Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014"

Transkript

1 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe

2 Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet for at synliggøre og dokumentere botilbuddets eksistensgrundlag, pædagogiske metoder og arbejdsredskaber. SUF Nords afdeling, Enggården, er flere særforanstaltninger, der er samlet i én organisation. Enggården fungerer som et mindre 107 botilbud. Enggården blev oprettet i 2002 af SUF, den Sociale Udviklings Fond. SUF har 22 afdelinger fordelt over hele landet. Se mere på Botilbuddet er oprettet som en selvstændig enhed i SUF og SUF Nord Enggården er på tilbudsportalen. Tilbuddet er åbent 365 dage om året og personaledækningen i huset er tilrettelagt ud fra borgernes behov. Målgruppe Enggårdens målgruppe er mennesker, der har psykiatriske vanskeligheder, ofte kombineret med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og/eller nedsat psykisk funktionsevne. Borgerne har brug for massiv støtte. Da tilbuddet er individuelt normeret, er det dog svært at definere målgruppen præcist, da det enkelte tilbud skræddersyes i samarbejde med den enkelte sagsbehandler ud fra borgerens individuelle behov. Målsætning Enggårdens målsætning er at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt, via fokus på udvikling og livskvalitet. Fysiske rammer Enggården er beliggende i en lille nordjysk by, Gjøl, tæt på Limfjorden. I byen er der indkøbsmulighed samt gode muligheder for cykel- og gåture i den skønne natur tæt på skov og vand. På havnen er der badebro og strand, hvor der er et rigt samfundsliv. Enggården er et tidligere husmandssted, indrettet i stueetagen med: hall, fælles stue og køkken, personalerum/kontor, badeværelser, bryggers samt et værelse. Førstesalen er indrettet med: motions- og massagerum samt tre værelser med tilhørende badeværelser. Huset er indrettet ud fra borgernes ønsker og behov og med en hjemlig atmosfære. Ude er der en dejlig stor have med frugttræer, to store overdækkede terrasser med spiseplads, en bålplads samt en stor indhegning med dådyr. 2

3 Personalekompetencer på Enggården Arbejdet med vores borgere kræver faglig viden, bl.a. inden for neuropædagogiske og relationsorienterede tilgange. Undervisning, opkvalificering og supervision er nøgleord på Enggården. Vi har bl.a. tilknyttet supervisor og personaletræningskonsulent. Vi får konsulentbistand af psykiater på de enkelte sager efter behov. Derudover kommer personalet løbende på relevante kurser. På Enggården arbejdes der for at skabe gode og trygge rammer, hvori der er udviklingsmuligheder og passende udfordringer for alle borgere. Vi har samtidig fokus på at udfordre borgerne i forhold til niveauet af støtte, så vi kontinuerligt arbejder med at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. Vores værdigrundlag tager afsæt i, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer, der udvikles i samspil med omgivelserne. Der tages udgangspunkt i en omsorgsfuld håndtering af borgernes behov med fokus på accept og ligeværdighed. Med borgerne i centrum skal der skabes mulighed for, at de bliver så selvstændige som muligt med en oplevelse af tryghed og tillid og dermed livskvalitet. Vi hjælper borgerne med at finde ud af, hvad de ønsker sig og via delmål arbejder vi frem mod det ønskede. Borgernes medindflydelse er medvirkende til, at motivationen opretholdes og der skabes udvikling. Ledelse Vi er ansat i SUF, en organisation hvor grundstenen er, at den enkelte medarbejder skal have ansvaret, for at tage ansvaret. Hvor hver enkelt medarbejder arbejder selvstændigt ud fra fælles retningslinjer og værdigrundlag, og derefter arbejder konstruktivt i gruppen med eventuelle justeringer og ændringer. Hvor medarbejderne, som eksperterne på opgaverne, bliver lyttet til og hvor vi samlet som gruppe efterfølgende træffer beslutninger, ikke som stationære løsninger men som dynamiske eksperimenter. Lederens måde at lede på, handler om at involvere sig og inspirere, at kunne se guldet i at lade andre vokse i opgaverne, selv drage erfaringerne og få tid til at reflektere, inden eventuelle justeringer og ændringer foretages. Lederen er ideskaber, igangsætter, problemknuser og de løse enders manager på alle de forhold, der handler om human ressources, grupperelationsopbygning, overblik, pædagogisk retning, strategi, planlægning, markedsføring, administration osv. I dagligdagens selvledelse har medarbejderne ansvaret for de daglige opgaver med borgerne. Medarbejderne på Enggården er håndplukkede hver og én. De leverer kerneydelsen, og det er dem, der skaber bevægelse i organisationen. 3

4 Grundlag for det pædagogiske arbejde For at skabe livskvalitet for borgerne, er vi i personalegruppen enige om, at de har behov for, at kulturen på Enggården repræsenterer følgende: Forudsigelighed - Empatisk omsorg - Rummelighed - Faglighed - Sundhed - Udvikling - Selvbestemmelse. Disse begreber definerer vi sådan: I forudsigelighed ligger der ro, stabilitet, struktur og tryghed. I empatisk omsorg ligger der evnen til at kunne sætte sig i borgernes sted og at kunne fornemme, hvordan der kan handles i den enkelte situation. I rummelighed ligger der evnen til at sætte sig selv i parentes, samt at forstå og acceptere forskelligheder. I faglighed ligger der løbende opkvalificering, fælles viden om og erfaring med borgerne. I sundhed ligger bevidstheden om at motivere til ting som motion, sund kost, søvn mm. I udvikling ligger der at højne borgernes frustrationstærskel for at ruste dem til verden, samt at finde nye udviklingsveje ved kontinuerlig udfordring. I selvbestemmelse ligger bevidstheden om hele tiden at overveje, hvordan borgeren kan opnå så høj en grad af selvbestemmelse som muligt, samt ydmyghed over for det fak, at vi har en stor indflydelse på borgerens liv. Alle borgerne har krav på at blive respekteret som de individer de er, med de forskellige, individuelle udviklingspotentialer, de besidder. De skal have tilbud, støtte og vejledning, som tager særligt hensyn til deres behov, ønsker og muligheder. Den støtte, de har brug for, skal gives med respekt for deres integritet, og de har krav på, at dén, som skal yde støtten, er empatisk i forhold til den enkeltes situation og liv. Det er den pædagogiske medarbejder, der skal yde støtte i form af social træning og omsorg med henblik på, at borgeren udvikler egne iboende ressourcer og derved bliver i stand til at mestre stadig større dele af sit eget liv. Det er derfor vigtigt, at vi som professionelle forstår borgerne som unikke mennesker med unikke udviklingsmuligheder og ressourcer. Derved kan vi yde støtte til, at de udvikler deres potentialer og ikke bliver presset ind i et normalt udviklingsforløb. Det giver dem mulighed for at højne deres livskvalitet. Livskvalitet er centralt for udvikling og dermed en del af overskriften på vores tilbud. Livskvalitet er ikke noget, man har eller får. Det er noget, man selv aktivt medvirker til at skabe, hvis betingelserne er til stede. Disse betingelser skal den pædagogiske medarbejder være med til at opstille, således at borgerne får muligheder for at udvikle sig og være medskabende omkring deres liv. Vi arbejder derfor med at afdække, hvad der giver livskvalitet for den enkelte borger, da de kan have svært ved at udtrykke det. Samtidig er vi bevidste om, at livskvalitet er en individuel sag, og hvad der er livskvalitet for os, er ikke nødvendigvis livskvalitet for borgeren. Dermed er vi også forpligtede til at lytte til, hvad der er den enkelte borgers ønske og håb for deres liv og hjælpe dem til at komme tættere på deres mål ved at finde ud af, hvilke delmål der er på vejen. 4

5 I forhold til den omsorg, vi skal yde over for borgerne, er det individuelt, hvad den enkelte har behov for. Omsorgen strækker sig kun til det, borgeren har behov for, således at vi ikke bliver omklamrende og ender med, at de bliver mere afhængige af hjælp, end da de kom. Omsorg betyder for os, at være engageret i borgerne, at lytte og give udtryk for, at de bliver set, hørt og forsøgt forstået. Samt at trøste og være der, når noget er svært. En forudsætning for at kunne hjælpe er, at vi forsøger at sætte os ind i borgerens oplevelse af verden. Den pædagogiske medarbejder er dén person i borgernes liv, der stiller realistiske krav til dem ud fra deres handicap. Det er vigtigt for deres udvikling, at vi stiller krav og ikke i borgerens øjne kun bliver en form for ven eller veninde. Det er vores ansvar hele tiden at forsøge at skabe udvikling og hæve borgerens frustrationstærskel. Derfor skal vi også kunne bære, at borgerne ikke nødvendigvis altid er tilfredse og glade, da vi ofte vil udfordre dem til yderkanten af deres potentiale, men aldrig ud over kanten. Medarbejderen har ansvaret for, at der skabes en positiv relation, og at der finder et samspil sted. Det er medarbejderen, der har ansvaret for at bøje af i konflikter og at formå at skitsere konsekvenser af borgernes valg. Der skabes mulighed for, at borgerne kan opbygge sociale relationer til andre på egne præmisser og uden overvågning fra medarbejdernes side. Dog skal vi, ud fra borgernes behov, støtte dem i at skabe og bevare de sociale relationer, da dette bl.a. er en af de ting, mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og lignende vanskeligheder kan have svært ved. Det er vigtigt, at borgeren lærer sine egne grænser at kende i socialt samspil med andre. Fokusområder og indsatser Enggårdens målgruppe kan ved hjælp af forskellige sociale, pædagogiske, sundhedsfaglige indsatser og metoder få hjælp til at kompensere for nogle af deres vanskeligheder. Formålet er, at hjælpe borgerne til at forstå og klare så mange aspekter i tilværelsen som muligt. Indsatserne og de pædagogiske metoder inddeles her i en række fokusområder, som der arbejdes med på Enggården. Fokusområderne er: Selvbestemmelse, medansvar og inddragelse Livskvalitet, tryghed og selvstændighed Sansestimulering Sociale færdigheder Kostvaner og livsstil Anerkendende og helhedsorienteret tilgang I det følgende redegøres der for de specifikke indsatser og metoder, som knytter sig til hvert fokusområde. Det er vores erfaring, at disse indsatser og metoder er velegnede, når der tages udgangspunkt i borgernes individuelle vanskeligheder og metoderne tilpasses den enkelte. Indsatserne og metoderne skal tage udgangspunkt i borgernes styrker, interesser, specielle behov, færdigheder og ressourcer. 5

6 Selvbestemmelse, medansvar og inddragelse Individuelle pædagogiske handleplaner Udarbejdelsen af de pædagogiske handleplaner skal tage udgangspunkt i myndighedens bevilling. De individuelle pædagogiske handleplaner er et vigtigt redskab i arbejdet med borgerne. De beskriver, hvordan den enkelte borger har mulighed for at udvikle sig psykisk, socialt, fysisk osv. Den giver et billede af, hvad den enkelte borger har brug for, for at kunne udvikle sig, og hvilke redskaber, der skal til for at kunne opnå det. Den pædagogiske handleplan udgør personalets overordnede arbejdsredskab for indsatsen. Det er bl.a. ud fra den, borgerens hverdag tilrettelægges. Desuden er der dagligt fokus på borgernes delmål i det elektroniske registreringssystem Bosted, hvor vi dagligt dokumenterer dagens gang samt evaluerer på borgernes delmål. Der følges løbende op på handleplanen med henblik på justeringer i forhold til ændrede behov. De pædagogiske handleplaner er således et redskab til at sikre, at der bliver arbejdet med den enkelte borgers udvikling med afsæt i dennes ressourcer og kompetencer. Borgerne er med i udarbejdelsen på det niveau, som de kan magte, for at sikre mest mulig medinddragelse og oplevelsen af, at de er kompetente og betydningsfulde. Vi afholder med jævne mellemrum, ca. en gang om måneden, eller efter behov, husmøder. Her kan borgerne ytre ønsker i forhold til huset og hverdagen. Kommunikation og motivationsarbejde På Enggården møder vi borgerne gennem anerkendende kommunikation. Vi har stort fokus på at møde den enkelte borger individuelt, men altid med fokus på anerkendelse, interesse, respekt og tillid. Samtaler med borgerne er en vigtig del af det pædagogiske arbejde. At drøfte temaer, som er vigtige for den enkelte og tager udgangspunkt i, hvad borgeren er optaget af og eventuelt er frustreret over, prioriteres i det daglige. Igennem samtaler forsøger vi at hjælpe borgerne med at øge deres viden, så de bliver i stand til at træffe beslutninger. Projektmanual For at vi bedst muligt kan dokumentere og tilpasse de tiltag vi foretager for at skabe udvikling hos borgeren, har vi udarbejdet en projektmanual. Når der afprøves nye færdigheder og udviklingspotentialer, arbejder vi med emnet ved at gennemgå det i vores projektmanual. Et eksempel kan være mobiltelefon-træning. Hvis borgeren ønsker at blive mere selvhjulpen via sin mobil, men har behov for yderligere træning, så opsætter vi mål og metode samt evalueringsdato for, hvordan vi gør det i samarbejde med borgeren. Derefter sætter personalet det ind i vores projektmanual, hvor der er en række spørgsmål, der besvares. Dette er for at sikre, at vi har taget højde for fordele og ulemper, hvad der kan være en hindring i projektet, samt har skriftliggjort processen, for at alle medarbejdere har en forståelse for, hvad projektet handler om. Desuden får vi dokumenteret de forløb, der igangsættes. Skriftligheden medvirker desuden til, at vi som personale kan gøre det mest muligt ensartet og borgeren dermed lettere opnår en læring. BUS samtaler (Beboer Udviklings Samtaler) Minimum én gang årligt afholdes der en beboerudviklingssamtale, hvor der snakkes med borgeren om, hvilke ønsker den enkelte har for sin fremtid, både på kort og langt sigt, samt hvilke delmål, der kan være for at opnå disse ønsker. Samtalerne handler også om, hvad borgeren ser som egne største 6

7 forhindringer for at nå sine mål. Desuden tages der udgangspunkt i nuværende dagligdag og om borgeren har ønsker til ændringer. Livskvalitet, tryghed og selvstændighed Dagsbeskrivelser og strukturplaner Målsætningen for personalet er at skabe en forudsigelig og tryg hverdag på trods af, at der er skiftende personale. Derfor anvender vi dagsbeskrivelser og strukturplaner. Dagsbeskrivelserne er personalets arbejdsredskab. De udarbejdes af holdet omkring den enkelte borger. De indeholder alle dagens gøremål samt oplysninger, der kan være gavnlige for medarbejderen at vide, som eksempelvis sætninger, der kontinuerligt skal siges så samstemmende som muligt af alle medarbejdere. Dagsbeskrivelserne medvirker til at sikre, at tilgangen til borgeren er så vidt muligt ens, også ved vikardækning. Strukturplanerne er borgernes hjælperedskab. De indeholder dagens aktiviteter fra borgeren vækkes om morgenen, til de går i seng om aftenen. Planerne udleveres enten som dagsplaner eller som ugeplaner, alt efter den pågældende borgers behov og ønsker. Det giver ro for den enkelte at vide, Hvornår skal jeg spise frokost?, Hvad skal jeg i eftermiddag?, osv. Ind imellem vil der være ændringer som eksempelvis et lægebesøg, og så bruger vi strukturen til at synliggøre det og derigennem forberede borgeren på det. Strukturplanen er et dynamisk redskab, der justeres i samarbejde med borgeren ift. hvad, der giver mening for den enkelte. TEACCH TEACCH er et system, som har til formål at medvirke til, at personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og andre lignende vanskeligheder, får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Grundtanken i TEACCH er at bruge visualiserede skemaer og checklister som hjælperedskab. Borgeren benytter skemaerne til at få styr på dagens planer. Helt konkret kan der bruges en strukturtavle med dagens gøremål og checklister, der kan hjælpe borgeren med at huske rutiner, idet de enkelte aktiviteter skematiseres eksempelvis i form af billeder. Det kunne konkret dreje sig om, hvordan og i hvilken rækkefølge, morgenrutiner udføres. Checklisterne ændres i takt med borgerens udvikling. Fælles for mennesker fra målgruppen er, at de ofte kan have det svært med abstrakte ting. Med TEACCH kan det abstrakte gøres konkret, ved hjælp af visuelle skemaer. Der kompenseres for borgernes eventuelle manglende indre struktur ved at give dem ydre rammer, som de kan forholde sig til. I det daglige arbejde, bestræber medarbejderne sig på at undgå uforudsete ændringer, som kan forvirre og frustrere borgerne. Målet med anvendelsen af TEACCH er at tilrettelægge og organisere borgernes hverdag og aktiviteter, således at borgeren enten selvstændigt eller i samarbejde med en medarbejder kan klare dagligdagens forskellige gøremål så selvstændigt som muligt, samt at skabe overskud til at deltage i mere ustrukturerede sociale sammenhænge 7

8 Mobil og velfærdsteknologi Med henblik på at støtte borgernes selvstændighedstræning, kan borgernes mobiltelefoner og pc er bruges som hjælpemidler, hvorpå deres dagsstruktur, aftaler, checklister osv. kan sættes ind, for at gøre borgerne mere selvhjulpne. Når opgaver, der kan virke som krav, hvis de stilles af personalet, i stedet stilles via mobiltelefonen, oplever borgeren opgaven som neutral og objektiv. Det betyder, at borgerne derfor kan have lettere ved at håndtere opgaverne. Desuden bruges mobiltelefonen til selvstændighedstræning, idet den kan benyttes, når borgeren er i egen bolig, ude af huset og i andre sammenhænge har brug for at komme i kontakt med personalet. Sansestimulering Målgruppen har ofte svært ved at filtrere alle de indtryk, der kommer i løbet af en dag, og tager indtrykkene ind uden at sortere i dem. De er desuden gode til at sanse andre mennesker omkring sig og fornemme stemninger, dog oftest uden at forstå det sansede og uden at kunne adskille det sansede fra dem selv. De kan derfor have brug for at blive skærmet for omverdenen, for ikke at blive overstimulerede. De har desuden svært ved at sanse sig selv og deres egen krop. Via sansestimulering kan de blive bedre til at observere sig selv og deres egen krop samtidig med, at det giver dem en følelse af tryghed. Ved at blive bedre til at mærke sig selv, vil de på længere sigt få mulighed for at blive bedre til at adskille sig selv fra andre. Sansestimulering er afstressende og virker beroligende, de fleste borgere nyder det og efterspørger det. Nogle vil dog, på grund af sanseforstyrrelser som f.eks. føleforstyrrelser, vælge sansestimulering fra. Sanseredskaber Ved at bruge en kugledyne eller en kædedyne bliver kroppen omsluttet og det føles trygt. Det gør, at borgerne bliver opmærksomme på deres egen krop, og hvad deres krop sanser. Ved at være omsluttet, opleves en bedre afgrænsning af egen krop. Omsorg via berøring Enggårdens målgruppe er mennesker, der kan have taktile sanseproblematikker. Desuden er deres fysiske kontakt med andre mennesker ofte begrænset. Vi er opmærksomme på, at berøring har betydning både fysisk og psykisk. Ønsket berøring udløser positive signalstoffer i hjernen og derfor prioriteres omsorg via berøring i hverdagen for de beboere, der ønsker det. Det kan være fodbad, smøre hænder, lette tryk, stolemassage, massage på konkrete kropsdele, kropsmassage eller andre ting. Når vi giver beboerne massage, bruges pædagogisk massage ud fra specifikke retningslinjer for at sikre, at borgernes grænser ikke overskrides. Desuden opfordrer vi borgerne til at benytte fodbehandler, fysioterapeut, Kranio Sakral Terapeut og andre former for behandlinger i forhold til den enkeltes behov. 8

9 Sociale færdigheder Social træning Mennesker med gennemgribende funktionsnedsættelser har ofte problemer med sociale relationer og sociale aktiviteter, derfor arbejdes der med at lære borgerne grundlæggende regler for socialt samspil. For at udvikle borgernes sociale kompetencer, arrangeres der fælles sociale aktiviteter i huset, som borgerne kan deltage i, i det omfang den enkelte magter. Personalet støtter borgerne gennem fælles aktiviteter til at lære af hinanden og øge deres forståelse for hinandens reaktioner i et pædagogisk miljø, hvor forudsigelighed og tryghed er nøgleord. Aktiviteterne skal være meningsfulde for borgerne og give den enkelte positive oplevelser af socialt samspil. Udover at de har svært ved at forstå sociale sammenhænge, har de heller ikke nødvendigvis de samme behov eller magter det kun i mindre omfang. Så vores fokus ligger ikke på, at der skal være mange sociale aktiviteter, men at de aktiviteter, som de ønsker at deltage i på Enggården eller andre steder, bliver så positive som muligt. Fællesskaber og netværk Borgerne på Enggården tilbydes fællesskaber på Enggården, i deres eksterne dagtilbud og vi hjælper med at formidle kontakt til f.eks. handicapidræt, klubtilbud, højskoleophold osv., der er i den enkelte borges interesse. Sociale historier Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser er ofte ikke i stand til at bruge tidligere erfaringer. Hvilket betyder, at de ikke lægger hensigtsmæssige strategier til håndtering af et velkendt problem. Sociale historier er et godt redskab, som medarbejderne kan benytte for at hjælpe borgerne med at håndtere problematiske situationer på en konstruktiv måde. Sociale historier er små korte historier, som beskriver problematiske situationer som f.eks.: - Hvad kan jeg gøre, hvis det bliver svært i julen under familiebesøg? - Hvem kan jeg give knus og hvem siger jeg Hej til? Situationerne beskrives ud fra borgerens synsvinkel, altså i jeg-form. Sociale historier kan have målsætninger som: - At hjælpe borgeren til at begå sig i konkrete situationer. - At behandle problemskabende adfærd som f.eks. aggressivitet, angst osv. - At fastholde aftaler indgået efter eget ønske. - At forklare menneskers adfærd og reaktioner. Sociale historier medvirker også til, at personalet får mulighed for at sætte sig ind i og forsøge at forstå borgernes synspunkter. Det er medarbejdernes opgave kontinuerligt at arbejde med at forstå borgernes måde at opfatte verden på, for at kunne hjælpe med at opnå en mere relevant adfærd i konkrete situationer. KAT-kassen KAT-kassen er et pædagogisk redskab til Kognitiv Affektiv Træning ( Kognitiv handler om at arbejde med menneskets mentale evner og erkendelsesprocesser. Affektiv handler om det følelsesmæssige). KAT-kassen er et redskab til at hjælpe målgruppen med at sætte ord på egne og 9

10 andres tanker, følelser og adfærd. Og skabe større selvforståelse, både i forhold til sociale relationer og venskaber og til forståelse af egne og andres behov og motiver. Målgruppen har ofte vanskeligheder såvel med at aflæse andre mennesker som med at genkende egne følelser, hvilket kan besværliggøre deres sociale samvær med andre mennesker og dermed besværliggøre hverdagen. KAT-kassen kan ved hjælp af smileys, lister og skemaer gøre det mere overskueligt for borgerne, fordi følelser bliver sat i system og bliver lettere at forstå og genkende. Det kan hjælpe den enkelte til en bedre kommunikation og øget social kompetence, fordi de lærer at blive bedre til at aflæse de signaler, andre mennesker sender til dem, samt hvilke signaler, de selv sender ud. Det kan også hjælpe til at give borgeren en bedre selvopfattelse, fordi denne får et mere nuanceret billede af sine egne følelser. Ved hjælp af KAT-kassen kan man lære, at f.eks. vrede kan indeholde mange nuancer såsom irritation, raseri og hidsighed, som hver især vil give forskellige reaktioner. KAT-kassen indeholder også skemaer, som kan hjælpe den enkelte i dagligdagen til at få et mere nuanceret og/eller overskueligt billede af en helt almindelig dag, ved at få den delt op i mindre enheder. Ved at give borgeren redskaber til at tale om og bearbejde følelser og tanker, kan der opnås større forståelse og en bedre relation mellem den pædagogiske medarbejder og borgeren. Kostvaner og livsstil Frilufts- og idrætsaktiviteter En vigtig del af det pædagogiske arbejde er at motivere borgerne til aktiv fysisk udfoldelse, da de dermed får mulighed for at forbedre deres balance, motorik og kondition. Der er generelt en øget bevidsthed i forhold til, at nogle borgere pga. deres medicinforbrug har ekstra meget brug for motion, for at holde kroppen i gang på naturlig vis. Desuden har motion en positiv effekt på menneskers sindsstemning. Ud over Enggårdens eget motionsrum, benyttes nærmiljøet til gå- og cykelture samt de muligheder, der er i offentlige handicaporganisationer med tilbud om f.eks. bowling, fodbold, svømning osv. Frilufts- og idrætsaktiviteter integreres i de daglige gøremål, således at det faktisk er nødvendigt at røre sig for at få hverdagen til at fungere, f.eks. ved at der cykles til købmanden, når der skal handles ind i stedet for, at borgeren bliver kørt i bil, eller ved at parkere et sted, hvor vi er nødt til at gå frem for at parkere lige ved døren. Kost og sundhed På Enggården har vi fokus på sundhed. Forebyggelse og sundhedsfremme integreres i tilbuddet med henblik på at støtte målgruppen i at træffe sunde valg og udvikle sunde vaner. Vi arbejder målrettet på, at borgerne sikres rammer, som gør, at de trives, og at sund livsstil med mere fysisk aktivitet og sund mad bliver en naturlig del af hverdagen. Fokus på sund kost handler om, at alt hvad vi indtager er kemi, der påvirker vores krop og vores hjerne. Borgernes hjernekemi er ofte i ubalance og dét at ændre på kosten kan være medvirkende til at ændre borgernes psykiske udsving samt forbedre den fysiske sundhed. Derfor undgås light produkter, sukker, mælk (ud over syrnede mælkeprodukter og økologisk sødmælk), hvidt mel, hvide ris, hvid pasta og lign. i den kost, som Enggården tilbyder. 10

11 Anerkendende og helhedsorienteret tilgang Hold Omkring den enkelte borger etableres der et hold med 3-4 medarbejdere. Holdet har det overordnede ansvar for, at den enkelte borger trives, og for at der kontinuerligt bliver fulgt op på de ting, der sker i den enkelte borgers liv. De er ansvarlige for, at der er styr på forhold omkring økonomi, indkøb, aktiviteter, medicin osv. Holdet har også ansvaret for samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som familien, den privatpraktiserende læge, psykiatrien, fysioterapeuten, ride-terapeuten, dagtilbud mm. Det er holdets opgave løbende at vurdere og justere strukturen, dagsbeskrivelserne, de sociale historier osv. En gang årligt udarbejder holdet, i samarbejde med ledelsen, en statusrapport samt målsætninger og handleplaner for den enkelte borger. Omsorgsfuld håndtering af problemskabende adfærd Problemskabende adfærd hænger oftest sammen med for høje krav, f.eks. krav om forståelse af sammenhæng, om kommunikationsevne, overblik, udholdenhed, fleksibilitet, osv. De mange krav kan være medvirkende til, at borgeren ender i affekt. Når borgeren er i affekt, er der brug for, at personalet fremtræder roligt og kan berolige. Vores udgangspunkt er, at det aldrig er borgeren eller personalet, der er noget galt med, det er de pædagogiske metoder. De pædagogiske metoder skal tilrettelægges ud fra de udfordringer, personalet står i og hele tiden tilpasses borgerens individuelle niveau og aktuelle dagsform. Det forbedrer alles trivsel og i særdeleshed borgerens udvikling. Personalet skal ændre omgivelserne, kravene eller dén måde, de møder borgeren på. Når personalet gør det, påvirkes borgeren til at ændre sig og personalet oplever at kunne gøre en forskel for borgeren. Det er medarbejderen, der har ansvaret for, at relationen bliver positiv. Mennesker kan mærke hinandens affekter og affektsmitte hinanden via vores spejlneuroner i hjernen. Mennesker med udviklingsforstyrrelser er ofte yderst følsomme over for andres følelser. Hvis f.eks. personalet kommer stressede, glade, irriterede, vrede eller kede af det på arbejde, reagerer borgerne følelsesmæssigt på det. Mennesker med kognitive vanskeligheder kan have meget sværere end andre ved at regulere deres affekter. De mister oftere kontrollen så meget, at de skader sig selv eller er udadreagerende. Der hvor andre bliver skuffede eller nedtrykte, ender de ofte i voldelig adfærd eller selvskade. For at borgerne ikke kommer for langt ud i affekt, bruger de strategier for at undgå at miste kontrol, såsom at nægte, slå ud, skrige, stikke af, bide sig selv osv. Eksempelvis løber de ikke deres vej for at lave ballade, men for at undgå ballade. Når man stikker af, kan man regulere sin affekt. Der er ingen, der kan lære, når man er i affekt. Så for at skabe plads til udvikling, er det personalets opgave at håndtere problemskabende adfærd på en omsorgsfuld måde ved at bevare roen og overblikket, tale afdæmpet, give borgeren fysisk plads og trække sig, hvis det er nødvendigt. Pårørendesamarbejde Pårørendesamarbejdet er vigtigt i arbejdet med vores målgruppe, da de pårørende ofte har en stor betydning for borgerne. Pårørende inviteres med til netværks- og statusmøder, når borgerne ønsker det. På møderne snakkes der om de individuelle handleplaner og om borgernes trivsel på 11

12 Enggården. Desuden holder vi løbende møder ved behov, tilbyder supervision med ekstern supervisor samt sender nyhedsbreve til pårørende. Arbejdsmiljø Målgruppen har massive vanskeligheder, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Det handler om affektudbrud, affektsmitte, splitting mm. Det er problemer, det kan være svært at håndtere. I medarbejdergruppen er det vigtigt, at vi støtter hinanden gennem samtaler, supervision og fælles refleksion omkring de konkrete situationer. Alle i medarbejdergruppen er bevidste om, at ingen kan undgå konfrontationer med borgerne. Vi tager hensyn til hinanden og bestræber os på fagligt at forstå, hvorfor uhensigtsmæssige og ubehagelige situationer opstår. Vi er alle mennesker og kompetente medarbejdere med faglig viden. Borgerne har et handicap og årsagen til den problemskabende adfærd skal søges i faglig viden om dette. Det psykiske arbejdsmiljø i medarbejdergruppen vægtes højt, og nøgleord i kulturen på Enggården er åbenhed og autenticitet. Sikkerhedsudvalget i SUF har fokus på det psykiske arbejdsmiljø og laver løbende undersøgelser heraf. I SUF Nord tilbydes der individuelle samtaler og supervision efter behov. I SUF Nord har vi desuden fokus på personalets sundhed. Personalet tilbydes betalt motion og behandlinger, sundhedstjek, rygestopkurser og løbende viden inden for kost, motion, stress og lignende. I den samlede personalegruppe laver vi forskellige sundhedstiltag såsom fælles motion, madværksteder, motion indlagt på udviklingsdøgn, fokus på kost, osv. Desuden har vi løbende fokus på sundhed gennem forskellige tiltag som projekt SUT og projekt OP. Projekt SUT (Sundhed, Udvikling og Trivsel) var et toårigt projekt, vi havde på Enggården i 2009 og 2010 med støtte fra Forebyggelsesfonden, med fokus på kost og motion. Vi har valgt at videreføre grundtankerne fra projektet. Projekt OP er startet i 2013 med henblik på, at vi skal OP igen, vi skal have fokus på sundheden og arbejde videre med det, både hos den enkelte medarbejder, den enkelte borger og i vores organisation. På Enggården arbejder vi også med enneagrammet. Enneagrammet er et arbejdsredskab, vi bruger i personalegruppen for at skabe større forståelse og få øje på hinandens kvaliteter, udviklingspotentialer og eventuelle udfordringer. 12

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Nordøstfyn Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Handicapcenter Nordøstfyn Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 HANDICAPCENTER NORDØSTFYN Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som Handicapcenter Nordøstfyn udbyder.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2. TEMA: Sociale kompetencer. Bandholm Børnehus 2011 Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f. eks i venskaber, grupper og kultur. I samspillet

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af brugeroplevet kvalitet

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af brugeroplevet kvalitet - Til afrapportering af brugeroplevet kvalitet Læsevejledning: Nærværende afrapporteringsskema anvendes som skabelon for skriftlig tilbagemelding til botilbud i forbindelse med Undersøgelse af brugeroplevet

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere