Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014"

Transkript

1 Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår Karakteristik af virksomheden 6. Konsekvenser 7. Metode 2. Virksomhedens kritiske succesfaktorer 5. Handlingsforslag 8. Kildeliste 3. Virksomhedens udfordringer 4. Analyse af udfordringer

2 Indhold 1. Identitet og formål Faglige mål Det faglige indhold i studieområdet del 2 (erhvervscase) Undervisningens tilrettelæggelse Årsprøve og eksamen... 5 Bilag 1 Arbejdsprocessen i erhvervscase, udarbejdelse af synopse Bilag 2 Om kritiske succesfaktorer... 9 Bilag 3 Om metode Bilag 4 Den faglige værktøjskasse Bilag 5 Grupper til Odder Barnevogne og JBS Bilag 6 Samarbejdsaftale for erhvervscasegrupper Bilag 7 Hvor finder man casene? Side 2 af 16

3 1. Identitet og formål Det er studieområdets hovedformål at styrke din metodiske forståelse og studiekompetence, primært inden for rammerne af et samarbejde mellem fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. Det fremgår af læreplanen, at Studieområdet er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af hhx-uddannelsens faglige hovedområder: humaniora og samfundsvidenskab, herunder særligt økonomiske fagområder. I studieområdet arbejdes med teorier og metoder i relation til individ, virksomhed og samfund i tilknytning til almenmenneskelige spørgsmål og kulturelle, økonomiske og politiske fænomener. 2. Faglige mål Det fremgår af de faglige mål for studieområdet, at du skal kunne, anvende teori og metoder fra fagene samt analysere en problemstilling med anvendelse af flere fag. Endvidere skal du selvstændigt kunne anvende fagligt relevante studiemetoder. Ligesom du med anvendelse af it skal kunne søge, behandle, strukturere og formidle fagligt stof. Endelig skal du kunne reflektere og vurdere forskellige fag, deres metoder muligheder og begrænsninger. 3. Det faglige indhold i studieområdet del 2 (erhvervscase) Det fremgår af læreplanen, at Studieområdet del 2 omfatter en uddannelsestid på 60 timer. Afsætning og virksomhedsøkonomi indgår med ca. lige store andele. Der arbejdes videre med at udvikle elevernes evne til på et metodisk og fagligt grundlag at indsamle intern og ekstern information om en eller flere virksomheder. Informationerne analyseres med henblik på at identificere virksomhedens kritiske succesfaktorer og udfordringer. På baggrund heraf skitseres mulige handlingsalternativer. Der arbejdes med på et autentisk grundlag at udvikle elevernes evne til at forholde sig kritisk og reflekterende til informationer om en virksomheds interne og eksterne forhold ved hjælp af faglige metoder inden for fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. Desuden arbejdes der med elevernes evne til at reflektere over, hvad der er karakteristisk for de faglige metoder, der anvendes i fagene afsætning og virksomhedsøkonomi og disses evne til at forklare forskelle og ligheder i forhold til metoder, der anvendes i andre typer af fag. Side 3 af 16

4 4. Undervisningens tilrettelæggelse Det fremgår af læreplan, at undervisningen tilrettelægges med et overordnet fokus på erhvervsøkonomisk metode og anvendelse af fagenes teori og terminologi på en måde, der skaber bevidsthed om det karakteristiske ved disse fags metoder. Der arbejdes i casebaserede forløb, fortrinsvis i grupper med informationsindsamling, analyse og opstilling af handlingsalternativer med udgangspunkt i konkrete virksomheder. Der skal i arbejdet inddrages en række fagligt relevante studiemetoder. Undervisningen skal tilrettelægges, således at elevernes arbejde med faglig teori og metode videreudvikler deres faglige kompetencer, selvstændighed, samarbejdsevne og refleksive tænkning. Det sker gennem videreudvikling af undersøgende og spørgende arbejdsprocesser. Der indgår skriftligt arbejde, der understøtter elevernes læring i arbejdet med casen. Undervisningen i 2hhe gennemføres efter følgende plan: Undervisningen i 2hhX gennemføres efter følgende plan: Dato Indhold Tilrettelæggelse Første case-forløb: 16 lektioner 8. januar lektioner lektion: korte oplæg. Kursusforbøb i casemetoden som pædagogisk metode: den åbne case uden på forhånd givne problemer og løsninger. Synopsis begrebet. Forskellige former for synopsis afhængig af formålet. Arbejdsprocessen i erhvervscase, herunder de kristiske succesfaktorer. Oplæg til arbejdet med Odder Barnevogne. Der arbejdes i grupper, se disse i bilag 4. Gruppekontrakt skrives og udleveres til gruppemedlemmerne + til BIS og EBY. Se bilag januar 4 lektioner 23. januar 4 lektioner Case: Odder Barnevogne. Fase 1: karakteristik af virksomheden Fase 2: Virksomhedens succesfaktorer, se bilag 2 Fase 3: Virksomhedens udfordringer. Kursusforløb i Den faglige værkstøjskasse og analyserne i forbindelse med erhvervscase. Der arbejdes videre med Odder Barnevogne. Kursusforløb i analyse anvendelse af den faglige værktøjskasse gentages. Gentagelse af synopsis-begrebet. Der arbejdes med de 3 første faser ud fra casens Videoer. Produktet er en synopsis. Det er de 3 første faser, der arbejdes med. Der arbejdes vider med Odder Barnevogne. 28. januar Synopsis færdiggøres og up-loades i fronter i Erhvervscaserummet i arkiv senest kl Eksempel på synopsis udleveres. Grupperne reflekterer over egen synopsis i forhold til den udleverede. Hvad er forskelle og ligheder? Hvad mener gruppen er godt og hvad er skidt? Plenum. Kassediskussion. Andet case-forløb: 20 lektioner 5. februar. JBS Kursusforløb i metoder til indsamling af informationer. Hvad lærte vi af Odder Barnevogne? Analysemodeller. Gruppekontrakt. Side 4 af 16

5 Tredje forløb: 20 lektioner Krav til troværdig information. Kilder til informationer om virksomheder. Kritisk anvendelse af kilder. (har i høj grad været en del af afsætning.) Den faglige værktøjskasse og analyserne i forbindelse med erhvervscase. Alle faserne i arbejdsprocessen gennemgås og der fokuseres på: 4. fase: analyse af udfordringer 5. fase: Handlingsforslag 6. fase: konsekvenser. Nye grupper, se disse i bilag 4. WUPTI.com Gruppearbejde med casematerialet i lektion lektion: Grupperne fremlægger 1 udfordring og får tilbagemelding på fremlæggelsen. Alle faser Årsprøve Århus Charter. Mundtlig prøve på grundlag af casearbejde. 5. Årsprøve og eksamen Der afholdes mundtlig eksamen på grundlag af en centralt stillet case ved slutningen af andet år. Eksaminanderne udarbejder en synopsis af et omfang på tre til fem sider eksklusive bilag. Der gives ca. 48 timers forberedelse, dog ikke mindre end 48 timer. Synopsen udarbejdes i grupper, medmindre helt særlige faglige hensyn gør sig gældende, og skal danne grundlag for en samtale om relevante analyser, vurderinger og konklusioner og om gruppens/eksaminandens refleksioner over anvendelsen af teori og metode. I synopsen skitseres casevirksomhedens kritiske succesfaktorer, de udfordringer virksomheden står over for samt gruppens/eksaminandens forslag til, hvordan udfordringerne kan håndteres. Desuden indeholder synopsen metodeovervejelser, hvori gruppen/eksaminanden forklarer, hvordan fagene bidrager til arbejdet med casevirksomheden, og hvori de reflekterer kritisk over anvendelsen af teori og metode. Gruppen/eksaminanden kan vedlægge et antal bilag. Synopsen sendes til censor. Eksaminator og censor skal samlet have kompetence inden for de fag, der indgår med størst vægt i elevens synopsis. Skolen beslutter, om selve eksaminationen foregår individuelt eller gruppevis. Ved gruppevis eksamination tilrettelægges eksaminationen sådan, at der sikres grundlag for en individuel bedømmelse af den enkelte eksaminand, jf. pkt Når faglige forhold gør det nødvendigt, undtager skolen en eksaminand fra gruppevis eksamination. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Ved gruppevis eksamination kan eksaminationstiden pr. eksaminand forkortes med op til fire minutter. Eksaminationen består af gruppens/eksaminandens præsentation af selvvalgte dele fra gruppens/eksaminandens synopsis og en efterfølgende samtale mellem gruppe/eksaminand og eksaminator med mulig inddragelse af censor. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til nedenstående bedømmelseskriterier for studieområdet del 2. Uanset valg af eksaminationsform bedømmes eksaminanderne individuelt ud fra den mundtlige præstation alene. Eksaminanden skal kunne: Side 5 af 16

6 anvende faglig teori, metode og terminologi indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og eksterne forhold argumentere fagligt gennem selvstændige ræsonnementer reflektere kritisk over brug af metoder formidle sit arbejde. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Årsprøven afholdes inden for rammerne af de regler der gælder ved eksamen. Side 6 af 16

7 Bilag 1 Arbejdsprocessen i erhvervscase, udarbejdelse af synopse. Fase Indhold Forklaringer 1. Karakteristik af virksomheden I orienterer jer om virksomheden og dens omverden via de videofilm og de materialer i øvrigt, som følger med casen. Endvidere orienterer I jer om virksomheden på virksomhedens hjemmeside. Endelig orienterer I jer om virksomhedens branche, det marked virksomheden befinder sig på. Orienterer jer om virksomhedens konkurrenter i statistikker og anden tilgængelig information om virksomhedens branche. Afslut denne fase med at udarbejde en kort karakteristik af virksomheden. En karakteristik af en virksomhed omfatter udvalgte fakta om virksomheden, der har betydning for at kunne forstå, hvad det er for en virksomhed I står over for. En karakteristik vil typisk omfatte en beskrivelse af virksomhedens omsætning i kr., antal ansatte, forretningsområder (produkter) og det marked virksomheden konkurrerer på. Det kan også være relevant kort at beskrive virksomhedens historie, værdier, mål, strategier og lignende. En karakteristik fylder op til en halv side i en synopse. 2. Virksomhedens kritiske succesfaktorer Med udgangspunkt i jeres orientering om virksomheden og dens omverden diskuterer I jer frem til 3-5 kritiske succesfaktorer, sådan som I ser virksomhedens situation. Afslut denne fase med at udarbejde en liste med virksomhedens kritiske succesfaktorer. De kritiske succesfaktorer beskriver de forhold, der har afgørende betydning for virksomhedens konkurrenceevne; bæredygtighed i det hele taget. De forhold som beskrives er kendetegnet ved, at det er forhold virksomheden selv kan gøre noget ved. Som eksempel kan vi tage DSB A/S. Det er vel almindelig anerkendt, at det er en kritisk succesfaktor for DSB, at togene afgår og ankommer som annonceret i DSB s egne togplaner. Der er ingen facitliste. Hvad der er en virksomheds kritiske succesfaktorer, afhænger af hvem der ser på virksomheden. I skal vælge de kritiske succesfaktorer, som I med jeres faglige viden kan argumentere for er vigtige. Se bilag 2 3. Virksomhedens udfordringer Anvend jeres viden om virksomheden og dens omverden, samt de kritiske succesfaktorer, til at pege på nogle af de udfordringer, som virksomheden står over for. Afslut denne fase med udarbejde en liste over de udfordringer I kan se. En virksomhed, der hver dag skal gøre sit bedste for at klare sig i konkurrencen, bøvler konstant med forskellige udfordringer. Ingen kan lave en fyldestgørende liste over de udfordringer en virksomhed står over for. Jeres liste beskriver de udfordringer, som I med jeres faglige viden vurderer er aktuelle for virksomheden.. Side 7 af 16

8 4. Analyse af udfordringer Med udgangspunkt i jeres beskrivelse af de kritiske succesfaktorer og jeres liste med udfordringer, udvælger I et antal udfordringer til nærmere analyse. Med hjælp af jeres faglige værktøjskasser analyserer I de udvalgte problemstillinger. En analyse vil ofte kræve, at I søger yderlige information på nettet. Afslut fasen med at udarbejde liste over jeres gennemførte analyser. Analyserne placeres i bilagene til jeres synopse. Der er ingen facitliste for hvilke udfordringer, der er de rigtige at udvælge til en analyse. Hvis I arbejdede for en virksomhed, ville virksomheden selvfølgelig have nogle ønsker til hvilke analyser I skulle foretage. Det er alene jeres valg hvilke udfordringer I vælger at analysere. Det vil altid være klogt at analysere udfordringer, I har viden om fra jeres undervisning i afsætning og virksomhedsøkonomi. Det vil sige, I skal vælge at analysere de udfordringer, som I med faglig indsigt er i stand til at analysere. 5. Handlingsforslag Med udgangspunkt i jeres analyser opstiller I nogle handlingsforslag. Handlingsforslagene er jeres bud på, hvordan virksomheden kan imødegå de analyserede udfordringer. Afslut fasen med at liste handlingsforslagene sammen med kort forklaring på, hvordan handlingsforslagene giver svar på udfordringerne. Endvidere skal I argumentere for, hvilket eller hvilke af handlingsalternativerne I vil anbefale virksomheden at følge på baggrund af tidligere situationsanalyse. Der vil ofte være flere svar på, hvordan en virksomhed kan imødegå en given udfordring. I praksis vil det være virksomhedens ledelse, der foretager valget mellem flere handlemuligheder. I erhvervscase er det jer der vælger, jeres valg kan stort set ikke være forkerte, hvis I med faglig indsigt kan forklare, hvorfor jeres handlingsforlag er gode. 6. Konsekvenser Med udgangspunkt i jeres handlingsforslag, skal I vurdere hvilke konsekvenser jeres forslag til have for virksomheden i øvrigt. Afslut fasen med en kort redegørelse for de konsekvenser I ser er en følge af jeres forslag. Handlingsforslag skal være gennemtænkte. Det vil sige, at I ud over at kunne pege på en løsning også skal have gennemtænkt, hvilke konsekvenser forslaget kan have for andre forhold i virksomheden. 7. Metode Reflekter over, hvordan I har gennemført jeres arbejde med at udarbejde en synopse. Her specielt, hvordan I har gennemført jeres analyser med anvendelse af fagenes modeller. Når I er færdige med at udarbejde jeres synopse, har I gennemløbet en række faser, der samlet er udtryk for en erhvervsøkonomisk metode. En refleksion kunne indeholde en vurdering af fordele og ulemper ved metoden, sådan som I har oplevet det. I har gennemført jeres analyser ved at anvende forskellige modeller fra fagene. Modellerne dækker over forskellige metoder til analyse af de udfordringer en virksomhed står over for. En refleksion kunne indeholde en vurdering af, om I med de oplysninger I har til rådighed, har kunnet gennemføre en aktuel, relevant og troværdig analyse. Se bilag 3 8. Kildeliste I denne fase udarbejdes en liste over de kilder I har anvendt i jeres arbejde. Det er god skik, at liste en præcis liste over de kilder man har anvendt. Det underbygger troværdigheden omkring jeres arbejde. Side 8 af 16

9 Bilag 2 Om kritiske succesfaktorer Begrebet kritiske succesfaktorer (KSF) er vel første gang anvendt i management litteraturen i tresserne. Begrebet blev flittigt anvendt af McKenzie. For McKenzie var de kritiske succesfaktorer en vurdering af, hvordan en virksomhed kan lykkes - et fagligt skøn. Wikipedia har en dejlig simpel definition på de kitiske succesfaktorer, som falder fint i forlængelse af McKenzies tilgang til begrebet: Et udtryk for en aktivitet, der er nødvendig for at en organisation eller et projekt kan opfylde sin mission. Når Ulrik Wilbek peger på, at udfaldet af en kamp afhænger af de hurtige tilbageløb og opdækningen i forsvaret, beskriver han de kritiske succesfaktorer efter bedste skøn. Vel vel - et skøn, der bygger på en faglig analyse og stor erfaring som træner i mange år, men der er ikke tale om raketvidenskab. Når vi i erhvervscase beder om de kritiske succesfaktorer, er det de 3 til 5 væsentlige forhold, som er afgørende for om case virksomheden får succes. Vi lader dig foretage et fagligt skøn. Du skønner ud fra egne forudsætninger; din viden fra fagene, og måske erfaringer fra erhvervslivet. Begrebet KSF anvendes i forbindelse med erhvervscase, fordi der er et ønske om, at du skal have lov til at lave dine analyser og fortolkninger af en virksomhed og dens omverden på et autentisk grundlag. Autentisk betyder ikke kun, at der arbejdes ud fra en eksisterende virksomhed og dens mange udfordringer. Autentisk betyder også, at du får mulighed for at pege på løsninger ud fra egne analyser og fortolkninger, der kan knyttes an til de succesfaktorer eleverne selv vurderer som kritiske for virksomheden. Vi forventer, at du arbejder med fagenes teori og metoder i dine analyser og fortolkninger. Vi forventer også, at du kan argumentere for valg af KSF. Når vi bedømmer dig ved den mundtlige prøve i erhvervscase tager vi stilling til din viden i henhold til bedømmelseskriterierne for studieområdets del 2. Vi bedømmer ikke i hvilken grad de valgte kritiske succesfaktorer og dine løsninger er rigtige. Vi bedømmer ikke om dit valg af medicin er den rigtige for virksomheden set med vores optik. Vi tager stilling til om det du siger ved den mundtlige prøve er relevant og troværdigt. Kan du anvende faglig teori, metode og terminologi. Er du i stand til at indsamle, analysere og vurdere interne og eksterne virksomhedsinformation. Kan du argumentere gennem selvstændige ræsonnementer. Kan du reflektere over deres arbejde og kan du formidle fagligt stof. Side 9 af 16

10 Bilag 3 Om metode Generelt kan man vel opfatte metode en systematisk måde at undersøge virkeligheden. Metode skal sætte den undersøgende i stand til, at se årsager bag hændelser, at se meninger bag handlinger, at se sociale og materiale forholds betydning for individers meninger og handlinger. Ved erhvervsøkonomisk metode vil vi forstå som den systematik, der anvendes ved indsamling, bearbejdning og analyse af forskellige former for data fra og om en virksomhed. Erhvervsøkonomisk metode sigter som noget unikt på at støtte beslutningstagning i en virksomhed. På IBC har vi valgt at lade arbejdet i erhvervscase omfatte 8 faser i en given rækkefølge og med et givet indhold, som beskrevet i figuren nedenfor og uddybet i bilag 1. Faserne beskriver den systematik vi anser som værende nyttig i arbejdet med erhvervscase. De 8 faser repræsenterer samlet et eksempel på en erhvervsøkonomisk arbejdsmetode. 1. Karakteristik af virksomheden 6. Konsekvenser 7. Metode 2. Virksomhedens kritiske succesfaktorer 5. Handlingsforslag 8. Kildeliste 3. Virksomhedens udfordringer 4. Analyse af udfordringer Arbejdsmetoden afspejler, at fagene afsætning og virksomhedsøkonomi, ligesom de øvrige erhvervsøkonomiske fag, er anvendelsesorienterede. Vi ønsker at finde løsninger på de udfordringer en virksomhed står over for. Specielt i forbindelse med fase 4, analyse af udfordringer, vil det være nødvendigt at anvende en eller flere af de erhvervsøkonomiske fags modeller og den teori, der er forudsætningen for modellerne. En analyse med anvendelse af en relevant model kan være afgørende for at en analyse kan få betegnelsen troværdig. Side 10 af 16

11 Uddrag af metode (eller model) værktøjskassen til erhvervscase Virksomhedsøkonomi Afsætning Modeller til porteføljeanalyse Modeller til omverdensanalyse Modellerne til analyse af rentabilitet og indtjening Modeller til analyse af logistisk effektivitet Modeller til konkurrentanalyse Modeller til segmentanalyse Det er anvendelse af faglig metode, når vi i afsætning og virksomhedsøkonomi samt erhvervscase anvender fagenes modeller til analyse af en virksomhed. Modellerne sætter os i stand til, at se årsager bag hændelser i og omkring en virksomhed, forklare samt forstå meninger bag virksomhedernes adfærd. I en vis grad sætter modellerne os også i stand til at forudsige, hvad der vil ske, hvis en virksomhed tager en given beslutning. Side 11 af 16

12 Bilag 4 Den faglige værktøjskasse I erhvervscase betyder en ny case, at du skal arbejde med en for dig ofte ukendt virksomhed. Du kan sandsynligvis anvende dine erfaringer fra arbejdet med tidligere virksomheder, når du skal finde problemer og løsninger i en ny, men du kan helt sikkert anvende den faglige viden du har fra undervisningen i afsætning og virksomhedsøkonomi. Nedenfor er vist dele af fagenes indhold som kan være i spil i forbindelse med en erhvervscase. Hvilke af fagenes modeller og begreber, der anvendes er selvfølgelig afhængig af den konkrete virksomhed. Du kan selv udfylde listen med andre modeller og begreber, som efter din opfattelse kan være relevante. Afsætning Virksomhedsøkonomi Omverdensmodellen Interessentmodellen SWOT analyse Virksomhedens ide og mål Vækststrategi Konkurrencestrategi Styringsniveauer Værdikæden SOR-model Maslows behovsmodel Købsadfærd Segmentering og valg af målgruppe Valg af positioneringsstrategi PLC-kurven og valg af parametermiks Internationalisering Omverdensmodellen Interessentmodellen SWOT analyse Virksomhedens ide og mål Porteføljestrategi Vækststrategi Konkurrencestrategi Styringsniveauer Værdikæden Brancher Virksomhedsformer Ledelsesformer Omkostnings og indtægtsforhold Kapitalanvendelse og -fremskaffelse Årsrapporten Regnskabsanalyse Logistisk effektivitet Side 12 af 16

13 Bilag 5 Grupper til Odder Barnevogne og JBS Gruppe nummer Odder Barnevogne JBS I må selv vælge gruppe til den sidste case WUPTI Alexander S Gry Dina H Catrine Camilla Christian Katja Nicolai Mona Emma Louise C Johanne Christina Dina S Rebecca Kristian Alexander L Pernille N Jonas BS Jasper Pernille K Marcus Kathrine Sandra Lotte Sisse Louise D Jonas B Xenia Christian Alexander S Dina S Louise C Emma Jasper Dina H Xenia Katja Kimmie Kathrine Kristian Rebecca Mona Catrine Jonas BS Pernille N Alexander L Jonas B Sandra Nicolai Marcus Johanne Lotte Pernille K Gry Louise D Christina Camilla Sisse Side 13 af 16

14 Bilag 6 Samarbejdsaftale for erhvervscasegrupper Social kontrakt: Hvordan skal samarbejdet i gruppen være? Udarbejdes før gruppearbejdets start. Underskrives af alle i gruppen og afleveres til læreren. Succeskriterier: Faglige forventninger og ambitioner. Mål og resultater. Konfliktløsningsmodel: Hvordan og af hvem tages konflikter op i gruppen? Konsekvenser (fx i forbindelse med manglende arbejdsindsats, udeblivelse osv.) Underskrifter: Side 14 af 16

15 Side 15 af 16

16 Bilag 7 Hvor finder man casene? Alle opgaver ligger på uvmat.dk 9/9/2011 2:30 PM <dir> HHX Find erhvervscase og den case, du skal bruge. Udenfor skolen skal der benyttes desktop.ibc.dk af alle. (følg link på Hvis video hakker i afspilning, sæt den på pause i 2 min, så burde filen være downloaded og tryk igen på play. Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Studieområde 2 - Erhvervscase Birthe

Læs mere

Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd

Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd 1. Karakteristik af virksomheden 6. 7. Metode 2. Virksomhedens kritiske succesfaktorer 5. 8. 3. Virksomhedens udfordringer 4. Analyse

Læs mere

Erhvervscase, hhx. Vejledning. Indholdsfortegnelse

Erhvervscase, hhx. Vejledning. Indholdsfortegnelse Erhvervscase, hhx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Erhvervscase Fællesintroduktion

Erhvervscase Fællesintroduktion Erhvervscase 2016 Fællesintroduktion 1. Hvad er Erhvervscase 2. Formålet med Erhvervscase? 3. Hvordan foregår projektet? 4. Hvad er en Erhvervscase? 5. Det endeligt produkt 1. HVAD ER ERHVERVSCASE? læren

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag)

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag) Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016 Institution Uddannelse Titel for flerfaglig forløb Fag i det flerfaglige

Læs mere

Erhvervscase, Forår- 2016

Erhvervscase, Forår- 2016 Undervisningsbeskrivelse og studieplan for Erhvervscase på Haderslev Handelsskole. Undervisningsplan/forløb. Timerne i EC afvikles i foråret på uddannelsens andet år. Der er arbejdet med følgende plan

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår 2011/12, termin maj-juni Campus Vejle HHX Erhvervscase

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Undervisningsplan for studieområdet del 2 Erhvervscase skoleåret

Undervisningsplan for studieområdet del 2 Erhvervscase skoleåret Undervisningsplan for studieområdet del 2 Erhvervscase skoleåret 2017-2018 Undervisningsplanen tager udgangspunkt i bedømmelsesplanen for SO2: Eleven skal kunne Anvende faglig teori, metode og terminologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2017-2018 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Konference om studieområdet på hhx

Konference om studieområdet på hhx Konference om studieområdet på hhx Vejle Handelsskole 14. april 2010 Roskilde Handelsskole 15.april 2010 Jens Ditlev Hansen Program 09.30-10.00: Ankomst og kaffe 10.00-10.05: Velkomst v. Merete Pedersen

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (60 AT = 48 lektioner a 75 min.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (60 AT = 48 lektioner a 75 min. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret januar 2017 juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase (Studieområdets

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Ny fagkonsulent i studieområdet 1. Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2. Skriftlighed i studieområdet.3

Ny fagkonsulent i studieområdet 1. Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2. Skriftlighed i studieområdet.3 Redaktion: Mette Lyng og Laila Madsen, fagkonsulenter Ny fagkonsulent i studieområdet 1 Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2 Skriftlighed i studieområdet.3 Spørgsmål og svar: Hvordan

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår 2010/11, termin maj-juni Campus Vejle HHX Erhvervscase

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell Der er gode grunde til at introducere Den

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14c212 HH2c

Studieområde -Erhvervscase - fhh14c212 HH2c Studieområde -Erhvervscase - fhh14c212 HH2c Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase (Studieområdets

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2013 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink fra fagkonsulenten, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 15 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase Lærer(e) Jacob Lund, Pernille Krog Nyenstad Hold Hh16busa14 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk Erhvervsrettet Andetsprogsdansk - Et centralt udviklet valgfag i erhvervsuddannelserne Side 1 af 6 Side 2 af 6 Formål...4 Mål...4 Niveau F...4 Niveau E...5 Niveau D...5 Rammer for valg af indhold...6 Sprogbrug...6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Haderslev Handelsskole hhx Erhvervscase Allan

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Svendborg Handelsgymnasium HHX

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Projekt om genetiske sygdomme

Projekt om genetiske sygdomme 2008 Projekt om genetiske sygdomme Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Biologi B Projektmanual til projekt Genetiske sygdomme. Tidsplan: Fredag d. 4/1 Gruppedannelse og valg af projekt (også lok. 104!)

Læs mere

Organisation C Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014

Organisation C Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Organisation C Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Erhvervscase Jacob Lund, Pernille

Læs mere

FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock

FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock FIP retorik 14/12-17 Sofia Amanda Mortensen Lektor, Innovationsgymnasiet, Niels Brock Undervisningsportfolio Hele skoleåret/kurset Prøveportfolio Slutningen af skoleåret/kurset Til prøven Elev og lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTERNE I STUDIEOMRÅDET

NYT FRA FAGKONSULENTERNE I STUDIEOMRÅDET NYT FRA FAGKONSULENTERNE I STUDIEOMRÅDET Netbrev nr. 7 Marts 2015 BASISMODEL FOR ARBEJDET MED FAGLIG METODE Af Mette Lyng Siden 2010 har det, som bekendt, været et krav, at eleverne eksplicit arbejder

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2018 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Herningsholm Gymnasium Studieområde del 1

Herningsholm Gymnasium Studieområde del 1 Herningsholm Gymnasium Studieområde del 1 Hvad har vi tænkt? Hvor er vi nu? Hvad har vi tænkt? HHX HERNING Studieområdets formål Progression og sammenhæng i arbejds- og studiemetoder i hele studieområdet

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni Institution Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX SO2

Læs mere

Kompendium i Erhvervscase Synopsis

Kompendium i Erhvervscase Synopsis Kompendium i Erhvervscase Synopsis Pia Petersen Lene Damgård Ole Reinholdt Claus Christensen Revideret dec. 2010 Erhvervscase kompendium Indhold 1. Studieområde og erhvervscase...3 1.1 Hvad går erhvervscase

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 -juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016/17.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016/17. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere