Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring"

Transkript

1 Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med mig - at drøfte dine ledelsesmæssige udfordringer i den sammenhæng. Tak for det. Det var for mig at se en givtig proces. Lignende processer og drøftelser må foregå kontinuerligt og forhåbentligt giver drøftelserne mening for begge parter. For mig er det vigtigt at få en medviden om de lokale udfordringer. De giver mig et realistisk billede af situationen og de udfordringer jeg og forvaltningen står med i den sammenhæng. For jer er muligheden for at undersøge, vurdere og i samtalen med mig at få sat ord på den aktuelle situation forhåbentlig et godt grundlag for ledelsesmæssig opfølgning. Samtalerne i efteråret skal forsætte i det spor. Jeg tror imidlertid, at der er behov for at vi får udviklet mere fælles sprog, som grundlag for at komme et lag dybere i drøftelse af de ledelsesmæssige udfordringer i forhold til den lokale kontekst for teamsamarbejdets udvikling. Beskrivelse og vurdering af teamets funktionalitet må naturligvis tage afsæt i de mål vi har for teamarbejdet i Jammerbugt Kommune, hvor vi forsøger at revitalisere 1 teamarbejdet i lyset af de behov vi har for udvikling af skolen som organisation og den pædagogiske opgave i forhold til alle børns læring og udvikling. Som grundlag for samtalerne i september vil jeg derfor sætte nogle ord på de fælles mål for teamarbejdet som grundlag for at komme videre med udfordringen med at gøre teamene funktionelle 2 i forhold til de mål. Jeg vil samtidig give nogle bud på en proces og en arbejdsmetodik, der kunne være kvalificerende for jeres undersøgelse af status og inddragelse af afdelingslederne i den proces. Temaets funktionalitet I de respektive oplæg har vi refereret til Michael A. West, der siger, at der er evidens for at temaet potentielt rummer følgende muligheder: - Teambaserede organisationer kan, med deres flade struktur, reagere hurtigt og effektivt i de stærkt foranderlige omgivelser, de fleste organisationer står overfor i dag. - Team gør det muligt at lære af hinanden og for organisationer at lære- kreativitet og innovation styrkes i teambaserede organisationer gennem krydsbefrugtning af ideer. 1 Revitalisering af teamarbejdet bruges som udtryk for bestræbelsen på at få skabt teamarbejdet i lyset af aktuelle udfordringer og opgaver 2 Spørgsmålet om funktionalitet funktionelle team bruges i dette skrift som udtryk for om teamet er funktionelt i forhold til organisationens behov og den samlede pædagogiske opgave i tiden. 1

2 - Medarbejdere, der arbejder i team, melder om højere niveauer af involvering og engagement, og studier viser også, at de har lavere stressniveauer end medarbejdere der ikke arbejder i team. I forhold til organisationen har vi talt om at det handler om at få distribueret ledelse ud i organisationen. Ole skriver det således i et af de oplæg vi har fået: Ledelses-og organisationsperspektivet bør i stigende grad inddrages i begrundelserne for teamudvikling og revurdering af funktionaliteten. En af de grundlæggende årsager til, at der i tiden tales meget om delegeret ledelse, distribueret ledelse og uddelegering af opgaver til selvstyrende team og enheder er, at der opstår et stigende behov for, at toplederen aflastes og at alle bidrager til udvikling af kvalificerede løsninger. De større enheder og kompleksiteten i opgaverne styrker behovet for at alle tager personligt ansvar i forhold til nogle differentierede og fleksible opgaveløsninger. Spørgsmålet er, hvor langt vi er i den proces og hvad vi som ledelse kan gøre for at styrke selvstyre og selvledelse i skolens team? Distribueret ledelse selvstyre og selvledelse kan og bør imidlertid ikke ses som et mål i sig selv. Spørgsmålet er hvad teamet mødes om? hvad foregår der på teammøderne?- er vi er på vej til at få distribueret et større ansvar for kvalificering og udvikling af opgaveløsning ud i organisationen? Fungerer de respektive team som udviklende, lærende og reflekterende enheder i forhold til det enkelte barns læring, planlægning af nye opgaver, andre måder at gøre tingene på, aktuel problem- og opgaveløsning? Giver teamets medlemmer hinanden kollegial sparring og støtte til løsning af svære opgaver? er temaet kentegnet ved en professionel arbejdsform med et samspil mellem undersøgelser, vurdering, valg og fælles ansvar for beslutninger? - eller er de i højere grad alene kendetegnet ved administrativ virksomhed, koordinering og praktisk planlægning af arbejdsopgaver? Undersøgelser peger bl.a. på, at teamets møder generelt handler meget lidt om drøftelse af undervisning og kvalificering af kerneydelsen. Vi har talt om EVA`s undersøgelser, der siger, at at samarbejdet om eleven ikke bliver til samarbejde om undervisningen, og samarbejdet om eleven og en styrket intern evaluering ikke i sig selv har styrket undervisningsdifferentiering. At elevplaner er blevet et bagudrettet meddelelses- redskab i forhold til forældrene, men generelt endnu ingen særlig betydning for undervisningens tilrettelæggelse og bidrager derfor endnu ikke til styrket samarbejde om undervisningsdifferentiering. Sammenfattende kan man sige, at der vil være perspektiv i, at temaet i stigende grad bliver forum for refleksioner i forhold til det enkelte barns læring, didaktiske drøftelser i forhold til planlægning og forum for mere dybtgående drøftelser i forhold til udvikling af de traditionelt anvendte aktivitets-, undervisnings-og arbejdsformer m.v. Spørgsmålet om de forskelige niveauer kommer meget godt til udtryk i følgende opstilling: 2

3 Drifts- og koordineringsniveauet udarbejdelse af årsplan, løbende planlægnings- drifts-og koordineringsopgaver i forhold til årsplanen, planlægning og konkret opgaveløsning i forhold til udvalgte fælles undervisningsforløb, elevplaner, forældre-arrangementer m.v. Udviklings- og refleksionsniveauet - teamet reflekterer over praksis med henblik på at udvikle fremtidig praksis i undervisningen- fx i form af mere dybtgående didaktiske drøftelser i forhold til planlægning og gennemførelse af pædagogiske aktiviteter, undervisnings- og arbejdsformer afstemt efter de enkelte børn. Fx i forhold til arbejdet med elevplaner - hvordan samarbejder teamet om udarbejdelse og anvendelse af elevplaner? hvordan kunne værdien af planerne styrkes i forhold til det enkelte barns læring og fælles planer for differentiering i undervisningen? hvad kunne vi gøre anderledes? De mål vi har for et revitaliseret teamarbejde i Jammerbugt Kommune danner baggrund for vores undersøgelse, analyse og vurdering af teamets funktionalitet- er vi er på vej til at få skabt funktionelle team i forhold til de mål? Et revitaliseret teamarbejde i Jammerbugt kommune er kendetegnet ved: Teamet er den grundlæggende enhed for planlægning, gennemførelse og vurdering af det enkelte barns læring og klassens/gruppens samlede undervisning Temaet er forum for udviklende, lærende og reflekterende samtaler om alternative, differentierede og fleksible opgaveløsninger i enheden Teamet ses som forum for medarbejdernes egen læring i den forståelse at læringen er forbundet med gennemførelse af reflekterende samtaler i forhold til arbejdets udførelse og i form af didaktiske drøftelser i forhold til over den pædagogiske planlægning Teamet giver hinanden kollegial sparring og støtte til løsning af svære opgaver Teamet er kendetegnet ved en meget høj grad af selvstyre inden for den fælles retning og de aftalte rammer forstået som et kollegialt samarbejde der bygger drøftelse af værdier, undersøgelser, vurdering, valg og fælles ansvar for beslutninger - Teamet er kendetegnet ved selvledelse. Det vil sige at teamet har aftalt mødelederfunktion og har udviklet en samarbejdskultur i forhold til fælles ansvar for at træffe relevante og nødvendig beslutninger - Teamets mødekultur er kendetegnet ved effektive og strukturerede samtale med fokus på opgaven og skabelse af fælles ejerskab til beslutninger Teamet evaluerer løbende kvaliteten og effektiviteten af sin opgaveløsning, interne processer og relationer i mødevirksomheden 3

4 Teamet ser sig selv som en del af skolens samlede virksomhed og forholder sig løbende til at tage del i den samlede opgave og skolens særlige indsatser og udviklingsområder Et led i revitaliseringen af teamarbejdet er den særlige indsats med uddannelse af teamfacilitatorer. Forventningerne til deres funktion spejler sig i de mål vi har for teamarbejdet Teamfacilitatorfunktionen handler om: - at tage et særligt ansvar for forberedelse, gennemførelse og evaluering af møder i samspil med teamet - at lede samtalen i gruppen og få skabt fælles opmærksomhed om betydningen af at styrke dialogen - at bidrage til udvikling af en mødekultur kendetegnet ved en anerkendende tilgang med plads til forskellighed i synspunkter og opfattelser - at sikre at synspunkter bliver hørt og den enkeltes synspunkter undersøgt - at forberede og anvende forskellige samtalestrukturer og arbejdsmetodikker på møderne - at tage initiativ til opprioritering af møder i et lærings- og refleksionsperspektiv - at se sig selv som læringsleder at arbejde med processer for gruppens egen læring - at gøre planlægning og evaluering af mødevirksomheden til en kontinuerlig proces Spørgsmålet er hvordan ord på papir bliver til handling Spørgsmålet er hvordan jeg og hvordan I kan gøre andet og mere for at støtte den udvikling? hvordan kommer vi fra ord til handling? hvordan får vi alle implicerede koblet mere systematisk og struktureret på den dagsorden? Hvordan kommer afdelingslederne mere på banen? hvordan støtter vi teamfacilitatorerne og fastholder og deres engagement? hvordan bliver vi mere klar på egen funktion? spørgsmålene er mange. Processen på skolen skulle gerne gøre en forskel for flest mulige ikke mindst for agenterne for udviklingen. Nedstående forslag skal ses i det perspektiv. Måden hvorpå I gør det på de respektive skoler skal overvejes grundigt. 4

5 Et forslag til proces og arbejdsmetodik i forhold til undersøgelse af status for teamarbejdet drøftelse af ledelsesmæssige udfordringer m.v. Målet med processen er helt overordnet at få skabt nogle reflekterende samtaler i ledelsen og mellem ledere, teamfacilitatorer og de respektive team. Perspektivet for de samtaler er at få skabt større fælles opmærksomhed om, hvad vi forstår ved et funktionelt teamarbejde i Jammerbugt kommune og få drøftet de udfordringer alle implicerede parter står med i den sammenhæng. For den øverste leder handler det om at få stillet skarpt på egne udfordringer, men også at få bredt ansvaret for teamudviklingen ud til alle implicerede parter i organisationen. En struktureret proces på baggrund af et struktureret skema kan være et godt grundlag for at kvalificere de reflekterende samtaler. Anvendelse af skemaet: a. Informanterne udfylder skemaet b. Der gennemføres en undersøgende samtale c. Der skrives referat af centrale synspunkter og forslag til løsninger Cirkelsamtalen kan med fordel anvendes (afledt af domæneteorien vigtigt med samtale i alle domæner- undersøgelse af alles synspunkter- refleksion- handling). Skema til beskrivelse af status for teamarbejdet Sæt x 1. Ledelsen er offensiv i sin funktion i forhold til styring, etablering, støtte og kvalificering af teamarbejdet 2. Teamet er den grundlæggende enhed for planlægning, gennemførelse og vurdering af det enkelte barns læring og klassens/gruppens samlede undervisning 3. Temaet er forum for udviklende, lærende og reflekterende samtaler om alternative, differentierede og fleksible opgaveløsninger i enheden 4. Teamet ses som forum for medarbejdernes egen læring i den forståelse at læringen er forbundet med gennemførelse af reflekterende samtaler i forhold til arbejdets udførelse og i form af didaktiske drøftelser i forhold til over den I høj grad 2 3 Slet ikke 5

6 pædagogiske planlægning 5. Teamet giver hinanden kollegial sparring og støtte til løsning af svære opgaver 6. Teamet er kendetegnet ved en meget høj grad af selvstyre inden for den fælles retning og de aftalte rammer forstået som et kollegialt samarbejde der bygger drøftelse af værdier, undersøgelser, vurdering, valg og fælles ansvar for beslutninger 7. Teamet er kendetegnet ved selvledelse. Det vil sige at teamet har aftalt mødelederfunktion og har udviklet en samarbejdskultur i forhold til fælles ansvar for at træffe relevante og nødvendig beslutninger. 8. Teamets mødekultur er kendetegnet ved effektive og strukturerede samtale med fokus på opgaven og skabelse af fælles ejerskab til beslutninger 9. Teamet evaluerer løbende kvaliteten og effektiviteten af sin opgaveløsning, interne processer og relationer i mødevirksomheden 10. Teamet ser sig selv som en del af skolens samlede virksomhed og forholder sig løbende til at tage del i den samlede opgave og skolens særlige indsatser og udviklingsområder 11. Teamet ser sig selv som en del af skolens samlede virksomhed og forholder sig løbende til at tage del i den samlede opgave og skolens særlige indsatser og udviklingsområder 12. Teamfacilitatorfunktionen kan få en afgørende indflydelse på teamudviklingen på skolen Et forslag til proces Processen med anvendelse af skemaet kan som nævnt foregå på forskellige måder på de respektive skoler, men vigtigt at sikre alles forberedelse gennem arbejdet med skemaet og at leder eller afdelingsleder styrer processen og tager positionen som leder af samtalen om informanternes vurderinger og forslag til fremadrettede handlinger. 6

7 a. Skolens ledelsesteam beslutter hvordan processen skal forløbe og hvem der skal forestå de undersøgende samtaler. b. Det kunne være rigtig fint hvis afdelingslederen styrer en proces i sin afdeling med fx med teamfacilitatorerne som informanter og/eller et par udvalgte team i overensstemmelse med den beskrevne arbejdsmetodik. c. At skolens leder styrer en reflekterende samtale i ledelsesteamet på baggrund af afdelingsledernes undersøgelse, beskrivelse af status og ledelsesmæssige udfordringer- forslag til handlinger- hvad skal vi som ledelse blive bedre til? d. At skolelederen på det grundlag laver sit udspil til samtale med undertegnede. At give afdelingslederne en særlig opgave og position i processen har flere perspektiver en samtidig opkvalificering og forberedelse til uddannelsesforløb for afdelingslederne. Processen kunne være anderledes på din skole, men husk at processen skal måles på at få skabt nogle reflekterende samtaler i ledelsen og mellem ledere, teamfacilitatorer og de respektive team i det perspektiv at få skabt større fælles opmærksomhed om, hvad vi forstår ved et funktionelt teamarbejde i Jammerbugt kommune og få drøftet de udfordringer alle implicerede parter står med i den sammenhæng. 7

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Skoleledelse tæt på eller langt fra

Skoleledelse tæt på eller langt fra EVA BJERRUM LISBETH LUNDE FREDERIKSEN ANNE BØGH FANGEL Skoleledelse tæt på eller langt fra EN ANALYSE AF SAMTLIGE SKOLELEDERE I SILKEBORG KOMMUNE Er skolelederen tæt på eller langt fra lærere og børn?

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Den pædagogiske ledelse af skoler med selvstyrende team

Den pædagogiske ledelse af skoler med selvstyrende team Den pædagogiske ledelse af skoler med selvstyrende team Af Marianne Nykjær Madsen, pædagogisk konsulent Hvis vi skal være selvstyrende, så vil vi have noget af ledelsestiden, for der kan da ikke blive

Læs mere