Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen"

Transkript

1 Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn Evaluering af politiske mål og fokusområder Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats Status på Tidlig sprogindsats på 0-6 års området...4 Implementering af Sprogpakken... 5 Evaluering... 5 Evalueringsformen Evaluering af lokale mål og indsatser Kvalitetstemaer Evaluering af den pædagogiske læreplan:...6 Arbejdsgang ved udfyldelse af læreplan... 6 Aktivitetsplan... 7 Efteruddannelse... 7 Rytmik... 7 Børn med særlige behov... 7 Inklusion... 8 Børn der tæller for to... 8 De metodiske tilgange... 8 Børnemiljøvurderingen... 9 Læringshistorier som dokumentationsmetode... 9 Evaluering Evalueringsformen Sprogindsats...11 Babytegn Sprogkasser Tale-hørekonsulenter Organisering af børns overgange...12 Børn med særlige behov Institutionsbesøg Fremadrettet Evaluering Evalueringsformen Personaleforhold Personaleomsætning Personalets uddannelsesniveau Personalets køn og etnicitet Personalets sygefravær Brug af kompetenceudvikling

3 1. Præsentation Dagplejen er et dagtilbud til børn i alderen 0 2 år, hvor børnene bliver passet i et hjemligt miljø med kun én voksen. Dagplejen er opdelt i 3 områder centreret omkring gæste-legestuehuse i henholdsvis Faxe, Haslev og Dalby (p.t. mangler legestuelokaler i Haslev). Dagplejens administration er samlet i en administrationsbygning i Rønnede. Den enkelte dagplejepædagog har kontor i gæste-legestuehuset for sit område, for at være tæt på den enkelte dagplejers hverdag med børnene. Der afvikles morgentelefon/sygemelding via administrationsbygning. Der er ansat 94 dagplejere (juni 2012), 1 leder, 1 souschef, 4 pædagoger, 1 administrativ HK og 1 medarbejder til at varetage morgentelefonen (ansat i flexjob). Hver dagplejer har 4 børn indskrevet og har åbent i 48 timer om ugen. Det særlige ved dagplejen er, at barnet er i et hjemligt miljø med kun én voksen og tre jævnaldrene børn. De daglige rammer er overskuelige i den lille gruppe og forskellen mellem hjem og dagpleje er ikke stor. Dagplejens værdier er kendetegnet ved, at der er tid til det enkelte barn og plads til forskelligheder. Børnene gives plads til leg og fordybelse og der er den fornødne tid og ro, så barnet kan eksperimentere og øve sig i nye færdigheder samt lære at trives i en gruppe. I samværet med børnene lægger vi vægt på, at de bliver mødt med anerkendelse, og at dagplejer er personlig og tydelig for dem at aflæse. Tilsyn Pædagogen fører tilsyn med børn og dagplejere, ligesom der samarbejdes tæt med forældrene. Pædagogen har det overordnede ansvar for det enkelte barns trivsel og udvikling. I tilsynet tages afsæt i de seks læreplanstemaer, - jf. pkt. 4, Pædagogisk Læreplan, og den aktuelle udvikling og trivsel hos børnene. Hertil benyttes et dokumentationsskema, som synliggør dagplejers tanker og refleksioner over praksis. Dokumentationsskemaet opfordrer ligeledes til drøftelser om bl.a. kost, hygiejne, særlige fokuspunkter, og samarbejde med kollegaer, forældre og formidling. Afslutningsvis aftales, hvilke tiltag der skal arbejdes med frem til næste tilsyn. Dato for nyt tilsyn noteres, og pædagog og dagplejer underskriver begge skemaet. Dagplejere får anmeldte og uanmeldte tilsyn og har altid mulighed for at tilkalde pædagogen, hvis et tilsyn ønskes før det aftalte dato. 3

4 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder 1. Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats Alle dagplejere får introduktion i materialet. Dagplejer vil have pjecen hængende fremme, så forældre kan se den. Dagplejepædagoger og gæstehusets koordinatorer deltager i temadag om Børn i familier med alkoholproblemer. Pædagogen vil løbende sætte emnet på dagsordenen både i dagplejehjemmet og i legestuen. Det vil typisk foregå, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover. 2. Status på Tidlig sprogindsats på 0-6 års området i henhold til Planstrategi 2011 Faxe Kommune har besluttet, at den nyeste forskning i tilegnelsen af sprog, skal implementeres i alle kommunens institutioner, - således også i dagplejen. Kernen i Sprogpakken er: Understøttende Sprogstrategier - Dialogisk Læsning - Tematisk Sprogarbejde Understøttende sprogstrategier Dialogisk læsning Tematisk sprogarbejde Forskningen viser, at samtaler i hverdagen og dialogisk læsning er afgørende for det mundtlige talesprog. I det strukturerede tematiske sprogarbejde gives barnet mulighed for, at stifte bekendtskab med bogstaver og ord og til hvilket formål disse skal bruges. Det er dog ikke hensigten, at barnet lærer at læse og skrive i dagtilbuddet. Da barnet både skal lære, at afkode lyd, betydning, toneleje og den kommunikative intention, har det brug for mange sproglige input for at tilegne sig et veludviklet sprog. Sprogpakken er lagt an på, at efteruddanne pædagoger til at målrette sprogarbejdet i den pædagogiske praksis yderligere, og formå at identificere de børn der har behov for særlige sproglige udfordringer med afsæt i den nyeste forskning. 4

5 Dagplejens pædagogiske personale bliver efteruddannet i foråret Souschefen er desuden også tovholder på det ene af Sprognetværksgrupperne. Implementering af Sprogpakken Dagplejerne præsenteres for hele Sprogpakken. Der vil indledningsvis blive arbejdet med sprogstrategierne. Andre dagplejere er yderligere gået i gang med at integrere dialogisk læsning i deres daglige praksis, da Sprognetværksgruppen skal have en tilbagemelding allerede i oktober måned desangående. Dagplejerne planlægger i legestuen, hvorledes der helt konkret bliver arbejdet med sprogstrategierne under ledelse af pædagogen. Præsentation af og arbejdet med Sprogpakken kommer til at foregå, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover. Evaluering Evaluering af den forebyggende alkoholindsats og den tidlige sprogindsats vil ske ved et personalemøde med det pædagogiske personale samt i dagplejens MED udvalg og Forældrebestyrelse. Evalueringsformen Formål - der tages afsæt i et formål Mål - herefter noteres et mål Tiltag - hvilke tiltag er der brug for Tegn - hvilke ændringer ses i praksis Hvad virker - hvad skal vi have mere af Vi har beklageligvis ikke nået at evaluere alle vore tiltag, hvilket primært tilskrives den voldsomme reducering af ansatte dagplejere, - vi har afskediget 89 dagplejere og 4 pædagoger indenfor de seneste 2 år, - samt den omfattende omorganisering af dagplejen, jf. punkt 3, Evaluering af lokale mål og indsatser. 3. Evaluering af lokale mål og indsatser Dagplejen får den 25. januar 2012 vedtaget en ny organisering. En organisering der betyder, at alle børn tilknyttes et gæste-legestuehus. En sammenlægning og omorganisering er nødvendig, hvorfor der indledes en dialogisk proces i form af fyraftensmøder med de berørte dagplejere og tillidsrepræsentanten. Processen munder ud i en aftale om, hvilke dagplejere der skal tilknyttes gæste-legestuehuset i henholdsvis Faxe og Dalby. Der bliver arrangeret åbent hus arrangementer, - også for de berørte forældre. De lokale følelser fylder rigtig meget, uden dog at forstyrre det daglige arbejde med børnene væsentligt. Lejemålet i Humlevænget i Haslev bliver opsagt grundet bygningens dårlige indeklima. Dagplejere fra dette område har derfor været uden legestue lokaliteter siden 1. juni

6 De manglende faciliteter gør, at de er nødsaget til at mødes under private former for at koordinere de mest nødvendige aftaler. Det faglige fokus fastholdes på trods af ovenstående. Vi afholder bl.a. vore planlagte kursusaftner i Babytegn for samtlige dagplejere og vi er opmærksomme på, at skabe tid og rum til samtaler med pædagoger og dagplejere. Der bliver givet accept til, at forandringer kan være meget udfordrende og der motiveres til at skue fremad og atter finde arbejdsglæden frem. 4. Kvalitetstemaer 4.1 Børn og unges trivsel og udvikling Evaluering af den pædagogiske læreplan: Dagplejen modtager 0-2 årige børn og har enslydende læreplan. Denne arbejdes der med i alle dagplejehjem. Læreplanen beskriver børnenes mål indenfor de 6 læreplanstemaer Sprog Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Arbejdsgang ved udfyldelse af læreplan Et mål angives og en aktivitet beskrives. Tanker omkring læring og læringsmål noteres. Herefter reflekteres over den aktuelle læring børn og dagplejer har fået, samt hvorledes udsatte børn bliver støttet. Afslutningsvis bliver en praksisændring drøftet og noteret. Meget ofte sættes der fokus på ét læreplanstema ad gangen, - over en periode. Når et læreplanstema er valgt, læses gerne en artikel og ideer til aktiviteter fremføres og drøftes i legestuegruppen under ledelse af pædagogen. I forlængelse heraf laves en læreplan, som der arbejdes med. Læreplan inkl. skema vedhæftes. Skemaet er i øvrigt dagplejens dokumentation for at der arbejdes med læreplanen. Læreplan 6

7 Aktivitetsplan Yderligere laver legestuegrupperne en aktivitetsplan, som imødekommer børnenes udvikling. Aktivitetsplanen vil altid synliggøre det fokusområde legestuegruppen aktuelt arbejder med. Ovenstående foregår, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover Dagplejer laver herudover jævnligt en læreplan med afsæt i egne indskrevne børn. Der gives altid en målrettet tilbagemelding på en læreplan af pædagogen. Efteruddannelse Dagplejepædagogerne deltager 2010/2011 i et kompetenceudviklingsforløb i selvledelse, systemisk refleksion og individuel coaching. Forløbet målrettes dagplejens pædagogiske personale hvilket resulterer i, at planlægning og videregivelse af faglig viden til den enkelte dagplejer og legestuegrupperne bliver mere systematiseret. Dagplejestrukturen gør, at det tager lidt længere tid at implementere nye tiltag og følge op på disse. Målet er dog stadig, at der sættes tid af til dialog og vejledning til samtlige dagplejere. På grund af kompetenceudviklingsforløbet ses en positiv udvikling i formidlingsevne, ligesom det er lykkedes at disponere tiden og prioritere arbejdsopgaverne bedre. Rytmik For at vedligeholde tidligere givne rytmiktimer for dagplejere og børn prioriteres at legestuegrupperne får undervisning/inspirationstimer af musikpædagog. Dagplejerne samarbejder efterfølgende om at implementere rytmikken i deres daglige praksis både hjemme og især i legestuen, hvor det vil fremgå af aktivitetsplanen. Børn med særlige behov Børn med særlige behov understøttes ved at få særlig opmærksomhed og støtte i hverdagen. Denne gives verbalt samt ved helt konkret at anvise og motivere til deltagelse i leg, aktivitet og gøremål. Der vælges primært aktiviteter som også tilgodeser børn med særlige behov. Eksempelvis arbejdes der med sprog, aktiviteten er sanglege. Hensigten er at sprogudvikle og fastholde børnenes opmærksomhed i længere tid. Udvalgte og for børnene kendte sange prioriteres. Sangene genkendes (succes for alle børn) og gentagelsen skaber glæde og motivation (alle får mulighed for at øve sig). Børnene bliver hjulpet i sprogtilegnelsen ved, at ordenes betydning bliver omsat til handling. 7

8 Dagplejen er med sit lille miljø velegnet til at tilgodese børn med særlige behov. Således er de overskuelige rammer befordrende for præmature børn samt børn med mindre fysiske og psykiske udfordringer og familier som er (lidt) socialt belastet. Inklusion Vi lykkes med at inkludere børn, da vi vægter samarbejdet med forældre og andre faggrupper meget højt, og fordi pædagogen følger arbejdet med børnene meget tæt og kontinuerligt giver dagplejer en målrettet vejledning. Når børn med særlige behov skal anvises en plads i dagplejen tilstræbes det, at familien tilbydes en særlig egnet dagplejer med de relevante kompetencer. Pædagogen deltager desuden i Distrikts Team for sit område. Her er der mulighed for at drøfte det enkelte barn med forældrenes samtykke. Alternativt kan barnet drøftes anonymt. Børn der tæller for to Børn med særlige behov kan i en periode med fordel tælle for 2, hvilket vil generere ressourcer til barnet. Således vil dagplejer have mulighed for, at give barnet en både faglig forsvarlig samt omsorgfuld opstart. De metodiske tilgange For at synliggøre og afhjælpe udfordringerne benyttes nedenstående metoder: Kuno Beller - er en systematisk beskrivelse af barnets udvikling inden for områderne legemspleje og beherskelse af kropsfunktioner, omverdensbevidsthed, social- og følelsesmæssig udvikling, leg, sproglig og kognitiv udvikling samt grov- og finmotorik. Tras - er et pædagogisk redskab til at følge barnets sproglige udvikling og få øje på en eventuel forsinket sprogudvikling. Trasmo er et observationsredskab til at identificere barnets ressourcer og vanskeligheder angående dets sanseintegration og motoriske udvikling. Marte Meo er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Der tages kun udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos barnet. 8

9 Alle Med, - et observationsmateriale, som er særligt velegnet til de 0-2 årige, påtænker vi i øvrigt at implementere. Alle Med dækker 6 udviklingsområder: Sprog Socioemotionel udvikling Leg Trivsel Hverdagsaktiviteter Sansning/motorik Materialet er velegnet til tidlig opsporing og indsats i forhold til børn med sproglige vanskeligheder. Børnemiljøvurderingen Børnemiljøvurderingen indgår i læreplanen ved, at der er et kontinuerligt fokus på kost, hygiejne, børnekultur, æstetik og det pædagogiske tilsyn. Pædagogen sætter ovenstående emner på dagsordenen og giver eventuelt et oplæg i dagplejegrupperne. Forløbet munder almindeligvis ud i en læreplan, hvorved det sikres at børnene medinddrages. Vi påtænker fremadrettet, at gøre brug af skema til kortlægning af børnemiljøet i henholdsvis dagplejehjem og legestuer. (Skema, - er udarbejdet af Dansk Center for Undervisning) Børnemiljø i dagplejehjem Børnemiljø i legestue Ovenstående foregår, når dagplejerne er i legestue og altid i middagsstunden, når børnene sover. Læringshistorier som dokumentationsmetode Læringshistorier er netop ved at blive introduceret for dagplejerne. Metoden formår at synliggøre, hvorledes det pædagogiske arbejde helt konkret foregår og hvilken læring børn og voksne tilegner sig. Personlige færdigheder - hjælpsomhed i hverdagen Barn: Dina 2,6 år Læringsmål: At børnene lærer af hinanden (situationen opstår pludselig). Og Dina s personlige færdigheder bliver øvet. Historien: Børnene skal ud at lege. Sko og strømper skal på. Dina siger til et af børnene jeg hjælper dig, du er for lille (Dina er kun 4 måneder ældre)! Den yngre nyder hjælpen og et andet barn iagttager optrinet, - og vil nu også have hjælp af den lille rare omsorgshjælper. Det bliver så også klaret og Dina rejser sig, - ser op på dagplejer og udbryder veltilfreds, er jeg ikke dygtig. Hvad skete der her? Hvilken læring fandt sted? Hvad gjorde læring mulig? Fodtøj og strømper skal på og der bliver øvet i at se forskel på højre og venstre sko. Det lykkedes, fordi der afsættes god tid til, at Dina kan få succes med udfordringen. Hvad kunne det næste være? At alle børnene selv prøver at tage sko og strømper på uagtet tilstedeværelsen af små hjælpere. 9

10 Sociale kompetencer der tages initiativ Barn: Ea 2,3 år Læringsmål: Børnene øver sig i at vente på tur. Ea tager en rask beslutning og viser hvilke sociale kompetencer, hun mestrer. Historien: Børnene sidder på gulvet med et fiskespil. Fiskene er placeret indenfor et mindre areal (en ramme). Børnene forsøger, at få en fisk på krogen, men det lykkedes ikke, da magneterne i fiskestængerne hele tiden finder hinanden! Spillet udvikler sig absolut ikke. Ea fjerner nu resolut rammen og hiver alles sammenfiltrede fiskestænger fra hinanden, og sætter en fisk på sin egen fiskestang. Hun ser op på dagplejer og udbryder, sikke noget, og peger på ét af de andre børn og opfordrer ham til at begynde. Hvad skete der her? Hvilken læring fandt sted? Hvad gjorde læring mulig? Ea lærer at tage initiativ, og demonstrerer det gavnlige i at vente på hinanden. Dagplejer giver plads til, at Ea forfølger sit initiativ. Hvad kunne det næste være? At børnene opfordres til, at tale om de nyhøstede erfaringer næste gang fiskespillet tages frem. (Den sproglig kompetence tilgodeses derved også) Sproglige kompetencer finmotorikken og samarbejdet finpudses Børn: Peter og Kristian 2,6 år Læringsmål: Børnene lærer farverne at kende og der sættes ord på. Drengene udvikler deres samarbejde og finmotorik. Historien: Dagplejer bærer en farverig halskæde med store perler. Drengene tager på skift fat i en perle og spørger, hva farve er det? Det udvikler sig til en lille hyggelig og koncentreret stund med snak om farver. Lidt senere leger drengene med klodser. De samler på skift en klods op, og fortæller nu hinanden, hvilken farve denne har. Undervejs korrigerer de hinanden, og finder i fællesskab frem til den rigtige farve. Derefter henvender de sig til dagplejer og siger, den er blå, den er grøn, osv.. Hvad skete der her? Hvilken læring fandt sted? Hvad gjorde læring mulig? Drengene lærer at skelne farverne fra hinanden og disse benævnes. De får styrket finmotorikken, ved at tage én perle ad gangen. Og de viser, at de evner at samarbejde. På skift tager de en perle/klods, og giver hinanden plads til at spørge og kommentere. Dagplejer giver drengene tid til at afprøve deres nye viden. Hvad kunne det næste være? At drengene præsenteres for endnu flere farver. De kunne f.eks. tegne, male, spille billedlotteri og huskespil, hvori farver indgår. 10

11 Evaluering Læreplanen evalueres i dagplejens MED udvalg og ved et personalemøde med det pædagogiske personale. Forældrebestyrelsen inddrages ligeledes i udarbejdelse, godkendelse og evaluering af læreplanen. Evalueringsformen Formål - der tages afsæt i et formål Mål - herefter noteres et mål Tiltag - hvilke tiltag er der brug for Tegn - hvilke ændringer ses i praksis Hvad virker - hvad skal vi have mere af Sprogindsats Sprogpakken er ved at blive implementeret jf. punkt 2, Status på Tidlig Sprogindsats. Vi arbejder efter målene i dagplejens læreplan for barnets sproglige udvikling, - at barnet udvikler sig sprogligt, og styrkes til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder samt gives støtte til at udvikle sin nysgerrighed for billeder og tegn. Babytegn Dagplejerne arbejder derudover med at implementere Babytegn. Målet er, at barnet bliver i stand til, at udtrykke dets ønsker og behov uanset alder. Babytegn er et værktøj til samtale og derfor brugbart til at understøtte sprogudviklingen. Vi forventer, at en mestring af babytegn gør, at barnet er mere trygt, når det er i uvante omgivelser, - eksempelvis i gæstepleje. Alle dagplejere modtager kursus i babytegn i foråret Der er prioriteret 20 babytegn som løbende introduceres for børnene. Dagplejer informerer forældre om de Babytegn barnet aktuelt benytter. I december, 2012 gennemføres en mini-undersøgelse af implementeringen samt effekten af denne. Undersøgelsen vil tage afsæt i et fokusskema med enkle spørgsmål til dagplejerne. Pædagogerne sætter jævnligt Babytegn på dagordenen, hvilket sker når dagplejerne er i legestue samt ved tilsyn ude hos den enkelte dagplejer. 11

12 Sprogkasser Vi har sprogkasser som går på skift mellem dagplejerne. Sprogkasserne er blevet samlet og introduceret for år tilbage af tale-hørekonsulenterne. Sprogkassen, som er et givtigt supplement til arbejdet med sproget, indeholder materialer og forslag til aktiviteter som introducerer nye ord og begreber for børnene. Dagplejerne oplever, at sprogkassen er let tilgængelig og giver inspiration til samtale og leg. Tale-hørekonsulenter Tale-hørekonsulenterne udvikler i 2011 en mere konsultativ praksis, da de ønsker at være mere tilgængelige. Hver af dagplejens 4 områder har følgelig fået tilknyttet en tale- hørekonsulent. Konsulenterne besøger hver dagplejegruppe flere gange årligt i gæstelegestuehuset. Forældrekonsultation planlægges i samarbejde med dagplejen og foregår ligeledes i gæste-legestuehuset. Både dagplejen og forældre profiterer af den faglige tilgængelighed denne nye praksis indebærer. Status for 50 % af dagplejerne i Haslev Der er i 2014 budgetteret med yderligere et gæste-legestuehus i Haslev. I skrivende stund har 50 % af dagplejerne i Haslev intet lokale at samles i, hvilket gør at børn, forældre og dagplejere ikke kan modtage ovenstående tilbud fra talehørekonsulenterne Organisering af børns overgange Det er aftalt, at dagplejer, så vidt det overhovedet er muligt, prioriterer at besøge børnehaven sammen med barnet. Dette for dels at signalere accept til det kommende skift overfor barnet og dels for at kunne samtale med barnet om de nye indtryk det får ved et sådan besøg. I nogle af vore områder er afstanden til børnehaven beklageligvis for stor til, at et besøg sammen med dagplejer kan lade sig gøre. Al overgang til børnehave sker i samarbejde med forældrene, som ligeledes prioriterer at besøge børnehaven sammen med barnet. Hvis dagplejen skønner, at der er oplysninger om barnet, der er relevante at videregive til børnehaven, kontaktes forældrene for at aftale, på hvilken måde dette gøres. Som udgangspunkt orienterer forældre selv børnehaven. Det kan også aftales, at dagplejen deltager i et overleveringsmøde med børnehaven sammen med forældrene. 12

13 Børn med særlige behov Ved børn med særlige behov arrangerer pædagogen altid brobygningsmøde i samarbejde med relevante faggrupper og forældre. Institutionsbesøg Yderligere inviterer Faxe og Dalby børnehaver hvert år i maj måned, dagplejen på besøg til et stort fælles arrangement. Børnehaverne aftaler indbyrdes hvilken ugedag, de ønsker at invitere. Både dagplejen og børnehaverne oplever, at arrangementerne er en stor succes. I Haslev inviterer nogle af børnehaverne dagplejer på besøg, en tid efter børnenes opstart. Det er ligeledes med stor succes. Fremadrettet Vi påtænker, at videreudvikle og formalisere brobygningen yderligere under hensyntagen til divergensen i dagplejers geografiske placering og dennes afstand til områdes institutioner. Evaluering Brobygningen evalueres i samarbejde med de involverede daginstitutioner og ved et personalemøde med det pædagogiske personale og dagplejens MED udvalg. Evalueringsformen Formål - der tages afsæt i et formål Mål - herefter noteres et mål Tiltag - hvilke tiltag er der brug for Tegn - hvilke ændringer ses i praksis Hvad virker - hvad skal vi have mere af 13

14 4.2 Personaleforhold Personaleomsætning Personaleomsætningen har en betydning for det pædagogiske arbejde, idet stabile voksne har en betydning for relationsdannelsen mellem børn og voksne jo yngre børnene er desto mere betydningsfuldt kan personaleudskiftning være for børnenes trivselsmuligheder. En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at en stabil bemanding kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Dagplejen Antal omsat Antal omsatte % af det samlede pædagogiske personale Fuldtidsstillinger 30 31,25 Det faldende børnetal til Dagplejen er årsag til at 30 medarbejdere der er stoppet Personalets uddannelsesniveau En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at mange uddannede pædagoger kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Dagplejens pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med en pædagoguddannelse Personale med en kortere pædagogisk uddannelse (PAU) Personale uden en pædagogisk uddannelse Personale med en relevant diplomuddannelse Personale der er i gang med en relevant diplomuddannelse Personale der har en uddannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der er i gang med en Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale 8 8,3 3 3, ,

15 udannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der har en anden faglig uddannelse end pædagogisk jf. overenskomst med BUPL Personalets køn og etnicitet En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at andelen af mandlige medarbejdere og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk indvirker på kvaliteten i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Dagplejen Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale Mandlige medarbejdere 1 Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk 0 Mandlige medarbejdere: En mandlig dagplejepædagog og indtil maj måned mandlig dagplejer Personalets sygefravær Dagplejen Gennemsnitligt antal sygedage Sygefravær i procent Det pædagogiske personale 11,5 4,5 13 medarbejdere har været uheldige at have langtidsfravær (alvorlig sygdom - dødsfald i familien opsigelse brækkede lemmer.) 2 medarbejdere langtidssyge på grund af opsigelse i forbindelse med faldende børnetal til Dagplejen. Ellers har langtidsfraværet ingen sammenhæng med arbejdsmiljøet Brug af kompetenceudvikling Dagplejens brug af kompetenceudvikling indenfor temaerne: Antal timer i alt Inklusion 56 0,58 Børns motoriske udvikling 0 0 Børns sproglige udvikling 755 7,86 Antal timer pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder 15

16 Arbejdsmiljø (psykisk,sikkerhed,beredskab,med udd.) Forældresamarbejde Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Anden faglig opkvalificering (værkstedseller aktivitetsrettet) Vejledning, konsulentbistand i forbindelse med indsatsen omkring obs teams Kompetenceudvikling/selvledelse 0 0 Inklusion: 2 medarbejdere har deltaget i 5 dages kursus vedr. kompetenceudviklingsforløbet samarbejde om børns udvikling på tværs af livsarenaer Børns sproglige udvikling: 5 medarbejdere har deltaget i kursusforløb i forbindelse med implementeringen af Sprogpakken. Alle medarbejdere har deltaget i kursusaften med sprogkonsulent Ulla Flye Andersen - fokus på den tidlige sprogtilegnelse hos børn. Alle medarbejdere har deltaget i kursusaften i babytegn med pædagog/psykoanalytiker/coach Rikke Winckler. Arbejdsmiljø: 1 medarbejder har været 5 dage på arbejdsmiljøuddannelse. 3 medarbejdere har deltaget i temadag - Øje for nærvær 2 medarbejdere har deltaget i temadag forandring og robusthed Kompetenceudvikling: 8 medarbejdere har i perioden september 2010 juli 2011 gennemført kompetenceudvikling ved Bente Holm: selvledelse systemisk refleksion individuel coaching 16

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Klubben Dalby 1 1. Præsentation Dalby Fritids, Junior og Ungdomsklub i daglig tale Klubben Dalby har til huse i den gamle brugs Karisevej 64 Dalby 4690 Haslev

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune.

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune. 3-Stammen 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets opgave

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere