Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015

2 Indhold Indledning Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere og andre medarbejdere Børnenes og personalets besøgsaktiviteter Forældreaktiviteter i dagtilbud, skole og sfo Skoleforberedende aktiviteter i dagtilbud og sfo Kronologisk oversigt over aktiviteterne Barnets kuffert, barnets mappe eller andre overgangsobjekter Inspirationskatalog til arbejdet med overgange Skema 1 til brug ved udviklingssamtalen i august Skema 2 til brug ved udviklingssamtalen i januar

3 Indledning Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune beskriver de aktiviteter som alle dagtilbud og skoler i Ishøj Kommune skal arbejde med i forbindelse med overgangen. Skole og dagtilbud i et distrikt er velkommen til, at supplere med flere tiltag ud over den standard, som retningslinjerne sætter. Formålet med retningslinjerne er at medvirke til, at alle børn, der begynder i kommunens skolefritidsordning (sfo) og børnehaveklasse i Ishøj Kommune, kan forbinde overgangen med tryghed, forudsigelighed, nysgerrighed og anerkendelse. Retningslinjerne har fokus på pædagogiske, praktiske og organisatoriske forhold i forbindelse med overgangen. Retningslinjerne bygger på: Dagtilbudslovens 7, stk. 5 som siger, at dagtilbud i samarbejde med skolen skal skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud Bekendtgørelse nr. 699 af 25. juni 2014 som siger, at sfo ens mål- og indholdsbeskrivelse skal angive, hvordan sammenhængen sikres ved overgangen fra dagtilbud til skolefritidsordning Bekendtgørelse nr. 885 af 1. juli , stk. 2 om undervisningen i børnehaveklassen, som siger, at undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skole Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Dette dokument indeholder en kronologisk gennemgang af de aktiviteter som er indeholdt i retningslinjerne delt op i medarbejdernes mødeaktiviteter som er beskrevet i kapitel 1, børnenes og personalets besøgsaktiviteter som er beskrevet i kapitel 2, samt forældreaktiviteter som er beskrevet i kapitel 3. Kapitel 4 indeholder en kort beskrivelse af de skoleforberedende aktiviteter i dagtilbud og sfo. I kapitel 5 vises en kronologisk oversigt over aktiviteterne. Til retningslinjerne hører to udviklingsskemaer. Udviklingsskemaerne nævnes tre forskellige steder, fordi de tjener tre forskellige formål: 1. De tjener som pædagogernes redskab til at formulere og fastholde opmærksomhedspunkter i forhold til det enkelte barns udvikling. 2. De tjener som en del af grundlaget for de to forældresamtale, der finder sted i løbet af barnets sidste år i børnehaven 3. Skema 2 skal (med forældrenes samtykke) tjene som en del af grundlaget for overleveringsmødet. Endvidere er retningslinjerne suppleret med et kapitel 6 om overgangsobjekter samt et inspirationskatalog med gode ideer til arbejdet med overgange. Dette vises i kapitel 7. Ideerne kommer fra skoler og dagtilbud i Ishøj Kommune, og kan tjene som et godt supplement til de faste aktiviteter som indgår i retningslinjerne. 2

4 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere og andre medarbejdere Formålet med mødeaktiviteterne er: At udveksle viden mellem medarbejdere i dagtilbud, sfo og børnehaveklasse om de børn, der skal begynde i skole. At medvirke til at kvalificere arbejdet med overgangene. 1.1 Planlægningsmøde for skoleledere og dagtilbudsledere i skoledistriktet Tidspunktet for mødet aftales mellem skolelederen og dagtilbudslederne i skoledistriktet. Formålet med mødet er: At udarbejde en årsplan for de kommende overgangsaktiviteter At fastlægge ansvars- og opgavefordelingen Med udgangspunkt i retningslinjerne aftaler skoleleder og dagtilbudsledere i hvert distrikt i detaljer, hvordan samarbejdet mellem dagtilbud, sfo og skole om børnenes overgang skal være. Planlægningen af samarbejdet skal indeholde formål, indhold, tidspunkter samt opgavefordelingen for: Overleveringsmødet og frister for aflevering af oplysninger til mødet Fælles evalueringsmøde Dagtilbuddets besøg i sfo en Sfo ens besøg i dagtilbuddet Sfo ens besøg i børnehaveklassen Præsentation af skolen Det er skolelederen, der indkalder til planlægningsmødet i det enkelte distrikt. 1.2 Udfyldelse af udviklingsskema 1 Formålet med skemaet er, at sikre en bred vurdering af det enkelte barn for at synliggøre barnets kompetencer, og om der er aspekter af barnets udvikling, der skal fokuseres på i perioden før skolestart. Skemaet bruges i forbindelse med tilrettelæggelse af det skoleforberedende arbejde og som grundlag for forældresamtalen i august/september året før skolestart. Skemaet udfyldes inden forældresamtalen af mere end en pædagog, og skal bygge på løbende systematisk observation af det enkelte barn. Systematikken kan eksempelvis ligge i små øjebliksnotater. I forbindelse med udfyldelse af skemaet noteres særlige udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til hvert enkelt barn, og pædagogerne drøfter med forældrene, hvordan forældre og børnehave i fællesskab kan støtte barnet. Dette skrives ind i skemaet. 3

5 1.3 Udfyldelse af udviklingsskema 2 Skema 2 tjener to hovedformål: For det første at synliggøre, at der har været en progression i barnets generelle udvikling siden forældresamtalen i august med udgangspunkt i skema 1. For det andet at give sfo erne og skolerne et så godt fagligt grundlag som muligt at arbejde videre med i forhold til det enkelte barns kompetencer. Skemaet udfyldes af mere end en pædagog i januar før skolestart. Skemaet bruges i forbindelse med forældresamtalen i dagtilbuddet og efterfølgende ved overleveringsmødet mellem børnehave og skole. Dagtilbudslederen er ansvarlig for at aflevere skemaet to uger før overleveringsmødet til de skoler/sfo er, som børnene skal gå på. Forældrene skal give deres samtykke til at skemaet anvendes i forbindelse med overleveringsmødet og senere som et arbejdsredskab, når barnet er begyndt i skole/sfo. 1.4 Overleveringsmøde i marts før skolestart Der afholdes overleveringsmøde mellem de enkelte dagtilbud, sfo og børnehaveklasse i marts inden starten i sfo 1. april. Formålet med mødet er, at skole og sfo bliver så godt rustet som muligt til at modtage børnene. Skolens leder har ansvaret for at indkalde til møderne. Deltagere på mødet er en repræsentant fra skolens ledelse, børnehaveklasseledere, sfo- pædagoger og dagtilbudspædagoger. Der holdes et særskilt møde med hvert dagtilbud. Dette er blandt andet af hensyn til tavshedspligten. Der kan med forældrenes samtykke deltage yderligere fagpersoner. Disse deltagere kan efter behov være sprogpædagog, psykolog, ressourcepædagog, læsevejleder, sprogansvarlig i sfo og andre. Forældremyndighedsindehaveren skal inden overleveringsmødet give sit samtykke til, at børnehaven overleverer udviklingsskema, handleplaner med videre til skolen, og at man drøfter barnet på overleveringsmødet. Overleveringsmødet har fokus på det enkelte barn og tager blandt andet udgangspunkt i udviklingsskemaet og andre dokumenter, f.eks. sprogvurdering, oversigt over det skoleforberedende arbejde og andet. Der afholdes overleveringsmøde om alle børn, der skal begynde i den pågældende sfo og børnehaveklasse. 1.5 Fælles evalueringsmøde Børnehaveklasselederen og pædagoger i dagtilbuddene i distriktet mødes i efteråret efter skolestart for i fællesskab at evaluere overgangsaktiviteterne, samarbejdet og børnenes udbytte af aktiviteterne. Den praktiske tilrettelæggelse af evalueringen aftales mellem skoleleder og dagtilbudslederne. 4

6 2. Børnenes og personalets besøgsaktiviteter Her beskrives de tre besøg som skal gennemføres. Generelt gælder det, at dagtilbuddene skal deltage i overleveringsmøder, samt besøge alle de kommunale sfo er, som de leverer børn til. Dagtilbuddet har ansvaret for at besøge de sfo er, som børnene skal begynde i. Sfo en har ansvaret for, at børnene besøger den børnehaveklasse, som de skal begynde i. Besøgene tilrettelægges primært for børnenes skyld, men har også betydning for medarbejderne. Dels lærer de gradvist hinanden at kende og de lærer noget om hinandens praksis. Dette kendskab til hinandens praksis er vigtigt for at kunne danne forbindelseslinjer mellem børnehave og skole, og for at kunne tage hånd om det enkelte barn i overgangen. 2.1 Børn og pædagoger besøger sfo en Børn og pædagoger fra børnehaven besøger sfo'erne i marts måned. Formålet med besøget er, at børnene gradvist lærer sfo en at kende. Det betyder, at de møder de nye voksne i sfo'en, får set sfo en og får erfaringer med, og kan tale med om dagligdagen i sfo en. 2.2 Sfo en besøger dagtilbuddene i perioden april til juni Børn og pædagoger i sfo en besøger de dagtilbud, som børnene kom fra. Formålet med sfo ens besøg i børnehaven er, at børnene vil opleve, at der er tråde og forbindelseslinjer fra skole og sfo tilbage til dagtilbuddet. 2.3 Sfo en besøger børnehaveklassen inden skolens sommerferie Dette besøg finder sted i perioden inden sommerferien, hvor de nye sfo-børn sammen med sfo-pædagogerne besøger den børnehaveklasse, som de skal gå i efter sommerferien. Formålet er, at børnene møder deres kommende børnehaveklasseleder, og at give børnene et førstehånds indtryk af skolen og det at gå i børnehaveklasse, så de efterhånden kan danne sig nogle billeder af, og kan tale om hvad skolen er, og hvad der sker derhenne. Det anbefales, at sfo og børnehaveklasse aftaler et forløb med flere besøg og aktiviteter i løbet af foråret. 5

7 3. Forældreaktiviteter i dagtilbud, skole og sfo 3.1 Forældresamtale i dagtilbuddet i august/september året før skolestart Forældrene inviteres til samtale i dagtilbuddet om deres barns skolestart og om de skoleforberedende aktiviteter, der foregår frem til 1. april, hvor barnet starter i sfo. Under samtalen drøftes det, hvordan forældrene bedst muligt kan støtte op om deres barns udvikling frem mod skolestart. Udviklingsskema 1 danner udgangspunkt for samtalen. 3.2 Præsentation af skolen i november før skolestart Formålet med præsentationen er at give forældrene et indtryk af skolen, samt at give skolen mulighed for at svare på de spørgsmål, som forældrene måtte have. Præsentationen kan ske på skolen i forbindelse med det faste åben-hus-arrangement, som foregår i forbindelse med skoleindskrivningen i november, og på møder i de enkelte dagtilbud under mere uformelle former. Skolens ledelse inviterer til arrangementer på skolen og dagtilbuddets leder inviterer i samarbejde med skolens leder til arrangementer i dagtilbuddet. Arrangementerne på skolerne planlægges således, at de ligger på forskellige datoer eller tidspunkter, således at forældrene har mulighed for at deltage på flere skoler. Arrangementerne offentliggøres på kommunens hjemmeside. 3.3 Forældresamtale i dagtilbuddet i januar inden skolestart Forældrene inviteres til samtale i dagtilbuddet i januar inden skolestart. Formålet med samtalen er at få en dialog med forældrene om, hvordan deres barn har udviklet sig siden samtalen i august, og hvordan dagtilbuddet og forældrene i samarbejde kan understøtte barnets skoleparathed frem i de sidste måneder inden barnet starter i sfo 1. april. Udviklingsskema 2 danner udgangspunkt for samtalen. 3.4 Forældremøde i sfo en i april Kort efter børnenes start i sfo en afholdes forældremøde. Formålet med mødet er at orientere forældrene om sfo en og de aktiviteter, der foregår her. Herunder om de skoleforberedende aktiviteter, om den fortsatte sprogstimulering og om samarbejdet med børnehaveklassen om den kommende skolestart. Det anbefales, at skolelederen og den kommende børnehaveklasseleder også deltager i mødet. 6

8 4. Skoleforberedende aktiviteter i dagtilbud og sfo Dagtilbuddene i Ishøj Kommune arbejder systematisk med skoleforberedende aktiviteter for de børnehavebørn, som skal starte i skole. Det samme gælder i sfo erne, som arbejder med skoleforberedende aktiviteter fra 1. april, hvor børnene starter i sfo, til skolestart i august. De skoleforberedende aktiviteter tager udgangspunkt i det enkelte barn, og har til formål at ruste barnet bedst muligt til den kommende skolestart. Der er igangsat en proces i samarbejde med dagtilbud og skoler, som skal udvikle de skoleforberedende aktiviteter. Som start på processen blev der i oktober 2014 afholdt et temamøde for pædagoger i dagtilbud og sfo er, børnehaveklasseledere og sprogpædagoger. På temamødet drøftede fagfolkene blandt andet, hvilke kompetencer der er vigtige for et barn i forbindelse med skolestarten. 7

9 5. Kronologisk oversigt over aktiviteterne Tidspunkt Aktivitet Deltagere Ansvarlig I perioden februar til august året før skolestart (afhængig af distrikt) Planlægningsmøde af det kommende år Ledere i dagtilbud og skole i hvert distrikt Skoleleder August/september Forældresamtaler i dagtilbud på grundlag af udviklingsskemaet del 1 Pædagoger Dagtilbudsleder Efteråret Præsentation af skolen Skoleleder og dagtilbudsleder Skoleleder Efteråret Fælles evalueringsmøde Børnehaveklasseledere og pædagoger i dagtilbud Aftales mellem skoleledere og lederne af dagtilbud Januar Forældresamtaler i dagtilbud på grundlag af udviklingsskemaets del 2 Dagtilbudspædagoger Dagtilbudsleder Februar/marts Dagtilbuddet afleverer skemaer til skolen/sfo senest to uger før overleveringsmødet Dagtilbudspædagoger Dagtilbudsleder Februar/marts Dagtilbud besøger sfo ere Børn og pædagoger Dagtilbudsleder Marts Overleveringsmøde En repræsentant fra skoleledelsen, pædagoger, sprogpædagoger, børnehaveklasseleder og evt. andre indkaldte. Skolens ledelse April Forældremøde i sfo Sfo-pædagoger Sfo-leder April juni Sfo en besøger børnehaverne Børn, sfomedarbejdere Sfo-leder Inden skolens sommerferie Sfo en besøger børnehaveklassen Børn og sfomedarbejdere Sfo-leder 8

10 6. Barnets kuffert, barnets mappe eller andre overgangsobjekter Der er flere dagtilbud i Ishøj Kommune, der arbejder med kufferter, mapper eller andet i den daglige praksis, og som bruger dem som støtte for barnet i overgangen til sfo og skole. Det er ideen, at disse såkaldte overgangsobjekter kan udgøre en psykologisk bro mellem det gamle og det nye, som kan skabe forbindelser for barnet på det følelsesmæssige og erkendelsesmæssige plan. Det er ikke et krav, at dagtilbuddene skal arbejde med barnets kuffert eller barnets mappe, og det er heller ikke et krav, at disse skal anvendes af sfo og børnehaveklasse. I de tilfælde hvor kufferter eller mapper er en del af overgangen, viser erfaringerne, at det er nødvendigt at lave nogle aftaler om: Hvilke overgangsobjekter der anvendes? Hvem der modtager overgangsobjekterne fra børnehaven? Hvordan overgangsobjekterne anvendes i sfo eller børnehaveklasse? 9

11 7. Inspirationskatalog til arbejdet med overgange På dagtilbuds- og skoleledelsesmødet den 25. november 2014 arbejdede lederne med udvikling af retningslinjerne for børns overgang fra dagtilbud til skole. På mødet fremkom en række gode ideer til aktiviteter ud over de obligatoriske aktiviteter, som kan bidrage til at udvikle og kvalificere arbejdet med overgange fra dagtilbud til skole. Nogle af ideerne er nævnt i nedenstående inspirationskatalog Børnehaveklasselederen laver skoleforberedende aktiviteter med de kommende børnehaveklassebørn i sfo erne. Det kan fx være mens nedordningslæreren er sammen med børnehaveklassen. BørneIntra bruges til at formidle digitale overgangsobjekter fra dagtilbud til skole. Styrke samarbejdet og det gensidige kendskab i distrikterne. Samarbejde mellem dagtilbud og skole, for eksempel med udgangspunkt i profilerne (natur og teknik, musik og bevægelse og lign.) Kan være afsæt for overgangsprojekter for eksempel i samarbejde med Naturcenteret. Dagtilbuddene inviteres over på skolen i forbindelse med projektafslutninger i de mindre klasser. Alle kommende skolebørn skal kende nogle elever på forhånd. Dette sker for eksempel gennem små fællesprojekter eller ved udpegning af hjælpevenner. En kanon for 5årige: Hvad skal et barn på 5 år have prøvet, oplevet, lært, set, hørt mv. i Ishøj Kommune? Tryghed i overgangen: For børnene (for eksempel besøg af legepatruljerne), for forældre (ekstra møde om skolens forventninger). Skolen og dagtilbud afholder fælles møde for forældrene, før børnene begynder i skolegruppe for at tydeliggøre, hvad skolen forventer. Børnehavens skolegrupper bruger sfo ens lokaler. Dagtilbuddene kan afholde forældremøder og personalemøder på skolen. BørneIntra bruges til at formidle digitale overgangsobjekter fra dagtilbud til skole. Udarbejde video i samarbejde med TV-Ishøj med forældreoplysning om kommunens arbejde med overgange. 10

12 Skema 1 til brug ved udviklingssamtalen i august Dette skema fungerer som støtte til forberedelsen og gennemførelsen af samtalerne med forældrene. Skema 1 er et internt arbejdsredskab for de ansatte i børnehaven. Formålet med skemaet er at sikre en bred vurdering af det enkelte barn for at tydeliggøre, om der er aspekter af dets udvikling, som man skal være særlig opmærksom på. Dette skema skal danne grundlag for en handlingsplan for det pædagogiske arbejde med barnet i perioden fra august frem mod barnets start i sfo en. Skemaet udfyldes i samarbejde mellem flere pædagoger. Barnets navn: Dagtilbud: Udfyldt af: 1. Sprog Barnet lytter, når der bliver læst højt; barnet indgår i samtaler og udtrykker sit budskab; barnet tager egne initiativer i samtaler; barnet har et varieret ordforråd og udtrykker kendskab til omverdenen; barnet fortæller egne historier; barnet kan rime; barnet kender forskel på tal og bogstaver; barnet kender læse- og skriveretningen; barnet er interesseret i bøger. Vurdering: 2. Krop og bevægelse Barnet har grovmotoriske færdigheder; barnet har finmotoriske færdigheder; barnet har lyst til at bevæge sig på mange måder; barnet er udholdende; barnet kan sidde roligt på en stol. Vurdering: 3. Alsidig udvikling Barnet tror på sig selv; barnet er nysgerrigt; barnet er videbegærligt; barnet spørger om hjælp til at løse problemer; barnet lader sig motivere; barnet er udholdende; barnet er selvhjulpen; barnet har kendskab til omverdenen. Vurdering: 11

13 4. Sociale kompetencer Barnet tager hensyn til andre; barnet prøver at løse problemer sammen med andre; barnet indgår i grupper; barnet kan arbejde alene. Vurdering: 5. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnet kan bruge en computer; barnet er glad for at tegne; barnet er interesseret i sange og musik; barnet kender til traditioner; barnet kan udtrykke at noget er smukt eller grimt. Vurdering: 6. Natur og naturfænomener Barnet kender til dyr og planter; barnet kender til vægt, form og antal; barnet kender til miljø- og naturfænomener; barnet er interesseret i natureksperimenter. Vurdering: Barnets trivsel og udvikling: 7. Hvordan går det alt i alt? 8. Hvad skal der være fokus på i perioden august til januar? Læringsmål og opmærksomhedspunkter: 9. Handlingsplan Handlingsplanen skal indeholde aktiviteter og opgavefordeling i arbejdet med de læringsmål og opmærksomhedspunkter, der står i punkt 8. Dette punkt kan være udgangspunkt for en samtale med forældrene om, hvordan de kan støtte barnet med henblik på at nå læringsmålene. 12

14 Skema 2 til brug ved udviklingssamtalen i januar Skema 2 anvendes ved samtalerne med forældrene i januar før skolestart. Det afleveres med forældrenes samtykke efterfølgende til skolen/sfo, hvor det bruges i forbindelse med et overleveringsmøde ombarnets skolestart og senere som et arbejdsredskab, når barnet er begyndt i skole/sfo. Barnets navn: Dagtilbud: Udfyldt af: 1. Det har der været fokus på siden august Læringsmål og opmærksomhedspunkter: 2. Hvordan er det gået? Om barnets ressourcer og udfordringer: 3. Dette bør skolen vide Undertegnede forældre giver hermed samtykke til, at dagtilbuddet giver dette skema videre til skolen/sfo i forbindelse med overleveringsmøde om barnets skolestart og senere som et arbejdsredskab, når barnet er begyndt i skole/sfo. Samt giver samtykke til at der kan deltage yderligere fagpersoner i overleveringsmødet. Dato: Forældres navn: Forældres underskrift: 13

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Pædagogisk Kontinuitet

Pædagogisk Kontinuitet Pædagogisk Kontinuitet Helhed og Sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem Dagtilbud og Skole Annette Quist Jeppesen Pædagogisk konsulent 1 Kort om Gladsaxe kommune Gladsaxe kommune har 66.656 indbyggere

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet En sammenhængende overgang og vellykket brobygning for fremtidens børn og unge i Roskilde Kommune i forhold til skift mellem dagtilbud, skole i lyset af skolereformen Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen

Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen Generelt om den daglige kommunikation: Den daglige kommunikation i Rønde Børnehus er med til at sikre, at dit barn får en god hverdag i institutionen. Du som forælder

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Samarbejde i Viby lokaldistrikt

Samarbejde i Viby lokaldistrikt Samarbejde i Viby lokaldistrikt Viby Dagtilbud, Kontor: Øster alle 50, 1, tlf. 20 18 55 76 Hjemmeside: www.viby.dagtilbud-aarhus.dk Viby Dagtilbud består af: Børnehuset Moltkesvej, Moltkesvej 2, tlf. 87

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Brobygning en fælles opgave mellem dagtilbud og skole i Næstved Kommune

Brobygning en fælles opgave mellem dagtilbud og skole i Næstved Kommune Brobygning en fælles opgave mellem dagtilbud og skole i Næstved Kommune Side 1 af 16 Arbejdsgruppen: Doris Pedersen, daginstitutionsleder Anders Andersen, daginstitutionsleder Lisbeth Møller, pædagog Ulla

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Få barnet til at føle sig som en værdifuld person i fællesskabet. Besøge alle børste-børns hjem. Her vil vi tage billeder af det pågældende barn

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar PÅ VEJ I SKOLE Fra dagtilbud til + En god skolestart et fælles ansvar De fleste børn er glade for at gå i børnehave og de fleste børn glæder sig til at komme i skole. Hos jer forældre går der givet vis

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

D a g tilbud 2 0 1 2

D a g tilbud 2 0 1 2 K v a litetsrapport D a g tilbud 2 0 1 2 Dagtilbuddets navn E v e n t y r s k o v e n F r e d e r i k s d a l Adresse F r e d e r i k s d a l s v e j 2 2 Telefonnummer 2 2 7 4 1 8 2 5 Mailadresse Leder

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer Alle børn får lige muligheder for at få kendskab til computer og IPad. Børnene får et sundt, naturligt og afslappet forhold til computer og IPad i dagligdagen. Vi arbejder hen imod

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund.

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund. 1 Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune www.albertslund.dk/minbog 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. del Teoretisk og forskningsbaseret

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Side 1 af 6 Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Indledning: DBA aftale 2009 Dagtilbudsområdet arbejder udfra Den fælles børne- og ungepolitik, herunder de politiske delmål. Der er desuden vedtaget

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Stestrup Børnegård - Stestrup Pædagogisk leder, mail. Tlf. Louise Wolter low@holb.dk - 72366086

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere