Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen"

Transkript

1 Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S

2 Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige niveau de faglige kompetencer - og i hvordan børnene har det med sig selv og hinanden de sociale kompetencer. Faglige kompetencer er det, barnet kan i de forskellige fag og som er beskrevet i trinmålene for de respektive områder. De faglige kompetencer vurderes gennem de besluttede klasseprøver i dansk og matematik. Sociale kompetencer er det, barnet kan socialt sammen med andre og skal ses i sammenhæng med de faglige kompetencer. I evalueringen af Kulturskolen i foråret 2004 hed det blandt andet at det anbefales at udvide planen for evaluering af børnenes faglige niveau med en kvalitativ evaluering af børnenes sociale udvikling og Kulturskolens kulturelle dimension. Der bør udarbejdes et sammenhængende evalueringskoncept med henblik på at skabe læring for skolen som helhed og at sikre, at det enkelte barns særlige behov ses så tidligt i deres skoleforløb som muligt. Materialet om de sociale kompetencer er udviklet af Jelling Kommune i samarbejde med UdviklingsForum I/S. Det er sket i et metodeudviklingsforløb sammen med 20 lærere og pædagoger fra Jelling Kommunes to skoler Bredagerskolen og Kollerup Skole. Carsten Tromborg, ordførende direktør Jelling Kommune Hvad Materialet består af denne vejledning et dialogskema et statistikskema Disse sider er en vejledning til skolen om de skemaer, man skal bruge til dels at beskrive og dels at indsamle oplysninger om børnenes sociale kompetencer. Selve skemaerne finder man i de to skemaer: Dialogskema - Børns sociale kompetencer Statistikskema - Børns sociale kompetencer Dialogskemaet retter sig mod samtaler om det enkelte barn mellem hjem og skole. Statistikskemaet retter mod en selvstændig opgørelse fra skolens side af alle børnenes samlede sociale kompetencer. Hensigten med materialet er at styrke børnenes sociale kompetencer ved hjælp af dialog mellem skole og hjem. at give skolerne et redskab til samlet og under ét at evaluere børnenes sociale kompetencer med henblik på at forbedre skolens faglige og sociale miljø. 2 Jelling Kommune UdviklingsForum I/S

3 Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Materialet bygger på den forståelse, at børns sociale kompetencer grundlæggende handler om at kunne indgå i gensidige, givende og fremadrettede relationer med andre mennesker. at kunne udtrykke egne følelser og aflæse andres følelser. Kompetence kundskaber - færdigheder Kompetencebegrebet har de sidste 30 år udviklet sig fra et juridisk begreb til en helhedspræget beskrivelse og strategi for menneskelig udvikling. Begrebet hænger nøje sammen med læring. I modsætning til tidligere tiders idealer for opdragelsen i familien og i skolen findes der i dag ikke noget endemål for kompetenceudviklingen. Vi taler om livslang kompetenceudvikling gennem læring. Den gode kompetence og den gode læring kan ikke slås op i lærebøger. Derfor må man på den enkelte skole og i kommunen drøfte, hvilke kompetencer der er bedre end andre. Disse drøftelser skal naturligt finde sted mellem forældre, pædagogiske medarbejdere, ledelse, forvaltningsansatte og politikere. Kompetencer udgår fra den enkelte og har rod i kundskaber og erfaringer. Kundskaberne viser sig hos den enkelte på meningsplanet, der omfatter tiltro, selvværd, personlige perspektiveringer - og kundskaberne fremstår som en indre styrke og troværdig i de synlige færdigheder. Kompetencer viser sig i forbindelse færdigheder, der kan iagttages, måles og vejes. Kompetencer er populært sagt det de andre kan se, at jeg kan. Kompetencer/færdigheder kan trænes og læres og både nu og senere indgå som et parat og reflekteret handleberedskab. Social kompetence I begrebet social kompetence ligger, at barnet altid er i mange relationer til andre børn og voksne, og bag et barns sociale kompetence ligger der derfor også mange komplekse sammenhænge. Social kompetence kan således kun ses i sammenhæng med barnets livsvilkår i det hele taget. Det handler grundlæggende om at kunne indgå i gensidigt givende og konstruktive relationer med andre mennesker og om at kunne udtrykke sine egne følelser så vel som kunne aflæse andres følelser: Når vi for eksempel skal samarbejde, forhandle eller løse konflikter. En rig og udfoldet social kompetence medfører ofte, at barnet bliver inviteret inden for det vil sige inkluderet i fællesskabet, både i forhold til kammerater og voksne mens en begrænset social kompetence indebærer en risiko for, at barnet bliver udstødt - ekskluderet - fra nogle få eller flere af fællesskabets sammenhænge. I dagliglivet mellem børnene indbyrdes og mellem pædagogiske medarbejdere og børn er der en stadig bevægelse i inklusions- og eksklusionsmekanismer. Jelling Kommune UdviklingsForum I/S 3

4 Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Kendetegn på sociale kompetencer a) Inklusion og eksklusion Sociale kompetencer, der ofte leder til inklusion Nysgerrigt udforskende Initiativrigdom Fælles opgaveløser Sætte sig i andres sted Forstå andres behov Forstå egne behov Kommunikation Sociale kompetencer, der risikerer at lede til eksklusion Tilbageholdende og klæbende Aggressivt udadreagerende Relationer til andre børn: svært ved at etablere og fastholde venskaber, Svært ved at skabe og vedligeholde netværk Social position i fællesskabet: integration vanskelig Ukritisk opsøgende b) Dimensioner Social kompetence kan forstås i tre dimensioner, som igen kan forstås både under en inkluderende og en ekskluderende vinkel. Netværks- og relations dimension barnet udviser åbenhed og foretager sig konkrete handlinger for at danne og vedligeholde netværk, gøre disse produktive og arbejde i vidensdelende fællesskaber. Barnet har lyst og motivation til at indgå i netværk og danne relationer. Desuden har det evnen til at give og modtage i givende og forpligtende fællesskaber Vejlednings- og støtte dimension Barnet tager ofte initiativ til at hjælpe og støtte andre. Barnet er god til og viser interesse for konflikthåndtering og problemløsning. Kommunikations-dimension Barnet indgår i kommunikation med andre under anvendelse af mangfoldige både sproglige og kropssproglige færdigheder. Ovenstående bygger blandt andet på nedenstående referencer: Hermann, Stefan: Et diagnostisk landkort over kompetenceudvikling. Learning Lab Denmark, København, Jensen, Bente: Kompetence og pædagogisk design. Gyldendal Uddannelse, København Jelling Kommune UdviklingsForum I/S

5 Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Seks sociale kompetencer Ud fra en sammenfatning af ovenstående afsnit om kendetegn på barnets sociale kompetencer, bliver der i dette materiale gået ud fra, at de sociale kompetencer viser sig ved: A. Barnet er nysgerrigt undersøgende B. Barnet tager initiativer C. Barnet kan samarbejde D. Barnet lever sig ind i andre og deres følelser E. Barnet tager vare på sig selv F. Barnet kan kommunikere Til hvert af hovedpunkterne A - F er der i det følgende anført en række uddybende underpunkter. De skal ses som en inspiration til anvendelsen af dialogskemaet og det statistiske skema. Det enkelte barns sociale kompetencer afhænger som nævnt i meget høj grad af den sammenhæng, det enkelte barn konkret indgår i. Det er således ikke hensigtsmæssigt at opstille minutiøse trinmål for børnenes sociale udvikling og derfor er der ikke tale om mekaniske tjekskemaer. Jelling Kommune UdviklingsForum I/S 5

6 Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Følgende underpunkter til A-F er fundet vigtige: D. Lever sig ind i andre og deres følelser A. Nysgerrigt undersøgende drager omsorg for andre er nysgerrig efter at opleve noget nyt tager hensyn tør afprøve sine egne grænser udviser tolerance er nysgerrig efter at vide og forstå behersker nye situationer respekterer andre tilsidesætter egne ønsker uden at glemme sig selv kan vente på sin tur B. Initiativrig E. Tager vare på sig selv arbejder selvstændigt tager initiativer udviser hjælpsomhed bidrager aktivt siger sin mening deltager aktivt i undervisning tager ansvar for egne handlinger siger til og fra i forhold til andre giver udtryk for egne følelser og behov styrer sit temperament har tingene i orden skaffer sig hjælp C. Samarbejder F. Kommunikerer arbejder sammen med en makker arbejder sammen med en gruppe efterlever fælles regler deltager aktivt i løsning af konflikter tager ansvar for helheden lytter til andre giver plads til andres udsagn modtager fælles beskeder tænker over hvad egne udsagn og handlinger gør ved andre udtrykker sig klart tør sige noget i større grupper sætter ord på egne følelser og ønsker 6 Jelling Kommune UdviklingsForum I/S

7 Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Dialogskemaet Dialogskemaets formål er at styrke de enkelte børns sociale kompetencer ved hjælp af dialog mellem skole og hjem. Dialogskemaet anvendes i den direkte samtale mellem skole og hjem. De stikord som de pædagogiske medarbejdere skriver på dialogskemaet må ikke videregives. Stikordene er de pædagogiske medarbejderes egne notater. Dialogskemaet skal i skoleåret anvendes i 2. og 6. klasse i samtalen mellem skole og hjem på både Bredager Skole og på Kollerup Skole. Hensigten er at stille skarpt på overgangene fra klasse og fra klasse. Disse samtaler vil typisk finde sted i maj Det anbefales at anvende de seks kompetenceområder med underpunkter på dialogskemaet som baggrund for elev-samtalerne. Det anbefales nøje at overveje det hensigtsmæssige i at lade 2. klasses børnene deltage i selve skole-hjem samtalen. Erfaringerne fra pilotprojektet viste, at det kunne være for svært for en del af 2. klasses børnene at koble sig til samtalen. Dialogskemaet skal endvidere tjene som inspiration for alle skole-hjem samtaler på Bredager Skole og på Kollerup Skole. Inden samtalen Både skole og hjem forbereder sig til samtalen ved hjælp af dialogskemaet. Det forudsættes, at hjemmet får udleveret skema-arket i god tid inden samtalen, så det er muligt for forældrene at inddrage barnet i forberedelserne. Under samtalen I løbet af samtalen drøfter parterne barnets sociale kompetencer ud fra de seks hovedpunkter A.- F. og tilhørende underpunkter. I løbet af samtalen laver man i fællesskab - men ledet af de pædagogiske medarbejdere - en konklusion og noterer nogle arbejdspunkter, som kan forpligte både skole og hjem. Efter samtalen De pædagogiske medarbejdere anvender herefter de nedskrevne stikord fra dialogskemaet som egne noter i de interne overleveringsmøder, der afholdes mellem de pædagogiske medarbejdere på de to skoler. Jelling Kommune UdviklingsForum I/S 7

8 Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Statistikskemaet Statistikskemaets formål er at give skolerne et redskab til samlet og under ét at evaluere børnenes sociale kompetencer med henblik på at forbedre skolens faglige og sociale miljø. Det statistiske skema anvendes i skoleåret til i maj 2006 at gennemføre en statistisk beskrivelse af alle børnenes samlede sociale kompetencer. Formålet er at give skolerne et redskab til under ét at evaluere børnenes sociale kompetencer med henblik på at forbedre hele skolens faglige og sociale miljø. Det statistiske skema indsendes til Jelling Kommune. Her bliver de enkelte skemaer lagt ind i en database, hvor der ikke er personnavne. Oplysningerne herfra videregives til skolens leder til internt brug blandt skolens pædagogiske medarbejdere. Derefter tager skolelederen initiativ til at udarbejde forslag til ændringer i den enkelte skoles hele liv og virke på alle niveauer. Hensigten er at styrke børnenes sociale kompetencer og at undgå blandt andet mobning og drillerier. Forældrene skal ikke orienteres om den statistiske oplysning vedrørende deres eget barn. Men det er en selvfølge, at alle forældre bliver orienteret om, at der indsamles statistiske oplysninger om børnenes sociale kompetencer, og hvad skolen anvender oplysningerne til. Hverken forældrekredsen, skolebestyrelsen, den kommunale forvaltning eller det politiske niveau skal orienteres om de konkrete statistiske resultater. Men skolens omverden skal naturligvis gøres bekendt med de initiativer, skolen ønsker at iværksætte på baggrund af den statistiske bearbejdning. 8 Jelling Kommune UdviklingsForum I/S

9 Dialogskema Børns sociale kompetencer

10 Børns sociale kompetencer dialogskema Materialets formål Jelling Kommune ønsker at følge med i børnenes faglige niveau de faglige kompetencer - og hvordan børnene har det med sig selv og hinanden de sociale kompetencer. Materialet er udviklet af Jelling Kommune i samarbejde med UdviklingsForum I/S i et metodeudviklingsforløb sammen med 20 lærere og pædagoger fra Jelling Kommunes to skoler Bredagerskolen og Kollerup Skole. Hensigten med materialet er at styrke børnenes sociale kompetencer ved hjælp af dialog mellem skole og hjem. at give skolerne et redskab til samlet og under ét at evaluere børnenes sociale kompetencer med henblik på at forbedre skolens faglige og sociale miljø. Materialet bygger på den forståelse, at børns sociale kompetencer grundlæggende handler om at kunne indgå i gensidige, givende og fremadrettede relationer med andre mennesker. at kunne udtrykke egne følelser og aflæse andres følelser. Materialet består af dette dialogskema en vejledning til skolen et statistikskema Disse sider er dialogskemaet. Det retter sig mod samtaler om det enkelte barn mellem hjem og skole. Statistikskemaet retter sig mod en selvstændig opgørelse fra skolens side af alle børnenes samlede sociale kompetencer. Statistikskemaet udfyldes af skolen. Dialog mellem skole og hjem Dialogskemaet skal i skoleåret anvendes i 2. og 6. klasse i samtalen mellem skole og hjem på både Bredager Skole og på Kollerup Skole. Inden samtalen Både skole og hjem forbereder sig til samtalen ved hjælp af dialogskemaet. Det forudsættes, at hjemmet får udleveret dialogskemaet i god tid inden samtalen, så det er muligt for forældrene at inddrage barnet. Under samtalen I løbet af samtalen drøfter parterne barnets sociale kompetencer ud fra de seks hovedpunkter A.- F. Under hvert hovedpunkt er der en række underpunkter. Underpunkterne skal ses som en uddybning af hovedpunkterne og er en inspiration til samtalen. Underpunkterne er ikke en tjekliste. I løbet af samtalen laver skolen en konklusion og noterer nogle arbejdspunkter, som kan forpligte både skole og hjem Efter samtalen De pædagogiske medarbejdere anvender herefter de nedskrevne stikord fra dialogskemaet som egne noter i de interne overleveringsmøder, der afholdes mellem de pædagogiske medarbejdere på de to skoler. Statistikskemaet Statistikskemaet anvendes i skoleåret til i maj 2006 at gennemføre en statistisk beskrivelse af alle børnenes sociale kompetencer. Statistikskemaet indsendes til Jelling Kommune. Her bliver de enkelte skemaer lagt ind i en database, hvor der ikke er personnavne. Oplysningerne herfra videregives til skolens leder til internt brug blandt skolens pædagogiske medarbejdere. Seks sociale kompetencer I dette materiale anvendes sociale kompetencer ud fra en forståelse af, at barnets sociale kompetencer viser sig ved, at barnet A. er nysgerrigt undersøgende B. tager initiativer C. kan samarbejde D. lever sig ind i andre og deres følelser E. tager vare på sig selv F. kan kommunikere 2 Jelling Kommune UdviklingsForum I/S

11 Børns sociale kompetencer dialogskema Til hvert af hovedpunkterne A.- F. er der anført en række underpunkter. Disse underpunkter tjener som en uddybning af hovedpunkterne. Underpunkterne skal ses som en inspiration til anvendelsen af dialogskemaet og det statistiske skema. Det skal understreges, at der ikke er tale om en tjekliste. D. Lever sig ind i andre og deres følelser A. Nysgerrigt undersøgende drager omsorg for andre er nysgerrig efter at opleve noget nyt tør afprøve sine egne grænser er nysgerrig efter at vide og forstå behersker nye situationer tager hensyn udviser tolerance respekterer andre tilsidesætter egne ønsker uden at glemme sig selv kan vente på sin tur B. Initiativrig E. Tager vare på sig selv arbejder selvstændigt tager initiativer udviser hjælpsomhed bidrager aktivt siger sin mening deltager aktivt i undervisning tager ansvar for egne handlinger siger til og fra i forhold til andre giver udtryk for egne følelser og behov styrer sit temperament har tingene i orden skaffer sig hjælp C. Samarbejder F. Kommunikerer arbejder sammen med en makker arbejder sammen med en gruppe efterlever fælles regler deltager aktivt i løsning af konflikter tager ansvar for helheden lytter til andre giver plads til andres udsagn modtager fælles beskeder tænker over hvad egne udsagn og handlinger gør ved andre udtrykker sig klart tør sige noget i større grupper sætter ord på egne følelser og ønsker Jelling Kommune UdviklingsForum I/S 3

12 Børns sociale kompetencer dialogskema Dialogskema Barnets navn dato Sociale kompetencer Stikord fra dialog mellem skole og hjem A. Nysgerrigt undersøgende B. Initiativrig C. Samarbejder D. Lever sig ind i andre og deres følelser E. Tager vare på sig selv F. Kommunikerer Konklusion Arbejdspunkter 4 Jelling Kommune UdviklingsForum I/S

13 Statistikskema Børns sociale kompetencer

14 Børns sociale kompetencer dialog og evaluering. Skema-ark Materialets formål Jelling Kommune ønsker at følge med i børnenes faglige niveau de faglige kompetencer - og hvordan børnene har det med sig selv og hinanden de sociale kompetencer. Materialet er udviklet af Jelling Kommune i samarbejde med UdviklingsForum I/S i et metodeudviklingsforløb sammen med 20 lærere og pædagoger fra Jelling Kommunes to skoler Bredagerskolen og Kollerup Skole. Hensigten med materialet er at styrke børnenes sociale kompetencer ved hjælp af dialog mellem skole og hjem. at give skolerne et redskab til samlet og under ét at evaluere børnenes sociale kompetencer med henblik på at forbedre skolens faglige og sociale miljø. Materialet bygger på den forståelse, at børns sociale kompetencer grundlæggende handler om at kunne indgå i gensidige, givende og fremadrettede relationer med andre mennesker. at kunne udtrykke egne følelser og aflæse andres følelser. Materialet består af dette statistikskema et dialogskema en vejledning til skolen Disse sider er statistikskemaet. Det retter sig mod en selvstændig opgørelse fra skolens side af alle børnenes samlede sociale kompetencer. Statistikskemaet udfyldes af skolen. Dialogskemaet retter sig mod samtaler om det enkelte barn mellem hjem og skole. Statistikskemaet Statistikskemaet anvendes i skoleåret til i maj 2006 at gennemføre en statistisk beskrivelse af alle børnenes sociale kompetencer. Statistikskemaet indsendes til Jelling Kommune. Her bliver de enkelte skemaer lagt ind i en database, hvor der ikke er personnavne. Oplysningerne herfra videregives til skolens leder til internt brug blandt skolens pædagogiske medarbejdere. Skolerne gennemfører en anonym statistisk bearbejdning i forbindelse med dialogen om det enkelte barns sociale kompetencer. Seks sociale kompetencer I dette materiale anvendes sociale kompetencer ud fra en forståelse af, at barnets sociale kompetencer viser sig ved, at barnet A. er nysgerrigt undersøgende B. tager initiativer C. kan samarbejde D. lever sig ind i andre og deres følelser E. tager vare på sig selv F. kan kommunikere 2 Jelling Kommune UdviklingsForum I/S

15 Børns sociale kompetencer dialog og evaluering. Skema-ark Til hvert af hovedpunkterne A.- F. er der anført en række underpunkter. Disse underpunkter tjener som en uddybning af hovedpunkterne. Underpunkterne skal ses som en inspiration til anvendelsen af dialogskemaet og det statistiske skema. Det skal understreges, at der ikke er tale om en tjekliste. D. Lever sig ind i andre og deres følelser A. Nysgerrigt undersøgende drager omsorg for andre er nysgerrig efter at opleve noget nyt tør afprøve sine egne grænser er nysgerrig efter at vide og forstå behersker nye situationer tager hensyn udviser tolerance respekterer andre tilsidesætter egne ønsker uden at glemme sig selv kan vente på sin tur B. Initiativrig E. Tager vare på sig selv arbejder selvstændigt tager initiativer udviser hjælpsomhed bidrager aktivt siger sin mening deltager aktivt i undervisning tager ansvar for egne handlinger siger til og fra i forhold til andre giver udtryk for egne følelser og behov styrer sit temperament har tingene i orden skaffer sig hjælp C. Samarbejder F. Kommunikerer arbejder sammen med en makker arbejder sammen med en gruppe efterlever fælles regler deltager aktivt i løsning af konflikter tager ansvar for helheden lytter til andre giver plads til andres udsagn modtager fælles beskeder tænker over hvad egne udsagn og handlinger gør ved andre udtrykker sig klart tør sige noget i større grupper sætter ord på egne følelser og ønsker Jelling Kommune UdviklingsForum I/S 3

16 Børns sociale kompetencer dialog og evaluering. Skema-ark Statistikskema Udfyldes af skolen, og sendes til Jelling Kommune, Rådhuset God til Kan På vej A. Nysgerrigt undersøgende B. Initiativrig C. Samarbejder D. Lever sig ind i andre og deres følelser E. Tager vare på sig selv F. Kommunikerer Barnets klassetrin Dreng Pige Bredagerskolen Kollerup Skole Dato... 4 Jelling Kommune UdviklingsForum I/S

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere