Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020"

Transkript

1 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Mål Overordnet formål Mål for indsatsen Økonomiske strategimål Pejlemærker for lærere og pædagoger Pejlemærke Pejlemærke Pejlemærke Pejlemærke Pejlemærke Kommunale kompetenceudviklingsindsatser Pejlemærker for ledelse Ansøgninger Ansøgning til Mærsk Fonden Ansøgning til Undervisningsministeriets læringskonsulenter Bilag Bilag 1 Kommissorium for partsudvalget Bilag 2 Organisering af VFL indsats Bilag 3 Kompetenceafdækning Bilag 4 Kompetenceafdækningsskema Bilag 5 DUX (MUS) skemaet Bilag 6 - Forventningsafstemning ved kompetenceudviklingstiltag (før og efter)

4 1. Indledning Når vi ser på elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag, er målet med folkeskolereformen, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende skoledag, hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. En målrettet og strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere er en vigtig og nødvendig forudsætning for at nå disse mål. Vejen Kommune har valgt at nedsætte et kommunalt partsudvalg, som har arbejdet med kompetenceudvikling af medarbejdere i Vejen Kommunes børnecentre og skoler. Partsudvalget har behandlet kommissoriet (Bilag 1) og deraf udarbejdet denne kompetenceudviklingsplan for Vejen Kommune Partsudvalget består af Birgitte Storm Hansgaard - skoleleder på Føvling Skole, Claus Holm skoleleder på Grønvangskolen, Pernille Dalsgaard Bøss - skoleleder på Askov-Malt Skole, Søs Sissel Greve Nielsen - SFO-leder på Højmarkskolen, chefkonsulenterne Regin Holm Nielsen og Kirsten Busk, repræsentanter for BUPL Per Andersen og Birthe E. Cramon fra DLF. AC-medarbejder Line Schlosser Nielsen er referent. Kompetenceudviklingsindsatsen på kort og langt sigt vil i Vejen Kommune tage udgangspunkt i de formål og mål for indsatsen, som er skitseret i partsudvalgets kommissorium (bilag 1) omkring kompetenceudvikling. Der er i dag meget der tyder pa, at lærernes kompetenceudvikling sker for tilfældigt, og at valget af efteruddannelse ikke bruges strategisk til eksempelvis at understøtte folkeskolens mal. Inden 2020 skal alle elever i folkeskolen undervises af lærere som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag de underviser i eller har opnaet en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse mv. (Citat: Undervisningsminister Christine Antorini, dec. 2013). Der er i uddannelsesverdenen meget opmærksomhed på den læring, der kommer ud af kompetenceudvikling. Bliver den nye viden omdannet til ny praksis til gavn for børnenes læring? Undersøgelser viser, hvor vigtigt det er, at arbejde med såvel forforståelse som opfølgning i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb: % af effekten af kompetenceudviklingen kan føres tilbage til, i hvilket omfang medarbejderen er motiveret for at modtage og anvende ny viden samt ledelsens forberedelse af medarbejderen på kompetenceudviklingsforløbet % af effekten kan tilskrives kvaliteten af selve kompetenceudviklingen % af effekten kan tilskrives, hvordan arbejdspladsen understøtter anvendelsen af det tillærte. 1 Så hvis en medarbejder skal have høj effekt af kompetenceudviklingen, så det ændrer praksis, er det vigtigt, at ledere og medarbejdere arbejder systematisk med læringsprocessen både før og efter et uddannelsesforløb, med henblik på at anvende den nye viden i praksis (afsnit 3.5 pejlemærke 7). 1 Brinkerhoff og Apking High Impact Learning: Strategies For Leveraging Performance And Business Results From Training Investments 2

5 Dygtige pædagoger og lærere har stor betydning for, hvorvidt børnene i dagtilbud og folkeskoler får et godt udbytte af deres aktiviteter og skolegang. Derfor er kvaliteten af kompetenceudviklingen vigtig for at opnå størst mulig effekt på børn og elevers læring og trivsel. Den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen, er lærerens kompetence til at undervise. Fundamentet for alle læringsprocesser i Vejen Kommune er Vurdering For Læring (VFL) (bilag 2). VFL skal understøtte alle indsatser i forbindelse med folkeskolereformen - herunder arbejdet med at opfylde de tre nationale mål og Vejen Kommunes skolepolitiske mål. Denne kompetenceudviklingsplan vil tage udgangspunkt i de 8 nationale pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen (afsnit 3) samt de 12 nationale pejlemærker for ledelse (afsnit 5). Kompetenceplanen er et dynamisk dokument, der kan ændres løbende, efterhånden som arbejdet med folkeskolereformen skrider frem og eventuelle nye behov opstår. 2. Mål 2.1. Overordnet formål Andelen af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, er 85 % i 2016, 90 % i 2018 og 95 % i Mål for indsatsen Alle medarbejdere vurderer i dialog med ledelsen, om de er kompetente i forhold til: opgaver i forbindelse med at realisere og forankre folkeskolereformen at arbejde professionelt med de nationale og kommunale mål 2.3. Økonomiske strategimål De afsatte kommunale kompetencemidler anvendes, så eksterne ressourcer kan udnyttes optimalt. Eksempel 1: Finansieringen fra staten og midler fra Mærsk-fonden til videreuddannelse, må udelukkende gå til udgifter til formelle uddannelser. Derfor kan skolerne ikke kompenseres for den manglende tid, transportudgifter og ophold, hvor personalet er på uddannelse. Det vil kunne suppleres af egne midler, så flere vil kunne uddanne sig samtidig. Man kunne forestille sig, at der vil være flere midler fra staten og Mærsk-fonden, som vi ikke har "råd" til at benytte, fordi der er følgeudgifter, der ikke finansieres. Eksempel 2: De pædagogiske udviklingskonsulenter er ligeledes en kommunal satsning, som gør det muligt at opsøge, følge op på og videndele om kommunale og nationale tiltag. Skolerne benytter udviklingskonsulenterne til at hjælpe med realisering af og opfølgning på de lokale indsatser. Dermed undlades i stor udstrækning udgifter til eksterne konsulenter Pejlemærker for lærere og pædagoger Undervisningsministeriets pejlemærker 1 8 er udarbejdet af et nationalt partsudvalg som anbefaling til kommunernes arbejde med kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. 3

6 3.1. Pejlemærke 1 Kompetenceudvikling i folkeskolens fag Vejen Kommune arbejder mod målet om en realisering af 95 % kompetencedækning frem mod % af alle lærere skal således have undervisningskompetence (tidl. linjefagskompetence) i de fag, de underviser i alle har ret til et bevis på kompetencerne. De 95 % omtales som fuld kompetencedækning, og dette gælder alle fag og alle klassetrin. Den samlede opgørelse vil være på kommunalt niveau. For at opfylde pejlemærke 1 vil Vejen Kommune anvende nationale midler (ca kr. i 2014 og ca. 1,2 mio. i årene ) suppleret af med kommunale midler. Midlerne skal finansiere direkte udgifter forbundet med kompetenceudviklingsaktiviteterne for folkeskolens lærere og pædagoger, dvs. midlerne skal gå til selve kursusudgiften. Der er mulighed for at opspare midlerne og anvende dem i det efterfølgende regnskabsår inden for perioden til og med Undervisningskompetence i et fag opnås gennem deltagelse i mellem 1 og 4 faglige moduler inden for det pågældende fag. Antallet af moduler afhænger af den afdækning der sker forud for. Her afgøres i samarbejde med University College behovet for, om det vil kræve gennemførelse af 1, 2 eller 3 faglige moduler for at kunne gå til kompetencemålsprøve i faget. Der vil løbende frem mod 2020 blive opslået faglige moduler indenfor fagene, som udbydes i samarbejde med University College Lillebælt, University College Syd og Vejen Kommune. For at understøtte skoleledelsernes arbejde med effekten er de pædagogiske udviklingskonsulenter i Dagtilbud & Skole tovholdere på modulerne. Der vil blive udbudt et fagligt modul fra august 2014 (efteruddannelse med 10 ECTS): Matematik yngste (for lærere med matematikundervisning i klasse) Skolelederen er ansvarlig for at vurdere medarbejderens kompetencer i de fag, de underviser i med afsæt i kompetencemålene fra den nye læreruddannelse. I løbet af efteråret 2014 går et større arbejde med afdækning af lærernes kompetencer i gang på skolerne for at sikre, at målet med de 95 % med undervisningskompetencer opfyldes (bilag 4). Lederen vurderer kompetencebehovet og udarbejder i dialog med medarbejderen, den enkeltes kompetenceudviklingsplan. Det vurderes for hver enkelt lærer i hvert af de fag, de underviser i, hvilket omfang efteruddannelsen skal have. Linjefagsuddannede skal som udgangspunkt ikke kompetenceudvikles - følgende muligheder inddrages, hvor det vurderes at undervisningskompetencer ikke er opdateret i forhold til de nye kompetencemål: Kompetencevurderende samtale på University College (UC) En times forberedelse (cases og survey) En times samtale UCs vurdering Gennemførelse af et eller flere fagmoduler Afslutte med en kompetencemålsprøve 4

7 De sidste fem procent af lærerne, vil typisk arbejde i specialklassetilbuddene. Her vil kompetencebehovet være et andet. Et nedsat udvalg vil i løbet af efteråret 2014, og i samarbejde med UC erne, arbejde med relevant efteruddannelse for denne gruppe af lærere og pædagoger. Opfølgningen på kompetencedækningen vil blive foretaget årligt af UNI-C og indgå i kommunens kvalitetsrapport. Der skal ligge en plan for, hvordan der følges op på de prioriterede indsatser i kompetenceplanen, herunder hvor langt kommunen er nået med målet om 95 % kompetencedækning, som kan fremgå af kvalitetsrapporten. Læs mere om UCSyddanmarks og UCLillebælts tilbud om undervisningskompetence i forhold til folkeskolereformen og om at få papir på undervisningskompetence. Information og vejledning til indberetningen i de forskellige systemer kan ses på UNI-C s hjemmeside Pejlemærke 2 Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus I forhold til anvendelse af midler, herunder Vejen Kommunes egne midler og evt. søgte midler fra Mærsk-fonden, har Vejen til Vurdering for Læring Vejen Kommunes største prioritet (afsnit 6.1 Ansøgning til Mærsk fonden). Alle lærere og pædagoger i skolen skal gennemgå forskellige kompetenceforløb i Vurdering For Læring for at få viden om og indsigt i den fælles kommunale læringsstrategi og for at kunne anvende VFL i alle læreprocesser. Andre tiltag inden for området læring og trivsel er de kommunale pædagogiske udviklingskonsulenters løbende understøttelse af skolernes arbejde med: Klasseledelse, relationsledelse og trivsel Fagdidaktisk ledelse af læringsprocesserne Løbende faglig opdatering inden for bl.a. faglig læsning, matematik og fremmedsprog hhv. engelsk (1.-3. klassetrin) og tysk (5.-6. klasse) Understøttelse af inklusionsindsatsen Andre særlige indsatsområder som fx anvendelse digitalisering af undervisningen Der udbydes desuden et fagligt modul for skolepædagoger Pædagogen i skolen, som skal indgå i den understøttende undervisning (10 ECTS point). Alle forløb opslås på den kommunale portal læringforalle.nu hvor lederen kan tilmelde medarbejdere til kompetenceudviklingskurser. For at styrke samarbejdet tilbydes en række kurser og forløb på tværs af forbundne dagtilbud og skoler Pejlemærke 3 Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner Ifølge pejlemærke 3 skal kommunerne vurdere, hvordan ressourcepersonerne i dag og i fremtiden kan anvendes til at øge elevernes læring og trivsel. Ressourcepersonerne skal anvendes strategisk og med størst mulig effekt for elevernes læring. 5

8 En nedsat arbejdsgruppe arbejder ud fra et kommissorium med en fremtidig strategi for ressourcepersoner i 0-18 årsområdet, økonomisk ramme og organisering af indsatsen samt løbende opdatering og kompetenceudviklingen for ressourcepersonerne i Arbejdsgruppen består af tre skoleledere, hvor der er repræsentation fra både indskoling, mellemtrin og udskoling. De tre skoleledere er: Birgitte Storm Hansgaard fra Føvling Skole, Elsebeth Kristensen fra Rødding Skole og Heidi Slominski fra Lintrup Børnecenter. Fra dagtilbud deltager områdeleder Kirsten Kyneb fra Bække Børnehave og Lene Jacobsen fra Børnecentret Spiloppen. Chefkonsulenterne Kirsten F. Busk og Regin Holm Nielsen deltager og AC-medarbejder Line Schlosser Nielsen fungerer som referent. I Vejen Kommune uddannes pt. matematikvejledere med tre pædagogiske diplommoduler svarende til i alt et halvt års fuldtidsstudie (videreuddannelse/overbygning med 10 ECTS). Der er tidligere gennemført kommunale vejledningsforløb for hhv. læsevejledere og inklusionsagenter/vejledere Pejlemærke 4-5 Pejlemærke 4 Lav en kommunal kompetenceplan i en inddragende proces Målet i Vejen Kommune er, at - alle lærere og pædagoger i Vejen Kommune skal opleve, at de er kompetente i forhold til: Opgaver i forbindelse med at realisere og forankre folkeskolereformen At arbejde professionelt med de nationale og kommunale mål Ledelsen skal i samarbejde med medarbejderne og på baggrund af skolebestyrelsens principper udarbejde en kompetenceudviklingsplan, som tager udgangspunkt i den kommunale kompetenceudviklingsplan. Ledelsen skal desuden udarbejde en kompetenceudviklingsplan for ledelsesteamet og skolen som helhed. I samarbejde med DASK udarbejdes skolelederens kompetenceudviklingsplan. Planerne opdateres løbende og efter behov. Fra det nationale partsudvalg vil der blive udarbejdet et notat, der sætter rammer for, hvordan skolelederne kan vurdere lærernes undervisningskompetence. Notatet forventes frigivet først i juni Ifølge den nationale udmelding fra partsudvalg skal en kommunal kompetenceplan forholde sig til, hvordan kommunerne vil anvende de midler, de modtager i forbindelse med rammeaftalen 2014 (Aftale om den kommunale og regionale økonomi for s. 7-8). Den kommunale kompetenceplan skal som minimum indeholde den kommunale prioritering af de midler, der er givet i forbindelse med aftalen om fuld kompetencedækning, herunder leve op til Vejen Kommunes skolepolitiske mål. I efteråret 2014 anvendes de tildelte nationale midler ( kr.) til to diplomforløb. Der vil blive udbudt et fagligt modul fra august 2014 Matematik yngste - for lærere med matematikundervisning i klasse (efteruddannelse med 10 ECTS) og et fagligt modul for 6

9 skolepædagoger Pædagogen i skolen, som skal indgå i den understøttende undervisning (10 ECTS point). Den kommunale kompetenceudviklingsplan udarbejdes i løbet af efteråret 2014, når kompetenceafdækningen på skolen er foretaget (bilag 4). Kommunens samlede behov for kompetenceudvikling opgøres herefter. Nedenstående tidsplan for Vejen Kommunes kompetenceudviklingsindsats er udarbejdet i samarbejde med partsudvalget. Tidsplanen vil løbende blive justeret. 7

10 Pejlemærke 5 Opfølgning på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning Der vil blive fulgt op på skolernes kompetenceudviklingsplaner for skolen som helhed, for medarbejderne og for det samlede ledelsesteam én gang om året samt på de nationale tal som udmeldes i 2016, 2018, Her kan kommunen følge med i, hvor langt vi er nået i forhold til de 95 % målet. Evaluering af pejlemærke 5 I forlængelse af pejlemærke 5 og opfølgning på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning, vil der blive målt på skole- og kommunalt niveau i forhold til: De nationale mål om 95 % undervisningskompetence, Vejen Kommunes skolepolitiske mål, udbyttet af kompetenceudviklingen og økonomiske mål: Nationale mål Målet i 2020 er, at 95 % af lærerne har undervisningskompetence i de fag, de underviser i: 2016 (85 %) 2018 (90 %) 2020 (95 %) Skole- politiske mål Kompetenceudviklingsindsatsen vil tage udgangspunkt i de skolepolitiske mål. Der måles på udbyttet af kompetenceudviklingen. Kompetenceudvikling (KPU) Der udarbejdes en omkostningsanalyse ift. de økonomiske strategimål Økonomiske mål 3.5. Pejlemærke 6-8 Pejlemærke 6 Arbejd systematisk med kompetenceudvikling I Vejen Kommune arbejdes der systematisk med kompetenceudvikling. Ved medarbejderudviklingssamtaler afdækkes medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov (bilag 5). Skolelederen skal sætte klare mål for den læring, som kompetenceudviklingen skal føre frem til, hvordan kompetencerne anvendes i praksis og bidrager til elevernes læring og trivsel. Lederen udarbejder kompetenceudviklingsplan for: For skolen Den enkelte medarbejder 8

11 Det samlede ledelsesteam Planerne vurderes og evt. justeres løbende. Pejlemærke 7 Sætte fokus på medarbejdernes engagement i læringen Under dette pejlemærke er der især fokus på effekten. Når en medarbejder skal på et kompetenceudviklingskursus, har skolelederen en stor rolle i de hhv. første 40 % og de sidste 40 % af læringsprocessen, jf. ovenstående tænkning og indledningen. Lederen skal opstille rammer/en plan og dermed motivere og forberede medarbejderen på kompetenceforløbet, som skal sikre, at medarbejderen reflekterer over behov for og anvendelse af nye kompetencer. Forventningsafstemning, før og efter et kompetenceudviklingskursus, er vigtigt at få afklaret mellem medarbejderen og lederen (bilag 6). For at opnå høj effekt af et kompetenceudviklingsforløb anbefales det, at lederen, inden medarbejderens deltagelse i kompetenceforløbet, har diskuteret følgende med deres medarbejder: Hvilke kompetencer har medarbejderne behov for at udvikle i lyset af egne og skolens behov? Hvilken betydning vil disse nye kompetencer kunne få for medarbejdernes kerneopgave (elevernes læring og trivsel)? Hvordan vil medarbejderne efterfølgende anvende disse kompetencer i deres praksis på skolen? o Hvad har medarbejderen lært? o Hvordan skal medarbejderens nye kompetencer implementeres på skolen? o Hvor skal medarbejderens nye kompetencer anvendes på skolen? Pejlemærke 8 Tilrettelæg kompetenceudviklingen, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel I Vejen Kommune er der vedtaget skolepolitiske mål, der sammen med de nationale mål, sætter fokus på at øge elevernes faglige resultater og trivsel. Den kommunale kompetenceudvikling vil kvalificere lærere og pædagoger til arbejdet med disse mål. Kompetenceudviklingsindsatsen vil blive evalueret løbende i forhold til de opstillede mål. 4. Kommunale kompetenceudviklingsindsatser I Vejen Kommune er fokus på en helhedstænkning i indsatserne i 0-18 års området. Derfor arbejder de pædagogiske udviklingskonsulenter i Dagtilbud & Skole, Vejen Kommune med sammenhængende og målrettede kompetenceforløb for alle medarbejdere i dagtilbud og skoler. De tilbyder kurser, inspirations- og udviklingsforløb, der understøtter den lokalpolitisk vedtagne kvalitetsindsats i dagtilbuddet og reformen i folkeskolen. Hver konsulent understøtter kompetenceområder, som kan ses på læringforalle.nu under konsulenter. De 8 pejlemærker sigter mod folkeskolen, men de nye krav og udfordringer, både i folkeskolen og i dagtilbuddet, indebærer også løbende kompetenceudvikling af dagtilbudspædagoger gennem relevante kurser og forløb målrettet dagtilbuddet - se læringforalle.nu under kompetenceudvikling. 9

12 5. 12 Pejlemærker for ledelse For at ledelserne kan være kvalificerede til det øgede fokus på elevernes læring er der er udarbejdet 12 nationale pejlemærker for faglig ledelse og (kultur) forandringsledelse. Faglig ledelse: 1. At kunne formulere en vision, se helheden og sætte mål for skolen, herunder for elevernes faglige udbytte og trivsel. 2. At kunne analysere data og resultater og iværksætte relevant opfølgning herpå. 3. At kunne sætte de faglige og organisatoriske rammer for målstyret undervisning samt sætte rammer for en varierende og motiverende skoledag, der sætter den enkelte elevs læring og trivsel i centrum. 4. At kunne rammesætte fagprofessionelt samarbejde, herunder på tværs af professioner, så samarbejdet har den største effekt på elevernes læringsudbytte og på lærernes undervisningspraksis, både i forhold til fagenes indhold, herunder anvendelsen af forenklede Fælles Mål, og i forhold til deres pædagogiske og didaktiske praksis. 5. At kunne observere, supervisere og give faglig sparring til medarbejdere og kollegaer. 6. At kunne følge op på undervisningen og give feedback. 7. At kunne arbejde strategisk med kompetenceudnyttelse og -udvikling af medarbejdergruppen. (Kultur) forandringsledelse: 8. At kunne identificere skolens potentialer, udfordringer og forandringsbehov samt sætte mål for udvikling. 9. At kunne analysere, identificere og prioritere de indsatser, der skal gennemføres for at forbedre skolens resultater og udarbejde en handlingsplan for forandring. 10. At kunne motivere og engagere medarbejdere, elever og omgivelser og skabe opbakning til omstillingen og kulturforandringen. 11. At kunne omsætte handlingsplaner til konkrete handlinger og forandringer af praksis og vaner. 12. At kunne fastholde eget og medarbejdernes fokus på de aftalte forandringer. Et nedsat udvalg bestående af Janus Lynggaard skoleleder på Gesten Skole, Vivian Møberg Pedersen skoleleder på Holmeåskolen, Heidi Slominski skoleleder på Lintrup Børnecenter, chefkonsulenterne Regin Holm Nielsen og Kirsten Busk, arbejder med kommunale forløb, hvor fokus er på den faglige ledelse. Her ud over vil der komme nationale tilbud i 2014/2015 inden for de 12 pejlemærker. 10

13 6. Ansøgninger 6.1. Ansøgning til Mærsk Fonden Med udgangspunkt i "Vejen til Vurdering for Læring" er der ansøgt Mærsk Fonden om et samlet beløb på kr. Svar fra Fonden kan forventes ultimo juni Overordnet mål for projektet Vejen til Vurdering for læring er at sikre kompetenceløft af såvel undervisere som ledere i hele Vejen Kommune. Målene i ansøgningen er: At vi med indsatsen omkring Vejen til vurdering for læring får oparbejdet et stillads, således at indsatsen også efter projektperiodens udløb bliver en integreret del af læringskulturen i Vejen Kommune At skabe fagligt, personligt og socialt kompetente elever, der trives og udvikles optimalt At opnå synergieffekt i og med alle kommunens skoler arbejder med afsæt i samme grundtanke indenfor læring Via målrettet arbejde med elevernes egen læringsforståelse og læringsstrategier at gøre eleverne uddannelsesparate og motiverede for gennemførelse af ungdomsuddannelser. Dermed lever vi op til Vejen Kommunes skolepolitiske mål. Delmål: at underviserne bliver i stand til at møde eleverne med tydelige, positive forventning og konstruktiv feedback således, at egen læringsindsats, motivation og lyst til at lære og udvikles at lette overgangen mellem fødeskole og overbygningsskole i og med, der er en fælles kommunal læringsstrategi at øge og kvalificere den interne mobilitet 6.2. Ansøgning til Undervisningsministeriets læringskonsulenter Vejen Kommune har ansøgt og fået godkendt et 1-årigt vejledningsforløb på ledelsesniveau med Undervisningsministeriets læringskonsulenter i et samarbejde med ledelsen fra fem medvirkende folkeskoler (Andst Børnecenter, Askov-Malt Skole, Holmeåskolen, Skodborg Skole og Østerbyskolen). Udviklingsprojektets titel er Vejen til Vurdering for Læring. Vejledningsforløbet starter ud med et opstartsmøde i juni og fortsætter fra august. Det overordnede mål med udviklingsprojektet er, at skabe fagligt, personligt og socialt kompetente elever i Vejen kommune, der i mødet med tydelige, positive forventninger øger egen læringsindsats, motivation og lyst til at lære. 11

14 7. Bilag 7.1. Bilag 1 Kommissorium for partsudvalget Overordnet formål: Kompetencestrategi og kompetenceudvikling (KPU) i Vejen Kommune Andelen af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, er 85 % i 2016, 90 % i 2018 og 95 % i 2020 Mål for indsatsen: Alle medarbejdere vurderer i dialog med ledelsen, om de er kompetente i forhold til opgaver i forbindelse med at realisere og forankre folkeskolereformen at arbejde professionelt med de nationale og kommunale mål Kommissorium for Vejen kommunes partsudvalg: Partsudvalget opgave er at: Udarbejde en strategi for arbejdet med pejlemærkerne 1-8, jf. Partudvalgets UVM rapport Udarbejde en kommunal kompetenceplan med henblik på o at realisere målet om fuld kompetencedækning for lærerne (pejlemærke 1) o pædagogisk kompetenceudvikling af skolens pædagogiske personale med elevernes læring og trivsel i fokus herunder samarbejdet mellem pædagoger og lærere (pejlemærke 2) o at medtænke kompetenceudvikling af kommunens ressourcepersoner (pejlemærke 3) Udarbejde forslag til lokal kompetenceplan til brug for den enkelte skoles arbejde med KPU Indsamle viden om redskaber til kompetenceafdækning herunder kommuneopgørelse med henblik på at samarbejde med nabokommuner om afvikling af forløb Udarbejde forslag til organisering af og indhold i kompetenceforløbene herunder vigtigheden af praksisnær aktionslæring og kollegial sparring Udarbejde forslag til arbejdet med effekten af kompetenceudvikling 40/20/40 hvad skal vi måle på for at se effekt? Overveje projekter i forbindelse med midler fra A.P. Møller Fonden. Planlægge et temamøde for relevante aktører med fremlæggelse og drøftelse af arbejdsgruppens udspil Deltagere: Skoleleder Birgitte Hansgaard, Føvling Skole Skoleleder Claus Holm, Grønvangskolen SFO-leder Søs Sissel Greve Nielsen, Højmarkskolen Skoleleder Pernille Bøss, Askov-Malt Skole Repræsentant for BUPL Per Andersen Repræsentant for DLF Birthe Cramon Chefkonsulent Regin Holm Nielsen Chefkonsulent Kirsten Busk Sekretær for arbejdsgruppen er Line Schlosser Mulighed for ad hoc-deltagere: 12

15 Repræsentanter fra UC Lillebælt Repræsentanter fra UC Syd Tidsplan: Første møde medio marts Temamøde maj Bilag: Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen Kompetenceudviklingen af lærere og pædagoger https://ucc.dk/videreuddannelse/undervisningsfag Lærer- og pædagogsamarbejdet Klar til skolereformen A.P.Møller Fonden 13

16 7.2. Bilag 2 Organisering af VFL indsats 14

17 7.3. Bilag 3 Kompetenceafdækning Lederens vurdering trin 1 Lederens vurdering trin 2 15

18 Lederens vurdering trin 3 Lederens vurdering trin 4 16

19 7.4. Bilag 4 Kompetenceafdækningsskema Undervisningskompetencen bliver vurderet på baggrund af de kompetencemål, som gælder for de enkelte fag på den nye læreruddannelse Nedenstående kompetenceafdækningsskema er skitseret for 1 linjefag, men flere fag kan tilføjes ved behov. Personoplysninger Navn: CPR nr.: Fag, der ønskes dækket: Formelle kompetencer Læreruddannelsessted og årstal: Linjefag 1: Linjefag 2: Fag i øvrigt: Relevant efteruddannelse Linjefag 1: Årskurser (fag, sted og årstal): Relevante pd-moduler: Kursus af relevans for faget - 30 timer og derover (kursustitel og årstal): Ugekurser og inspirationskurser af relevans for faget (titel og årstal): Undervisningserfaring i faget Linjefag 1: Klassetrin og varighed: Resultater i faget Linjefag 1: Nationale test: Prøver: Kommunale/lokale test: Ledelsens vurdering af undervisningskompetencen Linjefag 1: (sæt X) Fortsætter med plan for fortsat kompetenceudvikling i faget: Kompetencevurderende samtale: Kompetencemålsprøve: 17

20 7.5. Bilag 5 DUX (MUS) skemaet DUX ledelsesopfølgning på realisering af folkeskolereformen DUX skemaet er et bud på mål og kriterier for ledelsesindsatsen (og tager udgangspunkt i Vurdering for Læring - VFL). Nedenstående er et uddrag fra DUX skemaet omkring punktet MUS: Mål Kriterier Bemærkninger MUS At gennemføre MUS med lærere, pædagoger og mellemledere i løbet af foråret 2014 mhp gensidig forståelse af opgaven ifm realisering af folkeskolereformen afdækning af behov for kompetenceudvikling (KPU) I samtalen sikres at den enkelte medarbejder kender opgaverne i folkeskolereformen kender og arbejder konstruktivt efter skolens procesplan/drejebog for realisering og forankring af reformen er afklaret med sin egen rolle i realiseringen og forankringen af reformen kender ledelsens anbefaling/krav til medarbejderens KPU kender de nationale krav om undervisningskompetence i de fag, den enkelte underviser i får mulighed for at fremlægge ønsker til nye arbejdsopgaver samt arbejdsområder, som medarbejderen ønsker at fortsætte med. har givet udtryk for egne behov og ønsker til KPU har haft mulighed for at komme med input og inspiration til reformprocessen Ledelsen udarbejder en plan for den enkelte medarbejders KPU 18

21 7.6. Bilag 6 - Forventningsafstemning ved kompetenceudviklingstiltag (før og efter) Forventningsafstemning før et kompetenceudviklingstiltag, som både udfyldes af lederen og medarbejderen: Medarbejder individuel refleksion Hvad vil jeg blive bedre til at gøre? opstil 1-3 tydelige læringsmål: Kvalificeret/afstemt med leder Hvilken kompetence kræver det? formuler en kompetence for hvert mål: Hvordan vil jeg øge denne kompetence via mit uddannelsesforløb? angiv hvilken form for studieaktivitet, du tænker bedst kan understøtte dine mål: Hvilke forhold skal være i orden, hvis jeg skal anvende kompetencen? beskriv forventninger til, Forhold du selv kan beslutte: Forhold du og kollegerne kan beslutte: Forhold der kræver ledelsesbeslutning: Hvordan ved jeg, om jeg er blevet bedre? angiv situationer/tegn der indikerer, at du handler (mere) relevant: 19

22 Leder individuel refleksion Hvordan kan du understøtte din medarbejders fortsatte motivation og bearbejdning af den nye viden, gennem inddragelse af Teamlæring? Kvalificeret/afstemt med medarbejder Lokale ressourcepersoner? Udviklingskonsulenter? Tværfaglige samarbejdspartnere? Hvordan kan du understøtte videndeling, samt implementering af den nye viden i den samlede organisation? Hvilke punkter skal en konkret plan, for fastholdelse af fokus gennem løbende refleksion, indeholde? Hvordan vil du understøtte evaluering af medarbejderens og organisationens læringsudbytte? 20

23 Forventningsafstemning efter et kompetenceudviklingstiltag, som både udfyldes af lederen og medarbejderen: Medarbejder individuel refleksion Hvilken viden vil jeg gerne dele med ledelse og kolleger? Kvalificeret/afstemt med leder I hvilke roller og positioner tænker jeg min viden kan formidles relevant? Hvilke nye kompetencer kan jeg byde ind med i praksis? I hvilke roller og positioner tænker jeg mine nye kompetencer skal i spil? Hvilke forhold skal være i orden, hvis jeg skal anvende viden og kompetencer? beskriv forventninger til, Forhold du selv kan beslutte: Forhold du og kollegerne kan beslutte: Forhold der kræver ledelsesbeslutning: 21

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 01.07.2013 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Realisering af ny skolereform og arbejdstid i 2013-2014 - med afsæt i Vejen Kommunes inklusionsmål og digitaliseringsstrategi (et dynamisk

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning

Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning 1 Indholdsfortegnelse Andst Skole, bestyrelse... 3 Andst Skole, MED... 4 Askov-Malt Skole, bestyrelse og MED... 5 Brørupskolen, bestyrelse... 6 Bække Skole, bestyrelse...

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Udkast til progressionsplan. - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL)

Udkast til progressionsplan. - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL) Udkast til progressionsplan - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL) Indhold Rammesætning - læringens helhed... 2 Afklaring af læringsbegrebet... 3 Principper for arbejdet med Vurdering for Læring

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014 KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014 INDHOLD 1. Forord 2. Hvorfor er det vigtigt? 3. Fire kompetenceudviklingsspor, der realiserer skolereformens fem strategiske

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kommissorium Arbejdsgruppen skal understøtte arbejdsgruppe i relation til at etablere og undersøge

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere

NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere NOTAT FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere Indledning Mål Målet for gruppens arbejde er at Ledernes og medarbejdernes kompetencer skal styrkes så de er rustet til at understøtte de løsninger,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 12:

Forslag fra arbejdsgruppe 12: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 12: Kompetenceudvikling April 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Forslag til udmøntning af midler

Forslag til udmøntning af midler 1 Forslag til udmøntning af midler Kompetenceudvikling Maj 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Indledning I skoleårene

Læs mere

Ledelse tæt på. Horsens den 23.10

Ledelse tæt på. Horsens den 23.10 Ledelse tæt på Horsens den 23.10 Præsentation Lars Kjems 56 år Skoleleder i 15 år, heraf 1 og 3 måneder på Skjoldhøjskolen Skolechef i 7 år Lærer i 7 år Skjoldhøjskolen og hvad der skal ledes Udfordringer

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere