Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen"

Transkript

1 Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn Evaluering af politiske mål og fokusområder Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats Status på Tidlig sprogindsats på 0-6 års området...4 Implementering af Sprogpakken... 5 Evaluering... 5 Evalueringsformen Evaluering af lokale mål og indsatser Kvalitetstemaer Evaluering af den pædagogiske læreplan:...6 Arbejdsgang ved udfyldelse af læreplan... 6 Aktivitetsplan... 7 Efteruddannelse... 7 Rytmik... 7 Børn med særlige behov... 7 Inklusion... 8 Børn der tæller for to... 8 De metodiske tilgange... 8 Børnemiljøvurderingen... 9 Læringshistorier som dokumentationsmetode... 9 Evaluering Evalueringsformen Sprogindsats...11 Babytegn Sprogkasser Tale-hørekonsulenter Organisering af børns overgange...12 Børn med særlige behov Institutionsbesøg Fremadrettet Evaluering Evalueringsformen Personaleforhold Personaleomsætning Personalets uddannelsesniveau Personalets køn og etnicitet Personalets sygefravær Brug af kompetenceudvikling

3 1. Præsentation Dagplejen er et dagtilbud til børn i alderen 0 2 år, hvor børnene bliver passet i et hjemligt miljø med kun én voksen. Dagplejen er opdelt i 3 områder centreret omkring gæste-legestuehuse i henholdsvis Faxe, Haslev og Dalby (p.t. mangler legestuelokaler i Haslev). Dagplejens administration er samlet i en administrationsbygning i Rønnede. Den enkelte dagplejepædagog har kontor i gæste-legestuehuset for sit område, for at være tæt på den enkelte dagplejers hverdag med børnene. Der afvikles morgentelefon/sygemelding via administrationsbygning. Der er ansat 94 dagplejere (juni 2012), 1 leder, 1 souschef, 4 pædagoger, 1 administrativ HK og 1 medarbejder til at varetage morgentelefonen (ansat i flexjob). Hver dagplejer har 4 børn indskrevet og har åbent i 48 timer om ugen. Det særlige ved dagplejen er, at barnet er i et hjemligt miljø med kun én voksen og tre jævnaldrene børn. De daglige rammer er overskuelige i den lille gruppe og forskellen mellem hjem og dagpleje er ikke stor. Dagplejens værdier er kendetegnet ved, at der er tid til det enkelte barn og plads til forskelligheder. Børnene gives plads til leg og fordybelse og der er den fornødne tid og ro, så barnet kan eksperimentere og øve sig i nye færdigheder samt lære at trives i en gruppe. I samværet med børnene lægger vi vægt på, at de bliver mødt med anerkendelse, og at dagplejer er personlig og tydelig for dem at aflæse. Tilsyn Pædagogen fører tilsyn med børn og dagplejere, ligesom der samarbejdes tæt med forældrene. Pædagogen har det overordnede ansvar for det enkelte barns trivsel og udvikling. I tilsynet tages afsæt i de seks læreplanstemaer, - jf. pkt. 4, Pædagogisk Læreplan, og den aktuelle udvikling og trivsel hos børnene. Hertil benyttes et dokumentationsskema, som synliggør dagplejers tanker og refleksioner over praksis. Dokumentationsskemaet opfordrer ligeledes til drøftelser om bl.a. kost, hygiejne, særlige fokuspunkter, og samarbejde med kollegaer, forældre og formidling. Afslutningsvis aftales, hvilke tiltag der skal arbejdes med frem til næste tilsyn. Dato for nyt tilsyn noteres, og pædagog og dagplejer underskriver begge skemaet. Dagplejere får anmeldte og uanmeldte tilsyn og har altid mulighed for at tilkalde pædagogen, hvis et tilsyn ønskes før det aftalte dato. 3

4 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder 1. Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats Alle dagplejere får introduktion i materialet. Dagplejer vil have pjecen hængende fremme, så forældre kan se den. Dagplejepædagoger og gæstehusets koordinatorer deltager i temadag om Børn i familier med alkoholproblemer. Pædagogen vil løbende sætte emnet på dagsordenen både i dagplejehjemmet og i legestuen. Det vil typisk foregå, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover. 2. Status på Tidlig sprogindsats på 0-6 års området i henhold til Planstrategi 2011 Faxe Kommune har besluttet, at den nyeste forskning i tilegnelsen af sprog, skal implementeres i alle kommunens institutioner, - således også i dagplejen. Kernen i Sprogpakken er: Understøttende Sprogstrategier - Dialogisk Læsning - Tematisk Sprogarbejde Understøttende sprogstrategier Dialogisk læsning Tematisk sprogarbejde Forskningen viser, at samtaler i hverdagen og dialogisk læsning er afgørende for det mundtlige talesprog. I det strukturerede tematiske sprogarbejde gives barnet mulighed for, at stifte bekendtskab med bogstaver og ord og til hvilket formål disse skal bruges. Det er dog ikke hensigten, at barnet lærer at læse og skrive i dagtilbuddet. Da barnet både skal lære, at afkode lyd, betydning, toneleje og den kommunikative intention, har det brug for mange sproglige input for at tilegne sig et veludviklet sprog. Sprogpakken er lagt an på, at efteruddanne pædagoger til at målrette sprogarbejdet i den pædagogiske praksis yderligere, og formå at identificere de børn der har behov for særlige sproglige udfordringer med afsæt i den nyeste forskning. 4

5 Dagplejens pædagogiske personale bliver efteruddannet i foråret Souschefen er desuden også tovholder på det ene af Sprognetværksgrupperne. Implementering af Sprogpakken Dagplejerne præsenteres for hele Sprogpakken. Der vil indledningsvis blive arbejdet med sprogstrategierne. Andre dagplejere er yderligere gået i gang med at integrere dialogisk læsning i deres daglige praksis, da Sprognetværksgruppen skal have en tilbagemelding allerede i oktober måned desangående. Dagplejerne planlægger i legestuen, hvorledes der helt konkret bliver arbejdet med sprogstrategierne under ledelse af pædagogen. Præsentation af og arbejdet med Sprogpakken kommer til at foregå, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover. Evaluering Evaluering af den forebyggende alkoholindsats og den tidlige sprogindsats vil ske ved et personalemøde med det pædagogiske personale samt i dagplejens MED udvalg og Forældrebestyrelse. Evalueringsformen Formål - der tages afsæt i et formål Mål - herefter noteres et mål Tiltag - hvilke tiltag er der brug for Tegn - hvilke ændringer ses i praksis Hvad virker - hvad skal vi have mere af Vi har beklageligvis ikke nået at evaluere alle vore tiltag, hvilket primært tilskrives den voldsomme reducering af ansatte dagplejere, - vi har afskediget 89 dagplejere og 4 pædagoger indenfor de seneste 2 år, - samt den omfattende omorganisering af dagplejen, jf. punkt 3, Evaluering af lokale mål og indsatser. 3. Evaluering af lokale mål og indsatser Dagplejen får den 25. januar 2012 vedtaget en ny organisering. En organisering der betyder, at alle børn tilknyttes et gæste-legestuehus. En sammenlægning og omorganisering er nødvendig, hvorfor der indledes en dialogisk proces i form af fyraftensmøder med de berørte dagplejere og tillidsrepræsentanten. Processen munder ud i en aftale om, hvilke dagplejere der skal tilknyttes gæste-legestuehuset i henholdsvis Faxe og Dalby. Der bliver arrangeret åbent hus arrangementer, - også for de berørte forældre. De lokale følelser fylder rigtig meget, uden dog at forstyrre det daglige arbejde med børnene væsentligt. Lejemålet i Humlevænget i Haslev bliver opsagt grundet bygningens dårlige indeklima. Dagplejere fra dette område har derfor været uden legestue lokaliteter siden 1. juni

6 De manglende faciliteter gør, at de er nødsaget til at mødes under private former for at koordinere de mest nødvendige aftaler. Det faglige fokus fastholdes på trods af ovenstående. Vi afholder bl.a. vore planlagte kursusaftner i Babytegn for samtlige dagplejere og vi er opmærksomme på, at skabe tid og rum til samtaler med pædagoger og dagplejere. Der bliver givet accept til, at forandringer kan være meget udfordrende og der motiveres til at skue fremad og atter finde arbejdsglæden frem. 4. Kvalitetstemaer 4.1 Børn og unges trivsel og udvikling Evaluering af den pædagogiske læreplan: Dagplejen modtager 0-2 årige børn og har enslydende læreplan. Denne arbejdes der med i alle dagplejehjem. Læreplanen beskriver børnenes mål indenfor de 6 læreplanstemaer Sprog Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Arbejdsgang ved udfyldelse af læreplan Et mål angives og en aktivitet beskrives. Tanker omkring læring og læringsmål noteres. Herefter reflekteres over den aktuelle læring børn og dagplejer har fået, samt hvorledes udsatte børn bliver støttet. Afslutningsvis bliver en praksisændring drøftet og noteret. Meget ofte sættes der fokus på ét læreplanstema ad gangen, - over en periode. Når et læreplanstema er valgt, læses gerne en artikel og ideer til aktiviteter fremføres og drøftes i legestuegruppen under ledelse af pædagogen. I forlængelse heraf laves en læreplan, som der arbejdes med. Læreplan inkl. skema vedhæftes. Skemaet er i øvrigt dagplejens dokumentation for at der arbejdes med læreplanen. Læreplan 6

7 Aktivitetsplan Yderligere laver legestuegrupperne en aktivitetsplan, som imødekommer børnenes udvikling. Aktivitetsplanen vil altid synliggøre det fokusområde legestuegruppen aktuelt arbejder med. Ovenstående foregår, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover Dagplejer laver herudover jævnligt en læreplan med afsæt i egne indskrevne børn. Der gives altid en målrettet tilbagemelding på en læreplan af pædagogen. Efteruddannelse Dagplejepædagogerne deltager 2010/2011 i et kompetenceudviklingsforløb i selvledelse, systemisk refleksion og individuel coaching. Forløbet målrettes dagplejens pædagogiske personale hvilket resulterer i, at planlægning og videregivelse af faglig viden til den enkelte dagplejer og legestuegrupperne bliver mere systematiseret. Dagplejestrukturen gør, at det tager lidt længere tid at implementere nye tiltag og følge op på disse. Målet er dog stadig, at der sættes tid af til dialog og vejledning til samtlige dagplejere. På grund af kompetenceudviklingsforløbet ses en positiv udvikling i formidlingsevne, ligesom det er lykkedes at disponere tiden og prioritere arbejdsopgaverne bedre. Rytmik For at vedligeholde tidligere givne rytmiktimer for dagplejere og børn prioriteres at legestuegrupperne får undervisning/inspirationstimer af musikpædagog. Dagplejerne samarbejder efterfølgende om at implementere rytmikken i deres daglige praksis både hjemme og især i legestuen, hvor det vil fremgå af aktivitetsplanen. Børn med særlige behov Børn med særlige behov understøttes ved at få særlig opmærksomhed og støtte i hverdagen. Denne gives verbalt samt ved helt konkret at anvise og motivere til deltagelse i leg, aktivitet og gøremål. Der vælges primært aktiviteter som også tilgodeser børn med særlige behov. Eksempelvis arbejdes der med sprog, aktiviteten er sanglege. Hensigten er at sprogudvikle og fastholde børnenes opmærksomhed i længere tid. Udvalgte og for børnene kendte sange prioriteres. Sangene genkendes (succes for alle børn) og gentagelsen skaber glæde og motivation (alle får mulighed for at øve sig). Børnene bliver hjulpet i sprogtilegnelsen ved, at ordenes betydning bliver omsat til handling. 7

8 Dagplejen er med sit lille miljø velegnet til at tilgodese børn med særlige behov. Således er de overskuelige rammer befordrende for præmature børn samt børn med mindre fysiske og psykiske udfordringer og familier som er (lidt) socialt belastet. Inklusion Vi lykkes med at inkludere børn, da vi vægter samarbejdet med forældre og andre faggrupper meget højt, og fordi pædagogen følger arbejdet med børnene meget tæt og kontinuerligt giver dagplejer en målrettet vejledning. Når børn med særlige behov skal anvises en plads i dagplejen tilstræbes det, at familien tilbydes en særlig egnet dagplejer med de relevante kompetencer. Pædagogen deltager desuden i Distrikts Team for sit område. Her er der mulighed for at drøfte det enkelte barn med forældrenes samtykke. Alternativt kan barnet drøftes anonymt. Børn der tæller for to Børn med særlige behov kan i en periode med fordel tælle for 2, hvilket vil generere ressourcer til barnet. Således vil dagplejer have mulighed for, at give barnet en både faglig forsvarlig samt omsorgfuld opstart. De metodiske tilgange For at synliggøre og afhjælpe udfordringerne benyttes nedenstående metoder: Kuno Beller - er en systematisk beskrivelse af barnets udvikling inden for områderne legemspleje og beherskelse af kropsfunktioner, omverdensbevidsthed, social- og følelsesmæssig udvikling, leg, sproglig og kognitiv udvikling samt grov- og finmotorik. Tras - er et pædagogisk redskab til at følge barnets sproglige udvikling og få øje på en eventuel forsinket sprogudvikling. Trasmo er et observationsredskab til at identificere barnets ressourcer og vanskeligheder angående dets sanseintegration og motoriske udvikling. Marte Meo er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Der tages kun udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos barnet. 8

9 Alle Med, - et observationsmateriale, som er særligt velegnet til de 0-2 årige, påtænker vi i øvrigt at implementere. Alle Med dækker 6 udviklingsområder: Sprog Socioemotionel udvikling Leg Trivsel Hverdagsaktiviteter Sansning/motorik Materialet er velegnet til tidlig opsporing og indsats i forhold til børn med sproglige vanskeligheder. Børnemiljøvurderingen Børnemiljøvurderingen indgår i læreplanen ved, at der er et kontinuerligt fokus på kost, hygiejne, børnekultur, æstetik og det pædagogiske tilsyn. Pædagogen sætter ovenstående emner på dagsordenen og giver eventuelt et oplæg i dagplejegrupperne. Forløbet munder almindeligvis ud i en læreplan, hvorved det sikres at børnene medinddrages. Vi påtænker fremadrettet, at gøre brug af skema til kortlægning af børnemiljøet i henholdsvis dagplejehjem og legestuer. (Skema, - er udarbejdet af Dansk Center for Undervisning) Børnemiljø i dagplejehjem Børnemiljø i legestue Ovenstående foregår, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover. Læringshistorier som dokumentationsmetode Læringshistorier er netop ved at blive introduceret for dagplejerne. Metoden formår at synliggøre, hvorledes det pædagogiske arbejde helt konkret foregår og hvilken læring børn og voksne tilegner sig. Personlige færdigheder - hjælpsomhed i hverdagen Barn: Dina 2,6 år Læringsmål: At børnene lærer af hinanden (situationen opstår pludselig). Og Dina s personlige færdigheder bliver øvet. Historien: Børnene skal ud at lege. Sko og strømper skal på. Dina siger til et af børnene jeg hjælper dig, du er for lille (Dina er kun 4 måneder ældre)! Den yngre nyder hjælpen og et andet barn iagttager optrinet, - og vil nu også have hjælp af den lille rare omsorgshjælper. Det bliver så også klaret og Dina rejser sig, - ser op på dagplejer og udbryder veltilfreds, er jeg ikke dygtig. Hvad skete der her? Hvilken læring fandt sted? Hvad gjorde læring mulig? Fodtøj og strømper skal på og der bliver øvet i at se forskel på højre og venstre sko. Det lykkedes, fordi der afsættes god tid til, at Dina kan få succes med udfordringen. Hvad kunne det næste være? At alle børnene selv prøver at tage sko og strømper på uagtet tilstedeværelsen af små hjælpere. 9

10 Sociale kompetencer der tages initiativ Barn: Ea 2,3 år Læringsmål: Børnene øver sig i at vente på tur. Ea tager en rask beslutning og viser hvilke sociale kompetencer, hun mestrer. Historien: Børnene sidder på gulvet med et fiskespil. Fiskene er placeret indenfor et mindre areal (en ramme). Børnene forsøger, at få en fisk på krogen, men det lykkedes ikke, da magneterne i fiskestængerne hele tiden finder hinanden! Spillet udvikler sig absolut ikke. Ea fjerner nu resolut rammen og hiver alles sammenfiltrede fiskestænger fra hinanden, og sætter en fisk på sin egen fiskestang. Hun ser op på dagplejer og udbryder, sikke noget, og peger på ét af de andre børn og opfordrer ham til at begynde. Hvad skete der her? Hvilken læring fandt sted? Hvad gjorde læring mulig? Ea lærer at tage initiativ, og demonstrerer det gavnlige i at vente på hinanden. Dagplejer giver plads til, at Ea forfølger sit initiativ. Hvad kunne det næste være? At børnene opfordres til, at tale om de nyhøstede erfaringer næste gang fiskespillet tages frem. (Den sproglig kompetence tilgodeses derved også) Sproglige kompetencer finmotorikken og samarbejdet finpudses Børn: Peter og Kristian 2,6 år Læringsmål: Børnene lærer farverne at kende og der sættes ord på. Drengene udvikler deres samarbejde og finmotorik. Historien: Dagplejer bærer en farverig halskæde med store perler. Drengene tager på skift fat i en perle og spørger, hva farve er det? Det udvikler sig til en lille hyggelig og koncentreret stund med snak om farver. Lidt senere leger drengene med klodser. De samler på skift en klods op, og fortæller nu hinanden, hvilken farve denne har. Undervejs korrigerer de hinanden, og finder i fællesskab frem til den rigtige farve. Derefter henvender de sig til dagplejer og siger, den er blå, den er grøn, osv.. Hvad skete der her? Hvilken læring fandt sted? Hvad gjorde læring mulig? Drengene lærer at skelne farverne fra hinanden og disse benævnes. De får styrket finmotorikken, ved at tage én perle ad gangen. Og de viser, at de evner at samarbejde. På skift tager de en perle/klods, og giver hinanden plads til at spørge og kommentere. Dagplejer giver drengene tid til at afprøve deres nye viden. Hvad kunne det næste være? At drengene præsenteres for endnu flere farver. De kunne f.eks. tegne, male, spille billedlotteri og huskespil, hvori farver indgår. 10

11 Evaluering Læreplanen evalueres i dagplejens MED udvalg og ved et personalemøde med det pædagogiske personale. Forældrebestyrelsen inddrages ligeledes i udarbejdelse, godkendelse og evaluering af læreplanen. Evalueringsformen Formål - der tages afsæt i et formål Mål - herefter noteres et mål Tiltag - hvilke tiltag er der brug for Tegn - hvilke ændringer ses i praksis Hvad virker - hvad skal vi have mere af Sprogindsats Sprogpakken er ved at blive implementeret jf. punkt 2, Status på Tidlig Sprogindsats. Vi arbejder efter målene i dagplejens læreplan for barnets sproglige udvikling, - at barnet udvikler sig sprogligt, og styrkes til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder samt gives støtte til at udvikle sin nysgerrighed for billeder og tegn. Babytegn Dagplejerne arbejder derudover med at implementere Babytegn. Målet er, at barnet bliver i stand til, at udtrykke dets ønsker og behov uanset alder. Babytegn er et værktøj til samtale og derfor brugbart til at understøtte sprogudviklingen. Vi forventer, at en mestring af babytegn gør, at barnet er mere trygt, når det er i uvante omgivelser, - eksempelvis i gæstepleje. Alle dagplejere modtager kursus i babytegn i foråret Der er prioriteret 20 babytegn som løbende introduceres for børnene. Dagplejer informerer forældre om de Babytegn barnet aktuelt benytter. I december, 2012 gennemføres en mini-undersøgelse af implementeringen samt effekten af denne. Undersøgelsen vil tage afsæt i et fokusskema med enkle spørgsmål til dagplejerne. Pædagogerne sætter jævnligt Babytegn på dagordenen, hvilket sker når dagplejerne er i legestue samt ved tilsyn ude hos den enkelte dagplejer. 11

12 Sprogkasser Vi har sprogkasser som går på skift mellem dagplejerne. Sprogkasserne er blevet samlet og introduceret for år tilbage af tale-hørekonsulenterne. Sprogkassen, som er et givtigt supplement til arbejdet med sproget, indeholder materialer og forslag til aktiviteter som introducerer nye ord og begreber for børnene. Dagplejerne oplever, at sprogkassen er let tilgængelig og giver inspiration til samtale og leg. Tale-hørekonsulenter Tale-hørekonsulenterne udvikler i 2011 en mere konsultativ praksis, da de ønsker at være mere tilgængelige. Hver af dagplejens 4 områder har følgelig fået tilknyttet en tale- hørekonsulent. Konsulenterne besøger hver dagplejegruppe flere gange årligt i gæstelegestuehuset. Forældrekonsultation planlægges i samarbejde med dagplejen og foregår ligeledes i gæste-legestuehuset. Både dagplejen og forældre profiterer af den faglige tilgængelighed denne nye praksis indebærer. Status for 50 % af dagplejerne i Haslev Der er i 2014 budgetteret med yderligere et gæste-legestuehus i Haslev. I skrivende stund har 50 % af dagplejerne i Haslev intet lokale at samles i, hvilket gør at børn, forældre og dagplejere ikke kan modtage ovenstående tilbud fra talehørekonsulenterne Organisering af børns overgange Det er aftalt, at dagplejer, så vidt det overhovedet er muligt, prioriterer at besøge børnehaven sammen med barnet. Dette for dels at signalere accept til det kommende skift overfor barnet og dels for at kunne samtale med barnet om de nye indtryk det får ved et sådan besøg. I nogle af vore områder er afstanden til børnehaven beklageligvis for stor til, at et besøg sammen med dagplejer kan lade sig gøre. Al overgang til børnehave sker i samarbejde med forældrene, som ligeledes prioriterer at besøge børnehaven sammen med barnet. Hvis dagplejen skønner, at der er oplysninger om barnet, der er relevante at videregive til børnehaven, kontaktes forældrene for at aftale, på hvilken måde dette gøres. Som udgangspunkt orienterer forældre selv børnehaven. Det kan også aftales, at dagplejen deltager i et overleveringsmøde med børnehaven sammen med forældrene. 12

13 Børn med særlige behov Ved børn med særlige behov arrangerer pædagogen altid brobygningsmøde i samarbejde med relevante faggrupper og forældre. Institutionsbesøg Yderligere inviterer Faxe og Dalby børnehaver hvert år i maj måned, dagplejen på besøg til et stort fælles arrangement. Børnehaverne aftaler indbyrdes hvilken ugedag, de ønsker at invitere. Både dagplejen og børnehaverne oplever, at arrangementerne er en stor succes. I Haslev inviterer nogle af børnehaverne dagplejer på besøg, en tid efter børnenes opstart. Det er ligeledes med stor succes. Fremadrettet Vi påtænker, at videreudvikle og formalisere brobygningen yderligere under hensyntagen til divergensen i dagplejers geografiske placering og dennes afstand til områdes institutioner. Evaluering Brobygningen evalueres i samarbejde med de involverede daginstitutioner og ved et personalemøde med det pædagogiske personale og dagplejens MED udvalg. Evalueringsformen Formål - der tages afsæt i et formål Mål - herefter noteres et mål Tiltag - hvilke tiltag er der brug for Tegn - hvilke ændringer ses i praksis Hvad virker - hvad skal vi have mere af 13

14 4.2 Personaleforhold Personaleomsætning Personaleomsætningen har en betydning for det pædagogiske arbejde, idet stabile voksne har en betydning for relationsdannelsen mellem børn og voksne jo yngre børnene er desto mere betydningsfuldt kan personaleudskiftning være for børnenes trivselsmuligheder. En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at en stabil bemanding kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Dagplejen Antal omsat Antal omsatte % af det samlede pædagogiske personale Fuldtidsstillinger 30 31,25 Det faldende børnetal til Dagplejen er årsag til at 30 medarbejdere der er stoppet Personalets uddannelsesniveau En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at mange uddannede pædagoger kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Dagplejens pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med en pædagoguddannelse Personale med en kortere pædagogisk uddannelse (PAU) Personale uden en pædagogisk uddannelse Personale med en relevant diplomuddannelse Personale der er i gang med en relevant diplomuddannelse Personale der har en uddannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der er i gang med en Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale 8 8,3 3 3, ,

15 udannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der har en anden faglig uddannelse end pædagogisk jf. overenskomst med BUPL Personalets køn og etnicitet En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at andelen af mandlige medarbejdere og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk indvirker på kvaliteten i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Dagplejen Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale Mandlige medarbejdere 1 Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk 0 Mandlige medarbejdere: En mandlig dagplejepædagog og indtil maj måned mandlig dagplejer Personalets sygefravær Dagplejen Gennemsnitligt antal sygedage Sygefravær i procent Det pædagogiske personale 11,5 4,5 13 medarbejdere har været uheldige at have langtidsfravær (alvorlig sygdom - dødsfald i familien opsigelse brækkede lemmer.) 2 medarbejdere langtidssyge på grund af opsigelse i forbindelse med faldende børnetal til Dagplejen. Ellers har langtidsfraværet ingen sammenhæng med arbejdsmiljøet Brug af kompetenceudvikling Dagplejens brug af kompetenceudvikling indenfor temaerne: Antal timer i alt Inklusion 56 0,58 Børns motoriske udvikling 0 0 Børns sproglige udvikling 755 7,86 Antal timer pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder 15

16 Arbejdsmiljø (psykisk,sikkerhed,beredskab,med udd.) Forældresamarbejde Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Anden faglig opkvalificering (værkstedseller aktivitetsrettet) Vejledning, konsulentbistand i forbindelse med indsatsen omkring obs teams Kompetenceudvikling/selvledelse 0 0 Inklusion: 2 medarbejdere har deltaget i 5 dages kursus vedr. kompetenceudviklingsforløbet samarbejde om børns udvikling på tværs af livsarenaer Børns sproglige udvikling: 5 medarbejdere har deltaget i kursusforløb i forbindelse med implementeringen af Sprogpakken. Alle medarbejdere har deltaget i kursusaften med sprogkonsulent Ulla Flye Andersen - fokus på den tidlige sprogtilegnelse hos børn. Alle medarbejdere har deltaget i kursusaften i babytegn med pædagog/psykoanalytiker/coach Rikke Winckler. Arbejdsmiljø: 1 medarbejder har været 5 dage på arbejdsmiljøuddannelse. 3 medarbejdere har deltaget i temadag - Øje for nærvær 2 medarbejdere har deltaget i temadag forandring og robusthed Kompetenceudvikling: 8 medarbejdere har i perioden september 2010 juli 2011 gennemført kompetenceudvikling ved Bente Holm: selvledelse systemisk refleksion individuel coaching 16

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Dagtilbudsrapport Version 0. Børnehaven Valmuen Valmuevej 2, 4690 Haslev

Dagtilbudsrapport Version 0. Børnehaven Valmuen Valmuevej 2, 4690 Haslev Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport 2012 Version 0 Børnehaven Valmuen Valmuevej 2, 4690 Haslev 1. Præsentation 2 Børnehaven Valmuen, Valmuevej 2, 4690 Haslev, er en kommunalt ejet institution.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Deltagere: Leder Elsebeth Kaasing, pædagog Dorte Frederiksen, pædagog Lisbeth Pedersen, Jørn Godsk og Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Dagplejen, Randers Kommune. Indledning - Pædagogiske læreplaner i Dagplejen..

Pædagogisk læreplan for Dagplejen, Randers Kommune. Indledning - Pædagogiske læreplaner i Dagplejen.. Indhold Indledning - Pædagogiske læreplaner i Dagplejen.. Punkt 1 - Status på det overordnede arbejde med læreplaner. Punkt 2 - Dagplejens værdier Punkt 3 - Dagplejens pædagogiske principper sat i relation

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017

Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017 Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017 Præsentation Program Beskrivelse af Projekt Læseleg og resultater/helle Aagaard, tale-hørekonsulent Ledelsesdel/

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder.

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder. Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Dagplejen EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0- ÅR FRA 01-01-015 TIL 01-01-017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Indsatser i Dagplejen

Indsatser i Dagplejen Indsatser i Dagplejen Dagplejens Fortælling Det tør og gør vi i Dagplejen: I dagplejen har vi sunde og glade børn, der trives og udvikler sig i et lille kendt og trygt miljø. Alle støtter vi op omkring

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere