Projekt Sundhedsfremme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Sundhedsfremme"

Transkript

1 Rapport på spørgeskemaundersøgelse Tr i v s e l o g s u n d h e d s f r e m m e 2005 Udarbejdet af Majbritt Veise Blohm Odder Kommunes Ældreservice

2 FORORD 2 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 BEGREBSAFKLARING 4 METODE 5 TVÆRSNITUNDERSØGELSE 5 RESPONDENTER 5 MATERIALETS TILBLIVELSE 6 RESULTATER 7 PROCESSEN 7 RESULTATER 9 GENERELLE FORHOLD SPØRGSMÅL TRIVSEL SPØRGSMÅL LIVSSTIL SPØRGSMÅL ØNSKER OM SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD SPØRGSMÅL AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL KONKLUSION 16 SUPPLEMENT TIL KONKLUSION 18 HVAD MANGLER VI I STYREGRUPPEN 21 METODEKRITIK 22 HANDLEPLAN 23 LITTERATURLISTE. 26 1

3 Forord I August 2004 nedsatte Ældrechef Kirstine Markvorsen en styregruppe, der skulle tage ansvaret for at få præsenteret, integreret og implementeret sundhedsfremme i arbejdsmiljøarbejdet i Odder Kommunes Ældreservice. Styregruppens medlemmer er følgende: Jane Hoffman (ergoterapeut og Arbejdsmiljøleder) Gunilla Jensen (hjemmehjælper og SR) Bodil Jeppesen (sygeplejerske og FTR) Lars Madsen (fysioterapeut og daglig koordinator i Aktivitetshuset) Viki Madsen (social- og sundhedshjælper og FTR) Kirstine Markvorsen (sygeplejerske og Ældrechef) Ulla Reintoft (sygeplejerske og leder af Sundhedscentret) Majbritt Veise Blohm (fysioterapeut, MR. og projektleder) Udfaldene af styregruppens arbejde har indtil videre været: beslutning af Ældreservices definition af sundhedsfremme, udarbejdelse af projektbeskrivelse, udarbejdelse af sundhedspolitik, samarbejde med BST, udarbejdelse af spørgeskema og gennemførelse af denne, udarbejdelse af handleplan for det sundhedsfremmende arbejde i Ældreservice. Fremtidige arbejdsopgaver for styregruppen vil være at sikre implementering af sundhedspolitik og handleplan for det sundhedsfremmende arbejde og evaluering af sundhedstilstanden blandt medarbejderne i efteråret Samarbejdet i styregruppen har været konstruktivt takket være en bred tværfaglighed, meget engagerede medarbejdere og en stor opbakning fra ledergruppen. 2

4 Indledning Odder Kommunes Ældreservice ønsker at være en god arbejdsplads, og man har derfor et mål i kontrakten år med Odder Byråd om at arbejde intensivt med arbejdsmiljø og sundhedsfremme. For at kunne skabe sundhed på en arbejdsplads skal man ifølge Jensen og Johnsen (2000) have en viden om, hvordan medarbejderne ser på sundhed. Dette er argumentet for, at der primo 2005 blev iværksat en spørgeskemaundersøgelse (se bilag 1) blandt alle medarbejdere i Ældreservice. Svarene på spørgeskemaundersøgelsen vil blive brugt som udgangspunkt til at iværksætte tiltag af både forebyggende og sundhedsfremmende karakter. n kan siges at skulle danne fundament for Projekt Sundhedsfremme (se bilag nr. 2), hvor intentionen er at finde ud af: Hvordan arbejdspladsen kan medvirke til at skabe et menneskeligt stimulerende arbejdsmiljø. Hvordan der i arbejdssammenhænge kan skabes fokus på sundhed og trivsel. Hvad der skaber sundhed hos de ansatte. Yderligere er ønsket: At implementere sundhedspolitikken godkendt af MED den 14/ At erhverve sig en arbejdsmiljøcertificering, hvor der skal leves op til foreskrevne krav om a) det materielle arbejdsmiljø, b) egenindsatsen på arbejdsmiljøområdet, c) det rummelige arbejdsmarked og d) sundhedsfremme. At skabe den anerkendende organisation og en sundhedsfremmende kultur i Ældreservice. Denne rapport indeholder foruden resultaterne af spørgeskemaundersøgelse et udførligt metodeafsnit med fokus på begreberne gennemskuelighed og gennemsigtighed, således undersøgelsen kan gentages (Kvale 2003) og bruges som et evalueringsredskab på Projekt Sundhedsfremme. Baggrund se bilag 2 Formål Formålet med Projekt Sundhedsfremme er at øge opmærksomheden omkring sundhed blandt alle medarbejdere og ledere således, at der skabes en kultur, hvor sundhedsfremme er en del af arbejdsmiljøpolitikken, og hvor man som arbejdsgiver og arbejdstager har en fælles problemforståelse og ser dette som et fælles ansvar. Yderligere er formålet at øge arbejdsglæde, trivsel og at fastholde medarbejderne (se i øvrigt bilag 2). Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få en viden om, dels hvordan medarbejderne ser på sundhed, og dels hvordan de ser deres egen sundhedstilstand, således at der kan udarbejdes en handleplan, hvori man vil forsøge at opfylde formålene og intentionerne fra Projekt Sundhedsfremme. 3

5 Begrebsafklaring Sundhed: skal i denne undersøgelse forstås som noget, der er forankret i menneskets følelse og livssituation, og som noget der handler om at styrke livsmodet, handleevnen og fornemmelsen af overskud i hverdagen. Yderligere er sundhed en besiddelse af sammenhæng, hvor omgivelsernes krav svarer til de ressourcer, man besidder (Antonovsky 2004), og sundhed skabes inden for de rammer, vi til dagligt færdes i (Johnsen og Jensen 2000). Sundhedsfremme: at skabe et menneskeligt stimulerende arbejdsmiljø (WHO glossary 1998) (se bilag 2). Forebyggelse: er en foranstaltning eller proces, hvorved et uønsket fænomen forhindres, hæmmes eller reduceres (Kamper-Jørgensen og Alminds 2003). Udviklingspotentiale: er et område, der kræver ekstra opmærksomhed eller konkret ændring med udgangspunkt i besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen. 4

6 Metode Spørgeskemaet blev udarbejdet i samarbejde med BST Jylland, hvor tre af deres medarbejdere var involveret: Gert Fuursted (ergoterapeut), Gitte Strand ( fysioterapeut) og deres Organisationspsykolog. Samarbejdet foregik ved tre fælles møder mellem BST-medarbejderne og Projekt Sundhedsfremme styregruppen, hvorefter BST udarbejdede det endelige spørgeskema. Spørgeskemaet (bilag 1) indeholder i alt 38 spørgsmål. Det er inddelt i tre hovedkategorier: Generelle forhold, trivsel og livsstil, hvor hovedkategorien trivsel har fire underkategorier: arbejde, kollegaer, ledelse og udviklingsmuligheder. Skemaet er udarbejdet ud fra BST s erfaring og viden, ud fra projektbeskrivelsen og ud fra en teoretisk referenceramme bestående af: 1. Torben K Jensens & Tommy J Johnsens (2000): Sundhedsfremme i teori og praksis 2. Finn Kamper- Jørgensen & Gert Almind (2004): Forebyggende Sundhedsarbejde. 3. Aron Antonovsky (2004): Helbredets mysterium. I følge Jensen og Johnsen (2000) skal sundhedsfremmende arbejde vende opmærksomheden væk fra sygdom og over mod sundhed. Man skal fokusere på, hvad der holder folk raske, i stedet for, hvad der gør dem syge. Man skal fokusere på ressourcer og handlemuligheder i stedet for risici. Man skal sigte efter at mobilisere det overskud, der gør folk robuste overfor dagligdagens og livets stressorer. Jensen og Johnsens tanker om sundhedsfremme er den primære inspiration til såvel spørgeskemaundersøgelsen som sundhedsfremmearbejdet som en helhed i Odder Kommunes Ældreservice. Kamper-Jørgensen og Alminds Forebyggende Sundhedsarbejde (2004) er en bog, hvor mange forfattere har bidraget med deres specialistviden indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Bogen indeholder en gennemgang af tre danske sundhedsprogrammer, en række love på sundhedsområdet og en gennemgang af den politiske udvikling i det forebyggende arbejde i Danmark. Indholdet af denne bog er brugt til at sikre at såvel Projekt Sundhedsfremme som spørgeskemaundersøgelsen har en relevans og følger den samfundsmæssige udvikling og de samfundsmæssige tendenser. Anonovsky (2004) har vi inddraget, da hans teorier og perspektiver underbygger måden, vi har valgt at anskue sundhedsfremme på i Odder Kommunes Ældreservice. Han skriver, at sundhed skabes ved at øge følelsen af sammenhæng dvs. følelsen af begribelighed og håndterbarhed og meningsfuldhed eller ved at styrke folks livsmod, livsglæde, handleevne og fornemmelse af overskud i hverdagen. Tværsnitundersøgelse Denne spørgeskemaundersøgelse er udarbejdet som en tværsnitundersøgelse, hvor man får et øjebliksbillede af den aktuelle sundhedstilstand blandt medarbejderne i Ældreservice. En tværsnitundersøgelse er af mere beskrivende end analyserende karakter, og kan i dette tilfælde bruges til at belyse, hvilke faktorer, der skal prioriteres for at skabe en sundhedsfremmende kultur i Ældreservice. (jf. Andersen et al 1999; Olsen et al 1998). Yderligere er metoden velegnet, da det er en hurtig og billig metode til at få svar, der kan generaliseres blandt medarbejderne i Ældreservice, således at handleplanen for Projekt Sundhedsfremme bliver relevant for lige netop denne medarbejdergruppe. Respondenter Spørgeskemaerne er udleveret til samtlige ansatte i Odder Kommunes Ældreservice. Det drejer sig om 335 medarbejdere bestående af fastansatte, faste vikarer og studerende. Ad hoc-vikarerne 5

7 har ikke fået spørgeskemaet. Medarbejdergruppen består af tekniske service-medarbejdere, HKassistenter, hjemmehjælpere, sosu-hjælpere, sygehjælpere, sygeplejersker, ledere, sosuassistenter, plejehjemsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der er svaret på i alt 249 spørgeskemaer, hvilket udgør en svarprocent på 74, 3. Denne svarprocent opfattes som høj, og vi har derfor anvendt disse i det følgende, idet vi opfatter svarene som repræsentative for hele medarbejdergruppen i Ældreservice. Svarene er fordelt således: Arbejdsplads Spørgeskemaer udleveret Spørgeskemaer retur Svarprocent Hjemmeplejen , 5 % Sundhedscenter (genoptræningsafd., kortidsafd., plejeboliger, distriktsterapien) ,4 % Hou/Gylling ,4 % Stenslundcenteret % Administrationen (daghjem, teknisk/service, aktivitetshus, vikarkorps, adm.) ,7 % Ålykkecenter ,7 % Figur 1, svarfordeling. Svarprocenten på Stenslundcenteret er som anført ovenfor på 58 %, hvilket betyder, at denne undersøgelse næppe kan bruges til at sige noget generelt om arbejdsmiljø og sundhedsfremmende forhold på denne institution. Den kan være retningsgivende, så hvis man ønsker et klarere billede af forholdene på Stenslundcenteret må undersøgelsen gentages her. Materialets tilblivelse Undersøgelsen blev foretaget marts Udlevering af spørgeskemaer og svarkurverter blev foretaget på følgende måde: Projektlederen aftalte med den respektive leder på den enkelte arbejdsplads et tidspunkt, hvor lederen samlede sine medarbejdere. På denne samling blev spørgeskemaet gennemgået stringent, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Yderligere blev der her fastslået, at medarbejderne er sikret fuld anonymitet under undersøgelsen. Det var en omfattende og tidskrævende udleveringsform, men det blev prioriteret for at skabe/starte en dialog om sundhedsfremme i arbejdsmiljøarbejdet i Ældreservice og for at optimere muligheden for en høj svarprocent. Hvis der er skabt forståelse og gennemskuelighed af spørgsmålene, er det BST s erfaring, at medarbejderne føler større ansvar for at udfylde og aflevere skemaerne. Denne erfaring valgte vi således at arbejde ud fra. 6

8 Medarbejderne fik en uge til at besvare spørgsmålene, hvorefter de afleverede spørgeskemaerne i en lukket kuvert til en lokal udvalgt person hyppigst lederen, der havde fået ansvaret for at samle alle spørgeskemaerne ind og sende dem videre til projektlederen. På Stenslundcenteret valgte man, at medarbejderne selv skulle sørge for at spørgeskemaerne kom i intern post til projektlederen. Argumentet for dette var, at man var bekymret for, at medarbejderne ville undlade at besvare spørgeskemaerne, hvis de skulle afleveres til en kollega eller ledelsen. Som anført ovenfor blev svarprocenten på Stenslundcenteret væsentlige lavere end de øvrige centre og man kan formentlig udlede heraf, at metoden ikke havde den ønskede effekt. De 249 returnerede spørgeskemaer blev indtastet af personale fra administrationen, lederen af sundhedscenteret, en af styregruppe deltagerne, en medarbejder fra sundhedscenteret og af projektlederen. For at sikre fuld anonymitet sorterede projektlederen spørgeskemaerne, således at ingen indtastede skemaer fra egen arbejdsplads. Resultater Resultaterne er opdelt svarende til hovedkategorier og underkategorier i spørgeskemaet. Hensigten er at svare på følgende spørgsmål: Hvordan er trivslen og arbejdsglæden generelt blandt medarbejderne? Hvordan opleves det kollegiale forhold til hinanden fagligt og socialt? Hvordan opleves forholdet til ledelsen? Hvordan opleves udviklingsmulighederne? Er der livsstilsproblematikker blandt medarbejderne, som de ønsker hjælp til at ændre? Hvad ønsker medarbejderne af sundhedsfremmende tilbud? De procenter, der angives i resultatafsnittet, er procenter af de ansatte, der har besvaret spørgeskemaerne, dvs. de 249 ud af 335 medarbejdere eksempel: 56 % er over 46 år dvs. 56 % af 249 medarbejdere: i alt 139 medarbejdere. Resultaterne er trukket ud på en frekvenstabel og en frekvensgraf, hvorefter informationer, der giver svar på ovenstående, er skrevet ind i denne rapport nogle er underbygget med grafer. I resultatafsnittet er markante forskelle fremhævet, således at variabler, der fraviger fra det gennemsnitlige billede, er fremhævet. Dette er gjort for at kunne bruge disse som eksempler (negative og positive), når handlingsplanen skal udarbejdes. Processen Formålet med dette afsnit er af hensyn til fremtidigt projektarbejde at beskrive arbejdsprocessen for projekt Sundhedsfremme Grunden til, man i styregruppen mener, at arbejdsprocessen skal beskrives, er at det har været en konstruktiv og lærerig proces for alle. Man har fra ledelsens side prioriteret at frikøbe en tovholder/projektleder 17 timer ugentligt. Styregruppen på i alt otte personer (inklusiv projektleder) er alle udvalgte af Ældrechef Kirstine Markvorsen. Gruppen består af seks medarbejderrepræsentanter, en mellemleder og af Ældrechefen selv. Personerne er udvalgt på baggrund af de faglige og personlige kompetencer, de arbejdsmæssige funktioner og ikke mindst repræsentanter fra Med. udvalget i Ældreservice. 7

9 Projektlederen har haft følgende ansvarsområder: viden- og litteratursøgning. udarbejdning af projektbeskrivelse. metode, kontakt til diverse samarbejdspartnere. udføre spørgeskemaundersøgelse. formidling - skriftlig og mundtlig. rapportering. klæde den resterende styregruppe på fagligt og teoretisk. udarbejde referater fra alle styregruppemøder. Styregruppemedlemmerne har haft følgende opgaver: bidrage med deres faglighed og deres engagement. være repræsentanter for resten af medarbejdergruppen, således arbejdet i styregruppen konstant har været relateret til virkeligheden i Odder Kommunes virkelighed. være kritikere på projektlederens arbejde. Nøgleordene for processen er følgende: fordybelse, kontinuitet, effektivitet, tværfaglighed, konstruktivt samarbejde og den røde tråd. Disse nøgleord ville have været urealistiske, hvis alle i styregruppen skulle passe deres arbejde i Ældreservice, og vi anbefaler hermed, at man i fremtidens projektarbejde i Ældreservice - af mere omfattende karakter - genbruger modellen med at frikøbe projektlederen, således denne kan sikre arbejde af høj kvalitet. 8

10 Resultater Formålet med dette afsnit er, at resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen bliver fremlagt på en klar og gennemskuelig metode. Afsnittet er opbygget således: Resultaterne opdeles svarende til opdelingen i spørgeskemaet, herunder vil der dels i prosa og dels i grafer blive givet et samlet/generelt billede af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Graferne er kun et udsnit af det samlede antal grafer det samlede datamateriale kan ses i bilag 3-5. Resultaterne er samlet i et generelt billede, da den høje svarprocent giver et billede, som vi vurderer er repræsentativt for medarbejdergruppen i Odder Kommunes Ældreservice. Efter resultaterne af hvert afsnit af spørgeskemaet, er der angivet fravigelser fra det generelle billede. Formålet med dette er at give et så nuanceret et billede af sundhedstilstanden blandt medarbejderne som muligt. Dette vil give en øget mulighed for at udarbejde en rammende og effektiv handlingsplan. Generelle forhold spørgsmål 1-9 Her kan der fremhæves, at 56 % er over 46 år og 66 % har været ansat i Ældreservice over 6 år. Størstedelen vurderer deres helbred og deres trivsel på arbejdspladsen som værende godt, vældig godt eller fremragende. Hvordan vurderer du dit helbred? figur 2, frekvensfordeling over vurdering af helbred. Hvordan vurderer du din trivsel på arbejdspladsen? Figur 3, frekvensfordeling over vurdering af trivsel. Fravigelser der er anderledes end det generelle billede: 0 % af HK-assistenterne er over 46 år. Kun 35 % af Teknisk servicemedarbejderne har været ansat i ældreservice mere end 6 år. 9

11 Fravigelser der er dårligere end det generelle billede: Der er 29,6 % af hjemmehjælpergruppen der vurderer deres helbred som værende mindre godt og 25,9 % af samme medarbejdergruppe, der vurderer deres trivsel som værende mindre god. Trivsel spørgsmål Arbejde (spørgsmål 10-19) Over 80 % af de ansatte, der har besvaret spørgeskemaet er meget glade for deres arbejde. De føler, at arbejdet er meningsfuldt, de har et passende ansvar og en passende indflydelse i deres arbejde. Jeg mener, at mit arbejde er meningsfuldt? Figur 4, frekvensfordeling af arbejdets meningsfuldhed. Af udviklingspotentialer kan der nævnes organisering af arbejdet og pausemuligheder: 47,8 % svarer delvist, i ringe grad eller i meget ringe grad på spørgsmålet, om de har en passende arbejdsmængde. 55 % svarer delvist, i ringe grad eller i meget ringe grad på spørgsmålet, om deres arbejde er organiseret på en fornuftig måde. 58 % svarer delvist, i ringe grad eller i meget ringe grad på spørgsmålet om de er tilfredse med deres pausemuligheder. Jeg er tilfreds med mine pausemuligheder? Figur 5, frekvensfordeling af tilfredshed med pausemuligheder. Fravigelser der er bedre end det generelle billede: Henholdsvis 25 % på Ålykkecentret og 35 % i Administrationen svarer delvist eller derunder på spørgsmålet om de har en passende arbejdsmængde. Kun 27,6 % på Ålykkecentret svarer delvist eller derunder på spørgsmålet om deres arbejde er organiseret på en fornuftig måde. 10

12 Kun 18,2 % af terapeutgruppen svarer delvist eller derunder om spørgsmålet om de er tilfredse med deres pausemuligheder. Fravigelser der er dårligere end det generelle billede: 75 % af sygeplejerske gruppen svarer delvist på spørgsmålet om deres arbejde er organiseret på en fornuftig måde. Kollegaer (spørgsmål 19-22) Over 80 % af de ansatte, der har besvaret spørgeskemaet har et godt samarbejde med deres nære kollegaer. Jeg har et godt samarbejde med mine nære kolleger? Figur 6, frekvensfordeling af vurdering af samarbejdet med nære kollegaer. Af udviklingspotentialer kan der nævnes samarbejdet med øvrige kollegaer i Ældreservice, hvor 41 % svarer delvist, i ringe grad eller i meget ringe grad. Fravigelser: 100 % af ledergruppen svarer i høj grad på spørgsmålet, om de har et godt samarbejde med øvrige kollegaer i Ældreservice. Ledelse (spørgsmål 23-27) Over 80 % har et godt samarbejde med både deres gruppekoordinator og deres øvrige ledelse, og de føler, at de får den opbakning, de har brug for. Jeg får den opbakning fra ledelsen, som jeg har brug for i mit arbejde - Fra min øvrige ledelse? Figur 7, frekvensfordeling af vurdering af opbakning fra øvrige ledelse Af udviklingspotentialer kan der nævnes spørgsmålet, om man bliver godt informeret af den øvrige ledelse, hvor 53,7 % svarer delvist, i ringe grad og i meget ringe grad. Yderligere svarer 54,5 % delvist, i ringe grad og i meget ringe grad på spørgsmålet, om de oplever ledelsen prioriterer trivsel på arbejdspladsen højt. 11

13 Jeg bliver godt informeret af ledelsen - Fra min øvrige ledelse? Figur 8, frekvensfordeling af informationsniveauet fra øvrige ledelse. Fravigelser: Der er en jævn fordeling på svarerne i denne kategori. Udviklingsmuligheder spørgsmål % svarer i høj grad eller i meget høj grad på spørgsmålet om de føler, at de har passende indflydelse på deres daglige arbejde. Jeg har passende indflydelse på mit daglige arbejde? Figur 9, frekvensfordeling af vurdering af passende indflydelse i dagligt arbejde. Af udviklingspotentiale kan der nævnes mulighed for at udvikle sig fagligt, hvor 44,9 % svarer delvist, i ringe grad eller i meget ringe grad Fravigelser der er bedre end det generelle billede: 100 % af ledergruppen og 91 % af terapeutgruppen svarer i høj grad eller derover på spørgsmålet, om de har passende indflydelse på deres arbejde. 12

14 Livsstil spørgsmål På spørgsmålet om man synes, at man lever sundt er svarene fordelt således 50,7 % svarer i høj grad eller i meget høj grad. 42,5 % svarer delvist eller i ringe grad. 66,5 % er ikke ryger og 33,5 % er rygere. 48 % af rygerne svarer ja eller ved ikke på spørgsmålet, om de ønsker arbejdspladsens hjælp til at holde op. 33,8 % føler sig generet af røg på deres arbejdsplads, hvor det drejer sig om røg i fælleslokaler, i hjemmepleje bilerne, i borgernes egne hjem og andre steder. 47,4 % ønsker at ændre deres vægt, men 56,1 % svarer nej på spørgsmålet om, de ønsker arbejdspladsens hjælp hertil. På spørgsmålet om man er villig til at betale for arbejdspladsens hjælp til at ændre livsstilen er svarene følgende: 20 % svarer ja, 53,2 % svarer nej og 26, 8 % svarer ved ikke. Fravigelser: Der er en jævn fordeling på svarerne i denne kategori. Ønsker om sundhedsfremmende tilbud spørgsmål 36 Velvære/passive tilbud: Massage Zoneterapi Kiropraktik Fysioterapi Fodterapeut Afspænding Yoga Diætist Frugt/kildevand/ friskvand beholder Personale kantine/salatbar/ sund kost m.m. forhold som rådhusets personale Rygestopkurser / gratis hypnose til rygestop En gratis årlig helbredsundersøgelse / sundhedscheck til nattevagter Aktive/motion tilbud: Fysisk træning Stavgang Bowling Gymnastik Ryg-træning Fælles træning Gåture Individuel styrketræning Cykelture Romaskine Personale gymnastik genindføres 13

15 Højere tilskud til motionscenter Tilskud til svømning Motionssamtaler/ hjælp til at lave individuelt motionsprogram Konkurrence om vægttab/ kommunalt vægtvogter projekt Alternative motionsforslag hvad kan man selv gøre/ gratis motion Andet: Vikarer til alle timer, hvor der er fravær Et højt informationsniveau Arbejde med udvikling af faglig identitet Inddragelse af nøgleperson til planlægning af nyt sundhedscenter Fokus på kommunikation Tidligere indsats i forbindelse med alkoholmisbrug En bedre menneskelig tilgang Mere respekt for faglighed og kompetence til den enkelte medarbejder Færre ufaglærte medarbejdere Mere tid til den enkelte bruger Færre møder Konvertering af afløsertimer til faste stillinger Kurser og foredrag i livsstil/stress/mobning/sundhedsfremme m. m Kurser i at bruge kroppen rigtigt/hensigtsmæssigt Supervision/kollegial supervision Bedre omgangstone En daglig planlagt pause med kollegaer Mere plads i hjemmeplejen Fokus på tryghed, åbenhed og ærlighed Opmuntring/påskyndelse når der gøres noget godt Fokus på socialt samvær Harmoni mellem krav og ressourcer Tage fat om dem, der sygemelder sig gang på gang Fokus på pauser Rygere holder MANGE pauser Fokus på ledelse, - ledelse på en sober måde Afsluttende spørgsmål spørgsmål 37 På spørgsmålet om arbejdsglæden vil øges ved forbedringer indenfor fem ud af seks hovedkategorier: kollegaer, ledelse, arbejdet, udviklingsmuligheder og livsstil svarer 34,5 i høj grad eller i meget høj grad indenfor kollegaer og 25 % indenfor livsstil. Vil din arbejdsglæde forøges ved forbedringer indenfor - Livsstil? 14

16 Figur 10, frekvensfordeling af forbedringer inden for livsstil og betydningen af dette for arbejdsglæden. Udviklingspotentialerne ligger indenfor følgende områder: over 40 % vurderer, at arbejdsglæden vil øges i høj grad eller i meget høj grad ved forbedringer indenfor ledelse, arbejdet og udviklingsmuligheder. 15

17 Konklusion Udgangspunktet for denne spørgeskemaundersøgelse var at få en viden om: hvordan medarbejderne i Odder Kommunes Ældreservice ser på sundhed, og hvordan deres generelle sundhedstilstand er, således at der kan udarbejdes en handleplan for det sundhedsfremmende arbejde, der er relevant for lige netop denne personalegruppe. Svarprocenten er 74,3 % (med undtagelse af én af institutionerne, der adskiller sig med en svarprocent på kun 58 % - se metodeafsnittet), hvilket betyder, at den er så høj, at man kan opfatte svarene som værende generelle for medarbejdergruppe i Ældreservice. Det er derfor vurderingen, at resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelse vil kunne danne et solidt fundament for det videre sundhedsfremmende arbejde i Ældreservice. Det overordnede billede er: At størstedelen af medarbejderne er glade for deres arbejde, de føler, det er meningsfuldt, de har et passende ansvar og indflydelse, og de vurderer deres helbred og trivsel som værende godt. At størstedelen af medarbejderne har et godt samarbejde med nære kollegaer. At størstedelen af medarbejderne føler, de har et godt samarbejde med deres ledelse, og at de føler, at de får den opbakning fra ledelsen, de har brug for. n har derforuden også givet et billede af udviklingspotentialerne i forhold til at øge arbejdsglæden og trivslen og i forhold til at skabe en sundhedsfremmende kultur i Ældreservice. De er følgende: En forbedring af arbejdets organisering. En forbedring af arbejdsmængden. En forbedring af pausemuligheder. En forbedring af samarbejdet med de kollegaer, der ikke karakteriseres som værende de nære kollegaer. En forbedring af informationsniveauet fra ledelsen til medarbejderne. En forbedring af ledelsens prioritering af trivsel på arbejdspladsen. En forbedring af mulighederne for faglig udvikling. At få mulighed for at få hjælp til at holde op med at ryge. En forbedring af rygepolitikken således at folk ikke behøver at føler sig generet af røg på arbejdspladsen. Her drejer det sig om røg i fælleslokaler, i hjemmeplejebilerne, i borgernes egne hjem og i kategorien andre steder. At få mulighed for at lære at leve sundere. Der er naturligvis fravigelser fra det overordnede billede, som man kan vælge at skele til og lære af, når man udarbejder en handleplan. Disse fravigelser er følgende: Hjemmehjælpergruppen vurderer deres trivsel og deres helbred som værende mindre god i forhold til den øvrige medarbejdergruppe. I modsætning til størstedelen af medarbejdergruppen vurderer personalet på Ålykkecentret og i Administrationen, at de har en passende arbejdsmængde. I modsætning til størstedelen af medarbejdergruppen vurderer terapeutgruppen, at de er tilfredse med deres pausemuligheder. I modsætning til størstedelen af medarbejdergruppen vurderer ledergruppen, at de har et godt samarbejde til øvrige kollegaer i Ældreservice. 16

18 I forhold til spørgsmålet om, hvordan medarbejderne ser på sundhed, er der givet et billede, der passer til styregruppens definition af sundhed (se afsnittet: begrebsafklaring). Dette kan ses i svarene på spørgsmål 36, hvor medarbejderne kan udtrykke deres ønsker om sundhedsfremmende tilbud på deres arbejdsplads. Ønskerne omhandler tilbud af velvære og passive behandlingsformer, tilbud om fysisk aktivitet og om forslag til strukturelle og organisatoriske ændringer. Yderligere er der ønsker om en øget fokus på dialog, kommunikation, tryghed, ærlighed og omsorg for hinanden. I det afsluttende spørgsmål i spørgeskemaet gives der et billede af, hvordan man kan vælge at prioritere det sundhedsfremmende arbejde i Ældreservice. Ud fra disse svar ser det ud til at forbedringer indenfor kategorierne ledelse, arbejde og udviklingsmuligheder er et højere ønske end forbedringen indenfor kategorierne kollegaer og livsstil. 17

19 Supplement til konklusion (Udarbejdet som arbejdsredskab til at lave handleplan ud fra) Konklusionen kan opdeles i tre overordnede temaer: 1. Organisering og struktur 2. Trivsel 3. Livsstil Ad1) Dette tema er logisk et område, hvor ansvaret med fordel kan placeres hos ledergruppen. Område omfatter følgende: Arbejdets organisering ( 55% er ikke tilfredse. Terapeuter og ledere er meget tilfredse. På Ålykkecentret er 69 % tilfredse. Informationsniveau fra ledelsen (53,7 % er ikke tilfredse. Terapeuter + HK assistenter er meget tilfredse). Pausemuligheder ( 58% er ikke tilfredse. Ledere + terapeuter + HK assistenter er meget tilfredse. Ålykkecenter ca. 78 % meget tilfredse). Arbejdsmængden ( 47, 8 % er ikke tilfredse. Ålykkecenter + administrationen meget tilfredse. Ledere + terapeuter meget tilfredse). Faglig udvikling ( 44,9 % er ikke tilfredse. Ledere + HK-assistenter tilfredse) Samarbejde med øvrige kollegaer. Konklusion Dette område indeholder en del udviklingspotentialer, som vil være naturligt at lægge over til ledergruppen. Det er tydeligt at ledere, terapeuter og til dels HK assistenter er faggrupper, man kan skele til, når man går i gang med dette arbejde. Yderligere kan det se ud til, at Ålykkecentret er et sted, der vil være interessant at kigge nærmere på. Det ser ud til, at der er en tendens til, at selvstændighed, medindflydelse og fri arbejdstilrettelæggelse har en stor betydning for trivslen og tilfredshedsgraden blandt medarbejderne kan dette spredes til hele personalegruppen? Ad 2) Prioritering af trivsel herunder også faglig og personlig udvikling Her har medarbejderne brugt følgende nøgleord: Dialog, kommunikation, ærlighed og omsorg for hinanden. Medarbejderne har også til dette område selv kommet med konstruktive forslag: En bedre menneskelig tilgang. En bedre omgangstone. Påskønnelse. Ønsker om mulighed for at få passive behandlingstilbud/ fryns. Konklusion 18

20 Det er på dette område vigtigt at handlingsplanen er tro mod vores definition af sundhed. En oplagt og velafprøvet metode kunne være den værdsættende samtale. Ad3) Dette område er ifølge spørgeskemaundersøgelsen af lavere prioritering end de førnævnte områder. Men området kan ikke ignoreres pga. arbejdsmiljøloven, arbejdsmiljøcertificeringen, kommunalreformen og regeringens folkesundhedsprogram. Vi skal tage fat på rygning af flere årsager: Folkesundhed Rygepolitikken (rådhuset) Flere har i skrevet i deres besvarelse af spørgeskemaet: Rygere holder mange pauser Vi skal tage fat på motion pga.: Folkesundhed Arbejdsopgaverne i ældreservice Nøgleord: ½ time om dagen er anbefalet fra sundhedsstyrelsen. Kost se ovenstående! Konklusion 1/3 af medarbejderne er rygere 1/3 af medarbejderne føler sig generet af røg Næsten halvdelen ønsker at ændre sin vægt Mange ønsker ikke arbejdspladsens hjælp, men iflg. diverse lovgivning og anbefalinger har vi som arbejdsplads pligt til at tage et medansvar. Emnet er et samfundsmæssigt stort problem, men det er vores pligt at tage et medansvar. I denne forbindelse er det vigtigt at have en viden om og en forståelse for problemet vedr. ændring af livsstil. Følgende emner skal der generes stor viden omkring, for at der kan være en chance for at det lykkes: Motivation indre, ydre, selvbestemmelse Compliance/ self-efficacy Sundhedspædagogik Sundhedspædagogik: Handler om sammenhæng mellem de ydre forhold (Mulighed for at træffe sunde valg) og det enkelte menneskes konkrete livssituation. Sundhedspædagogik betragter sundhed som en ressource og derfor også en vigtig del af handlekompetencen. Handlekompetencen = vilje + evne til at handle ifht. et problem. Den er afhængig af ydre levevilkår og omgivelserne Ansvaret for livsstilsændring er altså både hos den enkelte og hos omgivelserne. 19

Virksomhedsgrundlag Odder Kommunes Ældreservice. sundhedspolitik mission visioner værdigrundlag

Virksomhedsgrundlag Odder Kommunes Ældreservice. sundhedspolitik mission visioner værdigrundlag Virksomhedsgrundlag Odder Kommunes Ældreservice sundhedspolitik mission visioner værdigrundlag S u n d h e d s p o l i t i k Sundhedspolitik for medarbejdere i Odder Kommunes Ældreservice Sundhedspolitikken

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse. Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel

Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse. Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel Bilag 1 Resumé af projektbeskrivelse Overordnet formål: At bidrage til at højne sundheden 1 blandt kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE.

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. 13-05-2014 09:54 VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. Ældrechef Administrativ leder Administration/Vikarkorps Kvalitet og udvikling Pedel/kørsel IT proceskonsulent Leder af Ledere af hjemmeplejen Sundhedscenterleder

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Attraktiv arbejdsplads - hvordan?

Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Program Præsentation af projekt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Refleksion/spørgsmål Gruppesnak om jeres erfaringer med at gøre arbejdspladser attraktive

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse. Charlotte Knudsen Sundhedsfaglig koordinator Fredensborg Kommune

Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse. Charlotte Knudsen Sundhedsfaglig koordinator Fredensborg Kommune Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse Charlotte Knudsen Fredensborg Kommune Præsentation Sygeplejerske Intensiv efteruddannelse Sygeplejerske i hjemmeplejen Visitator Diplomuddannlse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet Ansøgningsskema til satspuljeprojekter under Kulturministeriet 2015 Ansøgningen vedrører (sæt kryds ): Idræt for udsatte grupper Alternative idrætsformer for børn og unge Projektoverskrift Motionsfremmende

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladser Arbejdspladsens betydning for sundhed Arbejdspladsen har stor betydning for og indflydelse på vores sundhed,

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhedsfremme på arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Selvskreven artikel 2 Argumenter for selvskreven artikel. 4 Portfolio... 6 Refleksion over læringsmål...... 6 One page 7 Bilag.... 8 - Poster Side 1 af 10 Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Seminar Tandplejen Sønderborg 21.8.2014 Karen Wistoft, ph.d. professor & lektor

Seminar Tandplejen Sønderborg 21.8.2014 Karen Wistoft, ph.d. professor & lektor Seminar Tandplejen Sønderborg 21.8.2014 Karen Wistoft, ph.d. professor & lektor Hvordan arbejder vi med tandsundhed med fokus på børnenes og familiernes værdier? Hvordan arbejder vi med pædagogiske målsætninger

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere