Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8"

Transkript

1 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013 Tilstede: Fra afdelingsbestyrelsen: Farah Kahn, Zenia Johansen, Frank Wistisen, Ole Larsen, Ismail L.S.H. Abu Zahrah, Jawad Iqbal og Torben Denbak. Fra organisationsbestyrelsen: Kai Dinesen, Preben Bansemer, Jens Gregersen, Børge Stendersø og Stephan Jønsson. Fra administrationen: Driftschef Mikkel Selander og økonomidirektør Teit Svanholm. Fra afdelingen: Ejendomsmester John Jensen. Antal lejemål repræsenteret: fra Albjergparken og 37 fra Tranumparken Ad. 1. Valg af dirigent Kai Dinesen blev valgt til dirigent. Ad 2. Valg af referent og stemmetællere Zenia blev referent. Stemmetællere blev Yvonne, Karin og Pernille. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var sket retmæssigt. Ad 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning Beretningen blev vedtaget. Ole Larsen startede med at fortælle, at der siden udarbejdelsen af beretningen er taget initiativ til at få installeret solceller på tagene. Afdelingsbestyrelsen har sagt ja til at få indsigt i T13 s projekt, men vil have administrationen til at lave beregninger, inden forslaget sendes til afstemning på et beboermøde. Der blev spurgt om, hvem der betaler for byggesjusk og rådgiverfejl ved Mågebo. Ole Larsen oplyste at rådgiver og entreprenør betaler for udbedringen af fejl og mangler. Der blev spurgt til lukningen af ungelokalet. Lukningen af ungelokalet skete, da de unge ikke kunne overholde de aftaler, der var indgået omkring brugen af lokalet. De havde fået flere chancer til at få det til at fungere. Ole Larsen roste beboerne i opgangen, hvor lokalet var beliggende, for deres imødekommenhed. Der blev spurgt til opmålingen af ejendomsfunktionærernes arbejde, som afdelingsbestyrelsen lovede at have klar til afdelingsmødet. Ole Larsen fortalte, at der var blevet arbejdet på opmålingen, men at der var andre parter involveret, som betød at tingene ikke gik helt så hurtigt, som afdelingsbestyrelsen kunne ønske sig. Men der havde fundet en opmåling sted med fagforeningen. Derefter har bestyrelsen set på opmålingen og kommenteret den ligesom ejendomsfunktionærerne. Opmåling med kommentar er sendt til fagforeningen, hvor den ligger pt. Når den er afsluttet bliver beboerne informeret. Der blev spurgt til hvilke værdier, der er fundet for PCB, hvor målingerne er fortaget, og hvorfor resultaterne ikke er offentliggjort. Mikkel Selander fortalte følgende om PCB målingerne: Man må gerne få resultaterne for målingerne af PCB i vores bygninger, de er ikke hemmelige, men mange vil have svært ved at tolke resultaterne. Man inddeler det målte niveau af PCB i 3 grupper. Den grønne gruppe, hvor værdierne er lave, og man derfor ikke skal foretage sig noget. Den gule gruppe, hvor værdierne viser, at der skal tages initiativ til udbedring af PCB kilden indenfor nogen år. Og den røde gruppe, hvor værdierne er så høje, at der skal handles øjeblikkeligt. Målinger fra vores højhuse viser værdier i den gule gruppe. Det vil sige at Kontortid for personligt fremmøde: Den første hverdagsmandag i måneden kl undtagen juli og december - Telefon:

2 problemet med PCB kilderne skal løses inden for nogle år. Derfor HP4. I lavhusene er der kun værdier i grøn gruppe. Der er fundet PCB i fugerne ved vinduerne i højhusene. Man har endnu ikke fundet en genial løsning på renoveringen af PCB, men der arbejdes på sagen. En beboer har ikke fået udbedret huller, der er lavet i forbindelse med prøvetagningen. De skal selvfølgelig bare udbedres. Ejendomskontoret kontakter beboeren. Ad. 4. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2012 til efterretning Der blev stillet spørgsmål til regnskabet, som Teit Svanholm besvarede: Korrektion for Mågebo (post 134), der var en yderligere omkostning på kr , men at kr blev betalt fra organisationsbestyrelsen på konto 203. Der blev spurgt til hvilke forbedringer der var tale om i regnskabet. Posten forbedringer dækker over nybyggeri. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor vi pludselig havde penge til at kunne få lavet hegn om fodboldbanen og parkeringspladser. Teit forklarede, at det skyldes, at midler der var blevet henlagt til vedligeholdelse og forbedringer ikke skulle benyttes til det, de var henlagt til. Derfor var der penge til rådighed. Ad. 5. Fremlæggelse af driftsbudget for 2014 til godkendelse samt antennebudget 2014 til efterretning Budgettet blev godkendt med følgende stemmer: Imod: 2 stk. Hverken for eller imod: 1 Der optrådte en fejl i budgettet, da Mågebo ikke skal stige i husleje. Rettelsen af fejlen har ingen betydning for de stigninger, der er annonceret i budgettet. Teit forklarede at huslejestigningen skyldes flere ting: Dels var der sket et fald i prioritetsydelserne. Dels er vores vandforbrug steget med Der var diskussion om denne stigning. Den er VOLD- SOM og kan skyldes enten fejl på vandledningen eller fejl i måleren. Afdelingsbestyrelsen har været opmærksom på evt. fejl i målere, hvorfor de er blevet udskiftet. Desværre er det endnu ikke muligt ud fra vandaflæsningstallene, at kunne konstatere, om det er måleren, der har været problemet. Men det skal afklares, hvorfor vandforbruget er steget så voldsomt. Dels sker der en stigning i forsikringer på ca. 30%. Lige nu ligger forsikringerne i udbud. Til gengæld er nogle lån blevet omlagt til en lavere rente og korter løbetid. Det har givet afdelingen en besparelse på kr Der blev stillet spørgsmål til budgettet: Konto note 41 Tilskud fra Boligorganisationen. Hvor bliver de kr til Mågebo fra dispositionsfonden kanaliseret hen? Dels dækker de meromkostningerne ved byggeriet. Men de skal også være med til at dække almindelige stigninger. Der blev stillet spørgsmål på, hvorfor stigningerne var forskellige mellem ældreboligerne og familieboligerne? Det skyldes forskelle i lånefinansieringen. Antennebudgettet: Teit informerede om, at afskrivningen af antenne afsluttes næste år. Ad.6. Behandling af indkommende forslag Dirigenten forslog at tage punkt 6.3 før punkterne 6.1 og 6.2 da 6.3. var mere vidtgående. Ad.6.3. Forslag om ophør af parkeringsordning. Der var flertal for at lade parkeringsordningen fortsætte. Oplever du problemer med ScanParkering, så kontakt afdelingsbestyrelsen, så den kan reagere. Der er ledige parkeringspladser i det aflukkede. Der var diskussion, om ordningen havde haft den ønskede effekt, at give flere p-pladser til beboerne. Nogen oplevede, at det ikke havde haft en effekt, mens flere mente, det havde haft en effekt. Iflg. statistik fra ScanParkering, er der indenfor det seneste halve år givet 2 bøder til biler der holdt uden for parkeringsbåsene. Men de to bøder er ikke alene et udtryk for, at der ikke har været pladser ledige. Side 2 af 6

3 Samtidig har afdelingerne omkring os også indført parkeringsordning. Det betyder, at hvis vi dropper vores ordning, vil biler fra de omkringliggende afdelinger benytte vores parkeringspladser. Nogle beboere udtrykte deres utilfredshed med behandlingstiden i forbindelse med klager over parkeringsbøder. Afdelingsbestyrelsen er ikke tidligere gjort opmærksom på manglende reaktion fra ScanParkering og lange behandlingstider. Derfor opfodrer afdelingsbestyrelsen, beboere, der oplever problemer med ScanParkering, til at kontakte afdelingsbestyrelsen, så denne reagere. Man kan ikke reagere på noget, man ikke har kendskab til. Ad 6.4 Forslag om afskaffelse af parkeringsorden med ScanParkering som parkeringsforvalter. Forslaget blev trukket. Forslagsstillerne mente ikke, at der var grund til at stemme om punktet. De ville dog gerne have bevis for, at det er lovligt når afdelingsbestyrelsen har valgt at begrænse antallet af gæstebilletter til 20 stk. pr. md. pr. lejlighed. Afdelingsbestyrelsen kan selv fastsætte antallet af billetter. Grunden til, at antallet er sat ned, skyldes bl.a. at nogle beboere har valgt at udnytte gæstebilletter til deres bil, da den ikke opfylder kravene for at få parkeringstilladelse. Det er, når man ikke står på registreringsattesten enten som ejer eller bruger. Ad.6.1. Forslag om ændring af parkeringsregler Ved parkering op til 3 timer kan P-skive bruges i stedet for gæstekort. Det blev vedtaget, at man ved parkering på op til 3 timer kan benytte p-skive. Ad.6.2. Forslag om at korttidsparkering for gæster forlænges til 3 timer uden parkeringsbillet, men med p-skive. Det er afklaret i punkt 6.1. Ad.6.5. Forslag til ændring af afdelingens vedligeholdelsesreglement afsnit V punkt 1- havereglerenes punkt 8 og husordenens punkt 2. Det gøres muligt at give dispensation til for lejers regning at opsætte halvtage i haver. Afdelingsbestyrelsen hjælper og undersøger mulighed for overdækning ved dispensation fra kommunens lokalplan. Der foreligger en lokalplan der skal overholdes. Lokalplanen specificerer, at det ikke er tilladt at opsætte overdækning på terrasser i haverne, men det er tilladt at opsætte en markise. Da lokalplanen blev vedtaget af kommunen, blev det samtidigt besluttet, at allerede opsatte overdækninger kunne blive til beboeren fraflyttede, hvor den så skulle fjernes. Afdelingsbestyrelsen kan ikke give dispensation. Der blev stillet forslag om at bestyrelsen var beboerne behjælpelige og ansøgte kommunen om dispensation til opsætning af overdækning. Ad.6.6. forslag om tilføjelse til husorden punkt 4. Der tilføjes et forbud mod vindorgler mm. Forslaget blev enstemmig vedtaget. Ole Larsen forklarede, at vindorgler og lignende var til gene for naboerne, og at afdelingsbestyrelsen jævnligt modtog klager over disse. Ad Forslag om orientering om PCB og genhusning. Se i øvrigt under punkt 3. Mikkel kastede sig ud i en orientering. De planer, der indtil nu har været fremlagt for renoveringen af bebyggelsen, holder ikke længere. Der er stor usikkerhed om, hvornår arbejdet går i gang, da man bl.a. stadig leder efter en god løsning på fjernelse af PCB. Pt. er planen, at arbejdet kan begynde i 2017 og 2018, men det meget usikkert. Side 3 af 6

4 Når arbejdet går i gang, vil beboere skulle genhuses. Men genhusningen vil finde sted på en måde, så beboeren er væk fra sit hjem i korteste mulige tid. Man vil derfor ikke genhuse alle højhuse på engang, men løbende som arbejdet skrider frem. Hvordan, det detaljeret kommer til at foregå, vides ikke endnu, da mange ting endnu ikke er på plads. Ad Forslag til ændring af afdelingens vedligeholdelses reglement afsnit V punkt 1- havereglernes punkt 3. Forslag om ændring så lejer selv kan udføre arbejder med godkendelse af ejendomsmester Forslaget blev ikke vedtaget, og de tidligere regler fortsætter. Beboerne i Mågebo havde modtaget et tilbud på opsætning af hegn til kr Ud over der var fejl i tilbuddet på størrelsen, ønskede de at spare på udgiften ved selv at stå for nedgravningen. Det blev forklaret at problemet ved at lade beboerne selv stå for etableringen af arbejder, så risikerede afdelingen, at der blev lavet noget sjusk. Det er ikke til f.eks. at kontrollere om en stolpe er gravet tilstrækkelig langt ned. Af hensyn til garanti og sikkerhed for kvaliteten af arbejdet skal det derfor være en autoriserede håndværker, der står for det. Ad. 6.9 Forslag til ændring af afdelingens vedligeholdelses reglement afsnit V punkt 1- havereglernes punkt 3. Forslag om at ordningen om indkik også gælder for Tranumparken 56 A-F Forslaget blev ikke vedtaget, og de tidligere regler fortsætter. Beboerne klagede over der kunne kikkes lige gennem deres lejligheder og hækkene nogen steder er gået ud. Ole Larsen forklarede, at regler om indkik var lavet i forbindelse med renoveringen af gårdene, hvor rampen til opgangene visse steder var hævet, så vinduer blev passeret i en afstand af bare en meter. Mågebo er et nyt byggeri, og der vil være åbent til hækkene er vokset op. Hækkene skal ordnes. Ad Forslag til ændring af afdelingens vedligeholdelses reglement afsnit V punkt 1- havereglernes punkt 8. Forslag om ændring, så der tillades opsætning af drivhuse i Tranumparken 56 A-F. Afdelingsbestyrelsen vil i forbindelse med henvendelse til kommunen om dispensation af terrasseoverdækning, søge om tilladelse til opsætning af drivhuse. Beboerne i Mågebo vil gerne kunne sætte drivhuse op i deres haver. Argumenterne mod opsætning af drivhuse i haver har fra kommunens side været at det ikke vil være sikkert for overboerne i tilfælde af evakuering. Ole Larsen forklarede at lokalplanen ikke tillod dette. Der blev stillet forslag om at afdelingsbestyrelsen i forbindelse med ansøgningen om dispensation for overdække i haverne, også søgte om tilladelse til opsætning af drivhuse i Mågebo 56 A-F. Ad Forslag om opsætning af cykelstativer i cykelkælder. Der sættes cykelstativer, der sidder fast på væggene op. I Albjergparkens højhus er cykelstativerne ødelagt, og det blev forslået, at der opsættes stativer, hvor cyklen køres ind i holderen og ikke stativer, hvor der er en arm, der holder cyklen. Cykelstativerne skal selvfølgelig repareres og udskiftes, hvor det er nødvendigt. Ad Forslag om ombygning af kælderrum. Afdelingsbestyrelsen undersøger, igen, hvad det koster at opsætte bure i kælderen, og om betalingen for arbejdet skal ske via brugerbetaling eller huslejestigning. Ebbe foreslog, at der blev bygget kælderrum/bure på de store arealer der er tomme i kældrene. Afdelingsbestyrelsen, herunder Ebbe, har tidligere undersøgt omkostninger for bygningen af bure i kælderen. Afdelingsbestyrelsen besluttede ikke at påbegynde arbejdet, da omkostningerne var høje og Side 4 af 6

5 ville resultere i en huslejestigning. Det blev foreslået at bestyrelsen fandt ud af om omkostningerne ved et sådan projekt kunne financiers af brugerne af burene. Ad Forslag om at afdelingsbestyrelsen sætter en hurtig undersøgelse i gang mulighed for at lejere frivilligt kan deltage med at foretage diverse små arbejdsopgaver. Afdelingsbestyrelsen prøver igen at stable arrangementer med arbejde på benene. Ebbe foreslog at lejere skulle kunne deltage i små arbejder på ejendommen, evt. med faste arbejdsdage. Ad Forslag til lige repræsentation eller næsten. Det foreslås at der stiller nogen op fra både Albjergparken og Tranumparken. Ebbe mener, at Albjergparken og Tranumparken bør være lige repræsenteret i afdelingsbestyrelsen. Det er kun muligt, hvis der er nogen, der stiller op til bestyrelsen. For tiden er samtlige medlemmer i bestyrelsen bosiddende i Tranumparken. Tidligere var flertallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer bosiddende i Albjergparken. Det har også været blandet og sådan skifter det, alt efter hvem, der stiller på til bestyrelsen. Og uanset om man er bosiddende i den ene eller anden gård, repræsenterer man begge. Afdelingsbestyrelsen er udmærket klar over, at der er et æstetisk problem i Albjergparkens gård, og der arbejdes på at ændre gårdens udtryk. I forbindelse med HP4 vil mulighederne for at fjerne brandvejen, der går op i gården, bliver undersøgt. Dermed kan gården blive samlet. I sin tid blev nedsat et gårdråd for Albjergparken og et for Tranumparken. De fik en pose penge og kunne derefter selv beslutte hvordan deres gårde skulle se ud, og hvilken legeredskaber der skulle være. Derfor er gårdene indrettet forskelligt. Senere fik Albjergparken yderligere penge til gården, da nogen af de tiltag, der var lavet i gården ikke fungerede. Ad Forslag om mulighed for at leje selskabslokale billigere. Afdelingsbestyrelsen kikker på udlejningsreglerne. Der opfordres til, at beboerne benytter det lille fest lokale. Det blev bl.a. foreslået, at rengøringen af et firma blev fjernet, så man selv kunne rengøre lokalet efter brug. Der skal også ses på, hvor ofte lokalet bliver udlejet. Ad Forslag om at lejer modtager kopi af regning på udførte reparationer i lejligheden. Afdelingsbestyrelsen vil offentliggøre en liste med de mest almindelige reparationer i Post af Betydning. Ebbe ønskede at beboerne fik kendskab til prisen på reparationer. Hvis beboerne skal have en kopi af regningen, vil det give mere arbejde for ejendomskontoret. Det blev derfor forslået at prisen på de mest almindelige reparationer blev offentliggjort. Ad Forslag om duebekæmpelse Den er i gang. Ad Forslag om at hunde på besøg udstyres med manilamærke med diverse oplysninger Forslaget blev ikke vedtaget. Det blev forslået, at hunde udstyres med mærker, så man kan se, de er på besøg og i hvor lang tid. Det blev nævnt, at det vil besværliggøre ordningen yderligere. Side 5 af 6

6

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere