Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen"

Transkript

1 Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn Evaluering af politiske mål og fokusområder Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats Status på Tidlig sprogindsats på 0-6 års området...4 Implementering af Sprogpakken... 5 Evaluering... 5 Evalueringsformen Evaluering af lokale mål og indsatser Kvalitetstemaer Evaluering af den pædagogiske læreplan:...6 Arbejdsgang ved udfyldelse af læreplan... 6 Aktivitetsplan... 7 Efteruddannelse... 7 Rytmik... 7 Børn med særlige behov... 7 Inklusion... 8 Børn der tæller for to... 8 De metodiske tilgange... 8 Børnemiljøvurderingen... 9 Læringshistorier som dokumentationsmetode... 9 Evaluering Evalueringsformen Sprogindsats...11 Babytegn Sprogkasser Tale-hørekonsulenter Organisering af børns overgange...12 Børn med særlige behov Institutionsbesøg Fremadrettet Evaluering Evalueringsformen Personaleforhold Personaleomsætning Personalets uddannelsesniveau Personalets køn og etnicitet Personalets sygefravær Brug af kompetenceudvikling

3 1. Præsentation Dagplejen er et dagtilbud til børn i alderen 0 2 år, hvor børnene bliver passet i et hjemligt miljø med kun én voksen. Dagplejen er opdelt i 3 områder centreret omkring gæste-legestuehuse i henholdsvis Faxe, Haslev og Dalby (p.t. mangler legestuelokaler i Haslev). Dagplejens administration er samlet i en administrationsbygning i Rønnede. Den enkelte dagplejepædagog har kontor i gæste-legestuehuset for sit område, for at være tæt på den enkelte dagplejers hverdag med børnene. Der afvikles morgentelefon/sygemelding via administrationsbygning. Der er ansat 94 dagplejere (juni 2012), 1 leder, 1 souschef, 4 pædagoger, 1 administrativ HK og 1 medarbejder til at varetage morgentelefonen (ansat i flexjob). Hver dagplejer har 4 børn indskrevet og har åbent i 48 timer om ugen. Det særlige ved dagplejen er, at barnet er i et hjemligt miljø med kun én voksen og tre jævnaldrene børn. De daglige rammer er overskuelige i den lille gruppe og forskellen mellem hjem og dagpleje er ikke stor. Dagplejens værdier er kendetegnet ved, at der er tid til det enkelte barn og plads til forskelligheder. Børnene gives plads til leg og fordybelse og der er den fornødne tid og ro, så barnet kan eksperimentere og øve sig i nye færdigheder samt lære at trives i en gruppe. I samværet med børnene lægger vi vægt på, at de bliver mødt med anerkendelse, og at dagplejer er personlig og tydelig for dem at aflæse. Tilsyn Pædagogen fører tilsyn med børn og dagplejere, ligesom der samarbejdes tæt med forældrene. Pædagogen har det overordnede ansvar for det enkelte barns trivsel og udvikling. I tilsynet tages afsæt i de seks læreplanstemaer, - jf. pkt. 4, Pædagogisk Læreplan, og den aktuelle udvikling og trivsel hos børnene. Hertil benyttes et dokumentationsskema, som synliggør dagplejers tanker og refleksioner over praksis. Dokumentationsskemaet opfordrer ligeledes til drøftelser om bl.a. kost, hygiejne, særlige fokuspunkter, og samarbejde med kollegaer, forældre og formidling. Afslutningsvis aftales, hvilke tiltag der skal arbejdes med frem til næste tilsyn. Dato for nyt tilsyn noteres, og pædagog og dagplejer underskriver begge skemaet. Dagplejere får anmeldte og uanmeldte tilsyn og har altid mulighed for at tilkalde pædagogen, hvis et tilsyn ønskes før det aftalte dato. 3

4 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder 1. Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats Alle dagplejere får introduktion i materialet. Dagplejer vil have pjecen hængende fremme, så forældre kan se den. Dagplejepædagoger og gæstehusets koordinatorer deltager i temadag om Børn i familier med alkoholproblemer. Pædagogen vil løbende sætte emnet på dagsordenen både i dagplejehjemmet og i legestuen. Det vil typisk foregå, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover. 2. Status på Tidlig sprogindsats på 0-6 års området i henhold til Planstrategi 2011 Faxe Kommune har besluttet, at den nyeste forskning i tilegnelsen af sprog, skal implementeres i alle kommunens institutioner, - således også i dagplejen. Kernen i Sprogpakken er: Understøttende Sprogstrategier - Dialogisk Læsning - Tematisk Sprogarbejde Understøttende sprogstrategier Dialogisk læsning Tematisk sprogarbejde Forskningen viser, at samtaler i hverdagen og dialogisk læsning er afgørende for det mundtlige talesprog. I det strukturerede tematiske sprogarbejde gives barnet mulighed for, at stifte bekendtskab med bogstaver og ord og til hvilket formål disse skal bruges. Det er dog ikke hensigten, at barnet lærer at læse og skrive i dagtilbuddet. Da barnet både skal lære, at afkode lyd, betydning, toneleje og den kommunikative intention, har det brug for mange sproglige input for at tilegne sig et veludviklet sprog. Sprogpakken er lagt an på, at efteruddanne pædagoger til at målrette sprogarbejdet i den pædagogiske praksis yderligere, og formå at identificere de børn der har behov for særlige sproglige udfordringer med afsæt i den nyeste forskning. 4

5 Dagplejens pædagogiske personale bliver efteruddannet i foråret Souschefen er desuden også tovholder på det ene af Sprognetværksgrupperne. Implementering af Sprogpakken Dagplejerne præsenteres for hele Sprogpakken. Der vil indledningsvis blive arbejdet med sprogstrategierne. Andre dagplejere er yderligere gået i gang med at integrere dialogisk læsning i deres daglige praksis, da Sprognetværksgruppen skal have en tilbagemelding allerede i oktober måned desangående. Dagplejerne planlægger i legestuen, hvorledes der helt konkret bliver arbejdet med sprogstrategierne under ledelse af pædagogen. Præsentation af og arbejdet med Sprogpakken kommer til at foregå, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover. Evaluering Evaluering af den forebyggende alkoholindsats og den tidlige sprogindsats vil ske ved et personalemøde med det pædagogiske personale samt i dagplejens MED udvalg og Forældrebestyrelse. Evalueringsformen Formål - der tages afsæt i et formål Mål - herefter noteres et mål Tiltag - hvilke tiltag er der brug for Tegn - hvilke ændringer ses i praksis Hvad virker - hvad skal vi have mere af Vi har beklageligvis ikke nået at evaluere alle vore tiltag, hvilket primært tilskrives den voldsomme reducering af ansatte dagplejere, - vi har afskediget 89 dagplejere og 4 pædagoger indenfor de seneste 2 år, - samt den omfattende omorganisering af dagplejen, jf. punkt 3, Evaluering af lokale mål og indsatser. 3. Evaluering af lokale mål og indsatser Dagplejen får den 25. januar 2012 vedtaget en ny organisering. En organisering der betyder, at alle børn tilknyttes et gæste-legestuehus. En sammenlægning og omorganisering er nødvendig, hvorfor der indledes en dialogisk proces i form af fyraftensmøder med de berørte dagplejere og tillidsrepræsentanten. Processen munder ud i en aftale om, hvilke dagplejere der skal tilknyttes gæste-legestuehuset i henholdsvis Faxe og Dalby. Der bliver arrangeret åbent hus arrangementer, - også for de berørte forældre. De lokale følelser fylder rigtig meget, uden dog at forstyrre det daglige arbejde med børnene væsentligt. Lejemålet i Humlevænget i Haslev bliver opsagt grundet bygningens dårlige indeklima. Dagplejere fra dette område har derfor været uden legestue lokaliteter siden 1. juni

6 De manglende faciliteter gør, at de er nødsaget til at mødes under private former for at koordinere de mest nødvendige aftaler. Det faglige fokus fastholdes på trods af ovenstående. Vi afholder bl.a. vore planlagte kursusaftner i Babytegn for samtlige dagplejere og vi er opmærksomme på, at skabe tid og rum til samtaler med pædagoger og dagplejere. Der bliver givet accept til, at forandringer kan være meget udfordrende og der motiveres til at skue fremad og atter finde arbejdsglæden frem. 4. Kvalitetstemaer 4.1 Børn og unges trivsel og udvikling Evaluering af den pædagogiske læreplan: Dagplejen modtager 0-2 årige børn og har enslydende læreplan. Denne arbejdes der med i alle dagplejehjem. Læreplanen beskriver børnenes mål indenfor de 6 læreplanstemaer Sprog Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Arbejdsgang ved udfyldelse af læreplan Et mål angives og en aktivitet beskrives. Tanker omkring læring og læringsmål noteres. Herefter reflekteres over den aktuelle læring børn og dagplejer har fået, samt hvorledes udsatte børn bliver støttet. Afslutningsvis bliver en praksisændring drøftet og noteret. Meget ofte sættes der fokus på ét læreplanstema ad gangen, - over en periode. Når et læreplanstema er valgt, læses gerne en artikel og ideer til aktiviteter fremføres og drøftes i legestuegruppen under ledelse af pædagogen. I forlængelse heraf laves en læreplan, som der arbejdes med. Læreplan inkl. skema vedhæftes. Skemaet er i øvrigt dagplejens dokumentation for at der arbejdes med læreplanen. Læreplan 6

7 Aktivitetsplan Yderligere laver legestuegrupperne en aktivitetsplan, som imødekommer børnenes udvikling. Aktivitetsplanen vil altid synliggøre det fokusområde legestuegruppen aktuelt arbejder med. Ovenstående foregår, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover Dagplejer laver herudover jævnligt en læreplan med afsæt i egne indskrevne børn. Der gives altid en målrettet tilbagemelding på en læreplan af pædagogen. Efteruddannelse Dagplejepædagogerne deltager 2010/2011 i et kompetenceudviklingsforløb i selvledelse, systemisk refleksion og individuel coaching. Forløbet målrettes dagplejens pædagogiske personale hvilket resulterer i, at planlægning og videregivelse af faglig viden til den enkelte dagplejer og legestuegrupperne bliver mere systematiseret. Dagplejestrukturen gør, at det tager lidt længere tid at implementere nye tiltag og følge op på disse. Målet er dog stadig, at der sættes tid af til dialog og vejledning til samtlige dagplejere. På grund af kompetenceudviklingsforløbet ses en positiv udvikling i formidlingsevne, ligesom det er lykkedes at disponere tiden og prioritere arbejdsopgaverne bedre. Rytmik For at vedligeholde tidligere givne rytmiktimer for dagplejere og børn prioriteres at legestuegrupperne får undervisning/inspirationstimer af musikpædagog. Dagplejerne samarbejder efterfølgende om at implementere rytmikken i deres daglige praksis både hjemme og især i legestuen, hvor det vil fremgå af aktivitetsplanen. Børn med særlige behov Børn med særlige behov understøttes ved at få særlig opmærksomhed og støtte i hverdagen. Denne gives verbalt samt ved helt konkret at anvise og motivere til deltagelse i leg, aktivitet og gøremål. Der vælges primært aktiviteter som også tilgodeser børn med særlige behov. Eksempelvis arbejdes der med sprog, aktiviteten er sanglege. Hensigten er at sprogudvikle og fastholde børnenes opmærksomhed i længere tid. Udvalgte og for børnene kendte sange prioriteres. Sangene genkendes (succes for alle børn) og gentagelsen skaber glæde og motivation (alle får mulighed for at øve sig). Børnene bliver hjulpet i sprogtilegnelsen ved, at ordenes betydning bliver omsat til handling. 7

8 Dagplejen er med sit lille miljø velegnet til at tilgodese børn med særlige behov. Således er de overskuelige rammer befordrende for præmature børn samt børn med mindre fysiske og psykiske udfordringer og familier som er (lidt) socialt belastet. Inklusion Vi lykkes med at inkludere børn, da vi vægter samarbejdet med forældre og andre faggrupper meget højt, og fordi pædagogen følger arbejdet med børnene meget tæt og kontinuerligt giver dagplejer en målrettet vejledning. Når børn med særlige behov skal anvises en plads i dagplejen tilstræbes det, at familien tilbydes en særlig egnet dagplejer med de relevante kompetencer. Pædagogen deltager desuden i Distrikts Team for sit område. Her er der mulighed for at drøfte det enkelte barn med forældrenes samtykke. Alternativt kan barnet drøftes anonymt. Børn der tæller for to Børn med særlige behov kan i en periode med fordel tælle for 2, hvilket vil generere ressourcer til barnet. Således vil dagplejer have mulighed for, at give barnet en både faglig forsvarlig samt omsorgfuld opstart. De metodiske tilgange For at synliggøre og afhjælpe udfordringerne benyttes nedenstående metoder: Kuno Beller - er en systematisk beskrivelse af barnets udvikling inden for områderne legemspleje og beherskelse af kropsfunktioner, omverdensbevidsthed, social- og følelsesmæssig udvikling, leg, sproglig og kognitiv udvikling samt grov- og finmotorik. Tras - er et pædagogisk redskab til at følge barnets sproglige udvikling og få øje på en eventuel forsinket sprogudvikling. Trasmo er et observationsredskab til at identificere barnets ressourcer og vanskeligheder angående dets sanseintegration og motoriske udvikling. Marte Meo er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Der tages kun udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos barnet. 8

9 Alle Med, - et observationsmateriale, som er særligt velegnet til de 0-2 årige, påtænker vi i øvrigt at implementere. Alle Med dækker 6 udviklingsområder: Sprog Socioemotionel udvikling Leg Trivsel Hverdagsaktiviteter Sansning/motorik Materialet er velegnet til tidlig opsporing og indsats i forhold til børn med sproglige vanskeligheder. Børnemiljøvurderingen Børnemiljøvurderingen indgår i læreplanen ved, at der er et kontinuerligt fokus på kost, hygiejne, børnekultur, æstetik og det pædagogiske tilsyn. Pædagogen sætter ovenstående emner på dagsordenen og giver eventuelt et oplæg i dagplejegrupperne. Forløbet munder almindeligvis ud i en læreplan, hvorved det sikres at børnene medinddrages. Vi påtænker fremadrettet, at gøre brug af skema til kortlægning af børnemiljøet i henholdsvis dagplejehjem og legestuer. (Skema, - er udarbejdet af Dansk Center for Undervisning) Børnemiljø i dagplejehjem Børnemiljø i legestue Ovenstående foregår, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover. Læringshistorier som dokumentationsmetode Læringshistorier er netop ved at blive introduceret for dagplejerne. Metoden formår at synliggøre, hvorledes det pædagogiske arbejde helt konkret foregår og hvilken læring børn og voksne tilegner sig. Personlige færdigheder - hjælpsomhed i hverdagen Barn: Dina 2,6 år Læringsmål: At børnene lærer af hinanden (situationen opstår pludselig). Og Dina s personlige færdigheder bliver øvet. Historien: Børnene skal ud at lege. Sko og strømper skal på. Dina siger til et af børnene jeg hjælper dig, du er for lille (Dina er kun 4 måneder ældre)! Den yngre nyder hjælpen og et andet barn iagttager optrinet, - og vil nu også have hjælp af den lille rare omsorgshjælper. Det bliver så også klaret og Dina rejser sig, - ser op på dagplejer og udbryder veltilfreds, er jeg ikke dygtig. Hvad skete der her? Hvilken læring fandt sted? Hvad gjorde læring mulig? Fodtøj og strømper skal på og der bliver øvet i at se forskel på højre og venstre sko. Det lykkedes, fordi der afsættes god tid til, at Dina kan få succes med udfordringen. Hvad kunne det næste være? At alle børnene selv prøver at tage sko og strømper på uagtet tilstedeværelsen af små hjælpere. 9

10 Sociale kompetencer der tages initiativ Barn: Ea 2,3 år Læringsmål: Børnene øver sig i at vente på tur. Ea tager en rask beslutning og viser hvilke sociale kompetencer, hun mestrer. Historien: Børnene sidder på gulvet med et fiskespil. Fiskene er placeret indenfor et mindre areal (en ramme). Børnene forsøger, at få en fisk på krogen, men det lykkedes ikke, da magneterne i fiskestængerne hele tiden finder hinanden! Spillet udvikler sig absolut ikke. Ea fjerner nu resolut rammen og hiver alles sammenfiltrede fiskestænger fra hinanden, og sætter en fisk på sin egen fiskestang. Hun ser op på dagplejer og udbryder, sikke noget, og peger på ét af de andre børn og opfordrer ham til at begynde. Hvad skete der her? Hvilken læring fandt sted? Hvad gjorde læring mulig? Ea lærer at tage initiativ, og demonstrerer det gavnlige i at vente på hinanden. Dagplejer giver plads til, at Ea forfølger sit initiativ. Hvad kunne det næste være? At børnene opfordres til, at tale om de nyhøstede erfaringer næste gang fiskespillet tages frem. (Den sproglig kompetence tilgodeses derved også) Sproglige kompetencer finmotorikken og samarbejdet finpudses Børn: Peter og Kristian 2,6 år Læringsmål: Børnene lærer farverne at kende og der sættes ord på. Drengene udvikler deres samarbejde og finmotorik. Historien: Dagplejer bærer en farverig halskæde med store perler. Drengene tager på skift fat i en perle og spørger, hva farve er det? Det udvikler sig til en lille hyggelig og koncentreret stund med snak om farver. Lidt senere leger drengene med klodser. De samler på skift en klods op, og fortæller nu hinanden, hvilken farve denne har. Undervejs korrigerer de hinanden, og finder i fællesskab frem til den rigtige farve. Derefter henvender de sig til dagplejer og siger, den er blå, den er grøn, osv.. Hvad skete der her? Hvilken læring fandt sted? Hvad gjorde læring mulig? Drengene lærer at skelne farverne fra hinanden og disse benævnes. De får styrket finmotorikken, ved at tage én perle ad gangen. Og de viser, at de evner at samarbejde. På skift tager de en perle/klods, og giver hinanden plads til at spørge og kommentere. Dagplejer giver drengene tid til at afprøve deres nye viden. Hvad kunne det næste være? At drengene præsenteres for endnu flere farver. De kunne f.eks. tegne, male, spille billedlotteri og huskespil, hvori farver indgår. 10

11 Evaluering Læreplanen evalueres i dagplejens MED udvalg og ved et personalemøde med det pædagogiske personale. Forældrebestyrelsen inddrages ligeledes i udarbejdelse, godkendelse og evaluering af læreplanen. Evalueringsformen Formål - der tages afsæt i et formål Mål - herefter noteres et mål Tiltag - hvilke tiltag er der brug for Tegn - hvilke ændringer ses i praksis Hvad virker - hvad skal vi have mere af Sprogindsats Sprogpakken er ved at blive implementeret jf. punkt 2, Status på Tidlig Sprogindsats. Vi arbejder efter målene i dagplejens læreplan for barnets sproglige udvikling, - at barnet udvikler sig sprogligt, og styrkes til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder samt gives støtte til at udvikle sin nysgerrighed for billeder og tegn. Babytegn Dagplejerne arbejder derudover med at implementere Babytegn. Målet er, at barnet bliver i stand til, at udtrykke dets ønsker og behov uanset alder. Babytegn er et værktøj til samtale og derfor brugbart til at understøtte sprogudviklingen. Vi forventer, at en mestring af babytegn gør, at barnet er mere trygt, når det er i uvante omgivelser, - eksempelvis i gæstepleje. Alle dagplejere modtager kursus i babytegn i foråret Der er prioriteret 20 babytegn som løbende introduceres for børnene. Dagplejer informerer forældre om de Babytegn barnet aktuelt benytter. I december, 2012 gennemføres en mini-undersøgelse af implementeringen samt effekten af denne. Undersøgelsen vil tage afsæt i et fokusskema med enkle spørgsmål til dagplejerne. Pædagogerne sætter jævnligt Babytegn på dagordenen, hvilket sker når dagplejerne er i legestue samt ved tilsyn ude hos den enkelte dagplejer. 11

12 Sprogkasser Vi har sprogkasser som går på skift mellem dagplejerne. Sprogkasserne er blevet samlet og introduceret for år tilbage af tale-hørekonsulenterne. Sprogkassen, som er et givtigt supplement til arbejdet med sproget, indeholder materialer og forslag til aktiviteter som introducerer nye ord og begreber for børnene. Dagplejerne oplever, at sprogkassen er let tilgængelig og giver inspiration til samtale og leg. Tale-hørekonsulenter Tale-hørekonsulenterne udvikler i 2011 en mere konsultativ praksis, da de ønsker at være mere tilgængelige. Hver af dagplejens 4 områder har følgelig fået tilknyttet en tale- hørekonsulent. Konsulenterne besøger hver dagplejegruppe flere gange årligt i gæstelegestuehuset. Forældrekonsultation planlægges i samarbejde med dagplejen og foregår ligeledes i gæste-legestuehuset. Både dagplejen og forældre profiterer af den faglige tilgængelighed denne nye praksis indebærer. Status for 50 % af dagplejerne i Haslev Der er i 2014 budgetteret med yderligere et gæste-legestuehus i Haslev. I skrivende stund har 50 % af dagplejerne i Haslev intet lokale at samles i, hvilket gør at børn, forældre og dagplejere ikke kan modtage ovenstående tilbud fra talehørekonsulenterne Organisering af børns overgange Det er aftalt, at dagplejer, så vidt det overhovedet er muligt, prioriterer at besøge børnehaven sammen med barnet. Dette for dels at signalere accept til det kommende skift overfor barnet og dels for at kunne samtale med barnet om de nye indtryk det får ved et sådan besøg. I nogle af vore områder er afstanden til børnehaven beklageligvis for stor til, at et besøg sammen med dagplejer kan lade sig gøre. Al overgang til børnehave sker i samarbejde med forældrene, som ligeledes prioriterer at besøge børnehaven sammen med barnet. Hvis dagplejen skønner, at der er oplysninger om barnet, der er relevante at videregive til børnehaven, kontaktes forældrene for at aftale, på hvilken måde dette gøres. Som udgangspunkt orienterer forældre selv børnehaven. Det kan også aftales, at dagplejen deltager i et overleveringsmøde med børnehaven sammen med forældrene. 12

13 Børn med særlige behov Ved børn med særlige behov arrangerer pædagogen altid brobygningsmøde i samarbejde med relevante faggrupper og forældre. Institutionsbesøg Yderligere inviterer Faxe og Dalby børnehaver hvert år i maj måned, dagplejen på besøg til et stort fælles arrangement. Børnehaverne aftaler indbyrdes hvilken ugedag, de ønsker at invitere. Både dagplejen og børnehaverne oplever, at arrangementerne er en stor succes. I Haslev inviterer nogle af børnehaverne dagplejer på besøg, en tid efter børnenes opstart. Det er ligeledes med stor succes. Fremadrettet Vi påtænker, at videreudvikle og formalisere brobygningen yderligere under hensyntagen til divergensen i dagplejers geografiske placering og dennes afstand til områdes institutioner. Evaluering Brobygningen evalueres i samarbejde med de involverede daginstitutioner og ved et personalemøde med det pædagogiske personale og dagplejens MED udvalg. Evalueringsformen Formål - der tages afsæt i et formål Mål - herefter noteres et mål Tiltag - hvilke tiltag er der brug for Tegn - hvilke ændringer ses i praksis Hvad virker - hvad skal vi have mere af 13

14 4.2 Personaleforhold Personaleomsætning Personaleomsætningen har en betydning for det pædagogiske arbejde, idet stabile voksne har en betydning for relationsdannelsen mellem børn og voksne jo yngre børnene er desto mere betydningsfuldt kan personaleudskiftning være for børnenes trivselsmuligheder. En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at en stabil bemanding kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Dagplejen Antal omsat Antal omsatte % af det samlede pædagogiske personale Fuldtidsstillinger 30 31,25 Det faldende børnetal til Dagplejen er årsag til at 30 medarbejdere der er stoppet Personalets uddannelsesniveau En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at mange uddannede pædagoger kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Dagplejens pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med en pædagoguddannelse Personale med en kortere pædagogisk uddannelse (PAU) Personale uden en pædagogisk uddannelse Personale med en relevant diplomuddannelse Personale der er i gang med en relevant diplomuddannelse Personale der har en uddannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der er i gang med en Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale 8 8,3 3 3, ,

15 udannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der har en anden faglig uddannelse end pædagogisk jf. overenskomst med BUPL Personalets køn og etnicitet En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at andelen af mandlige medarbejdere og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk indvirker på kvaliteten i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Dagplejen Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale Mandlige medarbejdere 1 Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk 0 Mandlige medarbejdere: En mandlig dagplejepædagog og indtil maj måned mandlig dagplejer Personalets sygefravær Dagplejen Gennemsnitligt antal sygedage Sygefravær i procent Det pædagogiske personale 11,5 4,5 13 medarbejdere har været uheldige at have langtidsfravær (alvorlig sygdom - dødsfald i familien opsigelse brækkede lemmer.) 2 medarbejdere langtidssyge på grund af opsigelse i forbindelse med faldende børnetal til Dagplejen. Ellers har langtidsfraværet ingen sammenhæng med arbejdsmiljøet Brug af kompetenceudvikling Dagplejens brug af kompetenceudvikling indenfor temaerne: Antal timer i alt Inklusion 56 0,58 Børns motoriske udvikling 0 0 Børns sproglige udvikling 755 7,86 Antal timer pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder 15

16 Arbejdsmiljø (psykisk,sikkerhed,beredskab,med udd.) Forældresamarbejde Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Anden faglig opkvalificering (værkstedseller aktivitetsrettet) Vejledning, konsulentbistand i forbindelse med indsatsen omkring obs teams Kompetenceudvikling/selvledelse 0 0 Inklusion: 2 medarbejdere har deltaget i 5 dages kursus vedr. kompetenceudviklingsforløbet samarbejde om børns udvikling på tværs af livsarenaer Børns sproglige udvikling: 5 medarbejdere har deltaget i kursusforløb i forbindelse med implementeringen af Sprogpakken. Alle medarbejdere har deltaget i kursusaften med sprogkonsulent Ulla Flye Andersen - fokus på den tidlige sprogtilegnelse hos børn. Alle medarbejdere har deltaget i kursusaften i babytegn med pædagog/psykoanalytiker/coach Rikke Winckler. Arbejdsmiljø: 1 medarbejder har været 5 dage på arbejdsmiljøuddannelse. 3 medarbejdere har deltaget i temadag - Øje for nærvær 2 medarbejdere har deltaget i temadag forandring og robusthed Kompetenceudvikling: 8 medarbejdere har i perioden september 2010 juli 2011 gennemført kompetenceudvikling ved Bente Holm: selvledelse systemisk refleksion individuel coaching 16

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere