Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1"

Transkript

1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor med 2,3 timer om ugen med fuld lønkompensation svarende til, at offentlige ansatte selv betaler for deres frokost. Eksperimenter forøgende arbejdstiden i DREAM vil i udgangspunktet afstedkomme permanente ændringer i strukturledigheden, der er foranlediget af arbejdstidens indvirkning på satsreguleringen. Effekten er funderet i antagelsen om, at der i DREAM traditionelt ikke eksisterer et sektoruafhængigt arbejdstidsindeks, hvorfor ændringer i arbejdstiden i udgangspunktet indvirker på samtlige sektorer og da de private sektorer således også er omfattet tillades arbejdstidseffekten at indvirke på satsreguleringen. Idet en arbejdstidsændring, der udelukkende er restringeret til den offentlige sektor ikke bør påvirke satsreguleringen, er det i nærværende eksperiment antaget at øget arbejdstid i den offentlige sektor ikke direkte påvirker satsreguleringen. Under antagelse om uændret lønsum og forbrug i den offentlige sektor, vil ændringen afstedkomme, at antallet af ansatte i denne sektor reduceres med knap personer i Den tilsvarende tilgang af ansatte i de private sektorer afstedkommer en stigning i den produktive beskæftigelse, der på sigt medfører større produktion, indkomst og forbrug. Et forhøjet aktivitetsniveau styrker de offentlige indtægter, som i begge forløb vil dominere stigningen i de offentlige udgifter. Således vil scenariet resultere i en forbedring af den primære saldo og vil dermed formindske det offentliges fremtidige finansieringsproblem. Holdbarhedsindikatoren forbedres med 0,5 pct. af BNP, hvilket i 2010-niveau svarer en permanent årlig forbedring af holdbarheden på 8,6 mia. kr. 2 (jf. tabel 1). Tabel 1 Finanspolitisk holdbarhedsindikator HBI ændring HBI ændring (Procentpoint) (Mia. kr.) Forøget arbejdstid Denne analyse er bestilt af DA. 2 I følge Danmarks Statistik udgjorde BNP i ,7 mia. kr.

2 Side 2 af 6 Tekniske forudsætninger for beregningerne Årsagen til, at eksperimenter forøgende det fuldtidsækvivalente arbejdsudbud i DREAM sædvanligvis bidrag til en permanent ændring i strukturledigheden er funderet i fagforeningernes adfærd kombineret med antagelsen om, at ændringer i arbejdstiden indvirker på satsreguleringen. Fagforeningerne begrænser det effektive arbejdskraftsudbud således, at medlemmernes disponible indkomst korrigeret for disnytten ved arbejde maksimeres. Bestemmelse af det fagforeningsbestemte arbejdskraftudbud sker under hensyntagen til, at et arbejdsudbud, der ligger under det, som det enkelte individ ville udbyde udløser ledighedsunderstøttelse. Disse antagelser genererer et arbejdsudbud, der er lavere end det, som det enkelte individ ville vælge og dermed øget ledighed. I tilfældet hvor satsreguleringen ændres med arbejdstiden, vil det relative forhold mellem ledighedsunderstøttelse og realløn stige, hvorfor ledigheden grundet formuleringen af fagforeningernes optimeringsproblem vil øges 3. Eftersom udviklingen i ledigheden således afhænger af udviklingen i forholdet mellem understøttelse og løn og det ikke ønskes, at en ændring i arbejdstiden i den offentlige sektor skal indvirke på satsreguleringen og dermed øge omtalte forhold, er det i marginaleksperimentet antaget at ændringer i arbejdstiden i den offentlige sektor ikke direkte påvirker satsreguleringen. Således opnås uændret strukturel ledighed ved forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor. Offentlig og privat beskæftigelse bestemmes i DREAM ud fra hvor stor en andel af den samlede lønsum, den respektive sektor tegner sig for. Forøgelse af arbejdstiden gennemføres under antagelse om fuld lønkompensation i den offentlige sektor, hvilket effektivt udmøntes i en antagelse om uændret offentlig lønsum på bekostning af lavere offentlig beskæftigelse. Grundet den uændrede strukturelle ledighed, svarer nedgangen i den offentlige beskæftigelse netop til merbeskæftigelsen i de private sektorer. Dette afstedkommer en stigning i beskæftigelsen målt i produktive enheder, hvilket afstedkommer en stigning i BNP. Marginaleksperimentet er afviklet som stød til til DAs grundscenarie, der har 2008 som basisår. DAs Grundscenarie adskiller sig fra DREAM s langsigtede økonomiske fremskrivning fra 2011 ved at inkludere opdateret data for den funktionelle fordeling af den offentlige forbrugsudgift, tilbagetrækningsaftalen i Reformpakken 2020 fra maj 2011, en antagelse om permanent mervækst på 0,25 procent p.a. i de offentlige sundheds- og ældreplejeudgifter indtil år 2100, samt en ophævelse af skattestoppets nominalprincip fra 2012 for andre skatter og afgifter end ejendomsværdibeskatningen. Forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor annonceres over for modellens agenter samme år, som stigningen i arbejdstiden indføres, hvilket er i år Holdbarheden sikres gennem den såkaldte udenlands-lukning, hvor det antages, at transfereringer fra udlandet til den offentlige sektor vælges endogent i år 2080 og frem således, at det samlede forløb er holdbart. Disse transfereringer bruges herefter til at beregne holdbarhedsindikatoren, der bestemmes som den tilbagediskonterede værdi af de nødvendige transfereringer. 3 En mindre del af årsagen til, at ledigheden stiger, når arbejdstiden øges skal findes i, at arbejdsudbudselasticiteterne i fagforeningens optimeringsproblem afviger fra individdets. Denne forskel er ligeledes elimineret i det nye grundforløb.

3 Side 3 af 6 Makroøkonomisk virkning Stigningen i den gennemsnitlige arbejdstid afstedkommer en stigning i det timekorrigerede arbejdsudbud og dermed i beskæftigelsen målt i produktive enheder. Sidstnævnte stiger med ca. 3,3 pct. gennem hele fremskrivningen og er en sammenvejning af beskæftigelsen målt i antal personer og de pågældendes produktivitet og arbejdstid. Den samlede beskæftigelse målt i antal personer er som nævnt uændret, hvilket dækker over en overflytning af ca personer i 2050 fra den offentlige til de private sektorer, idet samme produktion i den offentlige sektor nu kan opnås med et færre antal beskæftigede. Figur 1 Ændring i den offentlige beskæftigelse, 1000 personer Forøget arbejdstid Faldet i beskæftigelsen på knap personer svarer til et fald på 5,4 pct. relativt til grundforløbet, jf. Figur 1. Som nævnt tidligere vil ændringen i den offentlige beskæftigelse normalt afspejle ændringen i det kollektive offentlige forbrug, der antages at følge udviklingen i BNP. Det individuelle offentlige forbrug drives af den demografiske udvikling og mervækst og er derfor uændret. Eftersom også det kollektive offentlige forbrug i eksperimentet her er fastholdt på niveauet i grundforløbet, vil velfærdsniveauet forringes, men som nævnt er det vurderet, at denne restriktion er meningsfuld sammenholdt med antagelsen om uændret offentlig lønsum og bidrager til at isolere betydningen af øget arbejdstid på beskæftigelsen. Eftersom de i forvejen beskæftigede nu udbyder flere produktive enheder, er der et merudbud i forholdet til beskæftigelsesbehovet i den offentlige sektor. Som konsekvens falder beskæftigelsen målt i antal personer i den offentlige sektor. De private sektorer absorberer hele den overflødige beskæftigelse fra den offentlige sektor, hvilket afstedkommer en stigning i den produktive beskæftigelse. I 2050 opnås en stigning i BNP relativt til grundforløbet på 1,4 pct., jf. Tabel 2. Grundet stigningen i beskæftigelsen målt i produktive enheder forekommer der øgede investeringer i de private sektorer, mens investeringsbehovet i den offentlige sektor er uændret relativt til grundforløbet.

4 Side 4 af 6 Mængden af jord og eksportmarkedernes størrelse kan ikke følge med den almindelige opskalering af økonomien, som den stigende produktive beskæftigelse giver anledning til. Prisen på jord stiger således brat med ca. 3,5 pct. i alternativscenariet. Outputprisen i den udenlandskonkurrerende sektor falder brat med 0,4 pct.. Eksporten stiger som følge af det lave prisniveau og vil være øget med 1,7 pct. i Det faldende prisniveau medfører et fald i reallønnen. Således falder produktreallønnen i den udenlandskonkurrerende sektor og reallønnen (defineret ud fra forbrugerprisindekset) begge på sigt med ca. 0,6 pct. På grund af stigningen i det private forbrug vil importen stige, men idet eksporten stiger relativt mere, vil betalingsbalancen gradvist forbedres gennem det alternative forløb. Tabel 2 Makroøkonomisk virkning af forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor, reale termer Indeks, grundforløb = BNP Privat forbrug Offentligt forbrug Individuelt offentligt forbrug Kollektivt offentligt forbrug Eksport Import Investeringer Beskæftigelse, 1000 pers Private sektorer Offentlige sektor Ændring, procentpoint ---- Arbejdsløshed, procent Offentlige budget overskud, pct. af BNP Offentlige primære budget overskud Offentlige netto rente udgifter Kilde: Egne beregninger De offentlige finanser Det stigende aktivitetsniveau vil afstedkomme en stigning i de samlede offentlige indtægter i alternativforløbet relativt til grundforløbet, hvorfor det i 2050 kan konstateres, at de samlede indtægter er steget med ca. 0,7 pct. relativt til grundforløbet. Stigningen i beskæftigelsen målt i produktive enheder vil trods faldet i reallønnen bidrage til forøgelse af skattebasen for husholdningerne, hvilket vil føre til øget indtjening fra kildeskatter. Samtidig vil øget produktion bidrage til øgede indtægter fra selskabsskatter. Grundet stigningen i BNP vil indtægterne fra kildeskatter dog udgøre en mindre andel af BNP i alternativforløbet relativt til grundforløbet. I marginaleksperimentet er provenuet fra selskabsskatter dog steget mere end BNP, hvorfor indtægterne fra denne post relativt til BNP på sigt er højere end i grundforløbet, jf. Tabel 3. Provenuet fra ejendomsskatter vil stige som følge af de markant stigende jordpriser, hvilket trods stigende BNP vil medføre, at pågældende skatter udgør en højere andel af BNP end i grundforløbet. Det forøgede private forbrug og investeringer afstedkommer desuden stigninger i indtægten fra moms- og afgifter, der dog for førstnævntes vedkommende ikke er tilstrækkelige til, at posten i alternativforløbet udgør en større andel af BNP end i grundforløbet.

5 Side 5 af 6 Tabel 3 Virkning på de offentlige finanser af forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor, relativ ændring i BNP andele, indeks Indeks, grundforløb = Offentlige indtægter Direkte skatter Kildeskatter Selskabsskatter Andre direkte skatter Indirekte skatter Moms Punktafgifter Ejendomsskatter Andre indirekte skatter Anden indkomst Offentlige udgifter Offentlige kollektive forbrug Offentligt individuelt forbrug Sundhedsudgifter Udgifter til uddannelse Socialomsorg Andet individuelt forbrug Offentlige indkomstoverførsler Folkepension Efterløn Førtidspension Dagpenge Kontanthjælp Barlselsdagpenge SU Andre indkomst overførsler Offentlige investeringer Andre udgifter Kilde: Egne beregninger Indførelse af længere arbejdstid i den offentlige sektor vil grundet lønfaldet og antagelsen om satsreguleringens tilknytning til lønudviklingen medfører lavere offentlige udgifter i alternativforløbet. Således falder de samlede offentlige udgifter ca. 0,3 pct.. Eftersom ledigheden er uændret og forhøjelse af arbejdstiden ikke indbefatter, at personer uden for arbejdsstyrken inddrages i denne, vil antallet af personer tilknyttet overførsler være uændret relativt til grundforløbet. Udgifterne til indkomstoverførsler falder derfor alene grundet lønnens effekt på satsreguleringen. Kombineret med stigningen i BNP vil indkomstoverførslerne i marginaleksperimentet udgøre en mindre andel af BNP end i grundforløbet. Udviklingen i de offentlige indtægter og udgifter vil resultere i en forbedring af den offentlige faktiske saldo relativt til grundforløbet, jf. Figur 2. Den primære saldo målt i procent af BNP forbedres med 0,4 procentpoint i 2020 og med 0,5 procentpoint i Dette svarer i 2010 priser til en forbedring af den primære offentlige saldo med 7,3 mia. kr. i 2020 og med 8,8 mia. kr. i 2050 (jf. tabel 4). Den finanspolitiske holdbarhed forbedres med 0,5 procentpoint, svarende til en årlig forbedring på 8,6 mia. kr. i 2010 priser.

6 Side 6 af 6 Figur 2 - Virkning af en forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor på det primære offentlige budgetoverskud pct. af BNP Grundforløb Forøget arbejdstid Figur 3 - Virkning af en forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor på det offentlige budgetoverskud, pct. af BNP Grundforløb Forøget arbejdstid Tabel 4 Ændring af den primære offentlige saldo ved en permanent sænkning af kollektiv offentligt forbrug, Pct. af BNP Forøget arbejdstid

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Oktober 2004 Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Udgiver: Danish Rational

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

14. Multiplikatortabeller

14. Multiplikatortabeller Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed Teknisk note nr. 9 Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed Noten er udarbejdet af Daniel le Maire Christian Scheuer Rockwool Fondens Forskningsenhed København 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 201-217 Debat og kommentarer Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Jan V. Hansen Forsikring & Pension, mail: jvh@forsikringogpension.dk

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Replik til Jesper Jespersen

Replik til Jesper Jespersen Replik til Jesper Jespersen Lars Haagen Pedersen, forskningsleder, DREAM, lhp@dreammodel.dk Poul Schou, chefkonsulent, DREAM, psu@dreammodel.dk Jesper Jespersen (JJ) kritiserer i artiklen Velfærdskommissionen

Læs mere