PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:"

Transkript

1 PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat deraf, blev der efterfølgende iværksat et større udviklingsprojekt, for at styrke den faglige indsats i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Alle institutioner har deltaget i projektet og det opfølgende tilsyn har til formål at sikre, om den nye viden er blevet implementeret og om alle institutioner nu arbejder med de lovpligtige pædagogiske læreplaner. 1

2 Den tilsynsførendes opgaver. Før tilsynsmødet. Den tilsynsførende har orienteret sig omkring institutionen via: Dagtilbuddets hjemmeside. Institutionens udviklingspunkter fra sidste tilsyn. Den indsendte statusrapport fra institutionen. Besøgt institutionen. Institutionernes forberedelse før det opfølgende pædagogiske tilsyn. Afrapportering med indhold, som beskrives i tilsendte skema. VIGTIGT. Skemaet sendes elektronisk på mail til den tilsynsførende mindst 10 dage før tilsynsmødet. Mail: Det opfølgende pædagogiske tilsynsmøde. Mødet afholdes i institution med en varighed af 2,5 time. Tilsynsførende er mødeleder. Efter tilsynsmødet, fremsender den tilsynsførende tilsynsrapporten. Deltagere på tilsynsmødet. Det anbefales, at institutionen repræsenteres bredt på opfølgningsmødet. Det giver mulighed for at skabe en spændende dialog og sammen sætte fremtidige pejlemærker for institutionens udvikling. Leder af institutionen.(ved Landsby model deltager både skoleleder og pædagogisk leder) 1 repræsentant fra bestyrelse 2 repræsentanter fra pædagoggruppen 1 repræsentant fra medhjælpergruppen 2

3 RAPPORT. Institution: Den Frie Børnehave Lærkehuset. Institutionstype: Privat Børnehave. Adresse: Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft. Hjemmeside: Telefon: Konstitueret Leder: Trine Skovbak Meinertz. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven. Antal pladser: Børnehave: 44 gennemsnit årligt. Dato for tilsyns besøg: 17. september Dato for tilsyns møde: 29. september Tilstede ved mødet: Konstitueret leder Trine Skovbak Meinertz, Pædagog Kirsten S. Laustsen Næstformand i bestyrelsen Anne Fernald. Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent Merete Lorentsen 3

4 Institutionen har udarbejdet: sæt X Profil for pædagogisk praksis: x Værdigrundlag: x Samlet evaluering af indsatser i 2013:X Udarbejdet Års hjul: x Arbejder med læringshjulet: x Har en beskrevet læringsforståelse: x Mål og handleplaner for 2014: x -delvist Fokus på inklusion og læringsmiljø: x Opdateret Læreplan for Børnehaven: x Læreplan offentliggjort på hjemmesiden. X Tilsynsrapporter: x Informativ og opdateret hjemmeside: x Deltaget i Rotation: Indsatsområder: x- natur, sprog Institutionens udviklingspunkter som fremkom ved sidste tilsyn var: Dagtilbudsloven: 7. stk. 4.(Børns medbestemmelse,, medansvar og forståelse for demokrati) 8. stk og 5. (Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan, mål, metodik, aktiviteter, evaluering og dokumentation og med inddragelse af børneperspektivet.) 1. Hvordan har institutionen arbejdet med deres udviklingspunkter? 7 stk. 4. Medarbejdernes generelle tilgang er at være opmærksom på og lyttende til børnenes fortællinger og tage børnenes udsagn alvorligt. Medarbejderne er bevidste om de voksnes definitionsmagt, f.eks. er det vigtigt i f.eks. en konfliktløsning, at der tolkes på begge børns signaler og udsagn. Medarbejderne følger så vidt muligt børnenes initiativer, f. eks. er børnene med til at bestemme, hvad samlingen skal indeholde, børnenes oplevelser inddrages eller hvis børnene har ting med hjemmefra, er der opmærksomhed på, at deres input bliver et aktiv i samlingen. Institutionen holder årligt Børnenes Grundlovsdag, som har sit udgangspunkt i FN s Børnekonvention. Sammen med anden institution og andre landsdækkende organisationer arbejder børnehaven med forskellige temaer, som f.eks. venner og børns behov for hvile mv.. 4

5 Medarbejderne lærer børnene at indgå i forpligtende fællesskaber og har fokus på, at alle børn bidrager. F. eks. lærer de yngste at rundkredsen går i stykker, hvis nogen slipper og i de ældste børns leg kan legen gå i stykker, hvis man bryder de interne regler. I relationsarbejdet lærer børnene at tage hinanden med ind i lege, og den voksnes adfærd viser, at der skal være respekt for hinanden, at der tages hånd om den enkelte, og at alle hjælper hinanden. Som tegn på at pædagogikken lykkedes, viser sig bl.a. ved, at når der starter nye børn i børnehaven, så bliver de taget godt imod og vist tilrette af de andre børn. Medarbejderne oplever en kultur, hvor børnene passer på hinanden trøster, hjælper og henter buleposer, hvis nogen har slået sig. Børnehaven arbejder med børnenes selvhjulpenhed, og der stilles alderssvarende krav om, at børnene f.eks. selv tager tøj på, dækker bord og rydder op efter sig. I planlægning af dagen sikres, at børnene får den fornødne tid til at være selvhjulpne, og de ældste børn lærer at hjælpe de yngre, hvilket de ser et stort ansvar i. I 2014 er udarbejdet en Børneevaluering på, hvordan 16 børn har oplevet deres børnehave tid. Spørgeskemaundersøgelsen er lavet inden børnenes start i mini SFO. Ud af undersøgelsens resultat kan ses, at børnene i meget høj grad har oplevet, at de er blevet mødt af opmærksomme voksne og har været i et udviklende og understøttende børnemiljø. Resultatet er fremlagt på institutionens hjemmeside. Generelt er medarbejderne meget opmærksomme på at skabe et anerkendende miljø og har i forbindelsen med Børneevalueringen efterfølgende haft opmærksom på at undersøge, hvad der lå bag besvarelsen af spørgsmålet Bliver du skældt ud af de voksne? Børnene svarede her, at 6 % følte de blev skældt ud tit og 37 % svarede nogle gange. Medarbejderne har også registreret graden af gråd hos børnene. Hvorfor græd børnene? for efterfølgende sammen at reflekteret over årsag og sammenhænge. 2. Hvad er Status på Jeres overordnede arbejde med læreplanerne? Personalet har det sidste års tid redigeret og revideret Lærkehusets oprindelige Læreplan. Som opstart blev anvendt ekstern konsulent og efterfølgende afholdt personalet selv en pædagogisk dag, hvor læreplanen blev færdigbehandlet. Implementeringen af læreplanen blev desværre på grund af interne problemer i personalegruppen, først genoptages i foråret Siden er afholdt endnu en pædagogisk dag, hvor medarbejderne besluttede at arbejde med Læringshjulet, som model for deres indsatser. På dagen blev der udarbejdet læreplan på Barnets alsidig personlig udvikling og på temaet Sociale kompetencer. De øvrige temaer bliver efterfølgende udarbejdet. Bestyrelsen er blevet præsenteret for institutionens arbejde. Der foreligger nu et grundigt udarbejdet materiale, som viser, hvordan Lærkehusets personale arbejder med deres pædagogik, evaluering og dokumenterer. 5

6 3. Hvilken ny viden og erfaringer har I fået med læreplansarbejdet? Institutionen har arbejdet med at definere Børnehavens værdier, og hvordan de bliver udmøntet i praksis. Værdierne hænger nu som fælles inspiration i børnehavens personalestue. Det har været vigtigt for personalegruppen, at de i fællesskab har arbejdet med læreplanens indhold, da det har givet større klarhed og ejerskab. Der har I læreplansarbejdet været fokus på at sikre en vejledning til praktikanter mv., der kommer i institutionen, så alle kan være med til at arbejde for samme mål f.eks. mål omkring at gøre børnene selvhjulpne. Den øgede fokus har sikret en systematik i pædagogikken og i udbredelsen af pædagogikkens indhold til forældrene, som i dialog med personalet har fået mere opmærksomhed på deres opgave som forældre. 4. Hvilke Pædagogiske Læreplans mål har I valgt at arbejdet med og hvorfor? Herunder også valg af metoder/aktiviteter mv.. Institutionen har valgt Læreplanstemaerne Barnets alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer og Sprog, fordi temaerne er de mest grundlæggende for barnets udvikling, læring og trivsel. Som mål på sociale kompetencer er bl.a.: At børnene skal lære at indgå i forpligtende fællesskaber At børnene skal lære at kommunikere gennem følelser, og At barnet skal lære at etablere venskaber. I læreplanstemaet Barnets alsidige personlige udvikling har det især været mål, som at børnene skulle lære at være selvstændige, lære at få indlevelse i andre og få følelsen af et højt selvværd. På det sproglige område har det overordnede mål været: At børnene skulle lære at give udtryk for deres følelser, ønsker og behov, inden de starter i skolen. Som metoder på alle 3 temaer er valgt Læringshjulet, fordi det giver mening for medarbejderne lige nu. Derudover anvendes Tegn på læring og små praksisfortællinger som indikatorer på deres læring samt piktogrammer og Tegn til Tale mv.. Aktiviteterne er mangfoldige og sikrer, at der arbejdes både med det verbale og non verbale udtryk. 5. Hvilke evalueringsmetoder/redskaber er anvendt, og hvilken ny viden og erfaringer har I fået? Medarbejderne vil med udgangspunkt i tegnene fra læringshjulets resultater, samt den indsamlede dokumentation opstille evalueringsspørgsmål om børnenes læring. Umiddelbart inden børnene går ud af børnehaven bruges Børnemiljøtermometret til at evaluere på børnenes tid i børnehaven. Resultaterne har givet medarbejderne stor viden og indsigt i børnenes oplevelse af trivsel, venskaber, voksenroller og foretrukne aktiviteter m.m.. Ligeledes evalueres de forskellige aktiviteter med børnene i form af børneinterviews: Hvad kunne du bedst lide? Hvad var godt? Hvad var mindre godt? osv.. Resultaterne af evalueringssvarerne bruges til at justere de fremtidige aktiviteter efter. Derudover anvendes børnefortællinger ud fra oplevet praksis, og medarbejderne drøfter med bestyrelsen om graden af brugen af de digitale medier, og hvordan og hvornår de skal indgå som et pædagogisk redskab. 6

7 Generelt er Lærkehusets evaluering generativ, idet den har til formål at registrere, hvad børnene har opnået af læring, samt hvad de endnu skal nå at få af viden, indsigt og færdigheder. Evalueringen er fremadrettet, læringsorienteret, anerkendende og sikrer sammenhæng. 6. Dokumentationer (dataindsamlingerne) hvad fortæller de Jer? Medarbejderne laver fotodokumentation af aktiviteter og af situationer, som børnene har været optaget af, og indgår efterfølgende i dialog med børnene om deres oplevelser. Fotos hjælper også børnene til at fortælle forældrene om, hvad der er sket i børnehaven, eller forældrene til at spørge børnene om deres oplevelser. Tavler med små tegninger og stikord har samme funktion. Der laves udstillinger af børnenes tegninger, malerier og fund fra naturen. Dokumentationerne ligger i års mapperne, som får historisk værdi, idet (børn og voksne) kan gå tilbage og se og genopleve, hvad de sammen har oplevet gennem årene. Børnenes egne udsagn og fortællinger gemmes også. Der er en kultur i institutionen, hvor det er naturligt at arbejde med registreringer bl.a. som tidligere nævnt ved Interviews, registreringer af gråd, skæld ud mv.. 7. Børn med særlige behov hvordan er der arbejdet med inklusion? Institutionens forståelse af inklusion fremgår af deres værdigrundlag. Der bliver taget udgangspunkt i det enkelte barn og undersøgt, hvordan barnet bedst styrkes på de personlige og sociale kompetencer. Der tages udgangspunkt i succesoplevelserne, og der udarbejdes skriftlige handleplaner ud fra, hvad der har virket. Da institutionen er privat, ansætter de selv kvalificeret personale til at varetage støttefunktioner. 8. Hvordan har I arbejdet med Børnemiljøet, herunder børns medbestemmelse set i et børneperspektiv? Underbyg med et par eksempler. Børnene har stor indflydelse på deres hverdag. De voksne tilrettelægger legemiljøer med tanke på, at disse skal være inspirerende for børnene. Hvad der skal leges og med hvem, bestemmer børnene for det meste selv. Hvis et barn bliver udelukket, angrebet eller mobbet, eller børnene kommer i konflikter, de ikke selv kan klare, griber de voksne ind og vejleder og hjælper børnene, så de bedre selv vil kunne klare situationen en anden gang. Dialog og inddragelse af børnene aktivt i alle hverdagens situationer er naturligt i Lærkehuset. Omkring det æstetiske børnemiljø er der set fine eksempler på børnenes initiativer til at udsmykke børnehaven, et eksempel: En sort sækkestol blev på en 3 årig piges initiativ flot malet med fedtfarver i alle mulige klare farver. Den var efterfølgende ikke så god at sidde på, da det smittede meget af men så blev den hængt op som et kunstværk. Det gav os en forståelse for, at børnene hellere vil have noget farverigt frem for sort/hvidt. 7

8 9. Hvilke demokratiske processer indgår børnene i? Underbyg med et par eksempler? Børnene oplever demokrati i f.eks. samlingerne. De ældste børn holder samling alene, og en af børnene udvælges til at leder. De afprøver den ramme som samlingens indhold har og tilsætter selv nyt. Efterfølgende bliver samlingen evalueret med en pædagog, der spørger ind til afviklingen, og hvad de har oplevet/lært. Et eksempel på børnenes eget initiativ: Da børnehavens mangeårige leder gik på pension, blev nogle af de ældste børn bekymrede for, hvem der nu skulle lede børnehaven. 3 drenge kuppede kontoret og satte sig ind ved skrivebordet med noget hvidt papir, og erklærede sig selv for at være Bestemmerne. Det gav anledning til en god snak om ledelse og om hvem, der bestemmer hvad i børnehaven, i hjemmet og i samfundet. I forhold til de mindste børn er medarbejderne opmærksomme på de små børns signaler og udtryk, f.eks. når de viser, at de ikke vil sove til middag eller smide bleen. Dette drøftes med forældrene, men her prøver personalet at være børnenes talerør, så der er opmærksomhed på, hvad barnets eget ønske er. Lærkehuset deltager i arrangementer f.eks. Børnenes Grundlovsdag og i temadage med andre institutioner, hvor indholdet har udgangspunkt i FN`s konventioner. Også egne arrangementer hvor der sælges forskellige effekter, bagefter er børnene med til at bestemme, hvad de indkomne penge skal bruges til. 10. Hvordan sikrer I medarbejdernes kompetenceudvikling, så der skabes ligevægt mellem de faglige udfordringer og medarbejdernes faglighed? Hele personalet, pædagoger og medhjælpere, deltager i den pædagogiske debat. I en situation med konstitueret ledelse siden december 2013 er der lavet en arbejdsfordeling, der sætter hele personalets faglige kompetencer i spil, f.eks. er en merituddannet pædagog ansat, der har arbejdet 13 år i børnehaven som medhjælper, Institutionen følger den løbende debat om skole- og institutionsforhold, og holder sig orienteret om den nye pædagogiske litteratur. 11. Giv et par eksempler på hvordan I konkret inddrager forældrene omkring barnets trivsel, udvikling og læring? Institutionen hører under Frie Børnehaver og er en forældredrevet privat institution i lejede lokaler. Der er en institutionsbestyrelse, der består af 5 forældre og 2 personalerepræsentanter. Bestyrelsen har det overordnede pædagogiske ansvar for børnehaven og Generalforsamlingen (forældremødet) er Lærkehusets højeste myndighed. Ud over bestyrelsesarbejdet har børnehaven en støtteforening, som skaffer sponsorater og indsamler midler til gavn for børnene, f.eks. teaterbesøg eller til indkøb af legetøj. 8

9 Ved indmeldelse i børnehaven orienteres forældrene i en velkomstsamtale om børnehavens indretning, pædagogik og praktiske forhold, ligesom forældrene fortæller om barnets vaner, sundhed, præferencer og specielle behov. Efter 3 mdr. afholdes en opfølgende samtale, hvor børnehave starten evalueres med fokus på barnets trivsel. Der afholdes årlige forældresamtaler, den seneste har skolestart som tema. Disse samtaler følger en fast dagsorden, hvor såvel barnets udvikling samt dets generelle trivsel drøftes. 9

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere