#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013"

Transkript

1 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn Afholdt i tidsrummet fra kl Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere. Fra Silkeborg kommune: Arne Bech og Christian Ingerslev Overvad socialfaglige konsulenter. Navn: Fonden Team Golå Lovgrundlag: Adresse: Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Telefon: Tlf.: / Mobil: Hjemmeside: Leders navn: Annette Luther og Palle Lau Personale: 8 fuldtids-fastansatte og 4 deltids-ungarbejdere. Godkendte pladser: 7 pladser, både drenge og piger. Målgruppe: Langtidsanbragte børn, med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, men med et intellekt svarende til det nederste del af normalområdet. For børn i alderen 4-16 år ved indskrivning. Målsætning for opholdsstedet: Taget fra tilbudsportalen. Vi forsøger at anerkende børnene og at hjælpe dem med at finde og udvikle deres egne ressourcer og styrkesider, fremme deres selvværd og give dem gode oplevelser. Derved Christian Ingerslev Overvad (29330) Silkeborg Kommune Børne- og Familieafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 prøver vi at give dem mod på og lyst til at arbejde med deres svage sider og kaste sig ud i nye udfordringer. Alle ansatte har et årskursus i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik se mere på Herigennem har vi et fælles udgangspunkt i det pædagogiske arbejde. Vi søger også gennem en tillæring af sociale normer at opbygge børnenes selvtillid ved at højne deres evne til at begå sig blandt andre mennesker på så værdig en måde som muligt. Vi vil med andre ord forsøge at tillære dem herhjemme, hvordan man gør og ikke gør, så de ikke falder igennem, når vi i forskellige sammenhænge byfest, fællesspisning i forsamlingshuset, på ferier etc. er ude. Dette er vigtigt for os ud fra en opfattelse af, at børnene har nok andet at slås med socialt og følelsesmæssigt; det er vigtigt for dem at gøre et godt indtryk Døgntakst: Organisationsform: 2191,00 kr. Undtaget efter 1 stk. 3 i Lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. aug med senere ændringer. Beliggenhed: Opholdsstedets kommentarer til tilsynsrapporten: Rammen for det pågældende tilsyn: Tilsynet er 1 ud af 2 tilsyn der skal føres i år Denne tilsynsrapport tager sit udgangspunkt i det anmeldte tilsyn. D overgår tilsynsforpligtigelsen til en tilsynsenheden, der placeres i Hjørring kommune. Tilsynet har til det pågældende tilsyn forberedt sig ved at: Læse Golås hjemmeside. Søge på tilbudsportalen Gennemgå de svar på udsendt skema til Golå inden tilsyn, vedlagt som bilag. Tilsynet havde ikke på daværende tidspunkt adgang til tidligere tilsynsrapporter. Udsende interviewskema målrettet forberedelse til unge interview. Tilsynet ankommer d Vi bydes velkommen af Palle Lau. Der er mange mennesker i huset på det pågældende tidspunkt grundet mødeaktivitet, med anbringende kommuner. Side 2

3 Tilsynet tilbydes en rundvisning, men vælger at vendte med dette til senere, for ikke at skabe for megen forstyrrelse. Tilsynet har ønsket at tale med ledelsen, 2 medarbejdere og de børn der måtte ønske og tale med tilsynet. Tilsynet orienteres om, at der er 2 børn/unge der har ønsket dette. Tilsynet indledes med de 2 medarbejdere. Interviewet afholdes på kontoret. Rapporten er opbygget således, at der først skrives det tilsynet har valgt at trække ud fra interviewet med ledelsen, siden medarbejderne og afslutningsvis børn og unge interviewet. Alle uddrag er det der ligger til grund for konklusionen. Konklusion: Tilsynet finder at Golå drives i overensstemmelse med det der fra Silkeborg kommune er givet godkendelse til. Tilsynet finder at opholdsstedet drives så det lever op til intentionerne i Service Lovens 46. Målgruppen jf. godkendelsen: Ledelsen beskriver, at de oplever, at der er harmoni blandt de unge der bor på Golå. De fleste har diagnoser. En er infantil uden sprog, en har ADHD, en har fatalt alkoholsyndrom, de er generelt meget omsorgssvigtede. Ledelsen finder, at de børn og unge der bebor Golå, er indenfor målgruppen i godkendelsen. Visitering: Ledelsen beskriver, at de er rimelig kritiske i visitationen, det skal være børn der er indenfor deres målgruppe. Der bruges meget energi på deres visitation. Ønskes et barn/ung anbragt på Golå sker den første kontakt via Palle eller Anette. Herefter tilgår der div. Papirer der omhandler det pågældende barn. Papirerne lægges op på kontoret og alle i personalegruppen bliver bedt om at læse disse. Dernæst drøftes barnet/den unge på personalemøde alle bliver hørt og samtidig forpligtiger den enkelte sig også overfor den kommende pædagogiske opgave. I forbindelse med børn der er i visitation, sker det også, at Ledelsen på Golå ønsker at se de levemiljøer barnet er i pt. Det er ligeledes vigtigt for Golå at forholde sig til, hvordan barnet passer ind på stedet. Vil der være chance for, at vedkommende passer sammen med den aktuelle ungegruppe. Golå har erfaring med, at det er væsentligt at indhente alle de oplysninger man kan. Dette medvirker til, at man får et nuanceret billede af det menneske man i fremtiden skal til at være sammen med. Kommer man så langt, at man tænker, at Golå er et sted for den pågældende, inviteres de som har indflydelse og beslutningskompetence til et møde på Golå. Er alle herefter enige om hvilken vej man skal gå, da informeres barnet/den unge om beslutningen. Systematik og handleplaner: Side 3

4 Ledelsen fortæller, at der ikke altid handleplaner på de børn/unge der flytter ind på Golå. Det sker, at ledelsen nogen gange skal rykke for dette, men det er blevet meget bedre end tidligere. Det er ledelsens oplevelse, at ikke alle rådgivere holder børnesamtaler og tilsyn på det enkelte barn som forventet. Ledelsen har besluttet sig for ikke at bruge for meget energi på dette. Det er en forpligtelse, der ligger hos de enkelte kommuner. Ledelsen valgte i stedet at lave skriftlig dokumentation om manglende fremmøde, aflysninger m.v. Ledelsen har ligeledes valgt at ophøre med at rykke for deltagelse eller afholdelse af møder. Eksternt samarbejde Står beskrevet i deres interne håndbog. Ledelsen fortæller, at det først og fremmest er kommunerne, anbringelseskonsulenter afhængigt af, hvordan man i kommunerne har organiseret sig. Der samarbejdes pt. med følgende skoler Dybkær, Lemming, Thorning, Ry Mølleskole, Sølystskolen, Nørskov. Skolevalg er meget individuelt og tilpasset den unges behov. Der samarbejdes med forældre. Børne og ungdomspsyk. i Risskov er ligeledes en samarbejdspartner, der inddrages ekstern supervisor, som kan være forskellige efter behov. Ledelsen fortæller, at når de vælger supervisor har de forskellige kriterier. De har med held brugt Jimmy Falck, som er rigtig god til at udrede div. materiale når de får ny stor sagsforløb/barn. Ledelsens tilgang til supervision er at det er ledelsen meget positivt indstillet overfor. Ledelsen tænker supervision i gruppe, men der kan også gives supervision til personale alene, hvis der er forhold på det personlige plan. Personalesammensætning. Ledelsen fortæller, at de kun rekrutteret en enkelt gang ellers har man håndplukket personalet. De har en personalegruppe der har været på stedet i lang tid. Stedet prioriterer personale med faglighed og rummelighed. Golå er et meget fasttømret sted, der er mange ting de gør, som er fastlagte, Golå er præget af holdninger som betyder meget. Golå har et værdigrundlag, som er med til at give den samme tilgang i personalegruppen. Skal ikke nødvendigvis være enige i alting. Nyt personale får beskrevet div. inden start og skal sige ja til dette. Ledelsen fortæller at de er bevidste om vigtigheden af at de er tydelighed som ledere og at de ting der meldes ud er tydelige. Ledelsens 2 egne børn er ansat på stedet. Det har bl.a. den betydning at MUS samtalerne med dem forestås af det øvrige personale. Ledelsen har ikke oplevet det som et problem, at egne børn er ansat. De tror det handler om, at egne børn ikke forfordeles. Ledelsen har en opmærksomhed på, at børnene ikke stilles anderledes end øvrige personale. Egne børn er vokset op med at have plejebørn i familien senere opholdssted. De har på godt og ondt været vant til, at alle byder ind med hvad de kan. Side 4

5 Golå har også en medarbejders søn ansat ledelsen tænker at det måske kan se lidt kryptisk ud udefra, da han samtidig er kammerat med Palles og Anettes egen søn. Ledelsen fortæller at det er en personalegruppe som har været på stedet i mange år der er familiebånd mellem flere, der er kammeratskaber. Det er ledelsens overbevisning, at de ikke tænker, at personalet skal kunne alting, men skal have lyst til alting. Medarbejderne skal kunne supplerer hinanden i det de tilbyder de unge, men samtidig skal alle ikke det hele. Ledelsen oplever at det er gode medarbejdere der er på Golå, det giver ledelsen stor tryghed. Ledelsen tænker, at der er stor gennemsigtighed i hvorledes organisationen styres og drives ledelsesmæssigt. Der er pt. 10,26 fuldtidsstilling, fordelt på 12 hoveder. Samarbejde og kommunikation: Golå har valgt ikke at blive akkrediteret det var for dyrt, i stedet har ledelsen valgt at tage udgangspunkt i materialet. Med dette udgangspunkt har Golå haft en proces gennem 1½ år, hvor hele personalegruppen har været involveret. Bl.a. forholder man sig også til hvordan man tager imod nyt personale. Forløbet omkring akkrediteringen har medført en håndbog de er 2 der reviderer denne 4 gange om året. Det er et produkt der giver tydelighed og danner rammen for indsatsen på stedet. Ledelsen fortæller, at de har deres eget dagbogssystem. Det er et Word dokument, hvor de skriver fortløbende. Har oversigt ift. husets gang + beskrivelser ift. de enkelte børn/unge. Der er også her at fokuspunkterne for de enkelte børn fremgår er nemt når de skal skrive status. Det er et lukket dagbogssystem der er backup. Arbejdsplanlægning Golå har grundplaner alle medarbejdere kender den og dermed sit rul. Medarbejderne har som udgangspunkt faste vagtdage der er altid personalemøde onsdag formiddag arbejder som udgangspunkt hver 4. weekend. Der er 3 på arbejde i ikke-hjemrejse weekender. 2 i hjemrejse weekender. Der er en der møder kl er der til kl Der er 2 på fra kl til Fra kl er der en på arbejde vedkommende sover på stedet og går hjem kl Hver september måned vælter de vagtplanen. Så kan man ønske og bytte sin faste dage. Man kan bytte vagter indbyrdes efter behov. Der er en tydelig struktur der sparer dem for tid og energi på andre tidspunkter. Gælder bl.a. ift. arbejdstider, statusmøder m.v. Golå kører med bruttonormering de dækker hinanden. Golå har haft nogle tidsbegrænsede ansættelser for at lukke huller. Golå bruger ikke vikarer. Magtanvendelse Ledelsen fortæller, at der ikke er nogen p.t. det er få de har haft. Golå har tidligere haft 2 bestemte børn, hvor der var en del magtanvendelser. Hvorfor det er stoppet kan være lidt svært at sige. Sidste tilsyn var i oktober måned 2012 der har ikke været noget magtanvendelser siden da. Side 5

6 Medicinhåndtering Ledelsen fortæller, at der er et aflåst medicinskab, som hænger i aflåst depot. Der er medicinlister, som viser hvad børnene skal have. Golå har 4 børn der fast får medicin. 3 får Ritalin. Så er der er p-piller, noget mod eksem. Anette står for medicinen overordnet er i forhold til retningslinjer. Det er ikke Anette der tæller op det er dem, som er i vagt der tæller op i dagligdagen. Hvis man skal have noget med til weekend, er der en medarbejder der finder det frem og en anden der kontrollerer. Det er primære pædagog der i dagligdagen sikrer, at der er nødvendige medicin og bestiller. Ledelsen fortæller at der ikke er egenkontrol. Ledelsen har tillid til sine medarbejdere indtil det modsatte er vist har heller ikke nogen tvivl. Ledelsen ville med det samme forholde sig hvis der opstod en tvivl. Anette har for nylig været på kursus igen ift. medicinhåndtering. Tænker at de lever op til kravene derfra. Sikkerhedsforhold Ledelsen fortæller at der er brandslukker ved fyret og et skur. Børnene vil løbe udenfor, hvis der opstår brand, der er lavet en beredskabsplan. Interview med 2 medarbejdere. Drøftelse af ungegruppen aktuelt. Hvad karakteriserer ungegruppen aktuelt. Antal, alder, problemstilling, varighed af ophold m.v. A: har boet her i 1 ½ år. Kommer hertil med en historie om fejlanbringelse og vedkommende var i mistrivsel. A er 13 år. A kræver at der hele tiden er en der ved hvor A er og hvad hun laver. Kognitive vanskeligheder, har øer hvor hun fungere helt fantastisk. Er voldsomt humør svingende. Når hun kommer ind præsenteres hun for dagsskema. Hun følges og guides igennem hverdagen. Har markante overbliks vanskeligheder. Får Retalin. G B: er 4 17 år infantil autist uden sprog, går på x afdeling, i y specialskole. Mor som er pårørende. Skal have et skema for at dagen ser anderledes ud. Er selvhjulpen på nogle områder. Slår græs, spejler æg. Der bruges tegn til tale. Har et godt sammenspil Side 6

7 sammen med de andre børn. Tanke at B s liv er anderledes udviklet end andre. C: Har ADHD, boet her siden C kræver at der skal være struktur. Har brug for det. C kan eksempelvis vågne op og være vred. Vi skal være meget tydelige og vi skal hjælpe C. Vi skal kunne aflevere beskeder og gå væk. Er på retalin. D: er 12 år er lige flyttet ind. Ingen diagnose. Går i M. skolen i X by i specialklasse på 6 klasses niveau. Fungere fagligt godt, men ligger nederst i skalaen. Omsorgssvigt. Kommer hjem til forældrene hver 14 dag. Vi kan have en tvivl om hukommelsesspekteret og tilknytnings evne og evne til at danne relationer. E: E er flyttet ind for 3 måneder siden. Er 13 år. Har særlige seksuel kontakt. Kunne tænkes at have ADHD. E er ej diagnosticeret, hyperkinetisk adfærd mentalt retardering. E får retalin. E er meget tillukket for kontakt. F: F er 16 år boet her i 4 år. Går i normal skole. Indgår i et psykologisk forløb. F har ikke nogen diagnose. F har været omkring Risskov. Der har været lidt omkring tanker på Aspeger og tidligere boarderliner. Er misbruger af mad. Har været seksuelt misbrugt. G: G har boet her i 3 år. Er fra S by, har ikke nogen diagnose. Er pt. lige omkring undersøgelse på Risskov. Adfærdsmæssige problemer, har sproglige problemer, kan ikke høre hvad vi siger. Har 8 små søskende. Har kontakt til familien. Personale: Personalesammensætning aktuelt: Side 7

8 - Uddannelsesmæssig baggrund - Erfaringer på forskellig vis, særlige kompetencer - Alder, varighed af ansættelse m.v. Palle leder. Falckredder Anette leder. A: Pædagog B: Pædagog C: Pædagog D: køkkenleder, uddannet pædagog til sommer Lille ras E: pædagog Hvordan ser man formål jf. servicelovens 46 omsat i indsatsen? Servicelovens formålsparagraf beskriver 5 opmærksomhedspunkter, som skal være omdrejningspunktet i alt arbejde med børn/unge med behov for særlig støtte. Hvordan arbejder man med: De 5 opmærksomhedspunkter: - Kan være ud fra den unges perspektiv - Kan være ud fra forældre/netværkets perspektiv - Udfra et fagligt perspektiv - Hvad er det der gør, at I er optaget af at arbejde på den måde som i vælger? Teori tilgang? - Hvordan udmøntes Jeres valg så i praksis? - Hvordan kan I og vi se at Jeres valg så gør en forskel for barnet? Kontinuitet. - Sikre kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne. - Den skal understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. - Ikke se barnet som en adskilt del af familien, da hele barnets situation skal vurderes. - hvad er det der gør at I er optaget af at arbejde på den måde som i vælger. Teori tilgang Kontinuitet er delt op i flere dele. Vi vil gerne have børn der kan være her i lang tid. Vi ønsker at anbringelsen længde ses som en form for kontinuitet. Uge planen er en anden form for kontinuitet. Ingen vikarer er et andet sæt. Kontinuitet er også at aftalerne på kryds og tværs bliver vendt med børnene og de unge. Skaber vi måske en hverdag der ikke er virkelig? Det har været afsættet for at tale kontinuitet i huset. Hvordan kommer det til udtryk? Vi tror på at længden af anbringelse er med til at kunne præsentere anderledes måder at gøre ting. Side 8

9 Vi ser at vores børn og unge udviser overskud i hverdagen. Kontinuiteten medvirker til at skabe dette overskud. Medarbejderne fortæller om metoden Det Fælles tredje. Medarbejderne fortæller ligeledes om at hvert enkelt barn/ung har en primær voksen, der hjælper med alt det praktiske omkring barnet/den unge. Samtidig er det Golås intention at alle børn og unge skal have mulighed for at snakke med alle voksne og lave aftaler med alle voksne. Samtidig skal det kunne tilgodeses at den enkelte unge, hvis der er en god relation mellem en ung og en voksen skal have lov til at vælge denne voksen. Dette valg skal ikke være afhængigt af om stedet vælger det man andre steder kan kende, som en kontakt voksen. Traditionerne er også en metode. Bl.a. jul og banko. Alt sammen noget medarbejderne tænker medvirker til kontinuitet Medarbejderne fortæller at forældrene inviteres i det omfang de kan honorere det. Medarbejderne fortæller ligeledes at statusrapporter indeholder bl.a. oplægget til behandlingsplanerne for den enkelte unge. Delmål og på den lange bane. Medarbejderne oplever at der er en god gennemgang af de enkelte unge, hver uge, hvor delmål er afgørende for hvordan man medvirker til at den enkelte unge fortsat udvikler sig. Personlig udfoldelse. - Tage højde for barnets mulighed for personlig udvikling og opbygning af sociale Medarbejderne fortæller at den enkelte unge har indflydelse på sine udviklingsplaner. Når de er 12 år får de buddet om en udviklingssamtale. Side 9

10 relationer. Udviklingssamtalen finder sted hvert halve år. Af de unge der bor der pt. Har P og F ikke udviklings samtaler. F bruger pc en som kommunikations redskab, hvad kan vi så tilbyde ham er afhængigt af hvad han interessere sig for. Medarbejderne har oplevet at Skype fungere godt for F, det gør Face book ikke. Medarbejderne oplyser at der er husmøder for alle. Alle kan skrive punkter på, både børn og voksne. En af de måde hvorpå medarbejderne støtter den unge i dennes udvikling sker igennem virkelighedsundersøgelse med afsæt i de unges drømme. Formålet er ikke at stoppe den unges drømme, men at afsøge hvorledes det kan lade sig gøre og sætte mål op for hvordan den unge arbejder med sin drøm. Vores målgrupper er meget impuls og behovs styret. Hvis jeg kunne bestemme selv ville jeg ligge og spise chips og se tv. Jeg skal derfor som voksen gå ind og regulere. På lørdag fra 12 til 14 skal du slappe af. Skolegang. - Hvis unge har gennemført en ungdomsuddannelse, så reduceres betydningen af en mindre privilegeret social baggrund. - Det er vigtigt, at indsatsen fokuserer på, hvordan barnet bedst får en god skolegang socialt og fagligt. - Væsentligt er forhold som stabilt fremmøde, lektiehjælp og anden form for støtte. Se indledning. Medarbejderne fortæller at de unge bevæger sig hen imod STU uddannelsen, der hvor de unge overhovedet kan få noget uddannelse skal det tænkes ind. Sundhed. Medarbejderne oplyser at der forefindes en kost politik og at der er udarbejdet en Side 10

11 - Undersøgelser fra SFI viser, at anbragte børn har en markant oversygelighed i forhold til jævnaldrende. - Der kan således være et særligt behov for at fremme barnets psykiske og fysiske sundhed og trivsel. sundhedspolitik. Medarbejderne oplyser at deres kost og sundhedspolitik bl.a. har medført at en ung har tabt sig 18 kilo efter vedkommende er flyttet ind. Forberedelse til voksenlivet. - Undersøgelser viser, at mindre end 25% af samtlige børn, der har modtaget foranstaltninger i løbet af deres barndom, har gennemført en ungdomsuddannelse som 22-årige. Det oplyses til tilsynet at de unge meget sjældent er syge. Evt. fravær skyldes møder eller undersøgelser. Medarbejderne fortæller at der bliver fortalt meget om hvordan man forberedes til voksenlivet, madlavning, tøjvask indkøb, etc. Medarbejderne har fokus på det at den unge skal gå fra gruppe til individ. Det betyder at hver enkelt får taletidskort, hævekort, borger service i banken, netbank, låne på bibliotek etc. Kort fortalt øver de unge sig i hverdags gøremål. Interview med X. Tilknytningen til opholdsstedet X synes det er fint at bo på Golå. Man kan mange ting. Det er forskelligt hvad han gør. Han er 11 år har boet på stedet i 5 år. Bor på stedet fordi han har ADHD er noget svært noget. Nogen ting kan han have meget svært ved ikke så meget som tidligere. Kontaktpersoner/voksen-kontakt. X har ikke en bestemt voksen der har særlig betydning. X har E som, sin kontaktpædagog E hjælper med at holde styr på sine lommepenge. X ved ikke, hvor tit han får disse. Han får også tøjpenge ved heller ikke hvor meget. Han er selv med ude og købe tøj når han har sparet op til. Ved egentlig ikke hvad E ellers hjælper med. X spørger de voksne der er tilstede, når han har noget at spørge om. Hverdagen Den voksne, der er på arbejde vækker ham om morgenen. Døren bliver åbnet og der siges godmorgen. Derfra gør han det hele selv. X spiser morgenmad og tager det med ovenpå i stuen. Det skal han. Han ser tv ser Ramasjang. X får også sin pille. Må derefter være der oppe lidt. Herefter pakke X sin skoletaske og gøre sig klar til at komme med bussen. X smører selv sin madpakke. I denne uge kører han med bussen kl Næste uge skal han med kl Det skifter hver uge. Det er forskelligt hvornår han er hjemme Side 11

12 fra sin skole. Kan fortælle de forskellige tidspunkter for hver dag. X går ikke til noget i sin fritid. Det er forskelligt, hvad han laver efter skole er på Golå. Han rider om mandagen. Relation til øvrige børne/ungegruppe. X fortæller at børnene skændes nogen gange med hinanden. De løser konflikter ved at hente de voksne. Det er forskelligt hvem af børnene på stedet han er sammen med. X er ikke knytte til nogen bestemt. Inddragelse/medbestemmelse. De snakker med hinanden om hvor de skal hen på sommerferie. Kommer også på skiferie. X fortæller at han har kørt ned af en sort løjpe. Magtanvendelse Kan ikke huske at have oplevet dette. De voksne taler ordentlig til børnene fortæller X. Interview med Y Y: fortæller at det er godt at bo på Golå Hun har boet på Golå i 1 ½ år. Hun går på specialskole. På skolen fortalte hun til de andre, at Golå var et opholdssted. Børn og unge kommer der ud hvis deres forældrene ikke har plads til dem så de kan bo hjemme. På Golå bor der flere børn og unge. Hun fortæller at hun bor her fordi hendes mor har det dårligt. Hun syntes det er fedt fordi hun har sin egen kanin. Hun fortæller også om trampolinen. Hun kan godt lide at være sammen med de andre børn. Hun fortæller at der bor 7 børn lige nu.. Hun syntes det er lidt godt på en måde og bo her, men jeg ville hellere bo hjemme ved min mor. Hun fortæller at hun har en primær voksen og det er hende der bestemmer hvad hun må bruge i tøjpenge og lomme penge. Hun har mit eget kort. Hun kan godt bruge de andre voksne. Hun bruger sin primær voksen til at snakke med hvis hun har det lidt svært med mor eller hendes kammerater. Da hun flyttede ind var hun meget ked af det, det var svært at flytte. Hun fortæller at det er godt for hende at hun fik lavet skemaer så alle kan se hvad hun skal lave. Det hjælper mig rigtig meget siger hun.. Hun fortæller at hun har indflydelse på hvad skemaerne skal indeholde, det sker i et samarbejde med kontaktpersonen. Side 12

13 Hun fortæller at hun fast går til svømning om onsdagen, om formiddagen er hun i skole Om morgenen når hun vågner og står op fortæller hun at der på morgenbordet er sat havregryn, cornflakes frem. Hun fortæller at hun så spiser sin morgen mad og tager af sted. Når hun kommer hjem fra skole er der altid en voksne der følger mig op på mit værelse. Her laver jeg sammen med den voksne aftaler for resten af min dag, fortæller hun. Tilsynet får fortalt at over på den anden side er stalden og hesten.. I min fritid er jeg sammen med mine venner. Jeg kan ringe til dem og lave lege aftaler, jeg kan spørge min kontaktperson, som hjælper mig med at lave af taler. Jeg går fast til ridning og svømning. Jeg kan godt få mine venner på besøg her, men ikke af Katrine hun sidder i en rullestol, men Oliver, David og Josepine kommer nogle gange fortæller hun. Hun fortæller at weekenderne er forskellige, det kommer an på hvem der er på arbejde. De laver ting sammen med de andre på Golå, de cykler. Nogle gange om sommeren har vi udeliv om onsdagen. Adspurgt om hvem der bestemmer på Golå svare hun. Det er Palle og Anette der er chefer og bestemmer det meste. Om det at bo sammen med andre fortæller hun: Det er godt nok at bo sammen med andre jeg ikke har valgt, det er også lidt underligt. Tilsynet spørger til om hun oplever at får den hjælp hun har behov for? Hun svare. Hvis jeg får det svært eller sidder der for mange rundt om mig bliver jeg lidt forvirret, så får jeg hjælp. De voksne hjælper mig med det som jeg ønsker. Jeg kan godt få lov til at bestemme over min kanin. Jeg hjælper med at passe på hestene. Jeg kan bestemme hvad vi skal have til aftensmad, så bestemmer jeg samme med de voksne. Så Jacob kommer med maden og vi varmer den op. Om kontakt til familie og netværk svare hun: Jeg har mest kontakt til min plejemor, min mor kommer engang imellem. Hun ringer til og aftaler. Side 13

14 På Golå ville jeg gerne se min kusine og fætter lidt mere. Jeg vil ønske at de voksne kan spørge min sagsbehandler, jeg vil bare gerne på et eller andet tidspunkt kunne se dem. Jeg ville gerne flytte til min mor. Om magtanvendelse svarer hun: De voksne har ikke holdt mig fast ikke sådan rigtig, de hjælper mig med hvad jeg skal sige til de andre. Kommer jeg op og skændes med andre så henter jeg hjælp, Tilsynet afslutter med at sige tak for hjælpen. Herefter bliver vi vist rundt på Golå af pigen. Golå fremtræder som en hjemligt og hyggeligt sted. På Golå er der mange udfoldelses muligheder. Mens vi har samtale med ledelsen kan vi se at der nede i haven udspiller sig det som vil være et almindeligt børne og ungdomsliv. Der leges, spilles bold. Venlig hilsen Arne Bech Socialfaglig konsulent Christian Ingerslev Overvad Socialfaglig/Familieplejekonsulent Side 14

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere