SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15"

Transkript

1 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

2 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse 4 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler Elevsamtaler Elev- / midtvejssamtale og praktikerklæringer (PASS) Midtvejssamtaler Praktikerklæringer (PASS) 6 Praktikerklæringer jf. PASS Definition af præstationsstandarder 12 Praktikmål og refleksionsspørgsmål 14 Praktikmål og indhold i elevsamtaler (Praktik 3) 16 Bilag Skemaer til forberedelse og afvikling af samtaler (kopieres til elever): Forventningssamtaler Elevsamtaler Midtvejssamtaler Afsluttende samtaler Bagudrettet - fremadrettet refleksionsmodel Praktikerklæringer: Praktikerklæring Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Nyttige link: SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

3 Beskrivelse af det gode praktikforløb. For at skabe det gode praktikforløb, stiler vi efter en lærings- og uddannelsesstruktur, hvor kulturen på praktikstedet er præget af kvalitet og hensynet til den enkelte elevs forudsætninger og læringsbehov. Et godt praktikforløb er præget af: Et godt samspil mellem elever, praktikvejledere, praktikansvarlige ledere, teamledere generelt al personale, som kender og påtager sig deres ansvarsog kompetenceområder At uddannelsesområdet er en kerneydelse At elever, praktikvejledere og praktikansvarlige ledere, har tiden til lærings- og uddannelsesopgaver Et anerkendende uddannelses- og læringsmiljø præget af - ligeværd - imødekommenhed - åbenhed - tillid - loyalitet - gensidig respekt - dialog - feed-back, herunder ros og ris på rette tid og sted - gensidig sparring Kompetente vejledere Accept af elevernes forskellighed såvel fagligt som personligt At eleverne er ventet, bliver godt modtaget og er medbestemmende, der hvor det er muligt Engagerede og nysgerrige elever, der tør stille spørgsmål til praktikstedets måde at gøre tingene på Elever, der tør sige til og fra i forhold til de opgaver, de bliver stillet Elever, der oplever at være en del af det kollegiale praksisfællesskab Ajourførte uddannelsesplaner fra Social- og Sundhedsskolen Et ajourført og anvendeligt uddannelsesmateriale til hvert uddannelsestrin At elevmateriale, standarder o.a. anvendes Det har været et godt praktikforløb, når alle oplever, at ovenstående er indfriet, når eleven er blevet udfordret og har turdet udfordre sig selv og dermed udviklet sig såvel fagligt som personligt. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

4 Erhvervsfaglig kompetence. Opnåelse af fagmål og praktikmål fører til opnåelse af kompetencemålene. En uddannet SSH og SSA uddannes til en erhvervsfaglig kompetence, hvilket er: Viden og færdigheder, der omsættes og anvendes i en professionel opgavevaretagelse. At eleven udvikler de nødvendige personlige kompetencer. Praktikmålene afspejler: At der er stigende krav og forventninger om høj faglig kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser og opgaver, der skal løses nu og i de kommende år. At man går fra passiv pleje til aktiv rehabiliterende indsats i eget hjem. At der er fokus på at fastholde og udbygge borgernes/patienternes funktionsniveau/mestringsevne. At der er fokus på den sammenhængende indsats både på tværs af sektorer og internt i kommunerne. At de ikke specialiserede pleje- og behandlingsopgaver løses hjemme hos borgerne/patienterne eller i dennes nærmiljø. At flere og flere komplekse opgaver varetages i borgernes hjem. At den praktiske færdighed tydeliggøres. Øget krav om dokumentation ift. patientsikkerhed/ borgersikkerhed og sammenhængende indsats. Øget krav til at forstå systemet, så borgeren/patientens forløb understøttes i ét sammenhængende forløb. At målene er blevet mere målbare. En tydelig niveaustigning mellem trin 1 og trin 2. Pejlemærkerne og eks. på anvendelse i vejledningen. Som vejleder skal du løbende være opmærksom på, hvordan eleven arbejder med indholdet i de fem pejlemærker og hvordan det kommer til udtryk. - Hvilke tegn ser du på, at eleven er nysgerrig? - Er hun interesseret i at lære nyt? - Stiller hun undrende spørgsmål til dig og dine kollegaer? - Er hun åben for at gå nye veje i læringsprocessen? De 5 pejlemærker og indholdet i det enkelte pejlemærke skal tænkes ind i alle de opgaver, eleverne vejledes i, og som de skal varetage. Være nysgerrig, dvs. at: - vise reel interesse og motivation for at lære. - stille undrende eller uddybende spørgsmål til vejlederens måde at udføre opgaven på - være åben for at udføre opgaver på forskellige måder, end der er blevet undervist i på skolen. Være refleksiv, dvs. at: - eleven stopper op, er nysgerrig og forholder sig undrende til daglig praksis. - eleven inddrager nødvendig teori i sine refleksioner. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

5 Kunne indgå i relationen, dvs. at: - eleven har/viser interesse for de patienter/borgere, som eleven samarbejder med i daglig praksis. - reflektere over kvaliteten i de relationer, eleven indgår i. - eleven viser kommunikationskompetencer og reflekterer over kommunikationen. Være empatisk, dvs. at: - kunne anerkende borgerens/patientens følelser i samarbejdet og handle derefter. Kunne handle etisk, dvs. at kunne handle fornuftigt og rigtigt ud fra: - etiske overvejelser. - viden om betydningen af integritet, menneskets reaktionsmønstre. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

6 Faglige standarder. Faglig standard for modtagelse af elever i praktikken. Formål med praktikbesøget At eleven oplever sig ventet og velkommen, så der skabes et godt udgangspunkt for samarbejde, samt faglig og personlig udvikling. At eleven så vidt muligt bliver præsenteret for praktikvejlederen, ledelse og personalet på praktikstedet, eller bliver informeret om, hvem der bliver praktikvejleder. At der bliver taget mål til beklædning, som er klar, når eleven kommer i praktik. At eleven evt. får udleveret arbejdsplanen for de første fire uger af praktikken. Forberedelse til praktikbesøg Praktikvejlederen eller en anden medarbejder afsætter tid til at modtage eleven. Der udarbejdes en arbejdsplan for de første fire uger af praktikken, som enten udleveres til eleven på praktikbesøget eller sendes til eleven senest fire uger før 1. praktik. Det planlægges, at eleven kan få taget mål til beklædning. Deltagere i modtagelsen på praktikbesøget Praktikvejlederen, en anden medarbejder eller igangværende SSA-elev. Fremgangsmåde og indhold på praktikbesøget Praktikvejlederen og evt. teamleder byder velkommen, og: Viser eleven rundt, hilser på kolleger og evt. borgere. Gennemgår arbejdsplan og andre praktiske ting. Afklarer om eleven har behov for særlige aftaler i forhold til arbejdsplanen. Informerer eleven om mødetid og sted den første dag praktikken Eleven får taget mål til beklædning. Formål med modtagelse til praktikken At eleven oplever sig ventet og velkommen i et miljø sammensat af faglig praksis, læring og uddannelse. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

7 Forberedelse Praktikvejlederen sørger for: Et introduktionsforløb for eleven. En plan for praktikperioden, herunder dato for de aktiviteter, der skal finde sted i praktikken (forventningssamtale, midtvejssamtale, afgivelse af praktikerklæring, elevsamtaler og undervisning). Et legitimationskort, skab, nøgler, dueslag/postbakke, kode til IT-systemer og andre nødvendige ting parat til eleven begynder i praktikken. Deltagere i modtagelsen Eleven og praktikvejlederen Fremgangsmåde og indhold Anvende praktikstedets procedure for modtagelse, herunder praktikstedets generelle introduktionsprogram til nyansatte. Gennemgå plan for praktikperioden herunder samstemme elevens og egen arbejdstidsplan (Afklare om eleven har behov for særlige aftaler i forhold til arbejdsplanen) Gennemgå skemaet til forberedelse og afvikling af forventningssamtale. Undersøge elevens kendskab og anvendelse af elevmaterialet. Evaluering Undersøge elevens oplevelse og tilfredshed med den første dag i praktikken. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

8 Faglig standard for forventningssamtale Formål med samtalen er, at At eleven og praktikvejlederen lærer hinanden at kende, skaber grundlag for et respektfuldt samarbejde og finder ud af, hvordan eleven lærer bedst. At eleven og praktikvejlederen udveksler tanker, behov og forventninger, så de sammen kan planlægge praktikforløbet med udgangspunkt i målene. Forberedelse: Praktikvejlederen: Udarbejder disposition til dialog omkring arbejdet med hvert af de 5 pejlemærker i praktikken. Forbereder introduktion til hvordan samarbejdet omkring læringsspiralen anvendes i praktikken. Afklare forventninger om, hvordan eleven forbereder sig til samtalen" Deltagere i samtalen Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Dialog om elevens nedskrevne forventninger. Eleven får en begrundelse for, hvad der kan - og ikke kan indfries. Aflyse samtalen, hvis eleven møder uforberedt. Der aftales en ny samtale. Praktikvejlederen og/eller den praktikansvarlige informerer og begrunder forventningerne til eleven. Indgå aftaler om praktikperioden, som alle er forpligtede til at overholde. Underskrive skemaet til forberedelse og afvikling af forventningssamtaler og gemme skemaet i elevmappen. Evaluering Elevsamtalen evalueres af deltagerne i samtalen. Undersøge elevens oplevelse og tilfredshed med samtalen. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

9 Faglig standard for elevsamtaler. Formål At eleven og praktikvejlederen: Udveksler viden, erfaringer og færdigheder, så eleven bliver i stand til at nå praktikkens mål. Planlægger læringsaktiviteter ud fra målene og elevens personlige mål. Afklarer hvordan eleven kan øve sig i - og arbejde selvstændigt med ukendte opgaver. Inddrager teorien til at udvikle elevens opgaver i praktikken. Reflekterer over de opgaver, eleven har deltaget i. Forberedelse Praktikvejlederen: Opsamler viden om hvordan eleven arbejder med hver af de fem pejlemærker, hvilke tegn har du for eksempel set på hendes nysgerrighed?. Orienterer eleven om at forberede sig skriftligt på samtalen, ud fra skemaet i elevmaterialet. Orienterer eleven om at medbringe relevante aftaler og materiale fra tidligere afholdte samtaler. Forbereder samtalen bl.a. ved hjælp af skemaet til forberedelse og afvikling af elevsamtaler og forberede refleksionsspørgsmål til eleven. Hvem deltager i elevsamtaler Eleven og praktikvejlederen. I særlige tilfælde også den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold i elevsamtalerne Aflyse samtalen og planlægge et nyt tidspunkt, hvis eleven møder uforberedt. Eleven har medansvar for udbyttet af samtalerne. Tage udgangspunkt i elevens og praktikvejlederens forberedelse. Praktikvejlederen spørger ind til målene og de læringsmuligheder, eleven har benyttet, og stiller relevante refleksionsspørgsmål. Drøfte de faglige standpunkter ud fra elevens refleksionsskemaer og de personlige kompetencer (pejlemærkerne). Udfylde, underskrive og opbevare skemaet til forberedelse og afvikling af elevsamtaler. Evaluering Elevsamtalen evalueres af deltagerne i samtalen. Hvad var godt, og hvad kunne være gjort anderledes? Levede samtalen op til formålet? SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

10 Faglig standard for midtvejssamtale Formål med samtalen er, at Skabe overblik, kigge tilbage, samle op, lære og planlægge resten af praktikken. Forberedelse Praktikvejlederen: Orienterer eleven om at forberede sig skriftligt på samtalen, ud fra skemaet i elevmaterialet. Forbereder sig, jvf. Skemaet til forberedelse og afvikling af midtvejssamtalen. Undersøger hos kollegaer, hvordan de oplever eleven fagligt og personligt. Eleven: Medbringer sin skriftlige forberedelse til samtalen, personlige uddannelsesplan, skemaer fra afholdte elevsamtaler, refleksionsskemaer o.a. relevant materiale. Hvem deltager i midtvejssamtalerne Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Aflyse samtalen og planlægge et nyt tidspunkt, hvis eleven møder uforberedt. Eleven har medansvar for udbyttet af midtvejssamtalen. Eleven indleder samtalen med at informere om hvordan det går i praktikken og med at nå målene. Følge skemaet til forberedelse og af afvikling af samtalen. Skrive og gemme aftaler i skemaet. Evaluering Midtvejssamtalen evalueres. Hvad var godt, og hvad kunne være gjort anderledes? Levede samtalen op til formålet? SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

11 Faglig standard for afgivelse af praktikerklæring (PASS) Formål At eleven bedømmes, om praktikken er godkendt eller ikke godkendt. Forberedelse Praktikvejlederen: Tager udgangspunkt i målene og tager hensyn til, om det er den vejledende praktikerklæring eller den endelige praktikerklæring, hvor all målene skal være nået. Som hjælp til bedømmelsen tages der udgangspunkt i de samtaler, der har været afholdt. Udfylder om nødvendigt bilagene for praktikerklæringen. Hvem deltager Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Praktikvejlederen formidler bedømmelsen til eleven. Den udfyldte PASS- erklæring underskrives af praktikvejleder og praktikansvarlig. Praktikansvarlig sender den originale PASS- erklæring til SOSU- skolen. Eleven får en kopi. Elevens faglige og personlige bedømmelse skal uddybes i bilaget til praktikerklæring. Ved ikke-godkendt praktik, skal afgørelsen begrundes på praktikerklæringen. Evaluering Eleven afleverer en skriftlig evaluering af praktikperioden til praktikvejlederen og den praktikansvarlige. Evalueringen skal indeholde elevens egen andel i udbyttet af praktikken samt elevens oplevelse af praktikkens indsats. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

12 Praktikerklæringer jf. PASS Definition af præstationsstandarder. Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Præstationsstandarderne er defineret således i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010, 29: Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Præstationsstandarderne kan også læses således: Ord, der beskriver det niveau, som opgavens løses på. Begynder Rutineret Kendt situation. Kompliceret aktivitet under vejledning. Fundamentale kundskabs- og færdighedsområder. Rutinemæssig eller kendt situation Alene og i samarbejde. Planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger. Avanceret Ikke-rutinesituationer Alene eller i samarbejde. Vurdere et problem. Planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Ord, der beskriver den personlige kompetence, der knytter sig til niveauet. Udvikler ansvarlighed. Udvikler grundlag for fortsat læring. Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. Viser fleksibilitet og omstillingsevne. Tager selvstændigt ansvar Viser initiativ. Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet. SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt

13 For at understøtte elevens læring i uddannelsen skal bilag til praktikerklæringen benyttes. Bilaget er et arbejdsredskab, som skal udfyldes af praktikstedet og medgives eleven efter hver praktik. Eleven er forpligtet til at inddrage bilaget i en forventningssamtale på sit nye praktiksted. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 13 af 47

14 Praktikmål og refleksionsspørgsmål. Formålet med de kommende sider er at give praktikvejlederen inspiration til, hvordan der arbejdes med praktikmål, pejlemærker, læringsmuligheder og refleksion, som grundlag for elevsamtaler. Yderligere er der forslag til, hvad praktikvejlederen kan undersøge i vejledningen af eleven i forhold til målene. Refleksion tager udgangspunkt i læringsspiralen og refleksionsmodellen. Derved understøtter praktikvejlederen elevens læringsproces. Læringsspiralen: Forklaring af spiralen: Tegningen viser en spiral, som er et billede på, hvordan læringen kan foregå. Læring veksler hele tiden mellem introduktion, at øve sig og selvstændighed. Spiralen viser, at der for hver ukendt opgave foregår en: Introduktion. - en vejleder viser eller fortæller dig om opgaven - du sikrer dig, at du har forstået opgaven SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 14 af 47

15 Øvelse. - du planlægger, hvordan du kan og vil øve dig på opgaven - du øver dig på opgaven, så mange gange du har behov for Selvstændighed. - du udfører opgaven sikkert (med viden, færdighed og kompetence). - du stopper op og forholder dig til kvaliteten af den udførte opgave (reflekterer). Hen over hele spiralen er der skrevet DIALOG. Det er et billede på de samtaler og refleksioner, du har om opgaverne med: - dig selv - din vejleder - andre medarbejdere - borgerne eller patienterne Evaluering. At evaluere betyder at foretage "et eftersyn" af, om du har nået det mål, du har i forbindelse med en opgave. At evaluere betyder derfor, at du skal måle virkningen af, at du har øvet dig på noget. Der sker hele tiden en evaluering af din måde at løse dine opgaver på. Evalueringerne foretages: - af dig - med din vejleder - med andre medarbejdere Refleksion. Refleksionsmodellerne: Fremadrettet- og Bagudrettet refleksionsmodel er et redskab til læring, som benyttes i både skole og praktik. Du er introduceret til modellerne i første skoleperiode og skal anvende den i dine praktikker. Se modellerne under Bilag. Forslag til yderligere refleksionsspørgsmål. Hvilke udfordringer har du haft i arbejdet med det enkelte mål? Hvordan har du øvet dig i arbejdet med det enkelte mål? Hvad har du brug for at øve dig mere i forhold til det enkelte mål? Hvilken introduktion har du fået i forhold til det enkelte mål? Hvis du har brug for mere introduktion, hvad skulle det så være? Hvilke udfordringer har du når du skal bruge refleksionsmodellen? Hvordan har du brugt pejlemærkerne? Hvilke udfordringer har du, når du bruger pejlemærkerne? Hvilke pejlemærker har du især brugt i arbejdet med det enkelte mål? SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 15 af 47

16 Praktikmål og indhold i elevsamtalerne - Praktik 3. Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for: Social service Sundhed Psykiatri og ud fra Arbejdspladsens værdier Skoleperiode 1: Tema 1+3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 2 Du skal opnå indsigt i de love ældreområdet arbejder ud fra f.eks.: - Serviceloven herunder frit valg af personlig og praktisk hjælp - Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - Sundhedsloven - Lov om patienters retssikkerhed - Psykiatriloven - Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje - Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. - Lov om autorisation og sundhedsfaglig virksomhed - Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). - Love og bekendtgørelser vedr. de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Hvilke konkrete opgaver eleven har beskæftiget sig med i relation til love, bekendtgørelse, værdier m. fl. Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Hvilken betydning det får for en SSA at skulle arbejde efter forskellige love. Hvordan eleven har omsat værdierne til handlinger i dagligdagen. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 16 af 47

17 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du afgøre, hvilke love og bekendtgørelser m.fl. du arbejder efter: Finde konkrete eksempler på at dit arbejde er i overensstemmelse med arbejdspladsens værdier? Dokumentere resultaterne af dine undersøgelser i refleksionsmodellen Afgøre om ydelserne er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 2 Eleven kan selvstændigt. Identificere behov og Begrunde behov for og Udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende - dataindsamling, - planlægning, Skoleperiode1: Tema Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Forklare hvad praktikstedet forstår ved grundlæggende sygepleje Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du arbejde dig igennem praktikmålets forskellige faser: Observere patienten Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Konkrete eksempler på observationer. Definition af grundlæggende sygepleje. Identifikation af en konkret borger/patients behov for grundlæggende sygepleje. Begrundelse af borgerens/patientens behov for grundlæggende sygepleje. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 17 af 47

18 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne - handling, - evaluering og - dokumentation Identificere patientens behov for grundlæggende sygepleje (dataindsamling) Begrunde patientens behov for grundlæggende sygepleje (teori/praksiskobling) Planlægge den grundlæggende sygepleje Udføre den grundlæggende sygepleje hos patienten (handling) Udførelse af grundlæggende sygepleje ud fra en metodisk tilgang. Evaluering af den udførte sygeplejehandling. Dokumentation af den udførte sygeplejehandling som er i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer. Hvilken metodisk tilgang anvender eleven. Dokumentere den udførte grundlæggende sygepleje i det kommunale dokumentations-system Evaluere den udførte sygepleje ved hjælp af refleksionsmodellen. 3 Eleven kan: Reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og Varetage opgaver i relation til - patientrettigheder samt - procedurer for patient- Skoleperiode1: Tema 3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til skal du: Beskrive etiske dilemmaer Bearbejde etiske dilemmaer ved hjælp af refleksionsmodellen Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Forståelse af begrebet etik. Hvordan indgår etikken i opgaveløsningen Oplevede etiske dilemmaer. Erfaringer med patientrettigheder i praksis. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 18 af 47

19 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne sikkerhed herunder - indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Undersøge patientrettigheder i forhold til gældende lovgivning Anvende din viden om patientrettigheder i praksis, for eksempel tavshedspligt, brug af samtykkeerklæringer, information om klagemuligheder m.m. Erfaring med - og opfølgning af utilsigtede hændelser. Vide hvad der er en utilsigtet hændelse Indberette utilsigtede hændelser efter Sundhedsstyrelsens og kommunens gældende retningslinje for indberetning af utilsigtede hændelser. 4 Eleven kan: Dokumentere og Videregive relevante - informationer og - observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed Medvirke til at sikre - sammenhæng og hel- Skoleperiode1: Tema 2+3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Med udgangspunkt i refleksionsmodellen beskriver du overvejelser og beslutninger om, hvilke informationer, der kan og skal dokumenteres og videregives til: - egen faggruppe i egen sektor/anden sektor - anden faggruppe i egen sektor/anden sektor Formidle nødvendige informationer Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Kan eleven dokumentere og videregive relevante informationer og observationer: - Mundtligt - Skriftligt Medvirker eleven i det tværfaglige samarbejde. Kender eleven sin rolle i det tværfaglige samarbejde. Tænker eleven helhedsorienteret/ rehabiliterende? Giv eksempler herpå. Side 19 af 47

20 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne hed i borgerens/patientens forløb. på f.eks. morgenmøder, gruppemøder m.fl.. Hvilke informationer skal borger / patient give tilladelser til. Udføre dokumentationen 5 Eleven kan: Identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og Reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens - psykiske, - fysiske eller - sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 6 Eleven kan anvende et: Mundtligt og Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Skoleperiode1: Tema 2+3 Regler om videregivelse af informationer. Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til skal du: Undersøger de problemstillinger, som er årsag til kontakten med sundhedsvæsenet. Afgøre om problemstillingerne er grundlæggende eller komplekse. Tage stilling til om løsningen på problemstillingen hører under dit kompetenceområde, eller du skal henvende dig til andre faggrupper Beskriver eksempler på, hvordan du har reageret i forhold til ændringer i borgerens/patientens fysiske, psykiske eller sociale tilstand. Formulere dig mundtligt og skriftligt i et fagsprog, der kan forstås Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens skelnen mellem grundlæggende og komplekse problemstillinger. Elevens forståelse af samspillet mellem borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand. Elevens eksempler på en hensigtsmæssig reaktion på samspillet mellem borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand. Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 20 af 47

21 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne Skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 af den målgruppe du henvender dig til (borger/patient, pårørende og professionelle faggrupper). Du kan udarbejde flg. opgaver for at nå målet, f.eks.: 1. Praksisbeskrivelser Elevens anvendelse af det mundtlige og skriftlige fagsprog. 2. Aktiv mødedeltagelse 3. Kommunikationsopgaver 4. Pædagogiske øvelser / undervisning. 7 Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende: Relevant kommunikationsform herunder - lytte - anerkende - støtte - vejlede og - følge op. Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Afklarer begreberne anerkendende kommunikation, aktiv lytning og vejledning og henvise til litteratur, hvor begreberne er beskrevet Planlægger en samtale med udgangspunkt i patientens behov Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens forståelse af begreberne anerkendende kommunikation, aktiv lytning og vejledning. Anvendt litteratur. Elevens eksempler på anvendte kommunikationsformer. Elevens dokumentation af sin kommunikation. Udføre, dokumentere og evaluere din planlagte kommunikation. 8 Eleven kan: Skoleperiode1: Med udgangspunkt i en borger/patient Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Side 21 af 47

22 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne Indlede og Afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til - modtagelse, - udskrivning og - hjemkomst. Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 du er kontaktperson for, skal du: Planlægge og udføre sundhedsfaglige ydelser jvf. praktikstedets kompetenceprofil Planlægge og udføre samtaler i relation til indlæggelse og udskrivning/modtagelse af en borger /patient. Elevens eksempler på indledning og afslutning af en sundhedsfaglig ydelse. Elevens eksempler på planlægning, udførelse af samtaler i relation til indlæggelse og udskrivning/modtagelse af en borger/patient. 9 Eleven kan arbejde: Rehabiliterende, Sundhedsfremmende og Forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens - autonomi og - mestringsstrategier samt: Vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter - egenomsorgsevnen, - livsstil oglivskvalitet. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til: Forklare begreberne: - rehabilitering - sundhedsfremme - forebyggelse - autonomi - mestringsstrategi - egenomsorgsevne - livsstil og livskvalitet Henvise til litteratur jvf. begreberne. Planlægge og gennemføre en vejledning til en borger/patient ud fra en sundhedsfaglig problemstilling. Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på anvendelse af begreberne i forhold til en konkret borger/patient: - rehabilitering - sundhedsfremme - forebyggelse - autonomi - mestringsstrategi - egenomsorgsevne - livsstil og livskvalitet Litteratur, hvor begreberne er beskrevet. Elevens refleksioner over realistiske muligheder for rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggende indsats for borgeren/patienten. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 22 af 47

23 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne Elevens eksempler på planlægning og gennemførelse af en vejledning ud fra en sundhedsfaglig problemstilling. 10 Eleven kan: Indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Undersøge om, der er borgere/patienter, der aktuelt er i gang med genoptræningsforløb. Kontakte relevant fagperson, som er involveret i patientens genoptræning og undersøge, hvor i forløbet social- og sundhedsassistenten skal indgå Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens kontakt med de fagpersoner, der er involveret i borgerens/patientens genoptræningsforløb. Hvordan eleven indgår i et konkret genoptræningsforløb. Undersøge om der er sygeplejefaglige opgaver før, under eller efter genoptræningen. 11 Eleven kan: Aktivt indgå i Og motivere borger patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx - recovery eller - rehabilitering samt Vejlede og Informere om relevante tilbud inden for - rehabilitering, Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Forklare begreberne: - motivation - aktiviteter - recovery - rehabilitering - vejledning - information. Henvise til litteratur jvf. begreberne. Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på anvendelse af begreberne i forhold til en konkret borger/patient: - Motivation - aktiviteter - recovery - rehabilitering - vejledning - information Litteratur, hvor begreberne er beskrevet. Side 23 af 47

24 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne - sygepleje og - service- og botilbud. kendskab til: Undersøge og anvende praktikstedets relevante tilbud og aktiviteter indenfor rehabilitering, sygepleje, service- og botilbud Afdækker borgerens/patientens motivation Elevens refleksioner over realistiske muligheder jf. ovenstående begreber. Elevens eksempler på anvendt motivationsstrategi. Elevens eksempler på planlagt og udført aktivitet hos en enkelt eller en gruppe borgere/patienter. Planlægge og udføre en aktivitet ud fra patientens behov Elevens eksempler på planlagt og gennemført vejledning. Planlægge og udføre vejledning og/eller information ud fra patientens behov. Elevens eksempler på anvendelse af praktikstedets relevante tilbud. 12 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt: Ophælde og Uddele medicinen samt Observere virkning / bivirkninger, Informere om medicinen, Dokumentere og Medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. Skoleperiode1: Tema 2+3 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Opnå indsigt i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Følge praktikstedets regler for medicinhåndtering, herunder dokumentation. Opnå indsigt i Sundhedsstyrelsens regler om dokumentation i forbin- Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens viden om praktikstedets retningslinjer for medicinhåndtering, herunder dokumentation. Elevens viden om medicinens virkning og bivirkning. Eksempler på elevens observationer af medicinens virkning og bivirkninger. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 24 af 47

25 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne delse med dosisdispensering Varetage medicingivning og medicinadministration efter praktikstedets retningslinjer til én eller flere patienter. Kende medicinens virkning og bivirkninger Opnå indsigt i Sundhedsstyrelsens vejledning til hjemmeplejeordninger om behandling af akut allergisk chok Sikre at borgeren/patienten har den fornødne information om medicinen m.m. Observerer borgeren/patienten for medicinens virkning og bivirkning Dokumenterer observationer i forhold til medicinens virkning og bivirkning hos borgeren/patienten. 13 Eleven kan: Anvende generelle principper for hygiejne herunder - særlige regimer og - teknikker, fx steril tek- Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1+2 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Undersøger praktikstedets gene- Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens viden om praktikstedets generelle principper for hygiejne. Side 25 af 47

26 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne nik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt Vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. Skoleperiode 3: Tema 1+2 relle principper og særlige regimer og teknikker for hygiejne Medvirke til at hindre smittespredning Planlægge og udføre f.eks. sårpleje og kateteranlæggelse og andre sundhedsfaglige ydelser jf. praktikstedets hygiejniske principper Elevens eksempler på planlægning og gennemførelse af en sundhedsfaglig ydelse, jf. praktikstedets hygiejniske principper. Elevens eksempler på planlægning og gennemførelse af en vejledning. Planlægge og gennemføre en vejledning for borgere/patienter, pårørende og kolleger. 14 Eleven kan: Forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til - forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt Følge gældende - ergonomiske principper og - sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til Skoleperiode1: Tema 3 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Afklare begrebet ergonomi. Henvise til litteratur. Udføre opgaverne jf. gældende ergonomiske principper i praktikstedets forflytningspolitik. Tage højde for forebyggelse af arbejdsskader, herunder voldsomme Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på, hvordan pågældende forholder sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger. Elevens kritiske forholden sig til arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder. Hvordan følger eleven gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Giv eksempler herpå. Side 26 af 47

27 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne borgerne/patienterne og sig selv. episoder. Kende din egen fysiske formåen som udgangspunkt for den måde, du bruger dig selv på i de daglige opgaver. Sige til og fra i opgavevaretagelsen og samtidig anvise alternativemuligheder. Anvende praktikstedets voldspolitik. Afklare begrebet konfliktnedtrapning. Henvise til litteratur Reflektere over dine pædagogiske og kommunikative overvejelser. 15 Eleven kan: Tilrettelægge og Følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel - administrative som - sygeplejefaglige opga- Skoleperiode1: Tema Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Vælge planlagte eller nye sygeplejehandlinger hos borgeren/patienten og beskrive de enkelte faser i tilrettelæggelsen af Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på tilrettelæggelse og opfølgning af både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til administrative og sygeplejefaglige opgaver. Side 27 af 47

28 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne ver omkring den enkelte borger. Tema 1+2 opgaverne. Dokumentere administrative og udførte sygeplejehandlinger, herunder hvilke opgaver, der skal følges op på. 16 Eleven kan: Identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder Anvende og Vejlede i brugen samt Tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du i samarbejde med en relevant fagperson: Identificerer hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler, der findes på dit praktiksted. Afdække behovet for velfærdsteknologiske hjælpemidler, Afdække behovet for vejledning i anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler, Afdække evt. dilemmaer forbundet med brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens kendskab til praktikstedets velfærdsteknologiske hjælpemidler. Elevens samarbejde med relevante fagpersoner om identifikation af behovet for velfærdsteknologiske hjælpemidler. Elevens samarbejde med relevante fagpersoner, om anvendelse og vejledninng i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Elevens samarbejde med relevante fagpersoner om eventuelle dilemmaer forbundet med brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Anvende elektroniske medier til at skaffe ny viden og indsigt til gavn for arbejdet som SSA. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 Kommunal praktik Godkendt Side 28 af 47

29 Bilag: Skemaer til forberedelse og afvikling af samtaler (kopieres til elever): SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 29 af 47

30 Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale Din forberedelse til forventningssamtalen Du læser afsnittet i elevmaterialet om gensidige forventninger. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Hvilke forestillinger har du til den kommende praktikperiode Hvad tænker du, at du kan bruge din praktikvejleder til? Hvordan vil du gerne indgå i praksisfællesskabet på dit praktiksted? Hvilke arbejdsopgaver tror du, du skal lære og hvad vil være svært for dig? Hvem er du Skriv lidt om hvem du er? (Familie, fritid, skolegang / arbejde / uddannelse.) Hvordan lærer du bedst? Hvad er du god til fagligt og personligt? Hvad har du svært ved fagligt og personligt? Har du brug for/ har du særlige støtteforanstaltninger? Gensidige aftaler om praktikperioden SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 30 af 47

31 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Underskrift praktikansvarlig leder SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 31 af 47

32 Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtaler. Forberedelse Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, tidligere elevsamtaler, refleksionsskemaer, evt. midtvejssamtale og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Hvordan har du det/trives du på praktikstedet Hvad gør du selv for at befinde dig godt blandt kolleger/praktikvejleder og borgerne? Hvad skal der til, for at du trives her? På hvilken måde skaber du kontakt og tillid til borgerne, dine kolleger og til din praktikvejleder? Hvad har du brug for at øve dig i på baggrund af disse spørgsmål? Hvordan har du udviklet dig fagligt siden sidste elevsamtale Gennemgå praktikmålene hvor langt mener du selv du er? Hvilke opgaver har du arbejdet med siden sidste elevsamtale og hvordan har du anvendt din teoretiske viden fra temaerne i skoleperioderne? Hvilke opgaver skulle du løse til i dag? Hvis du ikke har løst opgaverne, hvad har så forhindret dig i det? Refleksionsskemaer bagudrettet og fremadrettet SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 32 af 47

33 Gennemgå de refleksionsskemaer, du har udfyldt siden sidst. Hvad skal du øve dig mere i? Selvstændighed i opgavevaretagelsen Hvilke opgaver kan du arbejde selvstændigt med? Hvilke opgaver skal du øve dig mere på for at kunne klare dem selvstændigt? Konkrete emner/temaer du har behov for at drøfte SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 33 af 47

34 Faglige udfordringer du oplever hos borgerne. Praktiske udfordringer. Andet. Evt. drøftelse af basisgruppemøder F. eks. planlægning af det kommende basisgruppemøde, eller drøftelse af udbyttet af det sidste basisgruppemøde. Aftalte punkter/emner/temaer til næste elevsamtale Evaluering af samtalen SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 34 af 47

35 Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Dato for næste elevsamtale SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 35 af 47

36 Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale. Din forberedelse til midtvejssamtalen Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksionsskemaer og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Gensidige aftaler om praktikperioden Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra forventningssamtalen? Er der noget fra dine elevsamtaler, der har betydning for midtvejssamtalen? Hvor langt er du nået i forhold til at opfylde praktikmålene Hvilke opgaver har du arbejdet med, og hvilke mål hører de til? Hvilke opgaver / mål har du endnu ikke arbejdet med? Hvilke mål har du det svært med? Hvad vil du arbejde med fremadrettet for at nå målene? SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 36 af 47

37 Hvordan viser du initiativ og ansvarlighed Hvad tror du, dine kolleger og din praktikvejleder vil sige om din indsats i praktikken? Hvordan arbejder du med din skriftlige dokumentation I forhold til borgerne? I refleksionsskemaerne? Gensidige aftaler om sidste del af praktikperioden Her skal du og din praktikvejleder skrive: Hvad du skal arbejde videre med både fagligt og personligt. Hvordan du skal arbejde videre særlige fokusområder. SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 37 af 47

38 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Evt. Underskrift praktikansvarlig leder SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 38 af 47

39 Skema til forberedelse og afvikling af afsluttende samtale. Din forberedelse til den afsluttende samtale Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksionsskemaer, midtvejssamtalen og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Gensidige aftaler om praktikperioden Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra midtvejssamtalen? Er der aftaler fra de afholdte samtaler, der har betydning for den afsluttende samtale? Praktikmålene Vurder dit eget niveau i forhold til hvert enkelt praktikmål s. 12 Pejlemærkerne Hvordan vurdere du dig selv i forhold til hvert af de 5 pejlemærker? Læringsmiljø Hvordan oplever du generelt læringsmiljøet i din praktikperiode? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Evt. underskrift praktikansvarlig leder SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 39 af 47

40 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 40 af 47

41 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 41 af 47

42 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 42 af 47

43 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 43 af 47

44 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 44 af 47

45 SSA Vejledermateriale - TRIN 2 / 3. praktik Kommunal Godkendt Side 45 af 47

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 2: social- og sundhedsuddannelsen April 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det,

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Primær kommunal praktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Kære elev Du bydes velkommen

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval.

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval. Kompetencekort Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for Social- og sundhedsassistentelever Praktik 3 Navn: Hold: Periode: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning Navn: 1 Forventning Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: 2 Ugesamtale 3 Ugesamtale Hold: 4 Ugesamtale 5 Ugesamtale 6 Ugesamtale Periode: 7 Ugesamtale 8 Midtvejs/bilag til praktikerklæring 9 Ugesamtale

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen April 2015 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Indhold 1. Den lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og tilrettelæggelsen af Social-og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere