Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13"

Transkript

1 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Basisrammen Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 1. Skolen vil være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker gode og innovative medarbejdere Der skal udarbejdes og vedtages en ny strategi for lærernes efteruddannelse. Strategien vil have fokus på: o Fastholdelse af et højt pædagogisk niveau o Fastholdelse af højt fagligt niveau (såvel fagfagligt som tværfagligt) o Fastholdelse og udvikle samarbejdskompetencerne Strategien vil identificere hvilke pædagogiske, faglige og samarbejdsmæssige kompetencer SG har brug for at styrke. Og fokusere på, hvorledes dette kompetencegab lukkes. Skolen vil fortsætte arbejdet med udvikling af MUS-konceptet o Målet er et ensartet forløb for alle medarbejdere. o I 2011/12 overværede ledelsen undervisningen hos ca. 30 lærere (det er et frivilligt tilbud til læreren i forbindelse med MUS-samtalen). Det er målet at mindst 10 nye lærere tager i mod tilbuddet i 12/13. Skolen udarbejder en strategi for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Strategien skal forelægges for og vedtages af bestyrelsen i skoleåret 2012/13. Ad 1) Efteruddannelsesstrategi Følgende 4 områder er identificeret som særligt aktuelle: - Samarbejde om tværfaglige opgaver og vejledningsprocesser - Pædagogisk IT-anvendelse - Pædagogisk skriftlighed - Internationale temaer Der har været afholdt ledelsessamtaler i foråret med samtlige faggrupper (GRUS) hvor kompetencerne på ovennævnte områder er blevet drøftet mht. status og hvordan kompetencerne kan forbedres, samt hvorledes samarbejdet kan styrkes med hensyn til videndeling efter kurser og koordinering af efteruddannelse. 1

2 Følgende nye rammer for efteruddannelse er udarbejdet for det kommende skoleår: Rammer for efteruddannelse SGHF i skoleåret Kompetenceudviklingsbehovet drøftes på de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og medarbejderen undersøger relevante kursusmuligheder. SG har pt særligt fokus på fgl. pædagogiske områder: it-anvendelse, skriftlighed, samarbejde samt tværfaglighed. Der budgetteres med timer op til 4 kursusdage pr. fuldtidsansat lærer i skoleåret til intern og/eller ekstern kursusaktivitet. Der er mulighed for udenlands kursusaktivitet Kurser, konferencer mv. bevilges bl.a. under hensyntagen til skolens kalender. Således kan kursusansøgninger i perioder med højt aktivitetsniveau på skolen (forældrearrangementer, vejledningsperioder o.l.) afvises af planlægningshensyn. Foredragsrækker, Åbent Universitet, kunstmesser og lignende betragtes i denne sammenhæng ikke som kursusaktivitet. Interne faglige aktiviteter og vidensdeling i faggrupperne betragtes som fælles forberedelse. Ansøgningsblanket indsendes senest 3 uger inden kurset til kursusansvarlig leder, der ved bevilling sender blanketten videre i forhold til kalendertilpasning, timetildeling m.m. Ad 2) MUS I skoleåret har skolen afprøvet et medarbejderudviklingssamtaleforløb fra firmaet MUSskema med henblik på en videreudvikling af skolens MUS-koncept. To ledere afprøvede i efteråret 2012 konceptet på en udvalgt gruppe af lærere med efterfølgende evaluering blandt disse, i ledelsen samt i skolens samarbejdsudvalg. Testfasen tilbyder en fast spørgeramme, der skal besvares inden samtalen med såvel kvantitative som kvalitative spørgsmål. Konceptet rummer mulighed for konkrete opfølgningsaftaler med medarbejderen, som der mindes om via automatisk udsendte mails på fastsatte datoer. De mål, der fastlægges til selve medarbejderudviklingssamtalen indskrives i en database således at der skabes mulighed for et samlet overblik. Strukturen rummer mulighed for samlet overblik over medarbejderstabens udviklingspotentiale via grafisk visning. Evalueringen af testforløbet blandt ledelse og medarbejdere viser, at systemet er for tungt til skolens måde at håndtere MUS på, hvor skolens visionspunkter samt overværelse af undervisningen er centrale elementer. Lærersiden i samarbejdsudvalget var ikke begejstrede for omfanget af spørgeskemaet og det store antal af kvantitative spørgsmål, ligesom lærersiden ønskede at pædagogik og (overværelse af) undervisningsmodulet var bærende for samtalen. Derfor udarbejdede ledelsen et nyt spørgeskema med fokus på skolens visionspunkter. Ledelsen insisterede også på at overværelse af undervisningen lå som en naturlig optakt til medarbejderudviklingssamtalen. Spørgeskemaet blev efterfølgende godkendt i samarbejdsudvalget og anvendt ved samtlige medarbejderudviklingssamtaler i foråret Ledelsens OK13-arbejde i foråret betød at flere ledere skubbede deres medarbejdersamtaler til efteråret Således blev der samlet afholdt 30 MUS, hvoraf der blev overværet undervisning som optakt til samtalen i 28 tilfælde. Ad 3) Se bilag med strategi og plan for modtagelse af nye kolleger. Strategien er ikke forelagt bestyrelsen. 2. Skolen vil forbedre uddannelsesniveauet i det sydfynske område 2

3 Der skal udarbejdes et idékatalog for, hvorledes samarbejdet med områdets grundskoler kan udvikles. Idékataloget skal ligge klart senest foråret Som opfølgning på rektors besøgsrunde i 2011/12 skal der indgås mindst 2 konkrete samarbejdsaftaler med områdets grundskoler i 2012/13. Der skal afholdes mindst ét efteruddannelsesarrangement for grundskolelærere på gymnasiet. Ad 1) Arbejdsgruppen omkring folkeskolesamarbejdet færdiggjorde idekataloget i efteråret 2012, så det lå klar på skolens hjemmeside ultimo 2012 og kunne medbringes på de efterfølgende besøg på områdets folkeskoler. Kataloget rummer mange og forskelligartede aktiviteter indenfor en lang række af skolens fag. Der er fokus på elev-elev-mødet med lærersamarbejde som en vigtig del af den konkrete planlægning. Ad 2) Skolens ledelse genbesøgte alle interesserede folkeskoler i foråret 2013 og deltog i møder for udskolingslærere. Der er indgået konkrete samarbejdsaftaler med tre skoler, Nymarkskolen (otte 7. klasser til GPS-løb indenfor naturvidenskab, otte 9. klasser i samfundsfag, skolens 9. klasser i fransk samt Kierkegaardforløb), Rantzausminde Skole (fire 7. klasser til GPS-løb indenfor naturvidenskab, fire 8. klasser i forløb omkring krop og sundhed, fire 8. klasser i projekter indenfor sprogfag) og Haahrs Skole (to 10. klasser til GPS-løb indenfor naturvidenskab, samarbejde i tysk med udvalgte elever, samarbejde i matematik, samt et forløb i religion, som er under planlægning) Ad 3) Der er afholdt to efteruddannelsesforløb for grundskolelærere på gymnasiet. Et efteruddannelsesforløb over fire eftermiddage inden for IBSE (Investigation based Science Education) samt et forløb omkring datafangst indenfor naturvidenskabelige fag, hvor skolen stillede med oplægsholdere fra både matematik, fysik, kemi, biologi, bioteknologi og geografi. 3. Skolen vil skabe understøttende rammer for undervisningen Mindst 98 pct. af 1g-eleverne får opfyldt deres studieretningsønske i 12/13 Der bliver maksimalt oprettet 2 klasser med blandede studieretninger i 12/13 90 pct. af de kommende elever i 3g og 2hf får opfyldt deres valgfagsønsker. Eleverne skal have svar senest den 15. februar Ad 1) Opfyldelse af studieretningsønske Af 362 har 355 elever har fået opfyldt deres 1. prioritet (98,07 pct.). Eleverne er informeret om studieretningsdannelsen på Fronter 7/12-12, og individuelt på Lectio for dem der skifter klasse (i alt 18 elever). Ad 2) Blandede studieretninger Der er oprettet 13 klasser, og heriblandt 2 klasser med blandede studieretninger: 1c: Græsk-Latin / Engelsk A-Spansk A-Psykologi B / Engelsk A-Tysk A-Filosofi B 1m: Musik A-Engelsk A-Drama B / Musik A-Engelsk A-Mediefag B Ad 3) Valgfag i 3g og 2 hf Eleverne i 3g og 2hf har haft i alt 721 valg af valgfag: 693 valgfagsønsker er opfyldt, dvs. 96 pct. 20/1-13: orientering om første valgtal og stillingtagen til holdoprettelse 9/2-13: udmelding til elever og lærere om de endelige valg 3

4 4. Skolen vil deltage aktivt i at styrke fødekæden til de teknisknaturvidenskabelige uddannelser SVENDBORG Det høje deltagerantal fra 11/12 (ca. 400 folkeskoleelever) ved skolens årlige naturvidenskabsfestival skal forhøjes i 2012/13. Svendborg Kommune er i gang med at udarbejde en science-strategi for kommunen. Gymnasiet skal deltage aktivt i dette arbejde, samt sætte tydelige fingeraftryk i den endelige strategi. SG & HF indgår i 2012/13 konkrete samarbejdsaftaler med Teknisk Fakultet, SDU og med UC Lillebælt. Ad 1) Deltagerantallet for skoleårets naturvidenskabsfestival var på over 600 tilmeldte elever. En betragtelig forøgelse som blandt andet skyldes, at der i slutningen af skoleåret blev afholdt et optaktsmøde for grundskolelærere, hvor planlægning af festivalens elevfremlæggelser var i centrum. Grundskolelærerne var således klædt fagligt på til på egen skole at arbejde med elevdemonstrationerne og fremlæggelser som skulle fremvises på festivaldagen på gymnasiet. Ad 2) Svendborg Gymnasium & HF har været en central medspiller i udarbejdelsen af Svendborg Kommunes Science strategi som var færdig i foråret Skolen deltog i arbejdsgruppen med både en leder og en lærer og deltog med begge i samtlige arbejdsmøder. Der er tydelige aftryk omkring overgangsarbejde i den endelige strategi og gymnasiets oversigt over naturvidenskabelige folkeskoleaktiviteter fra aktivitetskataloget udgør en stor del af Svendborg Kommunes Science strategi. Ad 3) På mødet d. 21. maj 2013 mellem regionens gymnasier og UC Syd og UC Lillebælt blev der fremlagt forslag til samarbejder mellem såvel UC Lillebælt som UC Syd og de almene gymnasier i Region Syd. Hermed er der nu mulighed for et formaliseret samarbejde med gymnasiet og UC Lillebælt; en decideret aftale er ikke indgået. Der er indgået aftale med Det tekniske Fakultet og SG & HF. 5. Økonomisk/administrative mål Udgift til lønsystem. I øjeblikket er skolen tilknyttet den store pakke hos Silkeborg Data. Løn- og personalemedarbejderen skal i løbet af 12/13 opnå et fagligt niveau, der sikrer, at vi senest per 1/1-14 kan overgå til lille pakke. Denne overgang vil sikre en besparelse på ca kr. årligt. For at kunne overgå per 1/1-14 skal den store pakke være opsagt per 31/ I forbindelse med resultatlønskontrakten for 11/12 udarbejdede skolen en budgetanalyse med en række provenumål, som er sammenfattet i nedenstående tabel: Provenu Adm. udgift IT Timestyring Forsyning Renteudgifter I alt

5 Målet for indeværende kontrakt er, at ovenstående mål afspejles i budgettet for 2013, samt at det i forbindelse med delregnskab for juni måned ( halvårsregnskab ) kan godtgøres, at målene er nået fsva de første 6 måneder af Ad 1) Skolen har nu opsagt den store pakke hos Silkeborg Data per 1. januar Og der er i efteråret 2013 planlagt et uddannelsesforløb for skolens lønmedarbejder, således at overgangen kan implementeres så gnidningsfrit som muligt. Ad 2) Provenumålene er indarbejdet i budgettet for 2013 og BO-år. Ved halvårsregnskabet (inkl. juli måned) ligger de samlede udgifter til administration og ledelse 0,1 mio. kr. over det budgetterede, og målet er således ikke til fulde opnået. Holder udviklingen ligger besparelsen på ca kr. mod målet på kr. Men der er altså stadig tale om en besparelse (ca. 10 pct.), det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige om målet på hele budgetåret bliver indfriet. Ekstrarammen 6. Skolens lave frafald skal fastholdes Gennemførselsprocenten var i 2011 (årsregnskab) 89,4 pct. Målet er en fastholdelse (+/- 1 pct.) af denne procentsats. Falder den mellem 1 og 3 pct. er målet 2/3 opfyldt. Falder den mellem 3 og 5 er det 1/3 opfyldt. Et yderligere fald medfører at målet ikke er opfyldt. Skolens arbejde med tiltag der sikrer et lavt frafald skal udvikles yderligere. Der skal ligge en samlede beskrivelse af skolens tiltag, som præsenteres for og drøftes med bestyrelsen i foråret Ad 1) Gennemførselsprocenten er steget, således fremgår det af skolens årsrapport for 2012 at gennemførselsprocenten for den årgang der dimitterede i 2012 var 92,2 pct. Ad 2) Nedenstående tiltag skal sikre et lavt frafald på skolen. De fleste af aktiviteterne er nye mens enkelte er afprøvet men videreudviklet i dialog med faglærere, læsevejledere og studievejledere i 2012/2013: 1. Udbud af støtteinitiativer: AMX og BMX for både 2g og 3g elever Obligatorisk skriveværksted for elever med manglende afleveringer af skriftlige opgaver med lærerbemanding Skriveværksted i perioder med elevernes større skriftlige opgaver Studiecafe med elevbemanding 2. Afprøvning af mentorordning på stx, hvor elever med særlige behov/udfordringer tilbydes samtaler i op til 10 timer med en studievejleder eller en lærer som hjælp til at komme videre i en vanskelig situation 3. Indførelse af screeninger af elevernes læse/stave-kompetencer i 1.klasserne for tidligt at kunne sætte ind overfor elever med disse sproglige vanskeligheder. 4. Udvidet samarbejde med studievejlederne, hvor der er særligt fokus på at sætte tidligt ind overfor elever med begyndende fravær 5. Indførelse af skriftlighedsdage hvis formål er at styrke elevernes skriftlighedskompetencer 6. Ansættelse af dyskalkuli(talblind)-vejleder 7. Ekstra ressourcer til læsevejledning 5

6 8. Deltagelse i netværk omkring ordblindeundervisning i Svendborg 7. Lærernes arbejdstid Lærerne skal være til stede på skolen mest muligt, således at eleverne kan trække på lærernes kompetencer, også uden for den ordinære undervisningstid. Målet er at mindst 5 pct. af elevtiden i 1g og 1hf omlægges til vejledning i det skriftlige arbejde. I 2012/13 skal fælles forberedelse af større undervisningsforløb gøres obligatorisk og skemalægges samt indgå i lærernes ordinære forberedelsestid. Ad 1) Omlagt elevtid til vejledning: Grundforløbet i 1g: 1 ugentligt studiemodul er indlagt i elevernes skema (ca. 15 moduler i hver klasse): Studievejleder/læsevejleder anvender 3-4 af disse. Øvrige ca studiemoduler bemandes med en lærer fra klassens team. Heraf går min. ét modul til lærernes fokus på klassens læringsmiljø. Resten af studiemodulerne (ca. 10) er til brug for elevernes arbejde med såvel læselektier som skriftlige lektier. Skønsmæssigt bruges ca. 1/3 af disse til elevernes arbejde med skriftlighed (= ca. 3-4 moduler = ca. 5 timer) Studieretningsforløbet i 1g: Èt ugentligt modul er indlagt i skemaet til frivillig anvendelse af lærerne til omlægning af elevernes skriftlige arbejde til skriftlighed med vejledning. Anvendelsen af modulerne er opgjort på basis af Lectio-skemaet: Gns. anvendelse: 6 moduler pr. klasse = 9 elevtimer anvendt til omlagt skriftlighed. 1g samlet: Omlagt elevtid: 14 elevtimer af total ca. 200 elevtimer = 7 pct. I HF opereres med studieværkstedslektioner, der primært anvendes til skriftligt arbejde (elevtid). I 1.hf er på årsplan skemalagt 1 studieværkstedslektion ugentligt svarende til situationen i 1.g. Her udgør studieværkstederne ca. 32 lektioner svarende til 40 elevtimer. Ud fra evalueringer af studieværkstederne anvendes ca. 50 pct. af disse struktureret som omlagt elevtid, hvilket svarer til ca. 10 pct. omlagt elevtid. Der er en stor pædagogisk gevinst ved at have en eller to lærere knyttet til værkstedslektionerne, da problemer med blot at komme i gang og med at strukturere skriftlige opgaver løses godt ved hjælp af disse lektioner, frem for at modtage ufuldstændige opgaver, der evt. skal genafleveres. I 2. HF er antallet af studieværkstedslektioner mindre, men med samme indhold. Omlagt elevtid er her af størrelsesordnen 5-6 % svarende til et studieværksted hver anden uge. Ad 2) Fælles forberedelse Tiltag med rammesætning af obligatorisk fælles forberedelse: 1. I forbindelse med hvert AT-forløb i skoleåret blev der i lærernes skema indlagt obligatorisk AT-infomøde + tid til fælles forberedelse for de involverede lærere + AT-koordinator. Møderne blev lagt i Lectio-skemaet til obligatorisk tilstedeværelse og som del af lærernes ordinære forberedelsestid. 2. I forbindelse med SRP afholdtes fælles indledende/forberedende møde for alle SRP-vejledere med orientering om læreplan og regler for vejledning samt med overvejelser ang. udarbejdelse af opgaveformuleringer med de af ministeriet anbefalede spidsformuleringer for at sikre ensartet forberedelse til opgaven som vejleder. Mødet var del af lærernes ordinære forberedelsestid. 2a. Tilsvarende gør sig gældende i forbindelse med SSO i HF. 3. I forsøgsklasserne Studieretninger med kant arbejdes med ændret mødestruktur, herunder ændrede planlægningsmøder, som skal gøres mere fokuserede på samarbejdsforløb. Denne mødestruktur er indskrevet i teampapir for Kant-klasser. 6

7 4. I udviklingsprojektet Fokus på Fremmedsprog indføres i skoleåret en sprogdag (på den europæiske sprogdag d ) fælles for de sproglige studieretninger med to fremmedsprog i studieretningen. Lærernes forberedelse til denne dag var tilrettelagt som et skemalagt fælles forberedelse. Princip: en lille gruppe lærere planlægger fælles forløb for mange lærere, som kan spare forberedelsestid ved anvende den tilrettelagte plan. 8. Højere overgangsfrekvens Arbejdet med resultatlønskontrakten for 2011/12 viste, at overgangsfrekvensen fra folkeskolerne på Langeland til gymnasiet er markant lavere end tilfældet er for skolerne i Svendborg Kommune (se nedenstående tabel). Målet er at overgangsfrekvensen forhøjes betragteligt på sigt. Der måles på to planer: Frekvensen forhøjes allerede i 2013 med mindst et procentpoint i såvel 9. kl. og 10. kl. i forhold til 2012 Der skal udarbejdes en konkret plan for initiativer med sigte på at forhøje frekvensen på sigt. Uddannelsesvalg fordelt på klassetrin og kommune Svendborg Kommune Langelands Kommune STX HF STX HF 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl pct. 42 pct. - 6 pct. 7 pct. 32 pct. - 8 pct pct. 41 pct. - 4 pct. 9 pct. 35 pct. - 7 pct pct. 46 pct. - 3 pct. 8 pct. 27 pct. - 9 pct. 1. Neden for er tabellen over overgangsfrekvens ajourført med 2013-tal fra UU: Svendborg Kommune Langelands Kommune STX HF STX HF 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl. 9. kl. 10. kl pct. 42 pct. - 6 pct. 7 pct. 32 pct. - 8 pct pct. 41 pct. - 4 pct. 9 pct. 35 pct. - 7 pct pct. 46 pct. - 3 pct. 8 pct. 27 pct. - 9 pct pct. 47 pct. - 6 pct. 13 pct. 32 pct. - 4 pct. Som det fremgår af tabellen er overgangsfrekvensen til STX i Svendborg kommune stort set uændret. Dvs. at der fortsat er en relativ beskeden overgang fra 9. klasse, men at overgangen fra 10. klasse er høj. Overgangen til hf er til gengæld steget betragteligt, og dette synes altså ikke at være sket på bekostning af overgangen til stx. 7

8 Til gengæld er overgangsfrekvensen til STX fra Langeland steget betragteligt. Den er fortsat ikke på niveau med Svendborg, men en fremgang på 5 pct.-point fra såvel 9. klasse som 10. klasse må siges at være tilfredsstillende. Fremgangen i 10. klasse synes dog til dels at være sket på bekostning af overgangen til hf. Således er den samlede overgangsfrekvens til stx+hf uændret efter 10. klasse (36 pct.). Men netto (for klasse) er der altså tale om en samlet fremgang fra Langeland til SG. Den konkrete plan for at fortsætte stigningen i overgangsfrekvensen fra Langeland er at sikre at såvel lærere og elever fra Ørstedskolen kender til gymnasiets tilbud. Kataloget med folkeskolesamarbejdsmuligheder blev umiddelbart efter færdiggørelsen sendt til skolens ledelse og videresendt til alle lærere på skolen. Ved kontakt til Ørstedskolens pædagogiske konsulent indenfor pædagogisk IT og naturfag blev lærere i de naturvidenskabelige fag opfordret til at afprøve de tilbudte aktiviteter allerede i foråret 2013 som et særligt tilbud til denne skole. Efterfølgende afholdt Svendborg Gymnasiums ledelse oplæg på et møde i foråret 2013 for udskolingslærere på Ørstedskolen. Her blev alle igangværende initiativer præsenteret sammen med Svendborg Kommunes Sciencestrategi og SG s efteruddannelsestilbud til grundskolelærere ligesom det kommende skoleårs naturvidenskabsfestival blev annonceret. Status er at Ørstedskolen med lærere har deltaget på begge efteruddannelsestilbud i foråret og formødet om naturvidenskabsfestivalen. Endelig er skolen tilmeldt med flere klasser til efterårets naturvidenskabsfestival. Udviklingen følges over de kommende år, men allerede nu ser det ud til at initiativerne på sigt vil have positiv indflydelse 8

9 Bilag: Strategi for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til Svendborg Gymnasium og HF Fastholdelse af og fortsat udvikling af SG og HF som den gode arbejdsplads - Dialogbaseret ledelse - Godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø - Gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder Udbrede kendskabet til Svendborg Gymnasium og HF som en attraktiv arbejdsplads - Understøttende modtagelse af nye kolleger - Understøttende modtagelse af og tilrettelæggelse af forløb for gymnasiepraktikanter fra SDU - Understøttelse af lærernes udadvendte aktiviteter, hvor den pædagogiske udvikling på SG og HF er i fokus Fastholdelse og udvikling af SG og HF som den gode arbejdsplads Dialogbaseret ledelse Godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø SU: Høj grad af medarbejderindflydelse på fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø, indflydelse på udformning af MUS- og GRUS-koncept. Disse tiltag evalueres hvert år i SU SKU: Skoleudvalg med 6 lærerrepræsentanter der sammen med elevrepræsentanter er sparringspartner for ledelsen ved månedlige møder, hvilket giver høj grad af indsigt og medindflydelse på beslutninger. Oprettelse af ad hoc-grupper med lærer- og ledelsesdeltagelse efter behov, fx ved implementering af overenskomst og fastlæggelse af udbud af studieretninger og valgfag. MUS/GRUS: MUS afholdes hvert år og GRUS hvert andet. MUS: I forbindelse med MUS overværer lederen undervisningen, så samtalen kan fokusere på lærerens kerneydelse, undervisning, samt på pædagogik GRUS: GRUS har fokus på status i faggrupperne indenfor skolens pædagogiske og didaktiske indsatsområder. Projektledelse: Arbejdsmiljørepræsentant: Udover de to ordinære arbejdsmiljørepræsentanter har skolen en model med en arbejdsmiljørepræsentant med fokus udelukkende på det psykiske arbejdsmiljø. Denne AMR er tilknyttet SU i alle sager vedr. det psykiske arbejdsmiljø og sparrer med tillidsrepræsentanten og ledelsen i disse sager. Psykologordning: Skolen har etableret en ordning, hvor medarbejdere kan konsultere en psykolog og få op til tre arbejdsgiverbetalte konsultationer i sager, der ligger på grænsefladen mellem arbejds- og privatliv. Skolens psykolog indgår i GL s psykologordning, således at medarbejdere kan fortsætte konsultationer hos samme person i tilfælde af en længere konsultationsrække. Skolen har i SU-regi vedtaget af udføre medarbejdertrivselsundersøgelse hvert andet år, en undersøgelse, som udelukkende har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. (Det fysiske arbejdsmiljø kører som særskilt proces). Målet er at holde nuværende niveau, som er over 9

10 Personalepleje Gode udviklingsmuligheder SVENDBORG gennemsnittet for sektoren. IT-strategi: Veludstyrede klasseværelser Bevilling af IT-udstyr til lærerne efter den enkeltes behov for at understøtte undervisningen, herunder udskiftning af bærbar computer hvert 4 år. Fast ITC-Fyn-supporter på skolen hver dag Pædagogiske IT-ressourcepersoner i faggrupperne Interne it- workshops efter ønske. Arbejdspladser til forberedelse: Der er etableret 36 nye arbejdspladser hvoraf to lokaler er stillerum. Endvidere er lærerværelset udvidet. Personaleforening Julegaver Fejring af skolens fødselsdag Mange sociale arrangementer som støttes af skolen 4-5 årlige personalefester Efteruddannelse: SG & HF skal være en arbejdsplads med gode kompetenceudviklingsmuligheder indenfor skolens indsatsområder samt indenfor de faglige og pædagogiske områder, den enkelte medarbejder efterspørger. 4 kursusdage forlods afsat til hver enkelt lærer med mulighed for yderligere ved egenfinansiering af tid. Interne workshops om forskellige temaer efter ønske og forslag fra udvalg: AT, AP, IT, HF-pædagogik, Skriftlighed. Udviklingsprojekter Internationalt udsyn med international kompetenceudvikling indenfor de seneste tre år efterfulgt af genåbning af muligheden for faglige udlandskurser Udbrede kendskabet til Svendborg Gymnasium og HF som en attraktiv arbejdsplads Modtagelse af nye kolleger Gymnasiepraktikanter Udadvendte læreraktiviteter Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid Skolens særlige velkomstforløb følges for alle ansættelsesforløb. Se bilag. (oversigten vedlægges) Gymnasiepraktikanter fra universiteter kan indgå i 4 ugers praktik, hvor man følger en eller flere lærere og evt. selv underviser. Der er udarbejdet særlig velkomstmappe og der afholdes velkomstmøde med uddannelseschef efterfulgt at møde med de udpegede tutorer Lærernes udadvendte aktiviteter som fx oplægsholdere på konferencer og kurser, masterstuderende, tilsynsførende ved pædagogikum, censorer og medlemmer af faglige foreninger støttes, således at kolleger udenfor vores eget lokalområde får indtrykket af SG & HF som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads. Ingen tvungen tilstedeværelse Fast skema for den kommende to-ugers periode 10

11 11 SVENDBORG Bilag: SG & HF s plan for modtagelse af nye kolleger Ansættelsessamtale Rundvisning på skolen af en fagkollega Ansættelsesudvalg bestående af rektor, personaleansvarlig uddannelseschef + en kollega fra hvert af de involverede fag. Introduktion til skolen med mulighed for introduktion til kulturen i faggrupperne og det sociale miljø på skolen. Skolestart Tutorordninger Pædagogisk guide Opsamling og information om lønseddel m.m. Biblioteket Indbydelse til møde inden sommerferien med alle nyansatte: Præsentation af de nyansatte, TR, ledelse og kursusledere. Der gives nogle få praktiske oplysninger og uddeles velkomstmappe Socialt samvær ved en let servering. Indbydelse til deltagelse i faggruppemøder inden sommerferien Indbydelse til deltagelse i skolens sommerfrokost Tutorerne bedes kontakte de nyansatte forud for mødet. Første dag efter sommerferie: Møde med uddannelsesledere m. præsentation af administrationen, IT-hjælp, m.m. Møde med tutorer: Indhold ifølge beskrivelse af tutorordningerne. Vigtigt at næste møde mellem tutor og den nyansatte aftales. Tutorordningen fokuserer på de praktiske udfordringer inden for faggruppernes arbejde, ligesom den nyansatte inviteres til at overvære undervisningsmoduler hos tutoren. Tutorernes rolle er beskrevet og vedlagt den nyansattes velkomstmappe. Nye årsvikarer uden pædagogikum tildeles en pædagogikum-kursusleder som pædagogisk guide, som vil stille sig til rådighed for at overvære undervisning med efterfølgende samtale og refleksion. Desuden kan den pædagogiske guide være behjælpelig med at arrangere aftaler om, at den nyansatte kan overvære undervisning hos erfarne fagkolleger. Eftermiddagsmøde i oktober: Hvordan har opstartsperioden fungeret? Møde med rektor, økonomichef og uddannelsesledere. Økonomichefen vil gennemgå lønseddel og principper for regnskab med årstimetal. Mini-kursus i anvendelse af skolens bibliotek og databaser samt præsentation af muligheder for samspil med bibliotekarerne i arbejdet med kvalificering af elevernes informationssøgning. Placeres i efterårssemestret.

12 Sociale arrangementer Kurser Opfølgning Eksamen Personaleforening Der afholdes et socialt arrangement for alle skolens ansatte en fredag i september måned. Vigtigt at alle deltager, og at arrangementet er rammesat således at det lægger op til samvær på kryds og tværs. Det tilstræbes at arrangementet afsluttes ca. kl af hensyn til småbørnsforældre. Nyansatte uden pædagogikum bevilges internatkursus om Elementær pædagogik. Nyansatte kan desuden i lighed med andre søge om bevilling af relevante efteruddannelseskurser. Nyansatte indbydes til en 3-mdr. samtale med uddannelsesleder/rektor for at evaluere ansættelsesstarten. Forud for sommerens eksamener afholdes et informationsmøde for kolleger med ingen eller kun sparsom eksamenserfaring, hvor praktiske forhold og regler om eksamen gennemgås. Skolen støtter personaleforeningens arrangementer, og nyansatte opfordres til at deltage i disse. 12

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: oktober 2014 Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11

Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Åge Weigelt Rektor Tlf.: 87 34 80 15 og 40101914 Mail: aaw@viby-gym.dk Overordnet ansvar for pædagogisk, administrativ og økonomisk ledelse over for bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 3-11-2014 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 Formål med kontrakten Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Dette er en opdatering af skolens organisationsplan pr. 1. august 2014. Det overordnede formål med organisationsplanen er at skabe en klar opgave- og ansvarsfordeling

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Til alle nye undervisere

Til alle nye undervisere Til alle nye undervisere Velkommen på Mercantec. Som ny underviser på Mercantec er der mange nye informationer, systemer og procedurer, som du skal være bekendt med. For at give dig en god og kvalitetsmæssig

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem kontrakten

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere