Projekt Sundhedsfremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Sundhedsfremme"

Transkript

1 Rapport på spørgeskemaundersøgelse Tr i v s e l o g s u n d h e d s f r e m m e 2005 Udarbejdet af Majbritt Veise Blohm Odder Kommunes Ældreservice

2 FORORD 2 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 BEGREBSAFKLARING 4 METODE 5 TVÆRSNITUNDERSØGELSE 5 RESPONDENTER 5 MATERIALETS TILBLIVELSE 6 RESULTATER 7 PROCESSEN 7 RESULTATER 9 GENERELLE FORHOLD SPØRGSMÅL TRIVSEL SPØRGSMÅL LIVSSTIL SPØRGSMÅL ØNSKER OM SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD SPØRGSMÅL AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL KONKLUSION 16 SUPPLEMENT TIL KONKLUSION 18 HVAD MANGLER VI I STYREGRUPPEN 21 METODEKRITIK 22 HANDLEPLAN 23 LITTERATURLISTE. 26 1

3 Forord I August 2004 nedsatte Ældrechef Kirstine Markvorsen en styregruppe, der skulle tage ansvaret for at få præsenteret, integreret og implementeret sundhedsfremme i arbejdsmiljøarbejdet i Odder Kommunes Ældreservice. Styregruppens medlemmer er følgende: Jane Hoffman (ergoterapeut og Arbejdsmiljøleder) Gunilla Jensen (hjemmehjælper og SR) Bodil Jeppesen (sygeplejerske og FTR) Lars Madsen (fysioterapeut og daglig koordinator i Aktivitetshuset) Viki Madsen (social- og sundhedshjælper og FTR) Kirstine Markvorsen (sygeplejerske og Ældrechef) Ulla Reintoft (sygeplejerske og leder af Sundhedscentret) Majbritt Veise Blohm (fysioterapeut, MR. og projektleder) Udfaldene af styregruppens arbejde har indtil videre været: beslutning af Ældreservices definition af sundhedsfremme, udarbejdelse af projektbeskrivelse, udarbejdelse af sundhedspolitik, samarbejde med BST, udarbejdelse af spørgeskema og gennemførelse af denne, udarbejdelse af handleplan for det sundhedsfremmende arbejde i Ældreservice. Fremtidige arbejdsopgaver for styregruppen vil være at sikre implementering af sundhedspolitik og handleplan for det sundhedsfremmende arbejde og evaluering af sundhedstilstanden blandt medarbejderne i efteråret Samarbejdet i styregruppen har været konstruktivt takket være en bred tværfaglighed, meget engagerede medarbejdere og en stor opbakning fra ledergruppen. 2

4 Indledning Odder Kommunes Ældreservice ønsker at være en god arbejdsplads, og man har derfor et mål i kontrakten år med Odder Byråd om at arbejde intensivt med arbejdsmiljø og sundhedsfremme. For at kunne skabe sundhed på en arbejdsplads skal man ifølge Jensen og Johnsen (2000) have en viden om, hvordan medarbejderne ser på sundhed. Dette er argumentet for, at der primo 2005 blev iværksat en spørgeskemaundersøgelse (se bilag 1) blandt alle medarbejdere i Ældreservice. Svarene på spørgeskemaundersøgelsen vil blive brugt som udgangspunkt til at iværksætte tiltag af både forebyggende og sundhedsfremmende karakter. n kan siges at skulle danne fundament for Projekt Sundhedsfremme (se bilag nr. 2), hvor intentionen er at finde ud af: Hvordan arbejdspladsen kan medvirke til at skabe et menneskeligt stimulerende arbejdsmiljø. Hvordan der i arbejdssammenhænge kan skabes fokus på sundhed og trivsel. Hvad der skaber sundhed hos de ansatte. Yderligere er ønsket: At implementere sundhedspolitikken godkendt af MED den 14/ At erhverve sig en arbejdsmiljøcertificering, hvor der skal leves op til foreskrevne krav om a) det materielle arbejdsmiljø, b) egenindsatsen på arbejdsmiljøområdet, c) det rummelige arbejdsmarked og d) sundhedsfremme. At skabe den anerkendende organisation og en sundhedsfremmende kultur i Ældreservice. Denne rapport indeholder foruden resultaterne af spørgeskemaundersøgelse et udførligt metodeafsnit med fokus på begreberne gennemskuelighed og gennemsigtighed, således undersøgelsen kan gentages (Kvale 2003) og bruges som et evalueringsredskab på Projekt Sundhedsfremme. Baggrund se bilag 2 Formål Formålet med Projekt Sundhedsfremme er at øge opmærksomheden omkring sundhed blandt alle medarbejdere og ledere således, at der skabes en kultur, hvor sundhedsfremme er en del af arbejdsmiljøpolitikken, og hvor man som arbejdsgiver og arbejdstager har en fælles problemforståelse og ser dette som et fælles ansvar. Yderligere er formålet at øge arbejdsglæde, trivsel og at fastholde medarbejderne (se i øvrigt bilag 2). Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få en viden om, dels hvordan medarbejderne ser på sundhed, og dels hvordan de ser deres egen sundhedstilstand, således at der kan udarbejdes en handleplan, hvori man vil forsøge at opfylde formålene og intentionerne fra Projekt Sundhedsfremme. 3

5 Begrebsafklaring Sundhed: skal i denne undersøgelse forstås som noget, der er forankret i menneskets følelse og livssituation, og som noget der handler om at styrke livsmodet, handleevnen og fornemmelsen af overskud i hverdagen. Yderligere er sundhed en besiddelse af sammenhæng, hvor omgivelsernes krav svarer til de ressourcer, man besidder (Antonovsky 2004), og sundhed skabes inden for de rammer, vi til dagligt færdes i (Johnsen og Jensen 2000). Sundhedsfremme: at skabe et menneskeligt stimulerende arbejdsmiljø (WHO glossary 1998) (se bilag 2). Forebyggelse: er en foranstaltning eller proces, hvorved et uønsket fænomen forhindres, hæmmes eller reduceres (Kamper-Jørgensen og Alminds 2003). Udviklingspotentiale: er et område, der kræver ekstra opmærksomhed eller konkret ændring med udgangspunkt i besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen. 4

6 Metode Spørgeskemaet blev udarbejdet i samarbejde med BST Jylland, hvor tre af deres medarbejdere var involveret: Gert Fuursted (ergoterapeut), Gitte Strand ( fysioterapeut) og deres Organisationspsykolog. Samarbejdet foregik ved tre fælles møder mellem BST-medarbejderne og Projekt Sundhedsfremme styregruppen, hvorefter BST udarbejdede det endelige spørgeskema. Spørgeskemaet (bilag 1) indeholder i alt 38 spørgsmål. Det er inddelt i tre hovedkategorier: Generelle forhold, trivsel og livsstil, hvor hovedkategorien trivsel har fire underkategorier: arbejde, kollegaer, ledelse og udviklingsmuligheder. Skemaet er udarbejdet ud fra BST s erfaring og viden, ud fra projektbeskrivelsen og ud fra en teoretisk referenceramme bestående af: 1. Torben K Jensens & Tommy J Johnsens (2000): Sundhedsfremme i teori og praksis 2. Finn Kamper- Jørgensen & Gert Almind (2004): Forebyggende Sundhedsarbejde. 3. Aron Antonovsky (2004): Helbredets mysterium. I følge Jensen og Johnsen (2000) skal sundhedsfremmende arbejde vende opmærksomheden væk fra sygdom og over mod sundhed. Man skal fokusere på, hvad der holder folk raske, i stedet for, hvad der gør dem syge. Man skal fokusere på ressourcer og handlemuligheder i stedet for risici. Man skal sigte efter at mobilisere det overskud, der gør folk robuste overfor dagligdagens og livets stressorer. Jensen og Johnsens tanker om sundhedsfremme er den primære inspiration til såvel spørgeskemaundersøgelsen som sundhedsfremmearbejdet som en helhed i Odder Kommunes Ældreservice. Kamper-Jørgensen og Alminds Forebyggende Sundhedsarbejde (2004) er en bog, hvor mange forfattere har bidraget med deres specialistviden indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Bogen indeholder en gennemgang af tre danske sundhedsprogrammer, en række love på sundhedsområdet og en gennemgang af den politiske udvikling i det forebyggende arbejde i Danmark. Indholdet af denne bog er brugt til at sikre at såvel Projekt Sundhedsfremme som spørgeskemaundersøgelsen har en relevans og følger den samfundsmæssige udvikling og de samfundsmæssige tendenser. Anonovsky (2004) har vi inddraget, da hans teorier og perspektiver underbygger måden, vi har valgt at anskue sundhedsfremme på i Odder Kommunes Ældreservice. Han skriver, at sundhed skabes ved at øge følelsen af sammenhæng dvs. følelsen af begribelighed og håndterbarhed og meningsfuldhed eller ved at styrke folks livsmod, livsglæde, handleevne og fornemmelse af overskud i hverdagen. Tværsnitundersøgelse Denne spørgeskemaundersøgelse er udarbejdet som en tværsnitundersøgelse, hvor man får et øjebliksbillede af den aktuelle sundhedstilstand blandt medarbejderne i Ældreservice. En tværsnitundersøgelse er af mere beskrivende end analyserende karakter, og kan i dette tilfælde bruges til at belyse, hvilke faktorer, der skal prioriteres for at skabe en sundhedsfremmende kultur i Ældreservice. (jf. Andersen et al 1999; Olsen et al 1998). Yderligere er metoden velegnet, da det er en hurtig og billig metode til at få svar, der kan generaliseres blandt medarbejderne i Ældreservice, således at handleplanen for Projekt Sundhedsfremme bliver relevant for lige netop denne medarbejdergruppe. Respondenter Spørgeskemaerne er udleveret til samtlige ansatte i Odder Kommunes Ældreservice. Det drejer sig om 335 medarbejdere bestående af fastansatte, faste vikarer og studerende. Ad hoc-vikarerne 5

7 har ikke fået spørgeskemaet. Medarbejdergruppen består af tekniske service-medarbejdere, HKassistenter, hjemmehjælpere, sosu-hjælpere, sygehjælpere, sygeplejersker, ledere, sosuassistenter, plejehjemsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der er svaret på i alt 249 spørgeskemaer, hvilket udgør en svarprocent på 74, 3. Denne svarprocent opfattes som høj, og vi har derfor anvendt disse i det følgende, idet vi opfatter svarene som repræsentative for hele medarbejdergruppen i Ældreservice. Svarene er fordelt således: Arbejdsplads Spørgeskemaer udleveret Spørgeskemaer retur Svarprocent Hjemmeplejen , 5 % Sundhedscenter (genoptræningsafd., kortidsafd., plejeboliger, distriktsterapien) ,4 % Hou/Gylling ,4 % Stenslundcenteret % Administrationen (daghjem, teknisk/service, aktivitetshus, vikarkorps, adm.) ,7 % Ålykkecenter ,7 % Figur 1, svarfordeling. Svarprocenten på Stenslundcenteret er som anført ovenfor på 58 %, hvilket betyder, at denne undersøgelse næppe kan bruges til at sige noget generelt om arbejdsmiljø og sundhedsfremmende forhold på denne institution. Den kan være retningsgivende, så hvis man ønsker et klarere billede af forholdene på Stenslundcenteret må undersøgelsen gentages her. Materialets tilblivelse Undersøgelsen blev foretaget marts Udlevering af spørgeskemaer og svarkurverter blev foretaget på følgende måde: Projektlederen aftalte med den respektive leder på den enkelte arbejdsplads et tidspunkt, hvor lederen samlede sine medarbejdere. På denne samling blev spørgeskemaet gennemgået stringent, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Yderligere blev der her fastslået, at medarbejderne er sikret fuld anonymitet under undersøgelsen. Det var en omfattende og tidskrævende udleveringsform, men det blev prioriteret for at skabe/starte en dialog om sundhedsfremme i arbejdsmiljøarbejdet i Ældreservice og for at optimere muligheden for en høj svarprocent. Hvis der er skabt forståelse og gennemskuelighed af spørgsmålene, er det BST s erfaring, at medarbejderne føler større ansvar for at udfylde og aflevere skemaerne. Denne erfaring valgte vi således at arbejde ud fra. 6

8 Medarbejderne fik en uge til at besvare spørgsmålene, hvorefter de afleverede spørgeskemaerne i en lukket kuvert til en lokal udvalgt person hyppigst lederen, der havde fået ansvaret for at samle alle spørgeskemaerne ind og sende dem videre til projektlederen. På Stenslundcenteret valgte man, at medarbejderne selv skulle sørge for at spørgeskemaerne kom i intern post til projektlederen. Argumentet for dette var, at man var bekymret for, at medarbejderne ville undlade at besvare spørgeskemaerne, hvis de skulle afleveres til en kollega eller ledelsen. Som anført ovenfor blev svarprocenten på Stenslundcenteret væsentlige lavere end de øvrige centre og man kan formentlig udlede heraf, at metoden ikke havde den ønskede effekt. De 249 returnerede spørgeskemaer blev indtastet af personale fra administrationen, lederen af sundhedscenteret, en af styregruppe deltagerne, en medarbejder fra sundhedscenteret og af projektlederen. For at sikre fuld anonymitet sorterede projektlederen spørgeskemaerne, således at ingen indtastede skemaer fra egen arbejdsplads. Resultater Resultaterne er opdelt svarende til hovedkategorier og underkategorier i spørgeskemaet. Hensigten er at svare på følgende spørgsmål: Hvordan er trivslen og arbejdsglæden generelt blandt medarbejderne? Hvordan opleves det kollegiale forhold til hinanden fagligt og socialt? Hvordan opleves forholdet til ledelsen? Hvordan opleves udviklingsmulighederne? Er der livsstilsproblematikker blandt medarbejderne, som de ønsker hjælp til at ændre? Hvad ønsker medarbejderne af sundhedsfremmende tilbud? De procenter, der angives i resultatafsnittet, er procenter af de ansatte, der har besvaret spørgeskemaerne, dvs. de 249 ud af 335 medarbejdere eksempel: 56 % er over 46 år dvs. 56 % af 249 medarbejdere: i alt 139 medarbejdere. Resultaterne er trukket ud på en frekvenstabel og en frekvensgraf, hvorefter informationer, der giver svar på ovenstående, er skrevet ind i denne rapport nogle er underbygget med grafer. I resultatafsnittet er markante forskelle fremhævet, således at variabler, der fraviger fra det gennemsnitlige billede, er fremhævet. Dette er gjort for at kunne bruge disse som eksempler (negative og positive), når handlingsplanen skal udarbejdes. Processen Formålet med dette afsnit er af hensyn til fremtidigt projektarbejde at beskrive arbejdsprocessen for projekt Sundhedsfremme Grunden til, man i styregruppen mener, at arbejdsprocessen skal beskrives, er at det har været en konstruktiv og lærerig proces for alle. Man har fra ledelsens side prioriteret at frikøbe en tovholder/projektleder 17 timer ugentligt. Styregruppen på i alt otte personer (inklusiv projektleder) er alle udvalgte af Ældrechef Kirstine Markvorsen. Gruppen består af seks medarbejderrepræsentanter, en mellemleder og af Ældrechefen selv. Personerne er udvalgt på baggrund af de faglige og personlige kompetencer, de arbejdsmæssige funktioner og ikke mindst repræsentanter fra Med. udvalget i Ældreservice. 7

9 Projektlederen har haft følgende ansvarsområder: viden- og litteratursøgning. udarbejdning af projektbeskrivelse. metode, kontakt til diverse samarbejdspartnere. udføre spørgeskemaundersøgelse. formidling - skriftlig og mundtlig. rapportering. klæde den resterende styregruppe på fagligt og teoretisk. udarbejde referater fra alle styregruppemøder. Styregruppemedlemmerne har haft følgende opgaver: bidrage med deres faglighed og deres engagement. være repræsentanter for resten af medarbejdergruppen, således arbejdet i styregruppen konstant har været relateret til virkeligheden i Odder Kommunes virkelighed. være kritikere på projektlederens arbejde. Nøgleordene for processen er følgende: fordybelse, kontinuitet, effektivitet, tværfaglighed, konstruktivt samarbejde og den røde tråd. Disse nøgleord ville have været urealistiske, hvis alle i styregruppen skulle passe deres arbejde i Ældreservice, og vi anbefaler hermed, at man i fremtidens projektarbejde i Ældreservice - af mere omfattende karakter - genbruger modellen med at frikøbe projektlederen, således denne kan sikre arbejde af høj kvalitet. 8

10 Resultater Formålet med dette afsnit er, at resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen bliver fremlagt på en klar og gennemskuelig metode. Afsnittet er opbygget således: Resultaterne opdeles svarende til opdelingen i spørgeskemaet, herunder vil der dels i prosa og dels i grafer blive givet et samlet/generelt billede af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Graferne er kun et udsnit af det samlede antal grafer det samlede datamateriale kan ses i bilag 3-5. Resultaterne er samlet i et generelt billede, da den høje svarprocent giver et billede, som vi vurderer er repræsentativt for medarbejdergruppen i Odder Kommunes Ældreservice. Efter resultaterne af hvert afsnit af spørgeskemaet, er der angivet fravigelser fra det generelle billede. Formålet med dette er at give et så nuanceret et billede af sundhedstilstanden blandt medarbejderne som muligt. Dette vil give en øget mulighed for at udarbejde en rammende og effektiv handlingsplan. Generelle forhold spørgsmål 1-9 Her kan der fremhæves, at 56 % er over 46 år og 66 % har været ansat i Ældreservice over 6 år. Størstedelen vurderer deres helbred og deres trivsel på arbejdspladsen som værende godt, vældig godt eller fremragende. Hvordan vurderer du dit helbred? figur 2, frekvensfordeling over vurdering af helbred. Hvordan vurderer du din trivsel på arbejdspladsen? Figur 3, frekvensfordeling over vurdering af trivsel. Fravigelser der er anderledes end det generelle billede: 0 % af HK-assistenterne er over 46 år. Kun 35 % af Teknisk servicemedarbejderne har været ansat i ældreservice mere end 6 år. 9

11 Fravigelser der er dårligere end det generelle billede: Der er 29,6 % af hjemmehjælpergruppen der vurderer deres helbred som værende mindre godt og 25,9 % af samme medarbejdergruppe, der vurderer deres trivsel som værende mindre god. Trivsel spørgsmål Arbejde (spørgsmål 10-19) Over 80 % af de ansatte, der har besvaret spørgeskemaet er meget glade for deres arbejde. De føler, at arbejdet er meningsfuldt, de har et passende ansvar og en passende indflydelse i deres arbejde. Jeg mener, at mit arbejde er meningsfuldt? Figur 4, frekvensfordeling af arbejdets meningsfuldhed. Af udviklingspotentialer kan der nævnes organisering af arbejdet og pausemuligheder: 47,8 % svarer delvist, i ringe grad eller i meget ringe grad på spørgsmålet, om de har en passende arbejdsmængde. 55 % svarer delvist, i ringe grad eller i meget ringe grad på spørgsmålet, om deres arbejde er organiseret på en fornuftig måde. 58 % svarer delvist, i ringe grad eller i meget ringe grad på spørgsmålet om de er tilfredse med deres pausemuligheder. Jeg er tilfreds med mine pausemuligheder? Figur 5, frekvensfordeling af tilfredshed med pausemuligheder. Fravigelser der er bedre end det generelle billede: Henholdsvis 25 % på Ålykkecentret og 35 % i Administrationen svarer delvist eller derunder på spørgsmålet om de har en passende arbejdsmængde. Kun 27,6 % på Ålykkecentret svarer delvist eller derunder på spørgsmålet om deres arbejde er organiseret på en fornuftig måde. 10

12 Kun 18,2 % af terapeutgruppen svarer delvist eller derunder om spørgsmålet om de er tilfredse med deres pausemuligheder. Fravigelser der er dårligere end det generelle billede: 75 % af sygeplejerske gruppen svarer delvist på spørgsmålet om deres arbejde er organiseret på en fornuftig måde. Kollegaer (spørgsmål 19-22) Over 80 % af de ansatte, der har besvaret spørgeskemaet har et godt samarbejde med deres nære kollegaer. Jeg har et godt samarbejde med mine nære kolleger? Figur 6, frekvensfordeling af vurdering af samarbejdet med nære kollegaer. Af udviklingspotentialer kan der nævnes samarbejdet med øvrige kollegaer i Ældreservice, hvor 41 % svarer delvist, i ringe grad eller i meget ringe grad. Fravigelser: 100 % af ledergruppen svarer i høj grad på spørgsmålet, om de har et godt samarbejde med øvrige kollegaer i Ældreservice. Ledelse (spørgsmål 23-27) Over 80 % har et godt samarbejde med både deres gruppekoordinator og deres øvrige ledelse, og de føler, at de får den opbakning, de har brug for. Jeg får den opbakning fra ledelsen, som jeg har brug for i mit arbejde - Fra min øvrige ledelse? Figur 7, frekvensfordeling af vurdering af opbakning fra øvrige ledelse Af udviklingspotentialer kan der nævnes spørgsmålet, om man bliver godt informeret af den øvrige ledelse, hvor 53,7 % svarer delvist, i ringe grad og i meget ringe grad. Yderligere svarer 54,5 % delvist, i ringe grad og i meget ringe grad på spørgsmålet, om de oplever ledelsen prioriterer trivsel på arbejdspladsen højt. 11

13 Jeg bliver godt informeret af ledelsen - Fra min øvrige ledelse? Figur 8, frekvensfordeling af informationsniveauet fra øvrige ledelse. Fravigelser: Der er en jævn fordeling på svarerne i denne kategori. Udviklingsmuligheder spørgsmål % svarer i høj grad eller i meget høj grad på spørgsmålet om de føler, at de har passende indflydelse på deres daglige arbejde. Jeg har passende indflydelse på mit daglige arbejde? Figur 9, frekvensfordeling af vurdering af passende indflydelse i dagligt arbejde. Af udviklingspotentiale kan der nævnes mulighed for at udvikle sig fagligt, hvor 44,9 % svarer delvist, i ringe grad eller i meget ringe grad Fravigelser der er bedre end det generelle billede: 100 % af ledergruppen og 91 % af terapeutgruppen svarer i høj grad eller derover på spørgsmålet, om de har passende indflydelse på deres arbejde. 12

14 Livsstil spørgsmål På spørgsmålet om man synes, at man lever sundt er svarene fordelt således 50,7 % svarer i høj grad eller i meget høj grad. 42,5 % svarer delvist eller i ringe grad. 66,5 % er ikke ryger og 33,5 % er rygere. 48 % af rygerne svarer ja eller ved ikke på spørgsmålet, om de ønsker arbejdspladsens hjælp til at holde op. 33,8 % føler sig generet af røg på deres arbejdsplads, hvor det drejer sig om røg i fælleslokaler, i hjemmepleje bilerne, i borgernes egne hjem og andre steder. 47,4 % ønsker at ændre deres vægt, men 56,1 % svarer nej på spørgsmålet om, de ønsker arbejdspladsens hjælp hertil. På spørgsmålet om man er villig til at betale for arbejdspladsens hjælp til at ændre livsstilen er svarene følgende: 20 % svarer ja, 53,2 % svarer nej og 26, 8 % svarer ved ikke. Fravigelser: Der er en jævn fordeling på svarerne i denne kategori. Ønsker om sundhedsfremmende tilbud spørgsmål 36 Velvære/passive tilbud: Massage Zoneterapi Kiropraktik Fysioterapi Fodterapeut Afspænding Yoga Diætist Frugt/kildevand/ friskvand beholder Personale kantine/salatbar/ sund kost m.m. forhold som rådhusets personale Rygestopkurser / gratis hypnose til rygestop En gratis årlig helbredsundersøgelse / sundhedscheck til nattevagter Aktive/motion tilbud: Fysisk træning Stavgang Bowling Gymnastik Ryg-træning Fælles træning Gåture Individuel styrketræning Cykelture Romaskine Personale gymnastik genindføres 13

15 Højere tilskud til motionscenter Tilskud til svømning Motionssamtaler/ hjælp til at lave individuelt motionsprogram Konkurrence om vægttab/ kommunalt vægtvogter projekt Alternative motionsforslag hvad kan man selv gøre/ gratis motion Andet: Vikarer til alle timer, hvor der er fravær Et højt informationsniveau Arbejde med udvikling af faglig identitet Inddragelse af nøgleperson til planlægning af nyt sundhedscenter Fokus på kommunikation Tidligere indsats i forbindelse med alkoholmisbrug En bedre menneskelig tilgang Mere respekt for faglighed og kompetence til den enkelte medarbejder Færre ufaglærte medarbejdere Mere tid til den enkelte bruger Færre møder Konvertering af afløsertimer til faste stillinger Kurser og foredrag i livsstil/stress/mobning/sundhedsfremme m. m Kurser i at bruge kroppen rigtigt/hensigtsmæssigt Supervision/kollegial supervision Bedre omgangstone En daglig planlagt pause med kollegaer Mere plads i hjemmeplejen Fokus på tryghed, åbenhed og ærlighed Opmuntring/påskyndelse når der gøres noget godt Fokus på socialt samvær Harmoni mellem krav og ressourcer Tage fat om dem, der sygemelder sig gang på gang Fokus på pauser Rygere holder MANGE pauser Fokus på ledelse, - ledelse på en sober måde Afsluttende spørgsmål spørgsmål 37 På spørgsmålet om arbejdsglæden vil øges ved forbedringer indenfor fem ud af seks hovedkategorier: kollegaer, ledelse, arbejdet, udviklingsmuligheder og livsstil svarer 34,5 i høj grad eller i meget høj grad indenfor kollegaer og 25 % indenfor livsstil. Vil din arbejdsglæde forøges ved forbedringer indenfor - Livsstil? 14

16 Figur 10, frekvensfordeling af forbedringer inden for livsstil og betydningen af dette for arbejdsglæden. Udviklingspotentialerne ligger indenfor følgende områder: over 40 % vurderer, at arbejdsglæden vil øges i høj grad eller i meget høj grad ved forbedringer indenfor ledelse, arbejdet og udviklingsmuligheder. 15

17 Konklusion Udgangspunktet for denne spørgeskemaundersøgelse var at få en viden om: hvordan medarbejderne i Odder Kommunes Ældreservice ser på sundhed, og hvordan deres generelle sundhedstilstand er, således at der kan udarbejdes en handleplan for det sundhedsfremmende arbejde, der er relevant for lige netop denne personalegruppe. Svarprocenten er 74,3 % (med undtagelse af én af institutionerne, der adskiller sig med en svarprocent på kun 58 % - se metodeafsnittet), hvilket betyder, at den er så høj, at man kan opfatte svarene som værende generelle for medarbejdergruppe i Ældreservice. Det er derfor vurderingen, at resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelse vil kunne danne et solidt fundament for det videre sundhedsfremmende arbejde i Ældreservice. Det overordnede billede er: At størstedelen af medarbejderne er glade for deres arbejde, de føler, det er meningsfuldt, de har et passende ansvar og indflydelse, og de vurderer deres helbred og trivsel som værende godt. At størstedelen af medarbejderne har et godt samarbejde med nære kollegaer. At størstedelen af medarbejderne føler, de har et godt samarbejde med deres ledelse, og at de føler, at de får den opbakning fra ledelsen, de har brug for. n har derforuden også givet et billede af udviklingspotentialerne i forhold til at øge arbejdsglæden og trivslen og i forhold til at skabe en sundhedsfremmende kultur i Ældreservice. De er følgende: En forbedring af arbejdets organisering. En forbedring af arbejdsmængden. En forbedring af pausemuligheder. En forbedring af samarbejdet med de kollegaer, der ikke karakteriseres som værende de nære kollegaer. En forbedring af informationsniveauet fra ledelsen til medarbejderne. En forbedring af ledelsens prioritering af trivsel på arbejdspladsen. En forbedring af mulighederne for faglig udvikling. At få mulighed for at få hjælp til at holde op med at ryge. En forbedring af rygepolitikken således at folk ikke behøver at føler sig generet af røg på arbejdspladsen. Her drejer det sig om røg i fælleslokaler, i hjemmeplejebilerne, i borgernes egne hjem og i kategorien andre steder. At få mulighed for at lære at leve sundere. Der er naturligvis fravigelser fra det overordnede billede, som man kan vælge at skele til og lære af, når man udarbejder en handleplan. Disse fravigelser er følgende: Hjemmehjælpergruppen vurderer deres trivsel og deres helbred som værende mindre god i forhold til den øvrige medarbejdergruppe. I modsætning til størstedelen af medarbejdergruppen vurderer personalet på Ålykkecentret og i Administrationen, at de har en passende arbejdsmængde. I modsætning til størstedelen af medarbejdergruppen vurderer terapeutgruppen, at de er tilfredse med deres pausemuligheder. I modsætning til størstedelen af medarbejdergruppen vurderer ledergruppen, at de har et godt samarbejde til øvrige kollegaer i Ældreservice. 16

18 I forhold til spørgsmålet om, hvordan medarbejderne ser på sundhed, er der givet et billede, der passer til styregruppens definition af sundhed (se afsnittet: begrebsafklaring). Dette kan ses i svarene på spørgsmål 36, hvor medarbejderne kan udtrykke deres ønsker om sundhedsfremmende tilbud på deres arbejdsplads. Ønskerne omhandler tilbud af velvære og passive behandlingsformer, tilbud om fysisk aktivitet og om forslag til strukturelle og organisatoriske ændringer. Yderligere er der ønsker om en øget fokus på dialog, kommunikation, tryghed, ærlighed og omsorg for hinanden. I det afsluttende spørgsmål i spørgeskemaet gives der et billede af, hvordan man kan vælge at prioritere det sundhedsfremmende arbejde i Ældreservice. Ud fra disse svar ser det ud til at forbedringer indenfor kategorierne ledelse, arbejde og udviklingsmuligheder er et højere ønske end forbedringen indenfor kategorierne kollegaer og livsstil. 17

19 Supplement til konklusion (Udarbejdet som arbejdsredskab til at lave handleplan ud fra) Konklusionen kan opdeles i tre overordnede temaer: 1. Organisering og struktur 2. Trivsel 3. Livsstil Ad1) Dette tema er logisk et område, hvor ansvaret med fordel kan placeres hos ledergruppen. Område omfatter følgende: Arbejdets organisering ( 55% er ikke tilfredse. Terapeuter og ledere er meget tilfredse. På Ålykkecentret er 69 % tilfredse. Informationsniveau fra ledelsen (53,7 % er ikke tilfredse. Terapeuter + HK assistenter er meget tilfredse). Pausemuligheder ( 58% er ikke tilfredse. Ledere + terapeuter + HK assistenter er meget tilfredse. Ålykkecenter ca. 78 % meget tilfredse). Arbejdsmængden ( 47, 8 % er ikke tilfredse. Ålykkecenter + administrationen meget tilfredse. Ledere + terapeuter meget tilfredse). Faglig udvikling ( 44,9 % er ikke tilfredse. Ledere + HK-assistenter tilfredse) Samarbejde med øvrige kollegaer. Konklusion Dette område indeholder en del udviklingspotentialer, som vil være naturligt at lægge over til ledergruppen. Det er tydeligt at ledere, terapeuter og til dels HK assistenter er faggrupper, man kan skele til, når man går i gang med dette arbejde. Yderligere kan det se ud til, at Ålykkecentret er et sted, der vil være interessant at kigge nærmere på. Det ser ud til, at der er en tendens til, at selvstændighed, medindflydelse og fri arbejdstilrettelæggelse har en stor betydning for trivslen og tilfredshedsgraden blandt medarbejderne kan dette spredes til hele personalegruppen? Ad 2) Prioritering af trivsel herunder også faglig og personlig udvikling Her har medarbejderne brugt følgende nøgleord: Dialog, kommunikation, ærlighed og omsorg for hinanden. Medarbejderne har også til dette område selv kommet med konstruktive forslag: En bedre menneskelig tilgang. En bedre omgangstone. Påskønnelse. Ønsker om mulighed for at få passive behandlingstilbud/ fryns. Konklusion 18

20 Det er på dette område vigtigt at handlingsplanen er tro mod vores definition af sundhed. En oplagt og velafprøvet metode kunne være den værdsættende samtale. Ad3) Dette område er ifølge spørgeskemaundersøgelsen af lavere prioritering end de førnævnte områder. Men området kan ikke ignoreres pga. arbejdsmiljøloven, arbejdsmiljøcertificeringen, kommunalreformen og regeringens folkesundhedsprogram. Vi skal tage fat på rygning af flere årsager: Folkesundhed Rygepolitikken (rådhuset) Flere har i skrevet i deres besvarelse af spørgeskemaet: Rygere holder mange pauser Vi skal tage fat på motion pga.: Folkesundhed Arbejdsopgaverne i ældreservice Nøgleord: ½ time om dagen er anbefalet fra sundhedsstyrelsen. Kost se ovenstående! Konklusion 1/3 af medarbejderne er rygere 1/3 af medarbejderne føler sig generet af røg Næsten halvdelen ønsker at ændre sin vægt Mange ønsker ikke arbejdspladsens hjælp, men iflg. diverse lovgivning og anbefalinger har vi som arbejdsplads pligt til at tage et medansvar. Emnet er et samfundsmæssigt stort problem, men det er vores pligt at tage et medansvar. I denne forbindelse er det vigtigt at have en viden om og en forståelse for problemet vedr. ændring af livsstil. Følgende emner skal der generes stor viden omkring, for at der kan være en chance for at det lykkes: Motivation indre, ydre, selvbestemmelse Compliance/ self-efficacy Sundhedspædagogik Sundhedspædagogik: Handler om sammenhæng mellem de ydre forhold (Mulighed for at træffe sunde valg) og det enkelte menneskes konkrete livssituation. Sundhedspædagogik betragter sundhed som en ressource og derfor også en vigtig del af handlekompetencen. Handlekompetencen = vilje + evne til at handle ifht. et problem. Den er afhængig af ydre levevilkår og omgivelserne Ansvaret for livsstilsændring er altså både hos den enkelte og hos omgivelserne. 19

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering

Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering Ann-Louise Holten, Karina Nielsen og Karl Bang Christensen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere