kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats"

Transkript

1 kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012

2 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats Sundhedsstyrelsen 2012 Elektronisk ISBN Trykt ISBN Indhentning af eksempler: COWI A/S Redaktion af eksempelsamling: Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning Sundhedsstyrelsen redaktion: Mia Fischerman, Sundhedsstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse: Michala Clante Bendixen, Forsidefoto: Colourbox Roylatyfree Publikationen kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

3 Indhold Indledning Ansatte Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for kommunalt ansatte og privatansatte Opkvalificering af kommunalt ansatte Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skolen Ungdomsuddannelserne Ansvarlig udskænkning Frontpersonalets opgaver Opkvalificering Handleguides Samarbejde med socialpsykiatrien Institutioner, sportshaller og andre frivillige foreninger Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik i kommunens institutioner Samarbejde med frivillige foreninger Alkoholrådgivning og -behandling Information Nye tilbud om alkoholrådgivning og -behandling

4 1 ansatte Indledning Til inspiration for andre kommuner som ønsker at styrke den forebyggende indsats på alkoholområdet, er her samlet en lang række eksempler på helt konkrete aktiviteter fra 20 kommuner, som har sat alkoholforebyggelse på dagsordenen. De 20 kommuner har deltaget i det 4 årige projekt Alkoholforebyggelse i kommunen, som hører under Puljen til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug. Projektet er gennemført i i et samarbejde mellem kommunerne, Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL). Formålet var at styrke den forebyggende indsats i kommunerne på alkoholområdet samt at skabe sammenhæng mellem forebyggelse, tidlig indsats og behandling. Kommunerne har indledningsvis skabt de organisatoriske rammer og det politiske fundament for en fremtidig koordineret, målrettet og prioriteret drift på alkoholområdet. Det har kommunerne gjort ved at: etablere en tværgående organisation på alkoholområdet for at sikre koordination og sammenhæng på tværs i kommunen udarbejde og vedtage alkoholpolitik og -handleplaner for at sikre mål, retning og prioritering af den alkoholpolitiske indsats implementeret alkoholpolitikken og igangsat flere helt konkret aktiviteter. Kommunernes alkoholpolitiske handleplaner involverer følgende 5 alkoholområder: Ansatte, eksempelvis regler vedrørende indtagelse af alkohol i arbejdstiden og tidlig hjælp til ansatte med alkoholproblemer. Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen, eksempelvis for alkoholudskænkning af alkohol ved unges fester på kommunens ejendom og gennem inddragelse af metoden ansvarlig udskænkning i forbindelse med alkoholbevillinger. Frontpersonales opgaver, dvs. at der i ansattes møde med borgerne rettes opmærksomhed på evt. alkoholproblemer og tilbydes hjælp, eksempelvis ved daginstitutionspersonale og sagsbehandlere. Kommunens institutioner, eksempelvis udvikling af alkoholpolitikker ved institutioner som skoler, væresteder samt samarbejde med aktører inden for det frivillige område, som sportshaller om tilsvarende at udvikle alkoholpolitik. Alkoholrådgivning og -behandling, eksempelvis at sikre sammenhæng i forebyggelse, tidlig indsats og behandling. 4

5 1 ansatte 1 Ansatte Ansatte eksempelvis regler vedrørende indtagelse i arbejdstiden og tidlig hjælp til ansatte med alkoholproblemer. Afsnittet indeholder eksempler på følgende indsatser: Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for kommunalt ansatte og privatansatte, side 5-7 Opkvalificering af kommunalt ansatte, side 8-9 Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for ansatte. Opkvalificering af sikkerhedsrepræsentanter. Alle institutioner i kommunen. Sikkerhedsrepræsentanter. Sorø. At skabe åbenhed omkring alkohol. At sænke det gennemsnitlige alkoholforbrug. At sikre sammenhæng og fortsat udvikling mellem den forebyggende, opsporende, behandlende og efterbehandlende alkoholindsats. Der er i samarbejde med HR og medarbejderudvalget udviklet og vedtaget en alkoholpolitik for ansatte i kommunen. Det er desuden besluttet, at alle institutioner i kommunen skal have nedskrevet institutionens egen alkoholpolitik, som lægger sig op ad den overordnede alkoholpolitik. 30 sikkerhedsrepræsentanter (arbejdsmiljørepræsentanter) har gennemgået en 2-dages uddannelse i samtalen om alkohol med mulighed for en opfølgende 3. dag med fokus på træning af samtalen og sparring på området. Der er en vejledning i forhold til lokal alkoholpolitik på institution samt diverse rådgivende materialer til sikkerhedsrepræsentanter. Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for ansatte. Kommunalt ansatte. Holstebro. At begrænse alkoholforbruget blandt de ansatte i Holstebro Kommune (delmål 7 kommunens alkoholpolitiske handleplan). Udarbejdelse af lokale alkoholpolitikker i kommunens afdelinger er iværksat. Alkoholkoordinator har deltaget i flere arbejdsgruppemøder desangående. Der er udarbejdet folder til kommunens afdelinger omhandlende 'gode råd og håndtering af alkohol- og misbrugsproblemer på arbejdspladsen'. Gældende alkoholpolitik er tilgængelig på kommunens intranet og i personaleafdelingen. Indsatsen er forankret i HR-afdelingen. Holstebro Kommune. 5

6 1 ansatte Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for ansatte. Ansatte i kommunen. Aarhus. At skabe viden, rammer og debat om udformning af alkoholpolitik. Aktiviteten foregår i afdelinger, hvor man ønsker debat af alkoholpolitik eller revision af alkoholpolitik. Der gives viden om alkohol, oplæg til handleplaner og support til formulering af politiske debatoplæg. Alkoholkoordinator Bente Hvid, tlf Alkoholpolitik og Alkoholproblemer på arbejdspladsen udg. SST Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for ansatte. Kommunalt ansatte ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Bornholm. At motivere og kvalificere offentlige virksomhedsledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at sætte alkohol og alkoholpolitik på dagsordenen på den lokale arbejdsplads. Fyraftensmødet satte fokus på alkohol og alkoholpolitik på arbejdspladsen og rejste spørgsmålene: Hvorfor skal vi have en alkoholpolitik på arbejdspladsen? Hvordan bliver den aktiv, så kommunale medarbejdere med et alkoholproblem sikres en tidlig indsats og hjælp? Hvordan griber man konkret arbejdet an? Hvilke ressourcepersoner kan man trække på i kommunen? Ca. 50 personer deltog i fyraftensmødet. Konsulent Marianne Steenstrup Svendsen, tlf , &type=doc&pdf=true 6

7 1 ansatte Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for ansatte. Ansatte. Langeland. At angive rammer for alkoholindtagelse på arbejdspladsen. Der er lavet en generel alkoholpolitik for hele personalet i kommunen, og der er desuden lavet mere specifikke politikker for enkelte medarbejdergrupper. Disse politikker er skræddersyet til personalegruppens hverdag. ForebyggelsesCentret, Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik. Ansatte i private virksomheder. Ansatte og ledere i private virksomheder. Holstebro. At formulere en aktiv alkoholpolitik, der kan sikre tidlig indsats over for storforbrug af alkohol i den private sektor. Oplæg om udarbejdelse af alkoholpolitik for ledelse, tillidsrepræsentanter m.fl. samt viden om tegn og signaler på et problematisk forbrug af alkohol. I udarbejdelsen af alkoholpolitikken har en alkoholkoordinator været til rådighed for faglig sparring. Alkoholkoordinatoren har gennemlæst og kommenteret på alkoholpolitikken. Herefter tilbud om uddannelse til alkoholnøgleperson. Tilbuddet gælder samtlige med ledelsesansvar samt tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter m.fl. Afdelingen for Sociale tilbud Forebyggelsesteamet, tlf

8 1 ansatte Skema Opkvalificering. Ansatte. Ansatte. Kommunalt ansatte sikkerhedsledere og sikkerhedsrepræsentanter samt trivselsagenter. Kalundborg. At give nøglepersoner redskaber til at opfange signaler på evt. alkoholproblemer hos kolleger/ansatte og gennemføre en målrettet samtale om dette. At sætte fokus er tidlig opsporing og indsats. Uddannelse af nøglepersoner. 2-dages kursus med eksterne undervisere. Kurserne har været afholdt i fællesskab med Holbæk og Sorø kommuner. Kursusindhold har været: alkoholpolitik, fakta om alkohol, tidlig opsporing, samtaleøvelser, ansvar og roller, kommunale tilbud og samarbejdsmuligheder. Der har været afholdt to kurser med deltagere fra daginstitutionsområdet, voksenspecialområdet, skoler, forebyggelses/genoptræningscenter, integrerede plejeordninger, visitation/hjælpemiddelenhed, halpersonale, ydelseskontor. Der har deltaget i alt 22 fra Kalundborg. Jytte Larsen, tlf , Skema Opkvalificering. Ansatte. Ansatte. Holbæk. At udvikle og fastholde kompetencer for nøglepersonsuddannede medarbejdere. 3-timers fyraftensmøde med et aktuelt emne for nøglepersonsuddannede medarbejdere, fx tegn på et for stort alkoholforbrug, alkoholrådgivningens arbejde, nye tiltag på området og gensidig inspiration. Hanna Vestenaa, tlf , 8

9 1 ansatte Skema Opkvalificering. Ansatte. Ansatte. Holbæk. At opkvalificere personale med borgerkontakt til at identificere borgere med et stor- eller skadeligt forbrug af alkohol. Ca. 80 medarbejdere tilbydes 2-dages-kurser i stil med COK-kurserne. Hanna Vestenaa, tlf , Skema Opkvalificering. Ansatte. Ansatte. Nøglepersoner. Herlev. At opdatere nøglepersonernes viden på alkoholområdet, øve samtalen om alkohol og informere nøglepersonerne om rådgivnings- og behandlingsmulighederne i kommunen. 25 af Herlevs nøglepersoner har deltaget i opkvalificerende alkoholkurser: 'Hvordan håndterer vi alkoholproblemer på arbejdspladsen?' Leder af Kagshuset, Michael Ries, 9

10 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen, eksempelvis for alkoholudskænkning ved unges fester på kommunens ejendom og ansvarsfuld udskænkning i forbindelse med alkoholbevillinger Afsnittet indeholder eksempler på følgende indsatser: Skolen, side Alkoholpolitikker Forældreaftaler Ungdomsuddannelserne, side 13 Alkoholpolitikker Ansvarlig udskænkning, side Skema Udarbejdelse af alkoholpolitik i skolen. Institutioner. Skoler. Medarbejdere i kommunen, der arbejder med unge, folkeskoleledere og -lærere, skolebestyrelsesmedlemmer, elevrådsmedlemmer og sundhedsplejersker. Sorø. At udbrede viden om vaner og alkoholkultur blandt de unge. Konferencen skal give deltagerne input til at udforme lokale, nutidige alkoholpolitikker og generere idéer til, hvordan vi som samfund undgår, at de unge får uheldige alkoholvaner. Målet er at udsætte de unges alkoholdebut og nedbringe forbruget af alkohol. Skolekonferencen foregår en aften, og sætter fokus på unge og alkohol. Der præsenteres nye forskningsresultater fra fokusgruppeinterviews afholdt på 3 folkeskoler, hvor emnet er de unges festkultur og forhold til alkohol. Skema Udarbejdelse af alkoholpolitik i skolen. Skolen. Folkeskolens ledelse, lærere og forældre. Holbæk. At alle voksne omkring børnene har indsigt i problematikken vedr. unge og alkohol mhp at udvikle alkoholpolitik. En skolekonference hvor der er oplæg om resultat af undersøgelsen 'Unge og alkohol', oplæg om at udvikle alkoholpolitik og drøftelse i mindre grupper om 'Unge og alkohol'. Hanna Vestenaa, tlf , Der er udviklet følgende foldere: Der er udviklet følgende pjecer: Inspiration til udformning af lokal alkoholpolitik, Kender du nogen, der er kommet til at drikke for meget til forældre og ansatte, Erdu påvirket, bliver dit barn påvirket beskriver hvad alkohol betyder for barnet, Ansatte kan få Akut Hjælp i form af vejledning fra Misbrugscentret. 10

11 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Udarbejdelse af alkoholpolitikker på skoler, uddannelsesinstitutioner og andre steder for unge. Skoler, uddannelsesinstitutioner. Ledere og medarbejder med kontakt til unge på ungdomsuddannelser, ungdomsskolen, i kommunen, på praktiksteder m.v. Unge på ovennævnte uddannelser og praktiksteder. Kolding. At skabe sunde rammer for unge mellem 16 og 25 år. 'Unges Sundhed og Trivsel' er et samarbejde mellem aktører, der har med de unge at gøre om at skabe sunde rammer for de unge og dermed sikre bedre trivsel og højere gennemførelsesgrad af uddannelser. Der skal udarbejdes politikker og handleplaner samt uddannes sundhedsnøglepersoner blandt personalet. Desuden skal de unge involveres gennem sundhedscamps. Der arbejdes ud fra KRAM-faktorerne + seksuel sundhed. Projektet kører Afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse, teamleder Lone Christensen, tlf Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for skoler. Institutioner. Skoler. Skolebestyrelser, lærere, elevrådsformænd, skoleledere, leder af sundhedspleje, skolesundhedspleje og SSP. Kalundborg. At udbrede viden om vaner og alkoholkultur blandt de unge. At give deltagerne input til at udforme lokale nutidige alkoholpolitikker og generere idéer til, hvordan vi kan undgå de unge får uheldige alkoholvaner. Halvdagskonference i samarbejde med Holbæk og Sorø kommuner med belysning af følgende emner: Stabilitet og forandringer i unges alkoholkultur med udgangspunkt i nyligt afholdte fokusgruppeinterviews med unge fra de tre kommuner. Hvordan starter man processen omkring en ny alkoholpolitik, og hvem kan/skal inddrages? I forbindelse med skolekonferencen har de tre samarbejdskommuner indgået et samarbejde med Center for Rusmiddelforskning som har afholdt fokusgruppeinterwievs med 9.klasser fra de tre kommuner som led i et forskningsprojekt om unges alkoholkultur. Jytte Larsen, tlf , En overordnet vejledning beregnet på alle institutioner. Desuden har en række af skolerne deres politikker liggende på Skoleporten, som kan findes via kommunens hjemmeside. 11

12 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Forældreaftaler i skolen. Skolen. Børn, forældre og lærere i folkeskolen. Holstebro. At sætte rammer for indtagelse af alkohol blandt elever, lærere og forældre i skoleregi. To forebyggelseskonsulenter afholder trivselsseminar på samtlige folkeskoler i kommunens 7. klasser hvert år. Temaet er trivsel og omhandler bl.a. oplæg om alkohol og andre rusmidler. Seminaret afsluttes torsdag aften med et oplæg for forældre om alkohol ift. forældreaftaler, politikker m.m. Alkoholkoordinator Afdelingschef Folder kan rekvireres ved henvendelse til alkoholkoordinator. Skema Forældreaftaler i skolen. Skolen. Børn og forældre i folkeskolen. Holstebro. At hæve debutalderen for indtagelse af alkohol (delmål 3 i den alkoholpolitiske handleplan) 'Det gode liv sjov uden alkohol'. At skabe klare og tydelige holdninger og retningslinjer, så alkohol bliver noget, man tør tale om og sætte nogle grænser i forhold til. Samtlige 7. klasser på alle kommunens folkeskoler har et 4-dages trivselsseminar, hvor de arbejder med bl.a. emnet alkohol. Der afsluttes med en forældreaften med oplæg fra forebyggelseskonsulenter omhandlende alkohol og andre rusmidler. Der lægges op til udarbejdelse af forældre-/klasseaftaler. Alkoholkoordinator Afdelingschef Holstebro Kommunes hjemmeside. 12

13 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Udarbejdelse af alkoholpolitik ved ungdomsuddannelserne. Unge på ungdomsuddannelserne. Aarhus. At skabe debat og fokus på sund livsstil blandt elever på skoler og ungdomsuddannelser. Sammen med øvrige KRAM-koordinatorer sættes fokus på alkohol, og hvad et stort alkoholforbrug kan medføre af problemer. Oplæg verbalt og visuelt. Invitation sendes til ungdomsuddannelserne. Alkoholkoordinator Bente Hvid, tlf Skema Ansvarlig udskænkning. Samarbejdsgruppe. Ungdomsuddannelserne. Holbæk. At skabe trygt natteliv på ungdomsuddannelserne. Målene for samarbejdet i Holbæk har været: Fælles aftaler mellem kommune, politi og ungdomsuddannelsesinstitutionerne om alkohol og unge. Fælles holdning blandt uddannelsesstederne til området omkring unge og alkohol. Formidling af de fælles holdninger og aftaler. At kommune, politi og uddannelsesinstitutionerne deler viden om de metoder, som virker i forhold til alkohol og unge. At uddannelsesinstitutionerne i Holbæk Kommune har udarbejdet en alkoholpolitik inden udgangen af At afprøve og udvikle nye metoder til at de unge har en ansvarlig adfærd med alkohol. Helle Oldrup, tlf , 13

14 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Ansvarlig udskænkning. Samarbejdsgruppe. Politi, SSP, rådgivningscenter, sundhedsstab, Team, Kultur og Fritid, ungdomsuddannelser samt repræsentanter for restaurationsbranchen. Kalundborg. At skabe et trygt festmiljø via samarbejde mellem de mange interessenter på tværs af interesser og mål. Der er nedsat en samarbejdsgruppe, som skal mødes 1-2 gange årligt og drøfte relevante problematikker og løsningsmuligheder. Gruppen er sammensat af repræsentanter for politi, SSP, rådgivningscenter, sundhedsstab, Team, Kultur og Fritid, ungdomsuddannelser samt restaurationsbranchen. Jytte Larsen, tlf , Skema Ansvarlig udskænkning. Samarbejde, kurser og alkoholpolitikker. Ansatte i politi, kommune, restaurationsbranchen og taxa. Herning. At sikre et trygt natteliv for borgere i alle aldre ved at etablere et tæt samarbejde mellem politi, kommune, restauratører og taxa. At opnå reduktion i antallet af voldssager og alkoholrelaterende ulykker og skader samt reduktion i tilfælde med overdreven beruselse og brug af euforiserende stoffer. At sikre, at der ikke serveres alkohol for mindreårige. Trygt natteliv med ansvarlig udskænkning. Aktiviteter: 1. Samarbejde mellem politi, kommune, restauratører og taxa 2. Vedligeholde og udvikle samarbejdet med Samarbejdsgruppen for 'Trygt Natteliv' (uddannelsesinstitutioner, foreninger, natteravne og taxa) 3. Fokus på ansvarlig udskænkning 4. Kurser og undervisning for restauratører og medarbejdere 5. Alkohol- og stofpolitik på udskænkningsstederne. SSP-konsulent Bjarne Rosendal, tlf , Alkoholkonsulent Lisbeth Vandborg, tlf , 14

15 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Ansvarlig udskænkning. Restaurationsplan. Restauratører, chauffører og andre professionelle aktører i festmiljøet. Politiet og ansatte i kommunen. Sorø. At skabe åbenhed omkring alkohol så det er naturligt at tale om brug/storforbrug. At informere om de problemer, som et alkoholforbrug kan medføre. At sænke det gennemsnitlige alkoholforbrug. At hæve de unges alkoholdebutalder. At fremme mere sikkert festmiljø med 'Ansvarlig udskænkning'. Udarbejdelse af restaurationsplan: I samarbejde med bevillingsnævn og politi er der udviklet en restaurationsplan med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte i forhold til alkohol. Det betyder bl.a., at der ikke må anvendes aggressiv markedsføring af alkohol navnlig ikke over for unge og at personalet har modtaget instruktioner om ansvarlig udskænkning dvs. at der ifølge lovens krav ikke udskænkes til unge under 18 år, og at der ikke udskænkes til gæster, der vurderes at være berusede.. Restaurationsplanen sætter de overordnede rammer for alkoholbevilling og giver information til bevillingsansøgere. Planen er udviklet med den hensigt at forebygge hård udskænkning. Skema Ansvarlig udskænkning. Uddannelse af udskænkningspersonale. Restauratører m.fl. Bornholm. At restauratører og andet udskænkningspersonale i kommunen kvalificeres til at indgå som en aktiv del i arbejdet for mindre vold i projektet Ansvarlig udskænkning. Uddannelsen har fokus på, hvordan der gennem dialog og samarbejde mellem festmiljøets parter kan skabes gode rammer for de unges færden i nattelivet, dvs. øget ansvarlighed, mindre vold og større tryghed. Kursisterne undervises i ungekultur, alkohol og rusmidler i nattelivet, kommunikation og konflikthåndtering, alkohol- og stofpolitik som værktøj til at sikre ansvarlig udskænkning samt alkoholens ansigt på skadestuen. Uddannelsen gennemgår også, hvordan man kan arbejde med ansvarlig udskænkning og konflikthåndtering i praksis. Der samarbejdes med lokale konsulenter, politi, skadestue og Campus Bornholm. I alt ca. 60 restauratører og andet udskænkningspersonale har gennemgået kurset. Nej, men er planlagt sat i drift i Konsulent Marianne Steenstrup Svendsen, tlf , &type=doc&pdf=true 15

16 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Ansvarlig udskænkning. Uddannelse af udskænkningspersonale. Restauratører, diskoteksejere, dørmænd og andre medarbejdere i festmiljøet. Kalundborg. At give restauratører, diskoteksejere, dørmænd og andre medarbejdere i festmiljøet færdighed i at forbygge og løse konflikter. Konflikthåndtering. Kursus/temaaftenen med information om metoden 'Ansvarlig udskænkning'. Jura. Forebyggelse af konflikter, dialog. Når konflikten er opstået: Hvorfor sker det? Signaler og kropssprog. Værktøjer til nedtrapning af konflikter med praktiske eksempler. Efter konflikten: Bearbejdning og træning. Oplægsholdere er ekstern konfliktrådgiver samt lokal politileder og projektkoordinator. Kurset henvender sig til udskænkningspersonale og bestyrere/ ejere på udskænkningssteder i Kalundborg Kommune. Ungdomsuddannelserne i Kalundborg Kommune. Jytte Larsen, tlf , Program for temaaften om konflikthåndtering for bevillingshavere og deres ansatte. Skema Ansvarlig udskænkning. Uddannelse af udskænkningspersonale. Restauratører og andre bevillingshavere. Kolding. At skabe samarbejde mellem bevillingshavere, politi og kommune om ansvarlig udskænkning. Sikker Sjov: Halvdelen af 02- og 05-bevillingshaverne med personale deltog i et 24-timers kursus over 6 uger, hvor de netværkede med hinanden, politi, kommune, formanden for bevillingsnævnet, skadestuen, gadefejeren og taxi. Kurset handlede om alkohol, narko, alkoholpolitik, konflikthåndtering og samarbejde. Alkoholkoordinator Pia Baumgarten, tlf asp?sid=19725&uid=

17 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Ansvarlig udskænkning. ID kort. Unge. Holstebro. Anvendelse af ID identifikation til at sikre lovlig udskænkning til unge. Gratis id-kort til de 16-årige. Brev sendes til de 16-årige i kommunen, som ved henvendelse i Borgerservice, kan få udstedt et gratis id-kort, som ellers koster 150 kr. Fremstilling af skilte med 'Ingen salg af alkohol til unge under 16', som hænger i alle detailbutikker i kommunen. Der sikres samarbejde om anvendelse af ID kort gennem Samarbejdsforum ift. 'Ansvarlig udskænkning': Direktør for handelsskolen, direktør for ungdomsskolen, SSP-konsulent, handelsstandschef, restauratører, alkoholkoordinator. Alkoholkoordinator, Holstebro Kommunes hjemmeside. 17

18 3 Frontpersonalets opgaver 3 Frontpersonalets opgaver Frontpersonales opgaver, dvs. at der i ansattes møde med borgerne rettes opmærksomhed på evt. alkoholproblemer. Frontpersonale er eksempelvis daginstitutionspersonale og sagsbehandlere. Skema Opkvalificering. Alle. Frontpersonale. Alle. Svendborg. At oplyse om alkohol og vejlede i samtaler med borgeren om eventuelle alkoholproblemer. Kurserne udbydes løbende internt, og alle medarbejdere i Svendborg Kommune har mulighed for at melde sig til. Indtil videre har 111 medarbejdere været på kurset, og der er planlagt fire undervisningsgange i efteråret 2011 med i alt 80 pladser. Kurset varer fire timer (samlet på en dag). Undervisningen varetages af eksterne alkoholkonsulenter. På kurset gennemgås fakta om alkohol og afhængighed, hvordan man opdager et alkoholproblem, børns signaler på alkoholproblemer i familien, hvordan man tager hul på samtalen, samt hvilke tilbud der kan henvises til. Sundhedsafdelingen, tlf , og%20sundhed/a-med/socialafdelingen/ Handlevejledning%20Alkohol.pdf Afsnittet indeholder eksempler på følgende indsatser: Opkvalificering, side Alle Børn og unge Sundhedspleje Jobcenter Ældre Nøglepersoner Uddannelsesinstituioner Handleguides, side Alle Jobcenter Børn i familier med alkoholproblemer Ældre Samarbejde med socialpsykiatrien, side 41. Skema Opkvalificering. Alle. Frontmedarbejdere. Alle. Nøglepersoner. Holbæk. At kommunale medarbejdere, der er uddannede nøglepersoner, kan tage den første samtale om alkohol med borgeren. 1-dages-kursus hvor der trænes i samtaleteknik i forhold til alkohol. Hanna Vestenaa, tlf , 18

19 3 Frontpersonalets opgaver Skema Opkvalificering. Alle. Frontmedarbejdere. Alle. Ærø. At personalet kender tegn på alkoholmisbrug, kan tage kontakt til relevante tilbud om alkoholbehandling og kan håndtere dialogen med borgerne om alkohol. Kursus til kommunalt ansatte: Alle medarbejdere i kommunen har været på et 3-timers alkoholkursus. Har fået generel viden om alkohol, tegn på misbrug, hjælp til at indlede samtale omkring brug af alkohol samt viden om, hvilke steder borgerne kan modtage hjælp fra. Jette Bernsen, Skema Opkvalificering. Alle. Frontmedarbejdere. Alle. Kalundborg. At skærpe opmærksomheden på tidlig indsats og give personalet redskaber til at handle i praksis. Sundhedsstyrelsens kursus 'Tidlig indsats samtale om alkohol' samt interne kurser 'Samtalen om alkoholproblemer med fokus på tidlig opsporing'. 2-dages kursus med eksterne undervisere. Indhold: alkoholpolitik, alkoholproblemer, tidlig opsporing, samtaleøvelser, kommunens tilbud og samarbejdsmuligheder. Jytte Larsen, tlf , Se under Til borgeren Sundhed og sygdom 19

20 3 Frontpersonalets opgaver Skema Opkvalificering. Alle. Frontpersonale. Alle. Bornholm. At kunne arbejde målrettet med forebyggelse af alkoholproblemer blandt kommunens borgere. At sikre støtte og hjælp så tidligt som muligt til borgere med alkoholproblemer. At kunne se signaler og sætte ord på en bekymring. At kunne identificere og intervenere på en ansvarlig og respektfuld vis over for en borger med et alkoholproblem. At kunne vejlede, støtte og henvise til professionel rådgivning/behandling. Der er afholdt tre enkeltstående kursusdage målrettet medarbejdere på hhv. børneområdet, voksenområdet og ældreområdet. Indhold: orientering om kommunens alkoholpolitiske målsætninger, alkoholkultur og hvorfor der er behov for en tidlig indsats, udvikling af et alkoholproblem, tegn og symptomer på storforbrug og afhængighed. Den nødvendige samtale i teori, men mest i praksis. Rådgivnings- og behandlingsmuligheder i Danmark. I kurserne er der samarbejdet med interne og eksterne konsulenter samt psykologer og skuespillere. Der er uddannet ca. 45 medarbejdere på de tre kursusdage. Konsulent Marianne Steenstrup Svendsen, tlf , &type=doc&pdf=true Skema Opkvalificering. Alle. Frontpersonale. Alle. Ballerup og Herlev. At give viden om alkoholområdet, øve samtalen om alkohol og gøre frontpersonalet opmærksom på, hvilke muligheder der er for at søge rådgivning og behandling i kommunen. Frontpersonalekurser med fokus på 'Alkohol hvad kan du gøre?' Undervisningen blev varetaget af ledere af behandlingsinstitutionen i henholdsvis Ballerup og Herlev kommuner. Det gav mulighed for at diskutere lokale eller interne alkoholudfordringer efterfølgende. 122 ansatte fra Ballerup og Herlev har deltaget i de udbudte frontpersonalekurser. Ann Dorte; eller Brydehuset.dk Michael Ries, ; eller herlev.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/rusmidler informationsfolder.html 20

21 3 Frontpersonalets opgaver Skema Opkvalificering. Alle. Frontmedarbejderer. Alle. Kommunalt ansatte politikere, beslutningstagere, medarbejdere på tværs af faggrupper. Faxe. At skabe viden om alkoholproblematik og alkoholprojektet hos politikere, beslutningstagere og medarbejdere. 4 temadage med indhold vinklet efter deltagergruppen. Indhold: Hvilken indflydelse har forældres alkoholproblemer for forældre-barn relationen og børnenes udviklingsbetingelser? Hvordan taler vi med forældrene om deres alkoholforbrug? Hvor kan de få hjælp? Hvordan kan vi støtte børnene i det daglige? Hvilken behandlingsmæssig indsats er der brug for over for familierne? Hvordan samarbejder vi omkring familierne? Har vi en alkoholpolitik? 1.dag: politikere og beslutningstagere. Indhold: generelt om alkoholproblematik, alkoholkultur, konsekvenser og økonomi. 2.dag: børnesagsbehandlere, familiekonsulenter/ familiebehandlere, PPR, SSP-konsulenter, job- og ydelsesafdelingerne. 3.dag: skoleledere, AKT-lærere, SFO-personale, SFOledere, lærere, sundheds-plejersker, SSP-lærere og distriktsteams. 4.dag: daginstitutionsledere, pædagoger og støttepædagoger. Tlf , Skema Opkvalificering. Børn og unge. Screening. Frontpersonale i skoler. Herning. At monitorere unges alkoholvaner med henblik på forebyggende indsatser. Systematisk samtale om rusmiddelforbrug og vaner i 9. klasse. Web-survey blandt 9. klasse om alkoholforbrug. Den kommunale børn-ungelæge foretager individuelt interview og web-survey blandt 9. klasse eleverne. Børn-ungelæge Mette Bloch-Nielsen, tlf , 21

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING. 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik

INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING. 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Inspirationshæfte Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MINT-Nordic Årsmøde i Bergen 2012 1 Op ad Motivationsbjerget, Danmarks højeste punkt Yding Skovhøj 172,54 m o.h. Højeste punkt i DK 2 Implementering

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Børn i familier med alkoholproblemer Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Indhold Formål og baggrund... 3 Hvornår er der tale om et alkoholproblem?...

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland ALKOHOLKONFERENCE 2013 Udfordringer og muligheder Sygehus Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland KRAM screening - alle patienter (Den Danske Kvalitetsmodel 2.16.2) Livsstilssamtale når

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat om alkoholområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 30. september 2009 Sagsid.: 16.20.05-A26-1-09 Version nr.: Baggrunden for notatet Nærværende notat er udarbejdet

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere