokus på i perioden august til januar? Læringsmål og opmærksomhedspunkter: 9. Handlingsplan Handlingsplanen skal indeholde aktiviteter og opgavefordeling i arbejdet med de læringsmål og opmærksomhedspunkter, der står i punkt 8. Dette punkt kan være udgangspunkt for en samtale med forældrene om, hvordan de kan støtte barnet med henblik på at nå læringsmålene. 12

14 Skema 2 til brug ved udviklingssamtalen i januar Skema 2 anvendes ved samtalerne med forældrene i januar før skolestart. Det afleveres med forældrenes samtykke efterfølgende til skolen/sfo, hvor det bruges i forbindelse med et overleveringsmøde ombarnets skolestart og senere som et arbejdsredskab, når barnet er begyndt i skole/sfo. Barnets navn: Dagtilbud: Udfyldt af: 1. Det har der været fokus på siden august Læringsmål og opmærksomhedspunkter: 2. Hvordan er det gået? Om barnets ressourcer og udfordringer: 3. Dette bør skolen vide Undertegnede forældre giver hermed samtykke til, at dagtilbuddet giver dette skema videre til skolen/sfo i forbindelse med overleveringsmøde om barnets skolestart og senere som et arbejdsredskab, når barnet er begyndt i skole/sfo. Samt giver samtykke til at der kan deltage yderligere fagpersoner i overleveringsmødet. Dato: Forældres navn: Forældres underskrift: 13

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn v. Skole- og Dagtilbudschef Per Viggo Larsen Syddjurs Kommune Lidt tal og fakta om kommunen: - dækker knap 700

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet

Pædagogisk kontinuitet Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børnenes hverdag Præsenteret af Områdeleder Tina Hjortshøj og Pædagogerne Dorthe Hansen og Jeanette Nielsen Februar 2015 Rammen for samarbejdet mellem Dagtilbud

Læs mere

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Et af de overordnede mål i Sund Opvækst Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik er at skabe de bedst mulige

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1 gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Værdier: - Åbenhed og samarbejde mellem børnene, forældrene, Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen er til stor

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Skolepasset på vej i skole

Skolepasset på vej i skole Skolepasset på vej i skole 2015-2016 Et samarbejde mellem Sdr. Vang Skole/SFO, Børnehaven Over Vejen, Daginstitutionen Kildemosen Sdr. Vang Skole Søndervang 32 6000 Kolding Telefon 79 79 79 40 EAN 5798005331650

Læs mere

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN FORMÅL At give barnet de bedste forudsætninger for en god overgang ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole Om overgangen fra børnehave Til skole 1 Kære forældre Nu er jeres barn ved at blive så stort, at I skal tage stilling til, om jeres barn skal begynde i skole. Det er en stor omvæltning for jeres barn og

Læs mere

En god skolestart for alle børn i Roskilde Kommune OVERGANGEN MELLEM DAGTILBUD, SKOLE OG SFO. Side 0 af 22

En god skolestart for alle børn i Roskilde Kommune OVERGANGEN MELLEM DAGTILBUD, SKOLE OG SFO. Side 0 af 22 En god skolestart for alle børn i Roskilde Kommune OVERGANGEN MELLEM DAGTILBUD, SKOLE OG SFO R O S K I L D E KOMMUNE Side 0 af 22 VELKOMMEN En god start i skolen og en god overgang mellem dagtilbud, skole

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen.

Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen. Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen. Resultatkrav for 2008: Inden udgangen af 2008: skal skolebestyrelserne have godkendt principper for en sammenhæng

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt i Børne- og Familieudvalget 27. september 2016 1. Indledning Det fremgår af Børne-

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Overgang fra børnehave til SFO/skole

Overgang fra børnehave til SFO/skole Overgang fra børnehave til SFO/skole Overgangskonceptet er revideret i august 2013 på baggrund af en rundspørge blandt alle skoler og børnehuse omkring samarbejdet og overgangen fra børnehave til SFO og

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Projekt Gjessøs Børn

Projekt Gjessøs Børn Projekt Gjessøs Børn Et samarbejde mellem Gjessø Børnehave, Gjessø Skole, fritidsdelen og alle forældrene. Slides nr. 1-20 beskriver det overordnede projekt Gjessøs Børn. Slides nr. 20-30 handler om Børneklassen

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde

Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Ramme for samarbejde om brobygning mellem dagtilbud, SFO og skole Mål med brobygning

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Notat. Førskolesamarbejde i Randers kommune

Notat. Førskolesamarbejde i Randers kommune Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Førskolesamarbejde i Randers Kommune Sagsnummer: 28.00.00-A00-42-16 Skrevet af: Dorte Brøns og Charlotte Buchhave E-mail: Dorte.Broens@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Brobygning mellem daginstitution og skole

Brobygning mellem daginstitution og skole Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Dagtilbudsafdelingen og Skoleafdelingen December 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Ramme for samarbejde om

Læs mere

Fra børnehave til skole

Fra børnehave til skole Fra børnehave til skole Til forældre med børn, som skal i Rønbjerg Skole Handleplan for overgangen fra børnehave til skole. Beskrivelse af skoleparathed Rønbjerg Børnehave / Rønbjerg Skole Kære forældre

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk

Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk Program 1. Velkomst og præsentation v. Lise Platz, skoleleder 2. Glidende overgang 1. Praktisk information v. Betina

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole Ikær 2015-2016 Brobygning mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO og skole,

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere