SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15"

Transkript

1 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

2 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse 4 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler Elevsamtaler Elev- / midtvejssamtale og praktikerklæringer (PASS) Midtvejssamtaler Praktikerklæringer (PASS) 6 Praktikerklæringer jf. PASS Definition af præstationsstandarder 12 Praktikmål og refleksionsspørgsmål 14 Praktikmål og indhold i elevsamtaler (Praktik 3) 16 Bilag Skemaer til forberedelse og afvikling af samtaler (kopieres til elever): Forventningssamtaler Elevsamtaler Midtvejssamtaler Afsluttende samtaler Bagudrettet - fremadrettet refleksionsmodel Praktikerklæringer: Praktikerklæring Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Nyttige link: SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

3 Beskrivelse af det gode praktikforløb. For at skabe det gode praktikforløb, stiler vi efter en lærings- og uddannelsesstruktur, hvor kulturen på praktikstedet er præget af kvalitet og hensynet til den enkelte elevs forudsætninger og læringsbehov. Et godt praktikforløb er præget af: Et godt samspil mellem elever, praktikvejledere, praktikansvarlige ledere, teamledere generelt al personale, som kender og påtager sig deres ansvarsog kompetenceområder At uddannelsesområdet er en kerneydelse At elever, praktikvejledere og praktikansvarlige ledere, har tiden til lærings- og uddannelsesopgaver Et anerkendende uddannelses- og læringsmiljø præget af - ligeværd - imødekommenhed - åbenhed - tillid - loyalitet - gensidig respekt - dialog - feed-back, herunder ros og ris på rette tid og sted - gensidig sparring Kompetente vejledere Accept af elevernes forskellighed såvel fagligt som personligt At eleverne er ventet, bliver godt modtaget og er medbestemmende, der hvor det er muligt Engagerede og nysgerrige elever, der tør stille spørgsmål til praktikstedets måde at gøre tingene på Elever, der tør sige til og fra i forhold til de opgaver, de bliver stillet Elever, der oplever at være en del af det kollegiale praksisfællesskab Ajourførte uddannelsesplaner fra Social- og Sundhedsskolen Et ajourført og anvendeligt uddannelsesmateriale til hvert uddannelsestrin At elevmateriale, standarder o.a. anvendes Det har været et godt praktikforløb, når alle oplever, at ovenstående er indfriet, når eleven er blevet udfordret og har turdet udfordre sig selv og dermed udviklet sig såvel fagligt som personligt. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

4 Erhvervsfaglig kompetence. Opnåelse af fagmål og praktikmål fører til opnåelse af kompetencemålene. En uddannet SSH og SSA uddannes til en erhvervsfaglig kompetence, hvilket er: Viden og færdigheder, der omsættes og anvendes i en professionel opgavevaretagelse. At eleven udvikler de nødvendige personlige kompetencer. Praktikmålene afspejler: At der er stigende krav og forventninger om høj faglig kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser og opgaver, der skal løses nu og i de kommende år. At man går fra passiv pleje til aktiv rehabiliterende indsats i eget hjem. At der er fokus på at fastholde og udbygge borgernes/patienternes funktionsniveau/mestringsevne. At der er fokus på den sammenhængende indsats både på tværs af sektorer og internt i kommunerne. At de ikke specialiserede pleje- og behandlingsopgaver løses hjemme hos borgerne/patienterne eller i dennes nærmiljø. At flere og flere komplekse opgaver varetages i borgernes hjem. At den praktiske færdighed tydeliggøres. Øget krav om dokumentation ift. patientsikkerhed/ borgersikkerhed og sammenhængende indsats. Øget krav til at forstå systemet, så borgeren/patientens forløb understøttes i ét sammenhængende forløb. At målene er blevet mere målbare. En tydelig niveaustigning mellem trin 1 og trin 2. Pejlemærkerne og eks. på anvendelse i vejledningen. Som vejleder skal du løbende være opmærksom på, hvordan eleven arbejder med indholdet i de fem pejlemærker og hvordan det kommer til udtryk. - Hvilke tegn ser du på, at eleven er nysgerrig? - Er hun interesseret i at lære nyt? - Stiller hun undrende spørgsmål til dig og dine kollegaer? - Er hun åben for at gå nye veje i læringsprocessen? De 5 pejlemærker og indholdet i det enkelte pejlemærke skal tænkes ind i alle de opgaver, eleverne vejledes i, og som de skal varetage. Være nysgerrig, dvs. at: - vise reel interesse og motivation for at lære. - stille undrende eller uddybende spørgsmål til vejlederens måde at udføre opgaven på - være åben for at udføre opgaver på forskellige måder, end der er blevet undervist i på skolen. Være refleksiv, dvs. at: - eleven stopper op, er nysgerrig og forholder sig undrende til daglig praksis. - eleven inddrager nødvendig teori i sine refleksioner. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

5 Kunne indgå i relationen, dvs. at: - eleven har/viser interesse for de patienter/borgere, som eleven samarbejder med i daglig praksis. - reflektere over kvaliteten i de relationer, eleven indgår i. - eleven viser kommunikationskompetencer og reflekterer over kommunikationen. Være empatisk, dvs. at: - kunne anerkende borgerens/patientens følelser i samarbejdet og handle derefter. Kunne handle etisk, dvs. at kunne handle fornuftigt og rigtigt ud fra: - etiske overvejelser. - viden om betydningen af integritet, menneskets reaktionsmønstre. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

6 Faglige standarder. Faglig standard for modtagelse af elever i praktikken. Formål med praktikbesøget At eleven oplever sig ventet og velkommen, så der skabes et godt udgangspunkt for samarbejde, samt faglig og personlig udvikling. At eleven så vidt muligt bliver præsenteret for praktikvejlederen, ledelse og personalet på praktikstedet, eller bliver informeret om, hvem der bliver praktikvejleder. At der bliver taget mål til beklædning, som er klar, når eleven kommer i praktik. At eleven evt. får udleveret arbejdsplanen for de første fire uger af praktikken. Forberedelse til praktikbesøg Praktikvejlederen eller en anden medarbejder afsætter tid til at modtage eleven. Der udarbejdes en arbejdsplan for de første fire uger af praktikken, som enten udleveres til eleven på praktikbesøget eller sendes til eleven senest fire uger før 1. praktik. Det planlægges, at eleven kan få taget mål til beklædning. Deltagere i modtagelsen på praktikbesøget Praktikvejlederen, en anden medarbejder eller igangværende SSA-elev. Fremgangsmåde og indhold på praktikbesøget Praktikvejlederen og evt. teamleder byder velkommen, og: Viser eleven rundt, hilser på kolleger og evt. borgere. Gennemgår arbejdsplan og andre praktiske ting. Afklarer om eleven har behov for særlige aftaler i forhold til arbejdsplanen. Informerer eleven om mødetid og sted den første dag praktikken Eleven får taget mål til beklædning. Formål med modtagelse til praktikken At eleven oplever sig ventet og velkommen i et miljø sammensat af faglig praksis, læring og uddannelse. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

7 Forberedelse Praktikvejlederen sørger for: Et introduktionsforløb for eleven. En plan for praktikperioden, herunder dato for de aktiviteter, der skal finde sted i praktikken (forventningssamtale, midtvejssamtale, afgivelse af praktikerklæring, elevsamtaler og undervisning). Et legitimationskort, skab, nøgler, dueslag/postbakke, kode til IT-systemer og andre nødvendige ting parat til eleven begynder i praktikken. Deltagere i modtagelsen Eleven og praktikvejlederen Fremgangsmåde og indhold Anvende praktikstedets procedure for modtagelse, herunder praktikstedets generelle introduktionsprogram til nyansatte. Gennemgå plan for praktikperioden herunder samstemme elevens og egen arbejdstidsplan (Afklare om eleven har behov for særlige aftaler i forhold til arbejdsplanen) Gennemgå skemaet til forberedelse og afvikling af forventningssamtale. Undersøge elevens kendskab og anvendelse af elevmaterialet. Evaluering Undersøge elevens oplevelse og tilfredshed med den første dag i praktikken. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

8 Faglig standard for forventningssamtale Formål med samtalen er, at At eleven og praktikvejlederen lærer hinanden at kende, skaber grundlag for et respektfuldt samarbejde og finder ud af, hvordan eleven lærer bedst. At eleven og praktikvejlederen udveksler tanker, behov og forventninger, så de sammen kan planlægge praktikforløbet med udgangspunkt i målene. Forberedelse: Praktikvejlederen: Udarbejder disposition til dialog omkring arbejdet med hvert af de 5 pejlemærker i praktikken. Forbereder introduktion til hvordan samarbejdet omkring læringsspiralen anvendes i praktikken. Afklare forventninger om, hvordan eleven forbereder sig til samtalen" Deltagere i samtalen Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Dialog om elevens nedskrevne forventninger. Eleven får en begrundelse for, hvad der kan - og ikke kan indfries. Aflyse samtalen, hvis eleven møder uforberedt. Der aftales en ny samtale. Praktikvejlederen og/eller den praktikansvarlige informerer og begrunder forventningerne til eleven. Indgå aftaler om praktikperioden, som alle er forpligtede til at overholde. Underskrive skemaet til forberedelse og afvikling af forventningssamtaler og gemme skemaet i elevmappen. Evaluering Elevsamtalen evalueres af deltagerne i samtalen. Undersøge elevens oplevelse og tilfredshed med samtalen. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

9 Faglig standard for elevsamtaler. Formål At eleven og praktikvejlederen: Udveksler viden, erfaringer og færdigheder, så eleven bliver i stand til at nå praktikkens mål. Planlægger læringsaktiviteter ud fra målene og elevens personlige mål. Afklarer hvordan eleven kan øve sig i - og arbejde selvstændigt med ukendte opgaver. Inddrager teorien til at udvikle elevens opgaver i praktikken. Reflekterer over de opgaver, eleven har deltaget i. Forberedelse Praktikvejlederen: Opsamler viden om hvordan eleven arbejder med hver af de fem pejlemærker, hvilke tegn har du for eksempel set på hendes nysgerrighed?. Orienterer eleven om at forberede sig skriftligt på samtalen, ud fra skemaet i elevmaterialet. Orienterer eleven om at medbringe relevante aftaler og materiale fra tidligere afholdte samtaler. Forbereder samtalen bl.a. ved hjælp af skemaet til forberedelse og afvikling af elevsamtaler og forberede refleksionsspørgsmål til eleven. Hvem deltager i elevsamtaler Eleven og praktikvejlederen. I særlige tilfælde også den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold i elevsamtalerne Aflyse samtalen og planlægge et nyt tidspunkt, hvis eleven møder uforberedt. Eleven har medansvar for udbyttet af samtalerne. Tage udgangspunkt i elevens og praktikvejlederens forberedelse. Praktikvejlederen spørger ind til målene og de læringsmuligheder, eleven har benyttet, og stiller relevante refleksionsspørgsmål. Drøfte de faglige standpunkter ud fra elevens refleksionsskemaer og de personlige kompetencer (pejlemærkerne). Udfylde, underskrive og opbevare skemaet til forberedelse og afvikling af elevsamtaler. Evaluering Elevsamtalen evalueres af deltagerne i samtalen. Hvad var godt, og hvad kunne være gjort anderledes? Levede samtalen op til formålet? SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

10 Faglig standard for midtvejssamtale Formål med samtalen er, at Skabe overblik, kigge tilbage, samle op, lære og planlægge resten af praktikken. Forberedelse Praktikvejlederen: Orienterer eleven om at forberede sig skriftligt på samtalen, ud fra skemaet i elevmaterialet. Forbereder sig, jvf. Skemaet til forberedelse og afvikling af midtvejssamtalen. Undersøger hos kollegaer, hvordan de oplever eleven fagligt og personligt. Eleven: Medbringer sin skriftlige forberedelse til samtalen, personlige uddannelsesplan, skemaer fra afholdte elevsamtaler, refleksionsskemaer o.a. relevant materiale. Hvem deltager i midtvejssamtalerne Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Aflyse samtalen og planlægge et nyt tidspunkt, hvis eleven møder uforberedt. Eleven har medansvar for udbyttet af midtvejssamtalen. Eleven indleder samtalen med at informere om hvordan det går i praktikken og med at nå målene. Følge skemaet til forberedelse og af afvikling af samtalen. Skrive og gemme aftaler i skemaet. Evaluering Midtvejssamtalen evalueres. Hvad var godt, og hvad kunne være gjort anderledes? Levede samtalen op til formålet? SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

11 Faglig standard for afgivelse af praktikerklæring (PASS) Formål At eleven bedømmes, om praktikken er godkendt eller ikke godkendt. Forberedelse Praktikvejlederen: Tager udgangspunkt i målene og tager hensyn til, om det er den vejledende praktikerklæring eller den endelige praktikerklæring, hvor all målene skal være nået. Som hjælp til bedømmelsen tages der udgangspunkt i de samtaler, der har været afholdt. Udfylder om nødvendigt bilagene for praktikerklæringen. Hvem deltager Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Praktikvejlederen formidler bedømmelsen til eleven. Den udfyldte PASS- erklæring underskrives af praktikvejleder og praktikansvarlig. Praktikansvarlig sender den originale PASS- erklæring til SOSU- skolen. Eleven får en kopi. Elevens faglige og personlige bedømmelse skal uddybes i bilaget til praktikerklæring. Ved ikke-godkendt praktik, skal afgørelsen begrundes på praktikerklæringen. Evaluering Eleven afleverer en skriftlig evaluering af praktikperioden til praktikvejlederen og den praktikansvarlige. Evalueringen skal indeholde elevens egen andel i udbyttet af praktikken samt elevens oplevelse af praktikkens indsats. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

12 Praktikerklæringer jf. PASS Definition af præstationsstandarder. Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Præstationsstandarderne er defineret således i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010, 29: Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Præstationsstandarderne kan også læses således: Ord, der beskriver det niveau, som opgavens løses på. Begynder Rutineret Kendt situation. Kompliceret aktivitet under vejledning. Fundamentale kundskabs- og færdighedsområder. Rutinemæssig eller kendt situation Alene og i samarbejde. Planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger. Avanceret Ikke-rutinesituationer Alene eller i samarbejde. Vurdere et problem. Planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Ord, der beskriver den personlige kompetence, der knytter sig til niveauet. Udvikler ansvarlighed. Udvikler grundlag for fortsat læring. Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. Viser fleksibilitet og omstillingsevne. Tager selvstændigt ansvar Viser initiativ. Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

13 For at understøtte elevens læring i uddannelsen skal bilag til praktikerklæringen benyttes. Bilaget er et arbejdsredskab, som skal udfyldes af praktikstedet og medgives eleven efter hver praktik. Eleven er forpligtet til at inddrage bilaget i en forventningssamtale på sit nye praktiksted. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 13 af 47

14 Praktikmål og refleksionsspørgsmål. Formålet med de kommende sider er at give praktikvejlederen inspiration til, hvordan der arbejdes med praktikmål, pejlemærker, læringsmuligheder og refleksion, som grundlag for elevsamtaler. Yderligere er der forslag til, hvad praktikvejlederen kan undersøge i vejledningen af eleven i forhold til målene. Refleksion tager udgangspunkt i læringsspiralen og refleksionsmodellen. Derved understøtter praktikvejlederen elevens læringsproces. Læringsspiralen: Forklaring af spiralen: Tegningen viser en spiral, som er et billede på, hvordan læringen kan foregå. Læring veksler hele tiden mellem introduktion, at øve sig og selvstændighed. Spiralen viser, at der for hver ukendt opgave foregår en: Introduktion. - en vejleder viser eller fortæller dig om opgaven - du sikrer dig, at du har forstået opgaven SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 14 af 47

15 Øvelse. - du planlægger, hvordan du kan og vil øve dig på opgaven - du øver dig på opgaven, så mange gange du har behov for Selvstændighed. - du udfører opgaven sikkert (med viden, færdighed og kompetence). - du stopper op og forholder dig til kvaliteten af den udførte opgave (reflekterer). Hen over hele spiralen er der skrevet DIALOG. Det er et billede på de samtaler og refleksioner, du har om opgaverne med: - dig selv - din vejleder - andre medarbejdere - borgerne eller patienterne Evaluering. At evaluere betyder at foretage "et eftersyn" af, om du har nået det mål, du har i forbindelse med en opgave. At evaluere betyder derfor, at du skal måle virkningen af, at du har øvet dig på noget. Der sker hele tiden en evaluering af din måde at løse dine opgaver på. Evalueringerne foretages: - af dig - med din vejleder - med andre medarbejdere Refleksion. Refleksionsmodellerne: Fremadrettet- og Bagudrettet refleksionsmodel er et redskab til læring, som benyttes i både skole og praktik. Du er introduceret til modellerne i første skoleperiode og skal anvende den i dine praktikker. Se modellerne under Bilag. Forslag til yderligere refleksionsspørgsmål. Hvilke udfordringer har du haft i arbejdet med det enkelte mål? Hvordan har du øvet dig i arbejdet med det enkelte mål? Hvad har du brug for at øve dig mere i forhold til det enkelte mål? Hvilken introduktion har du fået i forhold til det enkelte mål? Hvis du har brug for mere introduktion, hvad skulle det så være? Hvilke udfordringer har du når du skal bruge refleksionsmodellen? Hvordan har du brugt pejlemærkerne? Hvilke udfordringer har du, når du bruger pejlemærkerne? Hvilke pejlemærker har du især brugt i arbejdet med det enkelte mål? SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 15 af 47

16 Praktikmål og indhold i elevsamtalerne - Praktik 3. Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for: Social service Sundhed Psykiatri og ud fra Arbejdspladsens værdier Skoleperiode 1: Tema 1+3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 2 Du skal opnå indsigt i de love ældreområdet arbejder ud fra f.eks.: - Serviceloven herunder frit valg af personlig og praktisk hjælp - Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - Sundhedsloven - Lov om patienters retssikkerhed - Psykiatriloven - Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje - Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. - Lov om autorisation og sundhedsfaglig virksomhed - Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). - Love og bekendtgørelser vedr. de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Hvilke konkrete opgaver eleven har beskæftiget sig med i relation til love, bekendtgørelse, værdier m. fl. Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Hvilken betydning det får for en SSA at skulle arbejde efter forskellige love. Hvordan eleven har omsat værdierne til handlinger i dagligdagen. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 16 af 47

17 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du afgøre, hvilke love og bekendtgørelser m.fl. du arbejder efter: Finde konkrete eksempler på at dit arbejde er i overensstemmelse med arbejdspladsens værdier? Dokumentere resultaterne af dine undersøgelser i refleksionsmodellen Afgøre om ydelserne er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 2 Eleven kan selvstændigt. Identificere behov og Begrunde behov for og Udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende - dataindsamling, - planlægning, Skoleperiode1: Tema Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Forklare hvad praktikstedet forstår ved grundlæggende sygepleje Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du arbejde dig igennem praktikmålets forskellige faser: Observere patienten Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Konkrete eksempler på observationer. Definition af grundlæggende sygepleje. Identifikation af en konkret borger/patients behov for grundlæggende sygepleje. Begrundelse af borgerens/patientens behov for grundlæggende sygepleje. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 17 af 47

18 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne - handling, - evaluering og - dokumentation Identificere patientens behov for grundlæggende sygepleje (dataindsamling) Begrunde patientens behov for grundlæggende sygepleje (teori/praksiskobling) Planlægge den grundlæggende sygepleje Udføre den grundlæggende sygepleje hos patienten (handling) Udførelse af grundlæggende sygepleje ud fra en metodisk tilgang. Evaluering af den udførte sygeplejehandling. Dokumentation af den udførte sygeplejehandling som er i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer. Hvilken metodisk tilgang anvender eleven. Dokumentere den udførte grundlæggende sygepleje i det kommunale dokumentations-system Evaluere den udførte sygepleje ved hjælp af refleksionsmodellen. 3 Eleven kan: Reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og Varetage opgaver i relation til - patientrettigheder samt - procedurer for patient- Skoleperiode1: Tema 3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til skal du: Beskrive etiske dilemmaer Bearbejde etiske dilemmaer ved hjælp af refleksionsmodellen Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Forståelse af begrebet etik. Hvordan indgår etikken i opgaveløsningen Oplevede etiske dilemmaer. Erfaringer med patientrettigheder i praksis. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 18 af 47

19 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne sikkerhed herunder - indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Undersøge patientrettigheder i forhold til gældende lovgivning Anvende din viden om patientrettigheder i praksis, for eksempel tavshedspligt, brug af samtykkeerklæringer, information om klagemuligheder m.m. Erfaring med - og opfølgning af utilsigtede hændelser. Vide hvad der er en utilsigtet hændelse Indberette utilsigtede hændelser efter Sundhedsstyrelsens og kommunens gældende retningslinje for indberetning af utilsigtede hændelser. 4 Eleven kan: Dokumentere og Videregive relevante - informationer og - observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed Medvirke til at sikre - sammenhæng og hel- Skoleperiode1: Tema 2+3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Med udgangspunkt i refleksionsmodellen beskriver du overvejelser og beslutninger om, hvilke informationer, der kan og skal dokumenteres og videregives til: - egen faggruppe i egen sektor/anden sektor - anden faggruppe i egen sektor/anden sektor Formidle nødvendige informationer Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Kan eleven dokumentere og videregive relevante informationer og observationer: - Mundtligt - Skriftligt Medvirker eleven i det tværfaglige samarbejde. Kender eleven sin rolle i det tværfaglige samarbejde. Tænker eleven helhedsorienteret/ rehabiliterende? Giv eksempler herpå. Side 19 af 47

20 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne hed i borgerens/patientens forløb. på f.eks. morgenmøder, gruppemøder m.fl.. Hvilke informationer skal borger / patient give tilladelser til. Udføre dokumentationen 5 Eleven kan: Identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og Reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens - psykiske, - fysiske eller - sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 6 Eleven kan anvende et: Mundtligt og Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Skoleperiode1: Tema 2+3 Regler om videregivelse af informationer. Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til skal du: Undersøger de problemstillinger, som er årsag til kontakten med sundhedsvæsenet. Afgøre om problemstillingerne er grundlæggende eller komplekse. Tage stilling til om løsningen på problemstillingen hører under dit kompetenceområde, eller du skal henvende dig til andre faggrupper Beskriver eksempler på, hvordan du har reageret i forhold til ændringer i borgerens/patientens fysiske, psykiske eller sociale tilstand. Formulere dig mundtligt og skriftligt i et fagsprog, der kan forstås Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens skelnen mellem grundlæggende og komplekse problemstillinger. Elevens forståelse af samspillet mellem borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand. Elevens eksempler på en hensigtsmæssig reaktion på samspillet mellem borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand. Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 20 af 47

21 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne Skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 af den målgruppe du henvender dig til (borger/patient, pårørende og professionelle faggrupper). Du kan udarbejde flg. opgaver for at nå målet, f.eks.: 1. Praksisbeskrivelser Elevens anvendelse af det mundtlige og skriftlige fagsprog. 2. Aktiv mødedeltagelse 3. Kommunikationsopgaver 4. Pædagogiske øvelser / undervisning. 7 Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende: Relevant kommunikationsform herunder - lytte - anerkende - støtte - vejlede og - følge op. Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Afklarer begreberne anerkendende kommunikation, aktiv lytning og vejledning og henvise til litteratur, hvor begreberne er beskrevet Planlægger en samtale med udgangspunkt i patientens behov Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens forståelse af begreberne anerkendende kommunikation, aktiv lytning og vejledning. Anvendt litteratur. Elevens eksempler på anvendte kommunikationsformer. Elevens dokumentation af sin kommunikation. Udføre, dokumentere og evaluere din planlagte kommunikation. 8 Eleven kan: Skoleperiode1: Med udgangspunkt i en borger/patient Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Side 21 af 47

22 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne Indlede og Afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til - modtagelse, - udskrivning og - hjemkomst. Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 du er kontaktperson for, skal du: Planlægge og udføre sundhedsfaglige ydelser jvf. praktikstedets kompetenceprofil Planlægge og udføre samtaler i relation til indlæggelse og udskrivning/modtagelse af en borger /patient. Elevens eksempler på indledning og afslutning af en sundhedsfaglig ydelse. Elevens eksempler på planlægning, udførelse af samtaler i relation til indlæggelse og udskrivning/modtagelse af en borger/patient. 9 Eleven kan arbejde: Rehabiliterende, Sundhedsfremmende og Forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens - autonomi og - mestringsstrategier samt: Vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter - egenomsorgsevnen, - livsstil oglivskvalitet. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til: Forklare begreberne: - rehabilitering - sundhedsfremme - forebyggelse - autonomi - mestringsstrategi - egenomsorgsevne - livsstil og livskvalitet Henvise til litteratur jvf. begreberne. Planlægge og gennemføre en vejledning til en borger/patient ud fra en sundhedsfaglig problemstilling. Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på anvendelse af begreberne i forhold til en konkret borger/patient: - rehabilitering - sundhedsfremme - forebyggelse - autonomi - mestringsstrategi - egenomsorgsevne - livsstil og livskvalitet Litteratur, hvor begreberne er beskrevet. Elevens refleksioner over realistiske muligheder for rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggende indsats for borgeren/patienten. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 22 af 47

23 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne Elevens eksempler på planlægning og gennemførelse af en vejledning ud fra en sundhedsfaglig problemstilling. 10 Eleven kan: Indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Undersøge om, der er borgere/patienter, der aktuelt er i gang med genoptræningsforløb. Kontakte relevant fagperson, som er involveret i patientens genoptræning og undersøge, hvor i forløbet social- og sundhedsassistenten skal indgå Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens kontakt med de fagpersoner, der er involveret i borgerens/patientens genoptræningsforløb. Hvordan eleven indgår i et konkret genoptræningsforløb. Undersøge om der er sygeplejefaglige opgaver før, under eller efter genoptræningen. 11 Eleven kan: Aktivt indgå i Og motivere borger patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx - recovery eller - rehabilitering samt Vejlede og Informere om relevante tilbud inden for - rehabilitering, Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Forklare begreberne: - motivation - aktiviteter - recovery - rehabilitering - vejledning - information. Henvise til litteratur jvf. begreberne. Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på anvendelse af begreberne i forhold til en konkret borger/patient: - Motivation - aktiviteter - recovery - rehabilitering - vejledning - information Litteratur, hvor begreberne er beskrevet. Side 23 af 47

24 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne - sygepleje og - service- og botilbud. kendskab til: Undersøge og anvende praktikstedets relevante tilbud og aktiviteter indenfor rehabilitering, sygepleje, service- og botilbud Afdækker borgerens/patientens motivation Elevens refleksioner over realistiske muligheder jf. ovenstående begreber. Elevens eksempler på anvendt motivationsstrategi. Elevens eksempler på planlagt og udført aktivitet hos en enkelt eller en gruppe borgere/patienter. Planlægge og udføre en aktivitet ud fra patientens behov Elevens eksempler på planlagt og gennemført vejledning. Planlægge og udføre vejledning og/eller information ud fra patientens behov. Elevens eksempler på anvendelse af praktikstedets relevante tilbud. 12 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt: Ophælde og Uddele medicinen samt Observere virkning / bivirkninger, Informere om medicinen, Dokumentere og Medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. Skoleperiode1: Tema 2+3 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Opnå indsigt i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Følge praktikstedets regler for medicinhåndtering, herunder dokumentation. Opnå indsigt i Sundhedsstyrelsens regler om dokumentation i forbin- Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens viden om praktikstedets retningslinjer for medicinhåndtering, herunder dokumentation. Elevens viden om medicinens virkning og bivirkning. Eksempler på elevens observationer af medicinens virkning og bivirkninger. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 24 af 47

25 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne delse med dosisdispensering Varetage medicingivning og medicinadministration efter praktikstedets retningslinjer til én eller flere patienter. Kende medicinens virkning og bivirkninger Opnå indsigt i Sundhedsstyrelsens vejledning til hjemmeplejeordninger om behandling af akut allergisk chok Sikre at borgeren/patienten har den fornødne information om medicinen m.m. Observerer borgeren/patienten for medicinens virkning og bivirkning Dokumenterer observationer i forhold til medicinens virkning og bivirkning hos borgeren/patienten. 13 Eleven kan: Anvende generelle principper for hygiejne herunder - særlige regimer og - teknikker, fx steril tek- Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1+2 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Undersøger praktikstedets gene- Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens viden om praktikstedets generelle principper for hygiejne. Side 25 af 47

26 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne nik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt Vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. Skoleperiode 3: Tema 1+2 relle principper og særlige regimer og teknikker for hygiejne Medvirke til at hindre smittespredning Planlægge og udføre f.eks. sårpleje og kateteranlæggelse og andre sundhedsfaglige ydelser jf. praktikstedets hygiejniske principper Elevens eksempler på planlægning og gennemførelse af en sundhedsfaglig ydelse, jf. praktikstedets hygiejniske principper. Elevens eksempler på planlægning og gennemførelse af en vejledning. Planlægge og gennemføre en vejledning for borgere/patienter, pårørende og kolleger. 14 Eleven kan: Forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til - forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt Følge gældende - ergonomiske principper og - sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til Skoleperiode1: Tema 3 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Afklare begrebet ergonomi. Henvise til litteratur. Udføre opgaverne jf. gældende ergonomiske principper i praktikstedets forflytningspolitik. Tage højde for forebyggelse af arbejdsskader, herunder voldsomme Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på, hvordan pågældende forholder sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger. Elevens kritiske forholden sig til arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder. Hvordan følger eleven gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Giv eksempler herpå. Side 26 af 47

27 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne borgerne/patienterne og sig selv. episoder. Kende din egen fysiske formåen som udgangspunkt for den måde, du bruger dig selv på i de daglige opgaver. Sige til og fra i opgavevaretagelsen og samtidig anvise alternativemuligheder. Anvende praktikstedets voldspolitik. Afklare begrebet konfliktnedtrapning. Henvise til litteratur Reflektere over dine pædagogiske og kommunikative overvejelser. 15 Eleven kan: Tilrettelægge og Følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel - administrative som - sygeplejefaglige opga- Skoleperiode1: Tema Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Vælge planlagte eller nye sygeplejehandlinger hos borgeren/patienten og beskrive de enkelte faser i tilrettelæggelsen af Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på tilrettelæggelse og opfølgning af både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til administrative og sygeplejefaglige opgaver. Side 27 af 47

28 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne ver omkring den enkelte borger. Tema 1+2 opgaverne. Dokumentere administrative og udførte sygeplejehandlinger, herunder hvilke opgaver, der skal følges op på. 16 Eleven kan: Identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder Anvende og Vejlede i brugen samt Tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du i samarbejde med en relevant fagperson: Identificerer hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler, der findes på dit praktiksted. Afdække behovet for velfærdsteknologiske hjælpemidler, Afdække behovet for vejledning i anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler, Afdække evt. dilemmaer forbundet med brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens kendskab til praktikstedets velfærdsteknologiske hjælpemidler. Elevens samarbejde med relevante fagpersoner om identifikation af behovet for velfærdsteknologiske hjælpemidler. Elevens samarbejde med relevante fagpersoner, om anvendelse og vejledninng i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Elevens samarbejde med relevante fagpersoner om eventuelle dilemmaer forbundet med brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Anvende elektroniske medier til at skaffe ny viden og indsigt til gavn for arbejdet som SSA. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 28 af 47

29 Bilag: Skemaer til forberedelse og afvikling af samtaler (kopieres til elever): SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 29 af 47

30 Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale Din forberedelse til forventningssamtalen Du læser afsnittet i elevmaterialet om gensidige forventninger. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Hvilke forestillinger har du til den kommende praktikperiode Hvad tænker du, at du kan bruge din praktikvejleder til? Hvordan vil du gerne indgå i praksisfællesskabet på dit praktiksted? Hvilke arbejdsopgaver tror du, du skal lære og hvad vil være svært for dig? Hvem er du Skriv lidt om hvem du er? (Familie, fritid, skolegang / arbejde / uddannelse.) Hvordan lærer du bedst? Hvad er du god til fagligt og personligt? Hvad har du svært ved fagligt og personligt? Har du brug for/ har du særlige støtteforanstaltninger? Gensidige aftaler om praktikperioden SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 30 af 47

31 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Underskrift praktikansvarlig leder SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 31 af 47

32 Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtaler. Forberedelse Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, tidligere elevsamtaler, refleksionsskemaer, evt. midtvejssamtale og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Hvordan har du det/trives du på praktikstedet Hvad gør du selv for at befinde dig godt blandt kolleger/praktikvejleder og borgerne? Hvad skal der til, for at du trives her? På hvilken måde skaber du kontakt og tillid til borgerne, dine kolleger og til din praktikvejleder? Hvad har du brug for at øve dig i på baggrund af disse spørgsmål? Hvordan har du udviklet dig fagligt siden sidste elevsamtale Gennemgå praktikmålene hvor langt mener du selv du er? Hvilke opgaver har du arbejdet med siden sidste elevsamtale og hvordan har du anvendt din teoretiske viden fra temaerne i skoleperioderne? Hvilke opgaver skulle du løse til i dag? Hvis du ikke har løst opgaverne, hvad har så forhindret dig i det? Refleksionsskemaer bagudrettet og fremadrettet SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 32 af 47

33 Gennemgå de refleksionsskemaer, du har udfyldt siden sidst. Hvad skal du øve dig mere i? Selvstændighed i opgavevaretagelsen Hvilke opgaver kan du arbejde selvstændigt med? Hvilke opgaver skal du øve dig mere på for at kunne klare dem selvstændigt? Konkrete emner/temaer du har behov for at drøfte SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 33 af 47

34 Faglige udfordringer du oplever hos borgerne. Praktiske udfordringer. Andet. Evt. drøftelse af basisgruppemøder F. eks. planlægning af det kommende basisgruppemøde, eller drøftelse af udbyttet af det sidste basisgruppemøde. Aftalte punkter/emner/temaer til næste elevsamtale Evaluering af samtalen SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 34 af 47

35 Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Dato for næste elevsamtale SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 35 af 47

36 Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale. Din forberedelse til midtvejssamtalen Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksionsskemaer og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Gensidige aftaler om praktikperioden Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra forventningssamtalen? Er der noget fra dine elevsamtaler, der har betydning for midtvejssamtalen? Hvor langt er du nået i forhold til at opfylde praktikmålene Hvilke opgaver har du arbejdet med, og hvilke mål hører de til? Hvilke opgaver / mål har du endnu ikke arbejdet med? Hvilke mål har du det svært med? Hvad vil du arbejde med fremadrettet for at nå målene? SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 36 af 47

37 Hvordan viser du initiativ og ansvarlighed Hvad tror du, dine kolleger og din praktikvejleder vil sige om din indsats i praktikken? Hvordan arbejder du med din skriftlige dokumentation I forhold til borgerne? I refleksionsskemaerne? Gensidige aftaler om sidste del af praktikperioden Her skal du og din praktikvejleder skrive: Hvad du skal arbejde videre med både fagligt og personligt. Hvordan du skal arbejde videre særlige fokusområder. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 37 af 47

38 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Evt. Underskrift praktikansvarlig leder SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 38 af 47

39 Skema til forberedelse og afvikling af afsluttende samtale. Din forberedelse til den afsluttende samtale Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksionsskemaer, midtvejssamtalen og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Gensidige aftaler om praktikperioden Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra midtvejssamtalen? Er der aftaler fra de afholdte samtaler, der har betydning for den afsluttende samtale? Praktikmålene Vurder dit eget niveau i forhold til hvert enkelt praktikmål s. 12 Pejlemærkerne Hvordan vurdere du dig selv i forhold til hvert af de 5 pejlemærker? Læringsmiljø Hvordan oplever du generelt læringsmiljøet i din praktikperiode? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Evt. underskrift praktikansvarlig leder SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 39 af 47

40 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 40 af 47

41 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 41 af 47

42 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 42 af 47

43 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 43 af 47

44 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 44 af 47

45 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 45 af 47

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere