Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13"

Transkript

1 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Basisrammen Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 1. Skolen vil være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker gode og innovative medarbejdere Der skal udarbejdes og vedtages en ny strategi for lærernes efteruddannelse. Strategien vil have fokus på: o Fastholdelse af et højt pædagogisk niveau o Fastholdelse af højt fagligt niveau (såvel fagfagligt som tværfagligt) o Fastholdelse og udvikle samarbejdskompetencerne Strategien vil identificere hvilke pædagogiske, faglige og samarbejdsmæssige kompetencer SG har brug for at styrke. Og fokusere på, hvorledes dette kompetencegab lukkes. Skolen vil fortsætte arbejdet med udvikling af MUS-konceptet o Målet er et ensartet forløb for alle medarbejdere. o I 2011/12 overværede ledelsen undervisningen hos ca. 30 lærere (det er et frivilligt tilbud til læreren i forbindelse med MUS-samtalen). Det er målet at mindst 10 nye lærere tager i mod tilbuddet i 12/13. Skolen udarbejder en strategi for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Strategien skal forelægges for og vedtages af bestyrelsen i skoleåret 2012/13. Ad 1) Efteruddannelsesstrategi Følgende 4 områder er identificeret som særligt aktuelle: - Samarbejde om tværfaglige opgaver og vejledningsprocesser - Pædagogisk IT-anvendelse - Pædagogisk skriftlighed - Internationale temaer Der har været afholdt ledelsessamtaler i foråret med samtlige faggrupper (GRUS) hvor kompetencerne på ovennævnte områder er blevet drøftet mht. status og hvordan kompetencerne kan forbedres, samt hvorledes samarbejdet kan styrkes med hensyn til videndeling efter kurser og koordinering af efteruddannelse. 1

2 Følgende nye rammer for efteruddannelse er udarbejdet for det kommende skoleår: Rammer for efteruddannelse SGHF i skoleåret Kompetenceudviklingsbehovet drøftes på de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og medarbejderen undersøger relevante kursusmuligheder. SG har pt særligt fokus på fgl. pædagogiske områder: it-anvendelse, skriftlighed, samarbejde samt tværfaglighed. Der budgetteres med timer op til 4 kursusdage pr. fuldtidsansat lærer i skoleåret til intern og/eller ekstern kursusaktivitet. Der er mulighed for udenlands kursusaktivitet Kurser, konferencer mv. bevilges bl.a. under hensyntagen til skolens kalender. Således kan kursusansøgninger i perioder med højt aktivitetsniveau på skolen (forældrearrangementer, vejledningsperioder o.l.) afvises af planlægningshensyn. Foredragsrækker, Åbent Universitet, kunstmesser og lignende betragtes i denne sammenhæng ikke som kursusaktivitet. Interne faglige aktiviteter og vidensdeling i faggrupperne betragtes som fælles forberedelse. Ansøgningsblanket indsendes senest 3 uger inden kurset til kursusansvarlig leder, der ved bevilling sender blanketten videre i forhold til kalendertilpasning, timetildeling m.m. Ad 2) MUS I skoleåret har skolen afprøvet et medarbejderudviklingssamtaleforløb fra firmaet MUSskema med henblik på en videreudvikling af skolens MUS-koncept. To ledere afprøvede i efteråret 2012 konceptet på en udvalgt gruppe af lærere med efterfølgende evaluering blandt disse, i ledelsen samt i skolens samarbejdsudvalg. Testfasen tilbyder en fast spørgeramme, der skal besvares inden samtalen med såvel kvantitative som kvalitative spørgsmål. Konceptet rummer mulighed for konkrete opfølgningsaftaler med medarbejderen, som der mindes om via automatisk udsendte mails på fastsatte datoer. De mål, der fastlægges til selve medarbejderudviklingssamtalen indskrives i en database således at der skabes mulighed for et samlet overblik. Strukturen rummer mulighed for samlet overblik over medarbejderstabens udviklingspotentiale via grafisk visning. Evalueringen af testforløbet blandt ledelse og medarbejdere viser, at systemet er for tungt til skolens måde at håndtere MUS på, hvor skolens visionspunkter samt overværelse af undervisningen er centrale elementer. Lærersiden i samarbejdsudvalget var ikke begejstrede for omfanget af spørgeskemaet og det store antal af kvantitative spørgsmål, ligesom lærersiden ønskede at pædagogik og (overværelse af) undervisningsmodulet var bærende for samtalen. Derfor udarbejdede ledelsen et nyt spørgeskema med fokus på skolens visionspunkter. Ledelsen insisterede også på at overværelse af undervisningen lå som en naturlig optakt til medarbejderudviklingssamtalen. Spørgeskemaet blev efterfølgende godkendt i samarbejdsudvalget og anvendt ved samtlige medarbejderudviklingssamtaler i foråret Ledelsens OK13-arbejde i foråret betød at flere ledere skubbede deres medarbejdersamtaler til efteråret Således blev der samlet afholdt 30 MUS, hvoraf der blev overværet undervisning som optakt til samtalen i 28 tilfælde. Ad 3) Se bilag med strategi og plan for modtagelse af nye kolleger. Strategien er ikke forelagt bestyrelsen. 2. Skolen vil forbedre uddannelsesniveauet i det sydfynske område 2

3 Der skal udarbejdes et idékatalog for, hvorledes samarbejdet med områdets grundskoler kan udvikles. Idékataloget skal ligge klart senest foråret Som opfølgning på rektors besøgsrunde i 2011/12 skal der indgås mindst 2 konkrete samarbejdsaftaler med områdets grundskoler i 2012/13. Der skal afholdes mindst ét efteruddannelsesarrangement for grundskolelærere på gymnasiet. Ad 1) Arbejdsgruppen omkring folkeskolesamarbejdet færdiggjorde idekataloget i efteråret 2012, så det lå klar på skolens hjemmeside ultimo 2012 og kunne medbringes på de efterfølgende besøg på områdets folkeskoler. Kataloget rummer mange og forskelligartede aktiviteter indenfor en lang række af skolens fag. Der er fokus på elev-elev-mødet med lærersamarbejde som en vigtig del af den konkrete planlægning. Ad 2) Skolens ledelse genbesøgte alle interesserede folkeskoler i foråret 2013 og deltog i møder for udskolingslærere. Der er indgået konkrete samarbejdsaftaler med tre skoler, Nymarkskolen (otte 7. klasser til GPS-løb indenfor naturvidenskab, otte 9. klasser i samfundsfag, skolens 9. klasser i fransk samt Kierkegaardforløb), Rantzausminde Skole (fire 7. klasser til GPS-løb indenfor naturvidenskab, fire 8. klasser i forløb omkring krop og sundhed, fire 8. klasser i projekter indenfor sprogfag) og Haahrs Skole (to 10. klasser til GPS-løb indenfor naturvidenskab, samarbejde i tysk med udvalgte elever, samarbejde i matematik, samt et forløb i religion, som er under planlægning) Ad 3) Der er afholdt to efteruddannelsesforløb for grundskolelærere på gymnasiet. Et efteruddannelsesforløb over fire eftermiddage inden for IBSE (Investigation based Science Education) samt et forløb omkring datafangst indenfor naturvidenskabelige fag, hvor skolen stillede med oplægsholdere fra både matematik, fysik, kemi, biologi, bioteknologi og geografi. 3. Skolen vil skabe understøttende rammer for undervisningen Mindst 98 pct. af 1g-eleverne får opfyldt deres studieretningsønske i 12/13 Der bliver maksimalt oprettet 2 klasser med blandede studieretninger i 12/13 90 pct. af de kommende elever i 3g og 2hf får opfyldt deres valgfagsønsker. Eleverne skal have svar senest den 15. februar Ad 1) Opfyldelse af studieretningsønske Af 362 har 355 elever har fået opfyldt deres 1. prioritet (98,07 pct.). Eleverne er informeret om studieretningsdannelsen på Fronter 7/12-12, og individuelt på Lectio for dem der skifter klasse (i alt 18 elever). Ad 2) Blandede studieretninger Der er oprettet 13 klasser, og heriblandt 2 klasser med blandede studieretninger: 1c: Græsk-Latin / Engelsk A-Spansk A-Psykologi B / Engelsk A-Tysk A-Filosofi B 1m: Musik A-Engelsk A-Drama B / Musik A-Engelsk A-Mediefag B Ad 3) Valgfag i 3g og 2 hf Eleverne i 3g og 2hf har haft i alt 721 valg af valgfag: 693 valgfagsønsker er opfyldt, dvs. 96 pct. 20/1-13: orientering om første valgtal og stillingtagen til holdoprettelse 9/2-13: udmelding til elever og lærere om de endelige valg 3

4 4. Skolen vil deltage aktivt i at styrke fødekæden til de teknisknaturvidenskabelige uddannelser SVENDBORG Det høje deltagerantal fra 11/12 (ca. 400 folkeskoleelever) ved skolens årlige naturvidenskabsfestival skal forhøjes i 2012/13. Svendborg Kommune er i gang med at udarbejde en science-strategi for kommunen. Gymnasiet skal deltage aktivt i dette arbejde, samt sætte tydelige fingeraftryk i den endelige strategi. SG & HF indgår i 2012/13 konkrete samarbejdsaftaler med Teknisk Fakultet, SDU og med UC Lillebælt. Ad 1) Deltagerantallet for skoleårets naturvidenskabsfestival var på over 600 tilmeldte elever. En betragtelig forøgelse som blandt andet skyldes, at der i slutningen af skoleåret blev afholdt et optaktsmøde for grundskolelærere, hvor planlægning af festivalens elevfremlæggelser var i centrum. Grundskolelærerne var således klædt fagligt på til på egen skole at arbejde med elevdemonstrationerne og fremlæggelser som skulle fremvises på festivaldagen på gymnasiet. Ad 2) Svendborg Gymnasium & HF har været en central medspiller i udarbejdelsen af Svendborg Kommunes Science strategi som var færdig i foråret Skolen deltog i arbejdsgruppen med både en leder og en lærer og deltog med begge i samtlige arbejdsmøder. Der er tydelige aftryk omkring overgangsarbejde i den endelige strategi og gymnasiets oversigt over naturvidenskabelige folkeskoleaktiviteter fra aktivitetskataloget udgør en stor del af Svendborg Kommunes Science strategi. Ad 3) På mødet d. 21. maj 2013 mellem regionens gymnasier og UC Syd og UC Lillebælt blev der fremlagt forslag til samarbejder mellem såvel UC Lillebælt som UC Syd og de almene gymnasier i Region Syd. Hermed er der nu mulighed for et formaliseret samarbejde med gymnasiet og UC Lillebælt; en decideret aftale er ikke indgået. Der er indgået aftale med Det tekniske Fakultet og SG & HF. 5. Økonomisk/administrative mål Udgift til lønsystem. I øjeblikket er skolen tilknyttet den store pakke hos Silkeborg Data. Løn- og personalemedarbejderen skal i løbet af 12/13 opnå et fagligt niveau, der sikrer, at vi senest per 1/1-14 kan overgå til lille pakke. Denne overgang vil sikre en besparelse på ca kr. årligt. For at kunne overgå per 1/1-14 skal den store pakke være opsagt per 31/ I forbindelse med resultatlønskontrakten for 11/12 udarbejdede skolen en budgetanalyse med en række provenumål, som er sammenfattet i nedenstående tabel: Provenu Adm. udgift IT Timestyring Forsyning Renteudgifter I alt

5 Målet for indeværende kontrakt er, at ovenstående mål afspejles i budgettet for 2013, samt at det i forbindelse med delregnskab for juni måned ( halvårsregnskab ) kan godtgøres, at målene er nået fsva de første 6 måneder af Ad 1) Skolen har nu opsagt den store pakke hos Silkeborg Data per 1. januar Og der er i efteråret 2013 planlagt et uddannelsesforløb for skolens lønmedarbejder, således at overgangen kan implementeres så gnidningsfrit som muligt. Ad 2) Provenumålene er indarbejdet i budgettet for 2013 og BO-år. Ved halvårsregnskabet (inkl. juli måned) ligger de samlede udgifter til administration og ledelse 0,1 mio. kr. over det budgetterede, og målet er således ikke til fulde opnået. Holder udviklingen ligger besparelsen på ca kr. mod målet på kr. Men der er altså stadig tale om en besparelse (ca. 10 pct.), det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige om målet på hele budgetåret bliver indfriet. Ekstrarammen 6. Skolens lave frafald skal fastholdes Gennemførselsprocenten var i 2011 (årsregnskab) 89,4 pct. Målet er en fastholdelse (+/- 1 pct.) af denne procentsats. Falder den mellem 1 og 3 pct. er målet 2/3 opfyldt. Falder den mellem 3 og 5 er det 1/3 opfyldt. Et yderligere fald medfører at målet ikke er opfyldt. Skolens arbejde med tiltag der sikrer et lavt frafald skal udvikles yderligere. Der skal ligge en samlede beskrivelse af skolens tiltag, som præsenteres for og drøftes med bestyrelsen i foråret Ad 1) Gennemførselsprocenten er steget, således fremgår det af skolens årsrapport for 2012 at gennemførselsprocenten for den årgang der dimitterede i 2012 var 92,2 pct. Ad 2) Nedenstående tiltag skal sikre et lavt frafald på skolen. De fleste af aktiviteterne er nye mens enkelte er afprøvet men videreudviklet i dialog med faglærere, læsevejledere og studievejledere i 2012/2013: 1. Udbud af støtteinitiativer: AMX og BMX for både 2g og 3g elever Obligatorisk skriveværksted for elever med manglende afleveringer af skriftlige opgaver med lærerbemanding Skriveværksted i perioder med elevernes større skriftlige opgaver Studiecafe med elevbemanding 2. Afprøvning af mentorordning på stx, hvor elever med særlige behov/udfordringer tilbydes samtaler i op til 10 timer med en studievejleder eller en lærer som hjælp til at komme videre i en vanskelig situation 3. Indførelse af screeninger af elevernes læse/stave-kompetencer i 1.klasserne for tidligt at kunne sætte ind overfor elever med disse sproglige vanskeligheder. 4. Udvidet samarbejde med studievejlederne, hvor der er særligt fokus på at sætte tidligt ind overfor elever med begyndende fravær 5. Indførelse af skriftlighedsdage hvis formål er at styrke elevernes skriftlighedskompetencer 6. Ansættelse af dyskalkuli(talblind)-vejleder 7. Ekstra ressourcer til læsevejledning 5

6 8. Deltagelse i netværk omkring ordblindeundervisning i Svendborg 7. Lærernes arbejdstid Lærerne skal være til stede på skolen mest muligt, således at eleverne kan trække på lærernes kompetencer, også uden for den ordinære undervisningstid. Målet er at mindst 5 pct. af elevtiden i 1g og 1hf omlægges til vejledning i det skriftlige arbejde. I 2012/13 skal fælles forberedelse af større undervisningsforløb gøres obligatorisk og skemalægges samt indgå i lærernes ordinære forberedelsestid. Ad 1) Omlagt elevtid til vejledning: Grundforløbet i 1g: 1 ugentligt studiemodul er indlagt i elevernes skema (ca. 15 moduler i hver klasse): Studievejleder/læsevejleder anvender 3-4 af disse. Øvrige ca studiemoduler bemandes med en lærer fra klassens team. Heraf går min. ét modul til lærernes fokus på klassens læringsmiljø. Resten af studiemodulerne (ca. 10) er til brug for elevernes arbejde med såvel læselektier som skriftlige lektier. Skønsmæssigt bruges ca. 1/3 af disse til elevernes arbejde med skriftlighed (= ca. 3-4 moduler = ca. 5 timer) Studieretningsforløbet i 1g: Èt ugentligt modul er indlagt i skemaet til frivillig anvendelse af lærerne til omlægning af elevernes skriftlige arbejde til skriftlighed med vejledning. Anvendelsen af modulerne er opgjort på basis af Lectio-skemaet: Gns. anvendelse: 6 moduler pr. klasse = 9 elevtimer anvendt til omlagt skriftlighed. 1g samlet: Omlagt elevtid: 14 elevtimer af total ca. 200 elevtimer = 7 pct. I HF opereres med studieværkstedslektioner, der primært anvendes til skriftligt arbejde (elevtid). I 1.hf er på årsplan skemalagt 1 studieværkstedslektion ugentligt svarende til situationen i 1.g. Her udgør studieværkstederne ca. 32 lektioner svarende til 40 elevtimer. Ud fra evalueringer af studieværkstederne anvendes ca. 50 pct. af disse struktureret som omlagt elevtid, hvilket svarer til ca. 10 pct. omlagt elevtid. Der er en stor pædagogisk gevinst ved at have en eller to lærere knyttet til værkstedslektionerne, da problemer med blot at komme i gang og med at strukturere skriftlige opgaver løses godt ved hjælp af disse lektioner, frem for at modtage ufuldstændige opgaver, der evt. skal genafleveres. I 2. HF er antallet af studieværkstedslektioner mindre, men med samme indhold. Omlagt elevtid er her af størrelsesordnen 5-6 % svarende til et studieværksted hver anden uge. Ad 2) Fælles forberedelse Tiltag med rammesætning af obligatorisk fælles forberedelse: 1. I forbindelse med hvert AT-forløb i skoleåret blev der i lærernes skema indlagt obligatorisk AT-infomøde + tid til fælles forberedelse for de involverede lærere + AT-koordinator. Møderne blev lagt i Lectio-skemaet til obligatorisk tilstedeværelse og som del af lærernes ordinære forberedelsestid. 2. I forbindelse med SRP afholdtes fælles indledende/forberedende møde for alle SRP-vejledere med orientering om læreplan og regler for vejledning samt med overvejelser ang. udarbejdelse af opgaveformuleringer med de af ministeriet anbefalede spidsformuleringer for at sikre ensartet forberedelse til opgaven som vejleder. Mødet var del af lærernes ordinære forberedelsestid. 2a. Tilsvarende gør sig gældende i forbindelse med SSO i HF. 3. I forsøgsklasserne Studieretninger med kant arbejdes med ændret mødestruktur, herunder ændrede planlægningsmøder, som skal gøres mere fokuserede på samarbejdsforløb. Denne mødestruktur er indskrevet i teampapir for Kant-klasser. 6

7 4. I udviklingsprojektet Fokus på Fremmedsprog indføres i skoleåret en sprogdag (på den europæiske sprogdag d ) fælles for de sproglige studieretninger med to fremmedsprog i studieretningen. Lærernes forberedelse til denne dag var tilrettelagt som et skemalagt fælles forberedelse. Princip: en lille gruppe lærere planlægger fælles forløb for mange lærere, som kan spare forberedelsestid ved anvende den tilrettelagte plan. 8. Højere overgangsfrekvens Arbejdet med resultatlønskontrakten for 2011/12 viste, at overgangsfrekvensen fra folkeskolerne på Langeland til gymnasiet er markant lavere end tilfældet er for skolerne i Svendborg Kommune (se nedenstående tabel). Målet er at overgangsfrekvensen forhøjes betragteligt på sigt. Der måles på to planer: Frekvensen forhøjes allerede i 2013 med mindst et procentpoint i såvel 9. kl. og 10. kl. i forhold til 2012 Der skal udarbejdes en konkret plan for initiativer med sigte på at forhøje frekvensen på sigt. Uddannelsesvalg fordelt på klassetrin og kommune Svendborg Kommune Langelands Kommune STX HF STX HF 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl pct. 42 pct. - 6 pct. 7 pct. 32 pct. - 8 pct pct. 41 pct. - 4 pct. 9 pct. 35 pct. - 7 pct pct. 46 pct. - 3 pct. 8 pct. 27 pct. - 9 pct. 1. Neden for er tabellen over overgangsfrekvens ajourført med 2013-tal fra UU: Svendborg Kommune Langelands Kommune STX HF STX HF 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl pct. 42 pct. - 6 pct. 7 pct. 32 pct. - 8 pct pct. 41 pct. - 4 pct. 9 pct. 35 pct. - 7 pct pct. 46 pct. - 3 pct. 8 pct. 27 pct. - 9 pct pct. 47 pct. - 6 pct. 13 pct. 32 pct. - 4 pct. Som det fremgår af tabellen er overgangsfrekvensen til STX i Svendborg kommune stort set uændret. Dvs. at der fortsat er en relativ beskeden overgang fra 9. klasse, men at overgangen fra 10. klasse er høj. Overgangen til hf er til gengæld steget betragteligt, og dette synes altså ikke at være sket på bekostning af overgangen til stx. 7

8 Til gengæld er overgangsfrekvensen til STX fra Langeland steget betragteligt. Den er fortsat ikke på niveau med Svendborg, men en fremgang på 5 pct.-point fra såvel 9. klasse som 10. klasse må siges at være tilfredsstillende. Fremgangen i 10. klasse synes dog til dels at være sket på bekostning af overgangen til hf. Således er den samlede overgangsfrekvens til stx+hf uændret efter 10. klasse (36 pct.). Men netto (for klasse) er der altså tale om en samlet fremgang fra Langeland til SG. Den konkrete plan for at fortsætte stigningen i overgangsfrekvensen fra Langeland er at sikre at såvel lærere og elever fra Ørstedskolen kender til gymnasiets tilbud. Kataloget med folkeskolesamarbejdsmuligheder blev umiddelbart efter færdiggørelsen sendt til skolens ledelse og videresendt til alle lærere på skolen. Ved kontakt til Ørstedskolens pædagogiske konsulent indenfor pædagogisk IT og naturfag blev lærere i de naturvidenskabelige fag opfordret til at afprøve de tilbudte aktiviteter allerede i foråret 2013 som et særligt tilbud til denne skole. Efterfølgende afholdt Svendborg Gymnasiums ledelse oplæg på et møde i foråret 2013 for udskolingslærere på Ørstedskolen. Her blev alle igangværende initiativer præsenteret sammen med Svendborg Kommunes Sciencestrategi og SG s efteruddannelsestilbud til grundskolelærere ligesom det kommende skoleårs naturvidenskabsfestival blev annonceret. Status er at Ørstedskolen med lærere har deltaget på begge efteruddannelsestilbud i foråret og formødet om naturvidenskabsfestivalen. Endelig er skolen tilmeldt med flere klasser til efterårets naturvidenskabsfestival. Udviklingen følges over de kommende år, men allerede nu ser det ud til at initiativerne på sigt vil have positiv indflydelse 8

9 Bilag: Strategi for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til Svendborg Gymnasium og HF Fastholdelse af og fortsat udvikling af SG og HF som den gode arbejdsplads - Dialogbaseret ledelse - Godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø - Gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder Udbrede kendskabet til Svendborg Gymnasium og HF som en attraktiv arbejdsplads - Understøttende modtagelse af nye kolleger - Understøttende modtagelse af og tilrettelæggelse af forløb for gymnasiepraktikanter fra SDU - Understøttelse af lærernes udadvendte aktiviteter, hvor den pædagogiske udvikling på SG og HF er i fokus Fastholdelse og udvikling af SG og HF som den gode arbejdsplads Dialogbaseret ledelse Godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø SU: Høj grad af medarbejderindflydelse på fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø, indflydelse på udformning af MUS- og GRUS-koncept. Disse tiltag evalueres hvert år i SU SKU: Skoleudvalg med 6 lærerrepræsentanter der sammen med elevrepræsentanter er sparringspartner for ledelsen ved månedlige møder, hvilket giver høj grad af indsigt og medindflydelse på beslutninger. Oprettelse af ad hoc-grupper med lærer- og ledelsesdeltagelse efter behov, fx ved implementering af overenskomst og fastlæggelse af udbud af studieretninger og valgfag. MUS/GRUS: MUS afholdes hvert år og GRUS hvert andet. MUS: I forbindelse med MUS overværer lederen undervisningen, så samtalen kan fokusere på lærerens kerneydelse, undervisning, samt på pædagogik GRUS: GRUS har fokus på status i faggrupperne indenfor skolens pædagogiske og didaktiske indsatsområder. Projektledelse: Arbejdsmiljørepræsentant: Udover de to ordinære arbejdsmiljørepræsentanter har skolen en model med en arbejdsmiljørepræsentant med fokus udelukkende på det psykiske arbejdsmiljø. Denne AMR er tilknyttet SU i alle sager vedr. det psykiske arbejdsmiljø og sparrer med tillidsrepræsentanten og ledelsen i disse sager. Psykologordning: Skolen har etableret en ordning, hvor medarbejdere kan konsultere en psykolog og få op til tre arbejdsgiverbetalte konsultationer i sager, der ligger på grænsefladen mellem arbejds- og privatliv. Skolens psykolog indgår i GL s psykologordning, således at medarbejdere kan fortsætte konsultationer hos samme person i tilfælde af en længere konsultationsrække. Skolen har i SU-regi vedtaget af udføre medarbejdertrivselsundersøgelse hvert andet år, en undersøgelse, som udelukkende har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. (Det fysiske arbejdsmiljø kører som særskilt proces). Målet er at holde nuværende niveau, som er over 9

10 Personalepleje Gode udviklingsmuligheder SVENDBORG gennemsnittet for sektoren. IT-strategi: Veludstyrede klasseværelser Bevilling af IT-udstyr til lærerne efter den enkeltes behov for at understøtte undervisningen, herunder udskiftning af bærbar computer hvert 4 år. Fast ITC-Fyn-supporter på skolen hver dag Pædagogiske IT-ressourcepersoner i faggrupperne Interne it- workshops efter ønske. Arbejdspladser til forberedelse: Der er etableret 36 nye arbejdspladser hvoraf to lokaler er stillerum. Endvidere er lærerværelset udvidet. Personaleforening Julegaver Fejring af skolens fødselsdag Mange sociale arrangementer som støttes af skolen 4-5 årlige personalefester Efteruddannelse: SG & HF skal være en arbejdsplads med gode kompetenceudviklingsmuligheder indenfor skolens indsatsområder samt indenfor de faglige og pædagogiske områder, den enkelte medarbejder efterspørger. 4 kursusdage forlods afsat til hver enkelt lærer med mulighed for yderligere ved egenfinansiering af tid. Interne workshops om forskellige temaer efter ønske og forslag fra udvalg: AT, AP, IT, HF-pædagogik, Skriftlighed. Udviklingsprojekter Internationalt udsyn med international kompetenceudvikling indenfor de seneste tre år efterfulgt af genåbning af muligheden for faglige udlandskurser Udbrede kendskabet til Svendborg Gymnasium og HF som en attraktiv arbejdsplads Modtagelse af nye kolleger Gymnasiepraktikanter Udadvendte læreraktiviteter Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid Skolens særlige velkomstforløb følges for alle ansættelsesforløb. Se bilag. (oversigten vedlægges) Gymnasiepraktikanter fra universiteter kan indgå i 4 ugers praktik, hvor man følger en eller flere lærere og evt. selv underviser. Der er udarbejdet særlig velkomstmappe og der afholdes velkomstmøde med uddannelseschef efterfulgt at møde med de udpegede tutorer Lærernes udadvendte aktiviteter som fx oplægsholdere på konferencer og kurser, masterstuderende, tilsynsførende ved pædagogikum, censorer og medlemmer af faglige foreninger støttes, således at kolleger udenfor vores eget lokalområde får indtrykket af SG & HF som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads. Ingen tvungen tilstedeværelse Fast skema for den kommende to-ugers periode 10

11 11 SVENDBORG Bilag: SG & HF s plan for modtagelse af nye kolleger Ansættelsessamtale Rundvisning på skolen af en fagkollega Ansættelsesudvalg bestående af rektor, personaleansvarlig uddannelseschef + en kollega fra hvert af de involverede fag. Introduktion til skolen med mulighed for introduktion til kulturen i faggrupperne og det sociale miljø på skolen. Skolestart Tutorordninger Pædagogisk guide Opsamling og information om lønseddel m.m. Biblioteket Indbydelse til møde inden sommerferien med alle nyansatte: Præsentation af de nyansatte, TR, ledelse og kursusledere. Der gives nogle få praktiske oplysninger og uddeles velkomstmappe Socialt samvær ved en let servering. Indbydelse til deltagelse i faggruppemøder inden sommerferien Indbydelse til deltagelse i skolens sommerfrokost Tutorerne bedes kontakte de nyansatte forud for mødet. Første dag efter sommerferie: Møde med uddannelsesledere m. præsentation af administrationen, IT-hjælp, m.m. Møde med tutorer: Indhold ifølge beskrivelse af tutorordningerne. Vigtigt at næste møde mellem tutor og den nyansatte aftales. Tutorordningen fokuserer på de praktiske udfordringer inden for faggruppernes arbejde, ligesom den nyansatte inviteres til at overvære undervisningsmoduler hos tutoren. Tutorernes rolle er beskrevet og vedlagt den nyansattes velkomstmappe. Nye årsvikarer uden pædagogikum tildeles en pædagogikum-kursusleder som pædagogisk guide, som vil stille sig til rådighed for at overvære undervisning med efterfølgende samtale og refleksion. Desuden kan den pædagogiske guide være behjælpelig med at arrangere aftaler om, at den nyansatte kan overvære undervisning hos erfarne fagkolleger. Eftermiddagsmøde i oktober: Hvordan har opstartsperioden fungeret? Møde med rektor, økonomichef og uddannelsesledere. Økonomichefen vil gennemgå lønseddel og principper for regnskab med årstimetal. Mini-kursus i anvendelse af skolens bibliotek og databaser samt præsentation af muligheder for samspil med bibliotekarerne i arbejdet med kvalificering af elevernes informationssøgning. Placeres i efterårssemestret.

12 Sociale arrangementer Kurser Opfølgning Eksamen Personaleforening Der afholdes et socialt arrangement for alle skolens ansatte en fredag i september måned. Vigtigt at alle deltager, og at arrangementet er rammesat således at det lægger op til samvær på kryds og tværs. Det tilstræbes at arrangementet afsluttes ca. kl af hensyn til småbørnsforældre. Nyansatte uden pædagogikum bevilges internatkursus om Elementær pædagogik. Nyansatte kan desuden i lighed med andre søge om bevilling af relevante efteruddannelseskurser. Nyansatte indbydes til en 3-mdr. samtale med uddannelsesleder/rektor for at evaluere ansættelsesstarten. Forud for sommerens eksamener afholdes et informationsmøde for kolleger med ingen eller kun sparsom eksamenserfaring, hvor praktiske forhold og regler om eksamen gennemgås. Skolen støtter personaleforeningens arrangementer, og nyansatte opfordres til at deltage i disse. 12

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor September 2016 Rektors resultatlønskontrakt for 2016/17 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

JV indstillede at kapaciteten på 39 klasser fastholdes. Dvs. at der er i 2011/12 kan optages 12 stx-klasser og 2 hf-klasser.

JV indstillede at kapaciteten på 39 klasser fastholdes. Dvs. at der er i 2011/12 kan optages 12 stx-klasser og 2 hf-klasser. Bilag Pkt. 1 Referat af bestyrelsesmøde, 30/9 2010 Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Hanne Klit, Ulrich

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv Resultatlønskontrakt 2016-17 Målrapportering i kursiv Formål med kontrakten Formålet med resultatlønskonceptet er at fokusere på de strategiske indsatsområder og i denne proces at understøtte bestyrelsens

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2011 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014.

Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014. Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014. Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesformand Gerd Bangsbo og rektor Jens Nielsen. kontrakten er indgået

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: oktober 2014 Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

På bestyrelsesmødet den blev der præsenteret en oversigt over skolens talentarbejde og støtte til elever med særlige udfordringer.

På bestyrelsesmødet den blev der præsenteret en oversigt over skolens talentarbejde og støtte til elever med særlige udfordringer. Rapport vedrørende Resultatlønskontrakt 2015/16 for rektor BILAG D Ifølge ministeriets bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.)

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.) Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16 Resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme (B) og i en ekstraramme (E), Derudover er der sat procenttal for målene. Basisrammen er ved fuld udbetaling 60.000

Læs mere

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau.

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Fag på HF Niveauer Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Nogle niveauer er obligatoriske, og andre kan du vælge som valgfag på 2.år. Når du engang er færdig,

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 www.gl.org Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser STX For unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) Hvem kan søge? Har du en dokumenteret diagnose inden for autismespektret? Så kan du søge om optagelse på vores STX-linje for unge med en autismespektrumforstyrrelse.

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 03-11-2014 Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 Basisrammen: Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Referat Orientering fra formanden Lectio er systemrevideret og godkendt. UU giver i sit hæfte Fremtidsparat,

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 med afrapportering og udmøntningsgrad 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: 15.december 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2015 Til stede: Niels Ejersbo,

Læs mere

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder Teamlærer på ÅSG Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder For eleven opleves klassen som rammen om tiden i gymnasiet. En god og velfungerende klasse kan være med til at udfolde den

Læs mere