Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85."

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte, tlf Broholms Alle 23, 2920 Charlottenlund, tlf Hjemmeside: team Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Modtagere/målgruppe Socialpsykiatrien i Gentofte Kommune yder støtte til borgere over 18 år med en sindslidelse, hvis funktionsevne er nedsat i sådan grad at det er vanskeligt at få hverdagslivet til at fungere, både psykisk, fysisk og socialt. Det kan eksempelvis dreje som om borgere med skizofreni diagnose, bipolar affektiv sindslidelse og borgere med dobbelt diagnoser. Borgere med emotionel ustabil personlighedsstruktur, let ADHD hvor hoveddiagnosen er misbrug og/eller emotionel ustabil personlighedsstruktur, samt udsatte, hjemløse og funktionelt hjemløse borgere. Og endelig borgere med misbrug. Borgerens behov for støtte er meget varieret. Oftest er der behov for støtte og vejledning til at få struktureret tilværelsen, skabt og vedligeholdt kontakt til læger, myndigheder etc., samt støttende samtaler. Overordnet ydes der hjælp, støtte, vejledning og optræning af færdigheder samt vedligeholdelse af disse færdigheder. Alle borgere bor som udgangspunkt i deres egen bolig i Gentofte Kommune og støtten foregår i Gentofte Kommune. Kapacitet Formål og faglig referenceramme Støtten igangsættes inden for 14 dage efter visitation. Venteliste kan forekomme Formålet med bostøtte er at støtte borgeren, så borgeren kan klare daglige gøremål samt vedligeholde psykiske og sociale færdigheder; at støtte den enkelte borgers mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psy-

2 kiske, fysiske og social funktioner. Indsatsen fokuserer på at borgeren i størst mulig omfang kan opretholde en selvstændig livsførelse i egen bolig. Hjælp til selvhjælp. En vigtig del af støtten er også at støtte og vejlede den enkelte borger i at kunne fungere i sociale sammenhænge, bevare sociale og samarbejdsmæssige og arbejdsmæssige kontakter. Bevare, fastholde og udvikle færdigheder, så borgeren bibeholder bolig etc. Missionen i Socialpsykiatrisk Team: Socialpsykiatrisk Team har fokus på trivsel, udvikling og samarbejde for medarbejdere og socialt udsatte borgere. Faglig referenceramme: En væsentlig del af støtten er motivationsarbejde. Der er særlig fokus på, at motivere borgeren til at modtage de ydelser, som fagligt vurderes at den enkelte vil profitere af. Den væsentligste faglige referenceramme er en generel viden om sindslidende menneskers særlige forudsætninger samt borgere med misbrug, lettere ADHD, dobbeltdiagnoser og udsatte. Relationsarbejdet udgør kernen i støtten og de ydelser som gives. Der er stor bevidsthed om, at man som medarbejder indgår i en professionel relation med borgeren, og at kommunikationen med den enkelte skal opleves som værdig og anerkendende. Der er særlig fokus på etikken i arbejdet, og de dilemmaer, der kan være forbundet med dette, drøftes løbende. Generelt om ydelsen Socialpsykiatrisk Team yder primært støtte efter servicelovens 85. Personlig og praktisk hjælp efter 83 kan indgå som en del af den pædagogiske støtte efter 85. Socialpsykiatrisk Team yder hjælp og støtte til Gentofteborgere, som på grund af nedsat social og/eller psykisk funktionsevne har behov for støtte i dagligdagen. Overordnet ydes der hjælp, støtte, vejledning og optræning af færdigheder. Medarbejderne kan ligeledes ledsage og deltage i forskellige aktiviteter, afhængig af hvad borgeren har lyst til og/eller behov for og er visiteret til. En primær og/eller sekundær kontaktperson kontakter/besøger borgeren på aftalte tidspunkter. Der tilbydes besøg ved hospitalsindlæggelse eller lign. Støtten foregår som hovedregel på hverdage mellem på kl i borge- Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 2 af 9

3 rens eget hjem. Støtte til borgere, der modtager 85 støtte i eget hjem fra socialpsykiatrisk team, er opdelt i 4 pakker. Se nærmere under Ydelser i pakker. Pakkerne angiver omfanget af ydelserne. Beskrivelsen under ydelsernes indhold er eksempler på hvad borgeren kan få hjælp til. Det er den konkrete bevilling, der afgør hvad borgeren faktisk får, både i forhold til omfanget og indholdet i ydelsen. Opstartsmøde Når borgeren er visiteret til støtte, afholdes opstartssamtale med deltagelse af brugeren og den kommende medarbejder. Formålet med mødet er at præsentere borgeren og medarbejder for hinanden samt lave foreløbige aftaler for det kommende samarbejde. Efter 3 måneder bliver indsatsen evalueret. Såfremt behovet for støtte ændres, og indsatsen over en periode afviger væsentligt fra de aftalte pædagogiske mål samt omfanget af de bevilgede ydelser, skal sagen revurderes jf kvalitetsstandard for 83/85, med henblik på fornyet stillingtagen til, hvorvidt borgeren får det rette tilbud. Se kvalitetsstandard for 85 på Ydelsens indhold Herunder er oplistet 5 hovedydelsesgrupper, som er opdelt i 14 underydelsesgrupper. Ydelsesgrupperne beskriver alle de mulige ydelser, som så fordeles i de enkelte pakker. Det er således bestillingen/bevillingen, der afgør, hvilke konkret ydelser, den enkelte pakke indeholder. Se ydelserne i de enkelte pakker længere fremme. Psykosocial rehabilitering 1. Støtte til Praktiske og personlige færdigheder, herunder støtte til at fastholde færdigheder 1. Personlig pleje/omsorg Støtte og individuel hjælp afhængig af den psykiske/fysiske og sundhedsmæssige tilstand herunder: Personlig hygiejne Personlig pleje Påklædning Praktiske gøremål i hverdagen Støtte og individuel situationsbestemt hjælp til rengøring i egen bolig, oprydning i egen bolig, vask af tøj og til betjening af tekniske apparater og hjælpemidler herunder: Rengøring Oprydning Tøjvask Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 3 af 9

4 Madlavning Kost og forplejning Støtte med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker tilbydes fuld forplejning bestående af en sund og varieret kost herunder: Forberedelse af indkøbsseddel Indkøb Tilberedelse af måltider Vejledning om sund og varieret kost Fremme forståelsen og betydning af føde- og drikkevarers indhold i relation til udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme. Vejledning og motivation i forhold til ændring af livsstil med henblik på at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme. Medicinhåndtering Støtte og individuel hjælp til indtagelse af medicin herunder At indtage ordineret medicin på fastlagte tidspunkter. Opmærksomhed omkring virkning og bivirkning Opmærksomhed på relevant kostvejledning i forbindelse med medicin indtagelse. Bolig Støtte og individuel hjælp til indretning og vedligeholdelse af den private bolig tilpasset den enkelte og ud fra en accept af den enkeltes situation og oplevelse. Der tilbydes individuel hjælp for at skabe ro i omgivelserne, således at angst og kaos reduceres herunder Indretning, vedligeholdelse, fornyelse og ændringer i boligen. Kontakt til vicevært etc. Indkøb af møbler og andet inventar. Administrative og økonomiske forpligtigelser Støtte og individuel hjælp efter behov, så den enkelte oplever respekt om sin person vedrørende rettigheder og pligter, herunder Styring og administration af egen økonomi. Håndtering af post og personlige papirer Ledsagelse efter behov Eksterne kontakter Støtte og individuel hjælp/ledsagelse efter behov til eksterne kontakter. Blandt andet til psykiatrisk bistand, praktiserende læge, tandlæge, fysioterapeut og ergoterapeut og andre specialister, offentlige myndigheder, - mv. herunder At indgå, huske og overholde aftaler med relevante kontakter. Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 4 af 9

5 Ledsagelse efter behov. 2. Støtte til Sociale færdigheder, herunder støtte til at vedligeholde færdigheder 2. Håndtering af psykosociale problemstillinger Støtte og individuel hjælp til at der skabes rammer, hvor der er rummelighed, således at den enkelte inkluderes i det sociale fællesskab. Der gives individuel hjælp til at leve et liv i gensidigt socialt samspil. Et liv, der giver mening og identitet og et ståsted i tilværelsen som modvægt til sygdommens potentielt forstyrrende tildragelser herunder At udvikle / opbygge sociale relationer At udvikle / opbygge en meningsfyldt og identitetsskabende hverdag Personlig udvikling og trivsel Støtte og individuel hjælp til ønsker om aktivitet, udvikling og livsindhold. Der gives individuel hjælp til, at den enkelte trives i miljøet og kulturen, herunder traditioner som fødselsdage, jul, påske og andre festligheder herunder Forberedelse af indkøbsseddel Opmærksomhed omkring udvikling af kommunikative færdigheder i forholdet til andre mennesker Opmærksomhed på arbejdet med at ændre eventuelle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. At opbygge og udvikle et optimalt og meningsfyldt indhold i tilværelsen. At arbejde med at udvikle ønsker, håb og vision for udfordringer i tilværelsen. Netværk Støtte og individuel hjælp/ledsagelse til at besøge og have besøg af familie og venner. Der gives individuel hjælp/ledsagelse til deltagelse i aktiviteter - herunder At opbygge, vedligeholde og udvikle kontakt med familie At opbygge, vedligeholde og udvikle kontakt med tidligere som nye venner. At deltage i relevante tilbud, som kan medvirke til at udvikle personlige kontakter og fællesskaber og derved forebygge social isolation, ex Det Hvide Hus, eksterne tilbud og andre aktivitets og samværstilbud. 3. Støtte til Intellektuelle færdigheder, herunder støtte til at vedligeholde færdigheder 3. Uddannelse og undervisning Støtte og individuel hjælp/ledsagelse til den enkeltes ønske om undervisning herunder Deltagelse i individuelt tilrettelagte kursus og uddannelsesforløb på uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesplan. Arbejde og beskæftigelse Støtte og individuel hjælp til den enkeltes ønske om arbejde eller beskæftigelse, herunder At opbygge, udvikle og vedligeholde relevante individuelt tilrettelagte arbejdsfunktioner på arbejdsmarkedet Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 5 af 9

6 At opbygge, udvikle og vedligeholde relevante individuelt særligt tilrettelagte arbejdsfunktioner på arbejdsmarkedet, eksempelvis ved at arbejde på deltid, i fleksjobs, i jobs på særlige vilkår for førtidspensionister eller ved beskyttet beskæftigelse, i samarbejde med Job & Aktivitetscenter Gentofte, Fountain House mm 4. Deltagelse i aktiviteter 4. Kulturelle aktiviteter Støtte og individuel hjælp/ledsagelse til blandt andet biograf, ferie, museer, kirke, fester herunder: Deltagelse i individuelt planlagte udflugter, biograf-, teater- museumsbesøg, koncerter, udstillinger mm. Motion, idræts- og sportsaktiviteter Støtte og individuel hjælp/ledsagelse til deltagelse i sportsaktiviteter- herunder Deltagelse i Idræt på tværs aktiviteter. Øvrige ydelser og servicemeddeleser. Ydelser i pakker Øvrige ydelser og servicemeddelelser Mulighed for medlemskab af G.I.F Idræt på Tværs, som er socialpsykiatriens tilbud om idrætsaktiviteter. Mulighed for at benytte Socialpsykiatriens væresteder, beliggende henholdsvis på Stolpegårdsvej og Broholms Alle. Ingen indmeldelse. Mulighed for at deltage i ungenetværkets tilbud for unge mellem år. Ingen indmeldelse. Gradueringen af støtten til borgere der modtager 83/85-vejledning i eget hjem fra det socialpsykiatriske team er opdelt i 4 pakker. Pakke 1 dækker støtten til de borgere, der har det mindste støttebehov og pakke 4 dækker støtten til borgere med det største støttebehov. Omfanget og indhold i ydelsen afhænger af bevillingen. Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 1 Pakke 1: Let støtte og vejledning Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer på enkelte områder. Borgere som har brug for let verbal guidning - og motivation. Ydelserne gives i dagtimerne på hverdage Udgangspunktet er én ugentlig planlagt, personlig kontakt, evt. suppleret med telefonisk kontakt efter behov i dagtimerne Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 6 af 9

7 Kontakten foregår i den enkeltes hjem Støtten kan for nogle borgeres vedkommende i mindre omfang omfatte samtaler med eksterne samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen. Pakke 2 Pakke 2: Moderat støtte Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer på flere områder Borgere som har behov for moderat støtte og guidning. Ydelserne gives i dagtimerne på hverdage. Udgangspunktet er 2-3 ugentlige planlagte, personlige kontakter, evt. suppleret med telefonisk kontakt efter behov i dagtimerne. Ydelsen gives i den enkeltes hjem evt. suppleret med telefonisk kontakt. Støtten kan for nogle borgeres vedkommende i noget omfang omfatte samtaler med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen. Pakke 3 Pakke 3: Omfattende støtte. Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer på de fleste områder. Borgere som har behov for omfattende verbal guidning og øget støtte. Ydelserne gives i dagtimerne på hverdage og efter særlig aftale på andre tidspunkter Udgangspunktet er 3-4 ugentlige planlagte, personlige kontakter, evt. suppleret med telefonisk kontakt efter behov i dagtimerne. Ydelsen gives i den enkeltes hjem evt. suppleret med telefonisk kontakt. Støtten kan for nogle borgeres vedkommende omfatte samtaler med specialister og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen. Pakke 4 Pakke 4: Massiv støtte Da massiv støtte ikke er en del af socialpsykiatrisk team normale ydelse, vil der altid skulle indgå særaftale om levering. Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 7 af 9

8 indenfor alle områder, samt reducere tab af færdigheder og kompetencer. Der kan ydes støtte i alle ugens hverdage og efter særlig aftale om aftenen og i weekend. Støtten gives i form af daglige hjemmebesøg suppleret med telefonisk kontakt. Støtten omfatter i betydeligt omfang samtaler med sagsbehandlere, pårørende og andre samarbejdspartnere med henblik på at koordinere indsatsen. 141 handleplaner og pædagogiske planer - dokumentation og kvalitetssikring 141 handleplaner og pædagogiske planer I Gentofte Kommune arbejdes der systematisk med 141 handleplaner og pædagogiske planer for at sikre sammenhæng i den indsats, der ydes. 141 Handleplan 141 handleplanen tilbydes af borgerens sagsbehandler, første gang i forbindelse med bestilling til ekstern støtte. I 141 handleplanen beskrives det overordnede formål med indsatsen/støtten, og det er samtidig en skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal have støtte til. 141 handleplanen udarbejdes på baggrund af borgerens behov, ønsker og mål og ud fra en funktionsvurdering. Faglig - Pædagogisk plan Den pædagogiske plan udarbejdes på baggrund af 141 handleplanen eller kommunens konkrete bestilling og minimum 1 gang årligt. Den pædagogiske plan har til formål, at beskrive og dokumentere hvordan indsatsen i 141 handleplanen konkretiseres og omsættes i praksis. Planen skal samtidig danne rammen om det konkrete samarbejde mellem borger og medarbejder om de ydelser som borgeren modtager. Se kvalitetsstandard for 85 på Tilsyn Den eksterne støtte til borgere i egen bolig er ikke omfattet af det lovpligtige driftstilsyn. Der foretages individuelt tilsyn, som varetages af borgerens sagsbehandler i forbindelse med handleplansmøderne eller ved anden opfølgning. Takst Taksten fastsættes en gang om året. Egenbetaling Borgeren betaler for egne udgifter i forbindelse med eventuelle aktiviteter med medarbejderen. Der henvises til Serviceniveau for brugerbetaling 2010 på Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 8 af 9

9 Opfølgning og revision af ydelsesbeskrivelsen Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for brugerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune. Ydelsesbeskrivelsen er vedtaget i Socialudvalget den 11. november Ydelsesbeskrivelsen revurderes og behandles politisk mindst én gang i hver valgperiode, eller efter behov. Ved revision af ydelsesbeskrivelsen skal tilbuddets bestyrelse og råd samt Handicapråd høres. Ydelsesbeskrivelse 85, Socialpsykiatrisk Team, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 9 af 9

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker Ydelsesbeskrivelse Overskrift Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte Administration, Ericavej 149, 2820 Gentofte,

Læs mere

Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Bofællesskabet Hvide og Gule Hus Mitchellsstræde 3 2820 Gentofte

Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Bofællesskabet Hvide og Gule Hus Mitchellsstræde 3 2820 Gentofte Ydelsesbeskrivelse Overskrift Psykiatrisk bofællesskab Hvide Hus og psykiatrisk opgangsbofællesskab Gule Hus Individuel og social bostøtte til borgere med sindslidelse der bor i botilbud. Lov om social

Læs mere

Lov om social service 85. Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Tlf. 39 62 88 57 Hjemmeside: www.mariehjem.dk/rose/ Email: rose@mariehjem.

Lov om social service 85. Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Tlf. 39 62 88 57 Hjemmeside: www.mariehjem.dk/rose/ Email: rose@mariehjem. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskabet Rose Marie Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse, der bor i botilbud Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven Leverandør

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel og social bostøtte til borgere med sindslidelse, der bor i botilbud Lov om social service 108

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel og social bostøtte til borgere med sindslidelse, der bor i botilbud Lov om social service 108 Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Pilekrogen Individuel og social bostøtte til borgere med sindslidelse, der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Pilekrogen

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt

Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt Ydelsesbeskrivelse Overskrift Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt botilbud Lov om social service 107 Leverandør

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Josephine Schneider fonden, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune

Josephine Schneider fonden, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Josephinehøj Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i botilbud Lov om social service 85 Botilbuddet er et udlejningsbyggeri ejet af Josephine Schneider

Læs mere

Bofællesskabet Ruthsvej under Hjemmevejlederteamet. Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven

Bofællesskabet Ruthsvej under Hjemmevejlederteamet. Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskabet Ruthsvej under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Klub Kildebakken Aktivitets- og samværstilbud under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 104

Klub Kildebakken Aktivitets- og samværstilbud under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 104 Ydelsesbeskrivelse Overskrift Klub Kildebakken Aktivitets- og samværstilbud under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 104 Leverandør Gentofte Kommune Klub Kildebakken, Ericavej 149, kælderen, 2820

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE Ydelsesbeskrivelse Overskrift Psykiatrisk Dagcenter Hvide Hus Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer Lov om social service

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149, kld.,2820 Gentofte. Leder: Marianne Asp, mobil Hjemmeside:

Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149, kld.,2820 Gentofte. Leder: Marianne Asp, mobil Hjemmeside: Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskaberne Hyldebo og Mosebuen under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i bofællesskab Lov om social service 85 Bofællesskaberne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap Lov om social service 103. Gentofte Håndarbejdsværksted

Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap Lov om social service 103. Gentofte Håndarbejdsværksted Ydelsesbeskrivelse Overskrift Gentofte Håndarbejdsværksted Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap Lov om social service 103 Leverandør Gentofte Kommune Selvejende beskæftigelsestilbud med driftsoverenskomst

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAPDRIFT. Ydelsesbeskrivelse

GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAPDRIFT. Ydelsesbeskrivelse Ydelsesbeskrivelse Overskrift Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt botilbud Lov om social service 107 Leverandør

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85:

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Kategori 1 = Let støtte (let problem) Borgens forudsætninger handicapområdet: Funktionsniveauet er nedsat på få områder psykiatriområdet: Funktionsniveauet

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere