PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune Børnehuset Bækdalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen."

Transkript

1 PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat deraf, blev der efterfølgende iværksat et større udviklingsprojekt, for at styrke den faglige indsats i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Alle institutioner har deltaget i projektet, og det opfølgende tilsyn har til formål at sikre, om den nye viden er blevet implementeret, og om alle institutioner nu arbejder med de lovpligtige pædagogiske læreplaner. 1

2 Den tilsynsførendes opgaver. Før tilsynsmødet. Den tilsynsførende har orienteret sig omkring institutionen via: Dagtilbuddets hjemmeside. Institutionens udviklingspunkter fra sidste tilsyn. Den indsendte statusrapport fra institutionen. Besøgt institutionen. Institutionernes forberedelse før det opfølgende pædagogiske tilsyn. Afrapportering med indhold, som beskrives i tilsendte skema. VIGTIGT. Skemaet sendes elektronisk på mail til den tilsynsførende mindst 10 dage før tilsynsmødet. Mail: Det opfølgende pædagogiske tilsynsmøde. Mødet afholdes i institution med en varighed af 2,5 time. Tilsynsførende er mødeleder. Efter tilsynsmødet, fremsender den tilsynsførende tilsynsrapporten. Deltagere på tilsynsmødet. Det anbefales, at institutionen repræsenteres bredt på opfølgningsmødet. Det giver mulighed for at skabe en spændende dialog og sammen sætte fremtidige pejlemærker for institutionens udvikling. Leder af institutionen.(ved Landsby model deltager både skoleleder og pædagogisk leder) 1 repræsentant fra bestyrelsen 2 repræsentanter fra pædagoggruppen 1 repræsentant fra medhjælpergruppen 2

3 RAPPORT. Institution: Børnehuset Bækdalen Institutionstype: Integreret institution Adresse: Terndrup Hovvej 7a, Hornslet Hjemmeside: www. Telefon: Leder: Leder: Mette Kristensen Lovgrundlag: Dagtilbudsloven Antal pladser: Vuggestue: 12 Børnehave: Gennemsnitlig 61 børn årligt. Dato for tilsynsbesøg: 27. oktober Dato for tilsynsmøde: 17. november Tilstede ved mødet: Leder Mette Kristensen, PAU Anne Kirstine Rønnov Sørensen, Pædagog(Vuggestuen) Morten Toft Brügge Frandsen, Pædagog Lene Nielsen, Forældrerepræsentant fra bestyrelsen Annegrete Pedersen. Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Merete Lorentsen 3

4 Institutionen har udarbejdet: Profil for pædagogisk praksis: X Værdigrundlag: X Samlet evaluering af indsatser i 2013: Udarbejdet Årshjul: X Arbejder med læringshjulet: X Har en beskrevet læringsforståelse: X Mål og handleplaner for 2014: X Fokus på inklusion og læringsmiljø: X Opdateret Læreplan for Vuggestue: Er under udarbejdelse. Opdateret Læreplan for Børnehavegruppen: Er under udarbejdelse. Læreplan offentliggjort på hjemmesiden. Ny er under revidering. Tilsynsrapporter: X Informativ og opdateret hjemmeside: X Deltaget i Rotation: X Indsatsområder: Institutionens udviklingspunkter som fremkom ved sidste tilsyn var: Udarbejde læreplan for vuggestue gruppen ( 8.) Leders Evaluering og dokumentation af læreplanen ( 9.stk 2.)?? 1. Hvordan har institutionen arbejdet med deres udviklingspunkter? Institutionen har deltaget i Projektet Pust liv i læreplanerne i 2013 og har efterfølgende afholdt en pædagogisk dag med indhold om pædagogisk dokumentation og med gennemgang af forskellige evaluerings metoder. Lige nu er medarbejderne i en proces, hvor deres tidligere læreplan skal revideres, så den fremadrettet bliver mere konkret og operationel i forhold til hverdagens pædagogiske tiltag. I processen har der været mange overvejelser og pædagogiske drøftelser, som har været med til at udvikle medarbejdernes analytiske tilgang bl.a. på børnenes læringsprocesser. Institutionen har besluttet at planlægge 3 læreplanstemaer om året i et årshjul. I 2014 er det temaerne: Sociale kompetencer Krop og Bevægelse og Kulturelle udtryksformer og værdier, som er prioriteret. Dette bl.a. i forhold til børnenes behov for socialtræning. I 2015 afvikles de sidste 3 temaer. Sproglig udvikling Natur og Naturfænomener og Alsidig personlig udvikling. I arbejdet med evaluering har der været fokus på at få øget medarbejdernes indsigt i barneperspektivet. Som metoder er der anvendt spørgeskemaer, børneinterviews, smileys, og dialogisk efterbehandling med børnene. Der arbejdes bevidst på at flytte fokus fra voksenperspektivet til at se på, hvad børnene har lært, oplevet og tænkt. Den øgede refleksion har samtidig givet øget viden deling blandt 4

5 medarbejderne, som i processen nu også er begyndt at blive mere skriftlige. Dette ses blandt andet ved at SMTTE -modeller nu anvendes til planlægning af temaer/indsatser mv.. Både på de enkelte gruppers planlægning, på temaer der afvikles på tværs af grupperne og for arrangementer der afvikles for hele huset. Institutionens Intra bruges bl.a. til billeddokumentation, børnefortællinger og som informations platform til forældrene. Dokumentationerne er også medvirkende til, at medarbejderne ved deres forskellige indlæg får indsigt i hinandens arbejde og får givet faglig inspiration til hinanden. 2. Hvad er Status på Jeres overordnede arbejde med læreplanerne? Institutionen er i gang med en større revidering, således at målene for børnenes læring bliver mere forenklede og målbare. Som udgangspunkt på en forenkling har leder udarbejdet en model, som tager udgangspunkt i en udvidet SMTTE- model. Det er planen, at den skal indføres som forsøg fra november En medarbejder har gennem nogen tid anvendt SMTTE modellen i forbindelse med de studerendes opgaver og har gode erfaringer med at bruge den. Generelt er medarbejderne meget undersøgende og eksperimenterende, så institutionens udvikling hele tiden er i bevægelse. Bl.a. kan nævnes, at personalemøderne har fået et mere analyserende indhold, og planlægningen af læreplanstemaerne er blevet mere dybdegående og skriftlige. Hver gruppe har en temamappe, så bl.a. indhold og evalueringer kan bruges fremadrettet. Temaerne tilrettelægges i forhold til aldersgruppen 0-3 årige og 3-6 årige, samt en særlig planlægning for de kommende skolebørn. Institutionen afholder også temauger på tværs af grupperne nogle gange om året. 3. Hvilken ny viden og erfaringer har I fået med læreplansarbejdet? Det har givet medarbejderne god mening at arbejde med årshjulet, så temaerne derved bliver meget aktuelle og nærværende for alle grupper i huset. Når der arbejdes med samme tema på samme tidspunkt i hele huset, skabes der rum for at kunne udveksle ideer og give inspiration til hinanden. Læreplansarbejdet har derfor medvirket til, at medarbejderne er blevet mere fokuseret og mere struktureret i deres planlægning og udførelse. Ved at fordoble gruppedagene og derved få mere tid til fordybelse i temaerne og have større mulighed for at følge barnets perspektiv, har medarbejderne opnået at brede emnerne mere ud, og derved tilføres børnene mere viden og engagement. I børnehaven har arbejdet med temaet Kulturelle udtryksformer og værdier, hvor de har udvalgt 3 lande, som de har arbejdet med en måned ad gangen. Vuggestuen har på samme tid arbejdet med barnets nærmiljø, besøgt kendte steder i Hornslet i gåafstand og derved opnået, at børnene har fået udvidet deres kendskab til hinanden og nærmiljøet. 5

6 4. Hvilke Pædagogiske Læreplans mål har I valgt at arbejdet med og hvorfor? Herunder også valg af metoder/aktiviteter mv.. I 2014 er der valgt at arbejde med de 3 temaer: Sociale kompetencer, Krop og bevægelse og Kulturelle udtryksformer og værdier. De overordnede mål på de sociale kompetencer har været i forhold til: Styrkelse af venskaber, konfliktløsninger og at udvikle børnenes kompetencer til at indgå i fællesskaber. For temaet Krop og Bevægelse har det været mål indenfor styrkelse af finog grov motorikken, kropsbevidsthed, sund kost, kostvaner og hygiejne. For temaet Kulturelle udtryksformer og værdier har der været arbejdet med: Forskellige kulturelle udtryk, børnenes kreative kompetencer, skabelse af egen og andre kulturer. I øjeblikket arbejdes der med det sidste tema, hvor grupperne har emner om andre kulturer, som drøftes til samling og i gruppen. Derudover arbejder grupperne på tværs med temaet i forskellige aktiviteter både spontant og planlagte. SMTTE modellen bruges nu som planlægningsmodel. I vuggestuen er man blevet optaget af at bruge børnemassage som metode til, at børnene opnår mere fysisk og mental ro. Medarbejderne oplever, at børnene selv arbejder på at koncentrere sig, og massagen har vist sig at være et godt redskab til at skabe afspænding, ro, koncentration og positiv kontakt. Børnene føler sig mødt, de falder til ro i deres krop, hvilket giver dem tryghed og overskud til at lære og udvikle sig. 5. Hvilke evalueringsmetoder/redskaber er anvendt og hvilken ny viden og erfaringer har I fået? SMTTE- modellen er som tidligere nævnt den foretrukne evalueringsmodel for alle grupper. På Personalemøderne evalueres generelt de mere overordnede mål, hvor der på gruppemøderne arbejdes med evalueringer på eget arbejde og med de enkle børn, der har et særligt behov. Alle materialer/evalueringer samles i en temamappe, så det kan give inspiration til næste gang, der skal arbejdes med samme tema. Med tiden vil der ske en opsamling til den overordnede evaluering. Medarbejdernes fortsatte udviklingspunkt er at flytte fokus fra den voksnes perspektiv til barnets læringsperspektiv, når de præciserede mål skal opsættes, samt at få den teoretiske tilgang til at blive implementeret i den pædagogiske praksis. Når evalueringerne har taget et børneperspektiv, har medarbejderne brugt smileys, børneinterview og dialog med børnene, f.eks. om afviklede ture og arrangementer. Der er en bevidsthed i medarbejdergruppen på, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan den voksnes spørgsmål udformes i en evaluering, f.eks. svarer børnene ofte det samme som det forrige barn eller svarer på det sidste ord i sætningen. I vuggestuen vil evalueringerne fortrinsvis tage afsæt i medarbejdernes daglige observationer og oplevelser af børnene, men de anvender også SMTTE modellen f.eks. i forbindelse med børnemassage. Under TEGN beskrives børnenes reaktioner på massagen eller fodbadet mv.. Tegnene har vist, at massagen især har virket på de børn, som har haft svært ved at finde fysisk ro. De har nydt kropsberøringerne, den stille og afslappende musik og det tætte nærvær med den voksne. 6

7 6. Jeres dokumentationer (dataindsamlingerne) hvad fortæller de Jer? Dokumentationerne viser, at der er sket en øget bevidsthed for medarbejderne i deres arbejde med sig selv og børnene. Brugen af og den øgede viden om ICDP èns muligheder har været meget positive, hvilket er blevet tydeligt via forældre - og børnenes respons! Fotodokumentation bruges især på Intra, og ipaden er i større grad taget i brug. Derudover anvendes infotavlen, hvor der er små historier om hændelser og aktiviteter. Historierne er med til at give forældrene indblik i børnenes oplevelser, og de kan derfor nemmere spørge ind til, hvad børnene har oplevet. Infotavlen bruges også til at styrke forældresamarbejdet bl.a. ved, at forældrene får små opgaver med hjem, hvor resultatet senere skal tages med tilbage til børnehaven. 7. Børn med særlige behov hvordan er der arbejdet med inklusion? Institutionen arbejder med inklusion ved at styrke de enkelte børns kompetencer, så de kan indgå i børnefællesskabet. Medarbejderne ser på hvilke ressourcer barnet har, og hvad barnet positivt kan tilføre gruppen. I perioder oprettes små børnegrupper, hvor der arbejdes med børnenes sproglige eller sociale kompetencer. Grupperne etableres på tværs af de eksisterende store grupper og samles en gang om ugen. Som forarbejde er der taget en sprogvurdering eller andre former for vurderingerne, så målet for barnets indsat bliver så konkret som muligt. Hvis det drejer sig om sociale udfordringer, beror indsatsen med udgangspunkt i Iagttagelser af børnene. Det kan være børn, der har svært ved at samarbejde, ofte kommer i konflikt, kan have svært ved at finde legekammerater, kan have svært ved at blive i legen, vil oftest tage styringen osv.. For en pigegruppe blev der tilrettelagt særlige aktiviteter og rollelege, så de kunne opleve hinanden på en anden måde og derved få en mere nuanceret opfattelse af hinanden. Som støtte til at få inklusionen til at lykkedes, har der været anvendt ICDP vejledningsforløb fra Socialpædagogisk team både til forældre og til medarbejdere. I processen arbejdes der på: Hvordan rummes barnet af de andre børn? Hvordan i talesættes barnets adfærd? Hvad virker for barnet? For at styrke fællesskabet og arbejde med børnenes relationer benyttes materialer Fri mobberi. Materialet lægger op til, at der arbejdes med barnets ret til at være sig selv, at styrke venskaber, styrke empatiforståelsen m.m.. I forældresamarbejdet hvor der kræves en særlig indsats, inddrages forældrene aktivt i dialogen. Det kan være, hvordan de aktivt kan være med til at støtte barnet i at få en anden rolle i gruppen, bl.a. så barnet får venner med hjem mv.. Der har været arbejdet med indretningen i institutionen for at tilgodese børn med særlige behov. De mange kvadratmeter i fællesrummet er en udfordring, og rummet er nu inddelt efter rum i rummet princippet med afskærmninger og legehjørner. Stillerum og legerum er taget i brug, så der visuelt er muligt at skabe omgivelser for, børn der har brug for overskuelighed og ro. 7

8 8. Hvordan har I arbejdet med Børnemiljøet, herunder børns medbestemmelse set i et børneperspektiv? Underbyg med et par eksempler. I hverdagen har børnene meget medbestemmelse med hensyn til hvor, hvem og hvad de vil lege, og medarbejderne prøver at følge børnenes initiativer og ideer, hvor det kan lade sig gøre. Når børnene blandt andet efterspørger en pyjamasdag eller en legetøjsdag mødes de på deres ideer, og det bliver gennemført. Der arbejdes løbende med institutionens indretning og overskuelighed i.f.t. hvor legetøj, spil osv. skal placeres og gerne i børnehøjde, så det styrker børnenes muligheder for selv at vælge til og fra. Det æstetiske miljø vægtes højt, f.eks. ved ophængning og udstilling af børnenes kunstværker, af fotos og også her i børnehøjde. Når et barn har fødselsdag, er barnet i centrum og får på dagen en særlig status og rettigheder i gruppen. Barnet får bl.a. lov til at bestemme lege, sange mv. i samlingen At arbejde med børnenes medbestemmelse er en aldersbestemt opgave, og det er en udfordring for medarbejderne at få begrebet gjort så konkret som muligt. I vuggestuen starter det så småt med, at børnene selv udvælger sange fra sangtræet, musik og aktiviteter ved at pege. Medarbejderne er derfor meget opmærksomme på, at følge børnenes kropsudtryk og signaler, så de imødekommes på deres ideer og behov. 9. Hvilke demokratiske processer indgår børnene i? Underbyg med et par eksempler. Vores ældste gruppe har nogle gange demokratiske afstemninger angående tur forslag, aktiviteter eller madretter. Her oplever de, at det er flertallet der bestemmer. 10. Hvordan sikrer I medarbejdernes kompetenceudvikling, så der skabes ligevægt mellem de faglige udfordringer og medarbejdernes faglighed? Hele personalegruppen er på ICDP- kursus, og det fælles kursus giver huset et fælles løft, et fælles sprog og bidrager til at medarbejderne forstår og arbejder bevidst med relationerne. Nogle Medarbejdere har deltagere i Fri for Mobberi, sprogkurser, motorikkursus, vejlederkursus til pædagoguddannelsen og diverse foredrag. Institutionen har deltaget i projektet Pust liv i læreplanerne i 2013, hvor der opstod mulighed for at komme på rotation, hvilket gav viden deling internt og eksternt. Oplevelsen har givet lyst til gentagelse, da rotationen har åbner op for nysgerrighed på egen og andres pædagogik og praksis. I Lokalområdet har der været lederrotation, som gav indsigt og ny viden om andre institutioners arbejde. De 4 institutioner i Hornslet er også gået sammen om en fælles temadag med Anders Seneca, hvor emnet er Kend din kerneopgave. Derudover læses relevant faglitteratur, artikler m.m.. Følger med i offentligheden, hvad er i øjeblikket hot or not osv.. Der afvikles MUS og GRUS samtaler hver andet år på skift. 8

9 11. Giv et par eksempler på hvordan I konkret inddrager forældrene omkring barnets trivsel, udvikling og læring? I hverdagen ved at være i samtale med forældrene ved aflevering og afhentning af deres barn og ved diverse formelle forældresamtaler. Der praktiseres opstartssamtale efter 3-4 måneder og ved overflytning til børnehave og ved tidlig SFO start som en skoleparathedssamtale. Derudover afvikles der løbende forældresamtaler ved barnets manglende trivsel og i forbindelse med skilsmisse eller lignende. Der bruges konsultative samtaler (tværfagligt forum) med tværfaglige deltagere bl.a. fra PPR. Nogle børn har samarbejdsmapper f.eks. omkring deres sproglige udvikling, hvilket er med til at styrke samarbejdet om indsatsen her og hjemme. Institutionen har drøftet med bestyrelsen, om den udfordring det kan være for børn og forældre, når institutionen i perioder modtage forskellige personer, der skal indgå i et praktikforløb, arbejdsprøvning, jobtræning eller erhvervspraktikanter fra folkeskolen osv.. Derfor vurderes der nu mere på, om institutionen og børnene kan rumme de mange nye personer, og hvis ikke takkes der nej. Institutionen har et højt informationsniveau til forældrene og oplever, at det er med til at styrke forældresamarbejdet 9

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere