Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020"

Transkript

1 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Mål Overordnet formål Mål for indsatsen Økonomiske strategimål Pejlemærker for lærere og pædagoger Pejlemærke Pejlemærke Pejlemærke Pejlemærke Pejlemærke Kommunale kompetenceudviklingsindsatser Pejlemærker for ledelse Ansøgninger Ansøgning til Mærsk Fonden Ansøgning til Undervisningsministeriets læringskonsulenter Bilag Bilag 1 Kommissorium for partsudvalget Bilag 2 Organisering af VFL indsats Bilag 3 Kompetenceafdækning Bilag 4 Kompetenceafdækningsskema Bilag 5 DUX (MUS) skemaet Bilag 6 - Forventningsafstemning ved kompetenceudviklingstiltag (før og efter)

4 1. Indledning Når vi ser på elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag, er målet med folkeskolereformen, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende skoledag, hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. En målrettet og strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere er en vigtig og nødvendig forudsætning for at nå disse mål. Vejen Kommune har valgt at nedsætte et kommunalt partsudvalg, som har arbejdet med kompetenceudvikling af medarbejdere i Vejen Kommunes børnecentre og skoler. Partsudvalget har behandlet kommissoriet (Bilag 1) og deraf udarbejdet denne kompetenceudviklingsplan for Vejen Kommune Partsudvalget består af Birgitte Storm Hansgaard - skoleleder på Føvling Skole, Claus Holm skoleleder på Grønvangskolen, Pernille Dalsgaard Bøss - skoleleder på Askov-Malt Skole, Søs Sissel Greve Nielsen - SFO-leder på Højmarkskolen, chefkonsulenterne Regin Holm Nielsen og Kirsten Busk, repræsentanter for BUPL Per Andersen og Birthe E. Cramon fra DLF. AC-medarbejder Line Schlosser Nielsen er referent. Kompetenceudviklingsindsatsen på kort og langt sigt vil i Vejen Kommune tage udgangspunkt i de formål og mål for indsatsen, som er skitseret i partsudvalgets kommissorium (bilag 1) omkring kompetenceudvikling. Der er i dag meget der tyder pa, at lærernes kompetenceudvikling sker for tilfældigt, og at valget af efteruddannelse ikke bruges strategisk til eksempelvis at understøtte folkeskolens mal. Inden 2020 skal alle elever i folkeskolen undervises af lærere som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag de underviser i eller har opnaet en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse mv. (Citat: Undervisningsminister Christine Antorini, dec. 2013). Der er i uddannelsesverdenen meget opmærksomhed på den læring, der kommer ud af kompetenceudvikling. Bliver den nye viden omdannet til ny praksis til gavn for børnenes læring? Undersøgelser viser, hvor vigtigt det er, at arbejde med såvel forforståelse som opfølgning i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb: % af effekten af kompetenceudviklingen kan føres tilbage til, i hvilket omfang medarbejderen er motiveret for at modtage og anvende ny viden samt ledelsens forberedelse af medarbejderen på kompetenceudviklingsforløbet % af effekten kan tilskrives kvaliteten af selve kompetenceudviklingen % af effekten kan tilskrives, hvordan arbejdspladsen understøtter anvendelsen af det tillærte. 1 Så hvis en medarbejder skal have høj effekt af kompetenceudviklingen, så det ændrer praksis, er det vigtigt, at ledere og medarbejdere arbejder systematisk med læringsprocessen både før og efter et uddannelsesforløb, med henblik på at anvende den nye viden i praksis (afsnit 3.5 pejlemærke 7). 1 Brinkerhoff og Apking High Impact Learning: Strategies For Leveraging Performance And Business Results From Training Investments 2

5 Dygtige pædagoger og lærere har stor betydning for, hvorvidt børnene i dagtilbud og folkeskoler får et godt udbytte af deres aktiviteter og skolegang. Derfor er kvaliteten af kompetenceudviklingen vigtig for at opnå størst mulig effekt på børn og elevers læring og trivsel. Den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen, er lærerens kompetence til at undervise. Fundamentet for alle læringsprocesser i Vejen Kommune er Vurdering For Læring (VFL) (bilag 2). VFL skal understøtte alle indsatser i forbindelse med folkeskolereformen - herunder arbejdet med at opfylde de tre nationale mål og Vejen Kommunes skolepolitiske mål. Denne kompetenceudviklingsplan vil tage udgangspunkt i de 8 nationale pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen (afsnit 3) samt de 12 nationale pejlemærker for ledelse (afsnit 5). Kompetenceplanen er et dynamisk dokument, der kan ændres løbende, efterhånden som arbejdet med folkeskolereformen skrider frem og eventuelle nye behov opstår. 2. Mål 2.1. Overordnet formål Andelen af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, er 85 % i 2016, 90 % i 2018 og 95 % i Mål for indsatsen Alle medarbejdere vurderer i dialog med ledelsen, om de er kompetente i forhold til: opgaver i forbindelse med at realisere og forankre folkeskolereformen at arbejde professionelt med de nationale og kommunale mål 2.3. Økonomiske strategimål De afsatte kommunale kompetencemidler anvendes, så eksterne ressourcer kan udnyttes optimalt. Eksempel 1: Finansieringen fra staten og midler fra Mærsk-fonden til videreuddannelse, må udelukkende gå til udgifter til formelle uddannelser. Derfor kan skolerne ikke kompenseres for den manglende tid, transportudgifter og ophold, hvor personalet er på uddannelse. Det vil kunne suppleres af egne midler, så flere vil kunne uddanne sig samtidig. Man kunne forestille sig, at der vil være flere midler fra staten og Mærsk-fonden, som vi ikke har "råd" til at benytte, fordi der er følgeudgifter, der ikke finansieres. Eksempel 2: De pædagogiske udviklingskonsulenter er ligeledes en kommunal satsning, som gør det muligt at opsøge, følge op på og videndele om kommunale og nationale tiltag. Skolerne benytter udviklingskonsulenterne til at hjælpe med realisering af og opfølgning på de lokale indsatser. Dermed undlades i stor udstrækning udgifter til eksterne konsulenter Pejlemærker for lærere og pædagoger Undervisningsministeriets pejlemærker 1 8 er udarbejdet af et nationalt partsudvalg som anbefaling til kommunernes arbejde med kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. 3

6 3.1. Pejlemærke 1 Kompetenceudvikling i folkeskolens fag Vejen Kommune arbejder mod målet om en realisering af 95 % kompetencedækning frem mod % af alle lærere skal således have undervisningskompetence (tidl. linjefagskompetence) i de fag, de underviser i alle har ret til et bevis på kompetencerne. De 95 % omtales som fuld kompetencedækning, og dette gælder alle fag og alle klassetrin. Den samlede opgørelse vil være på kommunalt niveau. For at opfylde pejlemærke 1 vil Vejen Kommune anvende nationale midler (ca kr. i 2014 og ca. 1,2 mio. i årene ) suppleret af med kommunale midler. Midlerne skal finansiere direkte udgifter forbundet med kompetenceudviklingsaktiviteterne for folkeskolens lærere og pædagoger, dvs. midlerne skal gå til selve kursusudgiften. Der er mulighed for at opspare midlerne og anvende dem i det efterfølgende regnskabsår inden for perioden til og med Undervisningskompetence i et fag opnås gennem deltagelse i mellem 1 og 4 faglige moduler inden for det pågældende fag. Antallet af moduler afhænger af den afdækning der sker forud for. Her afgøres i samarbejde med University College behovet for, om det vil kræve gennemførelse af 1, 2 eller 3 faglige moduler for at kunne gå til kompetencemålsprøve i faget. Der vil løbende frem mod 2020 blive opslået faglige moduler indenfor fagene, som udbydes i samarbejde med University College Lillebælt, University College Syd og Vejen Kommune. For at understøtte skoleledelsernes arbejde med effekten er de pædagogiske udviklingskonsulenter i Dagtilbud & Skole tovholdere på modulerne. Der vil blive udbudt et fagligt modul fra august 2014 (efteruddannelse med 10 ECTS): Matematik yngste (for lærere med matematikundervisning i klasse) Skolelederen er ansvarlig for at vurdere medarbejderens kompetencer i de fag, de underviser i med afsæt i kompetencemålene fra den nye læreruddannelse. I løbet af efteråret 2014 går et større arbejde med afdækning af lærernes kompetencer i gang på skolerne for at sikre, at målet med de 95 % med undervisningskompetencer opfyldes (bilag 4). Lederen vurderer kompetencebehovet og udarbejder i dialog med medarbejderen, den enkeltes kompetenceudviklingsplan. Det vurderes for hver enkelt lærer i hvert af de fag, de underviser i, hvilket omfang efteruddannelsen skal have. Linjefagsuddannede skal som udgangspunkt ikke kompetenceudvikles - følgende muligheder inddrages, hvor det vurderes at undervisningskompetencer ikke er opdateret i forhold til de nye kompetencemål: Kompetencevurderende samtale på University College (UC) En times forberedelse (cases og survey) En times samtale UCs vurdering Gennemførelse af et eller flere fagmoduler Afslutte med en kompetencemålsprøve 4

7 De sidste fem procent af lærerne, vil typisk arbejde i specialklassetilbuddene. Her vil kompetencebehovet være et andet. Et nedsat udvalg vil i løbet af efteråret 2014, og i samarbejde med UC erne, arbejde med relevant efteruddannelse for denne gruppe af lærere og pædagoger. Opfølgningen på kompetencedækningen vil blive foretaget årligt af UNI-C og indgå i kommunens kvalitetsrapport. Der skal ligge en plan for, hvordan der følges op på de prioriterede indsatser i kompetenceplanen, herunder hvor langt kommunen er nået med målet om 95 % kompetencedækning, som kan fremgå af kvalitetsrapporten. Læs mere om UCSyddanmarks og UCLillebælts tilbud om undervisningskompetence i forhold til folkeskolereformen og om at få papir på undervisningskompetence. Information og vejledning til indberetningen i de forskellige systemer kan ses på UNI-C s hjemmeside Pejlemærke 2 Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus I forhold til anvendelse af midler, herunder Vejen Kommunes egne midler og evt. søgte midler fra Mærsk-fonden, har Vejen til Vurdering for Læring Vejen Kommunes største prioritet (afsnit 6.1 Ansøgning til Mærsk fonden). Alle lærere og pædagoger i skolen skal gennemgå forskellige kompetenceforløb i Vurdering For Læring for at få viden om og indsigt i den fælles kommunale læringsstrategi og for at kunne anvende VFL i alle læreprocesser. Andre tiltag inden for området læring og trivsel er de kommunale pædagogiske udviklingskonsulenters løbende understøttelse af skolernes arbejde med: Klasseledelse, relationsledelse og trivsel Fagdidaktisk ledelse af læringsprocesserne Løbende faglig opdatering inden for bl.a. faglig læsning, matematik og fremmedsprog hhv. engelsk (1.-3. klassetrin) og tysk (5.-6. klasse) Understøttelse af inklusionsindsatsen Andre særlige indsatsområder som fx anvendelse digitalisering af undervisningen Der udbydes desuden et fagligt modul for skolepædagoger Pædagogen i skolen, som skal indgå i den understøttende undervisning (10 ECTS point). Alle forløb opslås på den kommunale portal læringforalle.nu hvor lederen kan tilmelde medarbejdere til kompetenceudviklingskurser. For at styrke samarbejdet tilbydes en række kurser og forløb på tværs af forbundne dagtilbud og skoler Pejlemærke 3 Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner Ifølge pejlemærke 3 skal kommunerne vurdere, hvordan ressourcepersonerne i dag og i fremtiden kan anvendes til at øge elevernes læring og trivsel. Ressourcepersonerne skal anvendes strategisk og med størst mulig effekt for elevernes læring. 5

8 En nedsat arbejdsgruppe arbejder ud fra et kommissorium med en fremtidig strategi for ressourcepersoner i 0-18 årsområdet, økonomisk ramme og organisering af indsatsen samt løbende opdatering og kompetenceudviklingen for ressourcepersonerne i Arbejdsgruppen består af tre skoleledere, hvor der er repræsentation fra både indskoling, mellemtrin og udskoling. De tre skoleledere er: Birgitte Storm Hansgaard fra Føvling Skole, Elsebeth Kristensen fra Rødding Skole og Heidi Slominski fra Lintrup Børnecenter. Fra dagtilbud deltager områdeleder Kirsten Kyneb fra Bække Børnehave og Lene Jacobsen fra Børnecentret Spiloppen. Chefkonsulenterne Kirsten F. Busk og Regin Holm Nielsen deltager og AC-medarbejder Line Schlosser Nielsen fungerer som referent. I Vejen Kommune uddannes pt. matematikvejledere med tre pædagogiske diplommoduler svarende til i alt et halvt års fuldtidsstudie (videreuddannelse/overbygning med 10 ECTS). Der er tidligere gennemført kommunale vejledningsforløb for hhv. læsevejledere og inklusionsagenter/vejledere Pejlemærke 4-5 Pejlemærke 4 Lav en kommunal kompetenceplan i en inddragende proces Målet i Vejen Kommune er, at - alle lærere og pædagoger i Vejen Kommune skal opleve, at de er kompetente i forhold til: Opgaver i forbindelse med at realisere og forankre folkeskolereformen At arbejde professionelt med de nationale og kommunale mål Ledelsen skal i samarbejde med medarbejderne og på baggrund af skolebestyrelsens principper udarbejde en kompetenceudviklingsplan, som tager udgangspunkt i den kommunale kompetenceudviklingsplan. Ledelsen skal desuden udarbejde en kompetenceudviklingsplan for ledelsesteamet og skolen som helhed. I samarbejde med DASK udarbejdes skolelederens kompetenceudviklingsplan. Planerne opdateres løbende og efter behov. Fra det nationale partsudvalg vil der blive udarbejdet et notat, der sætter rammer for, hvordan skolelederne kan vurdere lærernes undervisningskompetence. Notatet forventes frigivet først i juni Ifølge den nationale udmelding fra partsudvalg skal en kommunal kompetenceplan forholde sig til, hvordan kommunerne vil anvende de midler, de modtager i forbindelse med rammeaftalen 2014 (Aftale om den kommunale og regionale økonomi for s. 7-8). Den kommunale kompetenceplan skal som minimum indeholde den kommunale prioritering af de midler, der er givet i forbindelse med aftalen om fuld kompetencedækning, herunder leve op til Vejen Kommunes skolepolitiske mål. I efteråret 2014 anvendes de tildelte nationale midler ( kr.) til to diplomforløb. Der vil blive udbudt et fagligt modul fra august 2014 Matematik yngste - for lærere med matematikundervisning i klasse (efteruddannelse med 10 ECTS) og et fagligt modul for 6

9 skolepædagoger Pædagogen i skolen, som skal indgå i den understøttende undervisning (10 ECTS point). Den kommunale kompetenceudviklingsplan udarbejdes i løbet af efteråret 2014, når kompetenceafdækningen på skolen er foretaget (bilag 4). Kommunens samlede behov for kompetenceudvikling opgøres herefter. Nedenstående tidsplan for Vejen Kommunes kompetenceudviklingsindsats er udarbejdet i samarbejde med partsudvalget. Tidsplanen vil løbende blive justeret. 7

10 Pejlemærke 5 Opfølgning på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning Der vil blive fulgt op på skolernes kompetenceudviklingsplaner for skolen som helhed, for medarbejderne og for det samlede ledelsesteam én gang om året samt på de nationale tal som udmeldes i 2016, 2018, Her kan kommunen følge med i, hvor langt vi er nået i forhold til de 95 % målet. Evaluering af pejlemærke 5 I forlængelse af pejlemærke 5 og opfølgning på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning, vil der blive målt på skole- og kommunalt niveau i forhold til: De nationale mål om 95 % undervisningskompetence, Vejen Kommunes skolepolitiske mål, udbyttet af kompetenceudviklingen og økonomiske mål: Nationale mål Målet i 2020 er, at 95 % af lærerne har undervisningskompetence i de fag, de underviser i: 2016 (85 %) 2018 (90 %) 2020 (95 %) Skole- politiske mål Kompetenceudviklingsindsatsen vil tage udgangspunkt i de skolepolitiske mål. Der måles på udbyttet af kompetenceudviklingen. Kompetenceudvikling (KPU) Der udarbejdes en omkostningsanalyse ift. de økonomiske strategimål Økonomiske mål 3.5. Pejlemærke 6-8 Pejlemærke 6 Arbejd systematisk med kompetenceudvikling I Vejen Kommune arbejdes der systematisk med kompetenceudvikling. Ved medarbejderudviklingssamtaler afdækkes medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov (bilag 5). Skolelederen skal sætte klare mål for den læring, som kompetenceudviklingen skal føre frem til, hvordan kompetencerne anvendes i praksis og bidrager til elevernes læring og trivsel. Lederen udarbejder kompetenceudviklingsplan for: For skolen Den enkelte medarbejder 8

11 Det samlede ledelsesteam Planerne vurderes og evt. justeres løbende. Pejlemærke 7 Sætte fokus på medarbejdernes engagement i læringen Under dette pejlemærke er der især fokus på effekten. Når en medarbejder skal på et kompetenceudviklingskursus, har skolelederen en stor rolle i de hhv. første 40 % og de sidste 40 % af læringsprocessen, jf. ovenstående tænkning og indledningen. Lederen skal opstille rammer/en plan og dermed motivere og forberede medarbejderen på kompetenceforløbet, som skal sikre, at medarbejderen reflekterer over behov for og anvendelse af nye kompetencer. Forventningsafstemning, før og efter et kompetenceudviklingskursus, er vigtigt at få afklaret mellem medarbejderen og lederen (bilag 6). For at opnå høj effekt af et kompetenceudviklingsforløb anbefales det, at lederen, inden medarbejderens deltagelse i kompetenceforløbet, har diskuteret følgende med deres medarbejder: Hvilke kompetencer har medarbejderne behov for at udvikle i lyset af egne og skolens behov? Hvilken betydning vil disse nye kompetencer kunne få for medarbejdernes kerneopgave (elevernes læring og trivsel)? Hvordan vil medarbejderne efterfølgende anvende disse kompetencer i deres praksis på skolen? o Hvad har medarbejderen lært? o Hvordan skal medarbejderens nye kompetencer implementeres på skolen? o Hvor skal medarbejderens nye kompetencer anvendes på skolen? Pejlemærke 8 Tilrettelæg kompetenceudviklingen, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel I Vejen Kommune er der vedtaget skolepolitiske mål, der sammen med de nationale mål, sætter fokus på at øge elevernes faglige resultater og trivsel. Den kommunale kompetenceudvikling vil kvalificere lærere og pædagoger til arbejdet med disse mål. Kompetenceudviklingsindsatsen vil blive evalueret løbende i forhold til de opstillede mål. 4. Kommunale kompetenceudviklingsindsatser I Vejen Kommune er fokus på en helhedstænkning i indsatserne i 0-18 års området. Derfor arbejder de pædagogiske udviklingskonsulenter i Dagtilbud & Skole, Vejen Kommune med sammenhængende og målrettede kompetenceforløb for alle medarbejdere i dagtilbud og skoler. De tilbyder kurser, inspirations- og udviklingsforløb, der understøtter den lokalpolitisk vedtagne kvalitetsindsats i dagtilbuddet og reformen i folkeskolen. Hver konsulent understøtter kompetenceområder, som kan ses på læringforalle.nu under konsulenter. De 8 pejlemærker sigter mod folkeskolen, men de nye krav og udfordringer, både i folkeskolen og i dagtilbuddet, indebærer også løbende kompetenceudvikling af dagtilbudspædagoger gennem relevante kurser og forløb målrettet dagtilbuddet - se læringforalle.nu under kompetenceudvikling. 9

12 5. 12 Pejlemærker for ledelse For at ledelserne kan være kvalificerede til det øgede fokus på elevernes læring er der er udarbejdet 12 nationale pejlemærker for faglig ledelse og (kultur) forandringsledelse. Faglig ledelse: 1. At kunne formulere en vision, se helheden og sætte mål for skolen, herunder for elevernes faglige udbytte og trivsel. 2. At kunne analysere data og resultater og iværksætte relevant opfølgning herpå. 3. At kunne sætte de faglige og organisatoriske rammer for målstyret undervisning samt sætte rammer for en varierende og motiverende skoledag, der sætter den enkelte elevs læring og trivsel i centrum. 4. At kunne rammesætte fagprofessionelt samarbejde, herunder på tværs af professioner, så samarbejdet har den største effekt på elevernes læringsudbytte og på lærernes undervisningspraksis, både i forhold til fagenes indhold, herunder anvendelsen af forenklede Fælles Mål, og i forhold til deres pædagogiske og didaktiske praksis. 5. At kunne observere, supervisere og give faglig sparring til medarbejdere og kollegaer. 6. At kunne følge op på undervisningen og give feedback. 7. At kunne arbejde strategisk med kompetenceudnyttelse og -udvikling af medarbejdergruppen. (Kultur) forandringsledelse: 8. At kunne identificere skolens potentialer, udfordringer og forandringsbehov samt sætte mål for udvikling. 9. At kunne analysere, identificere og prioritere de indsatser, der skal gennemføres for at forbedre skolens resultater og udarbejde en handlingsplan for forandring. 10. At kunne motivere og engagere medarbejdere, elever og omgivelser og skabe opbakning til omstillingen og kulturforandringen. 11. At kunne omsætte handlingsplaner til konkrete handlinger og forandringer af praksis og vaner. 12. At kunne fastholde eget og medarbejdernes fokus på de aftalte forandringer. Et nedsat udvalg bestående af Janus Lynggaard skoleleder på Gesten Skole, Vivian Møberg Pedersen skoleleder på Holmeåskolen, Heidi Slominski skoleleder på Lintrup Børnecenter, chefkonsulenterne Regin Holm Nielsen og Kirsten Busk, arbejder med kommunale forløb, hvor fokus er på den faglige ledelse. Her ud over vil der komme nationale tilbud i 2014/2015 inden for de 12 pejlemærker. 10

13 6. Ansøgninger 6.1. Ansøgning til Mærsk Fonden Med udgangspunkt i "Vejen til Vurdering for Læring" er der ansøgt Mærsk Fonden om et samlet beløb på kr. Svar fra Fonden kan forventes ultimo juni Overordnet mål for projektet Vejen til Vurdering for læring er at sikre kompetenceløft af såvel undervisere som ledere i hele Vejen Kommune. Målene i ansøgningen er: At vi med indsatsen omkring Vejen til vurdering for læring får oparbejdet et stillads, således at indsatsen også efter projektperiodens udløb bliver en integreret del af læringskulturen i Vejen Kommune At skabe fagligt, personligt og socialt kompetente elever, der trives og udvikles optimalt At opnå synergieffekt i og med alle kommunens skoler arbejder med afsæt i samme grundtanke indenfor læring Via målrettet arbejde med elevernes egen læringsforståelse og læringsstrategier at gøre eleverne uddannelsesparate og motiverede for gennemførelse af ungdomsuddannelser. Dermed lever vi op til Vejen Kommunes skolepolitiske mål. Delmål: at underviserne bliver i stand til at møde eleverne med tydelige, positive forventning og konstruktiv feedback således, at egen læringsindsats, motivation og lyst til at lære og udvikles at lette overgangen mellem fødeskole og overbygningsskole i og med, der er en fælles kommunal læringsstrategi at øge og kvalificere den interne mobilitet 6.2. Ansøgning til Undervisningsministeriets læringskonsulenter Vejen Kommune har ansøgt og fået godkendt et 1-årigt vejledningsforløb på ledelsesniveau med Undervisningsministeriets læringskonsulenter i et samarbejde med ledelsen fra fem medvirkende folkeskoler (Andst Børnecenter, Askov-Malt Skole, Holmeåskolen, Skodborg Skole og Østerbyskolen). Udviklingsprojektets titel er Vejen til Vurdering for Læring. Vejledningsforløbet starter ud med et opstartsmøde i juni og fortsætter fra august. Det overordnede mål med udviklingsprojektet er, at skabe fagligt, personligt og socialt kompetente elever i Vejen kommune, der i mødet med tydelige, positive forventninger øger egen læringsindsats, motivation og lyst til at lære. 11

14 7. Bilag 7.1. Bilag 1 Kommissorium for partsudvalget Overordnet formål: Kompetencestrategi og kompetenceudvikling (KPU) i Vejen Kommune Andelen af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, er 85 % i 2016, 90 % i 2018 og 95 % i 2020 Mål for indsatsen: Alle medarbejdere vurderer i dialog med ledelsen, om de er kompetente i forhold til opgaver i forbindelse med at realisere og forankre folkeskolereformen at arbejde professionelt med de nationale og kommunale mål Kommissorium for Vejen kommunes partsudvalg: Partsudvalget opgave er at: Udarbejde en strategi for arbejdet med pejlemærkerne 1-8, jf. Partudvalgets UVM rapport Udarbejde en kommunal kompetenceplan med henblik på o at realisere målet om fuld kompetencedækning for lærerne (pejlemærke 1) o pædagogisk kompetenceudvikling af skolens pædagogiske personale med elevernes læring og trivsel i fokus herunder samarbejdet mellem pædagoger og lærere (pejlemærke 2) o at medtænke kompetenceudvikling af kommunens ressourcepersoner (pejlemærke 3) Udarbejde forslag til lokal kompetenceplan til brug for den enkelte skoles arbejde med KPU Indsamle viden om redskaber til kompetenceafdækning herunder kommuneopgørelse med henblik på at samarbejde med nabokommuner om afvikling af forløb Udarbejde forslag til organisering af og indhold i kompetenceforløbene herunder vigtigheden af praksisnær aktionslæring og kollegial sparring Udarbejde forslag til arbejdet med effekten af kompetenceudvikling 40/20/40 hvad skal vi måle på for at se effekt? Overveje projekter i forbindelse med midler fra A.P. Møller Fonden. Planlægge et temamøde for relevante aktører med fremlæggelse og drøftelse af arbejdsgruppens udspil Deltagere: Skoleleder Birgitte Hansgaard, Føvling Skole Skoleleder Claus Holm, Grønvangskolen SFO-leder Søs Sissel Greve Nielsen, Højmarkskolen Skoleleder Pernille Bøss, Askov-Malt Skole Repræsentant for BUPL Per Andersen Repræsentant for DLF Birthe Cramon Chefkonsulent Regin Holm Nielsen Chefkonsulent Kirsten Busk Sekretær for arbejdsgruppen er Line Schlosser Mulighed for ad hoc-deltagere: 12

15 Repræsentanter fra UC Lillebælt Repræsentanter fra UC Syd Tidsplan: Første møde medio marts Temamøde maj Bilag: Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen Kompetenceudviklingen af lærere og pædagoger https://ucc.dk/videreuddannelse/undervisningsfag Lærer- og pædagogsamarbejdet Klar til skolereformen A.P.Møller Fonden 13

16 7.2. Bilag 2 Organisering af VFL indsats 14

17 7.3. Bilag 3 Kompetenceafdækning Lederens vurdering trin 1 Lederens vurdering trin 2 15

18 Lederens vurdering trin 3 Lederens vurdering trin 4 16

19 7.4. Bilag 4 Kompetenceafdækningsskema Undervisningskompetencen bliver vurderet på baggrund af de kompetencemål, som gælder for de enkelte fag på den nye læreruddannelse Nedenstående kompetenceafdækningsskema er skitseret for 1 linjefag, men flere fag kan tilføjes ved behov. Personoplysninger Navn: CPR nr.: Fag, der ønskes dækket: Formelle kompetencer Læreruddannelsessted og årstal: Linjefag 1: Linjefag 2: Fag i øvrigt: Relevant efteruddannelse Linjefag 1: Årskurser (fag, sted og årstal): Relevante pd-moduler: Kursus af relevans for faget - 30 timer og derover (kursustitel og årstal): Ugekurser og inspirationskurser af relevans for faget (titel og årstal): Undervisningserfaring i faget Linjefag 1: Klassetrin og varighed: Resultater i faget Linjefag 1: Nationale test: Prøver: Kommunale/lokale test: Ledelsens vurdering af undervisningskompetencen Linjefag 1: (sæt X) Fortsætter med plan for fortsat kompetenceudvikling i faget: Kompetencevurderende samtale: Kompetencemålsprøve: 17

20 7.5. Bilag 5 DUX (MUS) skemaet DUX ledelsesopfølgning på realisering af folkeskolereformen DUX skemaet er et bud på mål og kriterier for ledelsesindsatsen (og tager udgangspunkt i Vurdering for Læring - VFL). Nedenstående er et uddrag fra DUX skemaet omkring punktet MUS: Mål Kriterier Bemærkninger MUS At gennemføre MUS med lærere, pædagoger og mellemledere i løbet af foråret 2014 mhp gensidig forståelse af opgaven ifm realisering af folkeskolereformen afdækning af behov for kompetenceudvikling (KPU) I samtalen sikres at den enkelte medarbejder kender opgaverne i folkeskolereformen kender og arbejder konstruktivt efter skolens procesplan/drejebog for realisering og forankring af reformen er afklaret med sin egen rolle i realiseringen og forankringen af reformen kender ledelsens anbefaling/krav til medarbejderens KPU kender de nationale krav om undervisningskompetence i de fag, den enkelte underviser i får mulighed for at fremlægge ønsker til nye arbejdsopgaver samt arbejdsområder, som medarbejderen ønsker at fortsætte med. har givet udtryk for egne behov og ønsker til KPU har haft mulighed for at komme med input og inspiration til reformprocessen Ledelsen udarbejder en plan for den enkelte medarbejders KPU 18

21 7.6. Bilag 6 - Forventningsafstemning ved kompetenceudviklingstiltag (før og efter) Forventningsafstemning før et kompetenceudviklingstiltag, som både udfyldes af lederen og medarbejderen: Medarbejder individuel refleksion Hvad vil jeg blive bedre til at gøre? opstil 1-3 tydelige læringsmål: Kvalificeret/afstemt med leder Hvilken kompetence kræver det? formuler en kompetence for hvert mål: Hvordan vil jeg øge denne kompetence via mit uddannelsesforløb? angiv hvilken form for studieaktivitet, du tænker bedst kan understøtte dine mål: Hvilke forhold skal være i orden, hvis jeg skal anvende kompetencen? beskriv forventninger til, Forhold du selv kan beslutte: Forhold du og kollegerne kan beslutte: Forhold der kræver ledelsesbeslutning: Hvordan ved jeg, om jeg er blevet bedre? angiv situationer/tegn der indikerer, at du handler (mere) relevant: 19

22 Leder individuel refleksion Hvordan kan du understøtte din medarbejders fortsatte motivation og bearbejdning af den nye viden, gennem inddragelse af Teamlæring? Kvalificeret/afstemt med medarbejder Lokale ressourcepersoner? Udviklingskonsulenter? Tværfaglige samarbejdspartnere? Hvordan kan du understøtte videndeling, samt implementering af den nye viden i den samlede organisation? Hvilke punkter skal en konkret plan, for fastholdelse af fokus gennem løbende refleksion, indeholde? Hvordan vil du understøtte evaluering af medarbejderens og organisationens læringsudbytte? 20

23 Forventningsafstemning efter et kompetenceudviklingstiltag, som både udfyldes af lederen og medarbejderen: Medarbejder individuel refleksion Hvilken viden vil jeg gerne dele med ledelse og kolleger? Kvalificeret/afstemt med leder I hvilke roller og positioner tænker jeg min viden kan formidles relevant? Hvilke nye kompetencer kan jeg byde ind med i praksis? I hvilke roller og positioner tænker jeg mine nye kompetencer skal i spil? Hvilke forhold skal være i orden, hvis jeg skal anvende viden og kompetencer? beskriv forventninger til, Forhold du selv kan beslutte: Forhold du og kollegerne kan beslutte: Forhold der kræver ledelsesbeslutning: 21

Kompetenceudviklingsstrategi (Justering af strategien) Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Vinter 2016

Kompetenceudviklingsstrategi (Justering af strategien) Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Vinter 2016 Kompetenceudviklingsstrategi 2016-2020 (Justering af 2014-2020 strategien) Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Vinter 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet formål... 4 Økonomi...

Læs mere

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015 Velkommen til! Kl. 9.00-10.00: Deltagere på hold 1 samt relevante ledere (deltagere på hold 2 er velkomne - men det er ikke et must!) Fælles indblik i hold 1's læringsudbytte, samt forventningsafstemning

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan

Kompetenceudviklingsplan Revideret December 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Revideret december Kompetenceudviklingsplan. for Læring i Skolen. Hedensted Kommune Tofteskovvej Juelsminde T:

Revideret december Kompetenceudviklingsplan. for Læring i Skolen. Hedensted Kommune Tofteskovvej Juelsminde T: Revideret december 2016 Kompetenceudviklingsplan for Læring i Skolen Hedensted Kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi i folkeskolen

Kompetenceudviklingsstrategi i folkeskolen Skanderborg Kommune Fagsekretariatet Børn og Unge Søndergade 27 8464 Galten Baggrund Kompetenceudviklingsstrategi i folkeskolen 2014-2020 Skolereformens overordnede mål sætter en klar retning og et højt

Læs mere

Hvordan realiseres de ønskede elevpræstationer gennem læreres og pædagogers udvikling af egen undervisning?

Hvordan realiseres de ønskede elevpræstationer gennem læreres og pædagogers udvikling af egen undervisning? Projektbeskrivelse Helt centralt for skolereformen 2014 er øget fokus på elevernes læringsudbytte og tydelig dokumentation for læringsfremgang. I Vejen Kommune vil vi styrke skolernes arbejde med synlige

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune

Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Juli 2016 Baggrund Den 20. december 2013 vedtog Folketinget en reform af folkeskolen med tre overordnede mål om

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram Arbejdsgruppe nr. 7 Tema: Styrket efteruddannelse af skolens medarbejdere Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Udvikling af den lokale kompetenceplan

Udvikling af den lokale kompetenceplan Udvikling af den lokale kompetenceplan Strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere 25. Februar 2014, Nyborg Strand Indhold Odense Kommune Ved udviklingschef Lene Nygaard og konsulent Lene

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem dagtilbud og skoler omkring ressourcepersoner

Strategi for samarbejdet mellem dagtilbud og skoler omkring ressourcepersoner Vejen Kommunes Strategi for samarbejdet mellem dagtilbud og skoler omkring ressourcepersoner August 2014 justeret s.5 d. 2.oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kommissorium... 3 3.

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Velkommen til Fyraftensmøde om børn og voksnes læring i Vejen Kommune Dagtilbud

Velkommen til Fyraftensmøde om børn og voksnes læring i Vejen Kommune Dagtilbud Velkommen til Fyraftensmøde om børn og voksnes læring i Vejen Kommune Dagtilbud Aftenens program Kl. 17.30-17.45 Kl. 17.45-18.45 Kl. 18.45-19.15 Kl. 19.15-20.15 Kl. 20.15-20.30 Velkomst og rammesætning

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 7: Kompetenceudvikling af personale og skoleledere samt fokus på opfølgning og dokumentation A. Kommissorium Der skal udarbejdes

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Program. 17.45 Spørgsmål? 18.00 Forventningsafstemning ml. agenter og ledere v. Esther 19.00 Tak for i aften og på gensyn til agenterne d. 21.10.2014!

Program. 17.45 Spørgsmål? 18.00 Forventningsafstemning ml. agenter og ledere v. Esther 19.00 Tak for i aften og på gensyn til agenterne d. 21.10.2014! Program 17.00 Velkomst og uddannelsesforløbet set i et større perspektiv v. Esther 17.15 Det kommende uddannelsesforløb v. Underviser Maiken Kroge Rosenberg - UCL Det overordnede indhold og modulet opbygning

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 12:

Kommissorium for arbejdsgruppe 12: Kommissorium for arbejdsgruppe 12: Kompetenceudvikling Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen:

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen: Notat Sagsnr.: 2015/0001189 Dato: 27. februar 2015 Titel: Udkast til handleplan for evidensbaserede indsatser Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Med henblik på at styrke fagligheden på hele

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Acadre 14/26219 April Kompetenceplan for folkeskolen i Svendborg Kommune frem mod 2020

Acadre 14/26219 April Kompetenceplan for folkeskolen i Svendborg Kommune frem mod 2020 Acadre 14/26219 April 2015 Kompetenceplan for folkeskolen i Svendborg Kommune frem mod 2020 Indhold INDLEDNING 3 KOMPETENCEPLANEN BLIVER TIL 4 BASELINE 5 ARBEJDSOMRÅDER 6 GENNEMFØRTE KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere

Bind 2: Implementering

Bind 2: Implementering Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 2: Implementering Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler

Læs mere

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser:

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser: Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8. Kompetenceudvikling Baggrund For at opnå intentionen med folkeskolereformen er det bl.a. afgørende, at ledere, lærere og pædagoger har et højt fagligt

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den Kompetenceudvikling og professionsudvikling Temadrøftelse i BUU den 28.5.2014 1 Agenda Prioritering af kompetenceudviklingen på folkeskoleområdet. Økonomi og budget 2015 Strategisk professions- og kompetenceudvikling

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR: AFTALEN OM FULD KOMPETENCEDÆKNING

SPØRGSMÅL & SVAR: AFTALEN OM FULD KOMPETENCEDÆKNING SPØRGSMÅL & SVAR: AFTALEN OM FULD KOMPETENCEDÆKNING Indledning I forbindelse med reformen af folkeskolen blev der indgået en aftale om fuld kompetencedækning mellem KL og regeringen. Aftalen indebærer,

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen. Titel 1

Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen. Titel 1 Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen Titel 1 2 Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen Pejlemærker for kompetenceudviklingen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Resultatet af arbejdsgruppernes arbejde august 2013 - februar 2014 STEP 1 Politik og strategidannelse: Målsætning og resultatmål i Lolland Kommune STEP 2.1. Fælles implementerings

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole 2015 2020 Skole og Undervisning oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

A.P. Møller Projektbeskrivelse Næstved Kommune 2015

A.P. Møller Projektbeskrivelse Næstved Kommune 2015 Udgave 8. oktober 2015 A.P. Møller Projektbeskrivelse Næstved Kommune 2015 (1. Projektnavn: Synlig læringseffekt for både elever, medarbejdere og ledere i skolen Alle i Næstved skolevæsen deltager over

Læs mere

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning:

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning: Opsamling på KOPRA ledermøde 26. november 2014 Dagsorden til mødet var denne gang sammensat mhp. på: - Opsamling om KOPRA start - at bidrage fælles til den videre udvikling af KOPRA - at skabe klarhed

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere