APV ArbejdsPladsVurdering Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17"

Transkript

1 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17

2 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens medarbejdere. Formålet med en APV er især at afdække, hvorvidt der på en arbejdsplads er forhold af såvel fysisk som psykisk karakter, der hindre et hensigtsmæssigt og tilfredsstillende arbejdsmiljø for arbejdspladsens medarbejdere. Resultatet af denne APV foreligger nu, og efter at rapporten har været forelagt samarbejdsudvalget, er det opgaven at udbedre de forhold, der i rapporten er udpeget som problematiske. Med henblik herpå er der udarbejdet en handlingsplan, som kan findes på vores hjemmeside sammen med selve APV rapporten. Det er tilfredsstillende, at der så vidt angår det fysiske arbejdsmiljø peges på væsentligt færre problemer end da vi i 2010 gennemførte en lignende undersøgelse. Men som det også fremgår af handlingsplanen vil der blive taget hånd om de forhold, vi kan rette op på. Også det psykiske undervisningsmiljø blev der spurgt til i undersøgelsen, og her er det klart, at der er behov for i forhold til alle personalegrupper at tænke de rejste problemstillinger ind i de kommende medarbejderudviklingssamtaler, hvilket derfor vil ske. Med den gennemførte APV har vi fået et instrument til at kunne forbedre Syddansk Musikkonservatorium som arbejdsplads for medarbejdere i institutionen, og vi vil gøre vores bedste for at udnytte dette instrument efter hensigten. Birgit Jørgensen d. 3. februar 2015 Side 2 af 17

3 Baggrund Som andre virksomheder skal Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i henhold til arbejdsmiljøloven mindst hvert 3. år og ved store organisatoriske omlægninger gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er en arbejdsplads med i runde tal medarbejdere med meget forskellig grad af tilknytning. Alle ansatte blev opfordret til, via et elektronisk spørgeskema sendt til deres arbejdsmailadresse, at besvare en række spørgsmål om deres arbejde, kolleger, ledere mv. Omkring 70 ansatte på SMKS har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 35,2%. Dataindsamling og svarprocenter Spørgeskemaet til SMKS APV 2014 blev sendt ud elektronisk til alle medarbejdere ved SMKS i november måned Svarprocenterne for de enkelte medarbejdergrupper er gengivet i Tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Personalegruppe N % Timelærere 23 18% Faste lærere 23 52% Administration 17 89% Teknik/pedel 6 100% Kantine 1 33% Note: n er antallet af svar. Der er ingen besvarelser fra kantinen i Esbjerg. Metodiske overvejelser Som det fremgår af Tabel 1, er der en meget høj svarprocent i personalegrupperne teknik/pedel og administration, mens den er lavere for kantinepersonalet og underviserne herunder ikke mindst blandt timelærerne. Det sidstnævnte skyldes formodentlig, at det elektroniske spørgeskema blev sendt ud til samtlige undervisere uanset deres timetal eller grad af tilknytning. Selvom nogle medarbejdergrupper er meget små, i enkelte tilfælde helt ned til én person, er besvarelserne herfra stadig vigtige og indgår således i den samlede rapport. Side 3 af 17

4 Undersøgelsens afsnit Undersøgelsen er delt op i følgende afsnit: 1. Psykisk arbejdsmiljø - Arbejdssituationen arbejdsmængde, tid, arbejdsindhold - Indflydelse på eget arbejde - Forholdet til kolleger; ledelse Resultaterne af denne del af undersøgelsen bliver præsenteret samlet for hele institutionen, både hvad angår lokation/destination og personalegruppe. I de tilfælde hvor der er signifikant forskel på tendenserne i resultaterne fra de enkelte medarbejdergrupper vil dette blive beskrevet i teksten. 2. Fysisk arbejdsmiljø - Indeklima, Akustik/generende støj - Ergonomisk arbejdsmiljø - Risiko for ulykker Resultaterne af denne del af undersøgelsen vil blive gennemgået enkeltvis for hver af de tre lokationer/destinationer. På denne måde kan problemerne adresseres der, hvor de er. 3. Sygefravær Psykisk Arbejdsmiljø Trivsel på arbejdspladsen er en kompleks størrelse og påvirkes af mange forskelligartede omstændigheder, herunder arbejdsmiljøet. I denne APV er parametre for trivslen søgt inddæmmet gennem spørgsmål om arbejdsmængde, tid og arbejdsindhold samt indflydelse på eget arbejde og oplevelsen af samarbejdet med ledelsen og øvrige kolleger. Vigtige parametre: 1. Jo mere medarbejderen er tilfreds med sin indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, jo større viden om, hvad der forventes af medarbejderen, og jo dybere følelse af at kunne mestre sine opgaver, desto højere trivsel. 2. Fravær af for stor arbejdsbelastning. I jo højere grad medarbejderen oplever for stor arbejdsbelastning, manglende mål for arbejdet og indflydelse på arbejdet, desto mindre trivsel. 3. En vigtig ressource i trivslen er oplevelsen af imødekommende kolleger og gode samarbejdsrelationer, samt fravær af mobning. 4. Trivsel er positivt korreleret med vurderingen af oplevelsen af ledelsen. En ledelse der kan hjælpe med faglige problemstillinger og som videreformidler de nødvendige informationer. Side 4 af 17

5 Arbejdssituationen arbejdsmængde, tid, arbejdsindhold Tabel 2 80 % af alle deltagere i spørgeskemaundersøgelsen - og dermed repræsentanter fra alle medarbejdergrupper ved SMKS - giver udtryk for at de "I høj grad" eller "I nogen grad" finder arbejdsmængde og arbejdstempo passende. Det samme gør sig gældende for vurderingen af arbejdskrav, hvor også ca. 80% blandt alle medarbejdergrupper finder arbejdskravene passende "I høj grad" eller "I nogen grad". I vurderingen af, om der er klare mål for arbejdet, er der stor tilfredshed blandt specielt timelærerne, og blandt faste undervisere og administrative medarbejdere udgør besvarelserne "I høj grad" og "I nogen grad" hhv. 65 % og 77 %. 18 % af de faste undervisere (hvilket i undersøgelsen svarer til 4 personer) mener slet ikke, at der er klare mål for arbejdet. På spørgsmålet om ledelse og medarbejdere har afstemt forventninger i forhold til, hvornår arbejdet er udført på tilfredsstillende vis, svarer ca. 40 % blandt alle medarbejdergrupper, med undtagelse af kantinen, "I mindre grad" eller "slet ikke". Den samme tendens gør sig gældende på spørgsmålet om ledelse og medarbejder har afstemt forventninger til, hvad der er god kvalitet i arbejdet. Her svarer 36% af de faste undervisere, 48 % af timelærerne og 40 % af medarbejdergruppen teknik/pedel "I mindre grad" eller "slet ikke". Blandt de administrative medarbejdere er det 24 %. Side 5 af 17

6 Det er således tydeligt, at der her er en opgave for ledelsen at gribe fat i. Som Tabel 2 også viser er næsten 100 % blandt alle medarbejdergrupper af den mening, at der "I høj grad" eller "I nogen grad" er passende variation i arbejdet, og at der er mulighed for brug af faglige kompetencer i arbejdet. Der tegner sig et lidt mudret billede blandt underviserne i vurderingen af, om der på SMKS er mulighed for målrettet efteruddannelse, idet ca. 30 % af den samlede gruppe af undervisere svarer, "Ved ikke/ikke relevant" til spørgsmålet. Hvorvidt der er tale om, at underviserne ikke finder efteruddannelse relevant, eller om de ikke er klar over deres muligheder vil kunne opklares genne MUS samtaler. Generelt finder timelærere og teknik/pedel mulighederne for efteruddannelse noget mere begrænsede, end tilfældet er blandt de faste lærere og det administrative personale. Faste lærere og teknik/pedel oplever i hhv. 59% og 40%, at deres arbejde medfører følelsesmæssigt belastende situationer "I høj grad" eller "I nogen grad". Der er tale om ret høje procentandele, og det er vigtigt at få afdækket (f.eks. i MUS samtaler) hvad der ligger bag disse tal, og hvordan man kan handle på dem. Derimod mener 80-90% "Slet ikke" at arbejdet medfører risiko for vold, trusler eller krænkelser fra studerende eller forældre. Det skal dog siges, at bare enkelte tilkendegivelser af, at sådanne forhold kan forekomme, kræver handling. På spørgsmålet om der opleves jobusikkerhed, svarer 60% af teknik/pedel "I høj grad" og 70% blandt underviserne "I høj grad" eller "I nogen grad" - mest udbredt blandt timelærerne. Side 6 af 17

7 Indflydelse på eget arbejde Tabel 3 Et vigtigt parameter for medarbejdernes trivsel er indflydelsen på eget arbejde. Som det fremgår af tabel 3, mener 80% af medarbejderne ved SMKS, at de "I høj grad" eller "I nogen grad" har indflydelse på beslutninger om eget arbejde, over 90% at de "I høj grad" eller "I nogen grad" har mulighed for indflydelse på, hvordan eget arbejde udføres. Der er ingen nævneværdig forskel mellem de forskellige medarbejdergrupper. Lidt anderledes ser det ud, når det er indflydelse på mængden af eget arbejde, der skal vurderes. Her mener knap 50% af underviserne samlet, at de "I mindre grad" eller "Slet ikke" har indflydelse på mængden af eget arbejde. Forholdet til kolleger; ledelse Tabel 4 Af besvarelserne fra faste lærere, timelærer og det administrative personale fremgår det, at hhv. 100%, 70% og 100% I høj grad eller I nogen grad får hjælp og støtte fra kollegerne. Derimod mener 40% i medarbejdergruppen teknik/pedel at dette kun sker I mindre grad, og det samme svar kommer også fra kantinen. Side 7 af 17

8 På spørgsmålet, om der er den nødvendige information fra kolleger, er der igen 100% af besvarelserne fra det administrative personale, der svarer I høj grad eller I nogen grad den overvejende del 71% svarer dog i nogen grad. Blandt underviserne svarer ca. 50% I mindre grad eller Slet ikke. 20% (1 person) i medarbejdergruppen teknik/pedel svarer I mindre grad, og også i medarbejdergruppen kantine efterlyses der mere information fra kolleger. 88% af besvarelserne fra administrative medarbejdergruppe og 64% af besvarelserne fra de faste lærere giver udtryk for, at de I høj grad eller i nogen grad mener, at der er den nødvendige hjælp og støtte fra ledelsen. Blandt timelærerne er der en del (19%) der ikke finder det relevant. I medarbejdergruppen teknik/pedel mener 60%, at der kun I mindre grad eller Slet ikke er den nødvendige hjælp og støtte fra ledelsen. Knapt 50% i hver af medarbejdergrupperne faste lærere, timelærere og administrative medarbejdere mener, at der kun I mindre grad eller Slet ikke er den nødvendige information fra ledelsen. Og i både medarbejdergruppen faste lærere og medarbejdergruppen administrativt personale svarer 47% at der I nogen grad er den nødvendige information, mens kun 6% mener at der I høj grad er den nødvendige information. Tendensen er den samme for medarbejdergrupperne Teknik/pedel og kantine. Størstedelen af de medarbejdere, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, har kun I mindre grad eller for langt de flestes vedkommende - Slet ikke oplevet, at der er faglige/saglige konflikter, der har udviklet sig til personlige konflikter. Der er dog to medarbejdergrupper, der skiller sig ud. Blandt de faste lærere har 29% I høj grad og 18% I nogen grad oplevet konflikter, mens det for teknik/pedel drejer i om 40% I høj grad og 20% I nogen grad. SMKS er - uanset at ét tilfælde er ét for meget stort set forskånet for oplevet mobning på arbejdspladsen. De generelt største udfordringer ledelsen med fordel kan handle på med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø på SMKS synes ud fra undersøgelsesresultaterne at være: - Information - Vidensdeling - Samarbejdsrelationer Der henvises til de tidligere nævnte parametre på et godt psykisk arbejdsmiljø. Side 8 af 17

9 Fysisk arbejdsmiljø Det fysiske arbejdsmiljø er stort set alt det på arbejdspladsen, som ikke handler om mennesker og planlægning. Det kan fx være indeklima, støj, ergonomi og risiko for ulykker. Det fysiske arbejdsmiljø handler således om de fysiske rammer og betingelser for, at enhver medarbejder kan udføre sit arbejde på en sund og tilfredsstillende måde. Det væsentligste er derfor, at eventuelle problemer bliver lokaliseret, prioriteret eller løst. Indeklima, lys og Akustik/generende støj Indeklima er en vigtig del af det samlede arbejdsmiljø. Er der et godt indeklima, med en passende temperatur, og en ren og frisk luft, har det en positiv indflydelse det generelle velbefindende. Et dårligt indeklima kan derimod medføre ubehag, hovedpine og koncentrationsbesvær. Ligeledes har lys-, lyd-, støj- og akustikforhold også stor betydning for arbejdsmiljøet og kan resultere i arbejdsmiljømæssige gener som træthed, koncentrationsbesvær og hovedpine. Konservatoriet i Odense INDEKLIMA Tabel 5 Som Tabel 5 viser, er der blandt medarbejderne generel tilfredshed med indeklimaet på konservatoriet i Odense. Den samme tendens afspejler sig i besvarelserne for de enkelte medarbejdergrupper. Et par af underviserne påpeger dog lokalerne 0.8, 1.8 samt flere rum i T afdelingen som værende problematiske. En enkelt underviser mener, at der er for få undervisningslokaler, og at flere af lokalerne på første sal er for små. Teknik/pedel efterspørger bedre arbejdsbelysning. Side 9 af 17

10 AKUSTIK/GENERENDE STØJ Tabel 6 Som det fremgår af Tabel 6 mener den overvejende del af medarbejderne på konservatoriet i Odense ikke, at støjbelastning udgør et overvejende problem. 63% af underviserne anfører, at der I høj grad eller I nogen grad er lyddæmpning i støjbelastede rum. Enkelte undervisere udpeger dog specifikke lokaler, hvor der engang imellem opleves generende støj og hvor akustikken kan være belastende for ørerne. På administrationsgangen opleves støjbelastningen lidt mere tydelig. Dette gælder både i form af manglende lyddæmpning, støj fra personer og støj fra udstyr eller ventilation, hvor sidstnævnte specifikt optræder i en bemærkning. For medarbejdergruppen Teknik/pedel er der ikke tale om en generel tendens i besvarelserne, da det afhænger af ganske få enkeltpersoners besvarelser. Konservatoriet i Esbjerg INDEKLIMA Tabel 7 Som Tabel 7 viser, er der blandt medarbejderne generel tilfredshed med indeklimaet på konservatoriet i Esbjerg. Den samme tendens afspejler sig i besvarelserne for de enkelte medarbejdergrupper. En enkelt underviser efterlyser bedre arbejdslyd ved tavler og borde, mens en administrativ medarbejder påpeger, at der afhængig af vindretning kan være meget træk og meget koldt i administrationen. Teknik/pedel nævner problemer ved bibliotek, trappeopgang kælder ved cafe. Side 10 af 17

11 AKUSTIK/GENERENDE STØJ Tabel 8 Som det fremgår af Tabel 8 mener den overvejende del af medarbejderne på konservatoriet i Esbjerg ikke, at støjbelastning udgør et overvejende problem. 78% af underviserne anfører, at der I høj grad eller I nogen grad er lyddæmpning i støjbelastede rum. En repræsentant fra medarbejdergruppen faste lærere anbefaler, at man afholder skriftlige optagelsesprøver i lydisolerede rum for at undgå gener fra studerende, der øver i tilstødende lokaler, mens en anden efterlyser flere lydregulerede lokaler. På administrationsgangen opleves støjbelastningen lidt mere tydelig. 66% oplever generende støj fra udstyr eller ventilation. Kopirummet nævnes eksplicit som støjkilde, samt det forhold, at der under administrationen er øverum, hvor der er meget lydt. Skuespillerskolen INDEKLIMA Tabel 9 Som det fremgår af Tabel 9 giver undersøgelsesresultaterne af vurderingen af indeklimaet på skuespillerskolen ingen anledning til handling. Der er ingen bemærkninger vedrørende indeklima. Side 11 af 17

12 AKUSTIK/GENERENDE STØJ Tabel 10 Som det fremgår af Tabel 10 giver undersøgelsesresultaterne af vurderingen af akustik/støj på Skuespillerskolen ingen anledning til handling. Der er ingen bemærkninger vedrørende akustik/støj. Ergonomisk arbejdsmiljø Et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan nedsætte risikoen for, at man får ondt i arme, nakke, skuldre og ryg. Det handler ligeledes om at være opmærksom på risikofaktorer som tung manuel håndtering, belastende træk og skub, belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser mv. og dermed undgå ergonomiske belastninger. Odense ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ Tabel 11 Side 12 af 17

13 For langt de fleste undervisere og medarbejdergrupperne kantine og teknik/pedel har spørgsmålene om arbejdsstillinger ved skrivebord ikke været relevante. Til gengæld anfører langt hovedparten af de administrative medarbejdere, at der ikke er problemer med ergonomien ved skrivebordsarbejdet. Som en enkelt administrativ medarbejder påpeger, er det uhensigtsmæssigt med en delearbejdsplads. Omvendt har spørgsmålene om tunge løft, træk og ensidigt arbejde ikke været relevante for de administrative medarbejdere, mens hovedparten af medarbejdergrupperne kantine og teknik/pedel I høj grad eller I nogen grad skal foretage tunge løft, men det overordnede indtryk er, at der ikke er tale om et problemfyldt område, og der er heller ikke nogen uddybende bemærkninger til emnet. Esbjerg ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ Tabel 12 For langt de fleste undervisere har spørgsmålene om arbejdsstillinger ved skrivebord ikke været relevante, mens hovedparten af de administrative medarbejdere (83%) vurderer, at der ikke er problemer med ergonomien ved skrivebordsarbejdet. Omvendt har spørgsmålene om tunge løft, træk og ensidigt arbejde ikke været relevante for de administrative medarbejdere, og opleves således kun I mindre grad eller Slet ikke. Halvdelen(1 person) af medarbejdergrupperne teknik/pedel oplever at der I høj grad skal foretages tunge løft, men det overordnede indtryk er, at der ikke er tale om et problemfyldt område, og der er heller ikke nogen uddybende bemærkninger til emnet. Side 13 af 17

14 Skuespillerskolen ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ Tabel 13 De besvarelser, der er modtaget fra medarbejdere ved Skuespillerskolen, giver ikke anledning til særskilt handling i forhold til det ergonomiske arbejdsmiljø. Side 14 af 17

15 Risiko for ulykker Ulykker kan have alvorlige konsekvenser som sygefravær, erhvervsevnetab og varige mén. Risikoen for en ulykke afhænger af de enkelte situationer og er ikke nødvendigvis til stede hele tiden. Meget kan forebygges ved at holde orden, have gode procedurer, gode tekniske løsninger og god adfærd. Odense FALD, SNUBLEN, HÅNDTERING AF VÆRKTØJ Tabel 14 Som det fremgår af Tabel 14 er den helt overvejende opfattelse blandt medarbejderne på konservatoriet i Odense, at der ikke er problemer af nævneværdig karakter, der kan medføre en risiko for ulykker. I ganske få tilfælde anfører medarbejdergrupperne administration (10% I nogen grad )og undervisere (6% I høj grad og 6% I nogen grad ), at indretningen visse steder kan være problematisk. Esbjerg FALD, SNUBLEN, HÅNDTERING AF VÆRKTØJ Tabel 15 Som det fremgår af Tabel 15 er den helt overvejende opfattelse blandt medarbejderne på konservatoriet i Esbjerg, at der ikke er problemer af nævneværdig karakter, der kan medføre en risiko for ulykker. Side 15 af 17

16 I et tilfælde anfører en medarbejder fra teknik/pedel, at der I nogen grad kan være risiko for fald på grund af rod, mens en timelærer anfører, at der I nogen grad er risiko for ulykker ved tekniske hjælpemidler og en timelærer anfører, at der I nogen grad er risiko for ulykker på grund af manglende hjælpemidler. Det bliver dog ikke uddybet i bemærkningerne, hvor disse risici optræder. Skuespillerskolen FALD, SNUBLEN, HÅNDTERING AF VÆRKTØJ Tabel 16 Som det fremgår af Tabel 16 der bygger på vurderinger fra tre medarbejdere ved skuespillerskolen, at der generelt ikke er problemer af nævneværdig karakter, der kan medføre en risiko for ulykker. I tre forhold anfører en fast lærer, at der I nogen grad kan være risiko for fald på grund af rod, risiko for ulykker på grund af indretning og risiko for ulykker på grund af manglende hjælpemidler. Det bliver dog ikke uddybet i bemærkningerne, hvor disse risici optræder. Her vil det være vigtigt med udarbejdede retningslinjer, der forebygger risici, i det der i undervisningssituationer forekommer meget forskelligartede arbejdsforhold. Side 16 af 17

17 Sygefravær En medarbejders sygefravær har ikke altid noget at gøre med vedkommendes generelle helbredstilstand. Tabel 17 Som det fremgår af Tabel 17, virker det ikke som om, at det er arbejdsforhold på SMKS, der medvirker til sygefravær i et omfang, så der bør handles særskilt på det. Side 17 af 17

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Kontor og administration Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:16 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (evt. støv, lugt, tobaksrøg)

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Holstebro Kommune Totalrapport

Holstebro Kommune Totalrapport Holstebro Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 661 Denne rapport indeholder besvarelser for 661 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 88,1%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 01-12-2013-01-03-2014.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Samlet APV-rapport 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 1. Indledning Denne rapport indeholder det generelle resultat af arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014.

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Arbejdspladsvurdering FIRMA X Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland APV 2011 for Afd. Holstebro

Produktionsskolen i Nordjylland APV 2011 for Afd. Holstebro Produktionsskolen i Nordjylland APV 0 for Afd. Holstebro ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere