Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85."

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte, tlf Broholms Alle 23, 2920 Charlottenlund, tlf Hjemmeside: team Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Modtagere/målgruppe Socialpsykiatrien i Gentofte Kommune yder støtte til borgere over 18 år med en sindslidelse, hvis funktionsevne er nedsat i sådan grad at det er vanskeligt at få hverdagslivet til at fungere, både psykisk, fysisk og socialt. Det kan eksempelvis dreje som om borgere med skizofreni diagnose, bipolar affektiv sindslidelse og borgere med dobbelt diagnoser. Borgere med emotionel ustabil personlighedsstruktur, let ADHD hvor hoveddiagnosen er misbrug og/eller emotionel ustabil personlighedsstruktur, samt udsatte, hjemløse og funktionelt hjemløse borgere. Og endelig borgere med misbrug. Borgerens behov for støtte er meget varieret. Oftest er der behov for støtte og vejledning til at få struktureret tilværelsen, skabt og vedligeholdt kontakt til læger, myndigheder etc., samt støttende samtaler. Overordnet ydes der hjælp, støtte, vejledning og optræning af færdigheder samt vedligeholdelse af disse færdigheder. Alle borgere bor som udgangspunkt i deres egen bolig i Gentofte Kommune og støtten foregår i Gentofte Kommune. Kapacitet Formål og faglig referenceramme Støtten igangsættes inden for 14 dage efter visitation. Venteliste kan forekomme Formålet med bostøtte er at støtte borgeren, så borgeren kan klare daglige gøremål samt vedligeholde psykiske og sociale færdigheder; at støtte den enkelte borgers mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psy-

2 kiske, fysiske og social funktioner. Indsatsen fokuserer på at borgeren i størst mulig omfang kan opretholde en selvstændig livsførelse i egen bolig. Hjælp til selvhjælp. En vigtig del af støtten er også at støtte og vejlede den enkelte borger i at kunne fungere i sociale sammenhænge, bevare sociale og samarbejdsmæssige og arbejdsmæssige kontakter. Bevare, fastholde og udvikle færdigheder, så borgeren bibeholder bolig etc. Missionen i Socialpsykiatrisk Team: Socialpsykiatrisk Team har fokus på trivsel, udvikling og samarbejde for medarbejdere og socialt udsatte borgere. Faglig referenceramme: En væsentlig del af støtten er motivationsarbejde. Der er særlig fokus på, at motivere borgeren til at modtage de ydelser, som fagligt vurderes at den enkelte vil profitere af. Den væsentligste faglige referenceramme er en generel viden om sindslidende menneskers særlige forudsætninger samt borgere med misbrug, lettere ADHD, dobbeltdiagnoser og udsatte. Relationsarbejdet udgør kernen i støtten og de ydelser som gives. Der er stor bevidsthed om, at man som medarbejder indgår i en professionel relation med borgeren, og at kommunikationen med den enkelte skal opleves som værdig og anerkendende. Der er særlig fokus på etikken i arbejdet, og de dilemmaer, der kan være forbundet med dette, drøftes løbende. Generelt om ydelsen Socialpsykiatrisk Team yder primært støtte efter servicelovens 85. Personlig og praktisk hjælp efter 83 kan indgå som en del af den pædagogiske støtte efter 85. Socialpsykiatrisk Team yder hjælp og støtte til Gentofteborgere, som på grund af nedsat social og/eller psykisk funktionsevne har behov for støtte i dagligdagen. Overordnet ydes der hjælp, støtte, vejledning og optræning af færdigheder. Medarbejderne kan ligeledes ledsage og deltage i forskellige aktiviteter, afhængig af hvad borgeren har lyst til og/eller behov for og er visiteret til. En primær og/eller sekundær kontaktperson kontakter/besøger borgeren på aftalte tidspunkter. Der tilbydes besøg ved hospitalsindlæggelse eller lign. Støtten foregår som hovedregel på hverdage mellem på kl i borge- Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 2 af 9

3 rens eget hjem. Støtte til borgere, der modtager 85 støtte i eget hjem fra socialpsykiatrisk team, er opdelt i 4 pakker. Se nærmere under Ydelser i pakker. Pakkerne angiver omfanget af ydelserne. Beskrivelsen under ydelsernes indhold er eksempler på hvad borgeren kan få hjælp til. Det er den konkrete bevilling, der afgør hvad borgeren faktisk får, både i forhold til omfanget og indholdet i ydelsen. Opstartsmøde Når borgeren er visiteret til støtte, afholdes opstartssamtale med deltagelse af brugeren og den kommende medarbejder. Formålet med mødet er at præsentere borgeren og medarbejder for hinanden samt lave foreløbige aftaler for det kommende samarbejde. Efter 3 måneder bliver indsatsen evalueret. Såfremt behovet for støtte ændres, og indsatsen over en periode afviger væsentligt fra de aftalte pædagogiske mål samt omfanget af de bevilgede ydelser, skal sagen revurderes jf kvalitetsstandard for 83/85, med henblik på fornyet stillingtagen til, hvorvidt borgeren får det rette tilbud. Se kvalitetsstandard for 85 på Ydelsens indhold Herunder er oplistet 5 hovedydelsesgrupper, som er opdelt i 14 underydelsesgrupper. Ydelsesgrupperne beskriver alle de mulige ydelser, som så fordeles i de enkelte pakker. Det er således bestillingen/bevillingen, der afgør, hvilke konkret ydelser, den enkelte pakke indeholder. Se ydelserne i de enkelte pakker længere fremme. Psykosocial rehabilitering 1. Støtte til Praktiske og personlige færdigheder, herunder støtte til at fastholde færdigheder 1. Personlig pleje/omsorg Støtte og individuel hjælp afhængig af den psykiske/fysiske og sundhedsmæssige tilstand herunder: Personlig hygiejne Personlig pleje Påklædning Praktiske gøremål i hverdagen Støtte og individuel situationsbestemt hjælp til rengøring i egen bolig, oprydning i egen bolig, vask af tøj og til betjening af tekniske apparater og hjælpemidler herunder: Rengøring Oprydning Tøjvask Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 3 af 9

4 Madlavning Kost og forplejning Støtte med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker tilbydes fuld forplejning bestående af en sund og varieret kost herunder: Forberedelse af indkøbsseddel Indkøb Tilberedelse af måltider Vejledning om sund og varieret kost Fremme forståelsen og betydning af føde- og drikkevarers indhold i relation til udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme. Vejledning og motivation i forhold til ændring af livsstil med henblik på at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme. Medicinhåndtering Støtte og individuel hjælp til indtagelse af medicin herunder At indtage ordineret medicin på fastlagte tidspunkter. Opmærksomhed omkring virkning og bivirkning Opmærksomhed på relevant kostvejledning i forbindelse med medicin indtagelse. Bolig Støtte og individuel hjælp til indretning og vedligeholdelse af den private bolig tilpasset den enkelte og ud fra en accept af den enkeltes situation og oplevelse. Der tilbydes individuel hjælp for at skabe ro i omgivelserne, således at angst og kaos reduceres herunder Indretning, vedligeholdelse, fornyelse og ændringer i boligen. Kontakt til vicevært etc. Indkøb af møbler og andet inventar. Administrative og økonomiske forpligtigelser Støtte og individuel hjælp efter behov, så den enkelte oplever respekt om sin person vedrørende rettigheder og pligter, herunder Styring og administration af egen økonomi. Håndtering af post og personlige papirer Ledsagelse efter behov Eksterne kontakter Støtte og individuel hjælp/ledsagelse efter behov til eksterne kontakter. Blandt andet til psykiatrisk bistand, praktiserende læge, tandlæge, fysioterapeut og ergoterapeut og andre specialister, offentlige myndigheder, - mv. herunder At indgå, huske og overholde aftaler med relevante kontakter. Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 4 af 9

5 Ledsagelse efter behov. 2. Støtte til Sociale færdigheder, herunder støtte til at vedligeholde færdigheder 2. Håndtering af psykosociale problemstillinger Støtte og individuel hjælp til at der skabes rammer, hvor der er rummelighed, således at den enkelte inkluderes i det sociale fællesskab. Der gives individuel hjælp til at leve et liv i gensidigt socialt samspil. Et liv, der giver mening og identitet og et ståsted i tilværelsen som modvægt til sygdommens potentielt forstyrrende tildragelser herunder At udvikle / opbygge sociale relationer At udvikle / opbygge en meningsfyldt og identitetsskabende hverdag Personlig udvikling og trivsel Støtte og individuel hjælp til ønsker om aktivitet, udvikling og livsindhold. Der gives individuel hjælp til, at den enkelte trives i miljøet og kulturen, herunder traditioner som fødselsdage, jul, påske og andre festligheder herunder Forberedelse af indkøbsseddel Opmærksomhed omkring udvikling af kommunikative færdigheder i forholdet til andre mennesker Opmærksomhed på arbejdet med at ændre eventuelle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. At opbygge og udvikle et optimalt og meningsfyldt indhold i tilværelsen. At arbejde med at udvikle ønsker, håb og vision for udfordringer i tilværelsen. Netværk Støtte og individuel hjælp/ledsagelse til at besøge og have besøg af familie og venner. Der gives individuel hjælp/ledsagelse til deltagelse i aktiviteter - herunder At opbygge, vedligeholde og udvikle kontakt med familie At opbygge, vedligeholde og udvikle kontakt med tidligere som nye venner. At deltage i relevante tilbud, som kan medvirke til at udvikle personlige kontakter og fællesskaber og derved forebygge social isolation, ex Det Hvide Hus, eksterne tilbud og andre aktivitets og samværstilbud. 3. Støtte til Intellektuelle færdigheder, herunder støtte til at vedligeholde færdigheder 3. Uddannelse og undervisning Støtte og individuel hjælp/ledsagelse til den enkeltes ønske om undervisning herunder Deltagelse i individuelt tilrettelagte kursus og uddannelsesforløb på uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesplan. Arbejde og beskæftigelse Støtte og individuel hjælp til den enkeltes ønske om arbejde eller beskæftigelse, herunder At opbygge, udvikle og vedligeholde relevante individuelt tilrettelagte arbejdsfunktioner på arbejdsmarkedet Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 5 af 9

6 At opbygge, udvikle og vedligeholde relevante individuelt særligt tilrettelagte arbejdsfunktioner på arbejdsmarkedet, eksempelvis ved at arbejde på deltid, i fleksjobs, i jobs på særlige vilkår for førtidspensionister eller ved beskyttet beskæftigelse, i samarbejde med Job & Aktivitetscenter Gentofte, Fountain House mm 4. Deltagelse i aktiviteter 4. Kulturelle aktiviteter Støtte og individuel hjælp/ledsagelse til blandt andet biograf, ferie, museer, kirke, fester herunder: Deltagelse i individuelt planlagte udflugter, biograf-, teater- museumsbesøg, koncerter, udstillinger mm. Motion, idræts- og sportsaktiviteter Støtte og individuel hjælp/ledsagelse til deltagelse i sportsaktiviteter- herunder Deltagelse i Idræt på tværs aktiviteter. Øvrige ydelser og servicemeddeleser. Ydelser i pakker Øvrige ydelser og servicemeddelelser Mulighed for medlemskab af G.I.F Idræt på Tværs, som er socialpsykiatriens tilbud om idrætsaktiviteter. Mulighed for at benytte Socialpsykiatriens væresteder, beliggende henholdsvis på Stolpegårdsvej og Broholms Alle. Ingen indmeldelse. Mulighed for at deltage i ungenetværkets tilbud for unge mellem år. Ingen indmeldelse. Gradueringen af støtten til borgere der modtager 83/85-vejledning i eget hjem fra det socialpsykiatriske team er opdelt i 4 pakker. Pakke 1 dækker støtten til de borgere, der har det mindste støttebehov og pakke 4 dækker støtten til borgere med det største støttebehov. Omfanget og indhold i ydelsen afhænger af bevillingen. Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 1 Pakke 1: Let støtte og vejledning Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer på enkelte områder. Borgere som har brug for let verbal guidning - og motivation. Ydelserne gives i dagtimerne på hverdage Udgangspunktet er én ugentlig planlagt, personlig kontakt, evt. suppleret med telefonisk kontakt efter behov i dagtimerne Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 6 af 9

7 Kontakten foregår i den enkeltes hjem Støtten kan for nogle borgeres vedkommende i mindre omfang omfatte samtaler med eksterne samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen. Pakke 2 Pakke 2: Moderat støtte Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer på flere områder Borgere som har behov for moderat støtte og guidning. Ydelserne gives i dagtimerne på hverdage. Udgangspunktet er 2-3 ugentlige planlagte, personlige kontakter, evt. suppleret med telefonisk kontakt efter behov i dagtimerne. Ydelsen gives i den enkeltes hjem evt. suppleret med telefonisk kontakt. Støtten kan for nogle borgeres vedkommende i noget omfang omfatte samtaler med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen. Pakke 3 Pakke 3: Omfattende støtte. Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer på de fleste områder. Borgere som har behov for omfattende verbal guidning og øget støtte. Ydelserne gives i dagtimerne på hverdage og efter særlig aftale på andre tidspunkter Udgangspunktet er 3-4 ugentlige planlagte, personlige kontakter, evt. suppleret med telefonisk kontakt efter behov i dagtimerne. Ydelsen gives i den enkeltes hjem evt. suppleret med telefonisk kontakt. Støtten kan for nogle borgeres vedkommende omfatte samtaler med specialister og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen. Pakke 4 Pakke 4: Massiv støtte Da massiv støtte ikke er en del af socialpsykiatrisk team normale ydelse, vil der altid skulle indgå særaftale om levering. Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 7 af 9

8 indenfor alle områder, samt reducere tab af færdigheder og kompetencer. Der kan ydes støtte i alle ugens hverdage og efter særlig aftale om aftenen og i weekend. Støtten gives i form af daglige hjemmebesøg suppleret med telefonisk kontakt. Støtten omfatter i betydeligt omfang samtaler med sagsbehandlere, pårørende og andre samarbejdspartnere med henblik på at koordinere indsatsen. 141 handleplaner og pædagogiske planer - dokumentation og kvalitetssikring 141 handleplaner og pædagogiske planer I Gentofte Kommune arbejdes der systematisk med 141 handleplaner og pædagogiske planer for at sikre sammenhæng i den indsats, der ydes. 141 Handleplan 141 handleplanen tilbydes af borgerens sagsbehandler, første gang i forbindelse med bestilling til ekstern støtte. I 141 handleplanen beskrives det overordnede formål med indsatsen/støtten, og det er samtidig en skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal have støtte til. 141 handleplanen udarbejdes på baggrund af borgerens behov, ønsker og mål og ud fra en funktionsvurdering. Faglig - Pædagogisk plan Den pædagogiske plan udarbejdes på baggrund af 141 handleplanen eller kommunens konkrete bestilling og minimum 1 gang årligt. Den pædagogiske plan har til formål, at beskrive og dokumentere hvordan indsatsen i 141 handleplanen konkretiseres og omsættes i praksis. Planen skal samtidig danne rammen om det konkrete samarbejde mellem borger og medarbejder om de ydelser som borgeren modtager. Se kvalitetsstandard for 85 på Tilsyn Den eksterne støtte til borgere i egen bolig er ikke omfattet af det lovpligtige driftstilsyn. Der foretages individuelt tilsyn, som varetages af borgerens sagsbehandler i forbindelse med handleplansmøderne eller ved anden opfølgning. Takst Taksten fastsættes en gang om året. Egenbetaling Borgeren betaler for egne udgifter i forbindelse med eventuelle aktiviteter med medarbejderen. Der henvises til Serviceniveau for brugerbetaling 2010 på Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 8 af 9

9 Opfølgning og revision af ydelsesbeskrivelsen Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for brugerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune. Ydelsesbeskrivelsen er vedtaget i Socialudvalget den 11. november Ydelsesbeskrivelsen revurderes og behandles politisk mindst én gang i hver valgperiode, eller efter behov. Ved revision af ydelsesbeskrivelsen skal tilbuddets bestyrelse og råd samt Handicapråd høres. Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 9 af 9

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere