APV ArbejdsPladsVurdering Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17"

Transkript

1 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17

2 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens medarbejdere. Formålet med en APV er især at afdække, hvorvidt der på en arbejdsplads er forhold af såvel fysisk som psykisk karakter, der hindre et hensigtsmæssigt og tilfredsstillende arbejdsmiljø for arbejdspladsens medarbejdere. Resultatet af denne APV foreligger nu, og efter at rapporten har været forelagt samarbejdsudvalget, er det opgaven at udbedre de forhold, der i rapporten er udpeget som problematiske. Med henblik herpå er der udarbejdet en handlingsplan, som kan findes på vores hjemmeside sammen med selve APV rapporten. Det er tilfredsstillende, at der så vidt angår det fysiske arbejdsmiljø peges på væsentligt færre problemer end da vi i 2010 gennemførte en lignende undersøgelse. Men som det også fremgår af handlingsplanen vil der blive taget hånd om de forhold, vi kan rette op på. Også det psykiske undervisningsmiljø blev der spurgt til i undersøgelsen, og her er det klart, at der er behov for i forhold til alle personalegrupper at tænke de rejste problemstillinger ind i de kommende medarbejderudviklingssamtaler, hvilket derfor vil ske. Med den gennemførte APV har vi fået et instrument til at kunne forbedre Syddansk Musikkonservatorium som arbejdsplads for medarbejdere i institutionen, og vi vil gøre vores bedste for at udnytte dette instrument efter hensigten. Birgit Jørgensen d. 3. februar 2015 Side 2 af 17

3 Baggrund Som andre virksomheder skal Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i henhold til arbejdsmiljøloven mindst hvert 3. år og ved store organisatoriske omlægninger gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole er en arbejdsplads med i runde tal medarbejdere med meget forskellig grad af tilknytning. Alle ansatte blev opfordret til, via et elektronisk spørgeskema sendt til deres arbejdsmailadresse, at besvare en række spørgsmål om deres arbejde, kolleger, ledere mv. Omkring 70 ansatte på SMKS har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 35,2%. Dataindsamling og svarprocenter Spørgeskemaet til SMKS APV 2014 blev sendt ud elektronisk til alle medarbejdere ved SMKS i november måned Svarprocenterne for de enkelte medarbejdergrupper er gengivet i Tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Personalegruppe N % Timelærere 23 18% Faste lærere 23 52% Administration 17 89% Teknik/pedel 6 100% Kantine 1 33% Note: n er antallet af svar. Der er ingen besvarelser fra kantinen i Esbjerg. Metodiske overvejelser Som det fremgår af Tabel 1, er der en meget høj svarprocent i personalegrupperne teknik/pedel og administration, mens den er lavere for kantinepersonalet og underviserne herunder ikke mindst blandt timelærerne. Det sidstnævnte skyldes formodentlig, at det elektroniske spørgeskema blev sendt ud til samtlige undervisere uanset deres timetal eller grad af tilknytning. Selvom nogle medarbejdergrupper er meget små, i enkelte tilfælde helt ned til én person, er besvarelserne herfra stadig vigtige og indgår således i den samlede rapport. Side 3 af 17

4 Undersøgelsens afsnit Undersøgelsen er delt op i følgende afsnit: 1. Psykisk arbejdsmiljø - Arbejdssituationen arbejdsmængde, tid, arbejdsindhold - Indflydelse på eget arbejde - Forholdet til kolleger; ledelse Resultaterne af denne del af undersøgelsen bliver præsenteret samlet for hele institutionen, både hvad angår lokation/destination og personalegruppe. I de tilfælde hvor der er signifikant forskel på tendenserne i resultaterne fra de enkelte medarbejdergrupper vil dette blive beskrevet i teksten. 2. Fysisk arbejdsmiljø - Indeklima, Akustik/generende støj - Ergonomisk arbejdsmiljø - Risiko for ulykker Resultaterne af denne del af undersøgelsen vil blive gennemgået enkeltvis for hver af de tre lokationer/destinationer. På denne måde kan problemerne adresseres der, hvor de er. 3. Sygefravær Psykisk Arbejdsmiljø Trivsel på arbejdspladsen er en kompleks størrelse og påvirkes af mange forskelligartede omstændigheder, herunder arbejdsmiljøet. I denne APV er parametre for trivslen søgt inddæmmet gennem spørgsmål om arbejdsmængde, tid og arbejdsindhold samt indflydelse på eget arbejde og oplevelsen af samarbejdet med ledelsen og øvrige kolleger. Vigtige parametre: 1. Jo mere medarbejderen er tilfreds med sin indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, jo større viden om, hvad der forventes af medarbejderen, og jo dybere følelse af at kunne mestre sine opgaver, desto højere trivsel. 2. Fravær af for stor arbejdsbelastning. I jo højere grad medarbejderen oplever for stor arbejdsbelastning, manglende mål for arbejdet og indflydelse på arbejdet, desto mindre trivsel. 3. En vigtig ressource i trivslen er oplevelsen af imødekommende kolleger og gode samarbejdsrelationer, samt fravær af mobning. 4. Trivsel er positivt korreleret med vurderingen af oplevelsen af ledelsen. En ledelse der kan hjælpe med faglige problemstillinger og som videreformidler de nødvendige informationer. Side 4 af 17

5 Arbejdssituationen arbejdsmængde, tid, arbejdsindhold Tabel 2 80 % af alle deltagere i spørgeskemaundersøgelsen - og dermed repræsentanter fra alle medarbejdergrupper ved SMKS - giver udtryk for at de "I høj grad" eller "I nogen grad" finder arbejdsmængde og arbejdstempo passende. Det samme gør sig gældende for vurderingen af arbejdskrav, hvor også ca. 80% blandt alle medarbejdergrupper finder arbejdskravene passende "I høj grad" eller "I nogen grad". I vurderingen af, om der er klare mål for arbejdet, er der stor tilfredshed blandt specielt timelærerne, og blandt faste undervisere og administrative medarbejdere udgør besvarelserne "I høj grad" og "I nogen grad" hhv. 65 % og 77 %. 18 % af de faste undervisere (hvilket i undersøgelsen svarer til 4 personer) mener slet ikke, at der er klare mål for arbejdet. På spørgsmålet om ledelse og medarbejdere har afstemt forventninger i forhold til, hvornår arbejdet er udført på tilfredsstillende vis, svarer ca. 40 % blandt alle medarbejdergrupper, med undtagelse af kantinen, "I mindre grad" eller "slet ikke". Den samme tendens gør sig gældende på spørgsmålet om ledelse og medarbejder har afstemt forventninger til, hvad der er god kvalitet i arbejdet. Her svarer 36% af de faste undervisere, 48 % af timelærerne og 40 % af medarbejdergruppen teknik/pedel "I mindre grad" eller "slet ikke". Blandt de administrative medarbejdere er det 24 %. Side 5 af 17

6 Det er således tydeligt, at der her er en opgave for ledelsen at gribe fat i. Som Tabel 2 også viser er næsten 100 % blandt alle medarbejdergrupper af den mening, at der "I høj grad" eller "I nogen grad" er passende variation i arbejdet, og at der er mulighed for brug af faglige kompetencer i arbejdet. Der tegner sig et lidt mudret billede blandt underviserne i vurderingen af, om der på SMKS er mulighed for målrettet efteruddannelse, idet ca. 30 % af den samlede gruppe af undervisere svarer, "Ved ikke/ikke relevant" til spørgsmålet. Hvorvidt der er tale om, at underviserne ikke finder efteruddannelse relevant, eller om de ikke er klar over deres muligheder vil kunne opklares genne MUS samtaler. Generelt finder timelærere og teknik/pedel mulighederne for efteruddannelse noget mere begrænsede, end tilfældet er blandt de faste lærere og det administrative personale. Faste lærere og teknik/pedel oplever i hhv. 59% og 40%, at deres arbejde medfører følelsesmæssigt belastende situationer "I høj grad" eller "I nogen grad". Der er tale om ret høje procentandele, og det er vigtigt at få afdækket (f.eks. i MUS samtaler) hvad der ligger bag disse tal, og hvordan man kan handle på dem. Derimod mener 80-90% "Slet ikke" at arbejdet medfører risiko for vold, trusler eller krænkelser fra studerende eller forældre. Det skal dog siges, at bare enkelte tilkendegivelser af, at sådanne forhold kan forekomme, kræver handling. På spørgsmålet om der opleves jobusikkerhed, svarer 60% af teknik/pedel "I høj grad" og 70% blandt underviserne "I høj grad" eller "I nogen grad" - mest udbredt blandt timelærerne. Side 6 af 17

7 Indflydelse på eget arbejde Tabel 3 Et vigtigt parameter for medarbejdernes trivsel er indflydelsen på eget arbejde. Som det fremgår af tabel 3, mener 80% af medarbejderne ved SMKS, at de "I høj grad" eller "I nogen grad" har indflydelse på beslutninger om eget arbejde, over 90% at de "I høj grad" eller "I nogen grad" har mulighed for indflydelse på, hvordan eget arbejde udføres. Der er ingen nævneværdig forskel mellem de forskellige medarbejdergrupper. Lidt anderledes ser det ud, når det er indflydelse på mængden af eget arbejde, der skal vurderes. Her mener knap 50% af underviserne samlet, at de "I mindre grad" eller "Slet ikke" har indflydelse på mængden af eget arbejde. Forholdet til kolleger; ledelse Tabel 4 Af besvarelserne fra faste lærere, timelærer og det administrative personale fremgår det, at hhv. 100%, 70% og 100% I høj grad eller I nogen grad får hjælp og støtte fra kollegerne. Derimod mener 40% i medarbejdergruppen teknik/pedel at dette kun sker I mindre grad, og det samme svar kommer også fra kantinen. Side 7 af 17

8 På spørgsmålet, om der er den nødvendige information fra kolleger, er der igen 100% af besvarelserne fra det administrative personale, der svarer I høj grad eller I nogen grad den overvejende del 71% svarer dog i nogen grad. Blandt underviserne svarer ca. 50% I mindre grad eller Slet ikke. 20% (1 person) i medarbejdergruppen teknik/pedel svarer I mindre grad, og også i medarbejdergruppen kantine efterlyses der mere information fra kolleger. 88% af besvarelserne fra administrative medarbejdergruppe og 64% af besvarelserne fra de faste lærere giver udtryk for, at de I høj grad eller i nogen grad mener, at der er den nødvendige hjælp og støtte fra ledelsen. Blandt timelærerne er der en del (19%) der ikke finder det relevant. I medarbejdergruppen teknik/pedel mener 60%, at der kun I mindre grad eller Slet ikke er den nødvendige hjælp og støtte fra ledelsen. Knapt 50% i hver af medarbejdergrupperne faste lærere, timelærere og administrative medarbejdere mener, at der kun I mindre grad eller Slet ikke er den nødvendige information fra ledelsen. Og i både medarbejdergruppen faste lærere og medarbejdergruppen administrativt personale svarer 47% at der I nogen grad er den nødvendige information, mens kun 6% mener at der I høj grad er den nødvendige information. Tendensen er den samme for medarbejdergrupperne Teknik/pedel og kantine. Størstedelen af de medarbejdere, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, har kun I mindre grad eller for langt de flestes vedkommende - Slet ikke oplevet, at der er faglige/saglige konflikter, der har udviklet sig til personlige konflikter. Der er dog to medarbejdergrupper, der skiller sig ud. Blandt de faste lærere har 29% I høj grad og 18% I nogen grad oplevet konflikter, mens det for teknik/pedel drejer i om 40% I høj grad og 20% I nogen grad. SMKS er - uanset at ét tilfælde er ét for meget stort set forskånet for oplevet mobning på arbejdspladsen. De generelt største udfordringer ledelsen med fordel kan handle på med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø på SMKS synes ud fra undersøgelsesresultaterne at være: - Information - Vidensdeling - Samarbejdsrelationer Der henvises til de tidligere nævnte parametre på et godt psykisk arbejdsmiljø. Side 8 af 17

9 Fysisk arbejdsmiljø Det fysiske arbejdsmiljø er stort set alt det på arbejdspladsen, som ikke handler om mennesker og planlægning. Det kan fx være indeklima, støj, ergonomi og risiko for ulykker. Det fysiske arbejdsmiljø handler således om de fysiske rammer og betingelser for, at enhver medarbejder kan udføre sit arbejde på en sund og tilfredsstillende måde. Det væsentligste er derfor, at eventuelle problemer bliver lokaliseret, prioriteret eller løst. Indeklima, lys og Akustik/generende støj Indeklima er en vigtig del af det samlede arbejdsmiljø. Er der et godt indeklima, med en passende temperatur, og en ren og frisk luft, har det en positiv indflydelse det generelle velbefindende. Et dårligt indeklima kan derimod medføre ubehag, hovedpine og koncentrationsbesvær. Ligeledes har lys-, lyd-, støj- og akustikforhold også stor betydning for arbejdsmiljøet og kan resultere i arbejdsmiljømæssige gener som træthed, koncentrationsbesvær og hovedpine. Konservatoriet i Odense INDEKLIMA Tabel 5 Som Tabel 5 viser, er der blandt medarbejderne generel tilfredshed med indeklimaet på konservatoriet i Odense. Den samme tendens afspejler sig i besvarelserne for de enkelte medarbejdergrupper. Et par af underviserne påpeger dog lokalerne 0.8, 1.8 samt flere rum i T afdelingen som værende problematiske. En enkelt underviser mener, at der er for få undervisningslokaler, og at flere af lokalerne på første sal er for små. Teknik/pedel efterspørger bedre arbejdsbelysning. Side 9 af 17

10 AKUSTIK/GENERENDE STØJ Tabel 6 Som det fremgår af Tabel 6 mener den overvejende del af medarbejderne på konservatoriet i Odense ikke, at støjbelastning udgør et overvejende problem. 63% af underviserne anfører, at der I høj grad eller I nogen grad er lyddæmpning i støjbelastede rum. Enkelte undervisere udpeger dog specifikke lokaler, hvor der engang imellem opleves generende støj og hvor akustikken kan være belastende for ørerne. På administrationsgangen opleves støjbelastningen lidt mere tydelig. Dette gælder både i form af manglende lyddæmpning, støj fra personer og støj fra udstyr eller ventilation, hvor sidstnævnte specifikt optræder i en bemærkning. For medarbejdergruppen Teknik/pedel er der ikke tale om en generel tendens i besvarelserne, da det afhænger af ganske få enkeltpersoners besvarelser. Konservatoriet i Esbjerg INDEKLIMA Tabel 7 Som Tabel 7 viser, er der blandt medarbejderne generel tilfredshed med indeklimaet på konservatoriet i Esbjerg. Den samme tendens afspejler sig i besvarelserne for de enkelte medarbejdergrupper. En enkelt underviser efterlyser bedre arbejdslyd ved tavler og borde, mens en administrativ medarbejder påpeger, at der afhængig af vindretning kan være meget træk og meget koldt i administrationen. Teknik/pedel nævner problemer ved bibliotek, trappeopgang kælder ved cafe. Side 10 af 17

11 AKUSTIK/GENERENDE STØJ Tabel 8 Som det fremgår af Tabel 8 mener den overvejende del af medarbejderne på konservatoriet i Esbjerg ikke, at støjbelastning udgør et overvejende problem. 78% af underviserne anfører, at der I høj grad eller I nogen grad er lyddæmpning i støjbelastede rum. En repræsentant fra medarbejdergruppen faste lærere anbefaler, at man afholder skriftlige optagelsesprøver i lydisolerede rum for at undgå gener fra studerende, der øver i tilstødende lokaler, mens en anden efterlyser flere lydregulerede lokaler. På administrationsgangen opleves støjbelastningen lidt mere tydelig. 66% oplever generende støj fra udstyr eller ventilation. Kopirummet nævnes eksplicit som støjkilde, samt det forhold, at der under administrationen er øverum, hvor der er meget lydt. Skuespillerskolen INDEKLIMA Tabel 9 Som det fremgår af Tabel 9 giver undersøgelsesresultaterne af vurderingen af indeklimaet på skuespillerskolen ingen anledning til handling. Der er ingen bemærkninger vedrørende indeklima. Side 11 af 17

12 AKUSTIK/GENERENDE STØJ Tabel 10 Som det fremgår af Tabel 10 giver undersøgelsesresultaterne af vurderingen af akustik/støj på Skuespillerskolen ingen anledning til handling. Der er ingen bemærkninger vedrørende akustik/støj. Ergonomisk arbejdsmiljø Et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan nedsætte risikoen for, at man får ondt i arme, nakke, skuldre og ryg. Det handler ligeledes om at være opmærksom på risikofaktorer som tung manuel håndtering, belastende træk og skub, belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser mv. og dermed undgå ergonomiske belastninger. Odense ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ Tabel 11 Side 12 af 17

13 For langt de fleste undervisere og medarbejdergrupperne kantine og teknik/pedel har spørgsmålene om arbejdsstillinger ved skrivebord ikke været relevante. Til gengæld anfører langt hovedparten af de administrative medarbejdere, at der ikke er problemer med ergonomien ved skrivebordsarbejdet. Som en enkelt administrativ medarbejder påpeger, er det uhensigtsmæssigt med en delearbejdsplads. Omvendt har spørgsmålene om tunge løft, træk og ensidigt arbejde ikke været relevante for de administrative medarbejdere, mens hovedparten af medarbejdergrupperne kantine og teknik/pedel I høj grad eller I nogen grad skal foretage tunge løft, men det overordnede indtryk er, at der ikke er tale om et problemfyldt område, og der er heller ikke nogen uddybende bemærkninger til emnet. Esbjerg ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ Tabel 12 For langt de fleste undervisere har spørgsmålene om arbejdsstillinger ved skrivebord ikke været relevante, mens hovedparten af de administrative medarbejdere (83%) vurderer, at der ikke er problemer med ergonomien ved skrivebordsarbejdet. Omvendt har spørgsmålene om tunge løft, træk og ensidigt arbejde ikke været relevante for de administrative medarbejdere, og opleves således kun I mindre grad eller Slet ikke. Halvdelen(1 person) af medarbejdergrupperne teknik/pedel oplever at der I høj grad skal foretages tunge løft, men det overordnede indtryk er, at der ikke er tale om et problemfyldt område, og der er heller ikke nogen uddybende bemærkninger til emnet. Side 13 af 17

14 Skuespillerskolen ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ Tabel 13 De besvarelser, der er modtaget fra medarbejdere ved Skuespillerskolen, giver ikke anledning til særskilt handling i forhold til det ergonomiske arbejdsmiljø. Side 14 af 17

15 Risiko for ulykker Ulykker kan have alvorlige konsekvenser som sygefravær, erhvervsevnetab og varige mén. Risikoen for en ulykke afhænger af de enkelte situationer og er ikke nødvendigvis til stede hele tiden. Meget kan forebygges ved at holde orden, have gode procedurer, gode tekniske løsninger og god adfærd. Odense FALD, SNUBLEN, HÅNDTERING AF VÆRKTØJ Tabel 14 Som det fremgår af Tabel 14 er den helt overvejende opfattelse blandt medarbejderne på konservatoriet i Odense, at der ikke er problemer af nævneværdig karakter, der kan medføre en risiko for ulykker. I ganske få tilfælde anfører medarbejdergrupperne administration (10% I nogen grad )og undervisere (6% I høj grad og 6% I nogen grad ), at indretningen visse steder kan være problematisk. Esbjerg FALD, SNUBLEN, HÅNDTERING AF VÆRKTØJ Tabel 15 Som det fremgår af Tabel 15 er den helt overvejende opfattelse blandt medarbejderne på konservatoriet i Esbjerg, at der ikke er problemer af nævneværdig karakter, der kan medføre en risiko for ulykker. Side 15 af 17

16 I et tilfælde anfører en medarbejder fra teknik/pedel, at der I nogen grad kan være risiko for fald på grund af rod, mens en timelærer anfører, at der I nogen grad er risiko for ulykker ved tekniske hjælpemidler og en timelærer anfører, at der I nogen grad er risiko for ulykker på grund af manglende hjælpemidler. Det bliver dog ikke uddybet i bemærkningerne, hvor disse risici optræder. Skuespillerskolen FALD, SNUBLEN, HÅNDTERING AF VÆRKTØJ Tabel 16 Som det fremgår af Tabel 16 der bygger på vurderinger fra tre medarbejdere ved skuespillerskolen, at der generelt ikke er problemer af nævneværdig karakter, der kan medføre en risiko for ulykker. I tre forhold anfører en fast lærer, at der I nogen grad kan være risiko for fald på grund af rod, risiko for ulykker på grund af indretning og risiko for ulykker på grund af manglende hjælpemidler. Det bliver dog ikke uddybet i bemærkningerne, hvor disse risici optræder. Her vil det være vigtigt med udarbejdede retningslinjer, der forebygger risici, i det der i undervisningssituationer forekommer meget forskelligartede arbejdsforhold. Side 16 af 17

17 Sygefravær En medarbejders sygefravær har ikke altid noget at gøre med vedkommendes generelle helbredstilstand. Tabel 17 Som det fremgår af Tabel 17, virker det ikke som om, at det er arbejdsforhold på SMKS, der medvirker til sygefravær i et omfang, så der bør handles særskilt på det. Side 17 af 17

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2013

Arbejdspladsvurdering 2013 Undervisningsministeriets Departement, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Arbejdspladsvurdering Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Health Group A/S december 1 Denne APV, herunder spørgeskemaundersøgelse og rapport

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014

Arbejdspladsvurdering 2014 Frederiksborg Gymnasium og HF Arbejdspladsvurdering 2014 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Health Group A/S februar 2014 1 Denne APV, herunder spørgeskemaundersøgelse og rapport er udarbejdet af konsulent-

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere