Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening"

Transkript

1 Vejledning om kompetenceudvikling 2006 Danmarks Apotekerforening Farmakonomforeningen Dansk Farmaceutforening

2 Indholdsfortegnelse Forord Kompetenceudvikling...4 Kompetence...4 Kompetenceudvikling Årlig udviklingsplan Udviklingsplanens indhold Konkrete uddannelsesaktiviteter...6 Efter- og videreuddannelse...6 Læring på jobbet...6 Eksempler på udviklingsplaner...7 Tidsplan...10 Skema til udviklingsplan Finansiering af kompetenceudvikling Udviklingssamtalen...11 Forberedelse...11 Medarbejderens kompetenceafklaring...11 Kompetenceafklaring i forhold til apoteket I forhold til apoteket I forhold til den enkelte medarbejder...12 Den gode dialog Opfølgning og justering...13 Hvis mistet MUS-samtale Yderligere inspiration...13 Bilag Bilag

3 Forord "Hvorfor endnu en vejledning?" kunne man spørge. Fordi der i allerhøjeste grad er behov for at sætte fokus på apotekets kompetenceudvikling. Apoteket oplever et stigende behov fra omverden om information og rådgivning om lægemidler. Apotekets kunder har flere og flere spørgsmål om deres medicin og brugen af den samtidig med, at kunderne indtager flere og flere forskellige slags medicin - det være sig lægemidler, naturlægemidler, helsekost osv. Kunderne får mange oplysninger og undertiden har de en stor viden om deres medicin, men al den information er svær at holde styr på. "Hvad er sandt og hvad er falsk og hvad betyder det i praksis for mig?" Sortering i viden, rådgivning og formidling er således centrale emner på apoteket og netop derfor er kompetenceudvikling på apoteket en nødvendighed. Apoteket skal være parat til at håndtere kravene fra kunderne, fra myndighederne og fra samfundet. Kompetenceudvikling er også nødvendigt i forbindelse med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. At kunne udvikle sig fortsat og i en ny retning og dermed oparbejde nye kompetencer, giver en stor arbejdstilfredsstillelse og lyst til at arbejde på apoteket. Denne øgede arbejdstilfredsstillelse åbner op for nye ideer og initiativer på apoteket som konkret kan komme apotekets kunder til gode eksempelvis i form af nye sundhedsydelser. Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Dansk Farmaceutforening har i forlængelse af de indgåede overenskomster 2005 ønsket at understøtte apoteksarbejdet med kompetenceudvikling og kompetencevedligeholdelse, hvorfor denne vejledning er kommet i stand. Denne vejledning er tænkt som en guide et inspirationshæfte i, hvordan man kan sætte konkrete handlinger bag apotekets vision.vejledningen indeholder også inspiration til en konstruktiv medarbejderudviklingssamtale, herunder hvilke overvejelser, man som medarbejder og som apoteker, bør gøre sig, inden samtalen gennemføres. Jo mere forberedt man er, jo længere når man med sin udvikling, hvilket i sidste ende kommer alle til gode, det være sig medarbejderen, apoteket og apotekets kunder. Vi ønsker dig god fornøjelse med din kompetenceudvikling! August 2006 Susanne Engstrøm Niels Kristensen Steffen Bager Farmakonomforeningen Danmarks Apotekerforening Dansk Farmaceutforening 3

4 1. Kompetenceudvikling Kompetence Kompetence er at kunne det, der er nødvendigt for at varetage arbejdsopgaverne på et højt kvalitativt niveau. Kompetence er måden at anvende sine kvalifikationer på, altså evnen til at løse en opgave. Kompetence opdeles traditionelt i faglig, personlig og social kompetence, hvor: Personlig kompetence er de egenskaber som har indflydelse på, hvordan man tackler, og udfører sit arbejde i det daglige. Om man for eksempel er rolig, har selvtillid, er analytisk, er initiativrig, omstillingsparat, fleksibel osv. Faglig kompetence er de kundskaber og færdigheder, som man bruger i sit job. Det er baseret på kvalifikationer, man har fået gennem uddannelse og gennem sit arbejde... Social kompetence knytter sig til en persons samarbejds- og kommunikationsevne, herunder evnen til at indgå i sociale relationer, opbygge netværk osv. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer hos medarbejderne. Ofte forbindes kompetenceudvikling kun med kurser, faglig opdatering og almen uddannelse. Men kompetenceudvikling foregår også i arbejdssituationen på arbejdspladsen og i fritiden. Mennesker udvikler sig, hver gang de prøver noget nyt. Når en medarbejders handleevner udvides kan man tale om kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er forøgelse, supplering eller forandring af medarbejdernes eksisterende kompetence. Der kan også være et behov for en fastholdelse af kompetencer, som man egentlig på et tidligere tidspunkt har tilegnet sig, men måske i en periode ikke har skullet anvende i praksis. Her kan et brush up - kursus være relevant. 2. Årlig udviklingsplan Ifølge overenskomsterne skal farmaceuter og farmakonomer have en årlig udviklingssamtale. Ordlyden i overenskomsterne er lidt forskellig, men indholdet er faktisk det samme. 4

5 Overenskomsten for farmaceuter 21, stk. 1: Enhver farmaceut har pligt til at holde sin faglige viden ajour gennem efteruddannelse. Apotekeren og farmaceuten skal i fællesskab udforme en plan for udvikling af farmaceuternes faglige og personlige kompetencer, herunder indholdet og omfanget af efteruddannelsen. Planen ajourføres i forbindelse med en årlig udviklingssamtale Overenskomsten for farmakonomer 17: Stk. 1. Farmakonomen skal have en løbende kompetenceudvikling, så farmakonomen kan udvikle sig fagligt og personligt og være rustet til en kvalificeret og effektiv løsning af apotekets fremtidige opgaver. Stk. 2. Farmakonomen har pligt til at holde sin faglige viden ajour. Apotekeren og farmakonomen opstiller ved en årlig udviklingssamtale gensidigt forpligtende udviklingsmål for farmakonomen. Udviklingsmålene kan aftales gennemført som efteruddannelse og/eller som læring på apoteket. Udgifter ved udviklingsplanens gennemførelse afholdes af apotekeren. Farmaceuter og farmakonomer har en overenskomstsikret ret til at deltage i et årligt betalt fagligt relevant efteruddannelseskursus. 3. Udviklingsplanens indhold Medarbejder og en leder fastlægger ved den årlige udviklingssamtale udviklingsmålene for medarbejderen, dvs. de kompetencer, som skal udvikles i løbet af året. Udviklingsplanen består af udviklingsmål plus de aftalte uddannelsesmæssige aktiviteter. Udviklingsmålene vil naturligt tage udgangspunkt i apotekets vision og apotekets fokusområder for det pågældende år. I forlængelse af udviklingsmålene aftales de uddannelsesmæssige aktiviteter, som skal gennemføres. Formålet med planen er at målrette medarbejderens kompetenceudvikling til gavn for medarbejderen, apoteket og apotekets kunder. Udviklingsplanen giver også en gensidig afstemning af forventningerne mellem medarbejder og leder. Udviklingsplanen kan indeholde en beskrivelse af Hvilke kompetencer medarbejderen skal udvikle i forhold til apotekets mål Hvad medarbejderen gerne vil lære og/eller blive bedre til. Udviklingsplanen skal indeholde udviklingsmål og forslag til, hvordan og hvornår målene nås. Når et udviklingsmål skal formuleres er det vigtigt at tænke visionært, men det er nødvendigt at formulere sig konkret. Udviklingsmål kan sættes for såvel faglig, personlig som social udvikling. Det vil ofte være relevant at formulere både endelige mål og delmål. 5

6 Et mål kan være resultat af en faglig udvikling, hvor det er klart og tydeligt, hvordan et mål er nået, fx undervisning i rygestop efter at have gennemgået et rygestopinstruktørkursus. 4. Konkrete uddannelsesaktiviteter Alt efter hvilke udviklingsmål, som lederen og medarbejderen aftaler, vil aktiviteterne være forskellige. Det anbefales, at udviklingsplanen også beskriver, hvilke aktiviteter, der skal iværksættes for at opnå målene. Det vil være relevant at angive anvarsfordeling, deadlines, finansiering samt hvilken konkret målopfyldelse, som kan forventes på apoteket, se skema for handlingsplan som bilag til denne vejledning. Der er en vifte af aktiviteter, der er relevante at overveje i forbindelse med indfrielse af et mål: en kortere eller længerevarende kompetencegivende uddannelse fx LIFuddannelsen, masteruddannelser eller moduler af en masteruddannelse et kursus af få dages varighed, fx Pharmakons lederkurser, faglige kurser, personlighedsudviklende kurser og/eller læring på jobbet deltagelse i netværk* Efter- og videreuddannelse Et uddannelsesforløb eller et kursus vil være relevant, hvor der er brug for at tilegne sig en specifik viden eller færdighed fagligt eller personligt. Hvis målet er at opnå en bredere vifte af færdigheder, kan det være relevant med et efteruddannelsesforløb eller et videreuddannelsesforløb. Inspiration hertil kan findes nedenfor under afsnit 8. Læring på jobbet Læring på jobbet er nærliggende, hvis målet er løsning af opgaver, som bedst løses i samspil mellem funktionsområder og kolleger. Det er ofte en effektiv form for kompetenceudvikling, fordi den kræver en aktiv handling og tager udgangspunkt i medarbejderens egne erfaringer. Den er bundet op på den kultur og strategi, der er på apoteket og foregår i apotekets virkelighed. Det kan være en udfordring i apotekets hverdag at finde den nødvendige tid til læring på jobbet, fordi alle har travlt med at løse de daglige opgaver og ikke samtidig kan overskue også at lære fra sig, blive oplært eller løse en opgave på en anden måde. *) Farmaceuter med end 65 timers ansættelse om måneden har ret og pligt til minimum én dag i kvartalet at arbejde i lokal netværksgruppe med andre farmaceuter jf. overenskomstens 9, stk. 3. Farmakonomer, der er souschefer eller filialledere, har ret til én årlig netværksdag med løn med andre souschefer og filialledere, jf. overenskomstens 17, stk. 3. 6

7 Hvis læring på jobbet er en aktivitet i en udviklingsplan forudsætter det, at arbejdet organiseres på en sådan måde, at den nødvendige tid hertil prioriteres. Vi har medtaget følgende eksempler til inspiration: Inspiration til læring-på-jobbet-aktiviteter Læring på jobbet kan ske på mange måder fx ved Nye og anderledes opgaver Overtage opgaven som områdeansvarlig Variation i arbejdsopgaver At blive kastet ud på dybt vand Udstationering på et andet apotek Vidensdeling Kollegial supervision Sparring Oplæring af kolleger Coaching Mentorordning Deltagelse i tværgående projekter Jobrotation Undervisningsopgaver Studiekredse, ERFA-grupper og netværk Eksempler på udviklingsplaner En udviklingsplan kan udformes på flere måder, og der kan være mange forskellige aktiviteter at vælge i mellem for at indfri et mål. Det er derfor ikke muligt at give en udtømmende opregning af alternativer. Vi har derfor valgt at medtage nogle eksempler, som kan illustrere, hvad en udviklingsplan kan indeholde. Vi håber, at eksemplerne kan give inspiration for dialogen under udviklingssamtalen. Eksempel 1 Udviklingsmål: NN skal overtage ansvaret for logistikfunktionen pr. 1. oktober 200X. 7

8 Eksempel 2 Udviklingsmål: NN skal øge sin faglige viden om sygdommen diabetes, diabetesmedicin og blodsukkerapparaterne, så hun er i stand til at gennemføre blodsukkermåling med kunden og være teknisk ekspert på blodsukkerapparaterne inden nov. 200Y Uddannelsesaktivitet: Deltagelse i aktuelt kursus om sygdommen diabetes og diabetesmedicin på Pharmakon inkl. test Opnå praktisk kendskab til eksisterende blodsukkerapparater og anvendelse af dem Besøg på lokalt diabetesambulatorium på sygehuset Konkret målopfyldelse: Bestå testen i forbindelse med kurset Undervise personalet i korrekt brug af blodsukkerapparaterne Afholde 2 demodage året om korrekt brug af blodsukkerapparaterne over for kunderne Tilbyde blodsukkermåling 2 dage om året over for kunderne på apoteket med henblik på screening af type 2 diabetes. 8

9 Eksempel 3 Udviklingsmål: NN skal inden for det næste halve år forbedre sin rådgivning af apotekets ældre polyfarmacipatienter. Uddannelsesaktivitet: NN skal gennemføre Pharmakonkurset Lægemidler til ældre incl. test Simulationsspillet Klinisk efteruddannelse Kommunikativ efteruddannelse Konkret målopfyldelse: Bestå testen i forbindelse med kurset på Pharmakon I en fastsat tidsperiode på 14 dage opfange 10 ældre polyfarmacipatienter i skranken og foretage nødvendige intervention under supervision af den fagligt ansvarlige farmaceut. Eksempel 4 Udviklingsmål: NN skal påtage sig rollen som rygestopinstruktør pr. 1. juni 200X. Uddannelsesaktivitet: NN skal Gennemføre rygestopinstruktøruddannelsen hos Kræftens Bekæmpelse Deltage som føl på et allerede eksisterende rygestopkursus i lokalområdet. Konkret målopfyldelse: Afholde 2 temadage på apoteket med gratis kuliltemåling til kunderne med tilhørende rådgivning om rygestop Tilbyde 5 større virksomheder i lokalområdet rygestopkursus på virksomheden Gennemføre et rygestopkursus for en virksomhed. 9

10 Eksempel 5 Udviklingsmål: NN ønsker at kvalificere sig til at blive apoteker. Uddannelsesaktivitet: Udarbejdelse af en karriereplan gældende for de næste 5 år med udgangspunkt i Lægemiddelstyrelsens vejledning om ansøgning om apoteksbevilling Kontakt til forfremmelseskonsulenterne Gennemgå kurserne: Apoteksøkonomi og Driftsøkonomisk analyse. Konkret målopfyldelse: Konkret karriereplan inden udløb af juli 200X Deltagelse i Pharmakonkurset: Apoteksøkonomi i år 200X Deltagelse i Pharmakonkurset: Driftsøkonomisk analyse i år 200Z Truffet aftale med forfremmelseskonsulenterne inden september 200X Tidsplan Eksempel 6 Udviklingsmål: NN skal være informations-/faglig ansvarlig på apoteket pr. 1. december. 200X. Uddannelsesaktivitet: Påbegynde Pharmakons kliniske videreuddannelse startende med det obligatoriske basismodul og bestå den efterfølgende test Gennemgå kommunikativ efteruddannelse Gennemgå uddannelsen MDM Konkret målopfyldelse Gennemfører kvalitetsmålingen: "Faglig vurdering" blandt alle faglærte personer på apoteket, herunder vurdering af resultatet samt foreslå eventuelle faglige tiltag til styrkelse af apotekets faglige rådgivning. Målingen skal gennemføres inden 1. maj 200Z. Tidsplan 10

11 Der skal lægges en tidsplan for udviklingsplanens gennemførelse. Som udgangspunkt bør målene være realiseret inden for et år, men hvor et længere uddannelsesforløb er nødvendigt, kan tidsplanen strække sig ud over et år. Skema til udviklingsplan Som bilag til denne vejledning er der et medtaget et skema til brug for udviklingsplanen. Skemaet vil også være at finde på foreningernes hjemmesider. 5. Finansiering af kompetenceudvikling De aktiviteter, der indgår i udviklingsplanen skal finansieres af apotekeren. Hvis en aktivitet ikke skal betales af apotekeren, skal det udtrykkeligt fremgå. I forbindelse med udarbejdelse af en udviklingsplan kan der drøftes aktiviteter, som medarbejderen selv ønsker at iværksætte og som kan øge den faglige, personlige eller sociale kompetence. Det kan være aktiviteter, der foregår i fritiden. Sådanne aktiviteter betales af medarbejderen selv, men hvis kompetencen er relevant for apoteket er der ikke noget til hinder for en aftale om, at apotekeren helt eller delvist finansierer aktiviteten. I overenskomsterne er der mulighed for at søge om finansiering af visse uddannelsesformål og projekter. For farmaceuternes vedkommende i uddannelses- og udviklingsfonden, U2F, og for farmakonomernes vedkommende i henholdsvis uddannelsesfonden og i udviklingspuljen. Nærmere oplysninger herom findes på foreningernes hjemmesider. 6. Udviklingssamtalen Det er ikke tanken, at der skal finde en selvstændig udviklingssamtale sted om komptenceudvikling. Det anbefales, at udviklingssamtalen indgår som en del af medarbejderudviklingssamtalen (MUS-samtalen). På findes der under apoteksdrift forskelligt vejledningsmateriale om MUS-samtaler. Forberedelse Det er vigtigt, at såvel medarbejder som leder forbereder sig på drøftelsen af kompetenceafklaring og kompetencebehov inden MUS-samtalen. Medarbejderens kompetenceafklaring Medarbejderen skal danne sig et overblik over egne kompetencer i forhold til sin nuværende arbejdssituation og stillingsbeskrivelse. Dernæst skal medarbejderen overveje de eventuelle ønsker, som medarbejderen har til andre opgaver. Hvad er jeg god til? Hvad vil jeg gerne blive endnu bedre til? Har jeg haft fuldt udbytte er min efteruddannelse hidtil? 11

12 Har jeg brug for et yderligere tiltag for at kunne anvende min viden i praksis? Hvilke nye opgaver eller funktioner vil jeg gerne påtage mig på kort eller langt sigt? Hvor befinder jeg mig karrieremæssigt om år? I forbindelse med forberedelsen kan det være en god ide at drøfte sine overvejelser med sine kolleger, tillidsrepræsentanten eller sin forening. Kompetenceafklaring i forhold til apoteket Lederen skal i sin forberedelse både vurdere den enkelte medarbejders og apotekets behov for at danne sig et overblik over udnyttelsen af apotekets ressourcer. - I forhold til apoteket Har apoteket de kompetencer, der er nødvendige? Hvilke kompetencer er nødvendige at tilføre? Hvilke kompetencer er nødvendige at tilføre om år af hensyn til apotekets udvikling? - I forhold til den enkelte medarbejder Har medarbejderen de nødvendige kompetencer i forhold til nuværende arbejdsopgaver? Skal medarbejderen varetage nye opgaver? Hvilke kompetencer mangler? Hvordan harmonerer medarbejderens behov med apotekets behov? Den gode dialog Medarbejderens og lederens forberedelse danner grundlaget for drøftelse af udviklingsplanen. Dialogen skal være åben og fordomsfri, så både medarbejderens og lederens synspunkter, ønsker og forslag til initiativer kommer frem. Det er vigtigt, at både leder og medarbejder forholder sig aktivt til uddannelsesog udviklingsønsker og sikrer, at aftaler herom bliver ført ud i livet. Præmisserne for udviklingsmulighederne skal være tydelige, og der skal være klarhed over gensidige løfter, og begge parter skal sørge for, at løfterne bliver indfriet. Det anbefales, at udviklingsplanen nedfældes i slutningen af MUS-samtalen. Det vil sige, at begge parter skriver under på de fælles mål, og midlerne til at nå målene. Hvis der er løse ender for eksempel med hensyn til kursus/uddannelsesstart og 12

13 andre praktiske hensyn, så må der aftales en ansvarsfordeling, så disse bringes i orden. 7. Opfølgning og justering Medarbejderen og lederen holder i årets løb løbende kontakt om kompetenceudviklingen og punkterne i udviklingsplanen, så der kan følges op. Ved den årlige MUS-samtale skal den seneste udviklingsplan drøftes og revideres. Lederen og medarbejderen vurderer sammen hvilke mål, der er nået. Hvis et mål er nået udgår det af planen. Hvis et mål ikke er nået efter udviklingsplanen skal det drøftes om det fortsat er aktuelt eller om det skal overføres til udviklingsplanen for næste år. Ligesådan skal de mål drøftes som ikke er nået og årsagen hertil. Årsagerne kan fx være, at det nødvendige kursus ikke har været tilgængeligt i årets løb, at udviklingen har gjort, at målet ikke længere er relevant eller at målet har været for ambitiøst. Medarbejder og leder bør ligeledes drøfte virkningen af de forskellige læringsformer for kompetenceudvikling, som man har gjort brug af. Uanset om der har været tale om en ekstern efteruddannelsesaktivitet eller læring på jobbet, skal aktiviteten vurderes. Kvaliteten af aktiviteten som sådan skal vurderes umiddelbart efter kurset for at undgå at ressourcerne spildes på et lignende i fremtiden. Selv om aktiviteten har været af god kvalitet, skal det vurderes om medarbejderen fik tilstrækkeligt ud af det, og om der skal følges op på anden måde. Når en medarbejder har opnået nye kompetencer og derved har påtaget sig nye opgaver, kan det være relevant at drøfte om stillingsbeskrivelsen skal ændres. Hvis mistet MUS-samtale Det er særligt vigtigt med opfølgning overfor ansatte, som har været fraværende fra arbejdspladsen i en længere periode, for eksempel på grund af barsel, sygdom eller lignende. Når medarbejderen vender tilbage til arbejdspladsen, skal man tage dialogen om udviklingssamtalen så hurtigt som muligt, og ikke først vente til næste runde af medarbejderudviklingssamtaler. 8. Yderligere inspiration Yderligere inspiration til kompetenceafklaring kan findes på 13

14 og til efteruddannelse på

15 Bilag 1 Handlingsplan for år Stilling/områdeansvarlig Apotekets vision er Apotekets fokusområde i år er Udviklingsplan Uddannelse Budget Hvilke faglige kompetencer skal jeg arbejde med i år? Uddannelsesaktivitet Deadline Hvem er ansvarlig Anslået tidsforbrug Check 15

16 Bilag 2 Handlingsplanen på apoteket (internt og/eller eksternt) Konkret målopfyldelse Deadline Hvem er ansvarlig Anslået tidsforbrug Check Evaluering af uddannelsesaktiviteten og handlingsplanens forløb Evaluering Samlet konklusion Ansvarlig for evalueringen 16

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formålet med den årlige medarbejderudviklingssamtale er, at den skal understøtte personaleudviklingen til gavn for den enkelte medarbejder samt for THL som

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling. 05.31 O.11 50/2011 Side 1

Aftale om kompetenceudvikling. 05.31 O.11 50/2011 Side 1 Aftale om kompetenceudvikling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.31 Side 1 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Formål... 3 4. Hovedudvalget... 4 5. Udviklingsmål...

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Danmarks Pædagogiske Universitet. Kompetencestrategi

Danmarks Pædagogiske Universitet. Kompetencestrategi Danmarks Pædagogiske Universitet Kompetencestrategi Vedtaget i HSSIU 2006 1 Indledning...3 Kompetence og kompetenceudvikling....3 De generelle indsatsområder og strategiens målsætning...4 Implementering

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Udkast. Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P. Delpolitik Kompetenceudvikling

Udkast. Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P. Delpolitik Kompetenceudvikling Udkast Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P Delpolitik Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Assens Kommune Kompetenceudvikling - en forudsætning for vækst

Læs mere

MUS SKEMA. Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009.

MUS SKEMA. Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009. MUS SKEMA Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009. Velkommen til MUS Som forberedelse til din medarbejderudviklingssamtale

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem af både leder og medarbejder.

Læs mere

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU)

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Intern

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Karriereudviklingssamtalen

Karriereudviklingssamtalen Karriereudviklingssamtalen Denne guide indeholder inspiration til emner, der sætter fokus på konsulentens karriereudvikling: Konsulentens ønsker om bevægelse og karriereudvikling i tæt sammenhæng med organisationens

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet

Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet Udviklingssamtalen er: Den værdsættende samtale, hvor medarbejderen er den primære. Samtalen er baseret på dialog. Samtalen skal belyse og evt. justere: Medarbejderens

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Dette MUS-skema anvendes af både dig og din leder ved forberedelsen til din MUS-samtale. Formålet med MUS er: - at give den enkelte

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Kompetencestrategien på TH. LANGS HF & VUC

TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Kompetencestrategien på TH. LANGS HF & VUC Kompetencestrategien på TH. LANGS HF & VUC Kompetencestrategien er foldet ud gennem drøftelser af, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder skal bestride på THL. THL har defineret nogle nøglekompetencer,

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Behandlet af LSU: Strategisk kompetenceudvikling for TAP-k gruppen

Behandlet af LSU: Strategisk kompetenceudvikling for TAP-k gruppen Strategisk Kompetenceudvikling administrative medarbejdere på Ørsted DTU 1. Indledning Ørsted DTU skal gennem et udviklende og lærende miljø tiltrække, fastholde og udvikle engagerede og innovative administrative

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE Finansministeriet Aftale om kompetenceudvikling 2011 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 022-11 J.nr. 10-610-27 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig F O A F A G O G A R B E J D E Stå stærkt som TR 5 TR-løfter, der løfter dig De 5 TR-løfter Løfte 1 En aftale om dine TR-opgaver. Du og din afdeling indgår en klar aftale om, hvilke opgaver du løser nu,

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

MUS-SAMTALEN. AFHOLDELSE Der tages udgangspunkt i trekantens 4 hovedtemaer.

MUS-SAMTALEN. AFHOLDELSE Der tages udgangspunkt i trekantens 4 hovedtemaer. MUS-SAMTALEN FORBEREDELSE Før MUS-samtalen skal I forberede jer grundigt ud fra trekantens 4 temaer som giver mulighed for at komme omkring relevante emner, der er vigtige for både organisationen, lederen

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Samtale værktøj BALDERSBO

Samtale værktøj BALDERSBO Meningen med samtaleværktøjet er at give et forløb og vejledning i samtalen mellem lederen og medarbejderen. Det skal sikre, at I kommer hele vejen rundt om afdelingens udvikling og dit job. I vil formentlig

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling

Aftale om kompetenceudvikling Aftale om kompetenceudvikling KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. mål...

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

HK-kriterier for løntillæg

HK-kriterier for løntillæg HK-kriterier for løntillæg Kvalifikationstillæg Samarbejde Medarbejderen bidrager til et fremragende afdelingsmiljø gennem sparring med kolleger og coaching af (nye) kolleger. Medarbejderen yder en fremragende

Læs mere