PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM"

Transkript

1 - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig arbejdsplads, hvor såvel ansatte som elever trives og udvikler sig i en organisation, hvor den enkelte medarbejder i samarbejde med kolleger har størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation. Tornbjerg Gymnasium er en selvejende institution under statens lovgivning for personalepolitik. Formålet med personalepolitikken er at skabe trygge og rummelige rammer om ansættelsesforholdet for alle ansatte i et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Skolen ønsker, at der er mulighed for personlig udvikling for alle for derved at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Der er tale om en gensidighed i rettigheder og pligter mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere. Skolen lægger vægt på, at opgaveløsningen udføres med kvalitet, og at der eksisterer et dynamisk og fagligt miljø. Det betyder, at medarbejderne er veluddannede og velkvalificerede, og at efter- og videreuddannelse foregår systematisk gennem hele ansættelsesperioden. Rammer og organisering af arbejdet skal give mulighed for og motivere til høj kvalitet og dynamik. Skolen ønsker, at arbejdspladsen skal være præget af arbejdsglæde, engagement og lavt sygefravær. Skolen vil arbejde for at styrke de forhold, der fremmer medarbejdernes engagement og arbejdsglæde. Ledere og medarbejdere medvirker i fællesskab til at fremme et understøttende arbejdsklima, udvise hjælpsomhed og tage ansvar for hinanden. På arbejdspladsen udpeges omsorgspersoner, der kan medvirke til, at den, der udviser faresignaler, får nødvendig og tilstrækkelig støtte. Tornbjerg Gymnasium skaber rammer for, at den enkeltes praksis og skolen til stadighed udvikler sig. Den enkelte medarbejder tildeles størst muligt ansvar og kompetence i det daglige arbejde, og der gives mulighed for, at alle kan udvikle sig fagligt og personligt. Alle medarbejdere skal have mulighed for udfordringer i arbejdet, således at den enkeltes kompetencer udvikles og fastholdes og der derved skabes grundlag for den ønskede karrieremæssige udvikling. Skolen lægger vægt på, at arbejdspladsen har et demokratisk samarbejdsklima, hvor samarbejdet er åbent og dialogbaseret, så der skabes fælles forventninger til arbejdet og de krav, der stilles. På Tornbjerg Gymnasium hersker der et højt informationsniveau, således at medarbejderne så tidligt som muligt bliver bekendt med ændringer, der har konsekvens for deres opgaveløsning og grundlæggende arbejdsforhold. Den enkelte medarbejder udfolder sine evner i samspil og samarbejde med kolleger, andre personalegrupper og med skolen som uddannelsesinstitution. Vidensdeling er en vigtig del af samarbejdet. Personalepolitikken er gældende, efter at den er vedtaget i Samarbejdsudvalget og godkendt i skolens bestyrelse. Tornbjerg Gymnasiums personalepolitik udmøntes i praksis i en række punkter, der uddybes nedenstående. Til personalepolitikken hører en række bilag, som med udgangspunkt i Tornbjerg Gymnasiums værdier eksemplificerer og præciserer personalepolitikken. Bilagene til personalepolitikken kan løbende justeres efter vedtagelse i Samarbejdsudvalget.

2 - 2 - Oversigt over personalepolitikkens områder Arbejdets tilrettelæggelse Arbejdets fysiske omgivelser Rekruttering og modtagelse af ny medarbejdere Kompetenceudvikling og efteruddannelsespolitik Seniorpolitik Information og kommunikation Alkohol-, ryge- og rusmiddelpolitik Psykisk arbejdsmiljø Konflikter og behandling af klager Sygdom og andet fravær Fratræden Dødsfald på skolen Personalegoder og aftalt tjenestefrihed Bilag 1: Modtagelse af nye medarbejdere Bilag 2: Oplæg til medarbejderudviklingssamtalen Bilag 3: Overordnede retningslinjer for tildeling af kursusmidler Bilag 4: Informationskanaler Bilag 5: Konflikter og behandling af klager Bilag 6: Handlingsplan ved dødsfald på skolen Bilag 7: Retningslinjer for tjenestefrihed med løn på Tornbjerg Gymnasium Bilag 8: Gavereglement Alle bilag er interne bilag og kan ændres løbende i samarbejdsudvalget (SU).

3 - 3 - Indhold PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM... 1 Oversigt over personalepolitikkens områder... 2 Indhold... 3 Arbejdets tilrettelæggelse... 4 Arbejdets fysiske omgivelser... 4 Rekruttering og modtagelse af nye medarbejdere... 4 Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 5 Seniorpolitik... 5 Information og kommunikation... 6 Alkohol-, ryge- og rusmiddelpolitik... 7 Psykisk arbejdsmiljø... 7 Konflikter og behandling af klager... 8 Sygdom... 8 Fratræden... 8 Dødsfald på skolen... 8 Personalegoder og aftalt tjenestefrihed... 8 Bilag 1: Modtagelse af nye medarbejdere Bilag 2: Oplæg til medarbejderudviklingssamtalen Bilag 3: Overordnede retningslinjer for tildeling af kursusmidler Bilag 4: Informationskanaler Bilag 5: Konflikter og behandling af klager Bilag 6: Handlingsplan ved dødsfald Bilag 7: Tjenestefrihed med løn ved særlige lejligheder Bilag 8: Gavereglement... 21

4 - 4 - Arbejdets tilrettelæggelse Tornbjerg Gymnasium bestræber sig på at imødekomme de forskellige forventninger, som medarbejdere, ledelse og bestyrelse stiller til en attraktiv arbejdsplads. Der tages hensyn til forskellige livsfaser og livsbetingelser, f.eks. hos børnefamilierne og seniorerne. Arbejdet på Tornbjerg Gymnasium tilstræbes tilrettelagt, så den enkelte medarbejder kan føle sig tryg, værdsat og tilstrækkelig. Både ledelse og medarbejdere skal medvirke til at forudse risiko for spidsbelastning og til at finde tilfredsstillende løsninger. Klare retningslinjer, organisatorisk tydelighed og rettidig planlægning er betingelser for at dette kan lade sig gøre. I forbindelse med specielle opgaver må der foreligge præcise opgaveformuleringer og beskrivelse af rammerne for opgavens udførelse herunder honorering og forventet afslutningstidspunkt. Det forventes, at ledelsen tilstræber fleksibilitet og imødekommenhed med hensyn til at håndtere individuelle behov og ønsker i det omfang, det er foreneligt med opgaveløsningen. Samtidig forventes medarbejderne at være fleksible i forbindelse med løsning af skolens opgaver. Det prioriteres, at tilrettelæggelsen af arbejdet så vidt muligt finder sted under hensyntagen til medarbejderens ønsker. Der henvises i øvrigt til arbejdstidsaftalerne. På Tornbjerg Gymnasium er det dog aftalt, at lærere, der ønsker skemaændringer, har tre ugers varsel og at ledelsen har to ugers varsel. Arbejdets fysiske omgivelser Indemiljøet er meget vigtigt, og skolen skal derfor sikres en ordentlig rengøring, passende udsmykning og grønne planter. Da gymnasiet er en arbejdsplads med mange mennesker og stor aktivitet, skal det tilstræbes, at der etableres samtale- og mødelokaler, hvor medarbejderne kan arbejde og mødes i rolige omgivelser. Der skal arbejdes på, at alle medarbejdere får adgang til rolige, gode, lyse, støjdæmpede og rummelige arbejdspladser med tidssvarende kontormøbler med bl.a. reolplads, samt med PC (f.eks. bærbar) med netopkobling, således at mellemtimer kan udnyttes optimalt. Der skal være adgang til frisk, koldt vand, f. eks. i form af vandautomater. Skolens motions- og idrætsfaciliteter samt hvilerum kan uden for undervisningstiden anvendes af medarbejderne. Rekruttering og modtagelse af nye medarbejdere Ansættelse af nye medarbejdere sker efter eksternt opslag. Inden opslaget høres de berørte faggrupper om eventuelle ønsker i forbindelse med ansættelse af en ny kollega. Ansøgernes kvalifikationer er afgørende for indkaldelsen til ansættelsessamtale. Ved ansættelse af nye undervisere består ansættelsesudvalget af rektor, tillidsrepræsentant og formand for Pædagogisk Forum, og de udvælger i samarbejde de bedst kvalificerede til ansættelsesinterview. Ansættelsesudvalget samt eventuelt repræsentanter for de involverede faggrupper deltager i ansættelsessamtalerne. Rektor har den endelige kompetence. Ved ansættelse af øvrigt personale består ansættelsesudvalget af rektor samt en repræsentant for de berørte faggrupper.

5 - 5 - Når en ny medarbejder starter på skolen, præsenteres han/hun så vidt muligt den første dag af rektor for de ansatte. Det er en fælles opgave for alle at medvirke til, at nyansat personale hurtigt føler sig hjemme på Tornbjerg. I forbindelse med nyansættelser afholdes et opfølgende møde mellem den nyansatte og en repræsentant for ledelsen samt tillidsrepræsentanten eller en kontaktperson for den relevante personalegruppe. For den nyansatte lærer gælder, at han/hun tilknyttes en mentorordning. (Se bilag 1: Modtagelse af nye medarbejdere) Visse arbejdsopgaver varetages af ansatte efter internt opslag. Det kan dreje sig om følgende funktioner: inspektor, kursusleder, studievejleder, datavejleder, skemalægger o.l. Ansøgninger stiles til rektor, der træffer afgørelse om stillingsbesættelsen. For at udvikle organisationen opslås funktionerne hvert femte år. Det er skolens bestyrelse, der har kompetence til ansættelse af rektor, vicerektor og eventuelle uddannelsesledere. Det øvrige personale inddrages i processen. Kompetenceudvikling og efteruddannelse Alle personalegrupper har ret og pligt til at vedligeholde og udvikle deres faglige og personlige kompetencer med henblik på at løse og udvikle skolens arbejdsopgaver. Kompetenceudviklingen skal være både strategisk og systematisk; strategisk, fordi den udspringer af gymnasiets mål, indsatsområder og opgaver; systematisk, fordi den udspringer af fælles og individuelle udviklingsplaner. Kompetenceudviklingen kan bl.a. planlægges ved den tilbudte medarbejderudviklingssamtale (Medarbejdersamtale (MUS), se Bilag 2: Oplæg til MUS), hvor medarbejderens ønsker og skolens behov indgår i overvejelserne. Der er således en pligt for ledelsen til at være lydhør over for medarbejdernes faglige, pædagogiske og personlige ønsker, og ligeledes en pligt for medarbejderne til at være indstillede på at vedligeholde og udvikle faglige kompetence, herunder evt. at lade sig omskole, samt være parate til ændrede arbejds- og samarbejdsformer. En gang om året drøftes i SU det foregående års efteruddannelse og en overordnet plan for det følgende års kompetenceudvikling på skolen. Retningslinjer for tildeling af kursusmidler fremgår af Bilag 3. Seniorpolitik For kolleger over 60 år tilbydes som alternativ til den årlige MUS en MAS (medarbejder- afviklingssamtale). Det er op til den ansatte at afgøre, hvilken form for samtale man ønsker. MAS har i stedet for det langsigtede fremadrettede perspektiv et kortere perspektiv, der sigter på en afklaring af den ansattes arbejdsplaner for de sidste år på skolen. Ud over opsigelsestidspunkt kan det være relevant at få afklaret behovet for eventuelle særlige hensyn til den ansatte. Der afsættes ½ time til samtalen. For at give pensionerede kolleger mulighed for at bibeholde en form for kontakt til skolen inviteres de med til dimissionen samt den efterfølgende sommerfrokost for personalet. Kontoret sørger for invitationer pr E- mail. I en skal den afgåede kollega samtidig have mulighed for at sige fra over for de årlige invitationer.

6 - 6 - Information og kommunikation Eksternt: Når der i skolens postkasser modtages post, vil denne blive åbnet og journaliseret, hvis adressaten er Tornbjerg Gymnasium evt. med angivelse af att. Hvis adressaten er en medarbejder, vil posten uåbnet og uden journalisering blive viderebragt. Hvis en medarbejder sender post på skolens vegne, skal medarbejderen sikre, at posten bliver journaliseret. Internt: Informationspolitikken på Tornbjerg Gymnasium skal bidrage til, at forudsætningen for indsigt, samarbejde og medindflydelse er til stede. Ledelse og medarbejdere er forpligtet til både at give nødvendig og relevant information og til at holde sig informeret på nødvendige og relevante områder, således at ovenstående opnås. Der arbejdes med tre typer af information: A. information, som af hensyn til skolens opgaveløsning skal være alment tilgængelig; B. information, hvor det forventes, at enkeltpersoner agerer i en konkret sammenhæng og inden for en given tidsfrist; C. information, som skolen som følge af myndighedskrav er forpligtet til at give offentligheden. A. Information, som er alment tilgængelig Al relevant information vedrørende undervisningen og andre forhold, der er af betydning for løsningen af skolens opgaver, er tilgængelig på Internettet eller intranettet via skolens hjemmeside eller i skolens konferencesystem. Arten af information, som skal være tilgængelig, fastlægges i en løbende dialog mellem medarbejdere og ledelse. Det tilstræbes, at strukturen for skolens organisering af informationen er ens på www og i konferencesystemet. Information, som det af tekniske og andre grunde ikke er hensigtsmæssigt at give elektronisk, sættes op som opslag på opslagstavlerne på lærerværelset. B. Information, hvor det forventes, at enkeltpersoner handler Alle ansatte på Tornbjerg Gymnasium har en adresse, som er kendt af skolens administration. Det forventes, at alle ansatte på Tornbjerg Gymnasium hver arbejdsdag orienterer sig i denne elektroniske postkasse om eventuelle beskeder. På samme måde forventes det, at en ansat på en arbejdsdag på skolen undersøger om der er skriftlige beskeder i dueslaget. Såfremt det forventes, at enkeltpersoner agerer i en given sammenhæng inden for en given tidsfrist, skal denne/disse aktivt kontaktes ved Personlig henvendelse Telefonisk Via brev C. Information til offentligheden som følge af myndighedskrav Information om skolen som følge af Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatvurdering og tilsvarende offentliggøres i en form, som gør, at informationen ikke kan henføres til enkeltpersoner.

7 - 7 - Retningslinier for offentliggørelse af resultaterne af evalueringer aftales i Samarbejdsudvalget. De enkelte gældende informationskanaler fremgår af Bilag 4. Alkohol-, ryge- og rusmiddelpolitik For at undgå misbrug og af hensyn til eleverne må der ikke indtages alkohol eller rusmidler i arbejdstiden, ligesom det ikke kan accepteres, at en medarbejder er påvirket under udførelsen af arbejdet. Ved særlige lejligheder, fester, sammenkomster uden for skoletid, aftenarrangementer o.l. kan rektor give tilladelse til indtagelse af alkohol i begrænset omfang. Misbrugsproblemer betragtes ikke som en privat sag. Viden om misbrug eller overtrædelse af alkohol- og misbrugspolitik er derfor forbundet med pligt til at informere den relevante tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant. Det er ledelsens og kollegernes ansvar at være opmærksomme på symptomer på misbrug og at sikre den pågældende tilbud om nødvendig hjælp (skolens kontaktperson, kriserådgivning). Fortsætter misbruget og afviser medarbejderen at modtage den tilbudte professionelle hjælp, vil det kunne medføre afskedigelse eller bortvisning. En medarbejder, der er påvirket på arbejde, vil blive sendt hjem og senere indkaldt til møde med ledelsen. Rygepolitik Skolens matrikel er røgfri, jf. Lov om røgfire miljøer. Rygning kan således ikke finde sted i skolens bygninger eller på arealerne uden om. Heller ikke ved særlige lejligheder som fester (private eller institutionelle), sammenkomster uden for skoletid, aftenarrangementer, o.l. kan der gives tilladelse til rygning. Medarbejderne er forpligtede til at overholde disse regler. I modsat fald kan dette føre til afskedigelse efter forudgående mundtlig og skriftlig advarsel. Psykisk arbejdsmiljø Ledelse og medarbejdere ønsker aktivt at forebygge, at belastning bliver til overbelastning og derved udvikler sig til sygdoms- og stresstilstande. Derfor lægges der vægt på, at alle omgår hinanden med respekt og samarbejder i en ligeværdig atmosfære. På Tornbjerg Gymnasium er der klare retningslinjer for, hvordan konflikter kollegialt eller med elever/disses forældre håndteres. Alle medarbejdere er opmærksomme på kollegers velbefindende. Det er alles pligt at reagere, hvis der observeres tegn på mistrivsel. Dette kan eventuelt ske ved at orientere de medarbejdervalgte omsorgspersoner, sikkerhedsrepræsentant eller tillidsrepræsentant, der skønner, hvordan situationen skal håndteres. Dette kan, hvis der skal foretages ændringer i arbejdsfordelingen, indebære at ledelsen inddrages i løsningen. Der foretages en screening af det psykiske arbejdsmiljø med jævne mellemrum med det formål at lokalisere generelle forhold, der forhindrer medarbejdere i at føle sig trygge, værdsatte og tilstrækkelige.

8 - 8 - Konflikter og behandling af klager Konflikter kan opstå på en arbejdsplads med mange mennesker. Det er arbejdspladsens ønske, at opståede konflikter håndteres og løses i en åben, positiv og konstruktiv atmosfære med det formål at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for alle ansatte og en god og udviklende skole for såvel ansatte som elever. For Retningslinjer henvises til Bilag 5. Sygdom På Tornbjerg Gymnasium lægges der vægt på positiv opmærksomhed i forbindelse med sygdom og fravær som følge af sygdom. Det betyder stor opmærksomhed på at forebygge sygdomme, gennemførelse af omsorgssamtaler under sygdom og fleksibilitet i forbindelse med tilbagevenden til arbejdspladsen. Ved sygdom orienterer medarbejderen skolen om sygefraværet senest kl 8.15 på den første arbejdsdag, som påvirkes af sygdommen. Hvis medarbejderen har morgentimer på den første sygedag, er det hensigtsmæssigt at medarbejderen via sms til de pågældende elever aflyser morgentimerne. Ved sygdom af længerevarende karakter er det rektors ansvar at følge op på medarbejderens sygefravær, idet rektor ved at tage kontakt til medarbejderen viser omsorg, så der kan skabes klarhed over sygdommens årsager og konsekvenser. I nogle tilfælde kan rektor aftale, at kontakten til den sygemeldte foretages af en kollega. I forbindelse med kronisk og/eller livstruende sygdom fortsætter ansættelsesforholdet, så længe helbredet tillader det under hensyntagen til en forsvarlig gennemførelse af arbejdet. I disse tilfælde gennemføres regelmæssige omsorgssamtaler med henblik på løbende at skabe rimelige forhold for såvel medarbejder som skole. Fratræden Enhver afskedigelse følger de gældende regler for området, hvad enten fratræden kan ske frivilligt (ansøgt afsked) eller ufrivilligt (uansøgt afsked). Uansøgt afsked kan ske i forbindelse med aktivitetsnedgang, omstruktureringer, timemangel el. lign. Inden der foretages afskedigelser, undersøges det, om naturlig afgang, omlægning af arbejdsopgaver eller eventuelt ønsker om nedsat arbejdstid kan løse problemerne. Tillidsrepræsentanten inddrages tidligt i forløbet. Uansøgt afsked kan endvidere ske ved misligholdelse af arbejdsopgaverne, herunder samarbejdsvanskeligheder. Inden der foretages afskedigelse, skal der tilbydes samtaler med henblik på at normalisere arbejdsindsatsen eller samarbejdsrelationerne. Tillidsrepræsentanten inddrages tidligt i forløbet. Dødsfald på skolen Der er udarbejdet en handlingsplan på Tornbjerg Gymnasium (bilag 6) i tilfælde af dødsfald blandt: elever, nære pårørende til elever og ansatte Personalegoder og aftalt tjenestefrihed På Tornbjerg Gymnasium tror vi på, at mennesker i balance er de bedste medarbejdere, og vi gør derfor gerne noget ekstra for, at personalet skal føle sig godt tilpas i dagligdagen.

9 - 9 - Hvert år afsættes en personalepulje på? % af skolens lønsum til forskellige personalegoder. Det kan f.eks. være PC-ordninger, biblioteks- og tidsskriftsordning, frugtordning, kaffe-/theordning, sociale personalearrangementer osv. Samarbejdsudvalget drøfter og tager beslutning om anvendelsen af det følgende års personalepulje. Der er aftalt en række retningslinjer for tjenestefrihed med løn på Tornbjerg Gymnasium. Disse fremgår af Bilag nr. 7. Personlige mærkedage markeres af skolen ved en erkendtlighed og evt. en markering ved et socialt arrangement. Typiske mærkedage er: Runde fødselsdage, jubilæum, sygdom, dødsfald, overgang til efterløn/pension, Bryllup og Fødsel Størrelsen af erkendtligheden og arrangementets typer fastlægges i henhold til Bilag 8: Gavereglement.

10 Bilag 1: Modtagelse af nye medarbejdere Introduktion for nye lærere Nyansatte lærere inviteres hurtigst muligt efter ansættelsen til et indledende møde, hvor de får udleveret en Guide for nyansatte og orienteres om introduktionsforløbet. Så vidt muligt medvirker mentorerne i mødet. Der tilrettelægges et kort introduktionsprogram, som ud over fx møde med GL-tillidsrepræsentant og præsentation af Frokostklubben også omfatter bl.a. præsentation af skolens it-systemer. Mentorordning Nye lærere tilbydes en mentor, som er en erfaren kollega, der står til rådighed i den første tid på skolen. Mentoren er en faglig sparringpartner, som o giver hjælp og inspiration til det faglige arbejde o hjælper med introduktion til brugen af de astudieadiministrative systemer (skema, forsømmelser, karakterer m.m.) o svarer på spørgsmål om skolehverdagen o i det hele taget bistår med hjælp og gode råd. For ansatte, der skal gennemføre pædagogikum, virker kursuslederen som mentor. Hvervet som mentor honoreres i henhold til den lokale arbejdstidsaftale.

11 Bilag 2: Oplæg til medarbejderudviklingssamtalen SAMTALESKEMA Nedenstående skema er til inspiration for samtalen. Emner kan tilføjes, og temaer kan undlades afhængigt af den enkeltes situation. A. Hvordan trives du med dit arbejde? B. Opfølgning på medarbejdersamtalen Hvad var konklusionen på sidste medarbejderudviklingssamtale? I hvor høj grad har det været muligt at opfylde de mål, der blev sat? C. Egen arbejdssituation Hvad er du/ har du været mest optaget af i dette skoleår? Hvordan ser du dine fag/arbejdsområder i skolesammenhæng? Hvis du kunne få et ønske opfyldt, hvad skulle det så være? D. Personlig og faglig udvikling Er der særlige funktioner, du kunne tænke dig at have, eller særlige opgaver du kunne tænke dig at være med til at løse? Har du konkrete ideer til projekter, indsatser på Tornbjerg? Har du særlige ønsker/ planer for din faglige/ pædagogiske/ personlige udvikling? Har du særlige ønsker mht. dit videre arbejde med IT og integrationen i undervisningen? E. Medarbejderens CV Er der noget, der skal tilføjes dit CV siden sidst? F. Skolens udvikling Hvis du kunne bestemme, i hvilken retning skulle skolen så udvikle sig? Hvordan mener du, at du kan være med til at præge skolen? G. Er der andre emner du ønsker drøftet?

12 Bilag 3: Overordnede retningslinjer for tildeling af kursusmidler SU er enig om følgende overordnede retningslinjer for tildeling af skolens midler til kompetenceudvikling: Regionalmøder: Alle medarbejdere har ret til at deltage i et regionalt møde om året pr fagområde efter eget valg med henblik på at holde sig à jour med udviklingen inden for deres fagområde/r. Kurser af 1 3 dages varighed: Det skal tilstræbes, at medarbejderne deltager i kurser, der opdaterer både deres faglige, deres sociale og deres personlige kompetencer. Ved tildeling af kurser eller opfordring til at deltage i kurser skal det tilstræbes, at alle medarbejdere deltager i efteruddannelseskurser inden for hvert af deres aktive fag/fagområder inden for en rimelig tidshorisont. Længerevarende kurser og udlandskurser: Ved tildeling af længerevarende kurser, herunder udlandskurser, skal der lægges en langsigtet helhedsvurdering af skolens behov til grund for tildelingen. Videreuddannelse: Det skal tilstræbes, at skolen giver mulighed for, at medarbejdere, der ønsker det, får mulighed for at videreuddanne sig enten ved at supplere med ekstra fag, med masteruddannelser eller lignende. Dette kan ske ved at give frihed til det, ved at støtte det økonomisk og/eller ved at tage tilstrækkelige skemamæssige hensyn. Såfremt skolen og medarbejderen i fællesskab aftaler et videreuddannelsesforløb og skolen finansierer dette, vil det være naturligt at anvende medarbejderens kompetencer inden for området, samt at medarbejderen stiller disse til rådighed for skolen. Omskoling: Såfremt lovændringer eller andre udefra kommende begivenheder har beskæftigelsesmæssige konsekvenser, kan medarbejdere tilbydes omskoling og frihed med timer i et omfang, der aftales med den relevante tillidsrepræsentant. Procedure: Ansøgning om kursus sker på et ansøgningsskema, som afleveres i god tid inden tilmelding til kurset. Sidste frist for tilmelding skal tydeligt fremgå af ansøgningen. Rektor er forpligtet til at svare på ansøgninger om flerdageskurser inden for 8 dage, dog senest dagen inden tilmeldingsfristens udløb. Rektor skal ved tildelingen af kurser/kursusmidler tage hensyn til den langsigtede strategiske og systematiske kompetenceudvikling for både skolen og den enkelte medarbejder. I forbindelse med billige korte 1- eller ½-dags kurser vil der normalt ikke være begrænsninger. Det afhænger som oftest blot af mulighederne for at kunne flytte, vikardække eller flekse timer. Både kursusafgift og timer betales af skolen.

13 Indenlandske internatkurser skal søges løbende. Ansøgningsfristerne er forhåbentligt så lange, at der er mulighed for, at ledelsen kan prioritere, hvis der er et større ønske, end budgettet kan rumme. Hvis kursusafgiften kan bevilges, kan timerne også bevilges. Udlandskurser skal søges løbende. Kun i tilfælde af at ledelsen opfordrer en kollega til at søge et sådant kursus, vil skolen betale kursusafgiften. Om der kan bevilges timer, afhænger af en konkret vurdering af den pågældende kollegas øvrige kursusaktiviteter. Normalt vil der kun blive bevilget timer for kurser, der finder sted på skoledage (altså ikke weekends og ferier). Skolen søger i videst muligt omfang om ressourcer fra fonde for at styrke kompetenceudviklingen.

14 Bilag 4: Informationskanaler Aktuelle informationskanaler Information gives ved møder, elektronisk og på papir. Aktuelt gives information på følgende måder: Møder: Møder i Pædagogisk Forum Møder i skolens udvalg: Kontaktudvalg, strategiudvalg, undervisningsudvalg Teamledermøder Kontormøder (pedeller, kontor, ledelse) Samarbejdsudvalgsmøder (SU) Personalemøder Faggruppemøder Elektronisk: anvendes til o Information, der er aktuelt for den, der modtager mailen, herunder til at gøre opmærksom på deadlines o Nyt fra UVM o Nyt om skolen, herunder ugebladet og o Mødeindkaldelse mv. Konferencesystemet Fronter anvendes til o Info fra administrationen, herunder Nyt fra ledelsen o Løbende informationer og overvejelser, kommende tiltag, beslutninger mv o Informationer, der har en vis permanens, samt arkiv o Undervisningsmidler, dvs. informationer om fagenes konti og kopiering samt lånebøger o Skolen: Herunder ligger information fra skolens samarbejdsfora/udvalg herunder teams, udvalg, faggrupper Hjemmesiden tornbjerg-gym.dk anvendes bl.a. til o Årskalenderen o Skolens årsplan med aktiviteter begivenheder og møder o Ugeseddel: En ugentlig begivenhedskalender og generel information for alle o Undervisningen o Beskrivelse af de enkelte fag samt nyt fra UVM, der vedrører fagene o Lokalt vedtagne retningslinjer vedr. undervisningen ( Lærerens Værktøjskasse ) o Skolen: Herunder ligger information fra skolens samarbejdsfora/udvalg samt lokalt vedtagne retningslinjer o Studieplan og Undervisningsbeskrivelser Intranettet under hjemmesiden (kræver login) anvendes bl.a. til o Skema o Kalender til skriftlige afleveringer o Forsømmelighedsregistrering o Karakterer Information på papir gives I dueslagene, hvis informationen af tekniske og andre grunde ikke kan gives elektronisk

15 Ved opslag, hvor informationen af tekniske grunde ikke kan sendes elektronisk, eller hvor den er til umiddelbar almen orientering Ved brev, såfremt der er tale om væsentlig information, der skal gives i undervisningsfri perioder.

16 Bilag 5: Konflikter og behandling af klager Er der tale om en konflikt mellem kolleger internt, (team)samarbejde, der ikke fungerer, tager ledelsen sammen med tillidsrepræsentanten på grundlag af en vurdering af konfliktens alvor initiativ til en samtale parterne imellem. Ved denne eller en følgende samtale skal parterne så vidt muligt nå til enighed om en fremtidig håndtering af konfliktens årsag på en sådan måde, at alle parter respekterer hinanden og den fælles løsning. Såfremt dette ikke er muligt, aftales, hvordan samarbejdet kan fortsættes/opgaven løses med andre på anden vis. Er der tale om en konflikt mellem en ansat og ledelsen, involveres den respektive tillidsrepræsentant, inden der tages skridt til samtale med eller repressalier mod den ansatte. Den efterfølgende samtale foregår mellem ledelsen og den ansatte, som desuden kan have sin tillidsrepræsentant med. Ved samtalen skal den ansattes synspunkter høres, inden der tages yderligere skridt. Forvaltningslovens bestemmelser kan anvendes, hvis det skønnes nødvendigt. Er der tale om en konflikt mellem en medarbejder og en elev, anvendes Forvaltningslovens bestemmelser om sagsbehandling. Elevers utilfredshed med undervisningen søges i første omgang løst gennem forbedret kommunikation mellem lærer og elever, fælles aftale om justering af timernes forløb eller andre tiltag, f. eks. kollegial supervision efter rektors vurdering. Klager over en lærer/medarbejder indgives til rektor. Såfremt rektor vurderer, at klagen er alvorlig, kontakter han den relevante tillidsrepræsentant med henblik på en orientering af og samtale med medarbejderen. Først herefter vurderes det, om klagen er af en sådan art, at rektor skal overvære undervisningen, og om klagen skal medføre påtale eller ændringer i time-fagfordelingen eller arbejdsopgaver. Fastholdes klagen, og finder rektor, at løsningsmuligheder er udtømte, træffer rektor afgørelse om evt. personalemæssige konsekvenser, herunder tildeling af advarsel, suspension og afskedigelse. Rektors afgørelse af elevens klage påklages til Undervisningsministeriet for såvidt angår de pædagogiske anliggender. Der kan ikke klages over rektors ledelsesmæssige afgørelser, herunder af personaleretlig art. Lærerens beskyttelse fremgår i øvrigt af overenskomsten og det fagretslige system. Klager over eksamen, karakterer m. m. følger retningslinierne i Eksamensbekendtgørelsen, bek. 754 af 25/06/2007.

17 Bilag 6: Handlingsplan ved dødsfald I tilfælde af dødsfald blandt elever Når meddelelsen kommer, tilkaldes / orienteres rektor eller dennes stedfortræder, som træffer beslutning om, hvorvidt der skal etableres telefonkæde til medarbejderne, og som fastsætter tidspunkt for meddelelse om dødsfaldet til hele skolen. Før skolen samles, hejses flaget på halv uden ceremoni på et tidspunkt, som rektor fastsætter. I samråd med studievejleder, teamleder og evt. andre medarbejdere beslutter rektor, hvad der skal ske, når skolen samles, hvilke foranstaltninger der skal træffes i klasserne, og hvilke skemaændringer der er nødvendige. Dernæst sammenkaldes skolen. Når skolen er samlet i kantinen, giver rektor eller dennes stedfortræder meddelelse om dødsfaldet. Efter omstændighederne kan meddelelsen ledsages af mindeord, hvorefter alle rejser sig og mindes den, der er død. Rektor gør derefter kort rede for vigtigheden af, at man bliver sammen i klasserne i stedet for at gå hjem, hvorefter rektor beder alle gå tilbage i klasserne. Evt. skemaændringer meddeles. Når man kommer ud i klasserne igen, sørger læreren for, at der gives rimelig tid til at tale om det, der er sket. Læreren er opmærksom på, om der i klassen er enkelte elever, der ser ud til at have behov for særlig støtte, og tager naturligvis hensyn til, at der ikke kan forventes normal koncentration hos eleverne. I de klasser, hvor det er besluttet at iværksætte en egentlig krisebehandling, er det bedst at lade et sådant program strække sig over længere tid, evt. flere timer. Administrationen sørger for den fornødne orientering af de klasser og lærere, som berøres af evt. ændringer i dagens normale forløb. I løbet af de første dage herefter aflægger rektor et besøg i hjemmet eller tager på anden måde kontakt til de pårørende bl.a. med henblik på skolens deltagelse i begravelsen. Lærerne er opmærksomme på, at der kan være behov for fortsat eller gentagne krisesamtaler i klasserne; de orienterer studievejleder, teamet og rektor om, hvad de selv gør, eller stiller forslag til, hvad skolen kan gøre i forhold til enkelte klasser eller elever. Medarbejdere, som ønsker at deltage i begravelsen, har tjenestefri med løn hertil. Samtalerne i klasserne Dagens skema fastholdes som det, der strukturerer samtalerne med eleverne. Det kan dog være hensigtsmæssigt at afvige fra det normale skema, således at der skabes det optimale rum for krisesamtaler med de mest berørte kammerater af den afdøde. Beslutning om hvilke evt. ændringer der skal ske, træffes før samling i kantinen af rektor i samråd med studievejlederen og den eller de lærere, som kan tænkes involveret. Det kan være den/de, der netop skal undervise den afdødes klasse / hold, men det kan også være andre. Det vigtigste er, at skolen sikrer, at alle elever, der har et personligt behov for at deltage i et krisebehandlingsforløb, får mulighed for det, evt. i en eller flere nye grupper helt på tværs af klasser og hold. Det kan i nogle tilfælde vise sig nødvendigt at tilkalde gymnasiepsykologen eller skaffe anden professionel krisehjælp udefra. Beslutning herom træffes af rektor i samråd med studievejlederen og de involverede lærere. Hvis en elev mister forældre eller søskende

18 Når det kommer til skolens kendskab, at en elev har mistet en forælder eller en søskende, aftaler rektor eller dennes stedfortræder evt. med familien, hvorledes elevens kammerater orienteres om dødsfaldet. Der kan forekomme ganske stærke reaktioner blandt eleverne, især hvis der er tale om pludselig sygdom eller ulykke. Den lærer, der underviser klassen, bør afbryde undervisningen og give plads for de allerførste reaktioner, også selvom graden af berørthed blandt eleverne vil være mere spredt end hvis det var en kammerat, der var død. Skulle enkelte elever være ude af stand til at vende tilbage til faget, når tiden er inde, skal de have fri. Det er klart, at man over for den sørgende elev viser sin deltagelse og støtte. I tilfælde af en medarbejders død I tilfælde af dødsfald blandt skolens personale vil skolens ydre handlingsmønster være helt det samme, som når det drejer sig om dødsfald blandt eleverne. Det vil føles naturligt, at lærerne i de første timer, efter at dødsfaldet er blevet kendt, i et vist omfang taler med eleverne om det, der er sket, om den, der er død, og evt. om, hvordan eleverne kan agere i forbindelse med begravelsen. Administrationen er opmærksom på, at der kan være kolleger til den afdøde, som ikke kan gennemføre deres arbejde umiddelbart efter, at dødsfaldet er blevet kendt.

19 Bilag 7: Tjenestefrihed med løn ved særlige lejligheder Nedenstående retningslinjer er gældende på Tornbjerg Gymnasium under hensyntagen til gældende overenskomster og aftaler. Barns sygdom Tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn (under 18 år) på barnets 1. og 2. sygedag kan bevilges, når der er hjemmel hertil i overenskomsten. I særlige tilfælde kan herudover i begrænset omfang bevilges tjenestefrihed uden løn. I tilfælde af ophold på sygehus, hvor tilstedeværelse er påkrævet, kan der bevilges tjenestefrihed i fornødent omfang. De almindelige børneundersøgelser/tandlægebehandlinger er ikke omfattet af foranstående. Eget bryllup Der bevilges tjenestefrihed på bryllupsdagen og den efterfølgende dag. Der ydes ikke erstatningsfrihed, hvis disse dage falder på ikke-arbejdsdage. Børns bryllup Der bevilges tjenestefrihed på bryllupsdagen. Der ydes ikke erstatningsfrihed, hvis bryllupsdagen falder på en ikke-arbejdsdag. Eget sølv/guldbryllup Der bevilges tjenestefrihed på sølv/guldbryllupsdagen. Der ydes ikke erstatningsfrihed, hvis sølv/guldbryllupsdagen falder på en ikke-arbejdsdag. Forældres sølv/guldbryllup Der bevilges tjenestefrihed på sølv/guldbryllupsdagen. Der ydes ikke erstatningsfrihed, hvis sølv/guldbryllupsdagen falder på en ikke arbejdsdag. Eget jubilæum 25 og 40 år Der bevilges tjenestefrihed på jubilæumsdagen. Der ydes erstatningsfrihed, hvis jubilæumsdagen falder på en ikke-arbejdsdag. Egen fødselsdag 50, 60 og 70 år Der bevilges tjenestefrihed på fødselsdagen. Der ydes ikke erstatningsfrihed, hvis fødselsdagen falder på en ikke-arbejdsdag. Alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i nærmeste familie (ægtefælle, samlever, børn, forældre, bedsteforældre og søskende). Der kan bevilges tjenestefrihed i fornødent omfang. Læge- / tandlæge- /specialistkonsultation og -behandling Der ydes den fornødne tjenestefrihed i forbindelse hermed, men det henstilles at søge ovennævnte behandlinger gennemført uden for arbejdstiden. Medarbejdere varsler i alle tilfælde fraværet omgående.

20 Arbejdssøgning Der bevilges den nødvendige tjenestefrihed til at søge anden beskæftigelse. Afgivelse af vidneforklaring Der ydes tjenestefrihed i forbindelse hermed. Dagen for og dagen før egen eksamen Der ydes tjenestefrihed i forbindelse hermed, når uddannelsesaktiviteten er aftalt med skolen. Flytning Der bevilges tjenestefrihed på flyttedagen, hvis der er tale om flytning i forbindelse med nyansættelse på Tornbjerg Gymnasium. Tjenestefrihed i øvrigt Der kan i andre tilfælde efter individuel aftale bevilges tjenestefrihed. Der kan bevilges orlov uden løn i længere perioder, hvis det er foreneligt med skolens tarv.

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Varde Gymnasiums personalepolitik

Varde Gymnasiums personalepolitik Varde Gymnasiums personalepolitik Skolens overordnede målsætning og skolens personalepolitik Varde Gymnasium skal tilbyde undervisning af høj faglig og pædagogisk standard inden for rammerne af den gældende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Personalepolitik 2010

Personalepolitik 2010 Personalepolitik 2010 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Indledning Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har vedtaget denne personalepolitik efter drøftelse i personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og i menighedsrådet. Kirkens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Personalepolitik 2015-2017

Personalepolitik 2015-2017 Personalepolitik 2015-2017 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse og fastholdelse s. 3 Rekruttering Ansættelsesprocedure Introduktionsforløb Bærbar PC Fastholdelse Ligestilling Samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Kontakt mellem Mennesker (Projektet Kontakt ml. Mennesker incl. de til enhver tid tilhørende underprojekter) Overordnet formål (formålsparagraf)

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Personalepolitik Del 1

Personalepolitik Del 1 Personalepolitik Del 1 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative forhold hos det enkelte menighedsråd

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm.

Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm. Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o. lign. 2. Når en elev

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Procedure for mærkedage mv. samt afholdelse af arrangementer

Procedure for mærkedage mv. samt afholdelse af arrangementer Procedure for mærkedage mv. samt afholdelse af arrangementer Formål og mål Denne procedure beskriver retningslinjerne for markering af mærkedage mv., samt afholdelse af arrangementer af markedsføringsmæssig

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere