Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC"

Transkript

1 Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=24689 BEK nr. 23 af 11/01/2005 2) Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= BEK nr. 292 af 01/04/2009 3) Hf bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152579bek nr. 779 af 26/06/2013 4) Hf-enkeltfag bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152583bek nr. 780 af 26/06/2013 Organisering af Thy-Mors HF & VUC Skolens ledelse består af rektor, vicerektor/hf-uddannelseschef, avu-uddannelseschef, afdelingschef i Nykøbing, økonomi- og administrationschef, avu-pædagogisk leder og hfpædagogisk leder. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig over for bestyrelsen. Alle cheferne varetager den daglige ledelse og har pædagogisk ansvar. Vicerektor er ansvarlig for hf og har medarbejderansvar over for hf-lærerne i Thisted. Avu-uddannelseschefen er ansvarlig for avu og har medarbejderansvar over for avulærerne i Thisted. Afdelingschefen i Nykøbing er ansvarlig for avu og hf i den afdeling, samt både avu- og hf-medarbejderne i Nykøbing. De to pædagogiske ledere har pædagogisk ansvar. Undervisningsevaluering og Elevtrivselsundersøgelsens resultater behandles i Pædagogisk Udvalg (PU), hvor rektor, de to pædagogiske ledere og et antal medarbejdere fra både avu og hf sidder. ETU ens resultater danner som oftest baggrund for skolens pædagogiske indsatsområder, som formuleres og indstilles af PU til MIO. Fra august 2015 har skolen også 2 undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) i skolens 2 kursistråd, som er med til at behandle resultaterne af skolens Undervisningsmiljøvurdering (ETU). Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) inkl. Arbejdspladsvurdering (APV) drøftes og behandles i Medarbejderindflydelsesorganet (MIO), Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og ledelsen.

2 Formål Thy-Mors HF & VUC s kvalitetssikringssystem bygger på skolens værdigrundlag om at skabe et forpligtende lærings- og arbejdsfællesskab for alle kursister og ansatte, der bygger på respekt og tolerance, engagement, ansvarlighed, empati, humor samt åbenhed og medindflydelse. I skolens værdigrundlag indgår desuden bevidsthed om og medansvar for bæredygtig grøn udvikling og social ansvarlighed. For at kunne indfri skolens visioner, mission og værdier, er det nødvendigt at der arbejdes systematisk med evaluering på mange niveauer i organisationen: kursist-, klasse-, team-, medarbejder-, ledelse- og organisationsniveau. Kvalitetssikringssystem Skolen har en overordnet kvalitetssikringsplan, som sikrer ansvarsfordelingen i forhold til arbejdet med de mange forskellige evalueringstyper og de forskellige aktører. En nærmere beskrivelse af nøgleområderne fremgår skematisk i nedenstående Kvalitetssikringsplan for Skolens Kvalitetssikringsplan laves af ledelsen for 2 år af gangen. Som det fremgår af nedenstående skema, består kvalitetssikringssystemet af følgende systematik: Lærerne gennemfører en formativ undervisningsevaluering i hver klasse 2 gange om året og drøfter resultatet med klassen. Lærerne gennemfører individuelle, faglige standpunktssamtaler i hver klasse 2 gange om året på baggrund af en selvevaluering. Lærerteamene på hf gennemfører tutorsamtaler med kursisterne 2 gange om året, dog 3 gange om året på hf1. Lærerteamene har Teamudviklingssamtaler med nærmeste leder (TUS) 3 gange om året. Nærmeste leder gennemfører klassesamtaler på hf2 med klassens lærere + studievejleder 2 gange om året også som led i vores fastholdelsespolitik. Elevtilfredshedsundersøgelsen er en selvevaluering og gennemføres hvert andet år. Elevtilfredshedsundersøgelsen er Undervisningsmiljøvurderingen. Pædagogiske indsatsområder fastsættes hvert forår, og vil fra skolestart i august 2015 gælde for 2 år ad gangen. Medarbejdertilfredsundersøgelse inkl. APV gennemføres hvert andet år. Medarbejderudviklingssamtaler gennemføres med nærmeste leder hvert andet år, enten individuelt eller som gruppe. Karaktergennemsnit for alle uddannelsestrin offentliggøres på skolens hjemmeside. 2

3 KVALITETSIKRINGSSPLAN FOR THY-MORS HF & VUC Opdat Forår 2015 Efterår 2015 Undervisningsevaluering Senest Standpunktssamtaler Senest og tutorsamtaler hf Forår 2016 Efterår 2016 Senest Senest Forår 2017 Ansvarlig Alle lærere Hf-lærerne Karaktergennemsnit Alle uddannelsestrin x x x EH, VIS, KTO Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) (efterår lige år) X PS, CL Pædagogiske indsatsområder fastsættes for det kommende skoleår x x PS, CL Medarbejdertilfredshed s-undersøgelse(mtu) og Arbejdspladsvurdering (APV) Medarbejderudviklings- Samtaler (MUS) x x Arbejdsmiljø - organisation (AMO) og Medarbejder indflydelseso rgan (MIO) MA, VIS, EH, KTO, KJE Teamudviklingssamtaler (TUS) 3 samtaler om året x x x x x VIS, KTO, EH, CL Klassesamtaler på hf2 x x x x x EH, KTO, CL Teamarbejde på hf Teamene har 2 overordnede opgaver: 1) Jf. skolens Fastholdelsesplan har teamene fokus på klassens trivsel, igangsættelse af trivselsunderstøttende initiativer samt hurtigt afhjælpe eventuelle problemer. 2) Jf. skolens Teammanual har teamene til opgave at organisere og gennemføre Introduktionskursus (og dermed sikre overgangen fra grundskole til gymnasialt niveau), studieplan, skriveforberedende kompetencer, elektronisk studiebog og tutorordning. 3

4 Teamene holder klassens øvrige lærere løbende orienteret om klassens faglige, personlige og sociale udvikling og andre teaminitiativer. Teamet består typisk af en teamkoordinator + 2 øvrige teamlærere. Desuden er hf2-teamene typisk sammensat af en dansk- eller engelsklærer (gennemgående), en nf-lærer og en nyere lærer. Teamene har dermed både skolens Fastholdelsesplan og Teammanual som styringsredskab. Hf-eteamene består typisk af lærere fra turboforløbene i dansk og engelsk, fra naturvidenskab og/eller samfundsvidenskab samt en studievejleder. Skolens ledelse sikrer dialogen om kvaliteten af teamets arbejde og understøtter, udfordrer og anerkender udviklingsprocesserne i teamet. Ledelsen er afhængig af, at teammedlemmerne håndterer det uddelegerede ansvar i forhold til fastholdelse og kvalitetssikring. Det er derfor vigtigt, at team og ledelse har et tæt samarbejde. Teamudviklingssamtalerne (TUS) er vigtige for skolen i forhold til en løbende evaluering og opfølgning af den samlede fastholdelsesstrategi. Der afholdes som udgangspunkt TUSsamtaler i oktober, januar og april/maj måned. Samtalen i april/maj indeholder en sammenfatning og evaluering af teamarbejdet i det forgangne år med henblik på forbedringer/ændringer i forhold til det kommende skoleår. Den sidste samtale evaluerer skoleårets teamarbejde og øvrige initiativer. Ledelse, kursistcoach og studievejledere deltager med jævne mellemrum ved teammøderne med henblik på at drøfte frafaldstruede kursister og deltage aktivt i fastholdelsessamarbejdet. På teammøder drøftes kursisternes faglige, sociale og personlige trivsel og behovet for iværksættelse af nye tiltag vurderes dermed løbende. Teamarbejde på avu Teamene har 2 overordnede opgaver: 1) Jf. skolens Fastholdelsesplan har teamene fokus på klassens trivsel, igangsættelse af trivselsunderstøttende initiativer samt hurtigt afhjælpe eventuelle problemer. 2) i teamet at samarbejde om hurtig kontakt og opfølgning på kursister der har fravær, og at kommunikere med studievejledningen og kursistcoachen om frafaldstruede kursister. Teamene holder klassens øvrige lærere løbende orienteret om klassens faglige, personlige og sociale udvikling gennem referater og bekymringsmapperne. Teamet består typisk af dansk og matematiklæreren hvoraf den ene er teamkoordinator, samt evt. engelsklæreren. Skolens ledelse sikrer dialogen om kvaliteten af teamets arbejde og understøtter, udfordrer og anerkender udviklingsprocesserne i teamet. Ledelsen er afhængig af, at teammedlemmerne håndterer det uddelegerede ansvar i forhold til fastholdelse og kvalitetssikring. Det er derfor vigtigt, at team og ledelse har et tæt samarbejde. Teamudviklingssamtalerne (TUS) er vigtige for skolen i forhold til en løbende evaluering og opfølgning af den samlede fastholdelsesstrategi. Der afholdes som udgangspunkt samtaler i september/oktober og februar/marts måned. I maj måned samles teamkoordinatorerne med ledelsen og evaluerer på teamarbejdet i det forgangne år med henblik på forbedringer/ændringer i forhold til det kommende skoleår. 4

5 Ledelse, kursistcoach og studievejledere deltager med jævne mellemrum ved teammøderne med henblik på at drøfte frafaldstruede kursister og deltage aktivt i fastholdelsessamarbejdet. På teammøder drøftes kursisternes faglige, sociale og personlige trivsel og behovet for iværksættelse af nye tiltag vurderes dermed løbende. Undervisningsevaluering Pædagogisk Udvalg udarbejder en Undervisningsmiljøplan [link], som gælder for 2 år. Lærerne evaluerer hyppigt og systematisk undervisningen for at sikre, at kvaliteten af undervisningen er høj. Udgangspunktet er, at undervisningsevaluering skal være meningsfuldt for både lærer og kursister og bruges formativt. Læreren er som minimum forpligtet på flg.: at evaluere samlet på alle hold mindst én gang pr. semester senest 1. november og før påske. at drøfte evalueringens resultater og konsekvenser med holdet. at handle på og følge op på evalueringens resultater/konsekvenser i klassen. at evalueringens vigtigste konklusioner, aftalte justeringer og næste skridt nedskrives og synliggøres (i holdets fronterrum). Ledelsen orienteres og inddrages om nødvendigt. Der evalueres på følgende områder: Overordnet område Kursistens oplevelse af synlig ledelse og ansvar Lærerens professionelle personlighed Klare mål i undervisningen Rammer for undervisningen Kursistdeltagelse Læring/udbytte Stikord/uddybning Rød tråd, struktur, overskuelighed, fælles spilleregler Gode relationer til kursisterne, engagement, fleksibilitet, tryghed, stemning, lytte, interaktion med kursisterne, kursisttrivsel, anerkendelse Faglighed, fleksibilitet, tag plan B hvis plan A ikke virker, sekvensering Ydre fysiske rammer/lokaler, læreplanerne, nye tidssvarende, kreative materialer, it-udstyr Variation, fordybelse, relevans, anvendelsesorientering, involvering, engagement, arbejdsglæde, studieaktivitet Kursisternes faglige udbytte, læreproces og læring De pædagogiske ledere (løbende) og nærmeste leder (MUS) giver lærerne feedback på evalueringsresultaterne. Pædagogiske indsatsområder Skolen har indtil nu fastsat ca. 2-3 pædagogiske indsatsområder pr. skoleår, men de pædagogiske indsatsområder har i praksis virket over 2 år. Fra skolestart i august 2015 vil de fastsættes for 2 år ad gangen. De pædagogiske indsatområder danner rammen for det pædagogisk-didaktiske arbejde med kursisterne i det efterfølgende skoleår samt for medarbejdernes kompetenceudvikling. Pædagogisk Udvalg indstiller til skolens MIO hvilke områder, hvor der er behov for pædagogisk udvikling. Siden 2009 har vi haft fastholdelse som indsatsområde. Nedenfor fremgår det hvordan skolen har udmøntet fastholdelsesarbejdet i de seneste års pædagogiske udviklingsarbejde: 5

6 : ungdomsliv og sårbare unge, fastholdelse og studieaktivitet, teamudvikling : nye lærerroller, kursistaktiverende arbejdsformer (også i forhold til brug af smartboard) : fastholdelse i undervisningen gennem kursistaktiverende undervisning, innovation, supervision, ny skriftlighed, den gode opstart for kursisten : implementering af it-strategi i undervisningen, implementering af Fastholdelsespolitik, supervision : undervisningsevaluering og den gode undervisning, klasserumskultur og i-bøger : motivation og fastholdelse, unge med særlige behov og fastholdelse Vi har kontinuerligt sat fokus på at højne medarbejdernes kompetenceniveau på forskellige pædagogisk-didaktiske og eller teknologiske områder, der højner kvaliteten af undervisningen og dermed gennemførselsprocenten. MTU-, APV- og ETU-procedurer i forbindelse med skoleevalueringen Opfølgning finder sted løbende og præciseres ift. det enkelte fokusområde herunder i bestyrelsen og i medarbejderindflydelsesorganet (MIO). Her fremlægger ledelsen en sammenfatning af gennemførte MTU, APV og ETU er. Med denne sammenfatning som grundlag udarbejder ledelsen en opfølgningsplan for næste skoleår. Opfølgningsplanen formuleres således, at der indgår succeskriterier, mål og delmål, der kan evalueres eller følges kvantitativt, evt. statistisk Catherine Lønholdt 6

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere