Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm"

Transkript

1 Kontaktperson Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm

2 Hvad er formalia omkring kontaktpersonen? Lov om Menighedsråd. Lov om Menighedsråd nr. 146/24/02/2012 Vælges af menighedsrådets midte Vedtægt for kontaktperson Direkte foresat for medarbejderne som arbejdsgiver. Er ansvarlig for Menighedsrådet. Honorar for kontaktperson. KONTAKTPERSON Kontaktpersonen kan ikke oppebære højere løn end formanden Still.kat (uden feriepenge) Antal ansatte Pct. Arb. brøk Md. løn Årsløn ,11 643, , , , , , , , , , ,49 Er det formelt? Nej, men satserne er vejledende og aftalt mellem Provstiudvalgene i Roskilde Stift. Honorarer skal altid godkendes af eget Provstiudvalg. - Menighedsrådet kan godt sætte et andet honorar selv, men det skal godkendes af Provstiudvalget.

3 Organisation/Struktur Minister for Ligestilling og Kirke Roskilde Stift Minister for Ligestilling og Kirke Biskop Provst Provstiudvalg Menighedsråd Sognepræst

4 Hovedopgaver Som kontaktperson er man arbejdsgiverrepræsentant. (Menighedsrådet) Løn og ansættelsesvilkår for kirkefunktionærer ( ikke præsterne) Årlig lønforhandling (3F kan altid kræve forhandling) Menighedsrådet må IKKE forhandle direkte med medarbejderne. (OK brud) Rekruttering og dekruttering Ferieplanlægning Hovedferie, restferie og særlige feriedage Arbejdsplanlægning og tilrettelæggelse Fridage Sygdom Tjenestefrihed, inkl. barsel Instruktionsbeføjelser Medarbejdermøde(-r) BEK 1021 af 13/ Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Arbejdspladsvurdering (APV) Egen administration (telefon, kørepenge m.v.)

5 Kirkefunktionærer Kategorier CIR nr 9525 af 15/10/2012 Kordegn X X Præstesekretær, regnskabsfører Organist (DOKS og PO) Kirkemusiker (kirkesanger og organist) Udenfor overenskomst Vikar, løs ansat X (X) (X) X (kordegn) X X X X X X X X Kirketjener X X X X X Graver X X X X Kategori Tjenestemand Cirkulæreansat Overenskomstansat Sognemedhjælper Gravermedhjælper Kormedlemmer X X X

6 Kan man være medlem af Menighedsrådet som ansat ved kirken? JA NEJ Hvis medarbejderen har under 8 timer i ugentligt gennemsnit. Hvis medarbejderen har over 8 timer i ugentligt gennemsnit. Referencer: - Ansættelsesbevisloven, LBK nr 240 af 17/03/2010, 1,2,3 1, stk 1, Denne lov gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Loven gælder ikke for personer, som er omfattet af sømandsloven. - Lov om valg til Menighedsråd, LBK nr 145 af 24/02/2012 3, stk. 3, Stk. 3. Kirkefunktionærer, der er omfattet af 1, stk. 1, i lov om arbejdsgiveres pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, er ikke valgbare til menighedsrådet i den menighedsrådskreds, hvor de har tjenestested.

7 Løn og ansættelsesvilkår Rekruttering Jobannonce Beslutning i MR Der findes retningslinjer PAV, Kap. 15, offentligt opslag Kvittering for modtagelse til ansøger Interview Tidspunkt og tjenested Arbejdsopgaver Kvalifikationskrav Løn Tidsfrister Oplysning om OK område Evt. ansættelsesudvalg Udvælgelse Beslutning om ansættelse Information og lønforhandling med faglig organisation Ansættelsesbevis Menighedsråd Information til faglig org. om ansættelsen NB. Lønforhandling skal være mellem Menighedsråd og faglig organisation. Vigtigt!

8 Ansættelsesvilkår Opsigelse og afsked. Forudgående dokumentation Beslutning MR Agterskrivelse og høring Evt. Faglig forhandling v/enighed Slut Hændelser Mundtlig advarsel Skriftlig advarsel Sygeperioder og antal sygedage Forvaltningsloven 19, stk.1 Fællesoverenskomst Organisationsaftaler Gældende Love Uenighed Niveau 2 og 3. Afgørelse Afgørelsen følges Afsked og fratrædelse MR får ret Overenskomstbrud = Bod Lovbrud = Bøde eller andet Ved opsigelse SKAL faglig organisation have besked samme dag. Specielle regler for sognemedhjælpere.

9 Ansættelsesvilkår Bortvisning Bortvisning knytter sig oftest til en bestemt situation/episode eller i sager, der har et længere forløb. For begge gælder at der er tale om grov misligholdelse fra medarbejderens side. Bortvisning skal ske så hurtigt som muligt. Der er pligt til at følge reglerne for afskedigelse, herunder partshøring. Menighedsrådet skal reagere hurtigt, når misligholdelse er klarlagt for at undgå passivitet. Medarbejderen skal have mulighed for at udtale sig. Det kan ske i form af en samtale eller i et møde med deltagelse af medarbejderens tillidsrepræsentant/faglige repræsentant. Referat udfærdiges og medarbejderen bør underskrive referatet som læst. Partshøringen er nødvendig for at sikre, at en bortvisning er foretaget på et korrekt grundlag. Kontakt stiftets rådgivningsordning i disse tilfælde

10 Ansættelsesvilkår Bortvisning Grov overtrædelse Øjeblikkelig ageren af kontaktperson - Samme dag - Agterskrivelse og høring Evt. Faglig forhandling v/enighed Slut Hændelser Udeblivelse, beruset, stoffer, kriminelle handlinger, Medarbejder sendt hjem. Indkald til møde 1-2 dage. Høring skal overholdes, men meget hurtigt. F.eks. Timer eller 1-2 dage. Faglig organisation orienteres. Fælles OK 19 DOKS-PO 15 Øvrige 32 (Fælles regelsæt) Ingen reaktion Uenighed Niveau 2 og 3. Afgørelse Afgørelsen følges Afsked og fratrædelse MR får ret Overenskomstbrud = Bod Lovbrud = Bøde eller andet Ved opsigelse SKAL faglig organisation have besked samme dag. (25.000) Bortvisning = ingen løn fra dato.

11 Ferieplanlægning Ferieloven Overenskomst inkl. ferieaftale Udenfor overenskomst Ferien skal så vidt muligt planlægges ud fra medarbejderens ferieønsker. Men det er arbejdsgiveren, der i givet fald bestemmer. Der skal tages hensyn til den daglige drift. Hovedferien skal formelt varsles (og dermed) planlægges med 3 mdrs. varsel, det vil generelt sige, at ferieønsker skal kendes af kontaktperson i februar. Ferieaftale gælder 6. ferieuge Udenfor overenskomst er der ingen 6. ferieuge, det vil sige, at den 6. ferieuge ikke er lovbestemt.

12 Arbejdsplanlægning og tilrettelægning Overenskomsterne er vigtige på dette felt. De findes på og på Den Digitale Arbejdsplads. (LMR) Tjenesterne skal generelt kendes 1 måned i forvejen derfor er det vigtigt, at holde planlægningsmøder og planlægge med f.eks. 3 mdr. ad gangen. Placering af rådighedstiden skal kendes af medarbejderne 1 måned i forvejen. Alle har ret til 5 dages uge. 1 fast fridag per uge og 1 løs fridag per uge. Der er ret til 2 weekendfri per kvartal. Der forekommer uplanlagte aktiviteter, det er vielser (kort varsel) velsignelser, bisættelser og begravelser. Rådighedstillæg gives for rådighedsforpligtelse, mertid, skæve tjenestetidspunkter. 10 i organisationsaftalen for gravere indeholder en pasus om snerydning også udenfor den normale arbejdstid. Så det skal de. Overenskomstansatte kirkefunktionærer har 30 timer rådighedstimer per uge for fuld tid. (Kvoteres.) Specielt organister (DOKS og PO) har 20 rådighedstimer per uge. (kvoteres) Specielt for PO/DOKS organister. Der må ikke planlægges med mere end 30 nettotimer for tjenester. I modsat er der ret til time til time betaling. Jf. Overenskomst for DOKS og PO organister 11. Ledelse af kor er en kerneopgave for organister.

13 Vedtægt for kontaktperson Kontaktpersonen sørger for, at overenskomstansatte organister, kordegne, sognemedhjælpere, kirkemusikere, kirketjenere og gravere samt cirkulæreansatte sognemedhjælpere med mindst én måneds varsel modtager oplysning om tidspunktet for planlagte arbejdsopgaver og eventuelle faste arbejdstider. Kontaktpersonen sørger for, at overenskomstansatte kirkefunktionærer, der er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsopgaver, der ikke kan planlægges, med mindst én måneds varsel modtager oplysning om tidspunkterne for rådighedsforpligtelsen.

14 Rådighedstid DOKS og PO organister skal have rådighedstillæg iflg. OK Vær opmærksom, at rådighedstillægget er afhængig af, hvor mange kirker organisten betjener. DOKS og PO organister har 20 rådighedstimer pr. uge på fuld tid. (Kvoteres) Organister, der ikke er DOKS og PO betegnes som kirkemusikere og er omfattet af en anden overenskomst og har 30 timer rådighedstimer pr. uge. Andre kirkefunktionærer har 30 rådighedstimer pr. uge for fuld tid. (kvoteres) Øvrige kirkefunktionærer behøver ikke at have rådighedstimer og tillæg.

15 Eksempel, rådighed GRAVER Arbejdstidsskema Uge 1. Dag Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Tid/Dato : Arbejdstimer Fast fridag løs fridag Rådighedstid

16 Rammetid For kirkefunktionærer ansat på deltid skal det i forbindelse med ansættelsen aftales, på hvilke dage og tidspunkter arbejdsopgaver kan placeres. Der skal altså aftales en rammetid. Rammetiden er fast og kan kun ændres ved aftale eller med medarbejderens individuelle varsel. Menighedsrådene opfordres til at sikre sig dokumentation for, at man har aftalt placeringen af rammetiden med nye medarbejdere inden ansættelsesbeviset udfærdiges. Ved nyansættelser kan ansættelsesbeviset bruges som dokumentation for at rammetiden er aftalt. Ved senere ændringer af rammetiden skal der foreligge dokumentation i form af en selvstændig aftale eller dokumentation for at ændringen er varslet.

17 Eksempel, rammetid (skal skrives i ansættelsesbeviset) GRAVER Arbejdstidsskema Uge 1. Dag Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Tid/Dato : Rammetid Fast fridag løs fridag

18 Fridage Efter drøftelser med kirkefunktionærerne fastlægger kontaktpersonen tidspunkterne for afholdelsen af de løse fridage for tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte, overenskomstansatte organister, kordegne, sognemedhjælpere, kirkemusikere, kirketjenere og graver samt cirkulæreansatte sognemedhjælpere. Tidspunkterne skal være oplyst til den enkelte ansatte med mindst én måneds varsel. Den faste fridag er nævnt i ansættelsesbeviset. Alle har ret til 5 dages uge. 1 fast fridag per uge og 1 løs fridag per uge. Der er ret til 2 weekendfri per kvartal. 11 Arbejdsuge i Organisationsaftalen 12 Arbejdsuge i Organisationsaftalen for organister

19 Sygdom Kontaktpersonen modtager meddelelse om sygemelding og fører sygelisterne. Arbejdsgiver må ikke spørge om sygdommens art. Efter 2-4 uger indkaldes der til en sygesamtale, hvor en mulighedserklæring liver drøftet. Der to dele: 1 til arbejdsgiver/arbejdstager og 1 til lægen efterfølgende. Link: (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Der er adgang til sygedagpengerefusion efter 30 dage, såfremt man har sygemeldt medarbejderen til kommunen. Sygdomsforløb er helt individuelle og skal behandles derefter. Man må godt afskedige en medarbejder under sygdom og på grund af sygdom, men der er høje dokumentationskrav. Husk at i forbindelse med sygdom, at der er tavshedspligt. Specielt i kommunikationen med faglig organisation. Seneste medieomtale er opsigelse på grund af stress som nu hævdes stort set at være umuligt. Rådfør Jer altid med juristerne i Landsforeningen, provstikonsulent eller Stift, hvis I ønsker at opsige vedkommende medarbejder. Der er som regel flere offentlige instanser involveret. (F.eks. Jobcenter, social- og sundhedsforvaltningen eller læge) Meget information på

20 Barsel, tjenestefrihed Der er meget tekst om dette. Barselsaftale for ansatte i Staten. Link: (Søg barselsvejledning) Ref. PO/DOKS overenskomsten 17-21, og Tjenestefrihed : Menighedsrådet beslutter. Den Digitale arbejdsplads (www.menighedsraad.dk) og

21 Instruktionsbeføjelser Kontaktpersonen er medarbejdernes direkte foresatte. Det er en væsentlig regel, at det alene er kontaktpersonen (udover præsten i visse tilfælde), der kan give de ansatte tjenstlige forskrifter og pålægge de ansatte at udføre bestemte opgaver eller påtale mangler ved deres arbejde. Det er vigtigt, at alle i menighedsrådet følger denne regel, så de ansatte ikke føler, at alle i menighedsrådet vil blande sig i deres udførelse af arbejdet.

22 Medarbejdermøde Det formelle og årlige medarbejdermøde. Kontaktpersonen er ansvarlig Menighedsrådet kan beslutte at skal afholdes flere Jf. BEK 1021 af 13/ https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.as px?id=72301 Fast dagsorden Der kan naturligvis også holdes andre uformelle medarbejdermøder.

23 MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) MUS afholdes en gang årligt. Der er ingen formkrav til dagsorden eller rapport. Selve samtalen er fortrolig, kun konklusionen er tilgængelig. Individuel varighed, men mellem 1 3 timer er realistisk Husk at lave en aktivitetsplan og som arbejdsgiver, at leve op til det lovede.

24 ArbejdsPladsVurdering (APV) Alle menighedsråd skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), jf. arbejdsmiljølovens 15a. Der er en fysisk del og en psykisk del. Alle skemaer findes på Arbejdspladsvurderingerne skal løbende ajourføres, og den skal gennemføres mindst hvert 3. år, hvis der sker ændringer i arbejdet, i arbejdsmetode og processer eller alvorlige ulykker. Referencer/links: LBK nr 1072 af 07/09/2010 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133159

25 Hvor søger jeg hjælp Landsforeningen af Menighedsrådet Roskilde Stift Provstikonsulent Eget Menighedsråd og (lidt mere tricky) Simpel Google-søgning er overraskende effektivt

26 = SLUT =

27 10, organisationsaftalen kordegn, sognemedhjælper, kirkemusiker, kirketjener og graver 10. Rådighedsforpligtelse Kirkefunktionærer, der er forpligtet til at stå til rådighed ved eget eller eventuelt andre menighedsråd for arbejdsopgaver, der ikke kan planlægges, jf. 9, stk. 1, modtager rådighedstillæg, jf. protokollaterne. Cirkulærebemærkning til 10, stk. 1: Med opgaver, der ikke kan planlægges, forstås opgaver, hvor tidspunktet ifølge sagens natur ikke kan være fastlagt, og hvor kirkefunktionæren skal acceptere tidspunkter, som er fastlagt af andre eksempelvis: Begravelse/bisættelse, vielse/kirkelig velsignelse samt nødvendige opgaver som følge af akut sygdom. For arbejdsopgaver der i sagens natur ikke lader sig planlægge eller kan holdes indenfor bestemte rådighedsintervaller, skal kirkefunktionæren varetage arbejdstidserlæggelsen uafhængigt af bestemmelserne i 9 og 10. Det gælder eksempelvis ved glatførebekæmpelse. Stk. 2. Rådighedstillægget gives for forpligtelsen til at stå til rådighed i indtil 30 timer ugentligt. Rådighedsforpligtelsens maksimumsgrænse reduceres forholdsmæssigt for deltidsansatte og forøges forholdsmæssigt for kirkefunktionærer, for hvem der er aftalt plustid efter 8. Rådighedstillægget reduceres eller forøges i forhold til rådighedsforpligtelsen. Stk. 3. Kirkefunktionærer er omfattet af reglerne i den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om natpenge mv. for tjenestemænd i staten. Cirkulærebemærkning til 10, stk. 3: Der kan i medfør af aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om natpenge mv. for tjenestemænd i staten indgås aftale om, at aftalens bestemmelser kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale. Stk. 4. Menighedsrådet oplyser med mindst en måneds varsel tidspunkterne for rådighedsforpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2. Stk. 5. Menighedsrådet skal give kirkefunktionæren meddelelse om faktisk anvendelse af rådighedstjenesten så tidligt som muligt, dog senest kl. 9 samme dag.

28 11. Arbejdets tilrettelæggelse 11, organisationsaftalen organister (DOKS og PO) Arbejdstilrettelæggelsen for planlagte og ikke-planlagte kirkelige aktiviteter sker efter bestemmelserne i stk Stk. 2. Menighedsrådet oplyser med mindst én måneds varsel på hvilke ugedage og tidspunkter, der er planlagte kirkelige aktiviteter ved egen kirke. Ved ansættelse på deltid aftales det ved ansættelsen, på hvilke tidspunkter og på hvilke dage arbejdstiden placeres. Stk. 3. Menighedsrådet oplyser med mindst én måneds varsel på hvilke ugedage og tidspunkter, den ansatte står til rådighed ved egen kirke for kirkelige aktiviteter, der ikke kan planlægges. Perioden, hvor den ansatte står til rådighed efter denne bestemmelse, kan højst udgøre 4 timer pr. arbejdsdag. Ved deltidsansættelse nedsættes den gennemsnitlige periode, hvor den ansatte står til rådighed efter denne bestemmelse, forholdsmæssigt. Ikke-planlagte kirkelige aktiviteter ved egen kirke er begravelser og bisættelser, vielser og kirkelige velsignelser indkommet med kort varsel. Cirkulærebemærkning til 11, stk. 3: Varslingsbestemmelsen gælder ikke ved tjenstlige samtaler eller møder om tjenstlige forhold. Møder, som følger af konkrete kirkelige aktiviteter, skal ikke varsles, men planlægges ved aftale. Varslingsfristen har til formål at tilgodese den ansattes behov for at kende sin arbejdstid henholdsvis sin fritid. Stk. 4. Er organisten forpligtet til at varetage organistopgaver i andre kirker, oplyser menighedsrådet med mindst én måneds varsel på hvilke ugedage og tidspunkter, der er planlagte kirkelige aktiviteter ved disse kirker. Stk. 5. Ved egen eller ved andre kirker, hvor organisten er forpligtet til at varetage organistopgaver, kan organisten forpligtes til at stå til rådighed op til to dage pr. uge for varetagelse af tjenester opstået som følge af akut opstået sygdom. Rådighedsperioder anføres med et varsel på mindst én måned i planen over planlagte kirkelige aktiviteter, jf. stk. 2 og 4. Rådighedsperioden medregnes i opgørelsen af 30 timers perioden, jf. stk. 6.

29 11, organisationsaftalen organister (DOKS og PO), fortsat Stk. 6. Planlagte kirkelige aktiviteter efter stk. 2 og 4 kan maksimalt udgøre 30 timer pr. uge ved ansættelse på fuld tid, inkl. perioder med pligt til at stå til rådighed for ikke planlagte kirkelige aktiviteter ved andre kirker, jf. stk. 8. Ved ansættelse på deltid nedsættes timetallet forholdsmæssigt. Ved ansættelse på plustid øges timetallet forholdsmæssigt. I tilfælde, hvor der er mindre end 4 timer mellem to tjenester, medregnes perioden mellem tjenesterne. Cirkulærebemærkning til 11, stk. 6: Der er ikke indregnet eller taget stilling til forberedelse til tjenesten. Stk. 7. Overskrides grænsen på 30 timer pr. uge, jf. stk. 6, ydes organisten en godtgørelse, der pr. time udgør 1/1924 af den pågældendes samlede faste løn inkl. eget pensionsbidrag (ekskl. rådighedstillæg). Stk. 8. Er organisten forpligtet til at stå til rådighed for organistopgaver i andre kirker, oplyser menighedsrådet med en måneds varsel de ugedage og tidspunkter, hvor organisten skal stå til rådighed for ikke-planlagte kirkelige aktiviteter ved andre kirker. Ikke-planlagte kirkelige aktiviteter ved andre kirker er begravelser og bisættelser samt vielser og kirkelige velsignelser indkommet med kort varsel. Stk. 9. Gennemførelse af ikke-planlagte kirkelige aktiviteter, jf. stk. 3 og stk. 8, oplyses så tidligt som muligt, dog senest 48 timer inden tjenestens start. Behov for varetagelse af tjeneste som følge af akut opstået sygdom, jf. stk. 5, varsles så tidligst som muligt, dog senest kl. 9 den dag, tjenesten skal afholdes.

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere