Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)"

Transkript

1 Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

2 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur Skolebeskrivelse Skolens pædagogiske arbejde Udvikling af det faglige niveau Ro og trivsel i klassen Inklusion og specialpædagogiske bistand Det faglige niveau for tosprogede elever Den pædagogiske og strategiske ledelse SFO-området Skolens andre indsatsområder Skolens opfølgning på sidste års kvalitetsrapport Skolens mål for det kommende skoleår Oversigt over skolens principper og retningslinjer Skolelederens samlede vurdering Pædagogisk Råds udtalelse Børn og Skoles samlede vurdering af skolen Skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten generelt Skolerapporten... 41

3 1. Rapportens formål, metode og struktur Favrskov Kommune skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport, som beskriver skoleområdet, skolernes faglige niveau og de styrings- og udviklingstiltag som politikere, forvaltning og skoler har sat i værk i det forløbne år. 1 Kvalitetsrapporten er opdelt i én overordnet kvalitetsrapport og én skolerapport pr. skole. Denne rapport er skolens egen rapport. Den beskriver arbejdet på den enkelte skole, mens kvalitetsrapporten beskriver det samlede skoleområde. Skolerapporten tjener flere formål. Den dokumenterer og evaluerer det faglige arbejde, som foregår på skolen. Er skolen inde i en positiv udvikling? Er der eventuelt behov for korrektioner? Herved er rapporten med til at sikre, at såvel Byråd som skolebestyrelse lever op til deres tilsynsforpligtigelse. Det er desuden hensigten, at rapporten skal anvendes som grundlag for dialog i skolebestyrelsen, på skolen, i Byrådet og mellem politikere og skolebestyrelse Hvad skal målene være for skolen? Hvad er faglighed? Hvad er kvalitet? Herved bliver rapporten et vigtigt redskab i udviklingen af den enkelte skole. Evalueringskæden 2 skal sikre informationsstrømmene mellem undervisningssituation og Byråd. Der vil være behov for evalueringsværktøjer i hvert led af evalueringskæden, som opsamler viden og sikrer udveksling af resultater/viden og feedback mellem de enkelte led i kæden. Disse værktøjer vil være forskellige fra led til led. I mellem skoleledelse, forvaltning og Byråd er et af værktøjerne kvalitetsrapporten. Alle rapporter er struktureret efter indsatsområder vedtaget af Byrådet. De overordnede indsatsområder på skoleområdet: - Faglighed og evalueringskultur - Ro og trivsel i klassen - Inklusion og specialpædagogisk bistand - Det faglige niveau for tosprogede elever - Pædagogisk og strategisk ledelse - SFO-området Med indsatsområderne i fokus skabes ét dokumentationsgrundlag, som gør det muligt at følge udviklingen inden for det enkelte område. I skolerapporten beskrives indsatsområderne ud fra, hvordan skolens resultater påvirkes af skolens grundlæggende rammebetingelser og tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Først opridses rammerne, dernæst gennmgås de pædagogiske processer og skolernes resultater og endelig følger skolelederens bemærkninger og forvaltningens vurdering. Rammer --> Pædagogiske processer --> Resultater 1. Folkeskoleloven 40 a. 2. Evalueringskæden er hentet fra Odens Kommunes KIS model (Kvalitet I Skolerne) 1

4 I Favrskov Kommune gennemføres hvert andet år statusanalyser som et væsentligt supplement til skolerapporten og den overordnede kvalitetsrapport. Formålet med statusanalysen er at måle og dokumentere udviklingen inden for områderne, ledelse, evalueringskultur og faglighed i inklusion og specialpædagogisk bistand. Skolens aktuelle statusanalyse er bilag til skolerapporten. Rapporten bliver indledt med et afsnit om formål og metode (dette afsnit). Det efterfølgende afsnit er en kort beskrivelse af skolens historie, geografi og kultur. I tredje afsnit beskrives skolens pædagogiske arbejde, herunder arbejdet med særlige indsatsområder. I fjerde afsnit giver skolelederen sin samlede vurdering og i femte afsnit følger Børn og Skoles samlede vurdering af skolen. Rapporten afsluttes med en udtalelse fra pædagogisk råd vedrørende skolerapporten og skolebestyrelsens udtalelse til kommunens overordnede kvalitetsrapport og til skolerapporten. Børn og Skole har udeladt spørgsmål fra tidligere udgaver af kvalitetsrapporten, som det ikke længere er relevant at stille, da samtlige skoler har fokus på området. Eksempelvis sender alle skoler elevplanen til forældrene inden skole/hjemsamtalen, alle skoler har retningslinjer for udarbejdelse af elevplaner og for overgange mellem dagtilbud og skole, og alle skoler drøfter fælles mål/trinmål i teamudviklingssamtalen. 2

5 2. Skolebeskrivelse Hadbjerg skole ligger i hadbjerg by. Skolen blev i 1968 gjort til centralskole, da man nedlagde skolerne i Selling og Ødum, samtidig med at man udbyggede skolen i Hadbjerg. Skolen har siden midt 80,erne være overbygningsskole for eleverne ftra Voldum skole. Skolens målsætning er: - et godt sted at være - et godt sted at lære - for alle Hadbjerg skole opgave er at give eleverne en god undervisning og oplevelsen af at høre til og være en del af fællesskabet omkring skolen. Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at udnytte sine evner optimal i trugge omgivelser. det er væsentligt for skolen, at alle forbedrer deres faglig samt oplever nærvær og anerkendelse. På hadbjerg skole øver vi os alle i hele tiden at blive bedre, så vi kan blive dygtigere - elever, lærere, pædagoger og ledere. I dette skoleår har vi taget vores nye skolehal ibrug. Hallen har givet ideelle rammer for fysisk udfoldelse og har givet idrætsfaget nye muligheder. I samarbejde med de lokaleforeninger arbejder skolen for at inddrage nye aktiviteter og give muligheder for børn og unge. Der har i foråret været et tæt samarbejde mellem skole/sfo og lokalforeningerneomkring aktiviteter i eftermiddagstimerne for eleverne i klasse. Skolens værdier: 1. Fællesskab og ansvarlighed Det er værdifuldt, at alle oplever sig som en del af et større fællesskab og påtager sig et ansvar for at fællesskabet fungere. Derfor er.. det vigtigt, at elevernes kendskab og indbyrdes forståelse for hinanden styrkes. der brobygning mellem almindelig undervisning og specialundervisning. det vigtigt, at elever bliver bevidste om deres egne rolle og muligheder. det vigtigt, at eleverne er bevidste om formålet med den samlede skolegang. 2. Faglighed og rummelighed Det er værdifuldt, at alle lærer det de skal og at der er plads til alle. Derfor er fagligheden i højsædet. ledelsen synlig og konkret over for forældre, elever og ansatte. skoledagen en oplevelse af fællesskab, der gør det rart at være her. 3. Nærvær og anerkendelse Der er værdifuldt, at alle oplever et positivt og trygt miljø på Hadbjerg skole. Derfor er der respekt om og accept af alle. det positive i fokus. der muligheder for alle. der tolerance og åbenhed overfor alle. alle gode rollemodeller 3

6 4

7 3. Skolens pædagogiske arbejde I dette afsnit beskrives og vurderes skolens pædagogiske arbejde inden for det enkelte indsatsområde vedtaget af Byrådet. Beskrivelserne følger den samme skabelon: rammer, pædagogiske processer, resultater og vurdering. Rammer beskriver de overordnede mål, som Byrådet har fastsat for skolens arbejde med det enkelte indsatsområde og de ressourcer, som skolen har til rådighed, samt skolens strukturelle nøgletal. Med mindre andet er anført gælder tallene kun for undervisning i de almene klasser. Det vil sige, at data vedrørende specialklasser ikke indgår i tabellerne. Pædagogiske processer beskriver skolens pædagogiske arbejde inden for det enkelte indsatsområde med særligt fokus på de tiltag som skolebestyrelsen og skolelederen har besluttet at iværksætte. Desuden beskrives enkelte af skolens lokale målsætninger og skolens opfølgning på sidste års kvalitetsrapport. Formålet er at dokumentere de pædagogiske processer på skolen og vurdere om de understøtter de mål, der politisk og lokalt er sat for skolens arbejde. I praksis sker det ved hjælp af en model, hvor skolen beskriver et mål og definerer indikatorer for, hvornår målet er opfyldt. Dernæst beskrives de pædagogiske tiltag, man har valgt at tage på skolen for at opnå målet Herefter beskrives evaluering og resultater og endelig er der en kort redegørelse for den evt. opfølgning, som evalueringen giver anledning til. Resultater beskriver de resultater, som skolens elever har opnået indenfor det enkelte indsatsområde. I vurderingen sammenholder Børn og Skole rammer, pædagogiske processer og resultater for den enkelte skole. Det er vigtigt, at de pædagogiske processer vurderes i sammenhæng med elevernes udbytte af undervisningen. Herved får skolen mulighed for at korrigere indsatsen, hvis de ønskede resultater udebliver. I det følgende vil hvert indsatsområde blive beskrevet. 5

8 3.1. Udvikling af det faglige niveau Et af de centrale fokuspunkter for kvalitetsrapporten er naturligvis den faglige udvikling på skolerne. For at øge det faglige niveau på skolerne i Favrskov Kommune, ønsker Byrådet, at skolerne arbejder indgående med deres evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporten og elevplaner Rammer for udvikling af det faglige niveau I dette afsnit beskrives de mål, som Byrådet har fastsat for arbejdet med det faglige niveau. Dernæst følger en række nøgletal, som fortæller noget om skolens ressourcesituation, økonomisk og personalemæssigt. Formålet er at beskrive de ressourcemæssige rammer, som skolen agerer indenfor. Endvidere er der nøgletal, som beskriver skolens elevtal og endelig beskrives lærernes faglige kompetencer. Mål for udvikling af det faglige niveau Det er kommunens mål at styrke fagligheden ved at arbejde med evaluering og dokumentation. Målet er en systematisk og vidensbaseret opfølgning på og refleksion over indsats, metoder og resultater med henblik på, at skabe en løbende og forpligtende forbedring af praksis. De ønskede tilstande er: - Forventningerne til alle elevers præstationer er tydelige og ambitiøse - Eleverne har en positiv indstilling til skolen og læringsvaner, der er hensigtsmæssige i forhold til at nå de mål,der er for elevens udbytte af undervisningen - Undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med resultaterne af evalueringen af undervisningen og elevernes udbytte - Forældrene motiveres til at støtte barnets læring ud fra den viden, de har om barnets resultater og indsats/læringsvaner Skolens arbejde med de ønskede tilstande evalueres ved hjælp af statusanalysen fra Partnerskab om Folkeskolen. Nøgletal vedr. undervisningsforhold Tabel 1. Nøgletal vedr. skolens ressourcer 2009/ /09 Elever pr. fuldtidsansat lærer 12,3 11,8 Antal lærere (fuldtidsstillinger) 23,66 25 Udgifter pr. elev (kr.) Antal elever pr. computer under 5 år med netopkobling 3,1 4,6 Klasser pr. interaktiv tavle 3,6 3,2 Undervisningsmidler pr. elev (kr.) Andel af pædagogernes arbejdstid der anvendes i undervisningen (%) 9,6% 5,6% Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes på undervisning 41,3% - Antal timer pr. klasse der anvendes til holddeling 50,0 50,0 Andel af lærernes arbejdstid der anvendes på holddeling (%) 2,3% 1,9% 6

9 Er opgjort pr. 5. september, de økonomiske nøgletal er dog opgjort for regnskabsåret *) Holddeling er de timer, hvor der er mere end en lærer pr. klasse, men kun i de tilfælde, hvor der ikke er tale om specialundervisning bevilget til en enkelt elev el. en gruppe af elever. 7

10 Tabel 2. Skolens elevtal*: Klassetrin Elever Klasser Gns. Klasse koeff. 2009/ / / / / /09 0. kl ,0 16,0 1. kl ,5 15,0 2. kl ,0 16,0 3. kl ,0 16,0 4. kl ,0 16,5 5. kl ,5 18,0 6. kl ,0 23,0 7. kl ,0 26,0 8. kl ,0 26,0 9. kl ,0 26,0 I alt ,2 18,5 Opgjort pr. 5. september *) I elevtallet indgår enkeltintegrerede elever. Tabel 3. Nøgletal vedr. elevtallet 2009/ /09 Mindste klasse Største klasse Antal elever i skoledistriktet Antal elever fra eget distrikt Elever fra eget distrikt, andel (%) 77,7% 82,4% Antal elever fra andre distrikter Opgjort pr. 5. september 8

11 Tabel 4. Oversigt over lærernes kompetencer i de fag, de underviser i (%)*: Fag Linjefag Erfaring Andet 2009/ / / / / /09 Dansk 80,6% 74,1% 19,4% 25,9% - - Engelsk 100,0% 100,0% Tysk 100,0% 100,0% Historie 50,0% 53,3% 50,0% 26,7% - 20,0% Kristendom 26,3% 25,0% 52,6% 50,0% 21,1% 25,0% Samfundsfag 100,0% 100,0% Geografi 75,0% 100,0% ,0% - Biologi 100,0% 100,0% Natur/Teknik 33,3% 46,7% 16,7% 30,0% 50,0% 23,3% Matematik 81,1% 69,7% 18,9% 30,3% - - Fysik/Kemi 100,0% 100,0% Idræt 100,0% 82,4% - 17,6% - - Musik 100,0% 78,9% - 21,1% - - Billedkunst 50,0% 50,0% 50,0% 25,0% - 25,0% Hjemkundskab 100,0% 100,0% Sløjd 100,0% 100,0% Håndarbejde 100,0% 100,0% Specialpædagogik 71,4% 80,0% 28,6% 20,0% - - Dansk som andetsprog 100,0% *) Beregnet med udgangspunkt i antal lektioner, hvor der undervises af lærer med linjefag i % af det samlede antal lektioner i faget **) Linjefag eller uddannelse på tilsvarende niveau ***) Erfaring er defineret som minimum 3 års undervisningserfaring eller helt særlige forudsætninger inden for faget, svarende hertil. 9

12 Skolelederens bemærkninger til skolens rammer: Klassestørrelserne på skolen giver en række fordele og ulemper bl.a. 1.De små klasser giver mere lærertid til den enkelte elev. 2.Der kan lettere tages hensyn til den enkelte elevs behov. 1.De små klasser betyder, at eleverne skal have fælles årgangstimer for at skolen kan opretholde undrevisningstimetallet. 2.De små klasser kan have betydning for klassens sociale liv. Da skolen har og også i fremtiden vil have klassestørrelser på mellem 15 og 20 elever betyder dette, at ovennævnte problemstillinger løbende bliver diskuteret i henholdsvis skolebestyrelse og blandt personalet. Skolen må ofte korrigere og ændre på beslutninger for at få økonomi og bekendtgørelser til at nå hinanden. Dette giver naturligvis forstyrrelser for personalet og forældre. Skoleledelsen forsøger at fastholde beslutninger og rutiner, men det kræver en stor indsats og tolerance af alle. Skoleledelsen forsøger gennem teamsamtaler, opfølgende møder m.m. at skabe ordnene rammer, må lærerne kan holde focus på den daglige undervisning Pædagogiske processer vedrørende udvikling af det faglige niveau I dette afsnit findes en beskrivelse af skolens pædagogiske indsats i forhold til at udvikle det faglige niveau, herunder arbejdet med evaluering. Desuden beskrives de mål og indsatsområder, som skolen selv prioriterer i relation til at styrke det faglige niveau. Tabel 5. Arbejdet med de overordnede mål for evalueringskultur Beskrivelse Mål Arbejdet med elevplaner har været overlagt til de enkelte teams. Det er skolens mål at udarbejde en IT skabelon for de forskellige faser - indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. Skabeloner skal tage udgangspunkt i UNI-C's oplæg, som findes på skoleintra. Skabelonen skal også medtage de bemærkninger og anbefalinger, som Evalueringsinstitutet kom med i deres temahæfte om elevplaner i Indikatorer Der skal ligge en færdig skabelon på skolens intranet i uge 43. Pædagogiske tiltag Evaluering - resultater Opfølgning Der bliver et fælles oplæg inde skoleårets start og lærerene bliver inddelt i faglige grupper, der skal udarbejde oplæg for deres fag. Skolen har været repræsenteret i en kommunal arbejdsgruppe, som har haft focus på elevplaner i udskolingen og deres brug i elevernes uddannelsesplan. Arbejdet med fagenes elevplaner skal være færdigt i september måned. Skoleledelsen samler materialet og sørge for at det samlede materiale bliver lagt på skoleintra Tabel 6. Elevsamtaler Indskoling Mellemtrin Udskoling Antal elevsamtaler pr. år pr. elev?

13 Beskrivelse af skolens øvrige processer for den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen: Der er i de forskellige lærerteam arbejdet med forskellige evalueringsmodeller f.eks. porte folie, målcirkler, I gennem de sidste år har skolen indkøbt fælles evalueringsmateriale, som retter sig mod de forskellige faser (indskoling, mellemtrin og udskoling) Materialet har været gennemgåeet på fasemøderne og de enkelte lærerteam har tilrette modellerne til deres undervisning og deres klasser. Skolelederens bemærkninger til elevplaner, elevsamtaler mv.: I sidste kvalitetsrapport er nævnt, at 45% af eleverne på skolen ikke havde kendskab til deres elevplan. Vi har naturligvis haft dette oppe på pædagogisk rådsmøde. En forklaring kan være, at de forskellig lærerteam har brugt forskellige ord om elevplanen. Dette skyldes at der er brugt forskellige materiale til evaluering af eleverne. Nogle har brugt målcirkler, andre "kan - kan næsten" og de sidste har brugt elevplaner fra skoleintra. Alle elever har modtaget en "elevplan" og den har været fulgt i forbindelse med skole/hjem samtalerne. Ved skoleåret 2010/11,s start fremlægger skoleledelsen en fælles skabelon for elevplaner. Skabelonen bygger på "Målcirkler" og skal gennems elektronisk på skoleintra, hvor der oprettes et elevplansarkiv, som kan følge eleven i det samlede skoleforløb og alle lærere har adgang til. Ledelsen fremlægger planen for den nye skolebestyrelse ved skoleårets start. Skolelederens bemærkninger til skolens pædagogiske processer vedr. faglighed: Skolens lærere er inddelt i faseteam. De forskellige team består af ca lærere. faserne mødes jævnligt og diskutere/udveksler erfaringer om klasser og fag. Igennem skoleforløbet tages der en række test og prøver, som sammen med lærerens daglige iagttagelser er med til at give et billed af den enkelte elev og elevens nærmeste udviklingszone. I forbindelse med de nationaletest har test resultaterne været gennemgået bl.a sammen med skoleledelsen og i en række tilfælde er der udarbejdet reviderede handleplaner for klassen. Arbejdet med at bruge resultaterne af de nationale test i den videre undervisning er fortsat under udvikling og har ikke fundet sig endelig form Resultater vedrørende udvikling af det faglige niveau Skolens resultater henviser til de effekter, som skolen har opnået gennem undervisningen (pædagogiske processer). I dette afsnit beskrives de resultater, som skolens elever har opnået i skoleåret, herunder resultaterne af 9. og 10. kl. afgangsprøver. Endvidere redegøres der for elevernes overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelserne. Skolens resultater i de nationale test behandles i særskilt notat, da disse oplysninger er fortrolige. For en bredere beskrivelse af skolens resultater henvises til skolens seneste statusanalyse, som beskriver elevernes kompetencer indenfor kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde. Resultater af afgangsprøver m.v. 11

14 Tabel 7. Karaktergennemsnit 9. klasse, 7-trinsskalaen: Fag Gennemsnit Gennemsnit Kommune Landsgennemsnit 2009/ /09 gennemsnit 2008/ /10 Dansk Læsning 4,6 4,2-5 Dansk Skriftlig 6,2 3,3-5,5 Dansk Mundtlig 6 6,9-7 Dansk Retstavning 5,9 4,9-5,4 Matematiske færdigheder 7,2 7,7-7,7 Matematisk problemløsning 6 7,5-6,9 Engelsk 7,1 5,3-5,8 Fysik/Kemi 5,6 6,5-6,9 Udtræksprøve 1: Geografi 7,2 - Udtræksprøve 2: Engelsk, skriftlig Udtræksprøve 3: Obl. projektopgave 6,1-6,2 - Tabel 13. Resultater af læsetest i 1. klasse Kategori af læsere: Andel elever i % 2009/10 Andel elever i % 2008/09 Hurtige, sikre læsere 86% 90% Langsomme, sikre læsere 7% 7% Usikre læsere 7% 3% Tabel 14. Resultater af læsetest i 3. klasse Kategori af læsere: Andel elever i % 2009/10 Andel elever i % 2008/09 Hurtige, sikre læsere 93% 85% Langsomme, sikre læsere 7% 7% Hurtige, lidt usikre læsere 0% - Usikre læsere 0% 8% 12

15 Beskrivelse af andre relevante test på skolen: Der foretages LUS test af alle indskolings elever. Testen forelægges for dansklæreren og giver læreren bedre mulighed for at støtte eleven i den fortsatte læseindlæring. Gennemgang af LUS test og udarbejdelse af handleplaner foretages i samarbejde med skolens læsevejleder. Ligeledes bruger skolen en række andre test, som er med til at give et udtryk for klassens/elevens faglige standpunnkt i forhold til fagenes trinmål. Resultater af de ønskede tilstande på indsatsområdet evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporten, findes i bilag 1 3 Skolelederens bemærkninger til skolens resultater: I dette skoleår udgav CEPOS en resultatliste med skolernes karaktergennemsnit. Undersøgelsen giver udtryk for, at den er objektiv, idet den fremfører, at den har taget hensyn til de lokale sociale forhold. jeg skrev følgende på skolens hjemmeside i forbindlese med offentliggørelsen. Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis bringer i dag d. 15. april 2010 en artikel, hvor de med baggrund i en Cepos undersøgelse gør opmærksom på, at Hadbjerg skole scorer for lavt i karaktergennemsnit ved afgangsprøven 2007 i forhold til landsgen-nemsnittet. Jeg vil gerne knytte følgende kommentar til undersøgelsen og artiklen: Hadbjerg skole har bl.a. som målsætning: 3. Skolen rummer mange slags børn med forskellige behov Skolen styrker børnenes selvværd, samarbejdsevner og mellemmenneskelige forståel-se og følger den enkelte elev tæt i og uden for skoleforløbet. Skolen har plads til specialklasser og børn med særlige behov. I gennem de sidste år har skolen målrettet arbejdet for at flere og flere af de elever, som har særlige behov, skulle gå til folkeskolens afgangsprøve. Dette har selvfølgelig indflydelse på skolens gennemsnit, men det er for os mere væ-sentligt, at eleverne har et mål med undervisningen og får afprøvet deres evner ved en afgangsprøve. Skoles karakterer tages løbende op med lærerne i udskolingen og vi er meget opmærksomme på dette. Skolen har en enkelt klass e til prøve og dette har selvfølgelig betydning for den endelige placering på den nationaleliste, idet der ikke skal så mange ændringer til, før det får stor gennemslags kraft. Overgang til ungdomsuddannelser Folkeskolens formålsparagraf fastslår, at folkeskolen har et ansvar for at forberede eleverne til videre uddannelse. Elevernes overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelserne kan bruges som en indikation på, om skolen lever op til denne målsætning. 3. Statusanalysen, Partnerskab om Folkeskolen, afsnit

16 Tabel 15. Fordelingen af 9. klasseelever jf. den koordinerede tilmelding, marts: Uddannelse: 2009/ /09 Antal % % Tilmeldt 10. skoleår 11 61,1% 53,8% Erhvervsuddannelserne 6 33,3% 19,2% Social- og sundhedsuddannelse 0 0,0% 0,0% Gymnasiale uddannelser 2 11,1% 30,8% EGU - erhvervsgrunduddannelse 0 0,0% 0,0% Andre uddannelser 4 22,2% 3,8% Elever som overgår til en uddannelse i alt ,8% 107,7% Elever, der ikke går direkte i uddannelse 0 0,0% 3,8% Elever, der endnu ikke har udfyldt tilmeldingen 0 0,0% 15,4% Skolelederens bemærkninger til overgang til ungdomsuddannelser: Alle skolens elever går videre i en ungdomsuddannelse. Vi har ingen oversigt, der viser om eleverne fuldfører den valgte ungdomsuddannelse. Fra skolens side kan vi godt frygte, at nogle af skolens tidligere elever ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Skoleledelsen vil i det kommende skoleår bede UU centret om en oversigt med de elever, der måtte være stoppet på en ungdomsuddannelsen. Vi vil gerne i kontakt med de gamle elever, som er holdt i utide, og vide om skolen kunne have afhjulpet dette. I dette skoleår har skolen i samarbejde med UU vejlederen afholdt screeningsmøder for 7. klasserne. Formålet med disse møder er at støtte de elever, som klasselæreren mener har brugt for ekstra støtte og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af elevens uddannelsesplan. Målet er selvfølgelig at skolens elever kommer til at opfylde intentionerne om, at 95% af eleverne får en ungdomsuddannelse Børn og Skoles vurdering vedrørende udvikling af det faglige niveau Samlet set har skolen opnået acceptable resultater ved afgangsprøverne, meget flotte resultater i de kommunale læsetest for 1. og 3. klasse. Endelig har skolen opnået resultater i de nationale test hvor 6 test ud af 10 ligger over landsgennemsnittet. På baggrund af de opnåede resultater i læsetest og i de nationale test vurderer Børn og Skole at de faglige resultater fra 0. til 7. klasse er tilfredsstillende. På baggrund af resultaterne i de nationale test og resultaterne ved afgangsprøverne anbefaler Børn og Skole, at skolen vælger at have fokus på fagligheden i udskolingen. Børn og skole er opmærksom på at den særlige sammensætning af eleverne giver en ekstra udfordring på området. 14

17 3.2. Ro og trivsel i klassen Ro og trivsel i klassen er et kommunalt indsatsområde Rammer for ro og trivsel i klassen I dette afsnit beskrives rammerne for arbejdet med ro og trivsel i klassen, det vil sige de mål som Byrådet har fastsat for arbejdet. Mål for ro og trivsel i klassen Ønsket tilstand i forhold til eleverne: - Eleverne har en positiv indstilling til skolen og læringsvaner, der er hensigtsmæssige i forhold til at nå de mål, der er for elevens udbytte af undervisningen. Ønskede tilstande i forhold til lærerne: - Læreren er værdsættende og anerkendende i sin tilgang til den enkelte elev, og eleven får positiv og tydelig tilbagemelding på selv det mindste fremskridt. - Læreren påtager sig lederskabet i klassen og sikrer et godt undervisningsmiljø. - Lærerne har mulighed for at blive vejledt og få supervision af interne og eksterne resursepersoner. Ønskede tilstande i forhold til ledelsen: - Ledelsen lægger vægt på at skabe et trygt og arbejdsorienteret læringsmiljø på skolen. Ønskede tilstande i forhold til forældrene: - Forældrene er ansvarlige og aktive medspillere i forhold til den fælles opgave at skabe trivsel og inklusion. Forældrene handler på henvendelser fra skolen. - Skolens ledelse og det pædagogiske personale samarbejder om at inddrage forældrene i skolens arbejde med trivsel og inklusion. Skolelederens bemærkninger til rammer for ro og trivsel i klassen Skolen har nu etableret et fast AKT team, bestående af to lærere og en pædagog, der alle har taget AKT uddannelsen på VIA. jeg håber meget, at vi derved får bedre mulighed for at støtte op omkring de forskellige klasseteam og hjælpe dem i arbejdet med elevernes- og klassens trivsel Pædagogiske processer for ro og trivsel i klassen I dette afsnit beskrives skolens pædagogiske indsats i forhold til arbejdet med ro og trivsel i klassen, herunder skolens arbejde med LP-modellen. LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen er en analysemetode, der systematisk arbejder med at klarlægge, hvordan eleverne er i interaktion med omgivelserne i skolen. Ved at ændre på disse omgivelser vil man kunne ændre betingelserne for elevernes læring og adfærd. 15

18 Tabel 16. Arbejdet med de overordnede mål for ro og trivsel i klassen Beskrivelse Mål Indikatorer Pædagogiske tiltag Evaluering - resultater Opfølgning At få inplementeret LP modellen blandt skolens personale og få gjort den "norske sol" til en del af den systemiske tænkning på skolen. (beskrivelse af opretholdende faktorer) At der er foregået en grundig analyse og informations indsamling med udgangspunkt i LP modellen, når der indstilles elever til støttecenter, PPR m.m. Personalet har i foråret arbejdet med indføring i LP modellen. I dette skoleår skal LP grupperne arbejde med konkrete problemstillinger fra Hadbjerg skole og opstille løsninge forslag. Tovholderne får en centralrolle i det videre LP arbejde. Skolen vil sammen med de andre skoler i netværket (Skovvang- og Vellev Skole) afholde kurser og forhåbentlig få dannet et tovholder netværk på tværs af skolerne, som kan diskutere mere generelle problemstillinger i LP arbejdet. Ved skoleårets afslutning skal LP arbejdsgruppen udarbejde et notat til det videre LP arbejde. Hvordan skal LP grupperne være sammensat, mødefrekvens, m.m. Der vil være en løbende opfølg i LP arbejdsgruppen. der er programsat 4 møder i det kommende skoleår. Beskrivelse af skole-hjem-samarbejdet Skole/hjem samarbejdet er overladt til de forskellige lærerteam. Omfanget aftales i samarbejde med klasseforældrerådene, og i samarbejde med ledelsen. Skolelederens bemærkninger til skolens arbejde med ro og trivsel i klassen LP arbejdet er kommet godt igang på skolen og vi arbejder efter planen med at få implementeret LP modellen på skolen Resultater for ro og trivsel i klassen I dette afsnit beskrives resultater af skolens arbejde med ro og trivsel i klassen. Skolens overordnede resultater fra LP- kortlægningsundersøgelsen findes i bilag 2. Skolelederens bemærkninger til resultater vedr. ro og trivsel i klassen Skoleledelsen fastholder også i det kommende skoleår, at de forskellige LP team er sammensat på tværs af klasseteam og at der er både lærere og pædagoger i de forskellige team. Det er for tidligt i processen til at skolen kan fremvise konkrete resultater af arbejdet med LP modellen, men arbejdet med opretholden faktorer vil komme til at indgå i skolen arbejde ved indstilling til støttecenter m.m Børn og Skoles vurdering af ro og trivsel i klassen Ingen bemærkninger 16

19 3.3. Inklusion og specialpædagogiske bistand Inklusion og specialpædagogisk bistand er et kommunalt indsatsområde og området er nævnt som et særligt fokusområde i bekendtgørelsen vedrørende kvalitetsrapporter Rammer for den specialpædagogiske bistand I dette afsnit redegøres der for rammerne for den specialpædagogiske indsats. Indledningsvis beskrives de mål som Byrådet har fastsat for arbejdet med specialpædagogisk bistand. Dernæst følger en beskrivelse af elevtal og nøgletal vedr. ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand og endelig er der en beskrivelse af lærernes faglige kompetencer. Mål for den specialpædagogiske bistand Det er kommunens overordnede mål, at elever med særlige behov opnår den højest mulige faglighed og inklusion i den almene undervisning. De ønskede tilstande for området er: - Flest mulige elever undervises i nærmiljøet, og det pædagogiske personale samarbejder om mangfoldighed i tilrettelæggelse og organisering af undervisningen - Der er tidlig målrettet læseindsats og hurtig opfølgning på identificering af elevens behov - Der er en værdsættende og anerkendende tilgang til den enkelte elev, og eleven får en positiv og tydelig tilbagemelding på selv det mindste fremskridt Skolens arbejde med de ønskede tilstande evalueres ved hjælp af statusanalysen fra Partnerskab om Folkeskolen. Nøgletal vedr. den specialpædagogiske bistand Tabel 17. Antal elever i specialklasser Klassetrin Elever 2009/ /09 Indskoling (0.-2. kl.) 8 7 Mellemtrin (3.-6. kl.) 9 9 Udskoling ( kl.) 9 12 Modtageklasser 0 - Erhvervs-klasser 8 7 Andet 4 - I alt 38,0 35,0 Andel af % af alle elever 11,6% 10,6% Opgjort pr. 5. september 17

20 Tabel 18. Antal elever i almenklasser, der modtager specialundervisning* Klassetrin 2009/ /09 Indskoling Mellemtrin Udskoling 7 4 I alt *) Antal elever, der har fået bevilget specialundervisning af Rådgivningscentret, eller hvor der er afsat midler af skolens egne ressourcer Tabel 19. Ressourcer der anvendes på inklusion og specialundervisning: Antal timer % af lærernes samlede undervisningstid Adfærd, kontakt, trivsel (AKT)* 250 0,6% Læsevejledere 250 0,6% Specialundervisning - skolens egne timer** ,1% Specialundervisning - bevilget af Rådgivningcentret ,2% *) AKT, er en måde at sætte fokus på elevernes samlede situation, når der i skolen er problemer med adfærd i kontakten med andre elever og voksne **) Planlagt timetal der er afsat af skolens egne ressourcer ***) I skolerapporterne for 2007/08 er ressourcerne angivet i % af lærernes samlede arbejdstid Tabel 20. Oversigt over lærernes kompetencer i forhold til de fag, de underviser i (%)*: Fag Linjefag** Erfaring*** Andet 2009/ / / / / /09 Specialpædagogik 71,4% 80,0% 28,6% 20,0% - - *) Beregnet med udgangspunkt i antal lektioner, hvor der undervises af lærer med linjefag i % af det samlede antal lektioner i faget **) Linjefag eller uddannelse på tilsvarende niveau ***) Erfaring er defineret som minimum 3 års undervisningserfaring eller helt særlige forudsætninger inden for faget, opnået på anden vis. Skolelederens bemærkninger til skolens rammer vedr. specialpædagogisk bistand: Skolen har i dette år fortsat det gode arbejde vedr. inklusion i folkeskolen. Flere og flere elever går til prøve. I dette skoleår har vi haft en læseklasse for 8-9 kl. Eleverne er gået til prøve med godt resultat. Bl.a på baggrund af de deltagende læreres store indsat og deraf gode resultater, vil tilbudet blive udvidet i det kommende skoleår til også at omfatte elever fra kl og med 6 elever I det kommende skoleår skal skolen bruge erfaringerne fra læseklassen i forbindelse med skolens SATS projekt. 18

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere