#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013"

Transkript

1 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn Afholdt i tidsrummet fra kl Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere. Fra Silkeborg kommune: Arne Bech og Christian Ingerslev Overvad socialfaglige konsulenter. Navn: Fonden Team Golå Lovgrundlag: Adresse: Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Telefon: Tlf.: / Mobil: Hjemmeside: Leders navn: Annette Luther og Palle Lau Personale: 8 fuldtids-fastansatte og 4 deltids-ungarbejdere. Godkendte pladser: 7 pladser, både drenge og piger. Målgruppe: Langtidsanbragte børn, med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, men med et intellekt svarende til det nederste del af normalområdet. For børn i alderen 4-16 år ved indskrivning. Målsætning for opholdsstedet: Taget fra tilbudsportalen. Vi forsøger at anerkende børnene og at hjælpe dem med at finde og udvikle deres egne ressourcer og styrkesider, fremme deres selvværd og give dem gode oplevelser. Derved Christian Ingerslev Overvad (29330) Silkeborg Kommune Børne- og Familieafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 prøver vi at give dem mod på og lyst til at arbejde med deres svage sider og kaste sig ud i nye udfordringer. Alle ansatte har et årskursus i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik se mere på Herigennem har vi et fælles udgangspunkt i det pædagogiske arbejde. Vi søger også gennem en tillæring af sociale normer at opbygge børnenes selvtillid ved at højne deres evne til at begå sig blandt andre mennesker på så værdig en måde som muligt. Vi vil med andre ord forsøge at tillære dem herhjemme, hvordan man gør og ikke gør, så de ikke falder igennem, når vi i forskellige sammenhænge byfest, fællesspisning i forsamlingshuset, på ferier etc. er ude. Dette er vigtigt for os ud fra en opfattelse af, at børnene har nok andet at slås med socialt og følelsesmæssigt; det er vigtigt for dem at gøre et godt indtryk Døgntakst: Organisationsform: 2191,00 kr. Undtaget efter 1 stk. 3 i Lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. aug med senere ændringer. Beliggenhed: Opholdsstedets kommentarer til tilsynsrapporten: Rammen for det pågældende tilsyn: Tilsynet er 1 ud af 2 tilsyn der skal føres i år Denne tilsynsrapport tager sit udgangspunkt i det anmeldte tilsyn. D overgår tilsynsforpligtigelsen til en tilsynsenheden, der placeres i Hjørring kommune. Tilsynet har til det pågældende tilsyn forberedt sig ved at: Læse Golås hjemmeside. Søge på tilbudsportalen Gennemgå de svar på udsendt skema til Golå inden tilsyn, vedlagt som bilag. Tilsynet havde ikke på daværende tidspunkt adgang til tidligere tilsynsrapporter. Udsende interviewskema målrettet forberedelse til unge interview. Tilsynet ankommer d Vi bydes velkommen af Palle Lau. Der er mange mennesker i huset på det pågældende tidspunkt grundet mødeaktivitet, med anbringende kommuner. Side 2

3 Tilsynet tilbydes en rundvisning, men vælger at vendte med dette til senere, for ikke at skabe for megen forstyrrelse. Tilsynet har ønsket at tale med ledelsen, 2 medarbejdere og de børn der måtte ønske og tale med tilsynet. Tilsynet orienteres om, at der er 2 børn/unge der har ønsket dette. Tilsynet indledes med de 2 medarbejdere. Interviewet afholdes på kontoret. Rapporten er opbygget således, at der først skrives det tilsynet har valgt at trække ud fra interviewet med ledelsen, siden medarbejderne og afslutningsvis børn og unge interviewet. Alle uddrag er det der ligger til grund for konklusionen. Konklusion: Tilsynet finder at Golå drives i overensstemmelse med det der fra Silkeborg kommune er givet godkendelse til. Tilsynet finder at opholdsstedet drives så det lever op til intentionerne i Service Lovens 46. Målgruppen jf. godkendelsen: Ledelsen beskriver, at de oplever, at der er harmoni blandt de unge der bor på Golå. De fleste har diagnoser. En er infantil uden sprog, en har ADHD, en har fatalt alkoholsyndrom, de er generelt meget omsorgssvigtede. Ledelsen finder, at de børn og unge der bebor Golå, er indenfor målgruppen i godkendelsen. Visitering: Ledelsen beskriver, at de er rimelig kritiske i visitationen, det skal være børn der er indenfor deres målgruppe. Der bruges meget energi på deres visitation. Ønskes et barn/ung anbragt på Golå sker den første kontakt via Palle eller Anette. Herefter tilgår der div. Papirer der omhandler det pågældende barn. Papirerne lægges op på kontoret og alle i personalegruppen bliver bedt om at læse disse. Dernæst drøftes barnet/den unge på personalemøde alle bliver hørt og samtidig forpligtiger den enkelte sig også overfor den kommende pædagogiske opgave. I forbindelse med børn der er i visitation, sker det også, at Ledelsen på Golå ønsker at se de levemiljøer barnet er i pt. Det er ligeledes vigtigt for Golå at forholde sig til, hvordan barnet passer ind på stedet. Vil der være chance for, at vedkommende passer sammen med den aktuelle ungegruppe. Golå har erfaring med, at det er væsentligt at indhente alle de oplysninger man kan. Dette medvirker til, at man får et nuanceret billede af det menneske man i fremtiden skal til at være sammen med. Kommer man så langt, at man tænker, at Golå er et sted for den pågældende, inviteres de som har indflydelse og beslutningskompetence til et møde på Golå. Er alle herefter enige om hvilken vej man skal gå, da informeres barnet/den unge om beslutningen. Systematik og handleplaner: Side 3

4 Ledelsen fortæller, at der ikke altid handleplaner på de børn/unge der flytter ind på Golå. Det sker, at ledelsen nogen gange skal rykke for dette, men det er blevet meget bedre end tidligere. Det er ledelsens oplevelse, at ikke alle rådgivere holder børnesamtaler og tilsyn på det enkelte barn som forventet. Ledelsen har besluttet sig for ikke at bruge for meget energi på dette. Det er en forpligtelse, der ligger hos de enkelte kommuner. Ledelsen valgte i stedet at lave skriftlig dokumentation om manglende fremmøde, aflysninger m.v. Ledelsen har ligeledes valgt at ophøre med at rykke for deltagelse eller afholdelse af møder. Eksternt samarbejde Står beskrevet i deres interne håndbog. Ledelsen fortæller, at det først og fremmest er kommunerne, anbringelseskonsulenter afhængigt af, hvordan man i kommunerne har organiseret sig. Der samarbejdes pt. med følgende skoler Dybkær, Lemming, Thorning, Ry Mølleskole, Sølystskolen, Nørskov. Skolevalg er meget individuelt og tilpasset den unges behov. Der samarbejdes med forældre. Børne og ungdomspsyk. i Risskov er ligeledes en samarbejdspartner, der inddrages ekstern supervisor, som kan være forskellige efter behov. Ledelsen fortæller, at når de vælger supervisor har de forskellige kriterier. De har med held brugt Jimmy Falck, som er rigtig god til at udrede div. materiale når de får ny stor sagsforløb/barn. Ledelsens tilgang til supervision er at det er ledelsen meget positivt indstillet overfor. Ledelsen tænker supervision i gruppe, men der kan også gives supervision til personale alene, hvis der er forhold på det personlige plan. Personalesammensætning. Ledelsen fortæller, at de kun rekrutteret en enkelt gang ellers har man håndplukket personalet. De har en personalegruppe der har været på stedet i lang tid. Stedet prioriterer personale med faglighed og rummelighed. Golå er et meget fasttømret sted, der er mange ting de gør, som er fastlagte, Golå er præget af holdninger som betyder meget. Golå har et værdigrundlag, som er med til at give den samme tilgang i personalegruppen. Skal ikke nødvendigvis være enige i alting. Nyt personale får beskrevet div. inden start og skal sige ja til dette. Ledelsen fortæller at de er bevidste om vigtigheden af at de er tydelighed som ledere og at de ting der meldes ud er tydelige. Ledelsens 2 egne børn er ansat på stedet. Det har bl.a. den betydning at MUS samtalerne med dem forestås af det øvrige personale. Ledelsen har ikke oplevet det som et problem, at egne børn er ansat. De tror det handler om, at egne børn ikke forfordeles. Ledelsen har en opmærksomhed på, at børnene ikke stilles anderledes end øvrige personale. Egne børn er vokset op med at have plejebørn i familien senere opholdssted. De har på godt og ondt været vant til, at alle byder ind med hvad de kan. Side 4

5 Golå har også en medarbejders søn ansat ledelsen tænker at det måske kan se lidt kryptisk ud udefra, da han samtidig er kammerat med Palles og Anettes egen søn. Ledelsen fortæller at det er en personalegruppe som har været på stedet i mange år der er familiebånd mellem flere, der er kammeratskaber. Det er ledelsens overbevisning, at de ikke tænker, at personalet skal kunne alting, men skal have lyst til alting. Medarbejderne skal kunne supplerer hinanden i det de tilbyder de unge, men samtidig skal alle ikke det hele. Ledelsen oplever at det er gode medarbejdere der er på Golå, det giver ledelsen stor tryghed. Ledelsen tænker, at der er stor gennemsigtighed i hvorledes organisationen styres og drives ledelsesmæssigt. Der er pt. 10,26 fuldtidsstilling, fordelt på 12 hoveder. Samarbejde og kommunikation: Golå har valgt ikke at blive akkrediteret det var for dyrt, i stedet har ledelsen valgt at tage udgangspunkt i materialet. Med dette udgangspunkt har Golå haft en proces gennem 1½ år, hvor hele personalegruppen har været involveret. Bl.a. forholder man sig også til hvordan man tager imod nyt personale. Forløbet omkring akkrediteringen har medført en håndbog de er 2 der reviderer denne 4 gange om året. Det er et produkt der giver tydelighed og danner rammen for indsatsen på stedet. Ledelsen fortæller, at de har deres eget dagbogssystem. Det er et Word dokument, hvor de skriver fortløbende. Har oversigt ift. husets gang + beskrivelser ift. de enkelte børn/unge. Der er også her at fokuspunkterne for de enkelte børn fremgår er nemt når de skal skrive status. Det er et lukket dagbogssystem der er backup. Arbejdsplanlægning Golå har grundplaner alle medarbejdere kender den og dermed sit rul. Medarbejderne har som udgangspunkt faste vagtdage der er altid personalemøde onsdag formiddag arbejder som udgangspunkt hver 4. weekend. Der er 3 på arbejde i ikke-hjemrejse weekender. 2 i hjemrejse weekender. Der er en der møder kl er der til kl Der er 2 på fra kl til Fra kl er der en på arbejde vedkommende sover på stedet og går hjem kl Hver september måned vælter de vagtplanen. Så kan man ønske og bytte sin faste dage. Man kan bytte vagter indbyrdes efter behov. Der er en tydelig struktur der sparer dem for tid og energi på andre tidspunkter. Gælder bl.a. ift. arbejdstider, statusmøder m.v. Golå kører med bruttonormering de dækker hinanden. Golå har haft nogle tidsbegrænsede ansættelser for at lukke huller. Golå bruger ikke vikarer. Magtanvendelse Ledelsen fortæller, at der ikke er nogen p.t. det er få de har haft. Golå har tidligere haft 2 bestemte børn, hvor der var en del magtanvendelser. Hvorfor det er stoppet kan være lidt svært at sige. Sidste tilsyn var i oktober måned 2012 der har ikke været noget magtanvendelser siden da. Side 5

6 Medicinhåndtering Ledelsen fortæller, at der er et aflåst medicinskab, som hænger i aflåst depot. Der er medicinlister, som viser hvad børnene skal have. Golå har 4 børn der fast får medicin. 3 får Ritalin. Så er der er p-piller, noget mod eksem. Anette står for medicinen overordnet er i forhold til retningslinjer. Det er ikke Anette der tæller op det er dem, som er i vagt der tæller op i dagligdagen. Hvis man skal have noget med til weekend, er der en medarbejder der finder det frem og en anden der kontrollerer. Det er primære pædagog der i dagligdagen sikrer, at der er nødvendige medicin og bestiller. Ledelsen fortæller at der ikke er egenkontrol. Ledelsen har tillid til sine medarbejdere indtil det modsatte er vist har heller ikke nogen tvivl. Ledelsen ville med det samme forholde sig hvis der opstod en tvivl. Anette har for nylig været på kursus igen ift. medicinhåndtering. Tænker at de lever op til kravene derfra. Sikkerhedsforhold Ledelsen fortæller at der er brandslukker ved fyret og et skur. Børnene vil løbe udenfor, hvis der opstår brand, der er lavet en beredskabsplan. Interview med 2 medarbejdere. Drøftelse af ungegruppen aktuelt. Hvad karakteriserer ungegruppen aktuelt. Antal, alder, problemstilling, varighed af ophold m.v. A: har boet her i 1 ½ år. Kommer hertil med en historie om fejlanbringelse og vedkommende var i mistrivsel. A er 13 år. A kræver at der hele tiden er en der ved hvor A er og hvad hun laver. Kognitive vanskeligheder, har øer hvor hun fungere helt fantastisk. Er voldsomt humør svingende. Når hun kommer ind præsenteres hun for dagsskema. Hun følges og guides igennem hverdagen. Har markante overbliks vanskeligheder. Får Retalin. G B: er 4 17 år infantil autist uden sprog, går på x afdeling, i y specialskole. Mor som er pårørende. Skal have et skema for at dagen ser anderledes ud. Er selvhjulpen på nogle områder. Slår græs, spejler æg. Der bruges tegn til tale. Har et godt sammenspil Side 6

7 sammen med de andre børn. Tanke at B s liv er anderledes udviklet end andre. C: Har ADHD, boet her siden C kræver at der skal være struktur. Har brug for det. C kan eksempelvis vågne op og være vred. Vi skal være meget tydelige og vi skal hjælpe C. Vi skal kunne aflevere beskeder og gå væk. Er på retalin. D: er 12 år er lige flyttet ind. Ingen diagnose. Går i M. skolen i X by i specialklasse på 6 klasses niveau. Fungere fagligt godt, men ligger nederst i skalaen. Omsorgssvigt. Kommer hjem til forældrene hver 14 dag. Vi kan have en tvivl om hukommelsesspekteret og tilknytnings evne og evne til at danne relationer. E: E er flyttet ind for 3 måneder siden. Er 13 år. Har særlige seksuel kontakt. Kunne tænkes at have ADHD. E er ej diagnosticeret, hyperkinetisk adfærd mentalt retardering. E får retalin. E er meget tillukket for kontakt. F: F er 16 år boet her i 4 år. Går i normal skole. Indgår i et psykologisk forløb. F har ikke nogen diagnose. F har været omkring Risskov. Der har været lidt omkring tanker på Aspeger og tidligere boarderliner. Er misbruger af mad. Har været seksuelt misbrugt. G: G har boet her i 3 år. Er fra S by, har ikke nogen diagnose. Er pt. lige omkring undersøgelse på Risskov. Adfærdsmæssige problemer, har sproglige problemer, kan ikke høre hvad vi siger. Har 8 små søskende. Har kontakt til familien. Personale: Personalesammensætning aktuelt: Side 7

8 - Uddannelsesmæssig baggrund - Erfaringer på forskellig vis, særlige kompetencer - Alder, varighed af ansættelse m.v. Palle leder. Falckredder Anette leder. A: Pædagog B: Pædagog C: Pædagog D: køkkenleder, uddannet pædagog til sommer Lille ras E: pædagog Hvordan ser man formål jf. servicelovens 46 omsat i indsatsen? Servicelovens formålsparagraf beskriver 5 opmærksomhedspunkter, som skal være omdrejningspunktet i alt arbejde med børn/unge med behov for særlig støtte. Hvordan arbejder man med: De 5 opmærksomhedspunkter: - Kan være ud fra den unges perspektiv - Kan være ud fra forældre/netværkets perspektiv - Udfra et fagligt perspektiv - Hvad er det der gør, at I er optaget af at arbejde på den måde som i vælger? Teori tilgang? - Hvordan udmøntes Jeres valg så i praksis? - Hvordan kan I og vi se at Jeres valg så gør en forskel for barnet? Kontinuitet. - Sikre kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne. - Den skal understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. - Ikke se barnet som en adskilt del af familien, da hele barnets situation skal vurderes. - hvad er det der gør at I er optaget af at arbejde på den måde som i vælger. Teori tilgang Kontinuitet er delt op i flere dele. Vi vil gerne have børn der kan være her i lang tid. Vi ønsker at anbringelsen længde ses som en form for kontinuitet. Uge planen er en anden form for kontinuitet. Ingen vikarer er et andet sæt. Kontinuitet er også at aftalerne på kryds og tværs bliver vendt med børnene og de unge. Skaber vi måske en hverdag der ikke er virkelig? Det har været afsættet for at tale kontinuitet i huset. Hvordan kommer det til udtryk? Vi tror på at længden af anbringelse er med til at kunne præsentere anderledes måder at gøre ting. Side 8

9 Vi ser at vores børn og unge udviser overskud i hverdagen. Kontinuiteten medvirker til at skabe dette overskud. Medarbejderne fortæller om metoden Det Fælles tredje. Medarbejderne fortæller ligeledes om at hvert enkelt barn/ung har en primær voksen, der hjælper med alt det praktiske omkring barnet/den unge. Samtidig er det Golås intention at alle børn og unge skal have mulighed for at snakke med alle voksne og lave aftaler med alle voksne. Samtidig skal det kunne tilgodeses at den enkelte unge, hvis der er en god relation mellem en ung og en voksen skal have lov til at vælge denne voksen. Dette valg skal ikke være afhængigt af om stedet vælger det man andre steder kan kende, som en kontakt voksen. Traditionerne er også en metode. Bl.a. jul og banko. Alt sammen noget medarbejderne tænker medvirker til kontinuitet Medarbejderne fortæller at forældrene inviteres i det omfang de kan honorere det. Medarbejderne fortæller ligeledes at statusrapporter indeholder bl.a. oplægget til behandlingsplanerne for den enkelte unge. Delmål og på den lange bane. Medarbejderne oplever at der er en god gennemgang af de enkelte unge, hver uge, hvor delmål er afgørende for hvordan man medvirker til at den enkelte unge fortsat udvikler sig. Personlig udfoldelse. - Tage højde for barnets mulighed for personlig udvikling og opbygning af sociale Medarbejderne fortæller at den enkelte unge har indflydelse på sine udviklingsplaner. Når de er 12 år får de buddet om en udviklingssamtale. Side 9

10 relationer. Udviklingssamtalen finder sted hvert halve år. Af de unge der bor der pt. Har P og F ikke udviklings samtaler. F bruger pc en som kommunikations redskab, hvad kan vi så tilbyde ham er afhængigt af hvad han interessere sig for. Medarbejderne har oplevet at Skype fungere godt for F, det gør Face book ikke. Medarbejderne oplyser at der er husmøder for alle. Alle kan skrive punkter på, både børn og voksne. En af de måde hvorpå medarbejderne støtter den unge i dennes udvikling sker igennem virkelighedsundersøgelse med afsæt i de unges drømme. Formålet er ikke at stoppe den unges drømme, men at afsøge hvorledes det kan lade sig gøre og sætte mål op for hvordan den unge arbejder med sin drøm. Vores målgrupper er meget impuls og behovs styret. Hvis jeg kunne bestemme selv ville jeg ligge og spise chips og se tv. Jeg skal derfor som voksen gå ind og regulere. På lørdag fra 12 til 14 skal du slappe af. Skolegang. - Hvis unge har gennemført en ungdomsuddannelse, så reduceres betydningen af en mindre privilegeret social baggrund. - Det er vigtigt, at indsatsen fokuserer på, hvordan barnet bedst får en god skolegang socialt og fagligt. - Væsentligt er forhold som stabilt fremmøde, lektiehjælp og anden form for støtte. Se indledning. Medarbejderne fortæller at de unge bevæger sig hen imod STU uddannelsen, der hvor de unge overhovedet kan få noget uddannelse skal det tænkes ind. Sundhed. Medarbejderne oplyser at der forefindes en kost politik og at der er udarbejdet en Side 10

11 - Undersøgelser fra SFI viser, at anbragte børn har en markant oversygelighed i forhold til jævnaldrende. - Der kan således være et særligt behov for at fremme barnets psykiske og fysiske sundhed og trivsel. sundhedspolitik. Medarbejderne oplyser at deres kost og sundhedspolitik bl.a. har medført at en ung har tabt sig 18 kilo efter vedkommende er flyttet ind. Forberedelse til voksenlivet. - Undersøgelser viser, at mindre end 25% af samtlige børn, der har modtaget foranstaltninger i løbet af deres barndom, har gennemført en ungdomsuddannelse som 22-årige. Det oplyses til tilsynet at de unge meget sjældent er syge. Evt. fravær skyldes møder eller undersøgelser. Medarbejderne fortæller at der bliver fortalt meget om hvordan man forberedes til voksenlivet, madlavning, tøjvask indkøb, etc. Medarbejderne har fokus på det at den unge skal gå fra gruppe til individ. Det betyder at hver enkelt får taletidskort, hævekort, borger service i banken, netbank, låne på bibliotek etc. Kort fortalt øver de unge sig i hverdags gøremål. Interview med X. Tilknytningen til opholdsstedet X synes det er fint at bo på Golå. Man kan mange ting. Det er forskelligt hvad han gør. Han er 11 år har boet på stedet i 5 år. Bor på stedet fordi han har ADHD er noget svært noget. Nogen ting kan han have meget svært ved ikke så meget som tidligere. Kontaktpersoner/voksen-kontakt. X har ikke en bestemt voksen der har særlig betydning. X har E som, sin kontaktpædagog E hjælper med at holde styr på sine lommepenge. X ved ikke, hvor tit han får disse. Han får også tøjpenge ved heller ikke hvor meget. Han er selv med ude og købe tøj når han har sparet op til. Ved egentlig ikke hvad E ellers hjælper med. X spørger de voksne der er tilstede, når han har noget at spørge om. Hverdagen Den voksne, der er på arbejde vækker ham om morgenen. Døren bliver åbnet og der siges godmorgen. Derfra gør han det hele selv. X spiser morgenmad og tager det med ovenpå i stuen. Det skal han. Han ser tv ser Ramasjang. X får også sin pille. Må derefter være der oppe lidt. Herefter pakke X sin skoletaske og gøre sig klar til at komme med bussen. X smører selv sin madpakke. I denne uge kører han med bussen kl Næste uge skal han med kl Det skifter hver uge. Det er forskelligt hvornår han er hjemme Side 11

12 fra sin skole. Kan fortælle de forskellige tidspunkter for hver dag. X går ikke til noget i sin fritid. Det er forskelligt, hvad han laver efter skole er på Golå. Han rider om mandagen. Relation til øvrige børne/ungegruppe. X fortæller at børnene skændes nogen gange med hinanden. De løser konflikter ved at hente de voksne. Det er forskelligt hvem af børnene på stedet han er sammen med. X er ikke knytte til nogen bestemt. Inddragelse/medbestemmelse. De snakker med hinanden om hvor de skal hen på sommerferie. Kommer også på skiferie. X fortæller at han har kørt ned af en sort løjpe. Magtanvendelse Kan ikke huske at have oplevet dette. De voksne taler ordentlig til børnene fortæller X. Interview med Y Y: fortæller at det er godt at bo på Golå Hun har boet på Golå i 1 ½ år. Hun går på specialskole. På skolen fortalte hun til de andre, at Golå var et opholdssted. Børn og unge kommer der ud hvis deres forældrene ikke har plads til dem så de kan bo hjemme. På Golå bor der flere børn og unge. Hun fortæller at hun bor her fordi hendes mor har det dårligt. Hun syntes det er fedt fordi hun har sin egen kanin. Hun fortæller også om trampolinen. Hun kan godt lide at være sammen med de andre børn. Hun fortæller at der bor 7 børn lige nu.. Hun syntes det er lidt godt på en måde og bo her, men jeg ville hellere bo hjemme ved min mor. Hun fortæller at hun har en primær voksen og det er hende der bestemmer hvad hun må bruge i tøjpenge og lomme penge. Hun har mit eget kort. Hun kan godt bruge de andre voksne. Hun bruger sin primær voksen til at snakke med hvis hun har det lidt svært med mor eller hendes kammerater. Da hun flyttede ind var hun meget ked af det, det var svært at flytte. Hun fortæller at det er godt for hende at hun fik lavet skemaer så alle kan se hvad hun skal lave. Det hjælper mig rigtig meget siger hun.. Hun fortæller at hun har indflydelse på hvad skemaerne skal indeholde, det sker i et samarbejde med kontaktpersonen. Side 12

13 Hun fortæller at hun fast går til svømning om onsdagen, om formiddagen er hun i skole Om morgenen når hun vågner og står op fortæller hun at der på morgenbordet er sat havregryn, cornflakes frem. Hun fortæller at hun så spiser sin morgen mad og tager af sted. Når hun kommer hjem fra skole er der altid en voksne der følger mig op på mit værelse. Her laver jeg sammen med den voksne aftaler for resten af min dag, fortæller hun. Tilsynet får fortalt at over på den anden side er stalden og hesten.. I min fritid er jeg sammen med mine venner. Jeg kan ringe til dem og lave lege aftaler, jeg kan spørge min kontaktperson, som hjælper mig med at lave af taler. Jeg går fast til ridning og svømning. Jeg kan godt få mine venner på besøg her, men ikke af Katrine hun sidder i en rullestol, men Oliver, David og Josepine kommer nogle gange fortæller hun. Hun fortæller at weekenderne er forskellige, det kommer an på hvem der er på arbejde. De laver ting sammen med de andre på Golå, de cykler. Nogle gange om sommeren har vi udeliv om onsdagen. Adspurgt om hvem der bestemmer på Golå svare hun. Det er Palle og Anette der er chefer og bestemmer det meste. Om det at bo sammen med andre fortæller hun: Det er godt nok at bo sammen med andre jeg ikke har valgt, det er også lidt underligt. Tilsynet spørger til om hun oplever at får den hjælp hun har behov for? Hun svare. Hvis jeg får det svært eller sidder der for mange rundt om mig bliver jeg lidt forvirret, så får jeg hjælp. De voksne hjælper mig med det som jeg ønsker. Jeg kan godt få lov til at bestemme over min kanin. Jeg hjælper med at passe på hestene. Jeg kan bestemme hvad vi skal have til aftensmad, så bestemmer jeg samme med de voksne. Så Jacob kommer med maden og vi varmer den op. Om kontakt til familie og netværk svare hun: Jeg har mest kontakt til min plejemor, min mor kommer engang imellem. Hun ringer til og aftaler. Side 13

14 På Golå ville jeg gerne se min kusine og fætter lidt mere. Jeg vil ønske at de voksne kan spørge min sagsbehandler, jeg vil bare gerne på et eller andet tidspunkt kunne se dem. Jeg ville gerne flytte til min mor. Om magtanvendelse svarer hun: De voksne har ikke holdt mig fast ikke sådan rigtig, de hjælper mig med hvad jeg skal sige til de andre. Kommer jeg op og skændes med andre så henter jeg hjælp, Tilsynet afslutter med at sige tak for hjælpen. Herefter bliver vi vist rundt på Golå af pigen. Golå fremtræder som en hjemligt og hyggeligt sted. På Golå er der mange udfoldelses muligheder. Mens vi har samtale med ledelsen kan vi se at der nede i haven udspiller sig det som vil være et almindeligt børne og ungdomsliv. Der leges, spilles bold. Venlig hilsen Arne Bech Socialfaglig konsulent Christian Ingerslev Overvad Socialfaglig/Familieplejekonsulent Side 14

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø?

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Farvergården? - hvor vi har særlig erfaring i at modtage børn og unge akut. Hvad og til hvem? Farvergården

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Liv og Sjæl Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere