Oktober Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole"

Transkript

1 Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

2 A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling... 8 F. Orlov, tjenestefrihed og nedsat tid... 9 G. Familien H. Arbejdsmiljø I. Klageprocedure J. Samarbejde K. Sygdom og fravær L. Seniorpolitik M. Socialt kapitel N. Rygning O. Alkohol P. Afsked Q. Merarbejde R. Bibeskæftigelse S. Gyldighed mv

3 A. Indledning Personalepolitikken fastlægger rammerne for det daglige samarbejde i overensstemmelse med gældende love, overenskomster og regler. 1. Værdigrundlag Roskilde Handelsskoles værdigrundlag danner grundlag for personalepolitikkens menneskesyn og værdiopfattelse. Menneskesynet på Roskilde Handelsskole tager sit udgangspunkt i grundlæggende positive hensigter hos den enkelte. 2. Personalepolitikkens mål Det forudsættes, at hver enkelt udviser fleksibilitet, ansvarlighed og professionalisme og aktivt medvirker til at gøre Roskilde Handelsskole til en god arbejdsplads for alle. Det forudsættes endvidere, at Roskilde Handelsskoles personalepolitik giver den enkelte mulighed for faglig og personlig udvikling og den tryghed, der følger af denne. Det er endvidere personalepolitikkens mål at klargøre ledelsens forventninger og krav til de ansatte, således at: ansatte får indflydelse og ansvar over for Roskilde Handelsskole. ansatte er engagerede. ansattes fleksibilitet, dynamik og arbejdsglæde styrkes. Det er skolens mål at rekruttere og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere og sikre arbejdsmæssige rammer, der udvikler medarbejdernes kvalifikationer. Det er endvidere skolens mål at sikre en attraktiv arbejdsplads, hvor de ansatte får udfordringer i form af tildelte kompetencer og ansvar, og hvor trygheden til stadighed søges bevaret gennem udvikling af skolens kvalitet, det økonomiske fundament og den enkeltes kvalifikationer. Alle medarbejdere er ligeværdige, og udgangspunktet for ledelsens arbejde er, at alle behandles med respekt i et demokratisk og medengagerende miljø. 3. Personaleinformation Almene informationer vedrørende Roskilde Handelsskole lægges på skolens Intranet. 4. Personalemappe Alle medarbejdere har adgang til egen personalemappe. 3

4 B. Ansættelse 1. Formål Det er Roskilde Handelsskoles mål at have højt kvalificerede medarbejdere både hvad angår faglighed og menneskelige egenskaber. 2. Politik Roskilde Handelsskole vil til stadighed søge at tiltrække de bedste medarbejdere med de af skolen formulerede kompetencer, f.eks. mht. faglige kvalifikationer, menneskelige egenskaber, samarbejdsevner, dygtighed og initiativ. 3. Procedure Ansættelser er en direktørbeslutning. Når beslutning om at foretage en ansættelse er truffet orienteres Samarbejdsudvalget (SU). 3.1 Stillingsopslag Alle ledige stillinger opslås internt og eksternt. Stillingsopslaget angiver stillingens indhold, kvalifikationskrav og lønniveau (indplacering med mulighed for at forhandle et tillæg) og følger Finansministeriets øvrige krav til stillingsopslag. 3.2 Ansættelsesudvalg Efter cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten (CIRnr 9671 af ) skal tillidsrepræsentanterne holdes bedst muligt orienteret om ansættelse af personale. Når der er tale om fastansættelse (dvs. ikke tidsbegrænset ansættelse) nedsættes et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget består af op til to repræsentanter fra skolens ledelse og op til to repræsentanter udpeget af den lokale forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. Ansættelsesudvalget kan supplere sig i enighed. Alle medlemmer af udvalget har tavshedspligt. Udvalget deltager i ansættelsesproceduren, således at: 1. Ansættelsesudvalget får adgang til at gennemlæse ansøgningerne. 2. Ansættelsesudvalget forestår samtalerne med de ansøgere, som ansættelsesudvalget har udvalgt. 3. Ansættelsesudvalget udarbejder indstilling til skolens direktør, som er den ansættende myndighed. Indstillingen er normalt et forslag om, hvem der bør ansættes, men det kan også være et forslag om genopslag. Tildeling af tillæg følger den til enhver tid beskrevne procedure i overenskomsten. 4

5 3.3 Introduktion af nyansatte En god og målrettet instruktion af nye medarbejdere er vigtig for at sikre, at Roskilde Handelsskoles ressourcer bruges så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt. Det er af stor betydning for nyansattes arbejdsglæde og motivation at få en god start og føle sig velkommen og værdsat og dermed have lyst til at forblive på Roskilde Handelsskole. Alle nyansatte gennemgår et introduktionsforløb for at sikre en systematisk indføring i Roskilde Handelsskoles miljø og rutiner. Nærmeste chef er ansvarlig for gennemførelse af dette forløb på afdelingen. Det forudsættes, at alle medarbejdere i den pågældende afdeling på forhånd er informeret om, at der er ansat en ny medarbejder, og at den nærmeste foresatte sikrer, at medarbejderen ved tiltrædelsen får udleveret relevant materiale. 3.4 Nyansættelser i forbindelse med orlov m.m. Nyansættelser i forbindelse med orlov og lignende kan ske som en midlertidig ansættelse efter gældende regler. Se i øvrigt afsnit F (Orlov, tjenestefrihed og nedsat tid). 5

6 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse 1. Formål Medarbejderne er skolens vigtigste ressource, og der skal ske en bevidst og aktiv stillingtagen til den enkelte medarbejders/gruppe af medarbejderes udvikling og efteruddannelse (kompetenceudvikling). Efteruddannelse skal ske i overensstemmelse med skolens overordnede strategi og de til enhver tid besluttede indsatsområder. Udvikling af den enkeltes kvalifikationer og kompetencer sker af hensyn til størst mulig tryghed i ansættelsen samt videre udvikling af såvel medarbejderen som af skolen Medarbejderudvikling rummer såvel personlig som faglig kompetence. Medarbejdere på Roskilde Handelsskole efter- og videreuddannes for at styrke den personlige, almene og faglige kompetence til gavn for Roskilde Handelsskole, den enkelte medarbejder og skolens elever og kursister. 2. Politik Medarbejderne skal have mulighed for personlig, social og faglig udvikling. Medarbejdernes viden og kompetencer skal nyttiggøres i hele organisationen og sidemandsoplæring hhv rotation skal derfor anvendes i videst muligt omfang Skolen kan efter konkret vurdering yde økonomisk støtte eller afsætte timer til, at medarbejderne til gavn for skolens udvikling kan: udvikle særlig ekspertise og nye kompetencer fordybe sig i hhv udvikle nye fag/områder og lign. udvikle lærebogsmateriale eller andet studiemateriale 3. Kurser Den enkelte medarbejders ønsker til efter- og videreuddannelse drøftes i medarbejderudviklingssamtalen som led i den enkeltes langsigtede uddannelsesplan og indgår derefter i den budgetansvarlige afdelings arbejde med det lokale kursusbudget og derefter i de overordnede prioriteringer i forbindelse med fastlæggelsen af skolens samlede kursusbudget. Ved ændringer af arbejdsrutiner, nye opgaver, nye uddannelser eller fag eller ved etablering af nye uddannelser skal skolen søge at bringe medarbejderne i stand til at varetage opgaverne eksempelvis gennem efteruddannelse, sidemandsoplæring, rotation el.lign. Kurser, hvor medarbejderen deltager på skolens foranledning, dvs. efter anvisning eller anmodning, følger altid som minimum de overenskomstmæssige regler. For øvrige kurser kan skolens ledelse beslutte at betale kursusgebyr hhv transport og ophold. 6

7 D. Medarbejderudviklingssamtaler Målet med medarbejderudviklingssamtalerne er at: styrke Roskilde Handelsskoles samlede kompetence. styrke afdelingernes mål og handlingsplaner. drøfte medarbejderens arbejdsopgaver og løsningen (kvaliteten) af disse. drøfte det daglige arbejdes tilrettelæggelse. drøfte samarbejdet mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse. drøfte ønsker om ændringer. fastlægge behov for efteruddannelse. drøfte den enkeltes medarbejders kompetence og eventuelle udviklingsmuligheder. Medarbejderudviklingssamtalerne erstatter ikke den daglige dialog. Der gennemføres medarbejderudviklingssamtaler med alle ansatte mindst en gang årligt, således at der sker en løbende evaluering af Roskilde Handelsskoles mål, strategier og menneskelige ressourcer. Den enkelte chef er ansvarlig for at orientere afdelingens medarbejdere om, hvornår på året samtalerne tænkes placeret. Medarbejderudviklingssamtaler kan organiseres som gruppeudviklingssamtaler, f.eks. med faggrupper, team eller lignende. Den enkelte medarbejder har dog altid ret til en individuel samtale evt i overværelse af en bisidder. Samtalerne er obligatoriske og gennemføres med den nærmeste overordnede eller dennes stedfortræder, som også er ansvarlig, for at der indkaldes til samtalerne. I god tid forud for samtalen sender lederen eller dennes stedfortræder en skriftlig indkaldelse bilagt et grundskema, hvorefter medarbejder og leder kan forberede sig til samtalen. Som afslutning på samtalen udarbejder leder og medarbejder et kort notat fra samtalen samt en uddannelses- og udviklingsplan, der bl.a. fastlægger behovene for medarbejderens videre udvikling og uddannelse. Der tages en kopi af notatet og planen, og leder og medarbejder er hver især ansvarlig for at gemme deres eksemplar. Senest ved næste samtale evalueres med udgangspunkt i foregående samtale, uddannelses- og udviklingsplanen samt de opnåede resultater. Samtalerne må ikke være advarsels- og afskedigelsessamtaler. Samtalerne er fortrolige. Samtalerne skal afvikles i en tillidsfuld atmosfære som en åben dialog mellem ligeværdige parter, og begge parter er ansvarlige for, at intentionerne følges, og at der følges op på de indgåede aftaler. Samtalerne kan efter ønske holdes på et neutralt kontor. 7

8 E. Opgavefordeling 1. Formål Formålet med den årlige fordeling af opgaver er, at den enkelte medarbejder skal kende sit arbejdsfelt/-opgaver for den kommende normperiode og få mest mulig indflydelse på, hvori det består. 2. Politik Det er lærernes faglige, pædagogiske, personlige og samarbejdsmæssige kvalifikationer, der danner udgangspunkt for fordelingen af opgaver inden for det/de område/r, hvor læreren er kvalificeret. Roskilde Handelsskole tilstræber, at den enkelte lærers faglige ønsker tilgodeses i videst muligt omfang, idet det er ledelsens ansvar at fordele opgaverne under hensyntagen til Roskilde Handelsskoles overordnede mål og strategier. 3. Procedure I marts/april udsendes en oversigt over de klasser, fag og funktioner, der forventes udbudt af Roskilde Handelsskole i kommende skoleår. Efter 2-3 uger afleverer hver lærer et skema, hvoraf det fremgår, hvilke særlige ønsker læreren har i forbindelse med arbejdsopgaverne i det kommende skoleår. Efterfølgende sker en koordinering af planerne på tværs af skolens afdelinger. Umiddelbart efter denne koordinering udsendes opgavefordelingen til hver enkelt lærer og en samlet oversigt til alle lærere. Det bemærkes, at en opgavefordeling kan ændres i løbet af året. Antal arbejdstimer fremgår af et bilag til oversigten over klasser, fag og funktioner, som nævnt ovenfor. Udlevering af oversigten over klasser, fag og funktioner til timelærere kan ikke automatisk ses som udtryk for, at der bliver tale om genansættelse 8

9 F. Orlov, tjenestefrihed og nedsat tid 1. Formål For at støtte en personlig, familievenlig og faglig udvikling til gavn for Roskilde Handelsskole og den enkelte medarbejder er det muligt at få orlov. 2. Politik Orlov bevilges i henhold til gældende overenskomst. Følgende typer orlov findes: Tjenestefrihed uden løn (orlov) kan normalt bevilges op til et år med mulighed for forlængelse i yderligere et år Tjenestefrihed med løn (ekstraordinære fridage) - gives i anledning af: - eget 25, 40 og 50 års jubilæum - egen 40, 50, 60 og 70 års fødselsdag - eget bryllup, sølv- eller guldbryllup - dødsfald i nærmeste familie - begravelse/bisættelse i nærmeste familie Tjenestefrihed i henhold til Serviceloven (pleje- eller pasningsorlov) - Frihed med eller uden løn til pleje eller pasning af nært familiemedlem i henhold til Servicelovens Orlov i forbindelse med barsel følger de overenskomstmæssigt fastsatte regler. 3. Procedure Tjenestefrihed uden løn Der skal udarbejdes en skriftlig ansøgning til nærmeste chef. Nedsat tid Der udarbejdes en skriftlig aftale i form af et tillæg til ansættelseskontrakten med nærmeste chef om ansættelsesgrad og periode. Ønsker medarbejderen at fortsætte på deltid i en periode på mere end 2 år, har vedkommende ikke ret til at komme tilbage på fuld tid. Tjenestefrihed med løn Der skal udarbejdes en skriftlig ansøgning til nærmeste chef Tjenestefrihed i henhold til Serviceloven Der skal udarbejdes en skriftlig ansøgning til nærmeste chef Orlov i forbindelse med barsel Forventet terminsdato og planlagt fravær i tilknytning til barsel (barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov) skal meddeles nærmeste chef samt Løn- og Personalekontoret i henhold til de lovgivningsmæssigt fastsatte frister. 9

10 G. Familien 1. Formål Roskilde Handelsskole ønsker at give medarbejderne mulighed for at tage de nødvendige hensyn til familien. 2. Politik Roskilde Handelsskole har forståelse, for at familier kan have specielle behov, ligesom skolen vil søge at tage højde for familiens særlige behov i tilrettelæggelsen af arbejdet. Skolen støtter, at medarbejderne bruger de familiepolitiske muligheder, herunder forskellige typer af orlov, samt f.eks. omsorgsdage, tjenestefrihed, særlige feriedage m.v. til pasning af alvorligt syge børn eller andre pårørende. Medarbejdernes karrieremuligheder må ikke forringes af orlov eller deltid. Skolen tilbyder flekstid og giver mulighed for hjemmearbejde, hvis der er særlige familieforpligtelser, der gør det hensigtsmæssigt for såvel medarbejderen som skolen. Det accepteres, at forældre undtagelsesvist medtager deres børn på arbejdspladsen, hvis akut opstået let sygdom eller lukkedage gør, at de ikke kan komme i daginstitution, skole eller lignende. Skolen accepterer, at forældre tager feriedage, afholder omsorgsdage eller afspadserer i forlængelse af barnets 1. eller 2. sygedag under forudsætning af, at der sammen med nærmeste chef sker en afvejning af hensynet til skolens drift og at det i øvrigt er i overensstemmelse med gældende regler og overenskomster. Skolen tilrettelægger i videst muligt omfang møder inden for sædvanlig arbejdstid, idet det dog vil være nødvendigt i løbet af skoleåret at udføre opgaver uden for den sædvanlige arbejdstid (feks ved Åbent Hus, forældremøder og lign.) Skolen opfordrer generelt medarbejderne til at henvende sig til nærmeste foresatte, hvis der er en risiko for, at særlige familiemæssige forhold kan påvirke mulighederne for at bestride arbejdet i sædvanligt omfang. 10

11 H. Arbejdsmiljø 1. Formål Målet er, at ansatte på Roskilde Handelsskole oplever skolen som en god arbejdsplads, hvor såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø er i orden. Målet er endvidere at skabe et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der fremmer motivation og trivsel hos alle ansatte. Endelig er formålet at forebygge og undgå arbejdsrelateret stress. Ledelse og medarbejdere skal derfor aktivt medvirke til at skabe et velfungerende fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 2. Trivsels- og stresspolitik Da langvarigt stress erfaringsmæssigt kan udvikle sig alvorligt for den enkelte person og endvidere nedsætter arbejdsglæde og effektivitet, er det vigtigt at forebygge og håndtere arbejdsrelateret stress på alle områder og niveauer på skolen. Det er vigtigt, at stress ikke forveksles med travlhed. Stress opstår generelt i situationer, hvor medarbejderen oplever ubalance mellem krav og personlige og/eller organisatoriske ressourcer. Det er derfor vigtigt, at den enkelte opleverindflydelse på egen arbejdssituation. Et vigtigt element i trivsels- og stresspolitikken er derfor dialog og størst mulig medarbejderindflydelse på alle niveauer. Ved tilrettelæggelse af nye arbejdsgange og strategiske tiltag vurderes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser For at sikre trivsel skal de fysiske rammer være spændende og give fleksibilitet og rummelighed. Endvidere støtter skolen oprettelse og drift af fælles medarbejderaktiviteter, f.eks. personaleforening, kunstforening, sports- og motionsarrangementer samt personaleevents. Et velfungerende fysisk og psykisk arbejdsmiljø forudsætter, at der eksisterer viden og bevidsthed om arbejdsmiljøet på Roskilde Handelsskole herunder stressrelaterede forhold. Derfor gennemføres mindst hvert tredje år en undersøgelse af arbejdsmiljøet, som bl.a. har fokus på identifikation af arbejdsrelateret stress. 3. Procedure (retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af stress) I nedenstående procedure er der opstillet to niveauer. Et fælles niveau og et niveau for den enkelte. Der er naturligvis et sammenfald og sammenspil mellem niveauerne. Det fælles niveau Der udarbejdes mindst hvert tredje år en undersøgelse af arbejdsmiljøet, som samtidig opfylder kravene til en APV (arbejdspladsvurdering). 11

12 Samarbejdsudvalget (SU) og Arbejdsmiljøudvalget (AMU) drøfter i god tid før undersøgelsen overordnet spørgeskemaet om arbejdsmiljøet. På samme møde nedsættes et udvalg, som arbejder videre med spørgeskemaet og den senere behandling af skemaet. Resultatet af undersøgelsen og behovet for opfølgning drøftes på et fælles møde i SU og AMU. Alle medlemmer af SU og AMU har krav på at få udleveret tabelresultatet af undersøgelsen. Efter drøftelsen i SU og AMU forelægges de relevante resultater på de enkelte afdelinger efter en plan, hvor både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har mulighed for at deltage. Skolens ledelse, SU og/eller AMU kan i enighed iværksætte undersøgelse af eller konkrete tiltag vedrørende arbejdsmiljøet, herunder stressrelaterede forhold. Ledelsen og de medarbejdervalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har et særligt ansvar for at være opmærksomme på stresssymptomer blandt medarbejderne. Niveauet for den enkelte Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder kender sine egne stresssignaler og reagerer i tide. Den enkelte skal derfor altid kontakte en kollega og/eller leder, hvis man oplever stress. Da det kan være svært selv at erkende stress, er det vigtigt, at den enkelte er opmærksom på og udøver almen omsorg for sine nærmeste kolleger. Skolen giver tilbud om stress- og krisehjælp. Medlemmer af HL og GL kan via DUS (Danske Undervisningsorganisationers Samråd) få rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer hos en psykolog, som har tavshedspligt. Rådgivningen sker ved henvendelse til organisationen eller DUS. Rådgivningen er anonym. Organisationen skal dog vide, hvem du er. 12

13 I. Klageprocedure 1. Formål Formålet med dette afsnit er at skabe klarhed over proceduren samt at sikre en høj grad af tryghed og fair behandling af såvel klager som ansat. 2. Elevers mundtlig klage over en lærer Som udgangspunkt skal de involverede parter først og fremmest selv søge at løse opståede problemer indbyrdes. Hvis en elev eller pårørende retter henvendelse til ledelsen, fordi der er problemer i forhold til en lærer, orienterer ledelsen eleven og evt pårørende om skolens klageprocedure og hvordan vedkommende i samarbejde med læreren kan søge at løse problemet. Hvis eleven eller pårørende ønsker at fastholde klagen, orienteres læreren om klageren og om klagens indhold og afdelingsledelsen iværksætter herefter klageproceduren, så eleven og evt pårørende sættes i kontakt med læreren for at få løst problemet. 3. Elevers skriftlige klage over en lærer Hvis der klages skriftligt eller hvis eleven/de pårørende efter en mundtlig klage og efterfølgende dialog med læreren ikke mener, at der er opnået en tilfredsstillende løsning på problemet, kan der klages skriftligt til uddannelseschefen. Af klagen skal det fremgå, hvem der klager, og hvad der klages over. Uddannelseschefen informerer læreren og klageren om den forestående procedure, som skal resultere i et konkret forslag til løsning af problemet, f.eks. en samtale mellem klager, pårørende, lærer og uddannelseschef. Såfremt klageren efter en given periode (typisk 2-4 uger) stadig mener, at problemet ikke er løst, kan der klages skriftligt til skolens direktør. Den skriftlige klage forelægges læreren, som efter eget ønske kan inddrage den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. Såvel skolens ledelse som lærer fremlægger forslag til løsning af problemet. Herefter fastlægger skolens ledelse en endelig løsningsmodel, som såvel lærer som klager forventes konstruktivt at følge. 4. Klager over medarbejdere på Roskilde Handelsskole Som udgangspunkt skal de involverede parter først og fremmest selv søge at løse opståede problemer indbyrdes. Klager over medarbejdere på Roskilde Handelsskole rettes til nærmeste chef. Af klagen skal det fremgå, hvem der klager, og hvad der klages over. Den skriftlige klage forelægges medarbejderen, som efter eget ønske kan kontakte dennes lokale forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. 13

14 Alle klager behandles hurtigst muligt og senest inden for 2 uger. Afdelingschefen drøfter herefter sagen med den pågældende medarbejder mhp en fælles løsning af problemet og klageren informeres om løsningen. Såfremt der ikke kan opnås enighed om løsningen inddrages skolens direktør og den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. I sager, der giver anledning til en mundtlig eller skriftlig påtale, vil sagen med parternes synspunkter indgå i personalemappen. Medarbejderen gøres skriftlig opmærksom herpå. 14

15 J. Samarbejde 1. Formål Alle ansatte skal føle sig velinformerede om skolens situation, strategi og planer, og alle ansatte skal gennem åben dialog have mulighed for at påvirke skolens planer. Alle ansatte skal udføre arbejdsopgaverne i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. Skolens ledelse orienterer via , intranet og hjemmeside (www.rhs.dk) medarbejderne om skolens situation, strategi og planer samt om aktiviteter på skolen. 2. Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SU og AMU) Regler om samarbejdsudvalget (SU) er fastsat i Finansministeriets Cirkulære om samarbejdsudvalg. Det er af afgørende betydning for samarbejdet, at samarbejdsudvalgsstrukturen afspejler organisationsstrukturen. Der henvises i øvrigt til SUs forretningsorden, som findes på skolens intranet Arbejdsmiljøudvalgets (AMU s) opgaver er fastlagt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Der henvises i øvrigt til AMUs forretningsorden, som findes på skolens intranet. Der er mulighed for, at SU og AMU holder fællesmøder for dermed at styrke indsatsen på arbejdsmiljøområdet. 3. Intern information Medarbejderne informeres via skolens Intranet med kopi af referater fra møder i SU og AMU. 15

16 K. Sygdom og fravær 1. Formål Formålet er at fastsætte rammer og procedure for medarbejdere med såvel kortvarig som alvorlig sygdom eller krise og indenfor disse rammer give plads til individuelle beslutninger. Roskilde Handelsskoles ønsker at påtage sig et menneskeligt ansvar over for medarbejdere, som på grund af alvorlig sygdom eller krise har svært ved at klare deres arbejde tilfredsstillende. 2. Politik Udviklingen i fraværet drøftes kvartalsvist i skolens ledelse og mindst to gange årligt i skolens samarbejdsudvalg (SU) og arbejdsmiljøudvalg (AMU). I tilfælde af hyppige og/eller længere fraværsperioder, defineret som 10 enkeltstående eller sammenhængende fraværsdage inden for et år, tager nærmeste chef initiativ til en omsorgssamtale med medarbejderen. I kriterierne for afholdelse af samtale, medregnes egen sygdom, samt barns 1. og 2. sygedag. I forbindelse med indkaldelsen til omsorgssamtalen fremsendes oversigt over medarbejderens sygedage og eventuelle fraværsdage grundet barns 1. og 2. sygedag inden for det sidste år. Formålet med omsorgssamtalen er, at medarbejder og chef i fællesskab forsøger at afdække bl.a. om fraværet har en sammenhæng med arbejdsmæssige forhold, samt muligheder for eventuelt at afhjælpe dette. Hvis fraværet vurderes at have sammenhæng med fx særlige personlige eller familiemæssige problemer, drøftes arbejdspladsens muligheder for at medvirke til en afhjælpning heraf. Det er endvidere skolens politik, at medarbejdere med en alvorlig sygdom eller krise kan fortsætte i ansættelsesforholdet, så længe helbredet tillader det og under forudsætning af, at det er personligt og arbejdsmæssigt forsvarligt. Medarbejdere med en alvorlig sygdom eller krise skal herudover så vidt muligt tilbydes andet, mindre belastende arbejde eller anden arbejdsmængde i en periode, ligesom skolen kan tilbyde korterevarende psykologhjælp eller anden hjælp. Skolens medarbejdere har ret til fravær ved barns 1. eller 2. sygedag, såfremt dette er foreneligt med arbejdet. Ligeledes er det en betingelse, at barnet er hjemmeboende og pasningskrævende. Der kan tages notat/referat ved alle samtaler i relation til sygdomsforløb, særligt ved 3 ugers sammenhængende sygefravær, jfr. nedenfor. Notaterne/referaterne tilføjes medarbejderens personalesag og medarbejderen modtager en kopi. 16

17 3. Langvarig, alvorlig/livstruende sygdom og/eller krise Det er Roskilde Handelsskoles målsætning at skabe tryghed for medarbejdere, der kommer ud for langvarig, alvorlig/ livstruende sygdom og/eller anden krise af personlig karakter. For at nå dette mål er det vigtigt, at medarbejderen kan bruge al sin energi på at komme til kræfter og ikke føler en nedslidende usikkerhed og ængstelse for den arbejdsmæssige fremtid. En medarbejder, der bliver ramt af alvorlig sygdom eller personlig krise, skal derfor frit kunne henvende sig til sin chef uden at behøve at frygte afskedigelse. Da hver enkelt persons sygdoms/kriseforløb og helbredelsesudsigter er af individuel karakter, vil der altid blive taget udgangspunkt i den aktuelle situation og det forventede sygdomsforløb. Procedure Medarbejderens initiativ Hvis en medarbejder med en alvorlig sygdom eller i en krisesituation skønner, at mulighederne for at bestride arbejdet forsvarligt er reduceret, skal medarbejderen henvende sig til nærmeste chef for en samtale om situationen og det forventede forløb. Medarbejderen skal ikke oplyse, hvilken sygdom vedkommende lider af. Under samtalen skal drøftes, hvilke muligheder der er for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen i det omfang, den pågældende ønsker/magter det. Det skal endvidere drøftes, hvor stor åbenhed medarbejderen ønsker. Skolen er naturligvis indstillet på at orientere kolleger om situationen og drøfte, hvordan medarbejderen kan støttes i hverdagen. Hvis medarbejderen ønsker det, kan chef og medarbejder i fællesskab udarbejde en fastholdelsesplan, hvis medarbejderen ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger fra første sygedag. I planen beskrives hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet, herunder fx særlige krav til arbejdspladsindretning eller ændrede arbejdsopgaver. Hvis skolen skal give særlige tilbud i forbindelse med sygdoms/kriseforløbet, skal dette aftales med involvering af skolens direktør og personalekontoret. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan tillidsrepræsentanten eller en pårørende deltage i samtalen. Chefen har tavshedspligt for så vidt angår forhold, som medarbejderen ikke ønsker bragt frem. Chefen har dog adgang til at drøfte sagen med skolens direktør og med skolens personalekontor. 17

18 Skolens initiativ Senest efter 3 ugers sygefravær, indkalder skolen den sygemeldte medarbejder til en personlig samtale. Samtalen skal afholdes senest 4 uger efter den første sygedag. Såfremt sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan samtalen afholdes telefonisk. Formålet med samtalen er, at drøfte og om muligt afklare om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan tillidsrepræsentanten eller en pårørende deltage i samtalen. Senest i forbindelse med ovennævnte samtale, kræver skolen en lægeerklæring typisk kaldet en mulighedserklæring. Erklæringen betales af skolen. I særlige tilfælde, fx hvis en medarbejder har meget hyppige sygemeldinger, kan skolen desuden kræve en skriftlig sygemelding, samt en erklæring fra en læge, som dokumentation for at medarbejderen har lovligt forfald. Denne erklæring betales af skolen. Ved sygefravær udover cirka 3 måneder kan skolen anmode medarbejderen om at fremskaffe en varighedserklæring. Denne betales af skolen. På baggrund af varighedserklæring, mulighedserklæring mv., tager nærmeste chef herefter initiativ til en samtale for at drøfte, hvilke initiativer, der vil kunne sættes i værk. En repræsentant for skolens personalekontor deltager i samtalen. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan tillidsrepræsentanten eller en pårørende deltage. Efter ca. 6 måneders sygdom tager chefen initiativ til en samtale for at drøfte det videre forløb, f.eks. indgåelse af særlige aftaler (se nedenfor). Særlige aftaler Skolen og den alvorligt syge medarbejder kan ifølge Lov om Sygedagpenge ( 56) indgå aftale om at søge økonomisk kompensation fra kommunen, når medarbejderen ved langvarig sygdom har tilbagevendende fravær af den grund. Såfremt der opstår enighed om at søge denne kompensation, retter skolen henvendelse til den relevante socialforvaltning. Der kan endvidere indgås aftale om nedsat arbejdstid under forudsætning af, at det er foreneligt med skolens opgaver med mulighed for at søge relevant kommune om supplerende dagpenge. 18

19 Hvis chefen skønner, at medarbejderen er så syg, at det ikke er muligt for ham eller hende at fortsætte på arbejdspladsen, er en afklaring ofte nødvendig - for begge parters skyld. I dette tilfælde vil chefen indkalde medarbejderen, dennes tillidsrepræsentant eller en pårørende til et møde, hvor situationen, herunder fremtidige muligheder, drøftes. Der tages udgangspunkt i, såvel medarbejderens som skolens tarv Hvis ansættelsen ophører på grund af sygdommen, følges de almindelige opsigelsesprocedurer, og der tages afsked, som det er sædvane på skolen. Forholdet til kolleger Det kræver situationsfornemmelse at hjælpe en kollega, der lider af en alvorlig/livstruende sygdom. Den pågældende har brug for støtte, men ønsker ofte ikke at glide ind i en passiv patientrolle over for sine kolleger. Den bedste hjælp gives ofte ved at lytte til bekymringerne og give en hånd med, hvis det kniber med kræfterne. En kollega er ikke en behandler, men et medmenneske. Vær opmærksom på, at det kan være hårdt at være en god kollega til en kollega, der er alvorlig syg. Smitsomme sygdomme Har en medarbejder begrundet mistanke om at være smittet med en alvorlig/livstruende sygdom, som kan smitte gennem den normale kontakt, der er med elever, kollegaer og samarbejdspartnere, har medarbejderen ubetinget pligt til omgående at underrette nærmeste chef. 3. Andet fravær Medarbejdere, der fremsætter ønske om det, kan af den nærmeste chef få tilladelse til at forlade arbejdsstedet i arbejdstiden for kortvarige, private ærinder. Fraværstid af denne art modsvares normalt med arbejdstimer eller ved afspadsering af eventuelt optjent mertimer /overarbejde. 4. Læge- og tandlægebesøg Læge- og tandlægebesøg skal søges placeret uden for arbejdstiden. 19

20 L. Seniorpolitik 1. Formål Formålet med skolens seniorpolitik er at: seniorer kan forblive en aktiv, kvalificeret, fleksibel og efterspurgt arbejdskraft give muligheder for fleksible jobordninger som led i et frivilligt, planlagt aftrapningsforløb eller fratrædelse fastholde seniormedarbejderens tilknytning til skolen så længe dette kan forenes med såvel medarbejderens som skolens ønsker og behov 2. Politik For at skabe bedre vilkår for seniorer er Roskilde Handelsskole indstillet på at etablere seniorordninger. Der tages udgangspunkt i rammeaftalen om seniorordninger for gradvis tilbagetrækning i staten og rammeaftalen om socialt kapitel i staten (fleksjob). For aftalerne gælder, at der for: rammeaftalen om seniorordninger lokalt kan aftales deltid og/eller retræte rammeaftalen om socialt kapitel i staten kan oprettes jobs for medarbejdere, der ikke kan være tilknyttet arbejdsmarkedet på fuld tid. Roskilde Handelsskole ønsker desuden som udgangspunkt at efterkomme seniorers ønsker om deltid evt. kombineret med dele efterløn eller delpension (kun gældende for de årige). Hertil kommer, at overenskomsten indeholder særlige regler for lærere, der er fyldt 60 år. I henhold til aftalen kan fuldtidsansatte medarbejdere, der senest den 31. marts 2013 er fyldt 58 år ved fyldt 60 år, efter anmodning tillægges 175 timer årligt, som læreren selv disponerer over. Anmodningen skal være fremsat inden udgangen af normperioden. Reglen gælder fra begyndelsen af den normperiode, hvori læreren fylder 60 år. For deltidsansatte nedsættes tillægget på de 175 timer forholdsmæssigt. Udgangspunktet er, at arbejdsforholdene for seniormedarbejderne tilrettelægges så fleksibelt som muligt under hensyntagen til såvel skolens som medarbejderens ønsker og behov. 3. Procedure Seniorsamtalen Seniorer kan i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS) få tilbud om en seniorsamtale. Samtalen kan være en integreret del af MUS, eller den kan holdes som en selvstændig samtale. Seniorer er lige så mangfoldige som andre medarbejdere og det er derfor også individuelt, hvornår der er behov for en seniorsamtale. Seniorsamtaler skal derfor ikke gennemføres ved en bestemt alder. 20

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse Den 16. marts 2006 Personalepolitik Der har igennem årene ikke været tradition for at have en nedskrevet personalepolitik gældende for hele boligselskabet Baldersbo. Dette er et forsøg på at lave et første

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere