Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE"

Transkript

1 Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

2 Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet i foråret 2010 også i forhold til tendenser i tiden og andre samfundsforhold. Alle ansatte skal opleve og medvirke til et fagligt, sundt og socialt udviklende arbejdsliv. Sådan lyder visionen for denne personalepolitik, hvis formål er at give ansatte og borgere en forståelse for, hvilke normer vi arbejder efter, når vi løser de kommunale opgaver. Det skal være klart, hvilke værdier Næstved Kommune bygger på som arbejdsplads og hvilke kvaliteter, vi værdsætter. Og ikke mindst at der er det fornødne grundlag til at træffe beslutninger i det daglige arbejde. 2 Politisk pejlemærke I visionen for Næstved Kommune står følgende om kommunen som arbejdsplads: Personalepolitik for Næstved Kommune Det høje serviceniveau forudsætter, at Næstved Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt, trygt og udviklende arbejdsmiljø, så vores medarbejdere tør gå nye veje og finde kreative løsninger. Næstved Kommune vil gennem dynamisk nytænkning være en kendt og velrenommeret kommune. Redaktion: Idé: Tryk: Sarah Bøgh Thyssen (red.) Gitte Jørgensen Poul Erik Sehested Kristensen Thomas Carlsen m.fl. Sarah Bøgh Thyssen Stiftsbogtrykkeriet i Næstved I Næstved Kommune vil vi skabe gode arbejdspladser for medarbejderne Og det er netop dette, personalepolitikken skal være med til at sikre.

3 Vision, værdier og helhedstænkning Alle virksomheder og ansatte i Næstved Kommune er omfattet af personalepolitikkens vision og værdier. Personalepolitikken er grundlaget for, at alle ansatte i Næstved Kommune føler samhørighed og opfatter sig som en del af en meningsfuld helhed og dermed trækker i samme retning i det daglige arbejde. Som udviklingsorienteret organisation påskønner Næstved Kommune, at ansatte udfordrer vanetænkning, opgaveløsning og systemer. Det betyder, at den enkelte ansatte får størst mulig frihed til at bruge sin faglighed i det daglige arbejde. Der er med andre ord fokus på rammer, som fremmer den ansattes glæde og stolthed ved arbejdet; og i en organisation, der er baseret på faglighed og engagement, mindskes behovet for kontrol. Visioner skal skabe fælles idealbilleder og fremtidsforestillinger, derfor må de gerne virke uopnåelige så længe de skaber drømmeog drivkraft i dagligdagen. Det opnåelige er derimod klare rammer, der er målbare og realistiske, så vi og andre kan vurdere, om vi har nået dem. Vores værdier I takt med at samfundets krav til effektivitet stiger, og de ansatte fortsat bliver mere engagerede og ansvarlige på arbejdspladserne, stiger behovet for at få et kendt og accepteret grundlag for den daglige, selvstændige opgaveløsning. Dette sker blandt andet ved at blive enige om nogle centrale værdier, som ligger til grund for vores måde at indgå aftaler på og udføre vores arbejde på i det hele taget. I Næstved Kommune arbejder vi udfra disse fire ligeværdige værdier: Dialog Ansvarlighed Professionalisme Respekt Dialog er en forudsætning for samarbejde og indflydelse. Ansvarlighed er også at vise hensyn over for andre og sig selv. At stille krav til sig selv og andre er en forudsætning for professionalisme. Respekt er en forudsætning for trivsel. Jens Chr. Birch Gitte Jørgensen Formand for Hoved-MED Næstformand for Hoved-MED 3

4 4

5 Dialog I Næstved Kommune bygger hele organisationens virke på samarbejde, og en forudsætning for samarbejde er dialog. Ved dialog forstår vi, at vi forpligtiger os til gensidigt og ligeværdigt at lytte, tale og reflektere. Gennem dialog opnås den fælles oplevelse af, at vores samlede indsats er mere end summen af den enkeltes indsats. Vi kan meget mere, når vi holder hinanden grundigt orienteret og udvikler ideer og metoder sammen. Et andet vigtigt formål med dialog er den løbende afstemning af forventninger både mellem ledere og medarbejdere, men også i de mange netværk som en moderne arbejdsplads består af. Samtidig er dialog en forudsætning for indflydelse, og den vigtigste dialog er den daglige samtale. Den daglige samtale skal kunne rumme modsætninger, mulighed for at afprøve nye ideer og skabe et åbent rum for tryg kommunikation. Dialogen medvirker også til, at den fornødne tryghed er til stede til at sikre arbejdspladsens videre udvikling. Dermed skal der være forståelse for nye synsvinkler og skæve indfald, for vi skal alle være åbne og anerkendende over for de bidrag, andre faggrupper kan hjælpe med. At udtrykke anerkendelse af andres indsats er vigtigt, og det er lige så vigtigt at tage imod anerkendelse, når den gives. Den, der tager initiativ til samtalen, har ansvaret for at fremlægge sin sag så positivt og konstruktivt som muligt. Ledelsen har et særligt ansvar for at modtage medarbejdernes udsagn positivt og konstruktivt. På den måde opnås den bedste kontakt og gensidige støtte mellem alle involverede ikke mindst mellem ledere og medarbejdere. I en samtale fortæller alle, hvad de ved, så opgaven, arbejdet, problemet eller konflikten kan løses bedst muligt. Det betyder også, at dialogen foregår i et venligt og høfligt sprog både over for kolleger og borgere og at alle udviser imødekommenhed, åbenhed og nærvær. Ikke mindst når dialogen er svær, er det vigtigt, at vi tør tage den åbent og respektfuldt og dermed viser den ansvarlighed, der kræves af os. 5

6 6

7 Ansvarlighed I Næstved Kommune lægger vi stor vægt på ansvarlighed ansvarlighed over for det fælles arbejde, over for eget arbejde, over for kolleger og over for opgaven. vejlede en medarbejder, der for eksempel føler sig presset og om nødvendigt ændre den pågældendes arbejdsopgave eller -område. Vi er ansvarlige for at servicere borgere og politikere. Vi har ansvar for at sige til og fra, tage initiativ og hjælpe til. Vi har ansvar for kolleger, både fagligt og socialt. Opgaven skal med andre ord løses bedst muligt under hensyntagen til ressourcer og forventninger. Ansvarlighed er et fælles vilkår for alle ansatte i Næstved Kommune. Ansvarlighed udøves alene og i fællesskab ved at se og forstå et givent problem og sørge for dets løsning. At alle viser ansvarlighed er vigtigere, jo mere decentral en organisation bliver. Enhver ansat har medansvar for sin egen situation, og i samarbejde med sin ledelse ansvar for arbejdsmiljøet. Det er en hovedregel i Næstved Kommune, at problemer bedst løses dér, hvor de er opstået. Derfor kan det første skridt ofte være en samtale med andre kolleger eller nærmeste leder for at finde en fælles vej. Men også kollegerne har et ansvar. Hvis vi oplever, at en kollega har det svært af den ene eller anden grund, prøver vi at støtte, hjælpe og udvise omsorg for den pågældende og dennes situation. Ansvarlighed skal ses i forhold til helhedens interesser. Både den lille enhed man er ansat i og den store helhed: Næstved Kommune. Ansvarligheden dækker dermed ikke kun det snævert faglige område, men omfatter hele arbejdsdagen og de mange forskellige interesser og impulser, vi kommer i kontakt med. Ansvarlighed i opgaveløsningen er at udføre arbejdet professionelt med høj kvalitet efter de mål og ressourcer, der er tildelt. Det er derfor også ansvarligt at gøre opmærksom på, hvis vi oplever en væsentlig ubalance mellem mål og muligheder. 7 Lederen har ansvaret for at lede og fordele arbejdet. Lederen skal rådgive og

8 8

9 Professionalisme I Næstved Kommune viser professionalisme sig først og fremmest som kvalitet i opgaveløsningen og ved en vedvarende udvikling af denne. Vi er indstillet på at se kritisk på kvaliteten af vores arbejde. Derfor indgår supervision, evaluering, kvalitetsstandarder og lignende som elementer i arbejdet. I dag udføres de fleste arbejdsopgaver af et team af ansatte. Det er derfor vigtigt at have evnen til at fungere som et professionelt medlem af et effektivt team og at medvirke i tværfagligt samarbejde, når det er hensigtsmæssigt. Såvel teamet som den enkelte skal løse opgaven ansvarligt og kompetent. Det betyder, at den enkelte ansatte via sit arbejde skal opleve en faglig og personlig udvikling. Faglige og menneskelige kompetencer skal vedligeholdes og udbygges, så de også fremover vil kunne imødekomme de krav, som arbejdet stiller. Medarbejdere og ledelse har et fælles ansvar for, at denne kompetenceudvikling finder sted. Et led i professionalismen er nemlig, at der er et individuelt råderum, der udfyldes efter princippet frihed under ansvar. Der skal dog være en fornuftig balance mellem vores arbejdsopgaver og den tid, vi bruger på at registrere det. Således at evaluering og dokumentation opleves som nyttig af alle parter. Det er vigtigt at være resultatorienteret og at stille kvalitetskrav til sig selv naturligvis i forhold til de givne rammer. Det er byrådet, der har ansvaret for det niveau, servicen kan ydes på, og det er de ansattes ansvar at udfylde disse rammer effektivt og bedst muligt. Når vi optræder professionelt, udviser vi respekt, men resultatet af professionelt arbejde og adfærd er også, at vi får respekt. 9 Tilfredshed og arbejdsglæde opnår vi, når den enkelte ansatte udfører sit arbejde inden for klare rammer og har de fornødne kvalifikationer til at løse arbejdsopgaverne. Det giver mulighed for at udøve reel indflydelse på sit arbejde med det formål at løse arbejdsopgaverne bedst muligt.

10 10

11 Respekt Vores grundholdning er, at vi møder hinanden med respekt både fagligt og personligt. Respekt skal derfor gå begge veje. at gribe tingene an på. Det betyder, at vi skal være gode kolleger uanset holdninger til politik, personlige værdier og overbevisninger. Den ansatte skal møde borgeren med respekt, ligesom den ansatte bør mødes med respekt af borgeren. Ledere og medarbejdere skal respektere hinanden, ligesom ansatte indbyrdes skal respektere hinanden. Vi er nemlig hver især og sammen nødvendige for at løse opgaverne, hvilket gør os ligeværdige. Tillid, loyalitet og ligeværdighed er udgangspunktet for gensidig respekt, men for at få denne respekt, skal vi hver især være troværdige og redelige i vores arbejdsliv og udøve vores faglighed forsvarligt. Det er nødvendigt, at den enkelte udviser respekt for de beslutninger, som træffes i organisationen. Det gælder primært love, overenskomster og aftaler, men også byrådets beslutninger. Det betyder ikke, at vi ikke må være kritiske over for sådanne beslutninger, men så længe de er i kraft, skal de overholdes. Det vil sige, at vi skal følge og anvende dem; ligesom byrådet i sine beslutninger skal respektere medarbejderne og deres arbejdsvilkår. Det skal vi, fordi vi bygger på mangfoldighed og anerkender hinanden som kolleger og mennesker. Ingen kollega må derfor ringeagtes eller tales nedladende om eller til på grund af køn, alder, religion, etnicitet, hudfarve, seksuel orientering eller lignende. Den ansatte forventes at udvise respekt over for borgeren. Det betyder, at vi optræder professionelt og venligt og gør vores bedste for at give borgeren det, vedkommende har brug for - inden for de politisk givne rammer. Respekten viser sig ved, at vi tager hensyn til og er opmærksomme over for hinanden, at vi er fuldt til stede i arbejdssituationen, og at vi er villige til at lytte og til at ændre synspunkt, når vi overbevises af gode argumenter. 11 Det er grundlæggende, at vi respekterer andre kollegers synspunkter, baggrunde og måde

12 Oversigt over retningslinjer og politikker: Afskedigelse Alkohol og forebyggelse af misbrug Ansættelse Arbejdsmiljøpolitik Etiske retningslinjer for tv-overvågning Godtgørelse af merudgifter tjenesterejser Håndtering af stress Jubilæum reception m.v. Lønpolitik Medarbejderudviklingssamtaler Modtagelse af gaver Retningslinjer for håndtering af vold og trusler Rygning Samtaleskema til medarbejderudviklingssamtaler Seniorpolitik Stresspolitik Sygefravær Tjenestefrihed Vejledning lønforhandlinger Ytringsfrihed Åbningstid, arbejdstid og fleksibilitet (administrativt personale) 10879_0408_Stiftsbogtrykkeriet i Næstved Derudover er der én mere på vej: Ligestillingspolitik Rådmandshaven Næstved Telefon

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere