Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte"

Transkript

1 Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i på baggrund af et udvalgsarbejde under Løn- og Personaleudvalget i Teknisk Skoleforening og DTL - udarbejdet et sæt vejledende regler vedrørende bedømmelse af lærere, ansat på prøve. Vejledning og tilknyttede bedømmelsesskemaer findes som bilag til dette afsnit. Vejledningen og skemaerne anvendes, selv om ansættelsesreglerne for prøveansatte er ændret siden. VEJLEDNING OM BEDØMMELSE AF LÆRERE, ANSAT PÅ PRØVE 1. Vejledning I Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 355 af 30. maj 1995 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansat personale ved erhvervsskoler m.v. omtales, at ansættelse kan ske på prøve med varig ansættelse for øje. Prøvetidens længde er normalt 2 år, og der anvendes de for statens tjenestemænd gældende regler, som de er kommet til udtryk i bekendtgørelse nr. 96 af 20. marts Dansk Teknisk Lærerforbund (DTL) og Danmarks Erhvervsskoleforening (DE) er enige om, at det er særdeles vigtigt for såvel den prøveansatte som skolen, at prøvetiden anvendes effektivt, det vil sige til at vejlede og bedømme pågældende på en sådan måde, at den endelige beslutning om fast ansættelse eller eventuel afskedigelse sker på et så sikkert grundlag som muligt, at der bør anvendes skriftlige bedømmelser under prøvetiden (bedømmelsen inden 6 måneder skal være skriftlig), at det formelle ansvar for de skriftlige bedømmelser påhviler inspektøren for det område, hvor prøveansættelsen er sket. Bedømmelser forelægges skolens ledelse til brug for dennes afgørelse af prøvetjenestens videre forløb, at kopi af bedømmelser bør tilstilles den prøveansatte (ved forlængelse af prøvetiden skal den ansatte have kopier/afskrift). 2. Prøvetiden For at prøvetiden skal være effektiv, anbefaler DTL og DE, at der udfærdiges en uddannelsesplan for den nyansatte allerede ved prøvetidens start, at uddannelsesplanen vurderes ved hver bedømmelse og justeres, hvis der påvises behov herfor, at den pædagogiske vejledning - så vidt det er muligt - er gennemført, før den første bedømmelse finder sted.

2 3. Fastsættelse af prøvetidens længde Prøvetidens længde er normalt 2 år. Prøvetiden kan nedsættes, hvis den pågældende (f.eks. på en anden teknisk skole) har haft undervisningsvirksomhed af samme art, som han eller hun vil blive beskæftiget med, jf. bekendtgørelse nr. 96 af 20. marts OTS har aftalt følgende vedrørende nedsættelse af prøvetiden: Såfremt kvotalønnede timelærere, jf. aftale af , fastansættes kan prøvetiden jf. ansættelsesbekendtgørelsens 5, stk. 3, reduceres med 1, 2, 3, eller 4 kvartaler, således at prøvetiden ikke kan være kortere end 1 år. Reduktionen sker efter en konkret bedømmelse af omfanget af hidtidig beskæftigelse ved Odense Tekniske Skole. Ved fortsættelse i en ny kvotalønnet timelærerkontrakt afholdes en medarbejderudviklingssamtale, såfremt det er sandsynligt, at den pågældende underviser efterfølgende ansættes i en fast stilling. Såfremt der ved genansættelse eller ansættelse af tidligere fastansatte lærere kræves ansættelse på prøve fastsættes prøvetiden efter en konkret vurdering og kan ikke overstige 1 år. Under visse betingelser kan en fastsat prøvetid forlænges. Der kan være tale om, at prøvetjenesten ikke har været tilfredsstillende eller at en krævet uddannelse ikke er fuldført. Prøvetjenesten skal i øvrigt planlægges og følges op således, at den ansatte kan afslutte sit pædagogikum inden for prøvetiden på 2 år. 4. Bedømmelsen For at sikre kvalificerede, skriftlige bedømmelser bør inspektøren anvende flere kilder som grundlag. For eksempel bør den daglige undervisning følges flere gange med jævne mellemrum i perioden, idet den prøveansatte på forhånd gøres bekendt med, hvornår undervisningen vil blive overværet, praktikvejlederens bedømmelse bør - hvor de praktiske muligheder tillader det - indgå som et af de elementer, der danner grundlaget for den skriftlige bedømmelse. Ligeledes bør lederen gennem samtaler med den prøveansatte søge at afdække om og i hvilket omfang, vedkommende føler, der er problemer, som skolen bør sætte ind overfor. Samtalens formål er at diskutere lektionsforløbet samt den prøveansattes egen situationsvurdering med hensyn til ansættelsen. Her tænkes på en vurdering af forholdet til elever og kolleger, eget faglige niveau i forhold til de krav, den daglige ledelse stiller. Har den prøveansatte ikke nævneværdig undervisningserfaring, vægtes det faglige niveau i højere grad end de pædagogiske aspekter, hvilke punkter i uddannelsesplanen for den pågældende, der eventuelt bør revideres.

3 5. Terminer Forløbet vil være Første skriftlige bedømmelse foretages senest 6 måneder efter ansættelsen, Afsluttende bedømmelse sker senest 1 år og 5 måneder efter ansættelsen. 6. Bedømmelsesformularer DTL og DE er enige om at anbefale vedlagte skemaer som hensigtsmæssige i forbindelse med vurderingen og bedømmelsen af den prøveansatte. 7. Kommentarer Under forudsætning af, at skolen råder over uddannede praktikvejledere inden for det område, læreren skal ansættes i og under henvisning til ønsket om, at praktikvejlederens bedømmelse indeholdes i de elementer, der ligger til grund for bedømmelsen, anbefaler DTL og DE, at den første del af praktikvejledningen placeres på egen skole. Selv om det er uden egentlig sammenhæng med bedømmelsen af den pågældende, ønsker begge parter at fremhæve og understrege det hensigtsmæssige i, at nyansatte tidligt indføres i "skolens liv" i en form, der vil være afhængig af skolens størrelse og struktur.

4 SKEMA TIL BEDØMMELSE AF LÆRERE, ANSAT PÅ PRØVE FØRSTE BEDØMMELSE Navn: Cpr.nr.: Hovederhvervsområde/fag: År Måned Dag Prøvetid udløber den: Første bedømmelse senest: Afsluttende bedømmelse: Faglige kvalifikationer nu: Pædagogisk uddannelse nu: Bedømmelsen er afgivet efter overværelse af lektioner samt afsluttende samtale. A. Følgende emner er behandlet i forbindelse med lektionerne: A1. Lærerens fortolkning af kursusplan: A2. Elevernes forståelse af det indlærte: A3. Klassens "klima": *) Se bemærkningerne. B. Under selve samtalerne blev følgende berørt: B1. Indtrykket af lektionerne:

5 B2. Den prøveansattes egen mening om sin prøvetjeneste: B3. Den prøveansattes egen mening om omgangen med elever, kolleger og sit faglige niveau i forhold til undervisningskravene: B4. Drøftelse af behovet for eventuel justering af uddannelsesplan: På baggrund af ovenstående kan følgende anbefales: 1. Ansættelsesforholdet fortsætter 2. Ansættelsesforholdet ophører 3. Andet Eventuelle bemærkninger vedrørende punkterne A1, A2, A3 og inspektørens anbefaling vedhæftet: JA NEJ Kopi af denne skrivelse og eventuelle bemærkninger er udleveret til den prøveansatte: JA NEJ den uddannelsesleder/inspektør

6 SKEMA TIL BEDØMMELSE AF LÆRERE, ANSAT PÅ PRØVE AFSLUTTENDE BEDØMMELSE Navn: Cpr.nr.: Hovederhvervsområde/fag: År Måned Dag Prøvetid udløber den: Første bedømmelse foretaget: Afsluttende bedømmelse senest: Faglige kvalifikationer nu: Pædagogisk uddannelse nu: Uddannelsesplan fastlagt tidligere: JA NEJ Bedømmelsen er afgivet efter overværelse af lektioner samt afsluttende samtale. A. Følgende emner er behandlet i forbindelse med lektionerne: A1. Pædagogisk vurdering af lektionerne: A2. Opfyldelse af målsætningen: A3. Anvendelse af pædagogiske hjælpemidler: *) Se bemærkningerne. B. Under selve samtalerne blev følgende berørt: B1. Indtrykket af lektionerne:

7 B2. Den prøveansattes egen vurdering af lektionsforløbene, samt pædagogiske stade: B3. Eventuel justering af uddannelsesplan og nuværende status for PG: På baggrund af ovenstående kan følgende anbefales: 1. Indstilling om fast ansættelse 2. Prøvetiden forlænges indtil 3. Ansættelsesforholdet ophører Eventuelle bemærkninger vedrørende punkterne A1, A2, A3 og inspektørens anbefaling vedhæftet: JA NEJ Kopi af denne skrivelse og eventuelle bemærkninger er udleveret til den prøveansatte: JA NEJ den uddannelsesleder/inspektør

8 SKEMA TIL BEDØMMELSE AF UDDANNELSESLEDERE, ANSAT PÅ PRØVE. PRØVETID Det er skolens mål, at den nærmeste foresatte i prøvetiden følger uddannelseslederne i deres arbejde, således at den enkelte uddannelsesleder opnår de nødvendige kvalifikationer, samt at man vurderer, om pågældende er i stand til, såvel fagligt som ledelsesmæssigt, at varetage opgaven tilfredsstillende. Første bedømmelse Fornyet bedømmelse Navn: Cpr.nr.: Afdeling: Prøvetiden udløber den: Første bedømmelse senest: Eventuel fornyet bedømmelse senest: Varetagelse af stillingen som uddannelsesleder vurderes med udgangspunkt i følgende områder: Tilrettelæggelse af undervisning (såvel skemamæssigt som pædagogisk), samt afvikling af eksamen/svendeprøver. B. Udarbejdelse af lokale undervisningsplaner og pædagogisk udvikling. C Afdelingens/uddannelsernes faglige niveau. D. Økonomiske opgaver - budget, regnskab og økonomistyring. E. Øvrige administrative opgaver. F. Varetagelse af lederrollen generelt. På baggrund af ovenstående kan følgende anbefales: 1. Ansættelsesforholdet fortsætter 2. Ansættelsesforholdet indstilles til ophør: 3. Andet Samtalen er gennemført den: Underskrift uddannelsesleder/inspektør: Skolens underskrift: Dokumentinfo Ansv.: JAC Revision af indhold: Check af gyldighed:

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre KL Dansk Musiker Forbund Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Indholdsfortegnelse Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 2

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere