TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3"

Transkript

1 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3

2 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø er de forhold, der påvirker den enkeltes fysiske og psykiske helbred og trivsel. Vi er allesammen forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og forskellige ønsker og krav til vores arbejde. Evnen til at håndtere de påvirkninger, vi udsættes for på institutionerne, er både afhængig af arbejdsforholdene og af vores personlige beredskab. Det psykiske arbejdsmiljø er positivt, hvis det fører til trivsel, udfordringer, udvikling og arbejdsglæde. Det er negativt, hvis det fører til dårlig trivsel, stress, sygdom og sammenbrud. At skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø er en fortløbende proces. Den er ikke overstået en gang for alle, men foregår til stadighed og i hverdagen med opmærksomhed på: hvordan arbejdet organiseres og tilrettelægges arbejdets indhold samarbejdet mellem kollegerne forholdet mellem ledelse og medarbejdere Der er en klar sammenhæng mellem personalepolitik og psykisk arbejdsmiljø. Personalepolitik er helt enkelt sagt fælles retningslinjer for det, man gør, og de spilleregler, man har. Personalepolitikken er derfor et fundament, som det gode psykiske arbejdsmiljø kan bygge på, og processen forudsætter engagement og vilje til samarbejde både hos ledelse og medarbejdere. I APV en arbejdspladsvurderingen træffer I fælles beslutninger om, hvordan I gerne vil have det. APV en er dermed et redskab til også at udvikle personalepolitikken. Arbejdet med APV tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads, dens værdier, dens visioner og dens problemer. Når man beskæftiger sig med det psykiske arbejdsmiljø, kan følelser og indbyrdes relationer spille en stor rolle, og det er derfor vigtigt, at der er åbenhed og tillid omkring processen. Vi vil ikke anbefale, at I begynder arbejdet med en anonym kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, for løsning af de problemer, der måtte være, kræver en åben dialog. Hvis I ikke tror, at I kan gennemføre forløbet, kan I vælge at hente hjælp udefra f.eks. fra autoriseret arbejdsmiljørådgiver eller fra en privat konsulent. Hvis I vælger selv at gennemføre forløbet, er det en god ide at opstille nogle klare spilleregler på forhånd. Lederen er ansvarlig for, at processen forløber ordentligt og det er også et udtryk for ansvarlighed at stoppe op og få hjælp udefra, hvis processen kører af sporet. Og det er helt grundlæggende, at I respekterer de andres oplevelser og holdninger, selv om de kolliderer med jeres egne. METODER I APV-ARBEJDET APV er et lovkrav, og det er også lovfæstet, at vurderingen skal rumme faserne: 1) Identifi kation og kortlægning 2) Beskrivelse og vurdering 3) Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af arbejdsmiljøets indflydelse 4) Prioritering og handleplan 5) Opfølgning Der er metodefrihed i arbejdet med APV en også til hver enkelt fase i arbejdet men som hjælp til, hvordan I kan vælge at arbejde, kommer her nogle indfaldsvinkler og metoder til overvejelse. Stil først og fremmest jer selv spørgsmålene: Hvad ved vi, og hvad vil vi? På den måde kan I: a) danne jer et overblik over, hvordan medarbejdere og ledere oplever det psykiske arbejdsmiljø og b) prioritere hvilke problemstillinger, I fi nder det vigtigst at arbejde videre med. Senere skal I så fi nde frem til: Hvad kan vi? Hvad gør vi? Følgende tre metoder kan alle bruges både til at kortlægge og prioritere. Dialog-metoden/interviewes Delfi -metoden Skema-metoden Vi har valgt de tre metoder udfra deres forskellighed og deres brugbarhed i forskellige størrelser og typer af institutioner og personalegrupper. De tre beskrevne metoder er desuden kendetegnet ved, at der er indbygget en prioritering af, hvilke områder indenfor det psykiske arbejdsmiljø, som har størst opmærksomhed i personalegruppen Andre metoder er f.eks. brainstorm eller Arbejdsmiljøinstituttets spørgeskema til vurdering af det 2 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

3 psykiske arbejdsmiljø. Spørgeskemaet med vejledning fås på Arbejdsmiljøinstituttet, Vi anbefaler, at det i større institutioner er sikkerhedsgruppen og på mindre arbejdspladser personalegruppen, der vælger metode. Når I vælger metode, skal I se på, hvad der passer bedst til jeres størrelse, kultur og måde at samarbejde på. DIALOG METODEN Styrker: At man med det samme kommer bag om problemstillingerne som den enkelte oplever dem, og hurtigt får skabt dialog om det videre forløb. Svagheder: Den er tidskrævende. Egnethed: Interviewmetoden er velegnet til mindre institutioner og til mindre grupper på større institutioner Dialogens kendetegn er: gensidig respekt opmærksomhed på den/de andres ståsted at man lytter aktivt og kommer bag om ordene. På de følgende to sider er der to spørgerammer. Den ene er til individuel eftertanke, hvor I interviewer hinanden to og to, og den anden er til det fælles arbejde i personalegruppen. TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 3

4 BESKRIVELSE OG VURDERING I starter med at interviewe hinanden to og to. Det er en god ide at vælge den på institutionen, du kender mindst til, og som du derfor har færrest underforståede oplevelser med. Ledelsesteamet interviewer gensidigt hinanden. Når du interviewer, skal du spørge ind til de tanker og ideer, den du interviewer har, og forholde dig nysgerrigt, accepterende og undersøgende. Du må ikke kommentere det, der bliver sagt selv om det kan være svært at lade være! Vi anbefaler, at I afsætter ca. 2x45 min. til interviewene, da det er vigtigt, at I kommer i dybden, og det tager lidt tid at komme i gang. Når I har gennemført det første interview, skal den I har interviewet have lejlighed til at tænke over og skrive ned, hvad hun/han gerne vil tage med til gruppen, inden I går videre med det næste interview. KORTLÆGNING SPØRGSMÅL TIL INSPIRATION: Hvad sætter du pris på i dit arbejde? Hvad er svært og tungt i dagligdagen? Hvad vil du gerne bevare fremover? Hvilke ønsker har du, der fremover kunne bringe mere liv og glæde i dagligdagen? Hvad kan du selv eller andre gøre for at sikre en god udvikling i det psykiske arbejdsmiljø? Hvilke handlinger blokerer for udviklingen på jeres institution? Hvad er for dig de vigtigste ændringer i fremtiden? hvorfor har du valgt at pege på netop de ændringer? hvad kan/vil konsekvenserne blive, hvis I ikke ændrer noget? Hvad er næstvigtigste ændringer? osv. Hvad er den mindste ændring, der kan bidrage til en positiv udvikling? Hvem blandt ledelsen og medarbejderne vil opleve, der har fundet en ændring sted? Hvordan vil den/de opleve det? Hvad er den næstmindste ændring osv.? INDIVIDUEL EFTERTANKE: Hvilke forhold vil du, ud fra de overvejelser du har gjort dig, tage med til gruppen til den fælles kortlægning og prioritering af det videre arbejde med APV en? 4 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

5 I GRUPPEN: I skal nu fortælle hinanden om: Hvad I sætter pris på, hvad der er vigtigt for jer at bevare, og hvorfor det er vigtigt. Hvorfor I har valgt at pege på netop de ændringer, I har gjort, og hvilke konsekvenser ser I, hvis I ikke gør noget ved de problemer, der er. Hvad har I hver især peget på som de vigtigste ændringer? De næstvigtigste osv.? Hvad har I hver især peget på som de mindste ændringer, der kan bidrage til en positiv udvikling? De næstmindste osv. PRIORITERING: På hvilke områder er I enige om, at det går godt? Hvilke områder er I enige om, at der skal gøres noget ved? Hvor er de største forskelle mellem det, I mener? Hvad ligger der bag forskellene? Når I har belyst de spørgsmål, skal I opstille en prioriteret liste over de forhold, I vil arbejde videre med. Dem kan I opdele i: de problemer, I vælger at give første og anden prioritet den gruppe, der kan vente. det, I umiddelbart og uden de store tiltag kan gøre noget ved. I kan evt. søge ideer til det videre arbejde med jeres handleplaner i hæfte 4, Inspiration til handling TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 5

6 DELFI-METODEN Styrker: Den er nem for deltagerne, og den giver et øjeblikkeligt fælles overblik over det psykiske arbejdsmiljøs styrker og svagheder. Svagheder: At man ikke kommer tilstrækkeligt rundt om temaerne. Det kan afhjælpes ved, at I som start på afdækningen i emneskemaerne (hæfte 4) læser om typiske forhold inden for det psykiske arbejdsmiljø. Egnethed: Delfi -metoden er velegnet til grupper fra 8 til 15. På et personalemøde uddeles et delfi -skema til samtlige tilstedeværende (se næste side), hvorpå hver enkelt skriver minimum tre forhold, de sætter pris på i deres arbejdsmiljø, og tre forhold, hver enkelt mener, man fælles skal søge at ændre/ forbedre eller sætte fokus på. Emnet eller emnerne med flest stemmer tager man fat på med det samme ved at uddybe problemfeltet, så alle forstår det samme, og ved at komme med forslag til forbedringer/ændringer. Lav en klar plan for: Hvad der skal gøres. Hvem der skal tage sig af de enkelte opgaver. Hvornår det skal gøres. Af handleplanen skal det også fremgå, hvornår I går videre med efterfølgende emner. Og glem ikke aftale om opfølgning og evt. evaluering. Søg evt. inspiration i emnerne i hæfte 4: Inspiration til handling Når alle har skrevet, sendes papiret til sidemanden/-kvinden, som herefter med en streg ud for udsagnet kan tilkendegive at være enig i, at det skrevne udsagn har stor vigtighed. Papiret sendes videre til den næste sidemand/-kvinde, som også kan tilkendegive enighed. Papirerne fortsætter, til alle har set alle papirer og papiret er tilbage hos ejeren. Alle positive udsagn samles til ophæng under overskriften: Husk at:. Det er vigtigt at gemme papirerne med udsagn, da de skal være omdrejningspunkt for diskussion og løsning af eventuelle problemer. Problemfelterne listes op efter stemmeantal. Flest stemmer = mest vigtigt. Det forgår nemmest på den måde, at tovholderen, f.eks. leder eller sikkerhedsrepræsentant spørger om, der er emner/udsagn, der har fået maksimumstemmer (maksimum er lig antallet af deltagere). Hvis det ikke er tilfældet, så spørges, om nogle emner har maksimumstemmer minus 1, osv. Alle emner noteres, for hvert emne er vigtigt for mindst den, der har fremført det! Alle emner skal behandles og tages alvorligt, men det er formålstjenligt at starte med dem, der har relevans for flest. 6 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

7 KOPI ARK DELFI-SKEMA 3 positive forhold i arbejdsmiljøet: Tilkendegivelse: 3 forhold som kunne forbedres/ændres: Efter at delfi -skemaet har været sendt rundt: 1. Notér de positive forhold til mangfoldiggørelse og ophængning. 2. Oplist fokuspunkter/problemfelter: Emne med flest stemmer: Emne med næstflest stemmer: Øvrige emner: TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 7

8 SKEMA-METODEN Skemaet på side Styrker: Skemaet kan bruges til at give en hurtig oversigt over, hvad der fungerer godt på institutionen, og hvilke problemstillinger I vælger at arbejde videre med. Svagheder: Man kan ikke vide, hvad der ligger bag de enkelte afkrydsninger. Foregår afkrydsningen anonymt, er det uforpligtende, og det kan være svært bagefter at få den nødvendige dialog om, hvad man gerne vil have gjort noget ved. Et spørgeskema kan derfor aldrig stå alene. Egnethed: Skemaet er beregnet til forskellige personalegrupper og til forskellige typer af institutioner. Der er derfor spørgsmål i det, som ikke er relevante for alle at svare på. Om brugen af skemaet: Alle ansatte får et skema, som udfyldes individuelt. 1-2 personer samler skemaerne og tæller op hvilke emner, der har flest anmærkninger i 1. prioritet. Ud fra dette vælges den videre strategi til takling af emnet med flest anmærkninger (evt. arbejdes med to emner sideløbende). Du kan læse mere om skemaets enkelte emner i hæfte 4, Inspiration til handling 8 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

9 Det er BUPL og FOAs erfaring, at mange daginstitutioner i APV-arbejdet bruger mange kræfter på at identifi cere og kortlægge elementerne i arbejdsmiljøet. Det er naturligvis både godt og nødvendigt, men det kan tage kræfter fra arbejdet med at prioritere og handle. Også på den baggrund har vi valgt at præsentere de tre metoder i dette hæfte, fordi de hjælper til både at kortlægge og at prioritere. Og når det er gjort, skal I til at arbejde med løsninger på de problemer, I har prioriteret. I skal udarbejde handleplaner og fastsætte, hvordan I følger op på handleplanerne. Det er nu, I skal stille jer selv spørgsmålene: Hvad kan vi? og Hvad gør vi? Hæfte 4 Inspiration til handling kan forhåbentlig være til hjælp og inspiration i det videre arbejde, ligesom hæfte 1 rummer forslag til struktur for arbejdet. LITTERATUR Bo Netterstrøm: Stress på arbejdspladsen. Årsag, forebyggelse og håndtering. Hans Reitzels Forlag 2002 Jørgen Møller Christiansen og Hanne Nørby: Psykisk arbejdsmiljø i praksis. Metoder og værktøjer. Personalestyrelsen, Finansministeriet. Centralorganisationernes Fællesudvalg 2. udgave 2005 Kan købes hos Schultz Boghandel, Vognmagergade 7, 1120 København V. Tlf Kan også hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: Hanne Museth og Kitty Dencker: Kunsten at samarbejde. Nord-press 2001 Branchearbejdsmiljørådet Social&Sundhed har udgivet hæfterne: Spørg igen. Værdsættende samtale 1. Er det noget for os? Både- og. Værdsættende samtale 2. Hvordan udvikler vi vores arbejdsmiljø og kerneydelse? Hæfterne kan købes eller downloades på: Her kan du også læse om de interaktive værktøjer, nemlig en CD-rom og en DVD. Disse værktøjer giver en introduktion til hvordan I med afsæt i værdsættende samtale kan begynde at stille værdsættende eller anerkendende spørgsmål. Kan købes i arbejdsmiljøbutikken TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 9

10 KOPI ARK Krav i arbejdet Mængden af forskelligartede opgaver, og de krav der stilles til den enkeltes og personalegruppens kompetencer for at løse opgaverne, er temaet her. Kravene kan omhandle alt fra afvikling af konkrete aktiviteter til overordnede udfordringer i forhold til f.eks. forældresamarbejdet. Indflydelse Indflydelse handler om de muligheder I har, for at udvikle det pædagogiske arbejde i forhold til institutionens overordnede politik og i forhold til tilrettelæggelsen af det daglige arbejde. Faglighed Handler om fælles og individuel udvikling både i tale og handling Klarhed over roller og ansvar Mange frustrationer kan undgås, hvis der er klarhed over, hvem der har ansvar for, hvad de enkelte ansvarsområder indebærer og i særdeleshed hvad de ikke indebærer. Dermed ved den enkelte, hvad hun/han har ansvaret for og også, hvilket ansvar man skal overlade til andre (ledelse eller kolleger). Samarbejde og social støtte Social støtte handler om, at I får den støtte/hjælp fra kolleger og nærmeste leder, som I har brug for når I har brug for den. Klarhed over, hvad et godt samarbejde er for jer på jeres institution er basis for at opnå et godt samarbejde. Det gælder for samarbejde på flere niveauer: På stuen, på institutionen, i afdelingen, med skolen. Der er forskellige samarbejdsrelationer og derfor forskellige forventninger til og defi nitioner af, hvad der er et godt samarbejde. Konflikthåndtering På pædagogiske arbejdspladser, hvor man arbejder tæt sammen, er engagerede og bruger de personlige sider af sig selv, er konflikter uundgåelige. Det gælder om at kende konflikter og bruge dem konstruktivt DET SKAL VI SÆTTE FOKUS PÅ NU DET ER OGSÅ VIGTIGT DET FUNGERER GODT 10 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

11 KOPI ARK DET SKAL VI SÆTTE FOKUS PÅ NU DET ER OGSÅ VIGTIGT DET FUNGERER GODT Mobning En mobbefri samarbejdskultur er mulig at opnå, f.eks. hvis medarbejdergruppen samarbejder om at lave en handleplan for at imødegå mobning. Vold og trusler om vold Vold skal forebygges. En voldspolitik bør formuleres, før I oplever vold på arbejdspladsen. Ledelse og ansat At skabe klarhed over, hvilke forventninger ansatte har til ledelse og vice versa, skaber som minimum gode diskussioner men også bedre ledelse og dermed bedre arbejdspladser. Lokal løndannelse Gennemskuelighed og åbenhed er kerneelementer for at undgå intern frustration i personalegruppen. Er der gennemskuelighed og åbenhed? For ansatte i SFO: SFO-skolesamarbejdet I APV-arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø kan SFO-personale have behov for: At diskutere forventninger til skoleledelsen At skabe klarhed om samarbejdsrelation med skoleledelsen SFO og skole imellem At afklare og forbedre samarbejdet mellem lærere og børnehaveklasseassistenter (f.eks. om børnenes udvikling eller/og forældrearbejdet) At diskutere brugen af fritidspædagogisk faglighed i undervisningstiden. Sammenhængen mellem pædagogikken formiddag og eftermiddag. Vi prioriterer på baggrund af ovenstående skema Dernæst, hvis ikke det er løst i mellemtiden: at arbejde med følgende temaer i rækkefølge: TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 11

12 NYTTIGE ADRESSER OG MATERIALER BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk Tlf Her fi nder du diverse oplysninger og materialer om arbejdsmiljø f.eks. APV materialet. FOA Fag og Arbejde Tlf Her fi nder du diverse oplysninger og materialer om arbejdsmiljø f.eks. APV materialet Arbejdstilsynet Direktoratet Tlf Her fi ndes bl.a.: Arbejdsmiljøloven I Arbejdsmiljøloven fi ndes de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende, og det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. De tre hovedbekendtgørelser : 1. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 Arbejdets udførelse handler om krav i forbindelse med tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet. 2.Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr.96 af 13. februar 2001 Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning omtaler, hvilke krav der stilles iflg.arbejdsmiljøloven til indretning af arbejdssteder. 3.Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr.575 af 21. juni 2001 Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds-og sundhedsarbejde beskriver, hvordan der skal vælges til sikkerhedsorganisationen, og hvilke opgaver, pligter og rettigheder man har som sikkerheds-repræsentant, sikkerhedsgruppe og arbejdsgiver. AT-cirkulæreskrivelser er instrukser til Arbejdstilsynets medarbejdere. AT-vejledninger beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. Brancearbejdsmiljøråd for social og sundhed (herunder daginstitutioner m.v.) Tlf Branchevejledninger udarbejdes af Branchearbejdsmiljørådene (BAR)og indeholder arbejdsmarkedets parters anbefalinger af, hvordan man håndterer forskellige arbejdsmiljøproblemer indenfor de enkelte brancher. For institutionsområdet er det BAR-SOSU (social og sundhed),der er relevant. BUPL og FOA er repræsenteret sammen med andre organisationer. Link til den elektroniske version af støjvejledningen er Videncenter for arbejdsmiljø Erhvervsmininisteriet (tidligere by-og boligministerium) Tlf Her kan du fi nde relevant lovgivning, f.eks. Bygningsreglementet (BR 82 og BR 95)og andre krav i forbindelse med byggeri. Reglementet supplerer selve byggeloven og er kommunalbestyrelsens køreplan for hvilke krav, der stilles til nybyggeri, større ombygninger m.v. Bygningsreglement og Byggelov fi ndes på hjemmesiden. Arbejdsskadesstyrelsen Tlf Her kan man få oplysninger om Arbejdsskadestyrelsens behandling af skadesager og om udtalelser i private ulykkessager Arbejdsmedicinske klinikker fi ndes ikke i alle områder, men kontakt det lokale sygehus/ hospital for at undersøge, hvor den nærmeste arbejdsmedicinske klinik ligger. Arbejdsmiljøportalen Arbejdsmiljøbutikken Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøguide for dag og døgninstitutioner. UDGIVET JANUAR 2006 AF BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk blegdamsvej 124, 2100 københavn ø. FOA Fag og arbejde Staunings Plads 1-3, 1790 København V. REDAKTION & LAYOUT: BUPL s kommunikationsafdeling FLERE EKSEMPLARER FÅS VED HENVENDELSE TIL: BUPL s forsendelse, tlf (kl ) TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere